ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Σήραγγες 01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις 02 Ηλεκτροφωτισµός Σήραγγας κατά την ιάρκεια της Κατασκευής 00 - Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 5 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Ηλεκτροφωτισµός Σήραγγας κατά την ιάρκεια της ΠΕΤΕΠ Κατασκευής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στο σύνολο των διατάξεων σχετικά µε το σχεδιασµό, τις εργασίες, τα υλικά, τις δοκιµές, τους ελέγχους και τον εξοπλισµό που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούµενου πλήρους συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κατά την διάρκεια κατασκευής της σήραγγας. Ο πλήρης ηλεκτροφωτισµός σήραγγας κατά την κατασκευή της περιλαµβάνει, το σχεδιασµό, τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού (ανιχνευτής µεθανίου, Η/Ζ κλπ) µε τις σταλίες και εργατικού και τεχνικού δυναµικού, την προµήθεια κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού (και αντιεκρικτικού όπου απαιτείται), φωτιστικά, καλώδια, σωλήνες, στηρίγµατα, πίνακες, µετασχηµατιστές κλπ και κάθε είδους απαιτούµενου υλικού, µικροϋλικού και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου, τις εργασίες φύλαξης, ανάρτησης (σε οποιαδήποτε θέση), σύνδεσης κλπ, τη σύνδεση και τροφοδοσία ρεύµατος, καθώς και τις εργασίες, τον εξοπλισµό και τα υλικά για κάθε είδους ελέγχους-µετρήσειςδοκιµές, για την τεχνικά άρτια και πλήρη εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού σήραγγας κατά την κατασκευή της, όπως προδιαγράφεται στις ΠΕΤΕΠ και στη Μελέτη. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Τα προς εγκατάσταση υλικά θα προέρχονται από κατασκευαστές που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Ο βαθµός προστασίας του εξοπλισµού θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 54. Η εισχώρηση µεθανίου στον χώρο, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 5% κατ όγκον, καθιστά την ατµόσφαιρα εκρήξιµη και για το λόγο αυτό θα τοποθετείται ανιχνευτής µεθανίου. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN :2003 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Classification of hazardous areas -- Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιµες ατµόσφαιρες αερίων - Μέρος 10: Ταξινόµηση επικίνδυνων περιοχών.., χώροι µε συγκεντρώσεις µεθανίου άνω του 5% κ.ο. χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι, και ανάλογα µε την πιθανότητα εµφάνισης του εκρηκτικού µίγµατος κατατάσσονται στις παρακάτω ζώνες: Ζώνη 0: Χώροι στους οποίους υπάρχει πάντα εκρηκτικό µίγµα. Ζώνη 1: Χώροι στους οποίους υπάρχει συχνά εκρηκτικό µίγµα. Ζώνη 2: Χώροι στους οποίους µπορεί να υπάρξει εκρηκτικό µίγµα σε περίπτωση διαρροών. Εάν κατά τις ερευνητικές γεωτρήσεις προκύψουν υπόνοιες ύπαρξης σχηµατισµών που µπορεί να ευνοούν την έκλυση µεθανίου, θα χρησιµοποιείται υλικό αντιεκρηκτικού τύπου για τον φωτισµό ΠΕΤΕΠ: /6

6 στην περιοχή του µετώπου εργασιών ενώ οι µονάδες Η/Ζ θα λειτουργούν σε απόσταση ασφαλείας από το µέτωπο. Το αντιεκρηκτικό ηλεκτρολογικό υλικό θα πληροί τις απαιτήσεις των κανονισµών: EN :2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Flameproof enclosures 'd' -- Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιµες ατµόσφαιρες αερίων - Μέρος 1: Περιβλήµατα "d" υπό πίεση. ή EN 50014:1997 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements.-- Ηλεκτρικές συσκευές κατάλληλες για εν δυνάµει εκρηκτικές ατµόσφαιρες. Γενικές απαιτήσεις. EN 50018:2000 «Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosure 'd' -- Ηλεκτρικές συσκευές κατάλληλες για εν δυνάµει εκρηκτικές ατµόσφαιρες. Αντιπυρικά περιβλήµατα κατηγορίας 'd'.» και EN 50019:2000 «Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety 'e' -- Ηλεκτρικές συσκευές κατάλληλες για εν δυνάµει εκρηκτικές ατµόσφαιρες. Ηυξηµένη στάθµη ασφαλείας 'e'.». Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρότυπα ΕΝ τα χρησιµοποιούµενα υλικά όταν συναντάται µεθάνιο είναι κατά περίπτωση (ζώνες κατά EN :2004) των ακόλουθων χαρακτηριστικών: EE xe II T1 (Αυξηµένης ασφάλειας) EE xd IIA T1 (Αντιαναφλεκτικό περίβληµα) EE x ib II T1 (Φυσική ασφάλεια) EE xs II T1 (Ειδική ασφάλεια) EE xn II T1 (Ζώνη 2) EE xq II T1 (Κονιώδης πλήρωση) 2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Το ηλεκτρολογικό υλικό θα µεταφέρεται και θα εκφορτώνεται στο Εργοτάξιο µε προσοχή για την αποφυγή φθορών. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην διακίνηση των καλωδίων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένους χώρους, απαλλαγµένους από υγρασία σκόνη και κάθε κινδύνου, που θα µπορούσαν να τους προκαλέσουν φθορές, στους οποίους δεν θα έχουν πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Το σύστηµα φωτισµού θα καλύπτει κατ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: Θα εξασφαλίζει επαρκή φωτισµό, ώστε το προσωπικό να κινείται και να εργάζεται µε ασφάλεια και να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους. Κατά την κατασκευή θα παραµένει φωτισµένο ολόκληρο το διανοιγµένο τµήµα της σήραγγας. Τα στόµια και οι εξωτερικές προσπελάσεις θα είναι επαρκώς φωτισµένα. 2/6 ΠΕΤΕΠ:

7 Θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισµός σε έκτακτες καταστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αποµάκρυνση των εργαζοµένων. Για τον σκοπό αυτό, το εργοτάξιο θα διαθέτει εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων φωτισµού. Το σύστηµα φωτισµού θα διατηρείται σε λειτουργία και µετά την διάνοιξη της σήραγγας, µέχρις ότου ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών ή τεθεί σε λειτουργία ο µόνιµος φωτισµός (εάν προβλέπεται) ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο σχεδιασµός του συστήµατος φωτισµού θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Π.. 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στα υπόγεια τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106/Α/ ). Ο συντελεστής συντήρησης της εγκατάστασης θα λαµβάνεται ίσος µε 0,7. Στα µέτωπα εργασίας θα υπάρχει φωτισµός από τουλάχιστον δύο πηγές, επιπέδου όχι κατώτερου των 120 lux. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός ελέγχου του συστήµατος θα είναι κατάλληλος για λειτουργία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος που αναµένεται να αντιµετωπισθούν κατά την διάνοιξη. Στα λοιπά τµήµατα της σήραγγας, το επίπεδο φωτισµού δεν θα είναι µικρότερο από 20 lux, σε θέσεις δε απλής διέλευσης δεν θα είναι µικρότερο από 10 lux. Παντού θα υπάρχουν φωτιστικά εξόδου για την υπόδειξη οδών διαφυγής. Επίσης θα υπάρχουν φωτεινά σήµατα προειδοποίησης για επικίνδυνες διασταυρώσεις µε κινούµενα µηχανήµατα ή οχήµατα. Ένας ικανός αριθµός φορητών φανών χειρός και ανταλλακτικών µπαταριών θα είναι αποθηκευµένος σε προστατευµένα ερµάρια ανά τακτές αποστάσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τα φωτιστικά σώµατα θα στερεώνονται όσο το δυνατόν υψηλότερα για την επίτευξη οµοιόµορφου φωτισµού και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών. Για την αποφυγή θάµβωσης από φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης θα εφαρµόζεται κατάλληλος προσανατολισµός ή θα τοποθετούνται, αν απαιτείται, καλύµµατα/διαφράγµατα σχεδιασµού (diffusers). Τα φωτιστικά σώµατα στις θέσεις διόδων και διαδρόµων πεζών, θα τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία σκιών. Στο µέτωπο θα προβλέπεται κινητός φωτισµός για την δυνατότητα εστίασης της δέσµης φωτός σε θέσεις που µπορεί να σκιάζονται, όταν εκτελούνται ειδικές εργασίες ή επιθεωρήσεις. Ο κινητός φωτισµός µε µπαλαντέζες θα λειτουργεί υπό τάση έως 46 V µέσω µετασχηµατιστών αποµόνωσης. Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα του συστήµατος φωτισµού θα είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα υποκυκλώµατα και θα εξυπηρετούν µόνον τις ανάγκες του φωτισµού. Σε διάφορες θέσεις της σήραγγας θα υπάρχουν φορητά σώµατα φωτισµού και κατάλληλοι ασφαλείς ρευµατοδότες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της έντασης φωτισµού όταν απαιτείται. ΠΕΤΕΠ: /6

8 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται την µη αποδοχή της κατασκευής και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον αµοιβή. - Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών (για την διαπίστωση ότι έχουν τοποθετηθεί και εγκατασταθεί τα παραληφθέντα υλικά). - Έλεγχος επιπέδου φωτισµού ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ Η εγκατάσταση θα ελέγχεται µε βάση τα σχέδια της εγκεκριµένης Μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 5. OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενδεικτικά, οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι: Καταπτώσεις γεωυλικών ή στοιχείων της άµεσης υποστήριξης, παρουσία σκόνης, καπνού και επιβλαβών αερίων. Εργασία παρουσία σκόνης, καπνού και επιβλαβών αερίων και υπό συνθήκες θορύβου, ο οποίος αυξάνεται µε την ανάκλαση στις παρειές της σήραγγας. Εργασία σε χώρο περιορισµένο, παρουσία εµποδίων και µε την υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών διακίνησης στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής της Ηλεκτροπληξία. Βραχυκύκλωµα και πυρκαϊά ή επέκταση της πυρκαϊάς στους αγωγούς. Οι ηλεκτρικοί κίνδυνοι είναι αυξηµένοι λόγω της υγρασίας, της στενότητας του χώρου και των διακινούµενων βαρέων µηχανηµάτων ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων σε υπόγεια τεχνικά έργα έχουν εφαρµογή ενδεικτικά οι ακόλουθες διατάξεις: Π..1073/ Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/ ). Υπουργική Απόφαση 7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β). Π..252/89 Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89). 4/6 ΠΕΤΕΠ:

9 Π.. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/ ). Π.. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρήση κατ ελάχιστον των ακολούθων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση. Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). Προστασία οφθαλµών: ΕΛΟΤ ΕΝ : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας Επισηµαίνονται και οι ακόλουθες διατάξεις: Π.. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. Π. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. Οδηγία 94/9/ΕΚ, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Οδηγία 1999/92/ΕΚ, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες. Όλες οι εγκαταστάσεις και οι συντηρήσεις θα γίνονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τον νόµο και θα επιβλέπονται από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιµέτρηση του πλήρους εργοταξιακού ηλεκτροφωτισµού σήραγγας θα γίνεται αναλυτικά µε βάση τα επιµέρους στοιχεία της: καλώδια, σωλήνες διέλευσης καλωδίων, στηρίγµατα, πίνακες/υποπίνακες, όργανα διακοπής/ελέγχου, φωτιστικά (συνήθη ή αντιεκρηκτικού τύπου), µετασχηµατιστές, κινητά φωτιστικού κ.λπ. ΠΕΤΕΠ: /6

10 Εναλλακτικά η επιµέτρηση µπορεί να γίνεται σε KW εγκατεστηµένης ισχύος φωτισµού (κατά την πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος) και σε KWh κατανάλωσης, όπως παραπάνω. Εναλλακτικά η σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πλήρους εργοταξιακού ηλεκτροφωτισµού σήραγγας θα επιµετράται ανά τεµάχιο. Εναλλακτικά η σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πλήρους εργοταξιακού ηλεκτροφωτισµού σήραγγας ανάγεται στη µονάδα µέτρησης της εκσκαφής (ΠΕΤΕΠ ). Στις ως άνω µονάδες µέτρησης συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα και η εφεδρική πηγή τροφοδότησης του συστήµατος φωτισµού ασφάλειας (π.χ. µε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 6/6 ΠΕΤΕΠ:

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 03 Εξαρτήµατα Οπών 01 Εξαρτήµατα Οπών Τσιµεντενέσεων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 02 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-05-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 23 Ηλεκτροστάσια -Υποσταθµοί Υποβιβασµού Μέσης Τάσης 05 Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 04 ιατάξεις Υδροσυλλογής απέδου 01 Με Οσµοπαγίδα (Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού Αερισµού / Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 03 Αποκατάσταση ή Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 04 Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 02 Καλωδιώσεις - Ηλεκτρική Τροφοδοσία 01 Αγωγοί Καλώδια Χαµηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 04 Αντλητικά Συγκροτήµατα Γεωτρήσεων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-04-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 04 Εγκατάσταση Υπογείων ικτύων χωρίς Ανοικτή Εκσκαφή 02 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 02 Καθαρισµοί και Εκβαθύνσεις Κοίτης Ποταµών - Ρεµάτων 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 04 ίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 06 Εργα αεροδροµίων 05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 01 Ευθύγραµµες µεταφορικές ταινίες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 02 Ανωδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα