F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007"

Transcript

1 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Γλυφάδα, Μάρτιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.. 3 ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 ΙII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. 11 IV. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ν.3016/2002 Άρθρο 2, Παρ. 4) 75 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E.. 78 VII. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

3 Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε., από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα Αττικής, τηλ (Υπεύθυνος κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος). Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985 και της υπ. Αριθμόν 5/204/ κεφ. ΣΤ άρθρο 16 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου, της F.G. EUROPE A.E. και την ακρίβεια, των στοιχείων είναι: Ο κ. Ιωάννης Παντούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ , τηλ Ο κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ , τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. γ. Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007, τις οποίες η εταιρεία συνέταξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, διενήργησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)και Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χρήσεως 2007 παρατίθεται στις συνημμένες στο παρόν Ετήσιο Δελτίο, Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες: ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε., CITY ELECTRIC A.E., ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. R.F. ENERGY A.E. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. ελέγχονται από Ορκωτούς Eλεγκτές Λογιστές. 3

4 Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε., CITY ELECTRIC A.E. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε., για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007 διενήργησε η κ. Μάρθα Σκρίκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14691) της Ελεγκτικής Εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών R.F. ENERGY A.E., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007 διενήργησε ο κ. Γιάννης Μυστακίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16511) της Ελεγκτικής Εταιρείας Εrnst & Young (Hellas ) A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), 11 ον χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση, τηλ

5 II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 δυνάμει της υπ αριθμόν 8697/1958 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Γ. Ανδρίτσου και της υπ αριθμόν 37352/1958 πράξεως του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Βασ. Παπαδήμα και δημοσιεύθηκε στο 50/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εταιρεία Θερμικών, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Μεταλλοξυλουργικών Κατασκευών». Η εταιρεία μετά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών πήρε Αριθμό Μητρώου 13413/06/Β/86/111 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Το 1968 η Εταιρεία πραγματοποίησε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/12/1968 τροποποιείται η επωνυμία της Εταιρείας από «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εταιρεία Θερμικών, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Μεταλλοξυλουργικών Κατασκευών» σε «ΒΙΟΜΕΤΑΛ ESKIMO Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού και Μεταλλοκατασκευών». Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25/10/1999 αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 επωνυμία της Εταιρείας από «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού Ξενοδοχειακές - Τουριστικές Επιχειρήσεις - Κατασκευές - Εμπορία Τροφίμων - Ποτών και Αντιπροσωπείες» σε Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ESKIMO A.B.E.». Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7/3/2003 η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της F.G. EUROPE A.E. από την ESKIMO A.B.E., αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 επωνυμία της εταιρείας, από «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ESKIMO A.B.E.», σε «F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» και με τον διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση.» Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 3708/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 5056/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/4/2004 αποφάσισε την προσθήκη και δεύτερου Διακριτικού Τίτλου στην Επωνυμία της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, Επωνυμία της Εταιρείας, ως ακολούθως: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» και με τον διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE Α.Ε.» για τους τομείς των κλιματιστικών, κινητής τηλεφωνίας, λοιπές δραστηριότητες και «F.G. EUROPE ESKIMO Α.Ε.» για τον τομέα των Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η Επωνυμία και ο εκάστοτε χρησιμοποιούμενος διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 4400/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 3047/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων. 5

6 Το 1964 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σε ιδιόκτητο χώρο όπου στεγάζονταν οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις, τα γραφεία της, η αποθήκη και το service. Ως σημερινή έδρα της εταιρείας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/06/2001, ορίστηκε ο Δήμος Γλυφάδας, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.) 7624/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/06/2001, αποφασίσθηκε η μετατροπή των κοινών και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 7624/ ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/01/2004, αποφασίσθηκε η κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και η μετατροπή τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 1174/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1.109/2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/01/2004, αποφασίσθηκε η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της καθόρισε στο πλαίσιο της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τους ειδικούς όρους του δανείου οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εγκριθέν από το Δ.Σ. του Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο. Tην 5 η Μαίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πιστοποίησε τη μετατροπή σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (48.840) Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας έκδοσης 2004, σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία, σύμφωνα με την από 21/1/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 11/6/2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί καθορισμού των ειδικότερων όρων έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Κατόπιν των ανωτέρω, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ( ) ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και ανέρχεται συνολικά σε δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία. Tην 6 Φεβρουαρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε, την κάλυψη της δεύτερης κατά σειρά αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου από την μετατροπή σε μετοχές, Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας, με ημερομηνία μετατροπής την 3 Φεβρουαρίου Μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ,20 (σε απόλυτο ποσό), διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (σε απόλυτο ποσό) η κάθε μία. Την 8 Φεβρουαρίου 2006 έληξε η περίοδος αγοράς Ιδίων Μετοχών όπως είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8 Φεβρουαρίου Αγοράσθηκαν 6

7 συνολικά ίδιες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,28% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς ΕΥΡΩ 3,14 ανά μετοχή. Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της ορίζεται μέχρι την 31/12/ Αντικείμενο Εργασιών Δραστηριότητα της εταιρείας Σύμφωνα με το Δελτίο Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι δραστηριότητες της F.G. EUROPE A.E. κατατάσσονται ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΣ 514.3: Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών. ΚΩΔΙΚΟΣ 519.0: Λοιπό Χονδρικό Εμπόριο (Πωλήσεις κλιματιστικών). ΚΩΔΙΚΟΣ 518.4: Χονδρικό Εμπόριο Μηχανών & εξοπλισμού γραφείου Η/Υ. ΚΩΔΙΚΟΣ 642.0: Κινητή Τηλεφωνία - Τηλεπικοινωνίες Η Εταιρεία είναι αποκλειστικός διανομέας των προιόντων της FUJITSU GENERAL LTD. Ιαπωνίας για τις αγορές της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Βαλκανίων και από 1/1/2008 και της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία είναι αποκλειστικός διανομέας των κλιματιστικών με τα εμπορικά σήματα «FUJITSU», «GENERAL», «DYNAMIC» και «FUJI ELECTRIC», σε 10 συνολικά χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, FYROM και Τουρκία και των κλιματιστικών με τα εμπορικά σήματα «GENERAL» και «DYNAMIC» στην Ιταλία. Επίσης προωθεί κλιματιστικά προϊόντα υπό τα brand names «ΕSKIMO» και «INCLIMA» σε παγκόσμια κλίμακα και τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού «CLIVET» στην Ελληνική αγορά. Στον τομέα των λευκών ηλεκτρικών συσκευών, η Εταιρεία δραστηριοποιείται με τα brand names ESKIMO και SHARP. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία πλήρους γκάμας λευκών οικιακών συσκευών ESKIMO η οποία περιλαμβάνει : ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κουζίνες, απορροφητήρες, ηλεκτρικές σκούπες, πρέσσες σιδερώματος, κλιματιστικά καθώς και πλήρη σειρά ψυγείων και φούρνων μικροκυμάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση SHARP, τα οποία διαθέτει κατ αποκλειστικότητα στην Ελληνική αγορά. Στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών η εταιρεία εσάγει και διαθέτει όλη τη γκάμα των οπτικοαουστικών προϊόντων της SHARP CORPORATION JAPAN, την οποία αντιπροσωπεύει κατ αποκλειστικότητα στην Ελληνική αγορά, και η οποία περιλαμβάνει LCD τηλεοράσεις, home cinema, audio, DVD, DVDR, Blu-ray, με κύριο προϊόν τις LCD τηλεοράσεις SHARP, οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχουν την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς άνω του 25%. Στο χώρο των προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η Εταιρεία δραστηριοποιείται βασιζόμενη στη συνεργασία με την WIND, προωθώντας εταιρικά συμβόλαια και λοιπά προϊόντα της WIND, καθώς και στις πωλήσεις καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας όλων των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας με τις οποίες συνεργάζεται. Ο τομέας των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας, περιορίζεται σταδιακά, αποτελώντας επιλογή της διοίκησης λόγω της χαμηλής συνεισφοράς του στα αποτελέσματα της εταιρείας. 7

8 Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται κατ ελάχιστον από 7 μέλη, έως 9 μέλη το ανώτερο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την , με διετή θητεία, είναι η ακόλουθη: Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης του Στυλιανού Ιωάννης Παντούσης του Δημητρίου Γεώργιος Βλάμης του Αντωνίου Ανδρέας-Φώτιος Δεμέναγας του Κωνσταντίνου Γεώργιος Στρογγυλόπουλος του Αθανασίου Σπύρος Λιούκας του Κωνσταντίνου Νικόλαος Πιμπλής του Ευάρεστου Ιωάννης Κατσουλάκος του Σωκράτη Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Αφροδίτης 71, Βάρκιζα Άγαντος 61, Π. Φάληρο Κωνσταντινουπόλεως 22 Α, Χολαργός Οδυσσέως 8, Φάληρο Αμαζώνων 60, Ελληνικό Περικλέους 27, Χολαργός Σοφοκλέους & Μιλτιάδου, Νέα Ερυθραία Περικλέους 35, Ν. Ψυχικό Πατησίων 76, Αθήνα Με την από 17/10/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο παραιτηθείς κ. Κωνσταντίνος Δεμέναγας, αντικαταστάθηκε από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό μέλος, από τον κ. Ανδρέα-Φώτιο Δεμέναγα του Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ 4184/ ) και τα προβλεπόμενα βάση των άρθρων 30 και 31 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους οι: Φειδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Παντούσης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφοντες από κοινού κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Βάσει του ως άνω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα Α υπογραφής παρέχεται επισης στους κ.κ. Γεώργιο Βλάμη του Αντωνίου, Δεμέναγα Ανδρέα του Κωνσταντίνου και Λιανόπουλο Ευάγγελο του Εμμανουήλ, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντες από κοινού με τους διευθυντές των επι μέρους τμημάτων οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό και στους οποίους έχει χορηγηθεί δικαίωμα Β υπογραφής. Την εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Ιωάννης Παντούσης. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης Τμήματα και Επιτροπές Η F.G. EUROPE A.E. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών που αφορούν τις εν γένει ενέργειες και συναλλαγές της, στοχεύοντας στην εδραίωση της αξιοπιστίας της έναντι των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. 8

9 Ο Νόμος 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από 18 Νοεμβρίου 2002 σύμφωνα με σχετική απόφαση του. Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η εφαρμογή των αρχών του νόμου. Η Εταιρική Διακυβέρνηση με βάση τον νόμο σε συνδυασμό με πρακτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες υποεπιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί με βάση το νόμο και τις συναφείς νομοθεσίες Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματιστηρίου και το οποίο απαρτίζεται από πέντε Εκτελεστικά και τέσσερα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ευρείες συναφείς εμπειρίες. Εσωτερικός Έλεγχος Βασική πρακτική της εταιρείας αποτελεί η άσκηση Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο Ελεγκτή ο οποίος υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποστολή του τμήματος είναι o έλεγχος της ορθής και πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του Δ.Σ. καθώς και των εγκεκριμένων κανονισμών και διαδικασιών που έχουν οριστεί. Επίσης η διενέργεια ελέγχων και η παροχή ανεξάρτητης αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με την σωστή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των επιμέρους τμημάτων. Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα σχέσεων με επενδυτές που αναφέρεται στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών, την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, των Διευθυντικών Στελεχών και μελών Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, που αναφέρεται στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των μετόχων σε θέματα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων Η υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς (Χ.Α., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) καθώς και του επενδυτικού κοινού. Οι παραπάνω δυο υπηρεσίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ αριθμό 5/204 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Στην εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Ελεγκτική Επιτροπή : Γεώργιος Στρογγυλόπουλος (υπεύθυνος) και Σπύρος Λιούκας 2. Αμοιβών & Παροχών Στελεχών και Συνταξιοδοτικού Προγράμματος : Ιωάννης Παντούσης (υπεύθυνος) και Σπύρος Λιούκας. 3. Επιτροπή περιβαλλοντικών θεμάτων : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος) και Γεώργιος Στρογγυλόπουλος. 4. Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. : Ιωάννης Παντούσης (υπεύθυνος) και Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης. 5. Επιλύσεως Διοικητικών Θεμάτων : Νίκος Πιμπλής (υπεύθυνος). 6. Ανταγωνισμού, Διαφάνειας και Εταιρικής Διακυβέρνησης : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος) και Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης. 9

10 Οι όροι εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου που τις αφορούν και στις κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας, ειδικότερα όσον αφορά την επιτροπή Ελέγχου. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς ώστε να καλύπτει αλλαγές που άπτονται θεμάτων εταιρικής διακυβερνήσης και τις εκάστοτε οργανωτικές αλλαγές της εταιρείας. Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO Η F.G. Europe Α.Ε από το 2004 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και είναι πιστοποιημένη από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria. Η εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εισφέρει αποφασιστικά στην βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρίας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και μετόχων της. 10

11 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/111 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2007) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 11

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 13 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της F.G. EUROPE A.E. 15 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της F.G. EUROPE A.E. σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3371/ Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλές και Ενοποιημένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και Ισολογισμοί (Απλοί και Ενοποιημένοι) και Καταστάσεις Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Απλές και Ενοποιημένες) 25 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Απλές και Ενοποιημένες) για τις χρήσεις 27 που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Απλών και Ενοποιημένων) 28 Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της F.G. EUROPE Α.Ε. την 25 Φεβρουαρίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Φειδάκης ΑΔΤ Ν Ιωάννης Παντούσης ΑΔΤ Ξ Μιχάλης Πουλής ΑΜ ΟΕΕ Αθανάσιος Χαρμπής ΑΜ ΟΕΕ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την παϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 13

14 λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την παϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Νο 8 που παρατίθεται στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Βρουστούρης Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ

15 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κύριοι Μέτοχοι, Το 2007 αποτελεί έτος σταθμό στη μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου F.G. EUROPE Α.Ε. Η σαφέστατη βελτίωση των Οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προέκυψε ως αποτέλεσμα του επιτυχούς στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμοζόμενης πολιτικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της μητρικής Εταιρείας που αφορούν τον τομέα των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Η σημειωθείσα κατά την υπό εξέταση χρήση, σημαντική αύξηση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τη μητρική Εταιρεία, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της θεαματικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου, καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μείωση των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας. Τα βασικά Οικονομικά μεγέθη και Δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου, έχουν διαρθρωθεί ως εξής : Α) Σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας : ΕBITDA : Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν έναντι του 2006, κατά 16,34 εκατ., ποσοστό 285%, και ανήλθαν συνολικά σε 22,06 εκατ., διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 14,35% έναντι 3,70% αυτού του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,05 εκατ. έναντι 4,55 εκατ. του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 340%. Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 355%, ανήλθαν σε 14,55 εκατ. έναντι 3,20 εκατ. των αντίστοιχων του 2006, διαμορφώνοντας τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε 0,28 εναντι 0,06 του Με βάση την υψηλή κερδοφορία και με συνέπεια στην πολιτική της διοίκησης για υψηλή μερισματική απόδοση, το μέρισμα που θα προταθεί για διανομή στους μετόχους, ανέρχεται σε 0,22 ανά μετοχή έναντι 0,04 του Πωλήσεις : Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 153,71 εκατ. έναντι 154,94 εκατ., των αντίστοιχων πωλήσεων του 2006, σημειώνοντας οριακή μείωση σε ποσοστό 0,79%. Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξημένες κατά 73,29% ανήλθαν σε 119,01 εκατ. έναντι 68,68 εκατ. του Ειδικότερα : Στον τομέα του κλιματισμού οι πωλήσεις το 2007 αυξήθηκαν κατά 87,85% ανερχόμενες σε 97,87 εκατ. έναντι 52,10 εκατ. του Οι πωλήσεις του τομέα στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 61,50 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 107,17% έναντι του 2006, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την ήδη ηγετική θέση της Εταιρείας στην αγορά του κλάδου. Σημαντική αύξηση κατά 62,90% σημείωσαν και οι εξαγωγές του κλάδου το 2007 ανερχόμενες σε 36,36 εκατ. έναντι 22,32 εκατ. του 2006 εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας στις αγορές των Βαλκανίων και της Ιταλίας. Οι εξαγωγές στα βαλκάνια ανήλθαν σε 21,19 εκατ. έναντι 11,27 εκατ. το 2006, αυξημένες κατά 88,02%, ενώ οι εξαγωγές κλιματιστικών στην Ιταλία αυξήθηκαν το 2007 έναντι του 2006 κατά 37,24% ανερχόμενες συνολικά σε 15,16 εκατ. 15

16 Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP αυξήθηκαν συνολικά κατά 12,22% ανερχόμενες σε 11,73 εκατ. έναντι 10,45 εκατ. του Ειδικότερα, οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO σημείωσαν αύξηση κατά 7,46%, ανερχόμενες το 2007 σε 6,66 εκατ. έναντι 6,19 εκατ. το 2006, ενώ οι πωλήσεις των λευκών συσκευών της SHARP ανήλθαν το 2007 σε 5,08 εκατ. έναντι 4,26 εκατ. το 2006, αυξημένες κατά 19,14%. Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της SHARP παρά τις συνεχώς σημειούμενες ελλείψεις και την αδυναμία κάλυψης της αυξημένης ζήτησης σε τηλεοράσεις LCD, αυξήθηκαν κατά 85,89% και ανήλθαν το 2007 σε 8,93 εκατ. έναντι 4,80 εκατ. του Σημαντική μείωση κατά 59,77%, ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης από την Εταιρεία πολιτικής, σημείωσαν οι πωλήσεις της καρτοκινητής τηλεφωνίας, οι οποίες περιορίσθηκαν σε 34,70 εκατ. έναντι 86,27 εκατ. του Β) Σε επίπεδο Ομίλου, με τη δραστηριότητα των δύο εκ των θυγατρικών εταιρειών να καλύπτει κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας, στους τομείς των logistics, της τεχνικής υποστήριξης και του service, σε σημαντική πλέον εξελίσσεται, η παρουσία του Ομίλου στον τομέα παραγωγής ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική), μέσω της κατά 40% θυγατρικής Εταιρείας R.F. ENERGY A.E. και των ελεγχόμενων υπ αυτής εταιρειών. Αναλύοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας έχουμε: Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2007 ανήλθαν σε 154,48 εκ., έναντι πωλήσεων 155,74 εκ. του 2006, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 0,81%. Μικτά Κέρδη : Σημαντικά αυξημένα κατά 97,59% εμφανίζονται τα μικτά κέρδη το 2007 ανερχόμενα σε 38,01 εκατ. έναντι 19,24 εκατ. του Ο διπλασιασμός σχεδόν των μικτών κερδών το 2007, παρά την οριακή μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην σαφή βελτίωση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους ο οποίος το 2007 διαμορφώθηκε σε 24,61% έναντι 12,35% αυτού του 2006, ως αποτέλεσμα της κατά 73,29% αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από την Μητρική Εταιρεία. ΕBITDA : Το 2007 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 14,12% έναντι 3,80% το 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,88 εκατ. ποσοστό 271,58%. Η σημειωθείσα σημαντική αύξηση του περιθωρίου EBITDA αιτιολογείται από το γεγονός ότι, ενώ ο δείκτης του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους διπλασιάσθηκε, αυξανόμενος κατά 99,27%, η αύξηση των εξόδων της χρήσεως, περιορίσθηκε στο 20,34%. Έξοδα Διοίκησης-Διάθεσης-Λοιπά : Τα έξοδα Διοίκησης Διάθεσης Λοιπά, το 2007 ανήλθαν συνολικά σε 18,37 εκατ. έναντι 15,27 εκατ. του 2006, αυξημένα κατά 3,11εκατ. Η απόλυτη και ποσοστιαία αύξηση των εξόδων της χρήσεως, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη σημειωθείσα στη 16

17 χρήση αύξηση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και την αύξηση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, γεγονός που συνετέλεσε καθοριστικά στη διαμόρφωση του πολύ θετικού αποτελέσματος της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου για το Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα : Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,49 εκατ. και ανήλθαν συνολικά σε 2,93 εκατ. έναντι 1,44 εκατ. του Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων προέκυψε ως αποτέλεσμα της σημειωθείσας στη χρήση αύξησης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και της μειωμένης επίπτωσης στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα των Πιστωτικών Συναλλαγματικών Διαφορών και των λοιπών χρηματοοικονομικών εσόδων της χρήσεως τα οποία από 2,87 εκατ. το 2006, μειώθηκαν το 2007 σε 2,20 εκατ. Συνολικές Υποχρεώσεις : Αύξηση κατά 38,36% σημείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανερχόμενες το 2007 σε 101,36 εκατ., έναντι 73,26 εκατ. αυτών του Η σημειωθείσα αύξηση οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, λόγω κυρίως των αναγκών που προέκυψαν για τη χρηματοδότηση των σημαντικά αυξημένων πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της εξόφλησης σημαντικού μέρους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ποσού 19,09 εκατ. Στις 3/8/2007 έληξε το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που είχε εκδώσει η Μητρική Εταιρεία το 2004 με την καταβολή στους δικαιούχους οι οποίοι δεν είχαν μετατρέψει τις Ομολογίες τους, κεφαλαίου πλέον πρόσθετης απόδοσης και τόκων, συνολικού ποσού 11,74 εκατ. Κέρδη προ Φόρων : Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 339,52%, ανήλθαν το 2007 σε 18,57 εκατ. έναντι 4,23 εκατ. το 2006, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 12,02% έναντι 2,71% του αντίστοιχου του Η αύξηση των καθαρών κερδών προέκυψε ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της εξ αυτού σημαντικής βελτίωσης του Συντελεστή Μικτού Κέρδους, εν αντιθέσει με την συγκρατημένη αναλογικά αύξηση των γενικών εξόδων της χρήσεως. Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας : Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2007 σε 13,23 εκατ. έναντι 2,75 εκατ. του 2006 αυξημένα κατά 381,09%, παρά την επιβάρυνση των φόρων της χρήσεως με το ποσό των 0,56 εκατ. από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως και Λοιποί Αριθμοδείκτες : Δείκτης είσπραξης απαιτήσεων : Ημέρες 167 (Το 2006 ημέρες 108) Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων: Ημέρες 109 (Το 2006 ημέρες 97) Δείκτης εξόφλησης υποχρεώσεων : Ημέρες 64 (Το 2006 ημέρες 54) Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια : 2,14 Το 2006 = 2,44) EBITDA / Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα : 7,43 (Το 2006 = 4,11) 17

18 Σημαντικά Γεγονότα Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21/12/2007 μεταβιβάσθηκε στην R.F. ENERGY A.E., κατά 40% θυγατρικής Εταιρείας της F.G. EUROPE A.E., το 23% των μετοχών της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. και το 100% των μετοχών της Εταιρείας CITY ELECTRIC A.E. αντί συνολικού τιμήματος 1,21 εκατ. Η μεταβίβαση αυτή έγινε στο πλαίσιο της απόφασης για μεταφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, στην R.F. ENERGY A.E. Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2008 η R.F. ENERGY A.E. εξαγόρασε από την F.G. EUROPE A.E. και τους λοιπούς ιδιώτες μετόχους, το υπόλοιπο των μετοχών της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., αποκτώντας τον έλεγχο του 100% της Εταιρείας αυτής. Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του 2008 την κατασκευή δεύτερου Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1,015 MW στον Κερυνίτη ποταμό, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ των Υδροηλεκτρικών της Σταθμών σε 3,615 MW. Ολοκληρώθηκε από την ΚΑΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% της R.F. ENERGY A.E. η κατασκευή και εντός του μηνός Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 15 MW στην περιοχή Τσούκα του Νομού Αρκαδίας. Από 1/1/2008 η F.G. EUROPE A.E. σε συμφωνία με τη Fujitsu General Ltd ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Fujitsu στην αγορά της Τουρκίας. Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εταιρεία, δεδομένου του μεγέθους και των προοπτικών που δημιουργούνται από την επέκταση της στη συγκεκριμένη αγορά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18 Ιανουαρίου 2008 η Εταιρεία εξέδωσε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1920 και 3156/2003 Απλό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 75 εκατ. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση του δανείου συμφωνήθηκε σε δύο δόσεις εκ των οποίων η πρώτη, ποσού 56,25 εκατ. έγινε την 28/1/2008 και η δεύτερη δόση ποσού 18,75 εκατ. θα εκταμιευθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία εκταμίευσης της πρώτης δόσης. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του δανείου με βάση την αρχική διάρκεια των πέντε ετών, θα γίνει σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση είναι καταβλητέα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου ήτοι την 21 Ιουνίου του Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 1η μέχρι και την 9η ανέρχονται σε 5,20 εκατ. και της 10ης δόσης σε 28,20 εκατ. Λοιπές Πληροφορίες Η F.G. EUROPE A.E. κατέχει ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό το 3,28% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από την 1η Απριλίου 2005 μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2006, σε εκτέλεση της από 8/2/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτίθεται να φέρει προς έγκριση, πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για ακύρωση των μετοχών, λόγω συμπληρώσεως την 1/4/2008 τριετίας 18

19 από την ημερομηνία αποκτήσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ίσχυε προ της τροποποιήσεώς του από τον ν. 3604/2007. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα 132 άτομα, με εξειδίκευση ανά τομέα απασχόλησης και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Πολιτική της Διοίκησης είναι η επιβράβευση της αποδοτικότητας των εργαζομένων με τη θέσπιση κινήτρων και τη χορήγηση πριμ παραγωγικότητας. Βασικό επίσης μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο, την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, το οποίο στο σύνολό του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Η F.G. EUROPE A.E. είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA HELLAS με ISO 9001/2000. Η Διοίκηση της F.G. EUROPE A.E. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο πιστοποιείται με την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, αλλά και από την συμμετοχή της F. G. EUROPE A.E ως ιδρυτικού μετόχου στην εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., μοναδικής μετόχου της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας η Διοίκηση εισέφερε, ενισχύοντας οικονομικά το έργο του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ενώ παράλληλα προσέφερε και εγκατέστησε τον κλιματισμό στο σπίτι φιλοξενίας παιδιών στα Μελίσσια. Επίσης εισέφερε στη δαπάνη αποκατάστασης του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου που στεγάζεται το Γυμνάσιο Λύκειο Αρεόπολης, του Νομού Λακωνίας, συμβάλλοντας έτσι στο έργο αποκατάστασης των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Προοπτικές Παρά το ότι η πορεία και τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2007 τοποθετούν τον «πήχη» στο υψηλότερο μέχρι σήμερα σημείο, η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του α διμήνου, εκτιμά ότι το 2008 η Εταιρεία θα σημειώσει περαιτέρω αύξηση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου. Η ανάγκη των καταναλωτών να κλιματίσουν όλο και περισσότερους οικιακούς χώρους, η στροφή σε επώνυμα προϊόντα νέας τεχνολογίας (INVERTER), η σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είναι παράγοντες που δημιουργούν μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα του κλιματισμού, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά και το Σημαντική ώθηση στις εξαγωγές, εκτός της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης στις ήδη υπάρχουσες αγορές (Βαλκάνια, Ιταλία), αναμένεται να δώσει και η αγορά της Τουρκίας στην οποία η Εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από τις αρχές του Αύξηση επίσης αναμένεται στις πωλήσεις συστημάτων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού, εκτός της Ελληνικής αγοράς και στις αγορές των Βαλκανίων και της Τουρκίας από την οποία φαίνεται να υπάρχει αυξημένη ζήτηση. 19

20 Σημαντική επίσης αύξηση αναμένεται στις πωλήσεις των LCD τηλεοράσεων της SHARP, εφ όσον βεβαίως ξεπερασθούν τα προβλήματα τροφοδοσίας από την SHARP η παραγωγή της οποίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των LCD τηλεοράσεων, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008, λόγω των σημαντικών αθλητικών γεγονότων (το EURO 2008 και οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Πεκίνο). Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου : Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενος από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (USD, JPY), με πελάτες και προμηθευτές που τιμολογούνται από τον Όμιλο ή τιμολογούν τον Όμιλο σε νομίσματα διαφορετικά του Ευρώ. Ο Όμιλος προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργεί προαγορά συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την αδυναμία είσπραξης υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος εφαρμόζει µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επίσης μέρος των απαιτήσεων του εξωτερικού εξασφαλίζονται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και μέρος των απαιτήσεων από συναλλαγές του τομέα της κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζεται μέσω εγγυητικών επιστολών τραπεζών. Κίνδυνος Ταμειακών ροών: Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις του ομίλου. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έργο που συντελέσθηκε από τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου κατά την υπό εξέταση χρήση τόσο στην Εταιρεία όσο και στις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και επιτυχημένο, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέχιση της πολύ καλής μέχρι σήμερα πορείας και στο μέλλον. Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και του Ομίλου μπορούν να διαπιστωθούν από τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. - ΔΠΧΠ. Γλυφάδα, 25 Φεβρουαρίου Ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 20

21 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. (Σύμφωνα με το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,2 και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης») του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει και δεν υφίστανται από το Καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 Την οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: Γεώργιος Φειδάκης, άμεση συμμετοχή, ποσοστό 47,49% και έμμεση συμμετοχή ποσοστό 5,28%. Συνολικά 52,77% SILANER INVESTMENTS LIMITED, άμεση συμμετοχή, ποσοστό 5,16% FIRST EUROPEAN RETAIL CORP. έμμεση συμμετοχή, ποσοστό 10,993% Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 21

22 Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας Δεν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 Οι ρυθμίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, πριν την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή των αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων εκ των μελών του για έκδοση νέων μετοχών. Δεν έχει δοθεί άλλη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών, πέραν της εξουσιοδότησης που του παρείχε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/2/2005 βάσει της οποίας αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία, την ακύρωση των οποίων προτίθεται να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης. Γλυφάδα, 25 Φεβρουαρίου Ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 22

23 F.G. EUROPE Α.Ε. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλή και Ενοποιημένη) Για την Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 Ο Όμιλος Η Εταιρεία Σηµ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Έσοδα πωλήσεων Μείον : Κόστος Πωλήσεων 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 7 (14.819) (12.889) (14.577) (13.068) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (3.496) (2.331) (2.678) (2.193) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7 (58) (47) (35) (13) Κέρδη εκμετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 7 (2.934) (1.439) (2.108) (1.080) Μερίσματα από Θυγατρικές επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 8 (5.347) (1.472) (5.502) (1.350) Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων Κατανεµηµένα ως εξής Μέτοχοι μητρικής Εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας (241) Κέρδη ανά μετοχή (σε ): Βασικά κέρδη περιόδου ανά μετοχή 9 0,2551 0,0507 0,2755 0,0607 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 23

24 F.G. EUROPE Α.Ε. Ισολογισμοί (Απλός και Ενοποιημένος) Όµιλος Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόµενοι φόροι Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 17 (615) (1.498) (1.571) (2.448) Αδιανέμητα κέρδη Δικαιώματα μειοψηφίας: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα άνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 24

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ.

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ. F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111 Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 8 Ν. 3556/2007.

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: 1ο χιλ. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας 68300 Διδυμότειχο Έβρου Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47

Έδρα: 1ο χιλ. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας 68300 Διδυμότειχο Έβρου Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 Έδρα: 1ο χιλ. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας 68300 Διδυμότειχο Έβρου Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα, το Μάρτιο του 2009 συμπλήρωσε 85 χρόνια συνεχούς εκδοτικής και δημιουργικής ζωής. Το 1924 ο εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσ 1 Ιανουαρίου 31 εκεμβρίου 2009 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η για τη χρήση από 1 η

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Γλυφάδα, Μάρτιος 2004 F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2012 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο & Απολογισμός 2009

Ετήσιο Δελτίο & Απολογισμός 2009 Ετήσιο Δελτίο & Απολογισμός 2009 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα, το Μάρτιο του 2010 συμπλήρωσε 86 χρόνια συνεχούς εκδοτικής και δημιουργικής ζωής. Το 1924 ο εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία 5 Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) 8 Λιανική Αθλητικών Ειδών (Intersport) 12 Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη 16 Μερισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2007 ΕΩΣ 31.12.2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία Διακριτικός Τίτλος : CITY ELECTRIC Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 44422007000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα