Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513"

Transcript

1 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; (Ματθ. ις, 3) Καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος... (Ἀποκάλυψις θ, 2) Τό Περιοδικό Διανέμεται Δωρεάν

2 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 2 γένοιτο ἐκραγεῖ τό συγκεκριμένο αὐτό ἡφαίστειο. Καί ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, ἀκόμη καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ταγοί, κοιμοῦνται τόν ὕπνον τοῦ δικαίου καί περί πολλῶν ἄλλων μεριμνοῦν καί τυρβάζουν... Δυστυχῶς, ΚΑΝΕΙΣ δέν φαίνεται νά προβληματίζεται σοβαρά καί νά ἀναρωτιέται, γιατί ἄραγε γίνονται ὅλα αὐτά; Τί μπορεῖ νά σημαίνουν; Εἶναι ἄραγε τυχαῖα καί συμπτωματικά ὅλα αὐτά ἤ εἶναι Σημάδια ἀπό τόν Θεόν γιά τό ὅτι βαδίζουμε γιά τήν ὁλοκληρωτική Καταστροφή καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου, ἐπειδή δέν τηροῦμε τόν Νόμο καί τίς ἐντολές Του καί ἔχουμε φύγει ὅλοι μας μακριά ἀπό τόν Θεόν, τήν μόνη πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς εὐτυχίας; Φυσικά καί τό δεύτερο, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει τίποτε τυχαῖο στήν ζωή μας. Εἶχε ἄραγε ἄδικο ὁ Κύριός μας, ὅταν μᾶς κατηγοροῦσε ὡς ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ, ἀφοῦ καί τότε καί τώρα, τά μέν σημάδια τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ καιροῦ τά βλέπουμε καί τά κατανοοῦμε, τά δέ Σημάδια τῶν Καιρῶν, δέν μποροῦμε νά τά δοῦμε καί νά τά καταλάβουμε; «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διασημεῖα ἐν οὐρανῷ καί ἐν Ἡλίῳ... «Καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλείς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος...» (Ἀποκάλυψις θ, 1-3) Τ ά τελευταῖα χρόνια ὅλοι μας γινόμαστε μάρτυρες ἀπίστευτων γεγονότων καί ἐξελίξεων μέσα ἀπό τήν πρωτοφανή αὐτή ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητος, τῆς βίας, τῆς σαρκολατρείας, τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς γενικῆς ἐξαθλίωσης, ἀλλά καί τῶν πολλῶν, μεγάλων καί πρωτοφανῶν φυσικῶν-βιβλικῶν καταστροφῶν, πού οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχαν συμβεῖ σέ τέτοια συχνότητα, μέγεθος καί ἔνταση καί μάλιστα ταυτόχρονα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἕνα ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν, γιά πρώτη φορά στήν ἐποχή μας, εἶναι καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας, Eyjafjallajoekull (Εϊαφιαλαϊόκουλ) τό ὁποῖον δημιούργησε πολλά καί τεράστια προβλήματα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνον, μέ ἀνεξέλεγκτες συνέπειες καί ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ἀφοῦ κανείς δέν ξέρει τί ἀκόμη μπορεῖ νά συμβεῖ, ἐάν δέν σταματήσει ἡ ἡφαιστειακή τέφρα ἤ ἐάν μή 2

3 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 3 κρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματθ. ις, 3) Τί ὅμως συμβαίνει μέ τό Ἡφαίστειο τῆς Ἰσλανδίας; Ε ἶναι ἄραγε ἡ πραγματοποίηση τῆς 5ης Σάλπιγγας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἐντάσσεται στά γενικότερα Σημάδια τά λεγόμενα «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ»; Στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα, σχετικά μέ τό θέμα μας: «...θά γίνουν καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια... σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον καί τρόμον... καί αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν...» (Λουκᾶ ια ). Ἐκεῖ ἀκόμη, στό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, θά βροῦμε καί ὅλα ἐκεῖνα τά φοβερά, τρομερά καί πρωτοφανῆ Γεγονότα, Σημεῖα, Τέρατα, πού μᾶς ἀνέφερε ὁ Χριστός μας καί μέ μιά λέξη λέγονται «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» καί θά συμβοῦν λίγο πρίν τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του: «...Ὅταν δέ ἀκούσετε ὅτι γίνονται πόλεμοι καί ἀναταραχές καί διασάλευση τῆς τάξεως... ὅταν θά ἐξεγείρεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους καί ἡ μία βασιλεία ἐναντίον τῆς ἄλλης βασιλείας, ὅταν θά γίνουν σεισμοί μεγάλοι εἰς διαφόρους τόπους καί πεῖνα καί ἐπιδημίες, σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον, καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... ὅταν θά γίνουν πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια (τότε ἔρχεται τό Τέλος). Τά ἔθνη τότε πού θά ζοῦν στή γῆ θά τά καταλάβει μεγάλη στενοχωρία καί φόβος καί ἀμηχανία πολλή, καθώς τά τεράστια ὁρμητικά κύματα τῆς θάλασσας μέ θόρυβον πολύν καί σάλον θά ὁρμοῦν νά κατακλύσουν τήν γῆν. Οἱ ἄνθρωποι θά παραλύουν καί θά χάνουν τάς αἰσθήσεις των καί θά εἶναι σάν νεκροί ἀπό τόν φόβον δι αὐτά, πού θά βλέπουν, καί διά τά ἄλλα μεγάλα κακά, πού θά περιμένουν νά ἐπιπέσουν ἐναντίον τῆς οἰκουμένης. Διότι αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν... Προσέχετε δέ τούς ἑαυτούς σας, μήπως γίνουν βαρειές οἱ καρδιές σας καί ἀσυγκίνητες εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν κραιπάλην καί ἀπό τήν μέθην καί ἀπό τάς βασανιστικάς φροντίδας τῆς παρούσης ζωῆς. Νά εἶσθε ἄγρυπνοι, μήπως τυχόν καί μέσα εἰς τήν κατάσταση αὐτή τῆς πνευματικῆς χαλαρώσεως καί παραζάλης πέσῃ ἐπάνω σας ἔξαφνα ἡ μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Διότι πράγματι σάν παγίδα θά ἔλθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη καί θά συλλάβει ἀπροετοιμάστους ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ξένοιαστοι εἰς τήν ἁμαρτωλή καί κοσμική ζωή τους κάθονται ἐπάνω εἰς τήν γῆν...» (Λουκᾶ ια 9-36). Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως Αλλά καί στήν ἱερά Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου βλέπουμε τά ἑξῆς σημαντικά: «..καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος..» (Ἀποκ. θ, 1-3). Διαβάζοντας κανείς τούς στίχους αὐτούς τῆς Ἀποκαλύψεως δέν μπορεῖ νά μήν νοιώσει ρίγος καί δέος, ἐάν μάλιστα τούς συνδέσει μέ τό σύγχρονο φαινόμενο 3

4 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 4 τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἠφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας! Εἶναι ἀδύνατο νά μήν κάνει κανείς τόν συνειρμό τοῦ προφητικοῦ λόγου, πού λέγει ὅτι: «... ἄνοιξε τό πηγάδι τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβηκε καπνός μεγάλος μέσα ἀπό τό πηγάδι σάν πυκνός καπνός ἀπό καιόμενο καμίνι καί ἐσκοτίστηκε ὁ ἥλιος καί ὁ ἀέρας ἀπό τόν καπνό τοῦ πηγαδιοῦ...», μέ αὐτό πού βλέπουμε καί ζοῦμε ὅλοι στούς δέκτες τῶν τηλεοράσεών μας, ἑβδομάδες τώρα. Τόν καπνό δηλαδή τῆς ἡφαιστειακῆς τέφρας πού ἐξαπλώνεται σέ ὅλη σχεδόν τήν Εὐρώπη, μολύνοντας τήν ἀτμόσφαιρα καί τόν ἀέρα τῆς γῆς, ἀλλά καί «καλύπτοντας» καί «σκοτίζοντας» ταυτόχρονα, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἡλίου. Βέβαια σήμερα, κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει σίγουρα, ἐάν πράγματι εἶναι τό γεγονός αὐτό ἡ ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς προφητείας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ εἶναι ἕνα ἄλλο ἀκόμη μεγάλο Σημεῖο τῶν Καιρῶν πού ἔχει προφητευθεῖ καί αὐτό ἀπό τόν Κύριό μας στήν Ἁγία Γραφή. Καί αὐτό, γιατί μπορεῖ μέν τό σημεῖο αὐτό στό συγκεκριμένο ἐδάφιο τῆς Ἀποκαλύψεως νά ταιριάζει πολύ, μέ τά γεγονότα πού ἀφοροῦν τήν τέφρα τοῦ ἡφαιστείου στήν Ἰσλανδία, ἐπειδή ὅμως στήν πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουμε καί συνέχεια, ἀκόμη πιό ἄσχημη καί δυσάρεστη, ἐπειδή μέσα ἀπό τό πηγάδι αὐτό θά βγοῦν «ἀκρῖδες», πού θά βασανίζουν φρικτά γιά πέντε μῆνες τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, θά πρέπει νά περιμένουμε λίγο γιά νά δοῦμε ἐάν πράγματι θά ἔχουμε καί ἄλλες πιό περίεργες καί ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις ἀπό τό Ἡφαίστειο αὐτό, γιά νά εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι. Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως δέν παύει ξεκάθαρα νά εἶναι, ἕνα ἀκόμη ἀπό τά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε... Ἤ δη λοιπόν, ζοῦμε καί προγευόμαστε σέ κάποιο βαθμό μερικά ἀπό αὐτά τά πρωτοφανή καί σημαντικά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Δυστυχῶς ὅμως, ἐμεῖς «κοιμώμαστε μακαρίως». Ἔχουμε βολευτεῖ γιά τά καλά ὅλοι μας καί δέν θέλουμε νά ξεβολευτοῦμε. Δέν θέλουμε νά «δοῦμε» ὅτι, ὄχι ἁπλῶς κάτι, ἀλλά τίποτε δέν πάει καλά. Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἔρχεται σύντομα ὁ Κύριός μας, ὁ Νυμφίος τῆς ψυχῆς μας, ὁ ἠγαπημένος τῆς καρδιᾶς μας, αὐτόν πού ὑποτίθεται (τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουμε σ Αὐτόν) ὅτι Τόν ἀγαπούσαμε πραγματικά καί περιμέναμε πότε θά Τόν δοῦμε ξανά καί πότε θά πᾶμε κοντά Του γιά πάντα. Καί ἔτσι δυστυχῶς, ἐπαληθεύεται καί δικαιώνεται γιά ἄλλη μία πολλοστή φορά ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας πού λέγει ὅτι δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί φυσικά μέσα σ αὐτούς καί οἱ περισσότεροι Μοναχοί, Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, δέν θά ἀντιληφθοῦν τίποτε ἀπ ὅλα αὐτά, οὔτε θά μετανοήσουν γιά τίς ἁμαρτίες τους, οὔτε θά πιστέψουν τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά πού θά βλέπουν καί θά συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας. Ἀποτέλεσμα; Μετά ἀπό λίγα χρόνια, ὅταν θά ἔλθει ἕνας ἄλλος μεγάλος κατακλυσμός, αὐτός τοῦ Ἀντιχρίστου, θά τούς παρασύρει ὅλους ἀνεξαιρέτως στό χάος, τήν καταστροφή καί τήν αἰώνια κόλαση, ὅπως ἔγινε καί στήν ἐποχή τοῦ Νῶε. «Ὅπως δέ ὑπῆρξαν αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, ἔτσι θά εἶναι καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Διότι, ὅπως κατά τάς ἡμέρας πού προηγήθησαν ἀπό τόν κατακλυσμόν οἱ ἄνθρωποι ἔτρωγαν καί ἔπιναν ἀσυλλόγιστα, μέσα στίς ἁμαρτίες, τίς ἡδο- 4

5 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 5 νές τά γλέντια καί τίς ἀπολαύσεις, χωρίς νά σκέφτονται καθόλου τόν Θεόν, ἀλλά καί ὅλα αὐτά πού ἐπρόκειτο νά συμβοῦν καί πού σαφέστα τούς ἔλεγε ὁ Νῶε, μέχρι καί τῆς ἡμέρας, πού ἐμπῆκε ὁ Νῶε εἰς τήν κιβωτόν, καί δέν ἐκατάλαβαν, ἕως ὅτου ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς παρέσυρε ὅλους, ἔτσι ἔξαφνα καί ἀπροσδόκητα γιά ὅλους αὐτούς, θά γίνῃ καί ἡ Β Παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου.» (Ματθ. κδ, 37-39) Ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης λέγει: «...Καί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί (πού ὑπέστησαν ὅλες αὐτές τίς Θεομηνίες καί τιμωρίες ἀπό τόν Θεόν) δέν μετενόησαν καί δέν ξέκοψαν ἀπό τούς φόνους τους, οὔτε ἀπό τίς μαγείες τους, οὔτε ἀπό τίς πορνείες τους, οὔτε ἀπό τίς κλοπές τους, ἀλλά ἔμειναν σκληροί κι ἀμετανόητοι μέσα εἰς τήν διαστροφήν καί τήν φαυλότητά τους...» (Ἀποκάλυψις θ, 21). Ὁ Κύριος ἐγγύς... Τ ά πράγματα λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, δέν εἶναι καθόλου καλά καί αἰσιόδοξα. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, εἴτε τό πιστεύουμε εἴτε ὄχι φθάσαμε στό ΤΕΛΟΣ τῆς ἀνθρωπότητος. Τό ἔχουμε ἤδη φωνάξει, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπό το 2006 στεντορεία τῆ φωνῇ, μέ πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε καί θά ἐμφανισθεί δημόσια τό 2012 με 2013 γιά να κυβερνήσει τήν γῆ γιά 7 περίπου χρόνια, ἐνῶ ἀμέσως μετά, τό 2018 ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ ὁρατοῦ κόσμου. Πολλοί τότε, ἀλλά ἀκόμη καί σήμερα, δέν μᾶς πίστεψαν, ἀλλά καί μᾶς χλεύασαν καί μᾶς εἰρωνεύτηκαν, ἐπειδή δῆθεν... «περί δέ τῆς ἡμέρας καί ὥρας ἐκείνης οὐδείς γνωρίζει...». Λέτε καί ὁ καλός Θεός μας ὅταν θά ἐρχόταν (ὅποτε καί ἄν ἐρχόταν ἡ Δευτέρα Παρουσία Του) θά μᾶς ἄφηνε μόνους καί ἀπροστάτευτους, χωρίς βοήθεια, χωρίς προστασία, χωρίς νά μᾶς ἐνημερώσει καί προειδοποιήσει ὅτι ἔρχεται τό Τέλος, ὅπως ἄλλωστε πάντοτε ἔπραττε μέ τούς δικούς Του ἀνθρώπους. Ὅπως τότε μέ τόν Νῶε, στόν Κατακλυσμό, μέ τόν Λώτ, στήν Καταστροφή τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων, μέ τόν Ἱερεμία, στήν ἑβδομηκονταετῆ αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων στή Βαβυλῶνα, κλπ. Οἱ ἐξελίξεις ὅμως καί τά γεγονότα τά ὁποῖα ζοῦμε μετά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013» (Πάσχα 2006) εἶναι μοναδικά, ἀσύλληπτα, πρωτοφανή καί τούς διαψεύδουν κατηγορηματικά. Βέβαια ἀρκετοί ἀδελφοί μας, στή διάρκεια τῶν πέντε αὐτῶν χρόνων παραδέχτηκαν, πρός τιμήν τους, ἄλλοι λιγότερο καί ἄλλοι περισσότερο, ὅτι πράγματι πλησιάζουμε πρός τό τέλος. Εἶναι δέ πολύ σημαντικό, ἔστω καί τώρα, στό παρά πέντε, δύο χρόνια σχεδόν πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, νά πιστέψουν καί νά συνειδητοποιήσουν ὅσο γίνεται περισσότεροι χριστιανοί, τήν ὠμή καί φοβερή πραγματικότητα, γιά νά προετοιμασθοῦν καταλλήλως καί νά σώσουν τήν αἰώνια ψυχή τους, τό ὁποῖο καί εὔχομαι ὁλόψυχα γιά ὅλους μας. Αὐτό ἄλλωστε καί μόνον αὐτό, ἔχει σημασία καί τίποτε ἄλλο. Ἄς περιμένουμε λοιπόν λίγο καί τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θά διαπιστώσουμε, τί ἀπό αὐτά τά ἀνωτέρω δύο, εἶναι τό πρωτοφανές αὐτό γεγονός τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας. Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἕνα ἀκόμη ἀπό τά πολλά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν», πού συμβαίνουν στίς μέρες μας; Ὀψόμεθα... 5

6 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 6 ὉἍγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἀποκαλύπτει... Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ πέντε ἄνδρες τῆς Σαμαρείτιδας καί ὁ ἕκτος πού δέν ἦταν ἄνδρας της; (Ἰω. δ, 16-18) ἩΣαμαρείτιδα γυναῖκα, καθώς καί ἐκείνη πού πῆρε τούς ἑφτά ἀδελφούς ὡς ἄνδρες της, σύμφωνα μέ τούς Σαδδουκαίους (Ματθ. κβ, 25-28), καί ἡ αἱμορροούσα (Ματθ. θ, 20), καί ἐκείνη πού ἔσκυβε στή γῆ, καί ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου (Μάρκ. ε, 22ἑ.), καί ἡ Συροφοινίκισσα (Μάρκ. ζ, 25ἑ.) δηλώνουν καί τήν ἀνθρώπινη φύση στό σύνολό της καί τήν ψυχή τοῦ κάθε ἐπί μέρους ἀνθρώπου καί κάθε μιά σημαίνει, σύμφωνα μέ τή διάθεση πού ὑπόκειται στό πάθος, τόσο τή φύση ὅσο καί τήν ψυχή. Γιά παράδειγμα ἡ γυναῖκα τῶν Σαδδουκαίων εἶναι ἡ φύση ἤ ἡ ψυχή, πού συνοίκησε βέβαια ἄγονα μέ ὅλους τούς θείους νόμους πού δόθηκαν ἀπό τούς αἰῶνες, δέν ἀποδέχεται ὅμως τήν προσδοκία τῶν μελλοντικῶν. Ἡαἱμορροοῦσα ἐπίσης εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή, πού μέ τά πάθη ἀφήνει νά τῆς γλιστρήσει πρός τήν ὕλη ἡ δύναμη πού τῆς δόθηκε γιά 6 τή δημιουργία ἔργων καί λόγων διακοσύνης. Καί ἡ Συροφοινίκισσα εἶναι ἡ ἴδια φύση καί ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού ἔχει κόρη της τή διάνοια πού ἀπό ἀδυναμία αἱμμοραγεῖ ἀσταμάτητα ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης της πρός τήν ὕλη. Ἐπίσης ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου εἶναι ἡ σύμφωνα μέ τό νόμο φύση καί ἡ ψυχή, πού ἔχει τέλεια νεκρωθεῖ ἀπό τό νά μήν πράττει τίς νομικές ἐντολές καί νά μήν ἐκτελεῖ τά θεῖα προστάγματα. Ἡσυγκύπτουσα γυναῖκα εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή πού μέ τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ἔστρεψε πρός τήν ὕλη ὅλη τή σχετική μέ τήν πράξη νοερή δύναμη. Ὅμοια μέ τίς προηγούμενες γυναῖκες, ἡ Σαμαρείτιδα σημαίνει τή φύση ἤ τήν ψυχή τοῦ καθενός, πού χωρίς τό προφητικό χάρισμα συμβίωσε, σάν μέ ἄνδρες, μέ ὅλους τούς νόμους πού δόθηκαν στή φύση μας, ἀπό τούς ὁποίους οἱ πέντε εἶχαν προ-

7 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 7 ηγηθεῖ, ἐνῶ ὁ ἕκτος, ἄν καί ἦταν παρών, ἀλλ ὅμως αὐτός δέν ἦταν ἄνδρας τῆς φύσης ἤ τῆς ψυχῆς, μέ τό νά μή γεννᾶ ἀπό αὐτήν τή δικαιοσύνη πού σώζει στόν αἰώνα. Ἔλαβε λοιπόν ἡ φύση ὡς ἄνδρα τόν πρῶτο νόμο, τό νόμο στόν παράδεισο δεύτερο νόμο τόν νόμο μετά τόν παράδεισο τρίτο νόμο κατά τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε τέταρτο τό νόμο τῆς περιτομῆς ἐπί τοῦ Ἀβραάμ πέμπτο τό νόμο τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἰσαάκ. Αὐτούς ὅλους τούς ἔλαβε ἡ φύση καί τούς ἀπέρριψε ἐξαιτίας τῆς ἀκαρπίας της στά ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ἕκτο εἶχε τό νόμο μέσῳ τοῦ Μωϋσῆ πού ἦταν σά νά μήν τόν εἶχε ἤ ἐπειδή δέν ἐκτελοῦσε τίς πράξεις διακαιοσύνης πού ἐκεῖνος ὅριζε ἤ ἐπειδή ἐπρόκειτο αὐτή νά μεταβεῖ σέ ἄλλο νόμο ὡς ἄνδρα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο, γιατί ὁ νόμος δέν εἶχε δοθεῖ στούς ἀνθρώπους αἰώνια, ἀλλά κατά οἰκονομία πού παιδαγωγοῦσε πρός τό μεγαλύτερο καί μυστικότερο. Μ αὐτή τήν ἔννοια νομίζω εἶπε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα «κι αὐτός πού τώρα ἔχεις δέν εἶναι δικός σου». Γιατί γνώριζε ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά μεταφερόταν στό Εὐαγγέλιο. Γι αὐτό καί γύρω στήν ἕκτη ὥρα, ὅταν κατ ἐξοχήν περιλάμπεται ἡ ψυχή ἀπό παντοῦ ἀπό τίς ἀκτίνες τῆς γνώσης ἐξαιτίας τῆς παρουσίας σ αὐτήν τοῦ Λόγου, κι ἐνῶ εἶχε φύγει ἡ σκιά τοῦ νόμου, συνομιλοῦσε τήν ὥρα αὐτή μαζί της, καί κοντά στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, στέκοντας δηλαδή κοντά στήν πηγή μαζί μέ τό Λόγο τῶν θεορημάτων τῆς Γραφῆς. Αὐτά ἄς λεχθοῦν πρός τό παρόν καί γιά τό θέμα αὐτό. Τό πηγάδι δέ τοῦ Ἰακώβ, εἶναι ἡ Γραφή, τό νερό εἶναι ἡ γνώση πού περιέχει ἡ Γραφή, τό βάθος εἶναι ἡ δυσκολοπλησίαστη θέση τῶν γραφικῶν αἰνιγμάτων, τό ἄντλημα εἶναι ἡ μάθηση μέ τό γράμμα τοῦ θείου λόγου, πού δέν τήν εἶχε ὁ Κύριος, ἐπειδή ἦταν αὐτο-λόγος καί δέν ἔδινε σ ὅσους πίστευαν τή γνώση ἀπό μάθηση καί μελέτη, ἀλλά δωρίζει στούς ἄξιους τήν ἐκ μέρους τῆς πνευματικῆς χάριτος ἀέναη σοφία πού ποτέ δέν τελειώνει. Γιατί τό ἄντλημα, δηλαδή ἡ μάθηση, παίρνοντας ἐλάχιστο ποσό γνώσης, ἀφήνει τό σύνολο, ἀφοῦ κανένας λόγος δέν μπορεῖ νά τό κρατήσει. Ἐνῶ ἡ κατά χάρη γνώση ἔχει χωρίς μελέτη ὅλη τήν ἐφικτή στούς ἀνθρώπους σοφία πού ἀναβλύζει ποικιλότροπα ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες. (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Τόμος 14β, σελ. 263) 7

8 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 8 Μέρος Α Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ὉΚύριός μας λέγει, «νά ἀγρυπνεῖτε, γιατί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἔρθει σέ ὥρα πού δέν τόν περιμένετε» (Ματθ. κδ, 44). Ἐπειδή ὅμως ἔπρεπε νά γνωρίζουμε τά σημάδια τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου, καί ἐπειδή περιμένουμε τόν Χριστό, γιά νά μήν πεθάνουμε ἀπατημένοι καί πλανηθοῦμε ἀπό τόν ψεύτη Ἀντίχριστο, οἱ Ἀπόστολοι κινούμενοι «κατ οἰκονομίαν» μέ θεϊκή προαίρεση, πῆγαν στόν ἀληθινό δάσκαλο καί τοῦ εἶπαν «πές μας, πότε θά γίνουν αὐτά, καί ποιό θά εἶναι τό σημάδι τῆς παρουσίας σου καί τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου» (Ματθ. κδ, 3). Σέ περιμένουμε νά ἔρθεις καί πάλι, ἀλλά ὁ Σατανᾶς μεταμορφώνεται σέ φωτεινό ἄγγελο (Β Κορ. κα, 14). Ἀσφάλισέ μας λοιπόν, γιά νά μήν προσκυνήσουμε ἄλλον ἀντί γιά σένα. Καί ἐκεῖνος, ἀνοίγοντας τό θεϊκό καί εὐλογημένο στόμα Του εἶπε, «προσέχετε μήπως σᾶς παραπλανήσει κάποιος» (Ματθ. κδ, 4). Καί σεῖς τώρα οἱ ἀκροατές μου, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς, σάν νά βλέπετε ἐκεῖνον, ἀκοῦτε νά σᾶς λέγει καί σᾶς τά ἴδια «προσέχετε μήπως κάποιος σᾶς παραπλανήσει». Καί σᾶς παρακαλεῖ ὅλους ἐσᾶς ὁ λόγος νά προσέχετε σ αὐτά πού λέγονται. Διότι δέν εἶναι ἐξιστόρηση πραγμάτων πού πέρασαν, ἀλλά προφητεία μελλοντικῶν πραγμάτων, πού ὁπωσδήποτε θά ἔρθουν. Δέν προφητεύουμε ἐμεῖς (διότι εἴμαστε ἀνάξιοι), ἀλλά ἀναφέρουμε αὐτά πού εἶναι γραμμένα καί τά σημάδια πού λέγονται. Πρόσεχε λοιπόν ἐσύ, ποιά ἀπό αὐτά ἔχουν ἤδη γίνει, τί ὑπολείπεται ἀκόμα, καί ἀσφάλισε τόν ἑαυτό σου. Προσέχετε μήπως κανείς σᾶς παραπλανήσει. Διότι θά παρουσιαστοῦν πολλοί μέ τό ὄνομά μου, πού θά λένε, ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός, καί θά παραπλανήσουν πολλούς (Ματθ. κδ, 45). Αὐτά ἐν μέρει ἔχουν γίνει, θά τό ποῦν ὅμως καί ἄλλοι στίς ἡμέρες μας, ἤ μετά ἀπό μᾶς. Δεύτερο σημεῖο. «Πρόκειται νά ἀκούσετε πολέμους κάι φῆμες πολέμων» (Ματθ. κδ, 6). Γίνεται ἄραγε καί τώρα πόλεμος τῶν Περσῶν μέ τούς Ρωμαίους γιά τή Μεσοποταμία, ἤ ὄχι; Ξεσηκώνεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἤ ὄχι; «Καί θά γίνουν πεῖνες καί ἐπιδημίες καί σεισμοί σέ διάφορους τόπους» (Ματθ. κδ, 7). Αὐτά ἔχουν γίνει ἤδη. Καί πάλι «θά γίνουν φοβερά σημεῖα ἀπό τόν οὐρανό καί βαρεῖς χειμῶνες» (Λουκᾶ κα, 11). ζητᾶμε δικό μας σημεῖο τῆς παρου- Ἀλλά σίας τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοί ζητᾶμε ἐκκλησιαστικό σημεῖο, καί ὁ Κύριος λέγει, «καί τότε θά σκανδαλισθοῦν 8

9 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 9 πολλοί καί θά παραδώσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Ματθ. κ, 16). Ἄν ἀκούσεις ὅτι ἐπίσκοποι στρέφονται ἐναντίον ἐπισκόπων καί κληρικοί ἐναντίον κληρικῶν καί λαοί ἐναντίον λαῶν, καί φτάνουν μέχρι νά χυθεῖ αἷμα, νά μή ταραχθεῖς. Διότι κάτι τέτοιο εἶναι ἤδη γραμμένο. Νά μήν προσέχεις σ αὐτά πού τώρα γίνονται, ἀλλά σ ἐκεῖνα πού εἶναι γραμμένα. Οὔτε ἄν ἐγώ, πού σέ διδάσκω χαθῶ, νά χαθεῖς καί σύ μαζί μέ μένα. Ἀλλά μπορεῖ ὁ ἀκροατής νά γίνει καλύτερος ἀπό τόν δάσκαλό του, καί αὐτός πού ἦρθε τελευταῖος νά γίνει πρῶτος (Ματθ. κ, 16), διότι ὁ Δεσπότης δέχεται κι αὐτούς πού φτάνουν τήν ἐνδέκατη ὥρα (Ματθ. κ, 6-7). Ἀφοῦ μεταξύ τῶν ἀποστόλων βρέθηκε προδοσία, ἀπορεῖς πού καί ἀνάμεσα στούς ἐπισκόπους ὑπάρχει ἀδελφικό μῖσος; Τό σημεῖο ὅμως αὐτό δέν ἀναφέρεται μόνο στούς ἄρχοντες, ἀλλά καί στούς λαούς. Διότι λέγει «καί ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ παρανομία, θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων» (Ματθ. κδ, 12). Μπορεῖ ἄραγε νά καυχηθεῖ κάποιος ἀπό τούς παρόντες, ὅτι ἔχει ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρός τόν πλησίον; Δέν συμβαίνει πολλές φορές τά χείλη νά φιλοῦν καί τό πρόσωπο νά χαμογελᾶ καί τά μάτια νά εἶναι δῆθεν χαρούμενα, ἐνῶ ἡ καρδιά νά μηχανεύεται καί νά ἑτοιμάζει κακά, ἐνῶ μιλάει εἰρηνικά; Ἄκου καί αὐτό τό σημεῖο. «Καί θά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας σ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, γιά νά τό πληροφορηθοῦν ὅλα τά ἔθνη, καί τότε θά ἔρθει τό τέλος» (Ματθ. κδ, 14). Καί ὅπως βλέπουμε, ὅλος σχεδόν ὁ κόσμος ἔχει ἀκούσει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί τί θά γίνει μετά ἀπό αὐτό; Λέγει στή συνέχεια. «Ὅταν δεῖτε λοιπόν τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Προφήτης Δανιήλ, νά στέκεται στόν ἅγιο τόπο, ὁ ἀναγνώστης ἄς καταλάβει» (Ματθ. κδ, 15). Καί παρακάτω «Τότε, ἄν κάποιος σᾶς πεῖ, νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός, ἤ ἐκεῖ, νά μή πιστέψετε» (Ματθ. κδ, 23). Τό μῖσος λοιπόν μεταξύ τῶν ἀδελφῶν δίνει τόπο στόν Ἀντίχριστο. Ὁ διάβολος δηλαδή προκαλεῖ τίς διαιρέσεις τῶν λαῶν, γιά νά γίνει εὐπρόσδεκτος ὁ Ἀντίχριστος πού ἔρχεται. Μακάρι κανένας ἀπό τούς δούλους τοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται ἐδῶ, ἤ ἀλλοῦ, νά μήν πάει στόν ἐχθρό. Γιά τό θέμα αὐτό ὁ Παῦλος γράφοντας ἔδωσε φανερό σημεῖο, λέγοντας ὅτι «δέν πρόκειται νά ἔλθει ὁ Κύριος μας, ἄν πρῶτα δέν ἔρθει ἡ ἀποστασία καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς παρανομίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντίπαλος, αὐτός πού ὑπερυψώνει τόν ἑαυτό του πάνω ἀπό κάθε ἄλλον πού λέγεται Θεός, ἤ προσκυνεῖται μέ σεβασμό, καί ἐγκατασταθεῖ στόν ναό τοῦ Θεοῦ δείχνοντας ὅτι αὐτός εἶναι θεός...» (Β Θεσ. β, 3-10). λοιπόν λέγει ὁ Παῦλος, καί ἤδη Αὐτά ὑπάρχει ἡ ἀποστασία διότι οἱ ἄνθρωποι ἔφυγαν ἀπό τήν ὀρθή πίστη. Καί προηγουμένως τουλάχιστον οἱ αἱρετικοί ἦταν φανεροί, ἐνῶ τώρα εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία ἀπό κρυφούς αἱρετικούς. Ἀπομακρύνθηκαν δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀλήθεια, καί εὐχαριστοῦνται νά ἀκοῦν λόγια εὐχάριστα (Β Τιμ. δ, 3-4). Γίνεται λόγος ἀληθοφανής; Ὅλοι τόν ἀκοῦνε εὐχάριστα. Γίνεται λόγος μετανοίας; Ὅλοι τόν ἀποστρέφονται. Ἀπομακρύνθηκαν οἱ περισσότεροι ἀπό τά ὀρθά λόγια καί ἔργα, καί προτιμοῦν μᾶλλον νά φαίνονται, παρά νά εἶναι. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἀποστασία, καί πρέπει νά ἀναμένεται ὁ ἐχθρός. Τελευταῖα μάλιστα ἄρχισε σιγά-σιγά νά στέλνει τούς προδρόμους του, γιά νά ἔρθει ἕτοιμος στά θηράματά του. ρόσεχε λοιπόν τό ἑαυτό σου, ἄν- μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή Πθρωπέ σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλίζεσαι ἀπό πρίν. (Συνεχίζεται...) (ΙΕ Κατήχησις ΕΠΕ 2, 125) 9

10 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 10 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί Προσευχῆς Ἐπιμέλεια Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος ΟΜέγας Ἀρσένιος, λέγουν οἱ βιογράφοι του, ὕψωνε τά χέρια του, σάν ἄλλος Μωϋσῆς, στήν προσευχή, ἐνῶ ὁ ἥλιος ἔδυε πίσω του καί τά κατέβαζε, ὅταν ἔλαμπε πάλι στό πρόσωπό του. Ελεγε ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος: Ἄν ὑπολογίση ὁ Θεός τήν ἀμέλειά μας στήν προσευχή καί τόν σκορπισμό τοῦ νοῦ μας στήν ψαλμωδία, εἶναι ἀδύνατον νά σωθοῦμε. Κάποιος Γέροντας ἔλεγε: Ἀπό τοῦτα τά τέσσερα ἔχει πιό πολύ ἀνάγκη ἡ ψυχή. Νά φοβᾶται τήν κρίσι τοῦ Θεοῦ, νά μισῆ τήν ἁμαρτία, ν' ἀγαπᾶ τήν ἀρετή καί νά προσεύχεται ἀδιαλείπτως. ΟἈββᾶς Ἀγάθωνας, ἐρωτήθει ἀπό κάποιους ἀδελφούς, ποιά ἀρετή νομίζει πώς εἶναι πιό ἐπίπονος. -Ἡ προσευχή, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. Ὅταν ποθήση ἡ ψυχή νά συνομιλῆ συχνά μέ τόν Δημιουργό της, ἀγωνίζονται τά πονηρά πνεύματα νά τήν ἐμποδίσουν, γιατί ξέρουν πώς δέν ὑπάρχει πιό ἰσχυρό ὅπλο ἐναντίον τους ἀπό τήν προσευχή. Ὅταν ἀποκτήση ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή ἡ ψυχή, ὕστερα ξεκουράζεται μά γιά νά μάθη νά 10 προσεύχεται, ὅπως πρέπει, χρειάζεται νά κοπιάζη σ' ὅλη της τή ζωή. Ενας Ἅγιος Πατέρας λέει ὅτι, ὁ Χριστιανός, πού θυμᾶται νά συνομιλήση μέ τόν Θεόν μόνον ὅταν φθάση ἡ ὡρισμένη ὥρα τῆς προσευχῆς, δέν ἔχει ἀκόμη μάθει νά προσεύχεται. Ρώτησαν κάποτε ἕνα Γέροντα οἱ Ἀδελφοί τῆς σκήτης, ἄν πραγματικά ὠφελοῦνται ἐκεῖνοι πού ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους νά προσευχηθοῦν γιά χάρι τους. -Πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου, ἀποκρίθηκε ὁ Ἀββᾶς, πλήν ὅμως "ἐνεργουμένη" (Ἰακώβου. ε' 16). Βοηθουμένη, μέ ἄλλα λόγια, ἀπό τόν ἴδιο πού ζητᾶ τήν προσευχή. Σέ τί νά ὠφελήσουν αἱ προσευχαί τῶν ἁγίων, ἐκεῖνον, πού θεληματικά παραμελεῖ τήν σωτηρίαν του; ΟὍσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι: Ἐκεῖνος πού ἔχει συμαζεμένο τό νοῦ του, ὅταν προσεύχεται, καί προσέχει σ' αὐτά πού λέγει, ἀπομακρύνει μέ τή φλόγα τῆς προσευχῆς του τούς δαίμονας. Ἐκεῖνος ὅμως πού μετεωρίζεται (= σκορπίζει τό νοῦ του σέ ἀνώφελες σκέψεις) περιπαίζεται ἀπ' αὐτούς.

11 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 11 Από τόν Ἀββᾶ Σισώη ἕνας ἀρχάριος Μοναχός ζήτησε συμβουλές. -Ἄν θέλης, παιδί μου, ν' ἀρέσης στόν Θεόν, ἀπομάκρυνε πρῶτα τόν ἑαυτό σου ψυχικά ἀπό τόν κόσμο, ἀποκρίθηκε ὁ σοφός Πατήρ. Μήν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τά γήϊνα. Ἀνέβα ἀπό τά κτίσματα στό Δημιουργό τους. Ἡ προσευχή καί τό κατανυκτικό δάκρυ ἄς φτιάξουνε ἕνα ἰσχυρό δεσμό ἀνάμεσα σέ σένα καί τόν Πλάστη σου. Τότε μόνο θά βρῆ ἡ ψυχή σου ἀνάπαυσι στόν πρόσκαιρο κόσμο καί στήν αἰωνιότητα. Μιά φορά ὁ Ἀββᾶς Παμβώ, κατέβαινε στήν πόλι, μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς. Στό δρόμο συναντήθηκαν μέ χωρικούς ἀγρότες πού εἶχαν ἀφήσει τή δουλειά τους κι' εἶχαν ξαπλώσει κατά γῆς γιά νά ξεκουραστοῦν. - Σηκωθῆτε ἐπάνω, ἀδέλφια, τούς εἶπε ὁ Γέροντας, νά χαιρετήσετε τούς Μοναχούς, γιά νά πάρετε τήν εὐλογία τους. Αὐτοί πού βλέπετε, συνομιλοῦν διαρκῶς μέ τόν Θεόν καί τά στόματά τους εἶναι ἁγιασμένα. Σέ μιά Σκήτη, κάποιος Μοναχός ἦταν πρόθυμος στήν προσευχή, ἀλλά ἀμελής σ' ὅλα τ' ἄλλα. Μιά μέρα πῆγε ὁ διάβολος σ' ἕναν ἀπό τούς ἐκεῖ Πατέρες καί τοῦ εἶπε μέ εἰρωνεία: -Τί παραδοξολόγοι πού εἴσαστε σεῖς οἱ ἄνθρωποι. -Γιατί; τόν ρώτησε ἐκεῖνος. -Νά, ὁ τάδε Μοναχός αἴφνης μέ κρατᾶ κάτω ἀπό τή μασχάλη του καί μέ σφίγγει δυνατά νά μή τοῦ φύγω, κάνοντας ὅλα μου τά θελήματα. Κι' ὕστερα στέκεται ὧρες ὁλόκληρες καί λέγει στό Θεό: "ρῦσαί με ἀπό τοῦ πονηροῦ". Γράφει ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής. Ὅταν προσεύχεσαι μέ ταπεινοσύνη, ἔχοντας βαθειά συναίσθησι τῆς ἀναξιότητός σου, ἡ προσευχή σου γίνεται ἀμέσως δεκτή ἀπό τόν Θεό. Ἄν ὅμως, ἐνῶ προσεύχεσαι, σοῦ ἔλθη στό νοῦ πώς ὁ τάδε ἀδελφός τήν ὥρα αὐτή κοιμᾶται ἤ ὁ δεῖνα εἶναι ἀμελής κι' ἀρχίζεις ἔτσι τήν κατάκρισι, τότε ὁ κόπος σου πηγαίνει ἐντελῶς χαμένος. Λέγει ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς, γιά τήν προσευχή: Πρόσεχε νά διατηρῆς στήν καρδιά σου βαθειά τήν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλῆς σου καταστάσεως, γιά νά γίνεται δεκτή ἡ προσευχή σου. Ὅταν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τίς δικές σου ἁμαρτίες, δέν θά σοῦ μένη καιρός νά παρακολουθῆς τά σφάλματα τῶν ἄλλων. ΟἈββᾶς Ζήνων λέγει: Θέλεις ν' ἀκούη παρευθύς ὁ Θεός τήν προσευχή σου, Ἀδελφέ; Σάν σηκώνης τά χέρια στόν Οὐρανό, προσευχήσου πρῶτα ἀπ' ὅλα, μέ τήν καρδιά σου, γιά τούς ἐχθρούς σου καί ὁ Θεός θά σοῦ δώση γρήγορα ὅ,τι ἄλλο τοῦ ζητήσεις. 11

12 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 12 Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ω Δ Ε Ι Σ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ἐπιμέλεια Ἑλένης Σταμούλου, Θεολόγου Πολλές φορές στήν ζωή μας, ὅλοι μας, χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν; «Ἐν τούτῳ Νίκα» Οδηγώντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τό στρατό του στή Ρώμη, γιά νά πολεμήσει μέ τό Μαξέντιο (312 μ.χ.), εἶδε στόν οὐρανό, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος, ἕνα φωτεινό σταυρό μέ τήν ἐπιγραφή αὐτή, Ἐν τούτῳ Νίκα. Τότε ὕψωσε τή σημαία μέ τό σταυρό καί τά δύο ἀρχικά γράμματα τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μέσα σέ χρυσό στέμμα καί, δείχνοντας ἔτσι ἐπίσημα τή συμπάθειά του στή νέα θρησκεία, μπῆκε στήν Ἰταλία, νίκησε τό Μαξέντιο καί κατατρόπωσε τό στρατό του. «Ἀλλοῦ ὁ παππᾶς, ἀλλοῦ τά ράσα» Τ ήν ἔκφραση αὐτή τή συναντᾶμε σέ πολλές συλλογές. (Ν. Πολίτη "Παροιμίες" Α' τόμ., σελ Πύργου παρά Π. Λιναρδάκη - Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη κλπ.). Ἦταν μία φορά ἕνας παππᾶς πού εἶχε ἕνα κτηματάκι μακριά ἀπό τήν ἐνορία του καί πήγαινε μόνος του καί τό ὄργωνε. Ὅταν πήγαινε λοιπόν, καί ἄρχιζε τό ὄργωμα, ἄφηνε τά ράσα του στήν ἐκκλησία, γιά νά μή σκονιστοῦν, φόραγε τά ροῦχα τά παλιά του καί πήγαινε στό κτῆμα. Ὅταν τελείωνε τή δουλειά στό κτῆμα, γύριζε στήν ἐκκλησία καί ξανάβαζε τά ράσα του. Οἱ ἐνορίτες, πού ἔβλεπαν νά κρέμονται τά ράσα στό στασίδι, ἔλεγαν: "ἀλλοῦ ὁ παππᾶς καί ἀλλοῦ τά ράσα του". «Ἄλλαξε Τροπάρι» Δηλαδή, βαρέθηκε ν' ἀκούει τά ἴδια καί τά ἴδια καί τοῦ λέει ν' ἀλλάξει τροπάρι. Τό τροπάρι(ον) (ἀρχ. τρόπος = μουσ. ἦχος) εἶναι ἕνας σύντομος ἐκκλησιαστικός ὕμνος (πού στερεότυπα ἐπαναλαμβάνεται). Τά "τροπάρια" τά ψέλνουν σέ ὀκτώ ἤχους σύμφωνα μέ τή βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, κατά ὀχτώ διαφορετικούς τρόπους (στιχηρά, ἰδιόμελα, προσόμοια, οἴκοι, καθίσματα, κλπ. κατά τίς περιστάσεις). «Σπουδαῖα τά λάχανα» Η φράση ξεκίνησε ἀπό τό ἑξῆς περιστατικό: Σέ κάποιο χωριό, πρίν ἀπό τό 1821, πέρασε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Μπέη, γιά νά εἰσπράξει τή «δεκάτη». Ἡ δεκάτη ἦταν καί αὐτή μία ἀπό τίς τρομερές φορολογίες τῶν χρόνων ἐκείνων. Ὅλοι ὅμως οἱ χωρικοί τοῦ ἀπάντησαν πώς δέν εἶχαν νά πληρώσουν τό φόρο, γιατί τά λάχανά τους (λάχανα ἦταν ἡ παραγωγή τους) ἔμεναν ἀπούλητα. Τότε ὁ φορατζῆς τούς εἶπε πώς θά ἔστελνε ζῶα καί ἀνθρώπους, γιά νά φορτώσει τά λάχανα καί ἔτσι νά «πατσίζανε»μέ τό χρέος τους. Ἔτσι κι ἔγινε. Ἀπό τότε ὅμως, οἱ χωρικοί ἔλεγαν: «Σπουδαῖα τά λάχανα», γιά νά πατσίσουν τά χρεωστούμενα. 12

13 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 13 «Πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά» Οἱ Ἑνετοί, πού ἄλλοτε κυριαρχούσαν στίς θάλασσες, ἐγκαινίασαν πρώτοι τά ἰστιοφόρα μεταγωγικά, ὅταν ἤθελαν νά μεταφέρουν τό στρατό τους. Τά καράβια αὐτά ἦταν ξύλινα καί πελώρια καί εἶχαν σχῆμα ἀχλαδιοῦ. Ἔσερναν δέ τίς περισσότερες φορές πίσω τους ἕνα μικρό καραβάκι, πού ἔβαζαν μέσα τόν ὁπλισμό καί τά πολεμοφόδια, ὅπως ἀκόμα τρόφιμα καί διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οἱ Ἕλληνες τά εἶχαν βαφτίσει "ἀχλάδες" ἀπό τό σχῆμα τους. Ἔτσι ὅταν καμιά φορά στό πέλαγος παρουσιαζότανε κανένα ἄγνωστο καράβι, οἱ νησιῶτες (βιγλάτορες) ἀνέβαιναν πάνω στούς βράχους καί ἀπ' ἐκεῖ παρακολουθούσαν μέ ἀγωνία τίς κινήσεις του. Ἄν ἦταν ἁπλῶς ἰστιοφόρο, δέν ἀνησυχούσαν καί τόσο, γιατί ὑπῆρχε πιθανότης νά συνεχίσει γι' ἀλλοῦ τό δρόμο του. Ἄν ὅμως ἦταν "Ἀχλάδα" τούς ἔπιανε πανικός, γιατί καταλάβαιναν ὅτι σέ λίγο θ' ἄρχιζαν, μάχες, πολιορκίες, πείνα καί θάνατοι. Ἔφευγαν τότε γιά νά πᾶνε νά ἑτοιμάσουν τήν ἄμυνά τους. Ἀπό στόμα σέ στόμα κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι ἡ "Ἀχλάδα" ἔχει πίσω τήν οὐρά. Μέ τήν οὐρά ἐννοούσαν τό καραβάκι πού ἔσερνε τό μεταγωγικό. Ἄρα ἐπίθεση. Καί ἔλεγαν: "Πίσω ἔχει ἡ Ἀχλάδα οὐρά", τί θά γίνει;... «Ἤξεις, ἀφήξεις...» Εἶναι τό πρῶτο μέρος μιᾶς φράσης ἑνός περίφημου χρησμοῦ τῆς ἀρχαίας Πυθίας καί πού ὅλος ὁ χρησμός εἶναι ὁ ἑξῆς: "Ἤξεις, ἀφήξεις οὐκ, ἐν πολέμῳ θνήξεις". Ὁ χρησμός αὐτός ἦταν μία ἔξυπνη ἀπάτη, γιατί τό πρῶτο, μέ τό κόμμα στό οὐκ θά πεῖ: "Θά πᾶς, δέν θά ἔρθεις, θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Ἑνῶ στό δεύτερο μέ τό κόμμα στό ἀφήξεις, θά πεῖ: "Θά πᾶς, θά ἔρθεις, δέν θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Αὐτούς τούς χρησμούς δέν τούς ἔδιναν γραμμένους κι' ἔτσι ὅπως τό ἔπαιρνε κανείς. Λέγεται, ὅταν πρόκειται νά ὑποδείξουμε μία ἀσάφεια. «Αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί» Στήν Ἐπιστολή του πρός τούς Ἐφεσίους (ε, 16) ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει κάπου: «Προσέχετε, λοιπόν, πῶς νά περιπατῆτε ἀκριβῶς, μή ὡς ἄσοφοι ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, διότι αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί». Τή φράση τή μεταχειριζόμαστε ὅταν θέλουμε νά ποῦμε σέ κάποιον ἤ σέ κάποιους, ὅτι πρέπει νά προσέξουν, γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές...». «Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετά τῶν ἀλλοφύλων» Ο δωδέκατος κριτής τοῦ Ἰσραήλ, πού φημιζόταν γιά τή σωματική του δύναμη, πού τοῦ τήν ἔδινε ἡ μακριά κόμη (μαλλιά), πιάστηκε αἰχμάλωτος ἀπό τούς Φιλισταίους καί ἀφοῦ τόν τύφλωσαν, ἡ ἐρωμένη του Δαλιδά, τοῦ ἔκοψε τά μαλλιά κι ἔτσι ἔχασε τή δύναμή του. Ὅταν ὅμως ξαναμεγάλωσαν τά μαλλιά του, ἔριξε μέ τά χέρια του τίς κολώνες τοῦ ναοῦ, μέσα στόν ὁποῖο τόν εἶχαν κλεισμένο, μαζί μέ διάφορους ἄλλους. Πέφτοντας τό οἰκοδόμημα, φώναξε, πρίν σκοτωθεῖ τή φράση. Τό ἐπεισόδιο τό περιγράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη (Κριτές ιστ ). «Ἀλλόφυλος» = αὐτός πού ἀνήκει σέ ἄλλη φυλή, σέ ἄλλο ἔθνος, ξένος, ἐχθρός. (Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Τάκη Νατσούλη) 13

14 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 14 Δ Ι Κ Η Α Κ Ρ Ι Σ Η Κάλεσε ὁ Θεός μιά μέρα ὅλους τούς ἄρχοντας τῆς γῆς. -Ἐλᾶτε δῶ γιά νά σᾶς κρίνω καί τό βραβεῖο νά σᾶς δίνω γιά κάθε πράξη ἀρετῆς. -Μαζεύτηκαν γύρω ἀπ τόν Θρόνο κι ἀπολογιῶταν στό Θεό. Οἱ βασιληᾶδες μέ τό θρόνο. Οἱ Στρατηγοί μέ τά σπαθιά. Οἱ Δικαστᾶδες μέ τό Νόμο, κι οἱ Ὑπουργοί μέ τά χαρτιά. -Πῆγε κι ὁ γέρο Δάσκαλος κάτασπρος ἀπ τό χρόνο μέ μόνο σύντροφό του ἁπλό τό παιδικό καί τἄδολο χαμόγελό του μόνο. -Ἐσύ τί ἔκαμες; -Ρωτᾶ ὁ Θεός, τό Βασιληᾶ ἀπ τό θρόνο. -Ἐγώ τόν κόσμο κυβερνῶ νά ζῆ μέ δίχως πόνο. -Κι ἐσύ; -Ρωτᾶ τό Στρατηγό τί ἔχεις κάνει ὡς τώρα; -Στόν πόλεμο τραβῶ μπροστά στόν σίφουνα, στήν μπόρα, καί λευθεριά χαρίζω γώ στή σκλαβωμένη Χώρα. -Κι ἐκεῖνος κάτω πού κρατεῖ βιβλία μέσ τά χέρια; -Ρωτάει γιά τό δικαστή πού κράταγε τεφτέρια. -Ἐγώ δικάζω τούς κακούς καί τή δικαιοσύνη μοιράζω σ ὅλους τίμια γιά νἄχουμε γαλήνη. -Ὡραῖα!.. κι ὁ κύριος Ὑπουργός; -Τήν τάξη ἐγώ φροντίζω κι ἄλλα πολλά ζητήματα κι ἀνάγκες κανονίζω. -Καί βλέποντας τό γέροντα μέ τ ἀγαθό τό βλέμμα ρωτᾶ ὁ Θεός: -Ποιά πράξη σου θ ἀκούσω κι ἀπό σένα; -Θέ μου θά πῶ τήν πράξη μου ὑπόλογο ἀφοῦ μ Ἔχεις. Δ ά σ κ α λ ο ς ἤμουνα σ αὐτούς πού τώρα μπρός Σου βλέπεις. -Δάσκαλος;!... καί δέν κάθεσαι στήν πιό μεγάλη θέση; Ἔλα κοντά μου κάθισε καθόλου μή σέ νοιάζει γιατί σέ σένα δάσκαλε τό ἔπαθλο ταιριάζει. Κι ἔμειν ὁ Δάσκαλος ἐκεῖ μέ τόν Θεό παρέα ὑπηρετώντας Τον πιστά στά ἔργα Του τά ὡραῖα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ (Δάσκαλος - Ἐπιθεωρητής)

15 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 15 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ 12 ΜΟΝΟ 8 Στὸ βιβλίο αὐτό, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ποιοί εἶναι; Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν; Ποῦ βαδίζουν; Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τους; Πῶς μεθοδεύουν τὴν παγκόσμια κυβέρνησή τους; Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν; Πῶς βλέπουν καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἄλλους λαούς καί ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες Χριστιανούς; Εἶναι ἄραγε ὁ "Περιούσιος Λαός" τοῦ Θεοῦ; Ποιὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές τους μὲ ἐμᾶς, ἀλλά καὶ πολλὰ ἄλλα. Τό καταπληκτικό αὐτό βιβλίο συνέγραψε ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας Καρανικόλας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἐκυνηγήθει καί ἐδιώχθει γιά τίς μεγάλες ἀλήθειες πού ἀπεκάλυψε. Γιά παραγγελίες στά τηλέφωνα: & ήμερη ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ἀπό 21 ἕως 28 Ἰουλίου 2010 Ὑπό τήν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου ΜΠΑΡΙ-ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΓΚΟΝΑ Τάφος Ἁγίου Νικολάου, Κατακόμβες, Κολοσσαῖο, Ναός Ἀποστόλου Πέτρου, Τάφος Ἀποστόλου Παύλου, Φοντάνα ντί Τρέβι, Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ, τό περίφημο Ντουόμο, τό κτίριο τοῦ Βαπτιστηρίου, τήν γέφυρα τῶν Στεναγμῶν, τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν φημισμένη πλατεία τοῦ Ἁγίου Μάρκου μέ τήν ὁμώνυμη Βασιλική, στήν ὁποία φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί σέ πολλά ἄλλα προσκυνήματα κι ἀξιοθέατα. Πληροφορίες στά Τηλέφωνα: καί Τιμή Συμμετοχῆς 649 εὐρώ 15

16 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός μας Σύλλογος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ἀνακοινώνει πρός τούς ἀγαπητούς δωρητές του, ὅτι μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, τῶν 40 εὐρώ καί ἄνω πού θά προσφέρονται στόν Σύλλογο μας, γιά ὅλο τό ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, θά τούς ἀποστέλλεται μία πανέμορφη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κορνιζαρισμένη, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. Ἐνῶ μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, ἄνω τῶν 90 εὐρώ πού θά προσφέρονται, θά τούς ἀποστέλλεται μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας, χειροποίητη μεταξοτυπία σέ καμβά, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩ- ΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Περιοδικόν - Διανέμεται δωρεάν ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax: ΕΚΔΟΤΗΣ: π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΛΥΧΝΙΑ», Τηλ.:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Γράφει ο Χρήστος Δασκαλάκης Όταν ήμουν παιδί, μεγαλώνοντας στο μικρό νησί της Ύδρας, ήταν στιγμές που νιώθοντας εγκλωβισμένος στην γκρι και μονότονη ζωή μου,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα