Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,79 (συμπεριλαμβανομένου 13% & 23%) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.852,89 (συμπεριλαμβανομένου 13% & 23%) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,28 (συμπεριλαμβανομένου 13% και 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην Προμήθεια τροφίμων και παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2015 που χρησιμοποιούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, τον Δήμο Παλλήνης για τις λειτουργικές ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του, την παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του και στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Αμέα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης. Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Π.Δ. 60/20017, τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/ ), τον Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α 19/ ), και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο 37 το άρθρο 4 της από Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α 18), το Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 33/2012, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4281/14 Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο 37 καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου 13% & 23%. ΦΟΡΕΑΣ Α: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων προϋπολογίζεται στο των ,79 συμπεριλαμβανομένου 13% & 23% το οποίο κατανέμεται στους κατωτέρω κωδικούς: 1. ΟΜΑΔΑ Α «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για προσχολική αγωγή» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,45 με Φ.Π.Α 13% και 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των ,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016.

2 2. ΟΜΑΔΑ Β «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για προσχολική αγωγή» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,16 με Φ.Π.Α 13% και 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των ,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΟΜΑΔΑ Γ «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για προσχολική αγωγή» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,43 με Φ.Π.Α 13% και 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των 9.600,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΟΜΑΔΑ Δ «Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για προσχολική αγωγή» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,20 με Φ.Π.Α 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των 3.550,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΟΜΑΔΑ Ε «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για προσχολική αγωγή» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,53 με Φ.Π.Α 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των 7.500,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΟΜΑΔΑ ΣΤ «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των 1.574,02 με Φ.Π.Α 13% και 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των 800,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΦΟΡΕΑΣ Β: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει στο των 1.852,89 με Φ.Π.Α.13% & 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ του Δήμου Παλλήνης» και αναλύεται ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: Κ.Α προμήθεια ειδών παντοπωλείου ποσού 1.531,52 ΟΜΑΔΑ Β: Κ.Α προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ποσού 321,37 ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει στο των ,28 με Φ.Π.Α. 13% και 23% το οποίο κατανέμεται στους κατωτέρω κωδικούς: 1. ΟΜΑΔΑ Α «Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,92 με Φ.Π.Α 13% και 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού 2015 με το των ,00 ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016.

3 2. ΟΜΑΔΑ Β «Προμήθεια γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων» Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο των ,36 με Φ.Π.Α 13% και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015: Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 900,05. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 4.739,22. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση ,89. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 5.370,78. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 300,02. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 1.800,09. Κ.Α «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου», πίστωση 1.035,31. Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 1. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 και επόμενα. 2. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων» 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Το Ν.2362/95 «Δημόσιο λογιστικό προμήθεια υπηρεσιών». 8. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95». 9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

4 10. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18). 11. Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ). 12. Τις διατάξεις του Ν. 3438/ Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 14. Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β / όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β / , Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ τ. Β / και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ τ. Β / , όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 16. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 17. Τη Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 18. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 19. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 20. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 21. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 22. Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε.(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονομική διάταξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 23. Το Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Καθώς και:

5 1. Το υπ αριθ / έγγραφο και την υπ αρ. 31/2015 (ΑΔΑ ΩΩΜΓ4651ΓΠ-ΝΑΩ) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 63/2015 (ΑΔΑ 7Κ6Π4651ΓΠ-ΑΡΞ) επίσης απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη. 2. Το υπ αριθ / έγγραφο και την υπ. αρ. 85/ (ΑΔΑ ΨΛΗΒΟΚΟΚ-25Ω) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 102/2015 (ΑΔΑ 6ΙΝ5ΟΚΟΚ-ΠΧΡ) επίσης απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη. 3. Το υπ αριθ. 3708/ έγγραφο αναφορικά με τις ανάγκες γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και το 12435/ , έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης σχετικά με τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου. 4. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 2015 του Δήμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης και τη πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2015 και με αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Τη με αρ. 25/2015 Συνοπτική Μελέτη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» 6. Την υπ αρ. 086/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού. Επίσης λόγω της διασποράς σε μεγάλη χωρική έκταση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του και την αδυναμία του Δήμου να διανείμει εγκαίρως ή να συντηρήσει για λίγες ώρες τις προμηθευόμενες τητες φρέσκου γάλακτος, προτείνεται συσκευασία που δεν συντηρείται σε ψυγείο δηλ. συμπυκνωμένο γάλα σε μεταλλικό κουτί. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τον Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάσει του αρ. 8 παρ.1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII Α παρ. 6 στοιχείο (β) του ΠΔ 60/07, δηλαδή να αυξήσει την τητα της προμήθειας μέχρι 15% στη συνολική τητα άρα την αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης, όπως αναλύεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Προσφορές Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη: ελαιόλαδο, αυγά, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι 1) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, 2) Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, 3) Δήμος Παλλήνης, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα τητα κάθε ομάδας.

6 Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Κριτήρια αξιολόγησης α) Ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα πουλερικά, αυγά, ιχθύες, κατεψυγμένα λαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε μέση ημερήσια τιμή του δελτίου πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. β) Είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο (είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου) χαμηλότερη τιμή στο σύνολο. Μεταφορά, παράδοση και παραλαβή Η προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει στο σύνολό της ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φορέα. Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει τα είδη μέσα σε ορισμένη προθεσμία τα τρόφιμα που θα παραγγέλνονται από τη Διευθύντρια του κάθε νομικού προσώπου και να τα παραδίδει σε χώρους που θα του υποδείξει και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τον φορέα θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή, θα καταμετρούνται και θα ζυγίζονται στον ζυγό του κάθε φορέα ενώπιον του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από την υποβολή των ανάλογων τιμολογίων, του δελτίου πιστοποίησης τιμών και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Προδιαγραφές τροφίμων Είδη Αρτοπωλείου CPV Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να παραδίδονται 3 με 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό τους, δικαιολογημένης της νομίμου μείωσης. Η παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α ποιότητας. Άρτος σύμμεικτος: Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α' ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από γραμμάρια (καθαρό). Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. Αρτοσκευάσματα: Η Παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α' ποιότητας. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ' όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

7 Είδη Κρεοπωλείου CPV Προδιαγραφές νωπού κιμά μόσχου και νωπών κοτόπουλων. Κιμάς μόσχου: Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α' ποιότητας, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείονται από την παρασκευή κιμά τα τραυματισμένα μέρη και το ποντίκι. Κοτόπουλα νωπά: Να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης, να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Έιδη Παντοπωλείου CPV Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων. Ελαιόλαδο : Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 1g ανά 100g που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη των ελαίω, χωρίς καμία άλλη επεξεργασία ως ορίζει το άρθρο 71 του κώδικα τροφίμων και ποτών και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Συσκευασία όπως αναγράφεται στο σχετικό πίνακα ειδών. Ζυμαρικά : Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% έχοντας τα εξής αναλυτικά στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές στους 105οC ουσίες, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 13,5% για την χειμερινή περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ. γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500γρ με ημερομηνία λήξεως και χώρα παρασκευή τους η Ελλάδα. Μέλι : Κατά προτίμηση εγχώριο, χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, θα διατίθεται σε μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία των 1000 γρ. εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία. Το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς την σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων. Γιαούρτι : Αγελαδινό στραγγιστό των 200γρ 4% λιπαρά. Ημερομηνία παρασκευής θα είναι η ημέρα παράδοσης ή το πολύ μέχρι 4 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης. Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι Μπερ: Σε συσκευασία 250 γρ., με ημερομηνία λήξης, παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβής αρωματικές ουσίες επιτρέπεται η τεχνική χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές.

8 Μπαχαρικά : π.χ. πιπέρι κ.λ.π. συσκευασμένα, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις. Μπείκιν Πάουντερ, Βανίλια (άρωμα), Σόδα, Αμμωνία : Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις. Φυσικός χυμός : Σε συσκευασία του 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Όσπρια : Τα όσπρια (φασόλια, φακές κλπ) να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ελληνικής προέλευσης, β) Ποιότητα Α, γ) Ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 500γρ. Ξύδι : Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο ή σε πλαστική φιάλη των 400 γρ πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ. Τα τυριά : Τα σκληρά τυριά (κασέρι κεφαλοτύρι κεφαλογραβιέρα ρεγγάτο) να είναι Α ποιότητας, ελληνικής παραγωγής με υγρασία μικρότερη του 40%. Τυρί φέτα Α ποιότητας, ελληνική, από πρόβειο ή κατσικίσιο μίγμα γάλακτος, να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Τα προμηθευόμενα τυριά (φέτα κασέρι κεφαλοτύρι κεφαλογραβιέρα ρεγγάτο) διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Τ.ΠΤα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Το τυρί φέτα Α' ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα με ΥΑ313027/ /ΦΕΚ Β 8/ και ΥΑ379115/ /ΦΕΚ Β 949/ και Καν. (ΕΟΚ) αριθ.1107/1996 L 148/ ) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000 (L 174/ ). Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, πλαστικό δοχείο, βάρος περιεχόμενου ενός (1) κιλού, ο προϊόν θα συντηρείται σε άλμη εντός του δοχείου, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, απαλλαγμένη από τρίματα, σκληρή όχι πολύ αλμυρή. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ, β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού -συσκευαστή, ε) Το βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης : ΦΕ, 2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ ). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα. Κατεψυγμένα λαχανικά: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Δημητριακά: Ν είναι σε συσκευασία των 500γρ. (εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία), όπως διατίθεται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)ημερομηνία λήξης, β)σύνθεση του προϊόντος, γ)περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να

9 προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Γάλα εβαπορέ : Πλήρες συμπυκνωμένο σε μεταλλικό κουτί των 410 γρ. (εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) αγελάδας ελάχιστου λίπους 3,5% και στερεού υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. CPV Μαργαρίνη: Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι 250γρ. Ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Ρύζι : Σε συσκευασία των 500γρ. (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία). Να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος. Να είναι λευκού χρώματος φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. Να μην περιέχει υγρασία ανώτερη του 15-16%. Αυγά : Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (medium) μεσαίου βάρους από 53-63γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοσή τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. Τοματοειδή: Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των γρ. (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία). Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. Ο συμπυκνωμένος τοματοχυμός να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500γρ (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία). Αλάτι: Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, πρέπει να είναι χρώματος λευκού και το υδατικό του διάλυμα να είναι διαυγές, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστική φιάλη 750 γρ. Καφές στιγμιαίος: αρίστης ποιότητος τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 200gr Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Καφές ελληνικός: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, σε συσκ γρ. Καφές φίλτρου : αρίστης ποιότητος τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 500gr Αλεύρι : Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα σε συσκευασία γραμμαρίων με ημερομηνία λήξης και σύμφωνα με ότι ορίζει το άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. Ζάχαρη: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες, Α' Ποιότητας Μαρμελάδα: Κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του

10 χρησιμοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε συσκευασία 450 γρ. (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία), επιλογής ειδών φρούτων (φράουλα, βερίκοκο κ.α.). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Τυρί σε φέτες για τοστ: Τυριά ελληνικής προέλευσης με αναγραφόμενη την προέλευσή τους και την εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Γαλοπούλα σε φέτες για τοστ: συσκευασία γρ. (εκτός αν ο πίνακας προυπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) με αναγραφόμενη την προέλευσή του, την εταιρεία που προέρχεται και τα λιπαρά του, καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, κομμένα σε φέτες, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να είναι Α ποιότητος. Βούτυρο ζωικό : Να είναι παραδοσιακό προϊόν, φρέσκο αγνό, με υγρασία μέχρι 16% και λιπαρά μέχρι 80%. Συσκευασία πλακέ 250 γρ.. Η ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Αφεψήματα (τσάι): Συσκευασία 20 φακέλων των 30 γρ/τεμ. διάφορες γεύσεις. Το κάθε φακελάκι να είναι φτιαγμένο από λεπτό υλικό PP σχεδόν διαφανές και να φέρει κλωστή και ετικέτα. Είδη Οπωροπωλείου CPV Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών. Να είναι πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκραν-Σμιθ, Μπελφόρ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους και θα είναι ελληνικής παραγωγής. Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Περιφέρεια Αττικής. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. Στην προσφορά θα κατονομάζονται τα εξής: Α) για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμο

11 Β) βιομηχανία παραγωγής συσκευασία Γ) βάρος ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Ψάρια Να είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και στο χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η προέλευση των ψαριών να είναι ελληνική. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Διαχείριση προϊόντων: Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2-861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, , Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β 1129/ & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/ ) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπεύθυνη κάθε τμήματος. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές Κτηνιατρικές -Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. * Οι προδιαγραφές ισχύουν και για το γάλα των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου. Παλλήνη Παλλήνη Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ Ε. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

12 Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,79 (συμπεριλαμβανομένου 13% & 23%) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.852,89 (συμπεριλαμβανομένου 13% & 23%) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,28 (συμπεριλαμβανομένου 13% και 23%) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α ΟΜΑΔΑ Α. Είδη παντοπωλείου ( 13%). ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Κ.Α Μ.Μ ΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑ ΠΡΟΑΙΡ ΕΣΗΣ 15% ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ gr ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΚΡΕΜΑ ΣΥΣΚ. 150γρ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΓΙΑΟΥΡΤΙ 10% ΣΥΣΚ. 200 gr ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΣΥΣΚ. 200 gr κιλό 5, , , ,76 13% 783, ,63 0, ,00 58,00 56,84 13% 7,39 64,23 2, ,00 80,00 200,00 13% 26,00 226,00 0, , , ,00 13% 222, ,30 1, ,00 294,00 317,52 13% 41,28 358,80 1, ,00 294,00 314,58 13% 40,90 355,48 ΕΛΙΕΣ κιλό 4, ,00 203,00 931,77 13% 121, ,90 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨ 1000ΓΡ 1, ,00 26,00 42,12 13% 5,48 47,60

13 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500 gr ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η/Σ 1000ML ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500gr ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΚΟΥΤΙ 920 gr ΝΕΡΟ 1 lit ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 500gr ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr ΣΙMΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚ. 500 gr 0, , , ,24 13% 137, ,42 3, ,00 16,00 50,40 13% 6,55 56,95 0, ,00 923,00 849,16 13% 110,39 959,55 0, , , ,00 13% 146, ,51 7, ,00 207, ,55 13% 205, ,41 0, ,00 133,00 66,50 13% 8,65 75,15 1, , , ,12 13% 266, ,12 1, ,00 669,00 682,38 13% 88,71 771,09 0, ,00 26,00 20,28 13% 2,64 22,92 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ κιλό 7, ,00 374, ,60 13% 384, ,70 ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ ΣΥΣΚ. 1000gr ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 4, ,00 402, ,80 13% 256, ,87 1, , , ,14 13% 212, ,19 1, ,00 267,00 440,55 13% 57,27 497,82 1, ,00 320,00 416,00 13% 54,08 470,08 ΦΕΤΑ κιλό 7, ,00 546, ,10 13% 557, ,29 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500gr 1, ,00 445,00 542,90 13% 70,58 613, , , , , ,49 κιλά με 13% χια με 13% 2.179, ,00 κιλών ,23 τεμαχίων ,08 13%: 1.846,29 13%: 1.965,87 κιλών με 13%: ,52 τεμαχίων με φπα 13%: ,95 Είδη παντοπωλείου ( 23%). ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Κ.Α ΑΛΑΤΙ ΠΛ ΦΙΑΛΗ 750gr ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΥΣΚ. 28γρ. ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΥΣΚ. 15γρ ΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗ ΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 1, ,00 334,00 534,40 23% 122,91 657,31 0, ,00 13,00 1,69 23% 0,39 2,08 0, ,00 80,00 36,00 23% 8,28 44, ,00 264, ,00 23% 546, ,48 1, ,00 24,00 26,88 23% 6,18 33,06

14 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚ. 500 gr ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΒΑΖΟ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1000 gr ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400 gr ΚΑΚΑΟ 125gr ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ή ΤΡΙΜ ΣΥΣΚ. 50γρ. ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚ gr ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 1 KIΛΟ ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΦΑΚ 8 ΓΡ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΥΣΚ. 250gr ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΥΣΚ. 370γρ. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 1000 gr ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200ΓΡ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ή ΠΤΙ ΜΠΕΡ 250 gr ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400 gr ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ. 50γρ. ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50γρ. ΠΡΑΛΙΝΑ ΚΡΕΜΑ 1000ΓΡ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΠΟΥΚΙΕΣ 300ΓΡ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ 10γρ ΤΥΠ/ΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΣΚ. 500gr ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΥΣΚ. 1000ml ΧΑΛΒΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΦΟΡΜΑΣ ΓΡ ,00 347, ,00 23% 319, ,24 1,2 14 2,00 16,00 19,20 23% 4,42 23,62 1, ,00 201,00 209,04 23% 48,08 257,12 0,75 7 1,00 8,00 6,00 23% 1,38 7,38 1, ,00 40,00 44,80 23% 10,30 55,10 1, ,00 72,00 80,64 23% 18,55 99,19 7,1 14 2,00 16,00 113,60 23% 26,13 139, ,00 40,00 160,00 23% 36,80 196,80 0, ,00 24,00 7,92 23% 1,82 9,74 1, ,00 810,00 891,00 23% 204, ,93 3, ,00 404, ,04 23% 279, ,73 4, ,00 16,00 76,48 23% 17,59 94,07 1, ,00 54,00 60,48 23% 13,91 74,39 1, ,00 844, ,24 23% 234, ,13 0, ,00 139,00 70,89 23% 16,30 87,19 1, ,00 41,00 45,92 23% 10,56 56,48 1, ,00 85,00 91,80 23% 21,11 112,91 4, ,00 194,00 942,84 23% 216, ,69 2, ,00 26,00 73,58 23% 16,92 90,50 κιλό 11,4 26 3,00 29,00 330,60 23% 76,04 406,64 0, , , ,25 23% 461, ,46 1, ,00 80,00 86,40 23% 19,87 106,27 1, ,00 267,00 352,44 23% 81,06 433,50 κιλό 5, ,00 47,00 265,55 23% 61,08 326,63 1, ,00 530, ,50 23% 237, , , , ,86 κιλά με 23% χια με 23% 340, κιλών 2.972, ,03 23%: 683,59 23%: 2.437,09 σύνολο κιλών με 23%: 3.655,74 σύνολο τεμαχίων με φπα 23%: ,12

15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Κ.Α ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 1000ΓΡ ΑΥΓΑ γρ Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). Μ.Μ ΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗ ΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 1, ,00 655, ,75 13% 140, ,25 0, ,00 936,00 140,40 13% 18,25 158,65 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ κιλό 4, , , ,00 13% 889, , , , , ,10 κιλά με 13% χια με 13% 1.520, ,00 κιλών 6.840,00 χια 1.221,15 13%: 889,20 13%: 158,75 σύνολο κιλών με 13%: 7.729,20 τεμαχίων με φπα 13%: 1.379,90 ΟΜΑΔΑ Β. Είδη αρτοποιείου ( 13%). ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Κ.Α ΑΡΤΟΣ 450 gr ΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 0, , , ,57 13% 1.852, , , , , , ,75 χια με 13% ,57 13%: 1.852,18 τεμαχίων με φπα 13%: ,75 Είδη αρτοποιείου ( 23%). ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Κ.Α Μ.Μ ΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗ ΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 6, ,00 296, ,08 23% 458, ,26 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΤΥΡΙΟΥ κιλό 7, ,00 201, ,45 23% 344, ,86 ΚΕΪΚ κιλό 6, ,00 714, ,82 23% 1.088, ,60 ΚΡΟΥΑΣΑΝ κιλό 8, ,00 73,00 595,68 23% 137,01 732,69 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝ Α- ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ κιλό ,00 120, ,00 23% 276, , , , , ,41 κιλά με 23% 1.404,00 κιλών ,03 23%: 2.304,38 σύνολο κιλών με 23%: ,41

16 ΟΜΑΔΑ Γ. Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕ ΣΗΣ 15% ΤΗ ΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κιλό 2, ,30 13% 984, ,30 13% 984,53 κρεοπωλείου σε κιλά με 13% κιλών 7.573,30 13%: 984,53 ΤΙΜΗ ΜΕ 8.557, ,8 3 σύνολο κιλών με 13%: 8.557,83 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΜΑ ΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗ ΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ κιλό 8, ,63 23% 4.650, , ,63 23% 4.650, ,60 κρεοπωλεί ου σε κιλά με 23% κιλών ,63 23%: 4.650,97 σύνολο κιλών με 23%: ,60 ΟΜΑΔΑ Δ. Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (ποσοστό έκπτωσης). ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜ Α ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗΣ 15% ΤΗΤΑ Σ ΜΕ ΠΡΟΑΙ ΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ κιλό 6, , , ,36 13% 1.268, ,08 ΣΟΥΠΙΕΣ κιλό 7, ,40 133,40 943,14 13% 122, ,75 ΧΤΑΠΟΔΙ κιλό 10, ,40 133, ,37 13% 184, , , , , , ,20 ιχθυοπω λείου σε κιλά με 13% 1.738,80 κιλών ,87 13%: 1.575,33 σύνολο κιλών με 13%: ,20

17 ΟΜΑΔΑ Ε. Είδη οπωροπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕ ΣΗΣ 15% ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΓΓΟΥΡΙΑ 0, , ,00 485,26 13% 63,08 548,34 ΑΝΙΘΟΣ 0, ,00 129,00 113,52 13% 14,76 128,28 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ κιλό 1, , , ,75 13% 492, ,55 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλό 1, ,40 133,40 168,08 13% 21,85 189,93 ΚΑΡΟΤΑ κιλό 1, , , ,64 13% 332, ,26 ΚΕΡΑΣΙΑ κιλό ,55 19,55 58,65 13% 7,62 66,27 ΚΑΡΠΟΥΖΙ κιλό 0, ,45 256,45 84,63 13% 11,00 95,63 ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΕΣ κιλό 0, ,45 95,45 76,36 13% 9,93 86,29 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ Α κιλό 0, ,40 754,40 724,22 13% 94,15 818,37 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ Α ΦΡΕΣΚΑ κιλό 1, ,55 19,55 20,33 13% 2,64 22,97 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ κιλό 0, , ,15 524,66 13% 68,21 592,87 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ κιλό 0, ,95 520,95 182,33 13% 23,70 206,03 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 0, ,25 937,25 909,13 13% 118, ,32 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 0, ,00 120,00 96,00 13% 12,48 108,48 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 0, ,00 41,00 17,63 13% 2,29 19,92 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ κιλό 1, ,90 121,90 140,19 13% 18,22 158,41 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ κιλό 1, , , ,40 13% 235, ,62 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ κιλό 1, , , ,50 13% 173, ,25 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ κιλό 1, , , ,94 13% 642, ,65 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ κιλό 1, ,80 59,80 75,35 13% 9,80 85,15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α κιλό 1, , , ,58 13% 291, ,99 ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό 0, , , ,25 13% 570, ,59 ΠΕΠΟΝΙΑ κιλό 0, ,30 278,30 217,07 13% 28,22 245,29 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣ. κιλό 1, ,10 177,10 239,09 13% 31,08 270,17 ΧΟΝΔΡΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλό 0, , ,45 922,84 13% 119, ,81 ΠΡΑΣΑ κιλό 0, ,55 19,55 17,20 13% 2,24 19,44 ΡΟΔΑΚΙΝΑ κιλό 1,2 58 8,70 66,70 80,04 13% 10,41 90,45 ΣΕΛΙΝΟ 0, ,00 207,00 192,51 13% 25,03 217,54 ΣΚΟΡΔΑ 0, ,00 166,00 58,10 13% 7,55 65,65 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό 0, ,65 58,65 51,61 13% 6,71 58,32

18 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ κιλό 1, ,25 40,25 45,08 13% 5,86 50,94 ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλό 1, ,40 87,40 158,19 13% 20,56 178, , , , , , ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΠΩΡΟΠΩ ΛΕΙΟΥ ΜΕ 13% κιλά με 13% χια με 13% ΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 3.425,80 ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ , , ,13 κιλών ,11 963,02 13% 3.474,40 13%: 3.349,21 13%:125, ,53 σύνολο κιλών με 13%: ,32 τεμαχίων με φπα 13%: 1.088,21 ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα ( 13%). ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Κ.Α Τ.Μ ΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ 0, ,00 13% 26,91 233, ,00 13%: 26,91 233,91 Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα ( 23%). ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Κ.Α ΤΗΤΑ Σ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1000 gr 1, ,80 23% 28,70 153,50 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500ΓΡ 1, ,00 23% 25,30 135,30 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚ 1000ΓΡ 5, ,00 23% 176,41 943,41 ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400 gr 0, ,60 23% 7,04 37,64 ΤΣΑΪ ΣΥΣΚ. 100 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 8, ,12 23% 13,14 70, ,52 Συνολικό προμήθειας τροφίμων ,79 23%: 250,59 σύνολο τεμαχίων με φπα 23%: 1.340,11

19 ΦΟΡΕΑΣ Β ΟΜΑΔΑ Α. Είδη παντοπωλείου ( 13%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 7 5,71 39,97 13% 5,20 45,17 ΜΕΛΙ 1000ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 6 7,65 45,9 13% 5,97 51,87 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 8 1,02 8,16 13% 1,06 9,22 ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 397ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,39 41,7 13% 5,42 47,12 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,98 14,7 13% 1,91 16,61 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0, % 11,70 101,70 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 35 0,98 34,3 13% 4,46 38,76 ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 14 7,85 109,9 13% 14,29 124,19 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 9 0,78 7,02 13% 0,91 7,93 ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟΥ ΚΙΛΑ ΜΕ 13% ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ 13% 391,65 50,91 442, ΚΙΛΩΝ 149,87 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 241,78 19,48 169,35 31,43 273,21 Είδη παντοπωλείου ( 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 28ΦΕΤΕΣ) ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 22 1,95 42,9 23% 9,87 52,77 ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 7 4,9 34,3 23% 7,89 42,19 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ) ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ -ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,08 16,2 23% 3,73 19,93 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 3,01 54,18 23% 12,46 66,64

20 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 6,73 269,2 23% 61,92 331,12 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΚΙΛΟΥ) ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 150ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2, % 5,75 30,75 ΖΩΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ 250ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 11 3,5 38,5 23% 8,86 47,36 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1000ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,04 31,2 23% 7,18 38,38 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ- ΜΠΕΡ 250ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,21 48,4 23% 11,13 59,53 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 2,03 12,18 23% 2,80 14,98 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚ.8gr ΤΕΜΑΧΙΑ 110 0,33 36,3 23% 8,35 44,65 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,63 113,4 23% 26,08 139,48 ΖΕΛΕ ΦΡΑΟΥΛΑ- ΜΠΑΝΑΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΠΑΚΕΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 9 1,65 14,85 23% 3,42 18,27 ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5-6 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 9 0,45 4,05 23% 0,93 4,98 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ TEMAXIA 3 1,07 3,21 23% 0,74 3,95 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200gr TEMAXIA 2 1,12 2,24 23% 0,52 2,76 ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ (125 ΓΡ.) TEMAXIA 3 1,12 3,36 23% 0,77 4,13 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ (ΒΑΖΑΚΙ ) TEMAXIA 2 1,12 2,24 23% 0,52 2,76 ΑΛΑΤΙ 750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,6 8 23% 1,84 9,84 ΠΙΠΕΡΙ (ΒΑΖΑΚΙ ) TEMAXIA 5 1,08 5,4 23% 1,24 6,64 ΡΙΓΑΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) TEMAXIA 5 1,12 5,6 23% 1,29 6,89 ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400ΓΡ. TEMAXIA 9 0,51 4,59 23% 1,06 5,65 ΤΣΑΙ 100ΦΑΚ TEMAXIA 2 8,16 16,32 23% 3,75 20,07 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΙΛΑ ΜΕ 23% ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ 23% 791,62 182,07 973, ΚΙΛΩΝ 34,30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 757,32 7,89 42,18 174,18 931,50 Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΤΑ Τ.Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΥΓΑ 53-63gr. ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0, % 3,90 33,90 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 16 4, % 9,36 81,36 ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ 13% 102,00 13,26 115,26 216

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα