ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ/κή Δ/νση : Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας Ερ. Σταυρού 17 Τ.Κ Τ.Θ Πληροφορίες : Μηνάς Παπαδόπουλος, Γεώργιος Δέλλιος Τηλέφωνο : 2510 / , , Fax : Καβάλα, 21 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ Τίτλος Πρόχειρου Διαγωνισμού: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» της πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ (#43.050,00 #) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (35.000, ,00 Φ.Π.Α. 23%) με δυνατότητα προαίρεσης έως 20% στο καθαρό ποσό δηλαδή έως πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (#51.660,00 #) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (42.000, ,00 Φ.Π.Α. 23%) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 09:30 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας Τ.Κ / Τ.Θ ΚΑΒΑΛΑ Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Προκηρύσσει: Την επιλογή αναδόχου, βάσει του Π.Δ. 118/07, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, για όσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, για την κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Αντικείμενο 1

2 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι, η κατασκευή ενός κτιρίου με μεταλλικό σκελετό και πλήρωση με πάνελ πολυουρεθάνης, που θα λειτουργήσει ως εργαστήριο επεξεργασίας μαρμάρου. Στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», πολλά μάρμαρα που ανήκουν σε κάποια από τις παρόδους του αρχαίου θεάτρου ή από το προσκήνιο, ή αποτελούν ειδώλια, θα πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα από ομάδα ειδικών συντηρητών και να επανατοποθετηθούν στις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες μελέτες, θέσεις. Το σχήμα της κάτοψης του εργαστηρίου είναι τραπεζοειδές και η όλη κατασκευή του θα στηριχθεί σε ήδη προκατασκευασθείσα βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών καθώς και ενδεικτικά κατασκευαστικά σχέδια δίνονται στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης. 1.2 Νομικό Πλαίσιο Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: Α. Τις διατάξεις: 1. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 2. Του Π.Δ.191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» 3. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/ ) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ) που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Του Ν.1958/ (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 5. Του Π.Δ.99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 6. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19, παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 7. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 8. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». Β. Τις διατάξεις: 1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 3. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» & Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α / ). 4. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Την υπ αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 6. Την υπ αριθ. 3586/ απόφαση της IH ΕΠΚΑ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 7. Την υπ αριθ. 114/ Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και η επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της ΙΗ ΕΠΚΑ. Γ. Τις διατάξεις: 2

3 1. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 2. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ ΦΕΚ 566/Β/ «ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». Δ. Τις αποφάσεις: 1. Την με αρ. πρωτ. 400/Α/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜAKΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ » καθώς και την 1 η Τροποποίηση της Πράξης με αριθμ.πρωτ. 2717/ Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/73587/3332/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΙΗ Ε.Π.Κ.Α. 3. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», σύμφωνα με την με ΑΔΑ Β4ΛΡ7ΛΒ-11Φ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 1.3 Ορισμοί 1.1 «Αναθέτουσα Αρχή»: Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Ερ. Σταυρού 17 Τηλέφωνο : , , «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)»: Η ΙΗ Εφορεία Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων 1.3 «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 1.4 «Προϊσταμένη Αρχή»: Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 1.5 «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)»: Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 1.6 «Διαγωνιζόμενος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά 1.7 «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 1.4 Προϋπολογισμός Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. «ΜAKΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ », πράξης: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», με προϋπολογισμό σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ (#43.050,00 #) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (35.000, ,00 Φ.Π.Α. 23%) με δυνατότητα προαίρεσης έως 20% στο καθαρό ποσό δηλαδή έως πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (#51.660,00 #) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (42.000, ,00 Φ.Π.Α. 23%) Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2011ΕΠ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με ΑΔΑ Β4ΛΡ7ΛΒ-11Φ απ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 20% δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής του σχεδιασμού ή αυξημένων απαιτήσεων (παράταση χρόνου εργασιών, αλλαγή σχεδιασμού μετά από έκτακτες εργασίες ή νέων δεδομένων) και κατά την κρίση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 3

4 την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Τα ημεδαπά Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατασκευάσει έργο εντός χώρου αρχαίου θεάτρου ή στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου. Αυτό αποδεικνύεται είτε από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο σύμβασης είτε από βεβαίωση αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την εκτέλεση του έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 2.2 Δικαιολογητικά κατά περίπτωση Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής: Α. Έλληνες Πολίτες: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με μορφή επιστολής) στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις σε σύμπραξη, που απαρτίζουν το διαγωνισμό και που υποβάλουν προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από τι νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων σε αυτή, θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στη σύμπραξη, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο fax) του διαγωνιζόμενου σχήματος. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής. 3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Πιστοποιητικό των αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Τα πιστοποιητικά αυτά 4

5 πρέπει να είναι έκδοσης το πολύ του τελευταίου τριμήνου προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο σύμβασης που να αποδεικνύει ότι έχει εκτελέσει έργο σε αρχαίο θέατρο ή σε περιβάλλοντα χώρο αρχαίου θεάτρου, ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας που να αποδεικνύει τα παραπάνω. Β. Αλλοδαποί 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (Α)της παραγράφου 2.2 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας που είναι εγκατεστημένος περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή. Γ. Νομικά Πρόσωπα 1. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία των παραγράφων (Α) και (Β). Σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά στους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά στα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 2. Τα δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησής τους. Αν το Νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην περίπτωση των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο Π.Δ.82/1996 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών, όπως ισχύει. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο σύμβασης που να αποδεικνύει ότι έχει εκτελέσει έργο σε αρχαίο θέατρο ή σε περιβάλλοντα χώρο αρχαίου θεάτρου, ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας που να αποδεικνύει τα παραπάνω. Δ. Κοινοπραξίες ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 5

6 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. 2. Συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με το διαγωνισμό, έγγραφο. Εξαιρέσεις : Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 2.3 Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει : o Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, ήτοι άρτιο γραφείο και ειδικευμένο προσωπικό για την επιτυχή υλοποίηση του έργου σε όλη την έκτασή του. o Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.. Προκειμένου δε για επιχειρήσεις του εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή. o Σε περίπτωση εταιρειών, Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: 1. Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της ένωσης 2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. o Σύσταση νομικού προσώπου: Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύει/ουν τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, κλπ, καθώς και το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. o Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται σε διαγωνισμό ή συνεργασία με κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του δημοσίου τομέα και στην παρούσα προκήρυξη. o Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των αναφερόμενων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή-αληθή. 6

7 o Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές ή / και σχήματα διαγωνιζομένων. o Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 όπου θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει, σε διάστημα 10 ημερών, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, τα δικαιολογητικά 3 έως και 5, επικαιροποιημένα ώστε να ισχύουν. o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι έχει επάρκεια οχημάτων και τεχνικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και η ανταπόκριση εντός δύο (2) ημερών από την παραγγελία (ως ημερομηνία παραγγελίας ορίζεται η ημερομηνία αποστολής σχετικού fax σε αριθμό που έχει οριστεί από τον ανάδοχο). o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει καλύπτουν τις απαιτήσεις των ζητουμένων εργασιών, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και ότι το προσωπικό που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ως χειριστές μηχανημάτων κατέχει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες χειρισμού και άδειες οδήγησης μηχανημάτων και ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από τη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί στο εργοτάξιο. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση, που να του δίνει το δικαίωμα να παραβρεθεί στο διαγωνισμό και να καταθέσει την προσφορά. Σε περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 2.4 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα και ώρα διαγωνισμού, δηλαδή ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. 3.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών Γλώσσα Σύνταξη Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται (όπου απαιτείται) και στην Αγγλική. Αν ορισμένοι όροι δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνο στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που η απόδοση όρου της παρούσας Διακήρυξης στην Αγγλική διαφέρει της απόδοσής του στην Ελληνική, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. Το ίδιο θα ισχύει και για το μεταφρασμένο κείμενο των προσφορών στην Ελληνική. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Διευκρινίζεται ότι όσα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού δεν υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα θα υποβληθούν συνοδευόμενα με επικυρωμένες μεταφράσεις Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/

8 3.1.3 Τιμές Καθορισμός τιμών Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε Ευρώ ( ). Οι τιμές εννοούνται ελεύθερες, και θα περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες του Διαγωνιζόμενου (δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά, κ.λ.π.) Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Η συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται και θα αναγράφεται στην προσφορά ξεχωριστά. Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επιβαρύνσεις τιμών Ο Εργοδότης δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου, τους οποίους ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος Επιφυλάξεις Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Διακήρυξης, που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.), να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή αποκλεισμού θεωρούμενες ως απαράδεκτες. 3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Τρόπος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά του διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ερ. Σταυρού 17, ΤΚ 65110/Τ.Θ Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας (τηλ: , , ΦΑΞ: ). Υπεύθυνος για την παράδοση τευχών και παραλαβή τους μετά την πρωτοκόλληση είναι ο κ. Γεώργιος Δέλλιος και σε απουσία αυτού ο κ. Μηνάς Παπαδόπουλος, υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση ταχυδρομικής παραλαβής των τευχών του διαγωνισμού, αυτή γίνεται με φροντίδα και ευθύνη του ενδιαφερομένου και η ΙΗ ΕΠΚΑ δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ή παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) στη γραμματεία της ΙΗ ΕΠΚΑ, Ερυθρού Σταυρού 17 Τ.Κ / Τ.Θ Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού ως την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία με την ένδειξη: 8

9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου.» Για την πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο Περιεχόμενο Προσφορών Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (2) επίσης σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 1. Φάκελο με ένδειξη "Δικαιολογητικά" που περιέχει το Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο 2. Φάκελο με ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" που περιέχει το Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλα τα παραπάνω έγγραφα-δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα 3.3 Περιεχόμενα Προσφορών Τα περιεχόμενα των επιμέρους φακέλων της προσφοράς, που αναφέρθηκαν στη σχετική παράγραφο ανωτέρω, είναι κατ αντιστοιχία: Φάκελος δικαιολογητικών Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει: o Συνοδευτική επιστολή (Αίτηση) o o Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Βεβαίωση αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, ότι το φυσικό πρόσωπο(έλληνας ή αλλοδαπός) ή η κοινοπραξία ή η εταιρία (Α.Ε., Ο.Ε.), έχει εκτελέσει έργο εντός περιβάλλοντος χώρου Αρχαίου Θεάτρου Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Στην προσφορά θα πρέπει να διευκρινίζονται μεταξύ των άλλων: o o Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος / υπηρεσία, και το τελικό ποσό για κάθε είδος να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικώς όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση των εργασιών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει: o Τη συνολική τιμή της προσφοράς, ολογράφως και αριθμητικά, στην οποία περιλαμβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων και φόρων του προσφέροντος, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 9

10 o Το ποσοστό του Φ.Π.Α. και το αντίστοιχο ποσό σε Ευρώ θα αναγράφονται στο τέλος του πίνακα, συγκεντρωτικά. Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Η συνολική τιμή της προσφοράς με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Διευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται τροποποίηση του αντικειμένου της (αρθρ. 57, παρ.4 Ν.3669/2008). 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται: Η Επιτροπή Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για το έργο «Κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» για την πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου». Με το άνοιγμα των προσφορών θα επιλέξει τη χαμηλότερη προσφορά και θα συντάξει το πρακτικό επιλογής των αναδόχων, το οποίο αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσματος στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΙΗ ΕΠΚΑ. Ως απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού: o o είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με την ίδια οικονομική προσφορά, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Οι προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Παραλαβή - Αποσφράγιση Προσφορών Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 10

11 την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στον Εργοδότη για να επιστραφούν στους δικαιούχους ως εκπρόθεσμες. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: α' στάδιο: Αρχικά, σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών, καθώς και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ". Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταγραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, μονογράφοντας αυτά ανά φύλλο. Ακολούθως συντάσσει σχετικό πρακτικό καταγραφής. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν αποδεκτές δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς και οι φάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους κατόχους τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών. β' στάδιο: Εν συνεχεία, οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αποσφραγίζονται σε δημόσια συνεδρίαση. Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών καταγράφεται η οικονομικότερη προσφορά και η Ε.Δ προτείνει τον ανάδοχο με ανάλογο πρακτικό. Σε κάθε στάδιο αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους επιδεικνύοντας στην αρμόδια επιτροπή βεβαίωση εκπροσώπησης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 5.2 Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε κατασκευαστή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ή κατασκευαστής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. 4. εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της ακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α του Π.Δ.118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ή κατασκευαστής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. 11

12 5.3 Απόρριψη Προσφορών Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα απορρίπτονται, επίσης, ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται. 5.4 Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κ.λ.π.) δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης διαγωνιζομένων, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού, ο οποίος θα έχει τη χαμηλότερη προσφορά που θα πληρεί τις απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργολαβίας εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, ανάλογα με την προσφορά. Η Επιτροπή εγγράφως γνωστοποιεί στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, με τα στοιχεία και την προθεσμία της προς υπογραφή σύμβασης. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ειδοποιεί εγγράφως το μειοδότη ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για τη προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύμβασης: 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμοδίας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 3. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή Τράπεζας, αναγνωρισμένης γι αυτό το σκοπό. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 5% επί της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του εργοδότη και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή αλλιώς τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του εργοδότη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 12

13 πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή της και να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του Ανάδοχου. Συνοδευτικά, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει: Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης της Ένωσης (άρθρο 2.1 της παρούσας) εφόσον στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένωση εταιρειών, και ορισμού του Κοινού Εκπροσώπου και του αναπληρωτή του έναντι του Κυρίου του Έργου και των Υπηρεσιών αυτού, και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού, τόσο από τον εκπρόσωπο, όσο και από τον αναπληρωτή. Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση, ή εάν δεν προσέλθει εντός 10 (δέκα) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, με τον οποίο θα υπογράψει τη Σύμβαση, κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι η ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς άλλη υποχρέωση, να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου θα ορισθεί από την ΙΗ ΕΠΚΑ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα παραλάβει στο σύνολο του το έργο του Αναδόχου και τα παραδοτέα αυτού, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή του έργου, η οποία θα γίνει με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π_118/2007, και η οποία θα ελέγχει την τήρηση της ποσότητας και των τεχνικών προδιαγραφών, που συνοδεύει τη παρούσα διακήρυξη και εν συνέχεια, θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 7.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ο συνολικός χρόνος για την κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου, του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 60 ημερολογιακές ημέρες αργότερα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τόπο του έργου, δηλαδή τον Λιμένα Θάσου χώρο αρχαίου θεάτρου και να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου. Εάν μετά από τρείς συνεχόμενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου, ειδοποίηση μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης, έγγραφη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. 7.2 Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» με κωδικό 2011ΕΠ , με κωδ. πράξης (ΟΠΣ- 13

14 ΕΡΓΟΡΑΜΑ) μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Για την εξόφληση των εργασιών απαιτείται τιμολόγιο, επί του οποίου θα γίνεται η ανάλογη παρακράτηση φόρου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. 8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείμενο της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΙΗ ΕΠΚΑ στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α., και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Συνηµμένα.: -Πίνακας προσφορών -Τεχνική Έκθεση Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Μαρία Νικολαϊδου-Πατέρα Αρχαιολόγος µε βαθµό Β 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ». ΣΥΜΒΑΣΗ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αριθμ. Προκήρυξης 3587/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς για τις τεχνικές δυσκολίες του έργου λόγω του γεωφυσικού ανάγλυφου και ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων. 2. Η κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον χώρο θα γίνει παρουσία των επιβλεπόντων του έργου και με τις υποδείξεις αυτών. 3. Οι μεταφορές των υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου και οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ημερομηνία:./ /2013 Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 15

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» Στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», πολλά μάρμαρα που ανήκουν σε κάποια από τις παρόδους του αρχαίου θεάτρου ή από το προσκήνιο, ή αποτελούν ειδώλια, θα πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα από ομάδα ειδικών συντηρητών και να επανατοποθετηθούν στις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες μελέτες, θέσεις. Σε χώρο που βρίσκεται απέναντι από την ανατολική πάροδο του αρχαίου θεάτρου Θάσου, πρόκειται να κατασκευάσουμε ένα κτίριο με μεταλλικό σκελετό και με πλήρωση από πάνελ πολυουρεθάνης. Το σχήμα της κάτοψης του εργαστηρίου είναι τραπεζοειδές και η όλη κατασκευή του θα στηριχθεί σε ήδη προκατασκευασθείσα βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις τρείς πλευρές υπάρχουν κτισμένη με ξερολιθιά τοίχοι διαστάσεων εσωτερικά 4,16μ.(μήκος) Χ0,60μ.(ύψος), 6,37μ.(μήκος)Χ2,24μ.(ύψος) και 4,58μ.(μήκος)Χ1,70μ.( ύψος). Οι τοίχοι αυτοί, με την μεταλλική κατασκευή που πρόκειται να στηθεί, θα καλυφθούν με πάνελ έτσι ώστε ολόκληρο το εργαστήριο επεξεργασίας μαρμάρου να έχει μία ενιαία μορφή. Επειδή η κατασκευή θα πρέπει να προσαρμοστεί σε έναν ήδη διαμορφωμένο χώρο, δεν είναι εφικτή η ακριβής προμέτρηση των υλικών. Όλες η εργασίες θα γίνουν παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου και σε επί τόπου συνεννόηση με τον ανάδοχο κατασκευαστή. Ενδεχομένως να τοποθετηθεί κάποιο κούφωμα (παράθυρο) σε κάποια πλευρά του εργαστηρίου και μία ηλεκτροκίνητη πόρτα τύπου γκαράζ στον μπροστινό κεφαλόδεσμο για να κλείνει ασφαλώς το εργαστήριο. Ενδεικτική προμέτρηση υλικών που θα χρειαστούν και κατασκευαστικά σχέδια παρατίθενται παρακάτω: 1 ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ SHS 100X100X3 12,00μ. 2 ΖΕΥΚΤΑ ΤΥΠΟΥ IPE ,00μ. 3 ΤΕΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ RHS 30X60X3 40,00μ. 4 ΜΗΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ RHS 30X60X3 80,00μ. 5 ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ SHS 100X100X3 16,00μ. 6 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ ΤΥΠΟΥ L 50X50X3 20,00μ. 7 ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 10mm 10,00τ.μ. 8 ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 30mm 2,00τ.μ. 9 YΔΡΟΡΟΗ 10,00μ. 10 ΒΙΔΕΣ 1000 τεμάχια Παραπάνω παρατίθεται πίνακας που αφορά στην ενδεικτική προμέτρηση των εξαρτημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό κατά προσέγγιση το μέγεθος του έργου. Εξάλλου η προμέτρηση και ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών έργων έχει εκ προοιμίου χαρακτηριστεί δυσχερής από το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση τους (άρθρο 9 του Π.Δ. 99/1992 Φ.Ε.Κ. 46/Α/ Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων ). 16

17 17

18 Σημειώσεις: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς για τις τεχνικές δυσκολίες του έργου λόγω του γεωφυσικού ανάγλυφου και ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων. 2. Τα κατασκευαστικά σχέδια είναι ενδεικτικά της κατασκευής, ενώ η τελική κατασκευή θα πρόκυψη από την επί τόπου συνεννόηση των επιβλεπόντων μηχανικών και του αναδόχου κατασκευαστή. 3. Οι μεταφορές των υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου και οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης των πάνελ και τοποθέτησης του υλικού βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο Συντάξας Μηχανικός Μηνάς Ν. Παπαδόπουλος Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 18

19 Προς IH ΕΠΚΑ Επιτροπή Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού Ερ. Σταυρού 17 Καβάλα Τ.Κ , Τ.Θ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αφού ενημερώθηκα από την Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ. 3587/ της Υπηρεσίας σας σχετικά με την κατασκευή εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου. Προσφέρω την παρακάτω τιμή: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ολογράφως): Φ.Π.Α. 23% (ολογράφως): ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως):.. Ο Προσφέρων (Σφραγίδα Υπογραφή) Σημειώσεις: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς για τις τεχνικές δυσκολίες του έργου λόγω του γεωφυσικού ανάγλυφου και ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων. 2. Τα κατασκευαστικά σχέδια είναι ενδεικτικά της κατασκευής, ενώ η τελική κατασκευή θα πρόκυψη από την επί τόπου συνεννόηση των επιβλεπόντων μηχανικών και του αναδόχου κατασκευαστή. 3. Οι μεταφορές των υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου και οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης των πανελ και τοποθέτησης του υλικού βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς συνημμένο στην Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 19

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1514 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete. ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1019

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002988231 2015-08-24

15PROC002988231 2015-08-24 ΑΔΑ: 72Τ37ΛΛ-ΩΞ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 288913(9113) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 02/09/2013 Δευτέρα 12:30 Κεντρικό Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος Όροφος

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 02/09/2013 Δευτέρα 12:30 Κεντρικό Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος Όροφος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137832 2015-10-08

15PROC003137832 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08-10-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/132841/78837/4692/650 Ηµ/νία: 18/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/132841/78837/4692/650 Ηµ/νία: 18/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 14:36:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛΡΜ465ΦΘ3-ΖΑ1 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/132841/78837/4692/650

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 07/ 10 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα