Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513"

Transcript

1 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; (Ματθ. ις, 3) Καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος... (Ἀποκάλυψις θ, 2) Τό Περιοδικό Διανέμεται Δωρεάν

2 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 2 γένοιτο ἐκραγεῖ τό συγκεκριμένο αὐτό ἡφαίστειο. Καί ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, ἀκόμη καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ταγοί, κοιμοῦνται τόν ὕπνον τοῦ δικαίου καί περί πολλῶν ἄλλων μεριμνοῦν καί τυρβάζουν... Δυστυχῶς, ΚΑΝΕΙΣ δέν φαίνεται νά προβληματίζεται σοβαρά καί νά ἀναρωτιέται, γιατί ἄραγε γίνονται ὅλα αὐτά; Τί μπορεῖ νά σημαίνουν; Εἶναι ἄραγε τυχαῖα καί συμπτωματικά ὅλα αὐτά ἤ εἶναι Σημάδια ἀπό τόν Θεόν γιά τό ὅτι βαδίζουμε γιά τήν ὁλοκληρωτική Καταστροφή καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου, ἐπειδή δέν τηροῦμε τόν Νόμο καί τίς ἐντολές Του καί ἔχουμε φύγει ὅλοι μας μακριά ἀπό τόν Θεόν, τήν μόνη πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς εὐτυχίας; Φυσικά καί τό δεύτερο, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει τίποτε τυχαῖο στήν ζωή μας. Εἶχε ἄραγε ἄδικο ὁ Κύριός μας, ὅταν μᾶς κατηγοροῦσε ὡς ΥΠΟΚΡΙΤΑΣ, ἀφοῦ καί τότε καί τώρα, τά μέν σημάδια τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ καιροῦ τά βλέπουμε καί τά κατανοοῦμε, τά δέ Σημάδια τῶν Καιρῶν, δέν μποροῦμε νά τά δοῦμε καί νά τά καταλάβουμε; «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διασημεῖα ἐν οὐρανῷ καί ἐν Ἡλίῳ... «Καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλείς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος...» (Ἀποκάλυψις θ, 1-3) Τ ά τελευταῖα χρόνια ὅλοι μας γινόμαστε μάρτυρες ἀπίστευτων γεγονότων καί ἐξελίξεων μέσα ἀπό τήν πρωτοφανή αὐτή ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητος, τῆς βίας, τῆς σαρκολατρείας, τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς γενικῆς ἐξαθλίωσης, ἀλλά καί τῶν πολλῶν, μεγάλων καί πρωτοφανῶν φυσικῶν-βιβλικῶν καταστροφῶν, πού οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχαν συμβεῖ σέ τέτοια συχνότητα, μέγεθος καί ἔνταση καί μάλιστα ταυτόχρονα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἕνα ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν, γιά πρώτη φορά στήν ἐποχή μας, εἶναι καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας, Eyjafjallajoekull (Εϊαφιαλαϊόκουλ) τό ὁποῖον δημιούργησε πολλά καί τεράστια προβλήματα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνον, μέ ἀνεξέλεγκτες συνέπειες καί ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ἀφοῦ κανείς δέν ξέρει τί ἀκόμη μπορεῖ νά συμβεῖ, ἐάν δέν σταματήσει ἡ ἡφαιστειακή τέφρα ἤ ἐάν μή 2

3 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 3 κρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματθ. ις, 3) Τί ὅμως συμβαίνει μέ τό Ἡφαίστειο τῆς Ἰσλανδίας; Ε ἶναι ἄραγε ἡ πραγματοποίηση τῆς 5ης Σάλπιγγας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἐντάσσεται στά γενικότερα Σημάδια τά λεγόμενα «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ»; Στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα, σχετικά μέ τό θέμα μας: «...θά γίνουν καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια... σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον καί τρόμον... καί αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν...» (Λουκᾶ ια ). Ἐκεῖ ἀκόμη, στό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, θά βροῦμε καί ὅλα ἐκεῖνα τά φοβερά, τρομερά καί πρωτοφανῆ Γεγονότα, Σημεῖα, Τέρατα, πού μᾶς ἀνέφερε ὁ Χριστός μας καί μέ μιά λέξη λέγονται «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» καί θά συμβοῦν λίγο πρίν τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του: «...Ὅταν δέ ἀκούσετε ὅτι γίνονται πόλεμοι καί ἀναταραχές καί διασάλευση τῆς τάξεως... ὅταν θά ἐξεγείρεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους καί ἡ μία βασιλεία ἐναντίον τῆς ἄλλης βασιλείας, ὅταν θά γίνουν σεισμοί μεγάλοι εἰς διαφόρους τόπους καί πεῖνα καί ἐπιδημίες, σημεῖα πού θά προκαλοῦν φόβον, καί ἄλλα μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν οὐρανόν... ὅταν θά γίνουν πρωτοφανῆ καί καταπληκτικά φαινόμενα εἰς τόν ἥλιον καί τήν σελήνην καί τά ἀστέρια (τότε ἔρχεται τό Τέλος). Τά ἔθνη τότε πού θά ζοῦν στή γῆ θά τά καταλάβει μεγάλη στενοχωρία καί φόβος καί ἀμηχανία πολλή, καθώς τά τεράστια ὁρμητικά κύματα τῆς θάλασσας μέ θόρυβον πολύν καί σάλον θά ὁρμοῦν νά κατακλύσουν τήν γῆν. Οἱ ἄνθρωποι θά παραλύουν καί θά χάνουν τάς αἰσθήσεις των καί θά εἶναι σάν νεκροί ἀπό τόν φόβον δι αὐτά, πού θά βλέπουν, καί διά τά ἄλλα μεγάλα κακά, πού θά περιμένουν νά ἐπιπέσουν ἐναντίον τῆς οἰκουμένης. Διότι αἱ δυνάμεις, πού κρατοῦν τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος, θά σαλευθοῦν καί θά κλονισθοῦν... Προσέχετε δέ τούς ἑαυτούς σας, μήπως γίνουν βαρειές οἱ καρδιές σας καί ἀσυγκίνητες εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν κραιπάλην καί ἀπό τήν μέθην καί ἀπό τάς βασανιστικάς φροντίδας τῆς παρούσης ζωῆς. Νά εἶσθε ἄγρυπνοι, μήπως τυχόν καί μέσα εἰς τήν κατάσταση αὐτή τῆς πνευματικῆς χαλαρώσεως καί παραζάλης πέσῃ ἐπάνω σας ἔξαφνα ἡ μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Διότι πράγματι σάν παγίδα θά ἔλθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη καί θά συλλάβει ἀπροετοιμάστους ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ξένοιαστοι εἰς τήν ἁμαρτωλή καί κοσμική ζωή τους κάθονται ἐπάνω εἰς τήν γῆν...» (Λουκᾶ ια 9-36). Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως Αλλά καί στήν ἱερά Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου βλέπουμε τά ἑξῆς σημαντικά: «..καί ὁ πέμπτος Ἄγγελος ἐσάλπισε... καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος..» (Ἀποκ. θ, 1-3). Διαβάζοντας κανείς τούς στίχους αὐτούς τῆς Ἀποκαλύψεως δέν μπορεῖ νά μήν νοιώσει ρίγος καί δέος, ἐάν μάλιστα τούς συνδέσει μέ τό σύγχρονο φαινόμενο 3

4 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 4 τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἠφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας! Εἶναι ἀδύνατο νά μήν κάνει κανείς τόν συνειρμό τοῦ προφητικοῦ λόγου, πού λέγει ὅτι: «... ἄνοιξε τό πηγάδι τῆς ἀβύσσου καί ἀνέβηκε καπνός μεγάλος μέσα ἀπό τό πηγάδι σάν πυκνός καπνός ἀπό καιόμενο καμίνι καί ἐσκοτίστηκε ὁ ἥλιος καί ὁ ἀέρας ἀπό τόν καπνό τοῦ πηγαδιοῦ...», μέ αὐτό πού βλέπουμε καί ζοῦμε ὅλοι στούς δέκτες τῶν τηλεοράσεών μας, ἑβδομάδες τώρα. Τόν καπνό δηλαδή τῆς ἡφαιστειακῆς τέφρας πού ἐξαπλώνεται σέ ὅλη σχεδόν τήν Εὐρώπη, μολύνοντας τήν ἀτμόσφαιρα καί τόν ἀέρα τῆς γῆς, ἀλλά καί «καλύπτοντας» καί «σκοτίζοντας» ταυτόχρονα, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἡλίου. Βέβαια σήμερα, κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει σίγουρα, ἐάν πράγματι εἶναι τό γεγονός αὐτό ἡ ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς προφητείας τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ εἶναι ἕνα ἄλλο ἀκόμη μεγάλο Σημεῖο τῶν Καιρῶν πού ἔχει προφητευθεῖ καί αὐτό ἀπό τόν Κύριό μας στήν Ἁγία Γραφή. Καί αὐτό, γιατί μπορεῖ μέν τό σημεῖο αὐτό στό συγκεκριμένο ἐδάφιο τῆς Ἀποκαλύψεως νά ταιριάζει πολύ, μέ τά γεγονότα πού ἀφοροῦν τήν τέφρα τοῦ ἡφαιστείου στήν Ἰσλανδία, ἐπειδή ὅμως στήν πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουμε καί συνέχεια, ἀκόμη πιό ἄσχημη καί δυσάρεστη, ἐπειδή μέσα ἀπό τό πηγάδι αὐτό θά βγοῦν «ἀκρῖδες», πού θά βασανίζουν φρικτά γιά πέντε μῆνες τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, θά πρέπει νά περιμένουμε λίγο γιά νά δοῦμε ἐάν πράγματι θά ἔχουμε καί ἄλλες πιό περίεργες καί ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις ἀπό τό Ἡφαίστειο αὐτό, γιά νά εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι. Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως δέν παύει ξεκάθαρα νά εἶναι, ἕνα ἀκόμη ἀπό τά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε... Ἤ δη λοιπόν, ζοῦμε καί προγευόμαστε σέ κάποιο βαθμό μερικά ἀπό αὐτά τά πρωτοφανή καί σημαντικά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Δυστυχῶς ὅμως, ἐμεῖς «κοιμώμαστε μακαρίως». Ἔχουμε βολευτεῖ γιά τά καλά ὅλοι μας καί δέν θέλουμε νά ξεβολευτοῦμε. Δέν θέλουμε νά «δοῦμε» ὅτι, ὄχι ἁπλῶς κάτι, ἀλλά τίποτε δέν πάει καλά. Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι «Σημεῖα τῶν Καιρῶν». Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἔρχεται σύντομα ὁ Κύριός μας, ὁ Νυμφίος τῆς ψυχῆς μας, ὁ ἠγαπημένος τῆς καρδιᾶς μας, αὐτόν πού ὑποτίθεται (τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουμε σ Αὐτόν) ὅτι Τόν ἀγαπούσαμε πραγματικά καί περιμέναμε πότε θά Τόν δοῦμε ξανά καί πότε θά πᾶμε κοντά Του γιά πάντα. Καί ἔτσι δυστυχῶς, ἐπαληθεύεται καί δικαιώνεται γιά ἄλλη μία πολλοστή φορά ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας πού λέγει ὅτι δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί φυσικά μέσα σ αὐτούς καί οἱ περισσότεροι Μοναχοί, Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, δέν θά ἀντιληφθοῦν τίποτε ἀπ ὅλα αὐτά, οὔτε θά μετανοήσουν γιά τίς ἁμαρτίες τους, οὔτε θά πιστέψουν τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά πού θά βλέπουν καί θά συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας. Ἀποτέλεσμα; Μετά ἀπό λίγα χρόνια, ὅταν θά ἔλθει ἕνας ἄλλος μεγάλος κατακλυσμός, αὐτός τοῦ Ἀντιχρίστου, θά τούς παρασύρει ὅλους ἀνεξαιρέτως στό χάος, τήν καταστροφή καί τήν αἰώνια κόλαση, ὅπως ἔγινε καί στήν ἐποχή τοῦ Νῶε. «Ὅπως δέ ὑπῆρξαν αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, ἔτσι θά εἶναι καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Διότι, ὅπως κατά τάς ἡμέρας πού προηγήθησαν ἀπό τόν κατακλυσμόν οἱ ἄνθρωποι ἔτρωγαν καί ἔπιναν ἀσυλλόγιστα, μέσα στίς ἁμαρτίες, τίς ἡδο- 4

5 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 5 νές τά γλέντια καί τίς ἀπολαύσεις, χωρίς νά σκέφτονται καθόλου τόν Θεόν, ἀλλά καί ὅλα αὐτά πού ἐπρόκειτο νά συμβοῦν καί πού σαφέστα τούς ἔλεγε ὁ Νῶε, μέχρι καί τῆς ἡμέρας, πού ἐμπῆκε ὁ Νῶε εἰς τήν κιβωτόν, καί δέν ἐκατάλαβαν, ἕως ὅτου ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς παρέσυρε ὅλους, ἔτσι ἔξαφνα καί ἀπροσδόκητα γιά ὅλους αὐτούς, θά γίνῃ καί ἡ Β Παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου.» (Ματθ. κδ, 37-39) Ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης λέγει: «...Καί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί (πού ὑπέστησαν ὅλες αὐτές τίς Θεομηνίες καί τιμωρίες ἀπό τόν Θεόν) δέν μετενόησαν καί δέν ξέκοψαν ἀπό τούς φόνους τους, οὔτε ἀπό τίς μαγείες τους, οὔτε ἀπό τίς πορνείες τους, οὔτε ἀπό τίς κλοπές τους, ἀλλά ἔμειναν σκληροί κι ἀμετανόητοι μέσα εἰς τήν διαστροφήν καί τήν φαυλότητά τους...» (Ἀποκάλυψις θ, 21). Ὁ Κύριος ἐγγύς... Τ ά πράγματα λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, δέν εἶναι καθόλου καλά καί αἰσιόδοξα. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, εἴτε τό πιστεύουμε εἴτε ὄχι φθάσαμε στό ΤΕΛΟΣ τῆς ἀνθρωπότητος. Τό ἔχουμε ἤδη φωνάξει, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπό το 2006 στεντορεία τῆ φωνῇ, μέ πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε καί θά ἐμφανισθεί δημόσια τό 2012 με 2013 γιά να κυβερνήσει τήν γῆ γιά 7 περίπου χρόνια, ἐνῶ ἀμέσως μετά, τό 2018 ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ ὁρατοῦ κόσμου. Πολλοί τότε, ἀλλά ἀκόμη καί σήμερα, δέν μᾶς πίστεψαν, ἀλλά καί μᾶς χλεύασαν καί μᾶς εἰρωνεύτηκαν, ἐπειδή δῆθεν... «περί δέ τῆς ἡμέρας καί ὥρας ἐκείνης οὐδείς γνωρίζει...». Λέτε καί ὁ καλός Θεός μας ὅταν θά ἐρχόταν (ὅποτε καί ἄν ἐρχόταν ἡ Δευτέρα Παρουσία Του) θά μᾶς ἄφηνε μόνους καί ἀπροστάτευτους, χωρίς βοήθεια, χωρίς προστασία, χωρίς νά μᾶς ἐνημερώσει καί προειδοποιήσει ὅτι ἔρχεται τό Τέλος, ὅπως ἄλλωστε πάντοτε ἔπραττε μέ τούς δικούς Του ἀνθρώπους. Ὅπως τότε μέ τόν Νῶε, στόν Κατακλυσμό, μέ τόν Λώτ, στήν Καταστροφή τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων, μέ τόν Ἱερεμία, στήν ἑβδομηκονταετῆ αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων στή Βαβυλῶνα, κλπ. Οἱ ἐξελίξεις ὅμως καί τά γεγονότα τά ὁποῖα ζοῦμε μετά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν 1983, 2013» (Πάσχα 2006) εἶναι μοναδικά, ἀσύλληπτα, πρωτοφανή καί τούς διαψεύδουν κατηγορηματικά. Βέβαια ἀρκετοί ἀδελφοί μας, στή διάρκεια τῶν πέντε αὐτῶν χρόνων παραδέχτηκαν, πρός τιμήν τους, ἄλλοι λιγότερο καί ἄλλοι περισσότερο, ὅτι πράγματι πλησιάζουμε πρός τό τέλος. Εἶναι δέ πολύ σημαντικό, ἔστω καί τώρα, στό παρά πέντε, δύο χρόνια σχεδόν πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, νά πιστέψουν καί νά συνειδητοποιήσουν ὅσο γίνεται περισσότεροι χριστιανοί, τήν ὠμή καί φοβερή πραγματικότητα, γιά νά προετοιμασθοῦν καταλλήλως καί νά σώσουν τήν αἰώνια ψυχή τους, τό ὁποῖο καί εὔχομαι ὁλόψυχα γιά ὅλους μας. Αὐτό ἄλλωστε καί μόνον αὐτό, ἔχει σημασία καί τίποτε ἄλλο. Ἄς περιμένουμε λοιπόν λίγο καί τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θά διαπιστώσουμε, τί ἀπό αὐτά τά ἀνωτέρω δύο, εἶναι τό πρωτοφανές αὐτό γεγονός τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας. Ἡ πέμπτη Σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἕνα ἀκόμη ἀπό τά πολλά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν», πού συμβαίνουν στίς μέρες μας; Ὀψόμεθα... 5

6 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 6 ὉἍγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἀποκαλύπτει... Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ πέντε ἄνδρες τῆς Σαμαρείτιδας καί ὁ ἕκτος πού δέν ἦταν ἄνδρας της; (Ἰω. δ, 16-18) ἩΣαμαρείτιδα γυναῖκα, καθώς καί ἐκείνη πού πῆρε τούς ἑφτά ἀδελφούς ὡς ἄνδρες της, σύμφωνα μέ τούς Σαδδουκαίους (Ματθ. κβ, 25-28), καί ἡ αἱμορροούσα (Ματθ. θ, 20), καί ἐκείνη πού ἔσκυβε στή γῆ, καί ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου (Μάρκ. ε, 22ἑ.), καί ἡ Συροφοινίκισσα (Μάρκ. ζ, 25ἑ.) δηλώνουν καί τήν ἀνθρώπινη φύση στό σύνολό της καί τήν ψυχή τοῦ κάθε ἐπί μέρους ἀνθρώπου καί κάθε μιά σημαίνει, σύμφωνα μέ τή διάθεση πού ὑπόκειται στό πάθος, τόσο τή φύση ὅσο καί τήν ψυχή. Γιά παράδειγμα ἡ γυναῖκα τῶν Σαδδουκαίων εἶναι ἡ φύση ἤ ἡ ψυχή, πού συνοίκησε βέβαια ἄγονα μέ ὅλους τούς θείους νόμους πού δόθηκαν ἀπό τούς αἰῶνες, δέν ἀποδέχεται ὅμως τήν προσδοκία τῶν μελλοντικῶν. Ἡαἱμορροοῦσα ἐπίσης εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή, πού μέ τά πάθη ἀφήνει νά τῆς γλιστρήσει πρός τήν ὕλη ἡ δύναμη πού τῆς δόθηκε γιά 6 τή δημιουργία ἔργων καί λόγων διακοσύνης. Καί ἡ Συροφοινίκισσα εἶναι ἡ ἴδια φύση καί ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού ἔχει κόρη της τή διάνοια πού ἀπό ἀδυναμία αἱμμοραγεῖ ἀσταμάτητα ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης της πρός τήν ὕλη. Ἐπίσης ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου εἶναι ἡ σύμφωνα μέ τό νόμο φύση καί ἡ ψυχή, πού ἔχει τέλεια νεκρωθεῖ ἀπό τό νά μήν πράττει τίς νομικές ἐντολές καί νά μήν ἐκτελεῖ τά θεῖα προστάγματα. Ἡσυγκύπτουσα γυναῖκα εἶναι ἡ φύση καί ἡ ψυχή πού μέ τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ἔστρεψε πρός τήν ὕλη ὅλη τή σχετική μέ τήν πράξη νοερή δύναμη. Ὅμοια μέ τίς προηγούμενες γυναῖκες, ἡ Σαμαρείτιδα σημαίνει τή φύση ἤ τήν ψυχή τοῦ καθενός, πού χωρίς τό προφητικό χάρισμα συμβίωσε, σάν μέ ἄνδρες, μέ ὅλους τούς νόμους πού δόθηκαν στή φύση μας, ἀπό τούς ὁποίους οἱ πέντε εἶχαν προ-

7 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 7 ηγηθεῖ, ἐνῶ ὁ ἕκτος, ἄν καί ἦταν παρών, ἀλλ ὅμως αὐτός δέν ἦταν ἄνδρας τῆς φύσης ἤ τῆς ψυχῆς, μέ τό νά μή γεννᾶ ἀπό αὐτήν τή δικαιοσύνη πού σώζει στόν αἰώνα. Ἔλαβε λοιπόν ἡ φύση ὡς ἄνδρα τόν πρῶτο νόμο, τό νόμο στόν παράδεισο δεύτερο νόμο τόν νόμο μετά τόν παράδεισο τρίτο νόμο κατά τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε τέταρτο τό νόμο τῆς περιτομῆς ἐπί τοῦ Ἀβραάμ πέμπτο τό νόμο τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἰσαάκ. Αὐτούς ὅλους τούς ἔλαβε ἡ φύση καί τούς ἀπέρριψε ἐξαιτίας τῆς ἀκαρπίας της στά ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ἕκτο εἶχε τό νόμο μέσῳ τοῦ Μωϋσῆ πού ἦταν σά νά μήν τόν εἶχε ἤ ἐπειδή δέν ἐκτελοῦσε τίς πράξεις διακαιοσύνης πού ἐκεῖνος ὅριζε ἤ ἐπειδή ἐπρόκειτο αὐτή νά μεταβεῖ σέ ἄλλο νόμο ὡς ἄνδρα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο, γιατί ὁ νόμος δέν εἶχε δοθεῖ στούς ἀνθρώπους αἰώνια, ἀλλά κατά οἰκονομία πού παιδαγωγοῦσε πρός τό μεγαλύτερο καί μυστικότερο. Μ αὐτή τήν ἔννοια νομίζω εἶπε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα «κι αὐτός πού τώρα ἔχεις δέν εἶναι δικός σου». Γιατί γνώριζε ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά μεταφερόταν στό Εὐαγγέλιο. Γι αὐτό καί γύρω στήν ἕκτη ὥρα, ὅταν κατ ἐξοχήν περιλάμπεται ἡ ψυχή ἀπό παντοῦ ἀπό τίς ἀκτίνες τῆς γνώσης ἐξαιτίας τῆς παρουσίας σ αὐτήν τοῦ Λόγου, κι ἐνῶ εἶχε φύγει ἡ σκιά τοῦ νόμου, συνομιλοῦσε τήν ὥρα αὐτή μαζί της, καί κοντά στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, στέκοντας δηλαδή κοντά στήν πηγή μαζί μέ τό Λόγο τῶν θεορημάτων τῆς Γραφῆς. Αὐτά ἄς λεχθοῦν πρός τό παρόν καί γιά τό θέμα αὐτό. Τό πηγάδι δέ τοῦ Ἰακώβ, εἶναι ἡ Γραφή, τό νερό εἶναι ἡ γνώση πού περιέχει ἡ Γραφή, τό βάθος εἶναι ἡ δυσκολοπλησίαστη θέση τῶν γραφικῶν αἰνιγμάτων, τό ἄντλημα εἶναι ἡ μάθηση μέ τό γράμμα τοῦ θείου λόγου, πού δέν τήν εἶχε ὁ Κύριος, ἐπειδή ἦταν αὐτο-λόγος καί δέν ἔδινε σ ὅσους πίστευαν τή γνώση ἀπό μάθηση καί μελέτη, ἀλλά δωρίζει στούς ἄξιους τήν ἐκ μέρους τῆς πνευματικῆς χάριτος ἀέναη σοφία πού ποτέ δέν τελειώνει. Γιατί τό ἄντλημα, δηλαδή ἡ μάθηση, παίρνοντας ἐλάχιστο ποσό γνώσης, ἀφήνει τό σύνολο, ἀφοῦ κανένας λόγος δέν μπορεῖ νά τό κρατήσει. Ἐνῶ ἡ κατά χάρη γνώση ἔχει χωρίς μελέτη ὅλη τήν ἐφικτή στούς ἀνθρώπους σοφία πού ἀναβλύζει ποικιλότροπα ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες. (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Τόμος 14β, σελ. 263) 7

8 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 8 Μέρος Α Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ὉΚύριός μας λέγει, «νά ἀγρυπνεῖτε, γιατί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἔρθει σέ ὥρα πού δέν τόν περιμένετε» (Ματθ. κδ, 44). Ἐπειδή ὅμως ἔπρεπε νά γνωρίζουμε τά σημάδια τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου, καί ἐπειδή περιμένουμε τόν Χριστό, γιά νά μήν πεθάνουμε ἀπατημένοι καί πλανηθοῦμε ἀπό τόν ψεύτη Ἀντίχριστο, οἱ Ἀπόστολοι κινούμενοι «κατ οἰκονομίαν» μέ θεϊκή προαίρεση, πῆγαν στόν ἀληθινό δάσκαλο καί τοῦ εἶπαν «πές μας, πότε θά γίνουν αὐτά, καί ποιό θά εἶναι τό σημάδι τῆς παρουσίας σου καί τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου» (Ματθ. κδ, 3). Σέ περιμένουμε νά ἔρθεις καί πάλι, ἀλλά ὁ Σατανᾶς μεταμορφώνεται σέ φωτεινό ἄγγελο (Β Κορ. κα, 14). Ἀσφάλισέ μας λοιπόν, γιά νά μήν προσκυνήσουμε ἄλλον ἀντί γιά σένα. Καί ἐκεῖνος, ἀνοίγοντας τό θεϊκό καί εὐλογημένο στόμα Του εἶπε, «προσέχετε μήπως σᾶς παραπλανήσει κάποιος» (Ματθ. κδ, 4). Καί σεῖς τώρα οἱ ἀκροατές μου, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς, σάν νά βλέπετε ἐκεῖνον, ἀκοῦτε νά σᾶς λέγει καί σᾶς τά ἴδια «προσέχετε μήπως κάποιος σᾶς παραπλανήσει». Καί σᾶς παρακαλεῖ ὅλους ἐσᾶς ὁ λόγος νά προσέχετε σ αὐτά πού λέγονται. Διότι δέν εἶναι ἐξιστόρηση πραγμάτων πού πέρασαν, ἀλλά προφητεία μελλοντικῶν πραγμάτων, πού ὁπωσδήποτε θά ἔρθουν. Δέν προφητεύουμε ἐμεῖς (διότι εἴμαστε ἀνάξιοι), ἀλλά ἀναφέρουμε αὐτά πού εἶναι γραμμένα καί τά σημάδια πού λέγονται. Πρόσεχε λοιπόν ἐσύ, ποιά ἀπό αὐτά ἔχουν ἤδη γίνει, τί ὑπολείπεται ἀκόμα, καί ἀσφάλισε τόν ἑαυτό σου. Προσέχετε μήπως κανείς σᾶς παραπλανήσει. Διότι θά παρουσιαστοῦν πολλοί μέ τό ὄνομά μου, πού θά λένε, ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός, καί θά παραπλανήσουν πολλούς (Ματθ. κδ, 45). Αὐτά ἐν μέρει ἔχουν γίνει, θά τό ποῦν ὅμως καί ἄλλοι στίς ἡμέρες μας, ἤ μετά ἀπό μᾶς. Δεύτερο σημεῖο. «Πρόκειται νά ἀκούσετε πολέμους κάι φῆμες πολέμων» (Ματθ. κδ, 6). Γίνεται ἄραγε καί τώρα πόλεμος τῶν Περσῶν μέ τούς Ρωμαίους γιά τή Μεσοποταμία, ἤ ὄχι; Ξεσηκώνεται τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἤ ὄχι; «Καί θά γίνουν πεῖνες καί ἐπιδημίες καί σεισμοί σέ διάφορους τόπους» (Ματθ. κδ, 7). Αὐτά ἔχουν γίνει ἤδη. Καί πάλι «θά γίνουν φοβερά σημεῖα ἀπό τόν οὐρανό καί βαρεῖς χειμῶνες» (Λουκᾶ κα, 11). ζητᾶμε δικό μας σημεῖο τῆς παρου- Ἀλλά σίας τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοί ζητᾶμε ἐκκλησιαστικό σημεῖο, καί ὁ Κύριος λέγει, «καί τότε θά σκανδαλισθοῦν 8

9 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 9 πολλοί καί θά παραδώσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Ματθ. κ, 16). Ἄν ἀκούσεις ὅτι ἐπίσκοποι στρέφονται ἐναντίον ἐπισκόπων καί κληρικοί ἐναντίον κληρικῶν καί λαοί ἐναντίον λαῶν, καί φτάνουν μέχρι νά χυθεῖ αἷμα, νά μή ταραχθεῖς. Διότι κάτι τέτοιο εἶναι ἤδη γραμμένο. Νά μήν προσέχεις σ αὐτά πού τώρα γίνονται, ἀλλά σ ἐκεῖνα πού εἶναι γραμμένα. Οὔτε ἄν ἐγώ, πού σέ διδάσκω χαθῶ, νά χαθεῖς καί σύ μαζί μέ μένα. Ἀλλά μπορεῖ ὁ ἀκροατής νά γίνει καλύτερος ἀπό τόν δάσκαλό του, καί αὐτός πού ἦρθε τελευταῖος νά γίνει πρῶτος (Ματθ. κ, 16), διότι ὁ Δεσπότης δέχεται κι αὐτούς πού φτάνουν τήν ἐνδέκατη ὥρα (Ματθ. κ, 6-7). Ἀφοῦ μεταξύ τῶν ἀποστόλων βρέθηκε προδοσία, ἀπορεῖς πού καί ἀνάμεσα στούς ἐπισκόπους ὑπάρχει ἀδελφικό μῖσος; Τό σημεῖο ὅμως αὐτό δέν ἀναφέρεται μόνο στούς ἄρχοντες, ἀλλά καί στούς λαούς. Διότι λέγει «καί ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ παρανομία, θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων» (Ματθ. κδ, 12). Μπορεῖ ἄραγε νά καυχηθεῖ κάποιος ἀπό τούς παρόντες, ὅτι ἔχει ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρός τόν πλησίον; Δέν συμβαίνει πολλές φορές τά χείλη νά φιλοῦν καί τό πρόσωπο νά χαμογελᾶ καί τά μάτια νά εἶναι δῆθεν χαρούμενα, ἐνῶ ἡ καρδιά νά μηχανεύεται καί νά ἑτοιμάζει κακά, ἐνῶ μιλάει εἰρηνικά; Ἄκου καί αὐτό τό σημεῖο. «Καί θά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας σ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, γιά νά τό πληροφορηθοῦν ὅλα τά ἔθνη, καί τότε θά ἔρθει τό τέλος» (Ματθ. κδ, 14). Καί ὅπως βλέπουμε, ὅλος σχεδόν ὁ κόσμος ἔχει ἀκούσει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί τί θά γίνει μετά ἀπό αὐτό; Λέγει στή συνέχεια. «Ὅταν δεῖτε λοιπόν τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Προφήτης Δανιήλ, νά στέκεται στόν ἅγιο τόπο, ὁ ἀναγνώστης ἄς καταλάβει» (Ματθ. κδ, 15). Καί παρακάτω «Τότε, ἄν κάποιος σᾶς πεῖ, νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός, ἤ ἐκεῖ, νά μή πιστέψετε» (Ματθ. κδ, 23). Τό μῖσος λοιπόν μεταξύ τῶν ἀδελφῶν δίνει τόπο στόν Ἀντίχριστο. Ὁ διάβολος δηλαδή προκαλεῖ τίς διαιρέσεις τῶν λαῶν, γιά νά γίνει εὐπρόσδεκτος ὁ Ἀντίχριστος πού ἔρχεται. Μακάρι κανένας ἀπό τούς δούλους τοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται ἐδῶ, ἤ ἀλλοῦ, νά μήν πάει στόν ἐχθρό. Γιά τό θέμα αὐτό ὁ Παῦλος γράφοντας ἔδωσε φανερό σημεῖο, λέγοντας ὅτι «δέν πρόκειται νά ἔλθει ὁ Κύριος μας, ἄν πρῶτα δέν ἔρθει ἡ ἀποστασία καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς παρανομίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντίπαλος, αὐτός πού ὑπερυψώνει τόν ἑαυτό του πάνω ἀπό κάθε ἄλλον πού λέγεται Θεός, ἤ προσκυνεῖται μέ σεβασμό, καί ἐγκατασταθεῖ στόν ναό τοῦ Θεοῦ δείχνοντας ὅτι αὐτός εἶναι θεός...» (Β Θεσ. β, 3-10). λοιπόν λέγει ὁ Παῦλος, καί ἤδη Αὐτά ὑπάρχει ἡ ἀποστασία διότι οἱ ἄνθρωποι ἔφυγαν ἀπό τήν ὀρθή πίστη. Καί προηγουμένως τουλάχιστον οἱ αἱρετικοί ἦταν φανεροί, ἐνῶ τώρα εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία ἀπό κρυφούς αἱρετικούς. Ἀπομακρύνθηκαν δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀλήθεια, καί εὐχαριστοῦνται νά ἀκοῦν λόγια εὐχάριστα (Β Τιμ. δ, 3-4). Γίνεται λόγος ἀληθοφανής; Ὅλοι τόν ἀκοῦνε εὐχάριστα. Γίνεται λόγος μετανοίας; Ὅλοι τόν ἀποστρέφονται. Ἀπομακρύνθηκαν οἱ περισσότεροι ἀπό τά ὀρθά λόγια καί ἔργα, καί προτιμοῦν μᾶλλον νά φαίνονται, παρά νά εἶναι. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἀποστασία, καί πρέπει νά ἀναμένεται ὁ ἐχθρός. Τελευταῖα μάλιστα ἄρχισε σιγά-σιγά νά στέλνει τούς προδρόμους του, γιά νά ἔρθει ἕτοιμος στά θηράματά του. ρόσεχε λοιπόν τό ἑαυτό σου, ἄν- μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή Πθρωπέ σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλίζεσαι ἀπό πρίν. (Συνεχίζεται...) (ΙΕ Κατήχησις ΕΠΕ 2, 125) 9

10 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 10 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί Προσευχῆς Ἐπιμέλεια Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος ΟΜέγας Ἀρσένιος, λέγουν οἱ βιογράφοι του, ὕψωνε τά χέρια του, σάν ἄλλος Μωϋσῆς, στήν προσευχή, ἐνῶ ὁ ἥλιος ἔδυε πίσω του καί τά κατέβαζε, ὅταν ἔλαμπε πάλι στό πρόσωπό του. Ελεγε ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος: Ἄν ὑπολογίση ὁ Θεός τήν ἀμέλειά μας στήν προσευχή καί τόν σκορπισμό τοῦ νοῦ μας στήν ψαλμωδία, εἶναι ἀδύνατον νά σωθοῦμε. Κάποιος Γέροντας ἔλεγε: Ἀπό τοῦτα τά τέσσερα ἔχει πιό πολύ ἀνάγκη ἡ ψυχή. Νά φοβᾶται τήν κρίσι τοῦ Θεοῦ, νά μισῆ τήν ἁμαρτία, ν' ἀγαπᾶ τήν ἀρετή καί νά προσεύχεται ἀδιαλείπτως. ΟἈββᾶς Ἀγάθωνας, ἐρωτήθει ἀπό κάποιους ἀδελφούς, ποιά ἀρετή νομίζει πώς εἶναι πιό ἐπίπονος. -Ἡ προσευχή, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. Ὅταν ποθήση ἡ ψυχή νά συνομιλῆ συχνά μέ τόν Δημιουργό της, ἀγωνίζονται τά πονηρά πνεύματα νά τήν ἐμποδίσουν, γιατί ξέρουν πώς δέν ὑπάρχει πιό ἰσχυρό ὅπλο ἐναντίον τους ἀπό τήν προσευχή. Ὅταν ἀποκτήση ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή ἡ ψυχή, ὕστερα ξεκουράζεται μά γιά νά μάθη νά 10 προσεύχεται, ὅπως πρέπει, χρειάζεται νά κοπιάζη σ' ὅλη της τή ζωή. Ενας Ἅγιος Πατέρας λέει ὅτι, ὁ Χριστιανός, πού θυμᾶται νά συνομιλήση μέ τόν Θεόν μόνον ὅταν φθάση ἡ ὡρισμένη ὥρα τῆς προσευχῆς, δέν ἔχει ἀκόμη μάθει νά προσεύχεται. Ρώτησαν κάποτε ἕνα Γέροντα οἱ Ἀδελφοί τῆς σκήτης, ἄν πραγματικά ὠφελοῦνται ἐκεῖνοι πού ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους νά προσευχηθοῦν γιά χάρι τους. -Πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου, ἀποκρίθηκε ὁ Ἀββᾶς, πλήν ὅμως "ἐνεργουμένη" (Ἰακώβου. ε' 16). Βοηθουμένη, μέ ἄλλα λόγια, ἀπό τόν ἴδιο πού ζητᾶ τήν προσευχή. Σέ τί νά ὠφελήσουν αἱ προσευχαί τῶν ἁγίων, ἐκεῖνον, πού θεληματικά παραμελεῖ τήν σωτηρίαν του; ΟὍσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι: Ἐκεῖνος πού ἔχει συμαζεμένο τό νοῦ του, ὅταν προσεύχεται, καί προσέχει σ' αὐτά πού λέγει, ἀπομακρύνει μέ τή φλόγα τῆς προσευχῆς του τούς δαίμονας. Ἐκεῖνος ὅμως πού μετεωρίζεται (= σκορπίζει τό νοῦ του σέ ἀνώφελες σκέψεις) περιπαίζεται ἀπ' αὐτούς.

11 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 11 Από τόν Ἀββᾶ Σισώη ἕνας ἀρχάριος Μοναχός ζήτησε συμβουλές. -Ἄν θέλης, παιδί μου, ν' ἀρέσης στόν Θεόν, ἀπομάκρυνε πρῶτα τόν ἑαυτό σου ψυχικά ἀπό τόν κόσμο, ἀποκρίθηκε ὁ σοφός Πατήρ. Μήν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τά γήϊνα. Ἀνέβα ἀπό τά κτίσματα στό Δημιουργό τους. Ἡ προσευχή καί τό κατανυκτικό δάκρυ ἄς φτιάξουνε ἕνα ἰσχυρό δεσμό ἀνάμεσα σέ σένα καί τόν Πλάστη σου. Τότε μόνο θά βρῆ ἡ ψυχή σου ἀνάπαυσι στόν πρόσκαιρο κόσμο καί στήν αἰωνιότητα. Μιά φορά ὁ Ἀββᾶς Παμβώ, κατέβαινε στήν πόλι, μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς. Στό δρόμο συναντήθηκαν μέ χωρικούς ἀγρότες πού εἶχαν ἀφήσει τή δουλειά τους κι' εἶχαν ξαπλώσει κατά γῆς γιά νά ξεκουραστοῦν. - Σηκωθῆτε ἐπάνω, ἀδέλφια, τούς εἶπε ὁ Γέροντας, νά χαιρετήσετε τούς Μοναχούς, γιά νά πάρετε τήν εὐλογία τους. Αὐτοί πού βλέπετε, συνομιλοῦν διαρκῶς μέ τόν Θεόν καί τά στόματά τους εἶναι ἁγιασμένα. Σέ μιά Σκήτη, κάποιος Μοναχός ἦταν πρόθυμος στήν προσευχή, ἀλλά ἀμελής σ' ὅλα τ' ἄλλα. Μιά μέρα πῆγε ὁ διάβολος σ' ἕναν ἀπό τούς ἐκεῖ Πατέρες καί τοῦ εἶπε μέ εἰρωνεία: -Τί παραδοξολόγοι πού εἴσαστε σεῖς οἱ ἄνθρωποι. -Γιατί; τόν ρώτησε ἐκεῖνος. -Νά, ὁ τάδε Μοναχός αἴφνης μέ κρατᾶ κάτω ἀπό τή μασχάλη του καί μέ σφίγγει δυνατά νά μή τοῦ φύγω, κάνοντας ὅλα μου τά θελήματα. Κι' ὕστερα στέκεται ὧρες ὁλόκληρες καί λέγει στό Θεό: "ρῦσαί με ἀπό τοῦ πονηροῦ". Γράφει ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής. Ὅταν προσεύχεσαι μέ ταπεινοσύνη, ἔχοντας βαθειά συναίσθησι τῆς ἀναξιότητός σου, ἡ προσευχή σου γίνεται ἀμέσως δεκτή ἀπό τόν Θεό. Ἄν ὅμως, ἐνῶ προσεύχεσαι, σοῦ ἔλθη στό νοῦ πώς ὁ τάδε ἀδελφός τήν ὥρα αὐτή κοιμᾶται ἤ ὁ δεῖνα εἶναι ἀμελής κι' ἀρχίζεις ἔτσι τήν κατάκρισι, τότε ὁ κόπος σου πηγαίνει ἐντελῶς χαμένος. Λέγει ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς, γιά τήν προσευχή: Πρόσεχε νά διατηρῆς στήν καρδιά σου βαθειά τήν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλῆς σου καταστάσεως, γιά νά γίνεται δεκτή ἡ προσευχή σου. Ὅταν ἀπασχολῆς τό νοῦ σου μέ τίς δικές σου ἁμαρτίες, δέν θά σοῦ μένη καιρός νά παρακολουθῆς τά σφάλματα τῶν ἄλλων. ΟἈββᾶς Ζήνων λέγει: Θέλεις ν' ἀκούη παρευθύς ὁ Θεός τήν προσευχή σου, Ἀδελφέ; Σάν σηκώνης τά χέρια στόν Οὐρανό, προσευχήσου πρῶτα ἀπ' ὅλα, μέ τήν καρδιά σου, γιά τούς ἐχθρούς σου καί ὁ Θεός θά σοῦ δώση γρήγορα ὅ,τι ἄλλο τοῦ ζητήσεις. 11

12 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 12 Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ω Δ Ε Ι Σ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ἐπιμέλεια Ἑλένης Σταμούλου, Θεολόγου Πολλές φορές στήν ζωή μας, ὅλοι μας, χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν; «Ἐν τούτῳ Νίκα» Οδηγώντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τό στρατό του στή Ρώμη, γιά νά πολεμήσει μέ τό Μαξέντιο (312 μ.χ.), εἶδε στόν οὐρανό, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος, ἕνα φωτεινό σταυρό μέ τήν ἐπιγραφή αὐτή, Ἐν τούτῳ Νίκα. Τότε ὕψωσε τή σημαία μέ τό σταυρό καί τά δύο ἀρχικά γράμματα τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μέσα σέ χρυσό στέμμα καί, δείχνοντας ἔτσι ἐπίσημα τή συμπάθειά του στή νέα θρησκεία, μπῆκε στήν Ἰταλία, νίκησε τό Μαξέντιο καί κατατρόπωσε τό στρατό του. «Ἀλλοῦ ὁ παππᾶς, ἀλλοῦ τά ράσα» Τ ήν ἔκφραση αὐτή τή συναντᾶμε σέ πολλές συλλογές. (Ν. Πολίτη "Παροιμίες" Α' τόμ., σελ Πύργου παρά Π. Λιναρδάκη - Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη κλπ.). Ἦταν μία φορά ἕνας παππᾶς πού εἶχε ἕνα κτηματάκι μακριά ἀπό τήν ἐνορία του καί πήγαινε μόνος του καί τό ὄργωνε. Ὅταν πήγαινε λοιπόν, καί ἄρχιζε τό ὄργωμα, ἄφηνε τά ράσα του στήν ἐκκλησία, γιά νά μή σκονιστοῦν, φόραγε τά ροῦχα τά παλιά του καί πήγαινε στό κτῆμα. Ὅταν τελείωνε τή δουλειά στό κτῆμα, γύριζε στήν ἐκκλησία καί ξανάβαζε τά ράσα του. Οἱ ἐνορίτες, πού ἔβλεπαν νά κρέμονται τά ράσα στό στασίδι, ἔλεγαν: "ἀλλοῦ ὁ παππᾶς καί ἀλλοῦ τά ράσα του". «Ἄλλαξε Τροπάρι» Δηλαδή, βαρέθηκε ν' ἀκούει τά ἴδια καί τά ἴδια καί τοῦ λέει ν' ἀλλάξει τροπάρι. Τό τροπάρι(ον) (ἀρχ. τρόπος = μουσ. ἦχος) εἶναι ἕνας σύντομος ἐκκλησιαστικός ὕμνος (πού στερεότυπα ἐπαναλαμβάνεται). Τά "τροπάρια" τά ψέλνουν σέ ὀκτώ ἤχους σύμφωνα μέ τή βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, κατά ὀχτώ διαφορετικούς τρόπους (στιχηρά, ἰδιόμελα, προσόμοια, οἴκοι, καθίσματα, κλπ. κατά τίς περιστάσεις). «Σπουδαῖα τά λάχανα» Η φράση ξεκίνησε ἀπό τό ἑξῆς περιστατικό: Σέ κάποιο χωριό, πρίν ἀπό τό 1821, πέρασε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Μπέη, γιά νά εἰσπράξει τή «δεκάτη». Ἡ δεκάτη ἦταν καί αὐτή μία ἀπό τίς τρομερές φορολογίες τῶν χρόνων ἐκείνων. Ὅλοι ὅμως οἱ χωρικοί τοῦ ἀπάντησαν πώς δέν εἶχαν νά πληρώσουν τό φόρο, γιατί τά λάχανά τους (λάχανα ἦταν ἡ παραγωγή τους) ἔμεναν ἀπούλητα. Τότε ὁ φορατζῆς τούς εἶπε πώς θά ἔστελνε ζῶα καί ἀνθρώπους, γιά νά φορτώσει τά λάχανα καί ἔτσι νά «πατσίζανε»μέ τό χρέος τους. Ἔτσι κι ἔγινε. Ἀπό τότε ὅμως, οἱ χωρικοί ἔλεγαν: «Σπουδαῖα τά λάχανα», γιά νά πατσίσουν τά χρεωστούμενα. 12

13 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 13 «Πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά» Οἱ Ἑνετοί, πού ἄλλοτε κυριαρχούσαν στίς θάλασσες, ἐγκαινίασαν πρώτοι τά ἰστιοφόρα μεταγωγικά, ὅταν ἤθελαν νά μεταφέρουν τό στρατό τους. Τά καράβια αὐτά ἦταν ξύλινα καί πελώρια καί εἶχαν σχῆμα ἀχλαδιοῦ. Ἔσερναν δέ τίς περισσότερες φορές πίσω τους ἕνα μικρό καραβάκι, πού ἔβαζαν μέσα τόν ὁπλισμό καί τά πολεμοφόδια, ὅπως ἀκόμα τρόφιμα καί διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οἱ Ἕλληνες τά εἶχαν βαφτίσει "ἀχλάδες" ἀπό τό σχῆμα τους. Ἔτσι ὅταν καμιά φορά στό πέλαγος παρουσιαζότανε κανένα ἄγνωστο καράβι, οἱ νησιῶτες (βιγλάτορες) ἀνέβαιναν πάνω στούς βράχους καί ἀπ' ἐκεῖ παρακολουθούσαν μέ ἀγωνία τίς κινήσεις του. Ἄν ἦταν ἁπλῶς ἰστιοφόρο, δέν ἀνησυχούσαν καί τόσο, γιατί ὑπῆρχε πιθανότης νά συνεχίσει γι' ἀλλοῦ τό δρόμο του. Ἄν ὅμως ἦταν "Ἀχλάδα" τούς ἔπιανε πανικός, γιατί καταλάβαιναν ὅτι σέ λίγο θ' ἄρχιζαν, μάχες, πολιορκίες, πείνα καί θάνατοι. Ἔφευγαν τότε γιά νά πᾶνε νά ἑτοιμάσουν τήν ἄμυνά τους. Ἀπό στόμα σέ στόμα κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι ἡ "Ἀχλάδα" ἔχει πίσω τήν οὐρά. Μέ τήν οὐρά ἐννοούσαν τό καραβάκι πού ἔσερνε τό μεταγωγικό. Ἄρα ἐπίθεση. Καί ἔλεγαν: "Πίσω ἔχει ἡ Ἀχλάδα οὐρά", τί θά γίνει;... «Ἤξεις, ἀφήξεις...» Εἶναι τό πρῶτο μέρος μιᾶς φράσης ἑνός περίφημου χρησμοῦ τῆς ἀρχαίας Πυθίας καί πού ὅλος ὁ χρησμός εἶναι ὁ ἑξῆς: "Ἤξεις, ἀφήξεις οὐκ, ἐν πολέμῳ θνήξεις". Ὁ χρησμός αὐτός ἦταν μία ἔξυπνη ἀπάτη, γιατί τό πρῶτο, μέ τό κόμμα στό οὐκ θά πεῖ: "Θά πᾶς, δέν θά ἔρθεις, θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Ἑνῶ στό δεύτερο μέ τό κόμμα στό ἀφήξεις, θά πεῖ: "Θά πᾶς, θά ἔρθεις, δέν θά πεθάνεις στόν πόλεμο. Αὐτούς τούς χρησμούς δέν τούς ἔδιναν γραμμένους κι' ἔτσι ὅπως τό ἔπαιρνε κανείς. Λέγεται, ὅταν πρόκειται νά ὑποδείξουμε μία ἀσάφεια. «Αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί» Στήν Ἐπιστολή του πρός τούς Ἐφεσίους (ε, 16) ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει κάπου: «Προσέχετε, λοιπόν, πῶς νά περιπατῆτε ἀκριβῶς, μή ὡς ἄσοφοι ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, διότι αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί». Τή φράση τή μεταχειριζόμαστε ὅταν θέλουμε νά ποῦμε σέ κάποιον ἤ σέ κάποιους, ὅτι πρέπει νά προσέξουν, γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές...». «Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετά τῶν ἀλλοφύλων» Ο δωδέκατος κριτής τοῦ Ἰσραήλ, πού φημιζόταν γιά τή σωματική του δύναμη, πού τοῦ τήν ἔδινε ἡ μακριά κόμη (μαλλιά), πιάστηκε αἰχμάλωτος ἀπό τούς Φιλισταίους καί ἀφοῦ τόν τύφλωσαν, ἡ ἐρωμένη του Δαλιδά, τοῦ ἔκοψε τά μαλλιά κι ἔτσι ἔχασε τή δύναμή του. Ὅταν ὅμως ξαναμεγάλωσαν τά μαλλιά του, ἔριξε μέ τά χέρια του τίς κολώνες τοῦ ναοῦ, μέσα στόν ὁποῖο τόν εἶχαν κλεισμένο, μαζί μέ διάφορους ἄλλους. Πέφτοντας τό οἰκοδόμημα, φώναξε, πρίν σκοτωθεῖ τή φράση. Τό ἐπεισόδιο τό περιγράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη (Κριτές ιστ ). «Ἀλλόφυλος» = αὐτός πού ἀνήκει σέ ἄλλη φυλή, σέ ἄλλο ἔθνος, ξένος, ἐχθρός. (Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Τάκη Νατσούλη) 13

14 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 14 Δ Ι Κ Η Α Κ Ρ Ι Σ Η Κάλεσε ὁ Θεός μιά μέρα ὅλους τούς ἄρχοντας τῆς γῆς. -Ἐλᾶτε δῶ γιά νά σᾶς κρίνω καί τό βραβεῖο νά σᾶς δίνω γιά κάθε πράξη ἀρετῆς. -Μαζεύτηκαν γύρω ἀπ τόν Θρόνο κι ἀπολογιῶταν στό Θεό. Οἱ βασιληᾶδες μέ τό θρόνο. Οἱ Στρατηγοί μέ τά σπαθιά. Οἱ Δικαστᾶδες μέ τό Νόμο, κι οἱ Ὑπουργοί μέ τά χαρτιά. -Πῆγε κι ὁ γέρο Δάσκαλος κάτασπρος ἀπ τό χρόνο μέ μόνο σύντροφό του ἁπλό τό παιδικό καί τἄδολο χαμόγελό του μόνο. -Ἐσύ τί ἔκαμες; -Ρωτᾶ ὁ Θεός, τό Βασιληᾶ ἀπ τό θρόνο. -Ἐγώ τόν κόσμο κυβερνῶ νά ζῆ μέ δίχως πόνο. -Κι ἐσύ; -Ρωτᾶ τό Στρατηγό τί ἔχεις κάνει ὡς τώρα; -Στόν πόλεμο τραβῶ μπροστά στόν σίφουνα, στήν μπόρα, καί λευθεριά χαρίζω γώ στή σκλαβωμένη Χώρα. -Κι ἐκεῖνος κάτω πού κρατεῖ βιβλία μέσ τά χέρια; -Ρωτάει γιά τό δικαστή πού κράταγε τεφτέρια. -Ἐγώ δικάζω τούς κακούς καί τή δικαιοσύνη μοιράζω σ ὅλους τίμια γιά νἄχουμε γαλήνη. -Ὡραῖα!.. κι ὁ κύριος Ὑπουργός; -Τήν τάξη ἐγώ φροντίζω κι ἄλλα πολλά ζητήματα κι ἀνάγκες κανονίζω. -Καί βλέποντας τό γέροντα μέ τ ἀγαθό τό βλέμμα ρωτᾶ ὁ Θεός: -Ποιά πράξη σου θ ἀκούσω κι ἀπό σένα; -Θέ μου θά πῶ τήν πράξη μου ὑπόλογο ἀφοῦ μ Ἔχεις. Δ ά σ κ α λ ο ς ἤμουνα σ αὐτούς πού τώρα μπρός Σου βλέπεις. -Δάσκαλος;!... καί δέν κάθεσαι στήν πιό μεγάλη θέση; Ἔλα κοντά μου κάθισε καθόλου μή σέ νοιάζει γιατί σέ σένα δάσκαλε τό ἔπαθλο ταιριάζει. Κι ἔμειν ὁ Δάσκαλος ἐκεῖ μέ τόν Θεό παρέα ὑπηρετώντας Τον πιστά στά ἔργα Του τά ὡραῖα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ (Δάσκαλος - Ἐπιθεωρητής)

15 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 15 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ 12 ΜΟΝΟ 8 Στὸ βιβλίο αὐτό, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ποιοί εἶναι; Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν; Ποῦ βαδίζουν; Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τους; Πῶς μεθοδεύουν τὴν παγκόσμια κυβέρνησή τους; Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν; Πῶς βλέπουν καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἄλλους λαούς καί ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες Χριστιανούς; Εἶναι ἄραγε ὁ "Περιούσιος Λαός" τοῦ Θεοῦ; Ποιὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές τους μὲ ἐμᾶς, ἀλλά καὶ πολλὰ ἄλλα. Τό καταπληκτικό αὐτό βιβλίο συνέγραψε ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας Καρανικόλας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἐκυνηγήθει καί ἐδιώχθει γιά τίς μεγάλες ἀλήθειες πού ἀπεκάλυψε. Γιά παραγγελίες στά τηλέφωνα: & ήμερη ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ἀπό 21 ἕως 28 Ἰουλίου 2010 Ὑπό τήν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου ΜΠΑΡΙ-ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΓΚΟΝΑ Τάφος Ἁγίου Νικολάου, Κατακόμβες, Κολοσσαῖο, Ναός Ἀποστόλου Πέτρου, Τάφος Ἀποστόλου Παύλου, Φοντάνα ντί Τρέβι, Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ, τό περίφημο Ντουόμο, τό κτίριο τοῦ Βαπτιστηρίου, τήν γέφυρα τῶν Στεναγμῶν, τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν φημισμένη πλατεία τοῦ Ἁγίου Μάρκου μέ τήν ὁμώνυμη Βασιλική, στήν ὁποία φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί σέ πολλά ἄλλα προσκυνήματα κι ἀξιοθέατα. Πληροφορίες στά Τηλέφωνα: καί Τιμή Συμμετοχῆς 649 εὐρώ 15

16 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:36 μμ Page 16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός μας Σύλλογος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ἀνακοινώνει πρός τούς ἀγαπητούς δωρητές του, ὅτι μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, τῶν 40 εὐρώ καί ἄνω πού θά προσφέρονται στόν Σύλλογο μας, γιά ὅλο τό ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, θά τούς ἀποστέλλεται μία πανέμορφη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κορνιζαρισμένη, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. Ἐνῶ μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, ἄνω τῶν 90 εὐρώ πού θά προσφέρονται, θά τούς ἀποστέλλεται μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας, χειροποίητη μεταξοτυπία σέ καμβά, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩ- ΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Περιοδικόν - Διανέμεται δωρεάν ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax: ΕΚΔΟΤΗΣ: π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΛΥΧΝΙΑ», Τηλ.:

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδοιπορίες. νά περπατᾶ ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τό Θεό μέσα στά μονοπάτια

Συνοδοιπορίες. νά περπατᾶ ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τό Θεό μέσα στά μονοπάτια Θεϊκές KΚάποτε, τά πολύ παλιά χρόνια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετροῦ - σε τά πρῶτα του βήματα πάνω στό πρόσωπο τοῦ πλανήτη, καί τά μάτια του ἦταν ἀκόμα φωτεινά καί ἁπλά καί ἡ ὄ - ψη του ὡραία καί νεανική, τότε

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

«...ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ...» Περί Θεού.

«...ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ...» Περί Θεού. «...ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ...» Περί Θεού. -Πλησιάζει παιδί μου, ἡ μεγάλη τῆς Χριστιανοσύνης ἡμέρα ἡ 25 Δεκεμβρίου. Οἱ Χριστιανοί, παιδί μου, ὄλοι θὰ ἑορτάσωμε καὶ πάλι τὴ γέννησι τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ ἔσωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε: Ἔρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 56 διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ) 1 9. Ἀνάντα Μάργκα. «Ἀνάντα Μάργκα» σημαίνει δρόμος πρός τήν μακαριότητα. Ἡ κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 72 διάλογος ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 1 (β μέ ρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 6. Ἐντόπιση πιθανῶν ποιμαντικῶν καί πνευματικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 Κωδικός 6859 Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 E I TPOºE : Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΕΚΔΟΗ ΥΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΦΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΦΑΝΙΑ 2011 [1] Σό παρόν

Διαβάστε περισσότερα