ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος 03 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου και αόπλου σκυροδέµατος µε υδροκοπή (hydrodemolition) Έκδοση Μάιος 2006 ΠΕΤΕΠ:

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. ΠΕΤΕΠ:

3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ ΡΟΚΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΚΟΠΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γενικές απαιτήσεις Ειδικές απαιτήσεις ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 6 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ ΡΟΚΟΠΗ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου και άοπλου ΠΕΤΕΠ σκυροδέµατος µε υδροκοπή (hydrodemolition) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η αδιατάρακτη καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (ή τµηµάτων αυτών), µε την µέθοδο της υδροκοπής. 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Η µέθοδος της υδροκοπής εµφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αφαίρεση επιφανειακής στοιβάδας σκυροδέµατος από στοιχεία κατασκευών, αποκάλυψη του οπλισµού και δηµιουργία τραχείας επιφανείας για την πρόσφυση νέου σκυροδέµατος (περίπτωση λ.χ. επισκευής καταστρωµάτων γεφυρών ή στοιχείων που έχουν υποστεί φθορές από διάβρωση). β) ηµιουργία πλήρους ή µερικής τοµής, ή εγκοπών σε διατοµές οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε αποφυγή: ηµιουργίας σκόνης. Θορύβου. Κρουστικών φορτίων και δονήσεων στην υπόλοιπη κατασκευή. Χρήσης θερµικού εξοπλισµού (υψηλών θερµοκρασιών) σε περιβάλλοντα που δεν το επιτρέπουν (µε υψηλό π.χ. πυρικό φορτίο). Ο εξοπλισµός υδροκοπής ανάλογα µε τα ακροφύσια και την επιβαλλόµενη πίεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία επιφανειών ή τον καθαρισµό τους από σηµάνσεις, γραφιστική κ.λπ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο µηχανικός εξοπλισµός περιλαµβάνει αντλητικό συγκρότηµα υπερυψηλής πιέσεως (έως και 2000 bar), σωληνώσεις και ακροφύσια χειρός ή προσαρµοσµένα σε ροµποτικό βραχίονα τηλεχειριζόµενο. Τα ακροφύσια φέρουν ρυθµιστικά της εστίασης της φλέβας (jet) και της πιέσεως. ΠΕΤΕΠ: /6

6 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κατά την εκτέλεση των εργασιών υδροβολής λόγω της αποµείωσης των διατοµών των στοιχείων ενδέχεται να απαιτηθούν ενισχύσεις, αντιστηρίξεις ή προσωρινές υποστυλώσεις. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται από την σχετική µελέτη και εκτελούνται σύµφωνα µε τις οικείες ΠΕΤΕΠ. Όταν η υδροκοπή αποσκοπεί στην επισκευή των στοιχείων µε έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µεταλλικές ενισχύσεις, κονιάµατα επισκευής, κ.λπ., οι πάσης φύσεως επισκευαστικές εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ της κατηγορίας 14 "Έργα αποκατάστασης ζηµιών κατασκευών" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο εξοπλισµός υδροκοπής που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως και προδιαγραφές ασφάλειας και θα χρησιµοποιούνται ακροφύσια κατάλληλα για την πίεση που εφαρµόζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται προ της εργασίας, να πραγµατοποιήσει παρουσία της Επίβλεψης επίδειξη της λειτουργίας του µηχανήµατος σε κατάλληλο δοκίµιο. Η επιτυχής εκτέλεση της δοκιµής αποτελεί κριτήριο τόσο της καταλληλότητας του εξοπλισµού, όσο και της ικανότητας του χειριστού ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το απασχολούµενο προσωπικό σε όλες τις θέσεις θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο επί συστηµάτων υδροκοπής (εξοπλισµός λίαν υψηλής πιέσεως) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΚΟΠΗΣ Η υδροκοπή βασίζεται στην δράση λεπτής φλέβας νερού εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, η οποία µε την πρόσπτωσή της αποδιοργανώνει το σκυρόδεµα. Το εκτοξευόµενο νερό ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της φλέβας µπορεί είτε να διασπά τα αδρανή είτε όχι. Με υψηλή εστίαση της φλέβας (jet) και αύξηση της πίεσης στο ακροφύσιο µπορεί να κοπεί και ο οπλισµός. Στο εκτοξευόµενο νερό µπορούν προστεθούν διαβρωτικά υλικά υπό µορφή κόνεως για αυξηµένη αποτελεσµατικότητα (όπως κορούνδιου, χαλαζία ή πυριτικών καρβιδίων). Η ποσότητα του διαβρωτικού υλικού, το µέγεθος του κόκκου και η δοσοµετρία του επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της φλέβας. Τα στόµια των ακροφυσίων τείνουν να διευρύνονται µε την χρήση, αφού ακόµα και το πόσιµο νερό µπορεί να τα διαβρώσει. Η τυπική διάρκεια ζωής των υδροστοµίων είναι της τάξης των 800 ωρών. Υπάρχουν τα ακροφύσια που χρησιµοποιούνται για την επενέργεια εξ αποστάσεως από την επιφάνεια του σκυροδέµατος, καθώς και ακροφύσια που δύνανται να εισέλθουν στην σχισµή που δηµιουργείται. Με ρύθµιση της πίεσης της φλέβας επιτυγχάνεται είτε η πλήρης κοπή, είτε ο καθαρισµός του σκυροδέµατος χωρίς την περαιτέρω αποδιοργάνωσή του. 2/6 ΠΕΤΕΠ:

7 Η γωνία πρόσπτωσης της φλέβας, η απόσταση του ακροφυσίου από την επιφάνεια, ο ρυθµός προχώρησης και η δυνατότητα αποµάκρυνσης του µίγµατος νερού και διαλυµένου σκυροδέµατος, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση αλλά και τα αποτελέσµατα της µεθόδου. Σχήµα 1. Αποσύνθεση πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος µε υδροκοπή (hydrodemolition) µε ταυτόχρονη αποκάλυψη του οπλισµού Σχήµα 2: Αποδιοργάνωση σκυροδέµατος µε υδροκοπή (hydrodemolition) σε κάθετη επιφάνεια (Χρήση εξοπλισµού µε ροµποβραχίονα) ΠΕΤΕΠ: /6

8 Σχήµα 3: Αποδιοργάνωση σκυροδέµατος και αποκάλυψη οπλισµού µε υδροκοπή (hydrodemolition) 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η διαδικασία της αποδιοργάνωσης του σκυροδέµατος ή της κοπής στοιχείου σκυροδέµατος µε υδροκοπή θα πρέπει να παράγει το επιθυµητό αποτέλεσµα που είναι είτε η κοπή κατά µήκος µια επιφάνειας κοπής, είτε η αποδιοργάνωση ενός συγκεκριµένου όγκου σκυροδέµατος ώστε να αποκαλυφθεί ο οπλισµός του. Η εργασία θεωρείται περαιωθείσα όταν έχει καθαιρεθεί, τεµαχιστεί και αποµακρυνθεί το σκυρόδεµα σύµφωνα µε την Μελέτη. Η καθαίρεση θα προχωρά κατά µήκος των προδιαγεγραµµένων επιφανειών κοπής, ή (στην περίπτωση αποκάλυψης οπλισµού) έως το επιθυµητό βάθος αποδιοργάνωσης, και όχι πέραν αυτού. Η διαδικασία της υδροκοπής δεν παράγει σκόνη αλλά πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την αποµάκρυνση του νερού και των καταλοίπων διαβρωτικών υλικών καθώς και του αποσυντεθειµένου σκυροδέµατος. Θα αποµακρύνονται πλήρως τα συντρίµµατα σκυροδέµατος, η λάσπη, κ.λπ. και θα επαναφέρεται ο περιβάλλον χώρος στην προτέρα του κατάσταση. Τα υπολείµµατα πάσης φύσεως αποµακρύνονται πλήρως από τον χώρο του έργου. 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ισχύει υποχρεωτικά η ΠΕΤΕΠ "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", στην οποία αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις και στην οποία εµπεριέχεται σε παράρτηµα η Υπουργική απόφαση 31245/ "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ 451/Β/83), παράλληλα µε την πάγια Νοµοθεσία κατασκευής έργων. Κατά την διαδικασία της αποδιοργάνωσης του σκυροδέµατος ή της κοπής στοιχείου σκυροδέµατος µε υδροκοπή θα πρέπει να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας που ισχύουν για τις άλλες µεθόδους κατεδάφισης καθαίρεσης. Η λόγχη της υδροκοπής και η υψηλή πίεση µπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά ατυχήµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα µέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια ισχύει κατ ελάχιστον το Προεδρικό ιάταγµα 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/ ). 4/6 ΠΕΤΕΠ:

9 5.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γενικές απαιτήσεις Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις". Οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένοι κατ ελάχιστο µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). Προστατευτική ενδυµασία Προστασία χεριών και βραχιόνων Προστασία κεφαλιού Προστασία ποδιών Προστασία οφθαλµών EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση. EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). ΕΛΟΤ ΕΝ : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας Και σε κάθε περίπτωση µε τα µέσα προστασίας που περιγράφονται στις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού υδροκοπής Ειδικές απαιτήσεις Οι τραυµατισµοί από την επίδραση λόγχης υδροκοπής στο ανθρώπινο σώµα είναι εξαιρετικά σοβαροί και µπορούν να οδηγήσουν σε άµεσο ακρωτηριασµό αλλά και σε ακρωτηριασµό λόγω µεταγενέστερης µόλυνσης. Ειδικότερα, αναφέρονται τα παρακάτω: Η πίεση, η οποία απαιτείται για την διείσδυση δια µέσου του ανθρωπίνου δέρµατος είναι περίπου 700 kpa (100 psi), ενώ στις λόγχες υδροκοπής αναπτύσσονται πιέσεις µέχρι και kpa ( psi), η δε ταχύτητα της φλέβας νερού µπορεί να φτάσει τοπικά τα 2500 km/h. Οι περιπτώσεις τραυµατισµού πρέπει να θεωρούνται άµεσα χειρουργικά περιστατικά. Λόγω της υπό πίεση διείσδυσης νερού στο ανθρώπινο σώµα σε περίπτωση ατυχήµατος είναι µεγάλη η πιθανότητα σοβαρών µολύνσεων και γάγγραινας. ΠΕΤΕΠ: /6

10 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εργασίες δηµιουργίας διαµπερών τοµών σε στοιχεία σκυροδέµατος επιµετρώνται σε m 2 επιφάνειας τοµής. Η αποδιοργάνωση σκυροδέµατος µε σκοπό την αποκάλυψη του οπλισµού επιµετράται σε m 3 όγκου αποδιοργανωµένου υλικού σκυροδέµατος. Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων επιφανειών επενδύσεων από σκυρόδεµα επιµετράται µε βάση το συνολικό περικλειόµενο εµβαδόν της επενδύσεως που καθαιρείται σε (m 2 ) όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Στις περιπτώσεις καθαιρέσεων µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης κοπής η επιµέτρηση γίνεται µε βάση το πραγµατικό µήκος κοπής του στοιχείου σε (m). Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την πλήρη καθαίρεση/ αποκοπή του στοιχείου, όπως, ενδεικτικά, η προετοιµασία του δοµήµατος, η αρχική καθαίρεση επικαλύψεων, τοίχων και άλλων στοιχείων και οι απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις. Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται επίσης ο τεµαχισµός των στοιχείων της κατασκευής, η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου προς µεταφορά και η εφαρµογή όλων των µέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται ή απαιτούνται από την φύση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ. Η µεταφορά των προϊόντων, σε κατάλληλο χώρο απόθεσης σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς όρους ή τις εντολές της Υπηρεσίας, επιµετράται ιδιαιτέρως ανά m 3 km µεταφεροµένων προϊόντων κατεδαφίσεων µε βάση συντελεστή αναγωγής του φαινοµένου όγκου της καθαιρούµενης κατασκευής σε συµπαγή όγκο. Ο συντελεστής αυτός θα καθορίζεται στην µελέτη του έργου. Τυχούσα καθαίρεση υλικού πέραν των προβλεπόµενων από την Μελέτη βάθους και έκτασης δεν προσµετράται, η δε αποκατάσταση της υπερκαθαίρεσης (εάν η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο) επιβαρύνει στο ακέραιο τον Ανάδοχο. 6/6 ΠΕΤΕΠ:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 02 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών 02 Καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 06 Αδιαπέρατη επίχωση 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 06 Συσκευές γραµµής 03 Συσκευές διαστολής 30 Ρύθµιση Συσκευών ιαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC

Διαβάστε περισσότερα