ΑΔΑ: 4ΙΦΣ46906Λ-Θ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ AΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΙΦΣ46906Λ-Θ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ AΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ.ΠΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ / Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ AΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Στην Πάτρα σήμερα στις 08 του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο επί της οδού Τσερτίδου 1 Νοσοκομείο, οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο κ.παπαδιονυσιου ΔΙΟΝ. ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ νομίμως διορισθέντος ως Διοικητής αυτού με την υπ αρίθμ. Υ10β/Γ.Π.Οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 άρθρο 7 παρ.4 περ.α και παρ.6 περ.9 Ν 3329/05 και αφετέρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...κάτοικος...οδός εντεταλμένος σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υπό την επωνυμία: ΦΑΜΑΚΟ ΕΠΕ Λ.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΦΜ Κ.Α συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ.παπαδιονυσιου ΔΙΟΝ. υπό την παραπάνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ. αριθμ. 15/ απόφασης του Δ.Σ αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην εταιρεία ΦΑΜΑΚΟ ΕΠΕ.καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ την προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ η οποία και αποδέχεται την ανάθεση με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙΔΟΣ: ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ 4) ΤΥΠΟΣ:4 ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPDA Ή CPDA-1 450ML ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΚΑΙ 300ML EKAΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 450 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ CPDA-1 του Οίκου MACOPHARMA - ΓΑΛΛΙΑΣ. 1

2 Το προσφερόμενο Σύστημα Τριπλών Ασκών αλληλοσυνδεδεμένων μεταξύ τους, είναι κατάλληλο για τη λήψη αίματος, παραγωγή και συντήρηση αιμοπεταλίων 5 ημερών, παραγωγή πλάσματος και συντήρηση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε τελείως κλειστό κύκλωμα. Το σύστημα αποτελείται από τα εξής: Έναν πρωτεύοντα ασκό αιμοληψίας των 450 ml από PVC, με 63 ml αντιπηκτικό διάλυμα CPDΑ1, με ενσωματωμένη συσκευή αιμοληψίας, η οποία απολήγει σε ειδική αποστειρωμένη ατραυματική αιμοληπτική βελόνη 16G. Ο ασκός έχει ειδική θραυόμενη ασφαλιστική δικλείδα ώστε να είναι δυνατή η κατά βούληση μεταφορά του πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια στον τρίτο ασκό μετά την πρώτη φυγοκέντρηση. Στον κυρίως ασκό διατηρούνται τα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια μετά την μεταφορά του πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια τουλάχιστον για 35 ημέρες. Έναν δεύτερο κενό ασκό των 450 ml για τη μεταφορά, συντήρηση και κατάψυξη του πλάσματος πτωχού σε αιμοπετάλια από τον τρίτο ασκό μετά τη δεύτερη φυγοκέντρηση. Έναν τρίτο κενό ασκό των 450 ml, κατασκευασμένο από ΤΟΤΜ, για παραγωγή και συντήρηση αιμοπεταλίων επί πέντε ημέρες (αναγράφεται επί της ετικέτας). Ο πρωτεύων ασκός συνδέεται με τους δύο συνοδούς ασκούς με σωληνίσκο, ώστε να αποκόπτεται, ενώ οι δύο συνοδοί ασκοί συνδέονται μεταξύ τους με διακλαδωτήρα ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του πλάσματος από τον τρίτο στον δεύτερο ασκό. Προσφέρουμε τους ασκούς με ενσωματωμένο σύστημα λήψεως δείγματος αίματος εν κενό. Το σύστημα ονομάζεται VACUVAM, είναι ασφαλέστατο και εξασφαλίζει απόλυτη στειρότητα στο λαμβανόμενο αίμα ειδικά στα κινητά συνεργεία όπου δεν υπάρχει ευχέρεια για καθαρούς και στείρους χώρους. Επίσης προσφέρουμε το σύστημα SECUVAΜ. Πρόκειται για ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από πιθανά τρυπήματα της βελόνης και από πιθανό κίνδυνο μόλυνσης για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μετά την αιμοληψία, σύρετε επάνω στην βελόνη το SECUVAM και κατόπιν κόβετε τον σωλήνα αιμοληψίας για να απορρίψετε την προστατευμένη πλέον βελόνη. Οι ασκοί φέρουν το σύστημα BACTIVAM (Predonation sampling). Πρόκειται για ενσωματωμένη συσκευή συλλογής των πρώτων 10-30ml αίματος σε μικρό ειδικό ασκό και πριν από την κυρίως λήψη, για την αποφυγή μολύνσεων στο αίμα ή στα παράγωγα του από την φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος. Το σύστημα BACTIVAM έχει επίσης ενσωματωμένο ειδικό σύστημα λήψης δειγμάτων αίματος υπό κενό VACUVAM αλλά και σύστημα ασφάλισης της βελόνης SECUVAM. Το σύστημα BACTIVAM εκτός από την ασηψία και την ασφάλεια που παρέχει, επιτρέπει την λήψη των δειγμάτων αίματος στην αρχή και όχι στο τέλος της αιμοληψίας. Η συσκευασία των ασκών είναι ανά ένας (1) ασκός σε πλαστική θήκη και ανά δεκαπέντε (15) σε χαρτοκιβώτιο χωρίς να είναι διπλωμένοι. Τα χαρτοκιβώτια διαθέτουν ειδικό άνοιγμα dispenser για ατομική ανάλωση. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο αναγράφεται ο αριθμός της παρτίδας και το όριο χρήσεως των ασκών. Το συνολικό όριο χρήσεως από την ημερομηνία αποστείρωσης είναι δύο (2) χρόνια. Ποσότητα: τεμάχια. **ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑ CE. ΓΕΝΙΚΕΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 2

3 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Οι προσφερόμενοι ασκοί είναι κατασκευασμένοι από P V C (Poly Vinyl Chloride) με πλαστικοποιητή D E H P (Di-Ethyl 2 Hexyle Phthalate), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γαλλικής (Ευρωπαϊκής) Φαρμακοποιίας. Οι ασκοί αιμοπεταλίων είναι κατασκευασμένοι από P V C (Poly Vinyl Chloride) με ειδικό πλαστικοποιητή Τ Ο Τ Μ (Τri-Ethyl 2 Hexyle Trimellitate) κατάλληλο για την συντήρηση αιμοπεταλίων 5 ημερών (αναγράφεται στην ετικέτα των ασκών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γαλλικής (Ευρωπαϊκής) Φαρμακοποιίας. Όλοι οι ασκοί είναι κατασκευασμένοι από πλαστική ύλη άριστης ποιότητας (M E D I C A L G R A D E), διαυγούς, μη τοξικής και άχρωμης ουσίας. Είναι αποστειρωμένοι και απαλλαγμένοι από πυρετογόνες ουσίες, έτοιμοι για άμεση χρήση. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΚΩΝ Η εσωτερική επιφάνεια των ασκών δ ε ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι α ν ω μ α λ ί ε ς, και είναι κατάλληλη για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά των στοιχείων του αίματος. Ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς των ασκών είναι κ ο ί λ ο ς χωρίς γωνίες, ο μ α λ ό ς και χωρίς αιχμηρές απολήξεις προς αποφυγή πρόκλησης θρόμβων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ Οι διαστάσεις των ασκών τόσο των πρωτευόντων όσο και των δορυφορικών είναι τέτοιες ώστε δέχονται με άνεση τα m l. ΣΤΟΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ Όλοι οι ασκοί, πρωτεύοντες και δορυφορικοί φέρουν ο κάθε ένας από 2 ερμητικά σφραγισμένα στόμια μήκους περίπου 3 εκατοστών χ ω ρ ί ς π ρ ο ε ξ ο χ έ ς σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό των ασκών με τρόπο ασφαλούς ανοίγματος για πολλαπλές μεταγγίσεις και την αφαίρεση του πλάσματος. **ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑ CE. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Ο πρωτεύον ασκός φέρει συσκευή αιμοληψίας από πλαστικό σωλήνα, μ ή κ ο υ ς c m με α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ι κ ό α ρ ι θ μ ό κατά διαστήματα. Η συσκευή αιμοληψίας είναι διαφανής και λεία χωρίς τσακίσματα, ώστε να διασφαλίζεται η ο μ α λ ή ρ ο ή του αίματος. Το μήκος της συσκευής μπορεί να μεταβληθεί α π ό 9 0 μ έ χ ρ ι ε κ α τ ο σ τ ά εφ όσον αυτό μας γνωστοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Για την στήριξη του σωλήνα αιμοληψίας ο κάθε ασκός φέρει δ ύ ο (2) α ν θ ε κ τ ι κ ά α ν ο ί γ μ α τ α στην κάθε πλάγια πλευρά του. ΒΕΛΟΝΗ ΦΛΕΒΟΣ Η συσκευή αιμοληψίας καταλήγει σε β ε λ ό ν α φ λ ε β ό ς 1 6 G με λεπτά τοιχώματα, αποστειρωμένη, άριστα σιλικοναρισμένη, φέρει δε κάλυμμα ασφαλείας ως ορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές I S O Oι βελόνες στους ασκούς MACO PHARMA ε λ έ γ χ ο ν τ α ι α ν ά τ ε μ 3

4 ά χ ι ο και όχι ανά παρτίδα ως προς την ατραυματικότητά με ηλεκτρονικά μηχανήματα ακριβείας. Το κ ά λ υ μ μ α α σ φ α λ ε ί α ς είναι τελείως κλειστό (Τ a m p e r E v i d e n t), διάφανο για τον έλεγχο της καλής κατάστασης της βελόνης πριν από την χρήση, και ενσωματωμένο με τον σωλήνα αιμοληψίας, εύκολα αποχωριζόμενο και μη επαναχρησιμοποιούμενο, ώστε να αποφεύγονται τελείως οι πιθανότητες μολύνσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης). Η σύνδεση της βελόνας με τον σωλήνα αιμοληψίας δεν δημιουργεί στένωση του αυλού και έτσι η ροή του αίματος είναι απρόσκοπτη. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ Τα τοιχώματα των ασκών είναι ισχυρά για να μπορούν να φυγοκεντρούνται σε υψηλές ταχύτητες ( Χ G ), καθώς οι συγκολλήσεις του πλαστικού είναι πολύ επιμελημένες και το πάχος τους επαρκές. ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ Η ποιότητα και η συσκευασία των ασκών είναι άριστη, ώστε να μπορούν να αποθηκευθούν για χρονικό διάστημα ό χ ι μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο τ ω ν δ ύ ο ( 2 ) ε τ ώ ν, σύμφωνα με τις π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ϊ α ς και της I S O (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 3826/1993). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ Οι ασκοί είναι συσκευασμένοι χωρίς να είναι διπλωμένοι ώστε που να α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι η σ τ ρ έ β λ ω σ η τ ο υ α υ λ ο ύ αιμοληψίας και των συνδετικών σωληνώσεων (ISO 3826/1993 παρ.6-7), σε πλαστικοποιημένο φύλλο διαφανές με δυνατότητα αντίληψης του περιεχομένου σύμφωνα με τις π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς του Διεθνούς Οργανισμού I S O και κατόπιν σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο διαθέτει ειδικό άνοιγμα d i s p e n s e r για ατομική ανάλωση, ως εξής: ΤΥΠΟΣ 4: Ανά ένας (1) ασκός σε πλαστική θήκη και κατόπιν ανά δεκαπέντε (15) θήκες σε χαρτοκιβώτιο 15 τεμαχίων. ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως αριθμός παρτίδας, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, περιεχόμενο αντιπηκτικό, θερμοκρασία αποθήκευσης όπως και το είδος (τύπος) του ασκού, αναγράφονται πάνω στην πλαστική θήκη καθώς και στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE, ως εξής: Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α ( Χ Α Ρ Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο) Κωδικός είδους Είδος (τύπος) του ασκού Περιεχόμενο αντιπηκτικό Ημερομηνία λήξης 4

5 Αριθμός παρτίδας/(ημερομηνία παραγωγής) Ο αριθμός παρτίδας αποτελείται από τον αριθμό παραγωγής και την ημερομηνία παραγωγής/αποστείρωσης. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α: Έστω ότι οι ασκοί φέρουν αριθμό παρτίδας J08. Tα τέσσερα πρώτα νούμερα (3443) αποτελούν τον αριθμό παραγωγής. Τα επόμενα 5 ψηφία (05J08) αποτελούν την ημερομηνία παραγωγής/ αποστείρωσης και αναλύονται ως εξής: 05 (Ε τ ο ς Π α ρ α γ ω γ ή ς ) J (Μ ή ν α ς Π α ρ α γ ω γ ή ς -Οκτώβριος-: Οι μήνες συμβολίζονται με τα πρώτα δώδεκα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου ως εξής: Α = Ιανουάριος, Β=Φεβρουάριος, C = Mάρτιος, D = Απρίλιος, E = Μάιος, F = Ιούνιος, G = Ιούλιος, H = Αύγουστος, I = Σεπτέμβριος, J = Οκτώβριος, K = Νοέμβριος, L = Δεκέμβριος). 08 (Η μ έ ρ α Π α ρ α γ ω γ ή ς/αποστείρωσης) Η συγκεκριμένη παρτίδα έχει ημερομηνία παραγωγής την 8η Οκτωβρίου Θερμοκρασία αποθήκευσης Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Η Θ Η Κ Η Είδος (τύπος) του ασκού Χωρητικότητα ασκού Περιεχόμενο αντιπηκτικό Ημερομηνία λήξης Επισήμανση για την χρήση του ασκού μέχρι την δέκατη ημέρα από το άνοιγμα της πλαστικής θήκης. Σε ότι αφορά τον τρόπο χρήσης των ασκών, το κάθε κουτί περιέχει λεπτομερείς ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ ε ω ς στην ε λ λ η ν ι κ ή γλώσσα. ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΣΚΩΝ Οι ασκοί θα φέρουν ετικέτα στην ε λ λ η ν ι κ ή γλώσσα σύμφωνα με το C E (μπορεί να καθοριστεί από την υπηρεσία σας κατά την υπογραφή της σύμβασης) με τα ακόλουθα στοιχεία: Κωδικός είδους (τύπου) του ασκού Είδος και Ποσότητα Περιεχόμενου αντιπηκτικού Χωρητικότητα του ασκού Αριθμός παρτίδας/(ημερομηνία παραγωγής-αποστείρωσης) Ημερομηνία λήξης (Νοούνται δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής/ αποστείρωσης). Στους ασκούς α ι μ ο π ε τ α λ ί ω ν η καταλληλότητα του πλαστικού για συντήρηση αιμοπεταλίων 5 η μ ε ρ ώ ν α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι στην ετικέτα των ασκών. Οι ετικέτες είναι α ν θ ε κ τ ι κ έ ς, άριστης ποιότητας σύμφωνα με τους κ α ν ό ν ε ς που ισχύουν στην Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε ν ω σ η C E και αναφέρονται στο I S O (3826/1993 παρ. 7), σύμφωνα με τους οποίους κάθε προσπάθεια αποκόλλησής της, οδηγεί στην καταστροφή της ετικέτας.είναι π λ α σ τ ι κ ο π ο ι η μ έ ν ε ς ώστε να δύναται το προσωπικό της αιμοδοσίας να γράφει επάνω τους, και δεν αποκολλώνται κατά τους χειρισμούς ούτε κατά τη φυγοκέντρηση με αντίβαρο το νερό, σύμφωνα με τις άμεσα απαιτήσεις του CE (εξαιρείται η κακή προαίρεση). (Συνέχεια Τεχνικής Προσφοράς - Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ασκών Αίματος) ΔΕΙΓΜΑΤΑ Η προσφορά συνοδεύεται από είκοσι (20) δείγματα για κάθε προσφερόμενο τύπο ασκών, για να είναι δυνατός ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία ως απαιτείται από την διακήρυξη. 5

6 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ MACO PHARMA ΓΑΛΛΙΑΣ Η εταιρεία Macopharma κατέχει ε ξ έ χ ο υ σ α θ έ σ η στις πωλήσεις ασκών στην Γ α λ λ ί α (5 0 % της Γαλλικής αγοράς σε ανάγκες ασκών αίματος), Α γ γ λ ί α (β α σ ι κ ό ς π ρ ο μ η θ ε υ τ ή ς από διαγωνισμό για την προμήθεια ασκών του Εθνικού Οργανισμού Υγείας-N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e ), Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία καθώς και στις Σκανδιναβικές χώρες. Σχετική εμπειρία από την χρήση των ανωτέρω ασκών υπάρχει και στις Αιμοδοσίες των Νοσοκομείων στην Ε λ λ ά δ α όπως αυτά αναφέρονται στον κατατεθειμένο κατάλογο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ MACO PHARMA ΓΑΛΛΙΑΣ Κ ά θ ε π α ρ τ ί δ α ασκών συνοδεύεται από επίσημο π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ε λ έ γ χ ο υ στο οποίο φαίνεται ότι η παρτίδα υποβλήθηκε σε μικροβιολογική, βιολογική και φυσικοχημική εξέταση, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς τ η ς Γ α λ λ ι κ ή ς ( Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς ) Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ϊ α ς C E. Όλοι οι ασκοί φ έ ρ ο υ ν σ ή μ α C E για ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το εργοστάσιο της MACOPHARMA είναι πιστοποιημένο κατά I S O και πληρεί διαδικασία παραγωγής σύμφωνη με το G M P (Good Manufacturing Practice) δηλαδή με την πρακτική καλής κατασκευής. **ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑ CE. ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4,17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ; ΤΕΜ. Χ 4,17= ,00 0 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η η δε λήξη αυτής η με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. Παράταση πέραν των τριών μηνών και μέχρι 12 μηνών και σύμφωνα με τους όρους της Υπ αρ.301/ απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει κατ αναλογία.τo Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τα είδη μέσω της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα έχει δε δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 6

7 Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της, εφ όσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τη ΔΥΠΕ Δυτ. Ελλάδος, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η προμήθεια των καθοριζόμενων με την παρούσα ειδών θα διενεργείται σταδιακά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης ή με FAX ή σε έκτακτη ανάγκη τηλεφωνικής "τηλεφωνικό σήμα " παραγγελίας, θα εκτελείται αμέσως από τον χορηγό και κατ ανώτατο όριο εντός πέντε [5] ημερών από την λήξη της έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα,ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή μέχρι και εντός των αποθηκών του Νοσοκομείου και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με ημερήσια διαταγή του Ιδρύματος. Η ποιοτική εξέταση των υπ προμήθεια ειδών θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση που αυτή κρίνεται σκόπιμη από την επιτροπή παραλαβής η οποία και θα προβαίνει σε δειγματοληψία του είδους σύμφωνα με τους κανονισμούς και σε αποστολή των δειγμάτων στο αρμόδιο εργαστήριο Κ.Ε.Ε.Φ.Στην περίπτωση αυτή η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή και γενικά θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου. Τυχόν επανεξέταση των δειγμάτων με αίτηση του προμηθευτή ή της υπηρεσίας, θα γίνεται από το Κ.Ε.Ε.Φ. Η εξέταση των αντιδειγμάτων με αίτηση του προμηθευτή θα θεωρείται ως ασκηθείσα έφεση και θα υποχρεούται ο προμηθευτής να καταθέσει το νόμιμο παράβολο. Κατά τις διενεργούμενες επανεξετάσεις με αίτηση του προμηθευτή, μπορεί να παρίσταται και αντιπρόσωπος χημικός,ιατρός ή φαρμακοποιός αυτού. Το δικαίωμα του προμηθευτή για επανεξέταση των αρχικών δειγμάτων ή αντιδειγμάτων των συμβατικών ειδών, ασκείται εντός δέκα [10 ] ημερών [ανατρεπτικής προθεσμίας ] από την γνωστοποίηση σ αυτή εγγράφου προς απόδειξη του αποτελέσματος της χημικής εξέτασης,εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του Νόμου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου παρούσας σύμβασης για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του συνόλου ή μέρους των ειδών ανεξάρτητα από τον καταλογισμό από το Νοσοκομείο κάθε άλλης ζημιάς από αυτήν την καθυστέρηση, είναι δυνατόν με απόφαση του ΔΣ του ιδρύματος να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του προμηθευτή ανάλογο προς τον χρόνο και τις συνθήκες γενικά της καθυστέρησης και όπως παρακάτω: Για κάθε ημέρα υπερημερίας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2%. Το ως άνω κατά περίπτωση ποσοστό προστίμου θα υπολογίζεται επί της συμβατικής 7

8 αξίας των εκπρόθεσμα παραδιδομένων ειδών σε κάθε περίπτωση επιβολής προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων,θα ενεργείται με ισόποση μείωση των απολαβών του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν κατέθεσε το απαιτούμενο ποσό. Πέραν του επιβαλλομένου κατά περίπτωση, από τις διατάξεις αυτές,προστίμου, το οποίο συμφωνείται ως ποινική ρήτρα, είναι δυνατόν με απόφαση του ΔΣ να καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή και κάθε ζημιά του Νοσοκομείου που προέρχεται από την καθυστέρηση παράδοσης. Σε καμία περίπτωση δεν στερείται το Νοσοκομείο του δικαιώματος να κηρύξει κατά την κρίση του ΔΣ, τον χορηγό έκπτωτο, ματαιουμένης και της σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ[ΠΔ 394/96]. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ αριθμ...εγγυητική επιστολή της... ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί σ αυτόν μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν οι όροι της υπ αριθμ.52α / 2006 διακήρυξης και η κατατεθείσα 18/06/2007/004243/ΕΚ -κσ τεχνικο-οικονομική προσφορά της εταιρείας. Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο [2] όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το μεν 1 κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του ιδρύματος, το δε έτερο έλαβε ο προμηθευτής, αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 8

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ.

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11925 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 17-01-12 Αρ. πρωτ. 31 Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάµη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ No 14904/02-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 02-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 02-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)».

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ικαρία 30/06/2014 Αρ.Πρωτ. :2017 Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ. 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20152015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8819/12-7-2013 ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 11-7-2013 ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2Α/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003010589 2015-09-02

15PROC003010589 2015-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:137/2015 Α.Δ.Α:ΩΩΥΝ46906Ψ-Ξ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 4ΑΜΓ46906Ψ-ΥΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα