Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513"

Transcript

1 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; (Ματθ. ις, 3) Καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος... (Ἀποκάλυψις θ, 2) Τό Περιοδικό Διανέμεται Δωρεάν

2 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 2 γένοιτο ἐκραγεῖ τό συγκεκριμένο αὐτό ἡφαίστειο. Καί ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, ἀκόμη καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ταγοί, κοιμοῦνται τόν ὕπνον τοῦ δικαίου καί περί πολλῶν ἄλλων μεριμνοῦν καί τυρβάζουν... Δυστυχῶς, ΚΑΝΕΙΣ δέν φαίνεται νά προβληματίζεται σοβαρά καί νά ἀναρωτιέται, γιατί ἄραγε γίνονται ὅλα αὐτά; Τί μπορεῖ νά σημαίνουν; Εἶναι ἄραγε τυχαῖα καί συμπτωματικά ὅλα αὐτά ἤ εἶναι Σημάδια ἀπό τόν Θεόν γιά τό ὅτι βαδίζουμε γιά τήν ὁλοκληρωτική Καταστροφή καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου, ἐπειδή δέν τηροῦμε τόν Νόμο καί τίς ἐντολές Του καί ἔχουμε φύγει ὅλοι μας μακριά ἀπό τόν Θεόν, τήν μόνη πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς εὐτυχίας; Φυσικά καί τό δεύτερο, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει τίποτε τυχαῖο στήν ζωή μας. Εἶχε ἄραγε ἄδικο ὁ Κύριός μας, ὅταν μᾶς κατηγοροῦσε ὡς ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ, ἀφοῦ καί τότε καί τώρα, τά μέν σημάδια τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ καιροῦ τά βλέπουμε καί τά κατανοοῦμε, τά δέ Σημάδια τῶν Καιρῶν, δέν μποροῦμε νά τά δοῦμε καί νά τά καταλάβουμε; «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διασημεῖα ἐν οὐρανῷ καί ἐν Ἡλίῳ... «Καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλείς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος...» (Ἀποκάλυψις θ, 1-3) Τ ά τελευταῖα χρόνια ὅλοι μας γινόμαστε μάρτυρες ἀπίστευτων γεγονότων καί ἐξελίξεων μέσα ἀπό τήν πρωτοφανή αὐτή ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητος, τῆς βίας, τῆς σαρκολατρείας, τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς γενικῆς ἐξαθλίωσης, ἀλλά καί τῶν πολλῶν, μεγάλων καί πρωτοφανῶν φυσικῶν-βιβλικῶν καταστροφῶν, πού οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχαν συμβεῖ σέ τέτοια συχνότητα, μέγεθος καί ἔνταση καί μάλιστα ταυτόχρονα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἕνα ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν, γιά πρώτη φορά στήν ἐποχή μας, εἶναι καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας, Eyjafjallajoekull (Εϊαφιαλαϊόκουλ) τό ὁποῖον δημιούργησε πολλά καί τεράστια προβλήματα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνον, μέ ἀνεξέλεγκτες συνέπειες καί ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ἀφοῦ κανείς δέν ξέρει τί ἀκόμη μπορεῖ νά συμβεῖ, ἐάν δέν σταματήσει ἡ ἡφαιστειακή τέφρα ἤ ἐάν μή 2

3 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 3 κρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματθ. ις, 3) Τί ὅμως συμβαίνει μέ τό Ἡφαίστειο τῆς Ἰσλανδίας; Ε ἶναι ἄραγε ἡ πραγματοποίηση τῆς 5ης Σάλπιγγας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἐντάσσεται στά γενικότερα Σημάδια τά λεγόμενα «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ»; Στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα, σχετικά μέ τό θέμα μας: «...θά γίνουν καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια... σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον καί τρόμον... καί αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν...» (Λουκᾶ ια ). Ἐκεῖ ἀκόμη, στό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, θά βροῦμε καί ὅλα ἐκεῖνα τά φοβερά, τρομερά καί πρωτοφανῆ Γεγονότα, Σημεῖα, Τέρατα, πού μᾶς ἀνέφερε ὁ Χριστός μας καί μέ μιά λέξη λέγονται «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» καί θά συμβοῦν λίγο πρίν τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του: «...Ὅταν δέ ἀκούσετε ὅτι γίνονται πόλεμοι καί ἀναταραχές καί διασάλευση τῆς τάξεως... ὅταν θά ἐξεγείρεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους καί ἡ μία βασιλεία ἐναντίον τῆς ἄλλης βασιλείας, ὅταν θά γίνουν σεισμοί μεγάλοι εἰς διαφόρους τόπους καί πεῖνα καί ἐπιδημίες, σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον, καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... ὅταν θά γίνουν πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια (τότε ἔρχεται τό Τέλος). Τά ἔθνη τότε πού θά ζοῦν στή γῆ θά τά καταλάβει μεγάλη στενοχωρία καί φόβος καί ἀμηχανία πολλή, καθώς τά τεράστια ὁρμητικά κύματα τῆς θάλασσας μέ θόρυβον πολύν καί σάλον θά ὁρμοῦν νά κατακλύσουν τήν γῆν. Οἱ ἄνθρωποι θά παραλύουν καί θά χάνουν τάς αἰσθήσεις των καί θά εἶναι σάν νεκροί ἀπό τόν φόβον δι αὐτά, πού θά βλέπουν, καί διά τά ἄλλα μεγάλα κακά, πού θά περιμένουν νά ἐπιπέσουν ἐναντίον τῆς οἰκουμένης. Διότι αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν... Προσέχετε δέ τούς ἑαυτούς σας, μήπως γίνουν βαρειές οἱ καρδιές σας καί ἀσυγκίνητες εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν κραιπάλην καί ἀπό τήν μέθην καί ἀπό τάς βασανιστικάς φροντίδας τῆς παρούσης ζωῆς. Νά εἶσθε ἄγρυπνοι, μήπως τυχόν καί μέσα εἰς τήν κατάσταση αὐτή τῆς πνευματικῆς χαλαρώσεως καί παραζάλης πέσῃ ἐπάνω σας ἔξαφνα ἡ μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Διότι πράγματι σάν παγίδα θά ἔλθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη καί θά συλλάβει ἀπροετοιμάστους ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ξένοιαστοι εἰς τήν ἁμαρτωλή καί κοσμική ζωή τους κάθονται ἐπάνω εἰς τήν γῆν...» (Λουκᾶ ια 9-36). Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως Αλλά καί στήν ἱερά Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου βλέπουμε τά ἑξῆς σημαντικά: «..καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος..» (Ἀποκ. θ, 1-3). Διαβάζοντας κανείς τούς στίχους αὐτούς τῆς Ἀποκαλύψεως δέν μπορεῖ νά μήν νοιώσει ρίγος καί δέος, ἐάν μάλιστα τούς συνδέσει μέ τό σύγχρονο φαινόμενο 3

4 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 4 τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἠφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας! Εἶναι ἀδύνατο νά μήν κάνει κανείς τόν συνειρμό τοῦ προφητικοῦ λόγου, πού λέγει ὅτι: «... ἄνοιξε τό πηγάδι τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβηκε καπνός μεγάλος μέσα ἀπό τό πηγάδι σάν πυκνός καπνός ἀπό καιόμενο καμίνι καί ἐσκοτίστηκε ὁ ἥλιος καί ὁ ἀέρας ἀπό τόν καπνό τοῦ πηγαδιοῦ...», μέ αὐτό πού βλέπουμε καί ζοῦμε ὅλοι στούς δέκτες τῶν τηλεοράσεών μας, ἑβδομάδες τώρα. Τόν καπνό δηλαδή τῆς ἡφαιστειακῆς τέφρας πού ἐξαπλώνεται σέ ὅλη σχεδόν τήν Εὐρώπη, μολύνοντας τήν ἀτμόσφαιρα καί τόν ἀέρα τῆς γῆς, ἀλλά καί «καλύπτοντας» καί «σκοτίζοντας» ταυτόχρονα, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἡλίου. Βέβαια σήμερα, κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει σίγουρα, ἐάν πράγματι εἶναι τό γεγονός αὐτό ἡ ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς προφητείας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ εἶναι ἕνα ἄλλο ἀκόμη μεγάλο Σημεῖο τῶν Καιρῶν πού ἔχει προφητευθεῖ καί αὐτό ἀπό τόν Κύριό μας στήν Ἁγία Γραφή. Καί αὐτό, γιατί μπορεῖ μέν τό σημεῖο αὐτό στό συγκεκριμένο ἐδάφιο τῆς Ἀποκαλύψεως νά ταιριάζει πολύ, μέ τά γεγονότα πού ἀφοροῦν τήν τέφρα τοῦ ἡφαιστείου στήν Ἰσλανδία, ἐπειδή ὅμως στήν πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουμε καί συνέχεια, ἀκόμη πιό ἄσχημη καί δυσάρεστη, ἐπειδή μέσα ἀπό τό πηγάδι αὐτό θά βγοῦν «ἀκρῖδες», πού θά βασανίζουν φρικτά γιά πέντε μῆνες τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, θά πρέπει νά περιμένουμε λίγο γιά νά δοῦμε ἐάν πράγματι θά ἔχουμε καί ἄλλες πιό περίεργες καί ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις ἀπό τό Ἡφαίστειο αὐτό, γιά νά εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι. Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως δέν παύει ξεκάθαρα νά εἶναι, ἕνα ἀκόμη ἀπό τά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε... Ἤ δη λοιπόν, ζοῦμε καί προγευόμαστε σέ κάποιο βαθμό μερικά ἀπό αὐτά τά πρωτοφανή καί σημαντικά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Δυστυχῶς ὅμως, ἐμεῖς «κοιμώμαστε μακαρίως». Ἔχουμε βολευτεῖ γιά τά καλά ὅλοι μας καί δέν θέλουμε νά ξεβολευτοῦμε. Δέν θέλουμε νά «δοῦμε» ὅτι, ὄχι ἁπλῶς κάτι, ἀλλά τίποτε δέν πάει καλά. Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἔρχεται σύντομα ὁ Κύριός μας, ὁ Νυμφίος τῆς ψυχῆς μας, ὁ ἠγαπημένος τῆς καρδιᾶς μας, αὐτόν πού ὑποτίθεται (τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουμε σ Αὐτόν) ὅτι Τόν ἀγαπούσαμε πραγματικά καί περιμέναμε πότε θά Τόν δοῦμε ξανά καί πότε θά πᾶμε κοντά Του γιά πάντα. Καί ἔτσι δυστυχῶς, ἐπαληθεύεται καί δικαιώνεται γιά ἄλλη μία πολλοστή φορά ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας πού λέγει ὅτι δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί φυσικά μέσα σ αὐτούς καί οἱ περισσότεροι Μοναχοί, Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, δέν θά ἀντιληφθοῦν τίποτε ἀπ ὅλα αὐτά, οὔτε θά μετανοήσουν γιά τίς ἁμαρτίες τους, οὔτε θά πιστέψουν τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά πού θά βλέπουν καί θά συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας. Ἀποτέλεσμα; Μετά ἀπό λίγα χρόνια, ὅταν θά ἔλθει ἕνας ἄλλος μεγάλος κατακλυσμός, αὐτός τοῦ Ἀντιχρίστου, θά τούς παρασύρει ὅλους ἀνεξαιρέτως στό χάος, τήν καταστροφή καί τήν αἰώνια κόλαση, ὅπως ἔγινε καί στήν ἐποχή τοῦ Νῶε. «Ὅπως δέ ὑπῆρξαν αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, ἔτσι θά εἶναι καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Διότι, ὅπως κατά τάς ἡμέρας πού προηγήθησαν ἀπό τόν κατακλυσμόν οἱ ἄνθρωποι ἔτρωγαν καί ἔπιναν ἀσυλλόγιστα, μέσα στίς ἁμαρτίες, τίς ἡδο- 4

5 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 5 νές τά γλέντια καί τίς ἀπολαύσεις, χωρίς νά σκέφτονται καθόλου τόν Θεόν, ἀλλά καί ὅλα αὐτά πού ἐπρόκειτο νά συμβοῦν καί πού σαφέστα τούς ἔλεγε ὁ Νῶε, μέχρι καί τῆς ἡμέρας, πού ἐμπῆκε ὁ Νῶε εἰς τήν κιβωτόν, καί δέν ἐκατάλαβαν, ἕως ὅτου ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς παρέσυρε ὅλους, ἔτσι ἔξαφνα καί ἀπροσδόκητα γιά ὅλους αὐτούς, θά γίνῃ καί ἡ Β Παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου.» (Ματθ. κδ, 37-39) Ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης λέγει: «...Καί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί (πού ὑπέστησαν ὅλες αὐτές τίς Θεομηνίες καί τιμωρίες ἀπό τόν Θεόν) δέν μετενόησαν καί δέν ξέκοψαν ἀπό τούς φόνους τους, οὔτε ἀπό τίς μαγείες τους, οὔτε ἀπό τίς πορνείες τους, οὔτε ἀπό τίς κλοπές τους, ἀλλά ἔμειναν σκληροί κι ἀμετανόητοι μέσα εἰς τήν διαστροφήν καί τήν φαυλότητά τους...» (Ἀποκάλυψις θ, 21). Ὁ Κύριος ἐγγύς... Τ ά πράγματα λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, δέν εἶναι καθόλου καλά καί αἰσιόδοξα. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, εἴτε τό πιστεύουμε εἴτε ὄχι φθάσαμε στό ΤΕΛΟΣ τῆς ἀνθρωπότητος. Τό ἔχουμε ἤδη φωνάξει, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπό το 2006 στεντορεία τῆ φωνῇ, μέ πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε καί θά ἐμφανισθεί δημόσια τό 2012 με 2013 γιά να κυβερνήσει τήν γῆ γιά 7 περίπου χρόνια, ἐνῶ ἀμέσως μετά, τό 2018 ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ ὁρατοῦ κόσμου. Πολλοί τότε, ἀλλά ἀκόμη καί σήμερα, δέν μᾶς πίστεψαν, ἀλλά καί μᾶς χλεύασαν καί μᾶς εἰρωνεύτηκαν, ἐπειδή δῆθεν... «περί δέ τῆς ἡμέρας καί ὥρας ἐκείνης οὐδείς γνωρίζει...». Λέτε καί ὁ καλός Θεός μας ὅταν θά ἐρχόταν (ὅποτε καί ἄν ἐρχόταν ἡ Δευτέρα Παρουσία Του) θά μᾶς ἄφηνε μόνους καί ἀπροστάτευτους, χωρίς βοήθεια, χωρίς προστασία, χωρίς νά μᾶς ἐνημερώσει καί προειδοποιήσει ὅτι ἔρχεται τό Τέλος, ὅπως ἄλλωστε πάντοτε ἔπραττε μέ τούς δικούς Του ἀνθρώπους. Ὅπως τότε μέ τόν Νῶε, στόν Κατακλυσμό, μέ τόν Λώτ, στήν Καταστροφή τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων, μέ τόν Ἱερεμία, στήν ἑβδομηκονταετῆ αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων στή Βαβυλῶνα, κλπ. Οἱ ἐξελίξεις ὅμως καί τά γεγονότα τά ὁποῖα ζοῦμε μετά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013» (Πάσχα 2006) εἶναι μοναδικά, ἀσύλληπτα, πρωτοφανή καί τούς διαψεύδουν κατηγορηματικά. Βέβαια ἀρκετοί ἀδελφοί μας, στή διάρκεια τῶν πέντε αὐτῶν χρόνων παραδέχτηκαν, πρός τιμήν τους, ἄλλοι λιγότερο καί ἄλλοι περισσότερο, ὅτι πράγματι πλησιάζουμε πρός τό τέλος. Εἶναι δέ πολύ σημαντικό, ἔστω καί τώρα, στό παρά πέντε, δύο χρόνια σχεδόν πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, νά πιστέψουν καί νά συνειδητοποιήσουν ὅσο γίνεται περισσότεροι χριστιανοί, τήν ὠμή καί φοβερή πραγματικότητα, γιά νά προετοιμασθοῦν καταλλήλως καί νά σώσουν τήν αἰώνια ψυχή τους, τό ὁποῖο καί εὔχομαι ὁλόψυχα γιά ὅλους μας. Αὐτό ἄλλωστε καί μόνον αὐτό, ἔχει σημασία καί τίποτε ἄλλο. Ἄς περιμένουμε λοιπόν λίγο καί τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θά διαπιστώσουμε, τί ἀπό αὐτά τά ἀνωτέρω δύο, εἶναι τό πρωτοφανές αὐτό γεγονός τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας. Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἕνα ἀκόμη ἀπό τά πολλά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν», πού συμβαίνουν στίς μέρες μας; Ὀψόμεθα... 5

6 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 6 ὉἍγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἀποκαλύπτει... Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ πέντε ἄνδρες τῆς Σαμαρείτιδας καί ὁ ἕκτος πού δέν ἦταν ἄνδρας της; (Ἰω. δ, 16-18) ἩΣαμαρείτιδα γυναῖκα, καθώς καί ἐκείνη πού πῆρε τούς ἑφτά ἀδελφούς ὡς ἄνδρες της, σύμφωνα μέ τούς Σαδδουκαίους (Ματθ. κβ, 25-28), καί ἡ αἱμορροούσα (Ματθ. θ, 20), καί ἐκείνη πού ἔσκυβε στή γῆ, καί ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου (Μάρκ. ε, 22ἑ.), καί ἡ Συροφοινίκισσα (Μάρκ. ζ, 25ἑ.) δηλώνουν καί τήν ἀνθρώπινη φύση στό σύνολό της καί τήν ψυχή τοῦ κάθε ἐπί μέρους ἀνθρώπου καί κάθε μιά σημαίνει, σύμφωνα μέ τή διάθεση πού ὑπόκειται στό πάθος, τόσο τή φύση ὅσο καί τήν ψυχή. Γιά παράδειγμα ἡ γυναῖκα τῶν Σαδδουκαίων εἶναι ἡ φύση ἤ ἡ ψυχή, πού συνοίκησε βέβαια ἄγονα μέ ὅλους τούς θείους νόμους πού δόθηκαν ἀπό τούς αἰῶνες, δέν ἀποδέχεται ὅμως τήν προσδοκία τῶν μελλοντικῶν. Ἡαἱμορροοῦσα ἐπίσης εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή, πού μέ τά πάθη ἀφήνει νά τῆς γλιστρήσει πρός τήν ὕλη ἡ δύναμη πού τῆς δόθηκε γιά 6 τή δημιουργία ἔργων καί λόγων διακοσύνης. Καί ἡ Συροφοινίκισσα εἶναι ἡ ἴδια φύση καί ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού ἔχει κόρη της τή διάνοια πού ἀπό ἀδυναμία αἱμμοραγεῖ ἀσταμάτητα ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης της πρός τήν ὕλη. Ἐπίσης ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου εἶναι ἡ σύμφωνα μέ τό νόμο φύση καί ἡ ψυχή, πού ἔχει τέλεια νεκρωθεῖ ἀπό τό νά μήν πράττει τίς νομικές ἐντολές καί νά μήν ἐκτελεῖ τά θεῖα προστάγματα. Ἡσυγκύπτουσα γυναῖκα εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή πού μέ τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ἔστρεψε πρός τήν ὕλη ὅλη τή σχετική μέ τήν πράξη νοερή δύναμη. Ὅμοια μέ τίς προηγούμενες γυναῖκες, ἡ Σαμαρείτιδα σημαίνει τή φύση ἤ τήν ψυχή τοῦ καθενός, πού χωρίς τό προφητικό χάρισμα συμβίωσε, σάν μέ ἄνδρες, μέ ὅλους τούς νόμους πού δόθηκαν στή φύση μας, ἀπό τούς ὁποίους οἱ πέντε εἶχαν προ-

7 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 7 ηγηθεῖ, ἐνῶ ὁ ἕκτος, ἄν καί ἦταν παρών, ἀλλ ὅμως αὐτός δέν ἦταν ἄνδρας τῆς φύσης ἤ τῆς ψυχῆς, μέ τό νά μή γεννᾶ ἀπό αὐτήν τή δικαιοσύνη πού σώζει στόν αἰώνα. Ἔλαβε λοιπόν ἡ φύση ὡς ἄνδρα τόν πρῶτο νόμο, τό νόμο στόν παράδεισο δεύτερο νόμο τόν νόμο μετά τόν παράδεισο τρίτο νόμο κατά τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε τέταρτο τό νόμο τῆς περιτομῆς ἐπί τοῦ Ἀβραάμ πέμπτο τό νόμο τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἰσαάκ. Αὐτούς ὅλους τούς ἔλαβε ἡ φύση καί τούς ἀπέρριψε ἐξαιτίας τῆς ἀκαρπίας της στά ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ἕκτο εἶχε τό νόμο μέσῳ τοῦ Μωϋσῆ πού ἦταν σά νά μήν τόν εἶχε ἤ ἐπειδή δέν ἐκτελοῦσε τίς πράξεις διακαιοσύνης πού ἐκεῖνος ὅριζε ἤ ἐπειδή ἐπρόκειτο αὐτή νά μεταβεῖ σέ ἄλλο νόμο ὡς ἄνδρα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο, γιατί ὁ νόμος δέν εἶχε δοθεῖ στούς ἀνθρώπους αἰώνια, ἀλλά κατά οἰκονομία πού παιδαγωγοῦσε πρός τό μεγαλύτερο καί μυστικότερο. Μ αὐτή τήν ἔννοια νομίζω εἶπε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα «κι αὐτός πού τώρα ἔχεις δέν εἶναι δικός σου». Γιατί γνώριζε ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά μεταφερόταν στό Εὐαγγέλιο. Γι αὐτό καί γύρω στήν ἕκτη ὥρα, ὅταν κατ ἐξοχήν περιλάμπεται ἡ ψυχή ἀπό παντοῦ ἀπό τίς ἀκτίνες τῆς γνώσης ἐξαιτίας τῆς παρουσίας σ αὐτήν τοῦ Λόγου, κι ἐνῶ εἶχε φύγει ἡ σκιά τοῦ νόμου, συνομιλοῦσε τήν ὥρα αὐτή μαζί της, καί κοντά στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, στέκοντας δηλαδή κοντά στήν πηγή μαζί μέ τό Λόγο τῶν θεορημάτων τῆς Γραφῆς. Αὐτά ἄς λεχθοῦν πρός τό παρόν καί γιά τό θέμα αὐτό. Τό πηγάδι δέ τοῦ Ἰακώβ, εἶναι ἡ Γραφή, τό νερό εἶναι ἡ γνώση πού περιέχει ἡ Γραφή, τό βάθος εἶναι ἡ δυσκολοπλησίαστη θέση τῶν γραφικῶν αἰνιγμάτων, τό ἄντλημα εἶναι ἡ μάθηση μέ τό γράμμα τοῦ θείου λόγου, πού δέν τήν εἶχε ὁ Κύριος, ἐπειδή ἦταν αὐτο-λόγος καί δέν ἔδινε σ ὅσους πίστευαν τή γνώση ἀπό μάθηση καί μελέτη, ἀλλά δωρίζει στούς ἄξιους τήν ἐκ μέρους τῆς πνευματικῆς χάριτος ἀέναη σοφία πού ποτέ δέν τελειώνει. Γιατί τό ἄντλημα, δηλαδή ἡ μάθηση, παίρνοντας ἐλάχιστο ποσό γνώσης, ἀφήνει τό σύνολο, ἀφοῦ κανένας λόγος δέν μπορεῖ νά τό κρατήσει. Ἐνῶ ἡ κατά χάρη γνώση ἔχει χωρίς μελέτη ὅλη τήν ἐφικτή στούς ἀνθρώπους σοφία πού ἀναβλύζει ποικιλότροπα ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες. (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Τόμος 14β, σελ. 263) 7

8 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 8 Μέρος Α Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ὉΚύριός μας λέγει, «νά ἀγρυπνεῖτε, γιατί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἔρθει σέ ὥρα πού δέν τόν περιμένετε» (Ματθ. κδ, 44). Ἐπειδή ὅμως ἔπρεπε νά γνωρίζουμε τά σημάδια τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου, καί ἐπειδή περιμένουμε τόν Χριστό, γιά νά μήν πεθάνουμε ἀπατημένοι καί πλανηθοῦμε ἀπό τόν ψεύτη Ἀντίχριστο, οἱ Ἀπόστολοι κινούμενοι «κατ οἰκονομίαν» μέ θεϊκή προαίρεση, πῆγαν στόν ἀληθινό δάσκαλο καί τοῦ εἶπαν «πές μας, πότε θά γίνουν αὐτά, καί ποιό θά εἶναι τό σημάδι τῆς παρουσίας σου καί τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου» (Ματθ. κδ, 3). Σέ περιμένουμε νά ἔρθεις καί πάλι, ἀλλά ὁ Σατανᾶς μεταμορφώνεται σέ φωτεινό ἄγγελο (Β Κορ. κα, 14). Ἀσφάλισέ μας λοιπόν, γιά νά μήν προσκυνήσουμε ἄλλον ἀντί γιά σένα. Καί ἐκεῖνος, ἀνοίγοντας τό θεϊκό καί εὐλογημένο στόμα Του εἶπε, «προσέχετε μήπως σᾶς παραπλανήσει κάποιος» (Ματθ. κδ, 4). Καί σεῖς τώρα οἱ ἀκροατές μου, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς, σάν νά βλέπετε ἐκεῖνον, ἀκοῦτε νά σᾶς λέγει καί σᾶς τά ἴδια «προσέχετε μήπως κάποιος σᾶς παραπλανήσει». Καί σᾶς παρακαλεῖ ὅλους ἐσᾶς ὁ λόγος νά προσέχετε σ αὐτά πού λέγονται. Διότι δέν εἶναι ἐξιστόρηση πραγμάτων πού πέρασαν, ἀλλά προφητεία μελλοντικῶν πραγμάτων, πού ὁπωσδήποτε θά ἔρθουν. Δέν προφητεύουμε ἐμεῖς (διότι εἴμαστε ἀνάξιοι), ἀλλά ἀναφέρουμε αὐτά πού εἶναι γραμμένα καί τά σημάδια πού λέγονται. Πρόσεχε λοιπόν ἐσύ, ποιά ἀπό αὐτά ἔχουν ἤδη γίνει, τί ὑπολείπεται ἀκόμα, καί ἀσφάλισε τόν ἑαυτό σου. Προσέχετε μήπως κανείς σᾶς παραπλανήσει. Διότι θά παρουσιαστοῦν πολλοί μέ τό ὄνομά μου, πού θά λένε, ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός, καί θά παραπλανήσουν πολλούς (Ματθ. κδ, 45). Αὐτά ἐν μέρει ἔχουν γίνει, θά τό ποῦν ὅμως καί ἄλλοι στίς ἡμέρες μας, ἤ μετά ἀπό μᾶς. Δεύτερο σημεῖο. «Πρόκειται νά ἀκούσετε πολέμους κάι φῆμες πολέμων» (Ματθ. κδ, 6). Γίνεται ἄραγε καί τώρα πόλεμος τῶν Περσῶν μέ τούς Ρωμαίους γιά τή Μεσοποταμία, ἤ ὄχι; Ξεσηκώνεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἤ ὄχι; «Καί θά γίνουν πεῖνες καί ἐπιδημίες καί σεισμοί σέ διάφορους τόπους» (Ματθ. κδ, 7). Αὐτά ἔχουν γίνει ἤδη. Καί πάλι «θά γίνουν φοβερά σημεῖα ἀπό τόν οὐρανό καί βαρεῖς χειμῶνες» (Λουκᾶ κα, 11). ζητᾶμε δικό μας σημεῖο τῆς παρου- Ἀλλά σίας τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοί ζητᾶμε ἐκκλησιαστικό σημεῖο, καί ὁ Κύριος λέγει, «καί τότε θά σκανδαλισθοῦν 8

9 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 9 πολλοί καί θά παραδώσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Ματθ. κ, 16). Ἄν ἀκούσεις ὅτι ἐπίσκοποι στρέφονται ἐναντίον ἐπισκόπων καί κληρικοί ἐναντίον κληρικῶν καί λαοί ἐναντίον λαῶν, καί φτάνουν μέχρι νά χυθεῖ αἷμα, νά μή ταραχθεῖς. Διότι κάτι τέτοιο εἶναι ἤδη γραμμένο. Νά μήν προσέχεις σ αὐτά πού τώρα γίνονται, ἀλλά σ ἐκεῖνα πού εἶναι γραμμένα. Οὔτε ἄν ἐγώ, πού σέ διδάσκω χαθῶ, νά χαθεῖς καί σύ μαζί μέ μένα. Ἀλλά μπορεῖ ὁ ἀκροατής νά γίνει καλύτερος ἀπό τόν δάσκαλό του, καί αὐτός πού ἦρθε τελευταῖος νά γίνει πρῶτος (Ματθ. κ, 16), διότι ὁ Δεσπότης δέχεται κι αὐτούς πού φτάνουν τήν ἐνδέκατη ὥρα (Ματθ. κ, 6-7). Ἀφοῦ μεταξύ τῶν ἀποστόλων βρέθηκε προδοσία, ἀπορεῖς πού καί ἀνάμεσα στούς ἐπισκόπους ὑπάρχει ἀδελφικό μῖσος; Τό σημεῖο ὅμως αὐτό δέν ἀναφέρεται μόνο στούς ἄρχοντες, ἀλλά καί στούς λαούς. Διότι λέγει «καί ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ παρανομία, θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων» (Ματθ. κδ, 12). Μπορεῖ ἄραγε νά καυχηθεῖ κάποιος ἀπό τούς παρόντες, ὅτι ἔχει ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρός τόν πλησίον; Δέν συμβαίνει πολλές φορές τά χείλη νά φιλοῦν καί τό πρόσωπο νά χαμογελᾶ καί τά μάτια νά εἶναι δῆθεν χαρούμενα, ἐνῶ ἡ καρδιά νά μηχανεύεται καί νά ἑτοιμάζει κακά, ἐνῶ μιλάει εἰρηνικά; Ἄκου καί αὐτό τό σημεῖο. «Καί θά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας σ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, γιά νά τό πληροφορηθοῦν ὅλα τά ἔθνη, καί τότε θά ἔρθει τό τέλος» (Ματθ. κδ, 14). Καί ὅπως βλέπουμε, ὅλος σχεδόν ὁ κόσμος ἔχει ἀκούσει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί τί θά γίνει μετά ἀπό αὐτό; Λέγει στή συνέχεια. «Ὅταν δεῖτε λοιπόν τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Προφήτης Δανιήλ, νά στέκεται στόν ἅγιο τόπο, ὁ ἀναγνώστης ἄς καταλάβει» (Ματθ. κδ, 15). Καί παρακάτω «Τότε, ἄν κάποιος σᾶς πεῖ, νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός, ἤ ἐκεῖ, νά μή πιστέψετε» (Ματθ. κδ, 23). Τό μῖσος λοιπόν μεταξύ τῶν ἀδελφῶν δίνει τόπο στόν Ἀντίχριστο. Ὁ διάβολος δηλαδή προκαλεῖ τίς διαιρέσεις τῶν λαῶν, γιά νά γίνει εὐπρόσδεκτος ὁ Ἀντίχριστος πού ἔρχεται. Μακάρι κανένας ἀπό τούς δούλους τοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται ἐδῶ, ἤ ἀλλοῦ, νά μήν πάει στόν ἐχθρό. Γιά τό θέμα αὐτό ὁ Παῦλος γράφοντας ἔδωσε φανερό σημεῖο, λέγοντας ὅτι «δέν πρόκειται νά ἔλθει ὁ Κύριος μας, ἄν πρῶτα δέν ἔρθει ἡ ἀποστασία καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς παρανομίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντίπαλος, αὐτός πού ὑπερυψώνει τόν ἑαυτό του πάνω ἀπό κάθε ἄλλον πού λέγεται Θεός, ἤ προσκυνεῖται μέ σεβασμό, καί ἐγκατασταθεῖ στόν ναό τοῦ Θεοῦ δείχνοντας ὅτι αὐτός εἶναι θεός...» (Β Θεσ. β, 3-10). λοιπόν λέγει ὁ Παῦλος, καί ἤδη Αὐτά ὑπάρχει ἡ ἀποστασία διότι οἱ ἄνθρωποι ἔφυγαν ἀπό τήν ὀρθή πίστη. Καί προηγουμένως τουλάχιστον οἱ αἱρετικοί ἦταν φανεροί, ἐνῶ τώρα εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία ἀπό κρυφούς αἱρετικούς. Ἀπομακρύνθηκαν δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀλήθεια, καί εὐχαριστοῦνται νά ἀκοῦν λόγια εὐχάριστα (Β Τιμ. δ, 3-4). Γίνεται λόγος ἀληθοφανής; Ὅλοι τόν ἀκοῦνε εὐχάριστα. Γίνεται λόγος μετανοίας; Ὅλοι τόν ἀποστρέφονται. Ἀπομακρύνθηκαν οἱ περισσότεροι ἀπό τά ὀρθά λόγια καί ἔργα, καί προτιμοῦν μᾶλλον νά φαίνονται, παρά νά εἶναι. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἀποστασία, καί πρέπει νά ἀναμένεται ὁ ἐχθρός. Τελευταῖα μάλιστα ἄρχισε σιγά-σιγά νά στέλνει τούς προδρόμους του, γιά νά ἔρθει ἕτοιμος στά θηράματά του. ρόσεχε λοιπόν τό ἑαυτό σου, ἄν- μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή Πθρωπέ σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλίζεσαι ἀπό πρίν. (Συνεχίζεται...) (ΙΕ Κατήχησις ΕΠΕ 2, 125) 9

10 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 10 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί Προσευχῆς Ἐπιμέλεια Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος ΟΜέγας Ἀρσένιος, λέγουν οἱ βιογράφοι του, ὕψωνε τά χέρια του, σάν ἄλλος Μωϋσῆς, στήν προσευχή, ἐνῶ ὁ ἥλιος ἔδυε πίσω του καί τά κατέβαζε, ὅταν ἔλαμπε πάλι στό πρόσωπό του. Ελεγε ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος: Ἄν ὑπολογίση ὁ Θεός τήν ἀμέλειά μας στήν προσευχή καί τόν σκορπισμό τοῦ νοῦ μας στήν ψαλμωδία, εἶναι ἀδύνατον νά σωθοῦμε. Κάποιος Γέροντας ἔλεγε: Ἀπό τοῦτα τά τέσσερα ἔχει πιό πολύ ἀνάγκη ἡ ψυχή. Νά φοβᾶται τήν κρίσι τοῦ Θεοῦ, νά μισῆ τήν ἁμαρτία, ν' ἀγαπᾶ τήν ἀρετή καί νά προσεύχεται ἀδιαλείπτως. ΟἈββᾶς Ἀγάθωνας, ἐρωτήθει ἀπό κάποιους ἀδελφούς, ποιά ἀρετή νομίζει πώς εἶναι πιό ἐπίπονος. -Ἡ προσευχή, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. Ὅταν ποθήση ἡ ψυχή νά συνομιλῆ συχνά μέ τόν Δημιουργό της, ἀγωνίζονται τά πονηρά πνεύματα νά τήν ἐμποδίσουν, γιατί ξέρουν πώς δέν ὑπάρχει πιό ἰσχυρό ὅπλο ἐναντίον τους ἀπό τήν προσευχή. Ὅταν ἀποκτήση ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή ἡ ψυχή, ὕστερα ξεκουράζεται μά γιά νά μάθη νά 10 προσεύχεται, ὅπως πρέπει, χρειάζεται νά κοπιάζη σ' ὅλη της τή ζωή. Ενας Ἅγιος Πατέρας λέει ὅτι, ὁ Χριστιανός, πού θυμᾶται νά συνομιλήση μέ τόν Θεόν μόνον ὅταν φθάση ἡ ὡρισμένη ὥρα τῆς προσευχῆς, δέν ἔχει ἀκόμη μάθει νά προσεύχεται. Ρώτησαν κάποτε ἕνα Γέροντα οἱ Ἀδελφοί τῆς σκήτης, ἄν πραγματικά ὠφελοῦνται ἐκεῖνοι πού ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους νά προσευχηθοῦν γιά χάρι τους. -Πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου, ἀποκρίθηκε ὁ Ἀββᾶς, πλήν ὅμως "ἐνεργουμένη" (Ἰακώβου. ε' 16). Βοηθουμένη, μέ ἄλλα λόγια, ἀπό τόν ἴδιο πού ζητᾶ τήν προσευχή. Σέ τί νά ὠφελήσουν αἱ προσευχαί τῶν ἁγίων, ἐκεῖνον, πού θεληματικά παραμελεῖ τήν σωτηρίαν του; ΟὍσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι: Ἐκεῖνος πού ἔχει συμαζεμένο τό νοῦ του, ὅταν προσεύχεται, καί προσέχει σ' αὐτά πού λέγει, ἀπομακρύνει μέ τή φλόγα τῆς προσευχῆς του τούς δαίμονας. Ἐκεῖνος ὅμως πού μετεωρίζεται (= σκορπίζει τό νοῦ του σέ ἀνώφελες σκέψεις) περιπαίζεται ἀπ' αὐτούς.

11 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 11 Από τόν Ἀββᾶ Σισώη ἕνας ἀρχάριος Μοναχός ζήτησε συμβουλές. -Ἄν θέλης, παιδί μου, ν' ἀρέσης στόν Θεόν, ἀπομάκρυνε πρῶτα τόν ἑαυτό σου ψυχικά ἀπό τόν κόσμο, ἀποκρίθηκε ὁ σοφός Πατήρ. Μήν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τά γήϊνα. Ἀνέβα ἀπό τά κτίσματα στό Δημιουργό τους. Ἡ προσευχή καί τό κατανυκτικό δάκρυ ἄς φτιάξουνε ἕνα ἰσχυρό δεσμό ἀνάμεσα σέ σένα καί τόν Πλάστη σου. Τότε μόνο θά βρῆ ἡ ψυχή σου ἀνάπαυσι στόν πρόσκαιρο κόσμο καί στήν αἰωνιότητα. Μιά φορά ὁ Ἀββᾶς Παμβώ, κατέβαινε στήν πόλι, μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς. Στό δρόμο συναντήθηκαν μέ χωρικούς ἀγρότες πού εἶχαν ἀφήσει τή δουλειά τους κι' εἶχαν ξαπλώσει κατά γῆς γιά νά ξεκουραστοῦν. - Σηκωθῆτε ἐπάνω, ἀδέλφια, τούς εἶπε ὁ Γέροντας, νά χαιρετήσετε τούς Μοναχούς, γιά νά πάρετε τήν εὐλογία τους. Αὐτοί πού βλέπετε, συνομιλοῦν διαρκῶς μέ τόν Θεόν καί τά στόματά τους εἶναι ἁγιασμένα. Σέ μιά Σκήτη, κάποιος Μοναχός ἦταν πρόθυμος στήν προσευχή, ἀλλά ἀμελής σ' ὅλα τ' ἄλλα. Μιά μέρα πῆγε ὁ διάβολος σ' ἕναν ἀπό τούς ἐκεῖ Πατέρες καί τοῦ εἶπε μέ εἰρωνεία: -Τί παραδοξολόγοι πού εἴσαστε σεῖς οἱ ἄνθρωποι. -Γιατί; τόν ρώτησε ἐκεῖνος. -Νά, ὁ τάδε Μοναχός αἴφνης μέ κρατᾶ κάτω ἀπό τή μασχάλη του καί μέ σφίγγει δυνατά νά μή τοῦ φύγω, κάνοντας ὅλα μου τά θελήματα. Κι' ὕστερα στέκεται ὧρες ὁλόκληρες καί λέγει στό Θεό: "ρῦσαί με ἀπό τοῦ πονηροῦ". Γράφει ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής. Ὅταν προσεύχεσαι μέ ταπεινοσύνη, ἔχοντας βαθειά συναίσθησι τῆς ἀναξιότητός σου, ἡ προσευχή σου γίνεται ἀμέσως δεκτή ἀπό τόν Θεό. Ἄν ὅμως, ἐνῶ προσεύχεσαι, σοῦ ἔλθη στό νοῦ πώς ὁ τάδε ἀδελφός τήν ὥρα αὐτή κοιμᾶται ἤ ὁ δεῖνα εἶναι ἀμελής κι' ἀρχίζεις ἔτσι τήν κατάκρισι, τότε ὁ κόπος σου πηγαίνει ἐντελῶς χαμένος. Λέγει ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς, γιά τήν προσευχή: Πρόσεχε νά διατηρῆς στήν καρδιά σου βαθειά τήν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλῆς σου καταστάσεως, γιά νά γίνεται δεκτή ἡ προσευχή σου. Ὅταν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τίς δικές σου ἁμαρτίες, δέν θά σοῦ μένη καιρός νά παρακολουθῆς τά σφάλματα τῶν ἄλλων. ΟἈββᾶς Ζήνων λέγει: Θέλεις ν' ἀκούη παρευθύς ὁ Θεός τήν προσευχή σου, Ἀδελφέ; Σάν σηκώνης τά χέρια στόν Οὐρανό, προσευχήσου πρῶτα ἀπ' ὅλα, μέ τήν καρδιά σου, γιά τούς ἐχθρούς σου καί ὁ Θεός θά σοῦ δώση γρήγορα ὅ,τι ἄλλο τοῦ ζητήσεις. 11

12 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 12 Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ω Δ Ε Ι Σ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ἐπιμέλεια Ἑλένης Σταμούλου, Θεολόγου Πολλές φορές στήν ζωή μας, ὅλοι μας, χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν; «Ἐν τούτῳ Νίκα» Οδηγώντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τό στρατό του στή Ρώμη, γιά νά πολεμήσει μέ τό Μαξέντιο (312 μ.χ.), εἶδε στόν οὐρανό, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος, ἕνα φωτεινό σταυρό μέ τήν ἐπιγραφή αὐτή, Ἐν τούτῳ Νίκα. Τότε ὕψωσε τή σημαία μέ τό σταυρό καί τά δύο ἀρχικά γράμματα τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μέσα σέ χρυσό στέμμα καί, δείχνοντας ἔτσι ἐπίσημα τή συμπάθειά του στή νέα θρησκεία, μπῆκε στήν Ἰταλία, νίκησε τό Μαξέντιο καί κατατρόπωσε τό στρατό του. «Ἀλλοῦ ὁ παππᾶς, ἀλλοῦ τά ράσα» Τ ήν ἔκφραση αὐτή τή συναντᾶμε σέ πολλές συλλογές. (Ν. Πολίτη "Παροιμίες" Α' τόμ., σελ Πύργου παρά Π. Λιναρδάκη - Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη κλπ.). Ἦταν μία φορά ἕνας παππᾶς πού εἶχε ἕνα κτηματάκι μακριά ἀπό τήν ἐνορία του καί πήγαινε μόνος του καί τό ὄργωνε. Ὅταν πήγαινε λοιπόν, καί ἄρχιζε τό ὄργωμα, ἄφηνε τά ράσα του στήν ἐκκλησία, γιά νά μή σκονιστοῦν, φόραγε τά ροῦχα τά παλιά του καί πήγαινε στό κτῆμα. Ὅταν τελείωνε τή δουλειά στό κτῆμα, γύριζε στήν ἐκκλησία καί ξανάβαζε τά ράσα του. Οἱ ἐνορίτες, πού ἔβλεπαν νά κρέμονται τά ράσα στό στασίδι, ἔλεγαν: "ἀλλοῦ ὁ παππᾶς καί ἀλλοῦ τά ράσα του". «Ἄλλαξε Τροπάρι» Δηλαδή, βαρέθηκε ν' ἀκούει τά ἴδια καί τά ἴδια καί τοῦ λέει ν' ἀλλάξει τροπάρι. Τό τροπάρι(ον) (ἀρχ. τρόπος = μουσ. ἦχος) εἶναι ἕνας σύντομος ἐκκλησιαστικός ὕμνος (πού στερεότυπα ἐπαναλαμβάνεται). Τά "τροπάρια" τά ψέλνουν σέ ὀκτώ ἤχους σύμφωνα μέ τή βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, κατά ὀχτώ διαφορετικούς τρόπους (στιχηρά, ἰδιόμελα, προσόμοια, οἴκοι, καθίσματα, κλπ. κατά τίς περιστάσεις). «Σπουδαῖα τά λάχανα» Η φράση ξεκίνησε ἀπό τό ἑξῆς περιστατικό: Σέ κάποιο χωριό, πρίν ἀπό τό 1821, πέρασε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Μπέη, γιά νά εἰσπράξει τή «δεκάτη». Ἡ δεκάτη ἦταν καί αὐτή μία ἀπό τίς τρομερές φορολογίες τῶν χρόνων ἐκείνων. Ὅλοι ὅμως οἱ χωρικοί τοῦ ἀπάντησαν πώς δέν εἶχαν νά πληρώσουν τό φόρο, γιατί τά λάχανά τους (λάχανα ἦταν ἡ παραγωγή τους) ἔμεναν ἀπούλητα. Τότε ὁ φορατζῆς τούς εἶπε πώς θά ἔστελνε ζῶα καί ἀνθρώπους, γιά νά φορτώσει τά λάχανα καί ἔτσι νά «πατσίζανε»μέ τό χρέος τους. Ἔτσι κι ἔγινε. Ἀπό τότε ὅμως, οἱ χωρικοί ἔλεγαν: «Σπουδαῖα τά λάχανα», γιά νά πατσίσουν τά χρεωστούμενα. 12

13 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 13 «Πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά» Οἱ Ἑνετοί, πού ἄλλοτε κυριαρχούσαν στίς θάλασσες, ἐγκαινίασαν πρώτοι τά ἰστιοφόρα μεταγωγικά, ὅταν ἤθελαν νά μεταφέρουν τό στρατό τους. Τά καράβια αὐτά ἦταν ξύλινα καί πελώρια καί εἶχαν σχῆμα ἀχλαδιοῦ. Ἔσερναν δέ τίς περισσότερες φορές πίσω τους ἕνα μικρό καραβάκι, πού ἔβαζαν μέσα τόν ὁπλισμό καί τά πολεμοφόδια, ὅπως ἀκόμα τρόφιμα καί διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οἱ Ἕλληνες τά εἶχαν βαφτίσει "ἀχλάδες" ἀπό τό σχῆμα τους. Ἔτσι ὅταν καμιά φορά στό πέλαγος παρουσιαζότανε κανένα ἄγνωστο καράβι, οἱ νησιῶτες (βιγλάτορες) ἀνέβαιναν πάνω στούς βράχους καί ἀπ' ἐκεῖ παρακολουθούσαν μέ ἀγωνία τίς κινήσεις του. Ἄν ἦταν ἁπλῶς ἰστιοφόρο, δέν ἀνησυχούσαν καί τόσο, γιατί ὑπῆρχε πιθανότης νά συνεχίσει γι' ἀλλοῦ τό δρόμο του. Ἄν ὅμως ἦταν "Ἀχλάδα" τούς ἔπιανε πανικός, γιατί καταλάβαιναν ὅτι σέ λίγο θ' ἄρχιζαν, μάχες, πολιορκίες, πείνα καί θάνατοι. Ἔφευγαν τότε γιά νά πᾶνε νά ἑτοιμάσουν τήν ἄμυνά τους. Ἀπό στόμα σέ στόμα κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι ἡ "Ἀχλάδα" ἔχει πίσω τήν οὐρά. Μέ τήν οὐρά ἐννοούσαν τό καραβάκι πού ἔσερνε τό μεταγωγικό. Ἄρα ἐπίθεση. Καί ἔλεγαν: "Πίσω ἔχει ἡ Ἀχλάδα οὐρά", τί θά γίνει;... «Ἤξεις, ἀφήξεις...» Εἶναι τό πρῶτο μέρος μιᾶς φράσης ἑνός περίφημου χρησμοῦ τῆς ἀρχαίας Πυθίας καί πού ὅλος ὁ χρησμός εἶναι ὁ ἑξῆς: "Ἤξεις, ἀφήξεις οὐκ, ἐν πολέμῳ θνήξεις". Ὁ χρησμός αὐτός ἦταν μία ἔξυπνη ἀπάτη, γιατί τό πρῶτο, μέ τό κόμμα στό οὐκ θά πεῖ: "Θά πᾶς, δέν θά ἔρθεις, θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Ἑνῶ στό δεύτερο μέ τό κόμμα στό ἀφήξεις, θά πεῖ: "Θά πᾶς, θά ἔρθεις, δέν θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Αὐτούς τούς χρησμούς δέν τούς ἔδιναν γραμμένους κι' ἔτσι ὅπως τό ἔπαιρνε κανείς. Λέγεται, ὅταν πρόκειται νά ὑποδείξουμε μία ἀσάφεια. «Αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί» Στήν Ἐπιστολή του πρός τούς Ἐφεσίους (ε, 16) ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει κάπου: «Προσέχετε, λοιπόν, πῶς νά περιπατῆτε ἀκριβῶς, μή ὡς ἄσοφοι ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, διότι αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί». Τή φράση τή μεταχειριζόμαστε ὅταν θέλουμε νά ποῦμε σέ κάποιον ἤ σέ κάποιους, ὅτι πρέπει νά προσέξουν, γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές...». «Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετά τῶν ἀλλοφύλων» Ο δωδέκατος κριτής τοῦ Ἰσραήλ, πού φημιζόταν γιά τή σωματική του δύναμη, πού τοῦ τήν ἔδινε ἡ μακριά κόμη (μαλλιά), πιάστηκε αἰχμάλωτος ἀπό τούς Φιλισταίους καί ἀφοῦ τόν τύφλωσαν, ἡ ἐρωμένη του Δαλιδά, τοῦ ἔκοψε τά μαλλιά κι ἔτσι ἔχασε τή δύναμή του. Ὅταν ὅμως ξαναμεγάλωσαν τά μαλλιά του, ἔριξε μέ τά χέρια του τίς κολώνες τοῦ ναοῦ, μέσα στόν ὁποῖο τόν εἶχαν κλεισμένο, μαζί μέ διάφορους ἄλλους. Πέφτοντας τό οἰκοδόμημα, φώναξε, πρίν σκοτωθεῖ τή φράση. Τό ἐπεισόδιο τό περιγράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη (Κριτές ιστ ). «Ἀλλόφυλος» = αὐτός πού ἀνήκει σέ ἄλλη φυλή, σέ ἄλλο ἔθνος, ξένος, ἐχθρός. (Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Τάκη Νατσούλη) 13

14 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 14 Δ Ι Κ Η Α Κ Ρ Ι Σ Η Κάλεσε ὁ Θεός μιά μέρα ὅλους τούς ἄρχοντας τῆς γῆς. -Ἐλᾶτε δῶ γιά νά σᾶς κρίνω καί τό βραβεῖο νά σᾶς δίνω γιά κάθε πράξη ἀρετῆς. -Μαζεύτηκαν γύρω ἀπ τόν Θρόνο κι ἀπολογιῶταν στό Θεό. Οἱ βασιληᾶδες μέ τό θρόνο. Οἱ Στρατηγοί μέ τά σπαθιά. Οἱ Δικαστᾶδες μέ τό Νόμο, κι οἱ Ὑπουργοί μέ τά χαρτιά. -Πῆγε κι ὁ γέρο Δάσκαλος κάτασπρος ἀπ τό χρόνο μέ μόνο σύντροφό του ἁπλό τό παιδικό καί τἄδολο χαμόγελό του μόνο. -Ἐσύ τί ἔκαμες; -Ρωτᾶ ὁ Θεός, τό Βασιληᾶ ἀπ τό θρόνο. -Ἐγώ τόν κόσμο κυβερνῶ νά ζῆ μέ δίχως πόνο. -Κι ἐσύ; -Ρωτᾶ τό Στρατηγό τί ἔχεις κάνει ὡς τώρα; -Στόν πόλεμο τραβῶ μπροστά στόν σίφουνα, στήν μπόρα, καί λευθεριά χαρίζω γώ στή σκλαβωμένη Χώρα. -Κι ἐκεῖνος κάτω πού κρατεῖ βιβλία μέσ τά χέρια; -Ρωτάει γιά τό δικαστή πού κράταγε τεφτέρια. -Ἐγώ δικάζω τούς κακούς καί τή δικαιοσύνη μοιράζω σ ὅλους τίμια γιά νἄχουμε γαλήνη. -Ὡραῖα!.. κι ὁ κύριος Ὑπουργός; -Τήν τάξη ἐγώ φροντίζω κι ἄλλα πολλά ζητήματα κι ἀνάγκες κανονίζω. -Καί βλέποντας τό γέροντα μέ τ ἀγαθό τό βλέμμα ρωτᾶ ὁ Θεός: -Ποιά πράξη σου θ ἀκούσω κι ἀπό σένα; -Θέ μου θά πῶ τήν πράξη μου ὑπόλογο ἀφοῦ μ Ἔχεις. Δ ά σ κ α λ ο ς ἤμουνα σ αὐτούς πού τώρα μπρός Σου βλέπεις. -Δάσκαλος;!... καί δέν κάθεσαι στήν πιό μεγάλη θέση; Ἔλα κοντά μου κάθισε καθόλου μή σέ νοιάζει γιατί σέ σένα δάσκαλε τό ἔπαθλο ταιριάζει. Κι ἔμειν ὁ Δάσκαλος ἐκεῖ μέ τόν Θεό παρέα ὑπηρετώντας Τον πιστά στά ἔργα Του τά ὡραῖα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ (Δάσκαλος - Ἐπιθεωρητής)

15 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 15 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ 12 ΜΟΝΟ 8 Στὸ βιβλίο αὐτό, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ποιοί εἶναι; Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν; Ποῦ βαδίζουν; Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τους; Πῶς μεθοδεύουν τὴν παγκόσμια κυβέρνησή τους; Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν; Πῶς βλέπουν καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἄλλους λαούς καί ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες Χριστιανούς; Εἶναι ἄραγε ὁ "Περιούσιος Λαός" τοῦ Θεοῦ; Ποιὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές τους μὲ ἐμᾶς, ἀλλά καὶ πολλὰ ἄλλα. Τό καταπληκτικό αὐτό βιβλίο συνέγραψε ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας Καρανικόλας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἐκυνηγήθει καί ἐδιώχθει γιά τίς μεγάλες ἀλήθειες πού ἀπεκάλυψε. Γιά παραγγελίες στά τηλέφωνα: & ήμερη ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ἀπό 21 ἕως 28 Ἰουλίου 2010 Ὑπό τήν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου ΜΠΑΡΙ-ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΓΚΟΝΑ Τάφος Ἁγίου Νικολάου, Κατακόμβες, Κολοσσαῖο, Ναός Ἀποστόλου Πέτρου, Τάφος Ἀποστόλου Παύλου, Φοντάνα ντί Τρέβι, Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ, τό περίφημο Ντουόμο, τό κτίριο τοῦ Βαπτιστηρίου, τήν γέφυρα τῶν Στεναγμῶν, τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν φημισμένη πλατεία τοῦ Ἁγίου Μάρκου μέ τήν ὁμώνυμη Βασιλική, στήν ὁποία φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί σέ πολλά ἄλλα προσκυνήματα κι ἀξιοθέατα. Πληροφορίες στά Τηλέφωνα: καί Τιμή Συμμετοχῆς 649 εὐρώ 15

16 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός μας Σύλλογος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ἀνακοινώνει πρός τούς ἀγαπητούς δωρητές του, ὅτι μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, τῶν 40 εὐρώ καί ἄνω πού θά προσφέρονται στόν Σύλλογο μας, γιά ὅλο τό ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, θά τούς ἀποστέλλεται μία πανέμορφη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κορνιζαρισμένη, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. Ἐνῶ μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, ἄνω τῶν 90 εὐρώ πού θά προσφέρονται, θά τούς ἀποστέλλεται μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας, χειροποίητη μεταξοτυπία σέ καμβά, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩ- ΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Περιοδικόν - Διανέμεται δωρεάν ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax: ΕΚΔΟΤΗΣ: π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΛΥΧΝΙΑ», Τηλ.:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 9: Το βιβλίο της Αποκάλυψης: Α μέρος Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα