F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007"

Transcript

1 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Γλυφάδα, Μάρτιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.. 3 ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 ΙII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. 11 IV. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ν.3016/2002 Άρθρο 2, Παρ. 4) 75 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E.. 78 VII. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

3 Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε., από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα Αττικής, τηλ (Υπεύθυνος κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος). Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985 και της υπ. Αριθμόν 5/204/ κεφ. ΣΤ άρθρο 16 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου, της F.G. EUROPE A.E. και την ακρίβεια, των στοιχείων είναι: Ο κ. Ιωάννης Παντούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ , τηλ Ο κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ , τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. γ. Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007, τις οποίες η εταιρεία συνέταξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, διενήργησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)και Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χρήσεως 2007 παρατίθεται στις συνημμένες στο παρόν Ετήσιο Δελτίο, Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες: ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε., CITY ELECTRIC A.E., ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. R.F. ENERGY A.E. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. ελέγχονται από Ορκωτούς Eλεγκτές Λογιστές. 3

4 Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS Α.Ε., CITY ELECTRIC A.E. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε., για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007 διενήργησε η κ. Μάρθα Σκρίκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14691) της Ελεγκτικής Εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών R.F. ENERGY A.E., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31/12/2007 διενήργησε ο κ. Γιάννης Μυστακίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16511) της Ελεγκτικής Εταιρείας Εrnst & Young (Hellas ) A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), 11 ον χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση, τηλ

5 II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 δυνάμει της υπ αριθμόν 8697/1958 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Γ. Ανδρίτσου και της υπ αριθμόν 37352/1958 πράξεως του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Βασ. Παπαδήμα και δημοσιεύθηκε στο 50/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εταιρεία Θερμικών, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Μεταλλοξυλουργικών Κατασκευών». Η εταιρεία μετά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών πήρε Αριθμό Μητρώου 13413/06/Β/86/111 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Το 1968 η Εταιρεία πραγματοποίησε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/12/1968 τροποποιείται η επωνυμία της Εταιρείας από «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εταιρεία Θερμικών, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Μεταλλοξυλουργικών Κατασκευών» σε «ΒΙΟΜΕΤΑΛ ESKIMO Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού και Μεταλλοκατασκευών». Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25/10/1999 αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 επωνυμία της Εταιρείας από «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού Ξενοδοχειακές - Τουριστικές Επιχειρήσεις - Κατασκευές - Εμπορία Τροφίμων - Ποτών και Αντιπροσωπείες» σε Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ESKIMO A.B.E.». Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7/3/2003 η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της F.G. EUROPE A.E. από την ESKIMO A.B.E., αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 επωνυμία της εταιρείας, από «ESKIMO Α.Β.Ε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ESKIMO A.B.E.», σε «F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» και με τον διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση.» Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 3708/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 5056/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/4/2004 αποφάσισε την προσθήκη και δεύτερου Διακριτικού Τίτλου στην Επωνυμία της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, Επωνυμία της Εταιρείας, ως ακολούθως: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» και με τον διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE Α.Ε.» για τους τομείς των κλιματιστικών, κινητής τηλεφωνίας, λοιπές δραστηριότητες και «F.G. EUROPE ESKIMO Α.Ε.» για τον τομέα των Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η Επωνυμία και ο εκάστοτε χρησιμοποιούμενος διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 4400/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 3047/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων. 5

6 Το 1964 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σε ιδιόκτητο χώρο όπου στεγάζονταν οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις, τα γραφεία της, η αποθήκη και το service. Ως σημερινή έδρα της εταιρείας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/06/2001, ορίστηκε ο Δήμος Γλυφάδας, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.) 7624/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/06/2001, αποφασίσθηκε η μετατροπή των κοινών και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 7624/ ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/01/2004, αποφασίσθηκε η κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και η μετατροπή τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2 1174/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1.109/2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/01/2004, αποφασίσθηκε η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της καθόρισε στο πλαίσιο της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τους ειδικούς όρους του δανείου οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εγκριθέν από το Δ.Σ. του Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο. Tην 5 η Μαίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πιστοποίησε τη μετατροπή σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (48.840) Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας έκδοσης 2004, σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία, σύμφωνα με την από 21/1/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 11/6/2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί καθορισμού των ειδικότερων όρων έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Κατόπιν των ανωτέρω, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ( ) ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και ανέρχεται συνολικά σε δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία. Tην 6 Φεβρουαρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε, την κάλυψη της δεύτερης κατά σειρά αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου από την μετατροπή σε μετοχές, Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας, με ημερομηνία μετατροπής την 3 Φεβρουαρίου Μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ,20 (σε απόλυτο ποσό), διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (σε απόλυτο ποσό) η κάθε μία. Την 8 Φεβρουαρίου 2006 έληξε η περίοδος αγοράς Ιδίων Μετοχών όπως είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8 Φεβρουαρίου Αγοράσθηκαν 6

7 συνολικά ίδιες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,28% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς ΕΥΡΩ 3,14 ανά μετοχή. Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της ορίζεται μέχρι την 31/12/ Αντικείμενο Εργασιών Δραστηριότητα της εταιρείας Σύμφωνα με το Δελτίο Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι δραστηριότητες της F.G. EUROPE A.E. κατατάσσονται ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΣ 514.3: Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών. ΚΩΔΙΚΟΣ 519.0: Λοιπό Χονδρικό Εμπόριο (Πωλήσεις κλιματιστικών). ΚΩΔΙΚΟΣ 518.4: Χονδρικό Εμπόριο Μηχανών & εξοπλισμού γραφείου Η/Υ. ΚΩΔΙΚΟΣ 642.0: Κινητή Τηλεφωνία - Τηλεπικοινωνίες Η Εταιρεία είναι αποκλειστικός διανομέας των προιόντων της FUJITSU GENERAL LTD. Ιαπωνίας για τις αγορές της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Βαλκανίων και από 1/1/2008 και της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία είναι αποκλειστικός διανομέας των κλιματιστικών με τα εμπορικά σήματα «FUJITSU», «GENERAL», «DYNAMIC» και «FUJI ELECTRIC», σε 10 συνολικά χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, FYROM και Τουρκία και των κλιματιστικών με τα εμπορικά σήματα «GENERAL» και «DYNAMIC» στην Ιταλία. Επίσης προωθεί κλιματιστικά προϊόντα υπό τα brand names «ΕSKIMO» και «INCLIMA» σε παγκόσμια κλίμακα και τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού «CLIVET» στην Ελληνική αγορά. Στον τομέα των λευκών ηλεκτρικών συσκευών, η Εταιρεία δραστηριοποιείται με τα brand names ESKIMO και SHARP. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία πλήρους γκάμας λευκών οικιακών συσκευών ESKIMO η οποία περιλαμβάνει : ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κουζίνες, απορροφητήρες, ηλεκτρικές σκούπες, πρέσσες σιδερώματος, κλιματιστικά καθώς και πλήρη σειρά ψυγείων και φούρνων μικροκυμάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση SHARP, τα οποία διαθέτει κατ αποκλειστικότητα στην Ελληνική αγορά. Στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών η εταιρεία εσάγει και διαθέτει όλη τη γκάμα των οπτικοαουστικών προϊόντων της SHARP CORPORATION JAPAN, την οποία αντιπροσωπεύει κατ αποκλειστικότητα στην Ελληνική αγορά, και η οποία περιλαμβάνει LCD τηλεοράσεις, home cinema, audio, DVD, DVDR, Blu-ray, με κύριο προϊόν τις LCD τηλεοράσεις SHARP, οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχουν την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς άνω του 25%. Στο χώρο των προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η Εταιρεία δραστηριοποιείται βασιζόμενη στη συνεργασία με την WIND, προωθώντας εταιρικά συμβόλαια και λοιπά προϊόντα της WIND, καθώς και στις πωλήσεις καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας όλων των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας με τις οποίες συνεργάζεται. Ο τομέας των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας, περιορίζεται σταδιακά, αποτελώντας επιλογή της διοίκησης λόγω της χαμηλής συνεισφοράς του στα αποτελέσματα της εταιρείας. 7

8 Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται κατ ελάχιστον από 7 μέλη, έως 9 μέλη το ανώτερο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την , με διετή θητεία, είναι η ακόλουθη: Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης του Στυλιανού Ιωάννης Παντούσης του Δημητρίου Γεώργιος Βλάμης του Αντωνίου Ανδρέας-Φώτιος Δεμέναγας του Κωνσταντίνου Γεώργιος Στρογγυλόπουλος του Αθανασίου Σπύρος Λιούκας του Κωνσταντίνου Νικόλαος Πιμπλής του Ευάρεστου Ιωάννης Κατσουλάκος του Σωκράτη Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Αφροδίτης 71, Βάρκιζα Άγαντος 61, Π. Φάληρο Κωνσταντινουπόλεως 22 Α, Χολαργός Οδυσσέως 8, Φάληρο Αμαζώνων 60, Ελληνικό Περικλέους 27, Χολαργός Σοφοκλέους & Μιλτιάδου, Νέα Ερυθραία Περικλέους 35, Ν. Ψυχικό Πατησίων 76, Αθήνα Με την από 17/10/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο παραιτηθείς κ. Κωνσταντίνος Δεμέναγας, αντικαταστάθηκε από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό μέλος, από τον κ. Ανδρέα-Φώτιο Δεμέναγα του Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ 4184/ ) και τα προβλεπόμενα βάση των άρθρων 30 και 31 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους οι: Φειδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Παντούσης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφοντες από κοινού κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Βάσει του ως άνω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα Α υπογραφής παρέχεται επισης στους κ.κ. Γεώργιο Βλάμη του Αντωνίου, Δεμέναγα Ανδρέα του Κωνσταντίνου και Λιανόπουλο Ευάγγελο του Εμμανουήλ, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντες από κοινού με τους διευθυντές των επι μέρους τμημάτων οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό και στους οποίους έχει χορηγηθεί δικαίωμα Β υπογραφής. Την εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Ιωάννης Παντούσης. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης Τμήματα και Επιτροπές Η F.G. EUROPE A.E. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών που αφορούν τις εν γένει ενέργειες και συναλλαγές της, στοχεύοντας στην εδραίωση της αξιοπιστίας της έναντι των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. 8

9 Ο Νόμος 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από 18 Νοεμβρίου 2002 σύμφωνα με σχετική απόφαση του. Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η εφαρμογή των αρχών του νόμου. Η Εταιρική Διακυβέρνηση με βάση τον νόμο σε συνδυασμό με πρακτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες υποεπιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί με βάση το νόμο και τις συναφείς νομοθεσίες Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματιστηρίου και το οποίο απαρτίζεται από πέντε Εκτελεστικά και τέσσερα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ευρείες συναφείς εμπειρίες. Εσωτερικός Έλεγχος Βασική πρακτική της εταιρείας αποτελεί η άσκηση Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο Ελεγκτή ο οποίος υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποστολή του τμήματος είναι o έλεγχος της ορθής και πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του Δ.Σ. καθώς και των εγκεκριμένων κανονισμών και διαδικασιών που έχουν οριστεί. Επίσης η διενέργεια ελέγχων και η παροχή ανεξάρτητης αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με την σωστή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των επιμέρους τμημάτων. Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα σχέσεων με επενδυτές που αναφέρεται στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών, την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, των Διευθυντικών Στελεχών και μελών Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, που αναφέρεται στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των μετόχων σε θέματα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων Η υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς (Χ.Α., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) καθώς και του επενδυτικού κοινού. Οι παραπάνω δυο υπηρεσίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ αριθμό 5/204 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Στην εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Ελεγκτική Επιτροπή : Γεώργιος Στρογγυλόπουλος (υπεύθυνος) και Σπύρος Λιούκας 2. Αμοιβών & Παροχών Στελεχών και Συνταξιοδοτικού Προγράμματος : Ιωάννης Παντούσης (υπεύθυνος) και Σπύρος Λιούκας. 3. Επιτροπή περιβαλλοντικών θεμάτων : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος) και Γεώργιος Στρογγυλόπουλος. 4. Προτάσεων υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. : Ιωάννης Παντούσης (υπεύθυνος) και Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης. 5. Επιλύσεως Διοικητικών Θεμάτων : Νίκος Πιμπλής (υπεύθυνος). 6. Ανταγωνισμού, Διαφάνειας και Εταιρικής Διακυβέρνησης : Σπύρος Λιούκας (υπεύθυνος) και Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης. 9

10 Οι όροι εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου που τις αφορούν και στις κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας, ειδικότερα όσον αφορά την επιτροπή Ελέγχου. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς ώστε να καλύπτει αλλαγές που άπτονται θεμάτων εταιρικής διακυβερνήσης και τις εκάστοτε οργανωτικές αλλαγές της εταιρείας. Πιστοποίηση Ποιότητος ΙSO Η F.G. Europe Α.Ε από το 2004 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και είναι πιστοποιημένη από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria. Η εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εισφέρει αποφασιστικά στην βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρίας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και μετόχων της. 10

11 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/111 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2007) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 11

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 13 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της F.G. EUROPE A.E. 15 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της F.G. EUROPE A.E. σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3371/ Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλές και Ενοποιημένες) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και Ισολογισμοί (Απλοί και Ενοποιημένοι) και Καταστάσεις Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Απλές και Ενοποιημένες) 25 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Απλές και Ενοποιημένες) για τις χρήσεις 27 που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Απλών και Ενοποιημένων) 28 Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της F.G. EUROPE Α.Ε. την 25 Φεβρουαρίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Φειδάκης ΑΔΤ Ν Ιωάννης Παντούσης ΑΔΤ Ξ Μιχάλης Πουλής ΑΜ ΟΕΕ Αθανάσιος Χαρμπής ΑΜ ΟΕΕ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την παϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 13

14 λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την παϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Νο 8 που παρατίθεται στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Βρουστούρης Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ

15 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κύριοι Μέτοχοι, Το 2007 αποτελεί έτος σταθμό στη μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου F.G. EUROPE Α.Ε. Η σαφέστατη βελτίωση των Οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προέκυψε ως αποτέλεσμα του επιτυχούς στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμοζόμενης πολιτικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της μητρικής Εταιρείας που αφορούν τον τομέα των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Η σημειωθείσα κατά την υπό εξέταση χρήση, σημαντική αύξηση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τη μητρική Εταιρεία, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της θεαματικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου, καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μείωση των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας. Τα βασικά Οικονομικά μεγέθη και Δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου, έχουν διαρθρωθεί ως εξής : Α) Σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας : ΕBITDA : Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν έναντι του 2006, κατά 16,34 εκατ., ποσοστό 285%, και ανήλθαν συνολικά σε 22,06 εκατ., διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 14,35% έναντι 3,70% αυτού του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,05 εκατ. έναντι 4,55 εκατ. του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 340%. Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 355%, ανήλθαν σε 14,55 εκατ. έναντι 3,20 εκατ. των αντίστοιχων του 2006, διαμορφώνοντας τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε 0,28 εναντι 0,06 του Με βάση την υψηλή κερδοφορία και με συνέπεια στην πολιτική της διοίκησης για υψηλή μερισματική απόδοση, το μέρισμα που θα προταθεί για διανομή στους μετόχους, ανέρχεται σε 0,22 ανά μετοχή έναντι 0,04 του Πωλήσεις : Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 153,71 εκατ. έναντι 154,94 εκατ., των αντίστοιχων πωλήσεων του 2006, σημειώνοντας οριακή μείωση σε ποσοστό 0,79%. Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξημένες κατά 73,29% ανήλθαν σε 119,01 εκατ. έναντι 68,68 εκατ. του Ειδικότερα : Στον τομέα του κλιματισμού οι πωλήσεις το 2007 αυξήθηκαν κατά 87,85% ανερχόμενες σε 97,87 εκατ. έναντι 52,10 εκατ. του Οι πωλήσεις του τομέα στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 61,50 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 107,17% έναντι του 2006, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την ήδη ηγετική θέση της Εταιρείας στην αγορά του κλάδου. Σημαντική αύξηση κατά 62,90% σημείωσαν και οι εξαγωγές του κλάδου το 2007 ανερχόμενες σε 36,36 εκατ. έναντι 22,32 εκατ. του 2006 εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας στις αγορές των Βαλκανίων και της Ιταλίας. Οι εξαγωγές στα βαλκάνια ανήλθαν σε 21,19 εκατ. έναντι 11,27 εκατ. το 2006, αυξημένες κατά 88,02%, ενώ οι εξαγωγές κλιματιστικών στην Ιταλία αυξήθηκαν το 2007 έναντι του 2006 κατά 37,24% ανερχόμενες συνολικά σε 15,16 εκατ. 15

16 Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP αυξήθηκαν συνολικά κατά 12,22% ανερχόμενες σε 11,73 εκατ. έναντι 10,45 εκατ. του Ειδικότερα, οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO σημείωσαν αύξηση κατά 7,46%, ανερχόμενες το 2007 σε 6,66 εκατ. έναντι 6,19 εκατ. το 2006, ενώ οι πωλήσεις των λευκών συσκευών της SHARP ανήλθαν το 2007 σε 5,08 εκατ. έναντι 4,26 εκατ. το 2006, αυξημένες κατά 19,14%. Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της SHARP παρά τις συνεχώς σημειούμενες ελλείψεις και την αδυναμία κάλυψης της αυξημένης ζήτησης σε τηλεοράσεις LCD, αυξήθηκαν κατά 85,89% και ανήλθαν το 2007 σε 8,93 εκατ. έναντι 4,80 εκατ. του Σημαντική μείωση κατά 59,77%, ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης από την Εταιρεία πολιτικής, σημείωσαν οι πωλήσεις της καρτοκινητής τηλεφωνίας, οι οποίες περιορίσθηκαν σε 34,70 εκατ. έναντι 86,27 εκατ. του Β) Σε επίπεδο Ομίλου, με τη δραστηριότητα των δύο εκ των θυγατρικών εταιρειών να καλύπτει κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας, στους τομείς των logistics, της τεχνικής υποστήριξης και του service, σε σημαντική πλέον εξελίσσεται, η παρουσία του Ομίλου στον τομέα παραγωγής ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική), μέσω της κατά 40% θυγατρικής Εταιρείας R.F. ENERGY A.E. και των ελεγχόμενων υπ αυτής εταιρειών. Αναλύοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας έχουμε: Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2007 ανήλθαν σε 154,48 εκ., έναντι πωλήσεων 155,74 εκ. του 2006, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 0,81%. Μικτά Κέρδη : Σημαντικά αυξημένα κατά 97,59% εμφανίζονται τα μικτά κέρδη το 2007 ανερχόμενα σε 38,01 εκατ. έναντι 19,24 εκατ. του Ο διπλασιασμός σχεδόν των μικτών κερδών το 2007, παρά την οριακή μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην σαφή βελτίωση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους ο οποίος το 2007 διαμορφώθηκε σε 24,61% έναντι 12,35% αυτού του 2006, ως αποτέλεσμα της κατά 73,29% αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από την Μητρική Εταιρεία. ΕBITDA : Το 2007 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 14,12% έναντι 3,80% το 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,88 εκατ. ποσοστό 271,58%. Η σημειωθείσα σημαντική αύξηση του περιθωρίου EBITDA αιτιολογείται από το γεγονός ότι, ενώ ο δείκτης του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους διπλασιάσθηκε, αυξανόμενος κατά 99,27%, η αύξηση των εξόδων της χρήσεως, περιορίσθηκε στο 20,34%. Έξοδα Διοίκησης-Διάθεσης-Λοιπά : Τα έξοδα Διοίκησης Διάθεσης Λοιπά, το 2007 ανήλθαν συνολικά σε 18,37 εκατ. έναντι 15,27 εκατ. του 2006, αυξημένα κατά 3,11εκατ. Η απόλυτη και ποσοστιαία αύξηση των εξόδων της χρήσεως, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη σημειωθείσα στη 16

17 χρήση αύξηση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και την αύξηση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, γεγονός που συνετέλεσε καθοριστικά στη διαμόρφωση του πολύ θετικού αποτελέσματος της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου για το Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα : Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,49 εκατ. και ανήλθαν συνολικά σε 2,93 εκατ. έναντι 1,44 εκατ. του Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων προέκυψε ως αποτέλεσμα της σημειωθείσας στη χρήση αύξησης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και της μειωμένης επίπτωσης στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα των Πιστωτικών Συναλλαγματικών Διαφορών και των λοιπών χρηματοοικονομικών εσόδων της χρήσεως τα οποία από 2,87 εκατ. το 2006, μειώθηκαν το 2007 σε 2,20 εκατ. Συνολικές Υποχρεώσεις : Αύξηση κατά 38,36% σημείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανερχόμενες το 2007 σε 101,36 εκατ., έναντι 73,26 εκατ. αυτών του Η σημειωθείσα αύξηση οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, λόγω κυρίως των αναγκών που προέκυψαν για τη χρηματοδότηση των σημαντικά αυξημένων πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της εξόφλησης σημαντικού μέρους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ποσού 19,09 εκατ. Στις 3/8/2007 έληξε το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που είχε εκδώσει η Μητρική Εταιρεία το 2004 με την καταβολή στους δικαιούχους οι οποίοι δεν είχαν μετατρέψει τις Ομολογίες τους, κεφαλαίου πλέον πρόσθετης απόδοσης και τόκων, συνολικού ποσού 11,74 εκατ. Κέρδη προ Φόρων : Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 339,52%, ανήλθαν το 2007 σε 18,57 εκατ. έναντι 4,23 εκατ. το 2006, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 12,02% έναντι 2,71% του αντίστοιχου του Η αύξηση των καθαρών κερδών προέκυψε ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της εξ αυτού σημαντικής βελτίωσης του Συντελεστή Μικτού Κέρδους, εν αντιθέσει με την συγκρατημένη αναλογικά αύξηση των γενικών εξόδων της χρήσεως. Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας : Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2007 σε 13,23 εκατ. έναντι 2,75 εκατ. του 2006 αυξημένα κατά 381,09%, παρά την επιβάρυνση των φόρων της χρήσεως με το ποσό των 0,56 εκατ. από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως και Λοιποί Αριθμοδείκτες : Δείκτης είσπραξης απαιτήσεων : Ημέρες 167 (Το 2006 ημέρες 108) Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων: Ημέρες 109 (Το 2006 ημέρες 97) Δείκτης εξόφλησης υποχρεώσεων : Ημέρες 64 (Το 2006 ημέρες 54) Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια : 2,14 Το 2006 = 2,44) EBITDA / Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα : 7,43 (Το 2006 = 4,11) 17

18 Σημαντικά Γεγονότα Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21/12/2007 μεταβιβάσθηκε στην R.F. ENERGY A.E., κατά 40% θυγατρικής Εταιρείας της F.G. EUROPE A.E., το 23% των μετοχών της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. και το 100% των μετοχών της Εταιρείας CITY ELECTRIC A.E. αντί συνολικού τιμήματος 1,21 εκατ. Η μεταβίβαση αυτή έγινε στο πλαίσιο της απόφασης για μεταφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, στην R.F. ENERGY A.E. Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2008 η R.F. ENERGY A.E. εξαγόρασε από την F.G. EUROPE A.E. και τους λοιπούς ιδιώτες μετόχους, το υπόλοιπο των μετοχών της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., αποκτώντας τον έλεγχο του 100% της Εταιρείας αυτής. Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του 2008 την κατασκευή δεύτερου Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1,015 MW στον Κερυνίτη ποταμό, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ των Υδροηλεκτρικών της Σταθμών σε 3,615 MW. Ολοκληρώθηκε από την ΚΑΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% της R.F. ENERGY A.E. η κατασκευή και εντός του μηνός Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 15 MW στην περιοχή Τσούκα του Νομού Αρκαδίας. Από 1/1/2008 η F.G. EUROPE A.E. σε συμφωνία με τη Fujitsu General Ltd ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Fujitsu στην αγορά της Τουρκίας. Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εταιρεία, δεδομένου του μεγέθους και των προοπτικών που δημιουργούνται από την επέκταση της στη συγκεκριμένη αγορά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18 Ιανουαρίου 2008 η Εταιρεία εξέδωσε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1920 και 3156/2003 Απλό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 75 εκατ. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η εκταμίευση του δανείου συμφωνήθηκε σε δύο δόσεις εκ των οποίων η πρώτη, ποσού 56,25 εκατ. έγινε την 28/1/2008 και η δεύτερη δόση ποσού 18,75 εκατ. θα εκταμιευθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία εκταμίευσης της πρώτης δόσης. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του δανείου με βάση την αρχική διάρκεια των πέντε ετών, θα γίνει σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση είναι καταβλητέα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου ήτοι την 21 Ιουνίου του Τα ποσά εκάστης δόσεως από την 1η μέχρι και την 9η ανέρχονται σε 5,20 εκατ. και της 10ης δόσης σε 28,20 εκατ. Λοιπές Πληροφορίες Η F.G. EUROPE A.E. κατέχει ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό το 3,28% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από την 1η Απριλίου 2005 μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2006, σε εκτέλεση της από 8/2/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτίθεται να φέρει προς έγκριση, πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για ακύρωση των μετοχών, λόγω συμπληρώσεως την 1/4/2008 τριετίας 18

19 από την ημερομηνία αποκτήσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ίσχυε προ της τροποποιήσεώς του από τον ν. 3604/2007. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα 132 άτομα, με εξειδίκευση ανά τομέα απασχόλησης και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Πολιτική της Διοίκησης είναι η επιβράβευση της αποδοτικότητας των εργαζομένων με τη θέσπιση κινήτρων και τη χορήγηση πριμ παραγωγικότητας. Βασικό επίσης μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο, την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, το οποίο στο σύνολό του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Η F.G. EUROPE A.E. είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA HELLAS με ISO 9001/2000. Η Διοίκηση της F.G. EUROPE A.E. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο πιστοποιείται με την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, αλλά και από την συμμετοχή της F. G. EUROPE A.E ως ιδρυτικού μετόχου στην εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., μοναδικής μετόχου της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας η Διοίκηση εισέφερε, ενισχύοντας οικονομικά το έργο του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ενώ παράλληλα προσέφερε και εγκατέστησε τον κλιματισμό στο σπίτι φιλοξενίας παιδιών στα Μελίσσια. Επίσης εισέφερε στη δαπάνη αποκατάστασης του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου που στεγάζεται το Γυμνάσιο Λύκειο Αρεόπολης, του Νομού Λακωνίας, συμβάλλοντας έτσι στο έργο αποκατάστασης των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Προοπτικές Παρά το ότι η πορεία και τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2007 τοποθετούν τον «πήχη» στο υψηλότερο μέχρι σήμερα σημείο, η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του α διμήνου, εκτιμά ότι το 2008 η Εταιρεία θα σημειώσει περαιτέρω αύξηση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου. Η ανάγκη των καταναλωτών να κλιματίσουν όλο και περισσότερους οικιακούς χώρους, η στροφή σε επώνυμα προϊόντα νέας τεχνολογίας (INVERTER), η σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είναι παράγοντες που δημιουργούν μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα του κλιματισμού, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά και το Σημαντική ώθηση στις εξαγωγές, εκτός της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης στις ήδη υπάρχουσες αγορές (Βαλκάνια, Ιταλία), αναμένεται να δώσει και η αγορά της Τουρκίας στην οποία η Εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από τις αρχές του Αύξηση επίσης αναμένεται στις πωλήσεις συστημάτων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού, εκτός της Ελληνικής αγοράς και στις αγορές των Βαλκανίων και της Τουρκίας από την οποία φαίνεται να υπάρχει αυξημένη ζήτηση. 19

20 Σημαντική επίσης αύξηση αναμένεται στις πωλήσεις των LCD τηλεοράσεων της SHARP, εφ όσον βεβαίως ξεπερασθούν τα προβλήματα τροφοδοσίας από την SHARP η παραγωγή της οποίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των LCD τηλεοράσεων, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008, λόγω των σημαντικών αθλητικών γεγονότων (το EURO 2008 και οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Πεκίνο). Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου : Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενος από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (USD, JPY), με πελάτες και προμηθευτές που τιμολογούνται από τον Όμιλο ή τιμολογούν τον Όμιλο σε νομίσματα διαφορετικά του Ευρώ. Ο Όμιλος προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργεί προαγορά συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την αδυναμία είσπραξης υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος εφαρμόζει µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επίσης μέρος των απαιτήσεων του εξωτερικού εξασφαλίζονται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και μέρος των απαιτήσεων από συναλλαγές του τομέα της κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζεται μέσω εγγυητικών επιστολών τραπεζών. Κίνδυνος Ταμειακών ροών: Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις του ομίλου. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έργο που συντελέσθηκε από τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου κατά την υπό εξέταση χρήση τόσο στην Εταιρεία όσο και στις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και επιτυχημένο, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέχιση της πολύ καλής μέχρι σήμερα πορείας και στο μέλλον. Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και του Ομίλου μπορούν να διαπιστωθούν από τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. - ΔΠΧΠ. Γλυφάδα, 25 Φεβρουαρίου Ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 20

21 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. (Σύμφωνα με το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,2 και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης») του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει και δεν υφίστανται από το Καταστατικό της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 Την οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: Γεώργιος Φειδάκης, άμεση συμμετοχή, ποσοστό 47,49% και έμμεση συμμετοχή ποσοστό 5,28%. Συνολικά 52,77% SILANER INVESTMENTS LIMITED, άμεση συμμετοχή, ποσοστό 5,16% FIRST EUROPEAN RETAIL CORP. έμμεση συμμετοχή, ποσοστό 10,993% Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 21

22 Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας Δεν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 Οι ρυθμίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, πριν την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή των αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων εκ των μελών του για έκδοση νέων μετοχών. Δεν έχει δοθεί άλλη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών, πέραν της εξουσιοδότησης που του παρείχε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/2/2005 βάσει της οποίας αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία, την ακύρωση των οποίων προτίθεται να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης. Γλυφάδα, 25 Φεβρουαρίου Ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 22

23 F.G. EUROPE Α.Ε. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλή και Ενοποιημένη) Για την Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 Ο Όμιλος Η Εταιρεία Σηµ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Έσοδα πωλήσεων Μείον : Κόστος Πωλήσεων 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 7 (14.819) (12.889) (14.577) (13.068) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (3.496) (2.331) (2.678) (2.193) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7 (58) (47) (35) (13) Κέρδη εκμετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 7 (2.934) (1.439) (2.108) (1.080) Μερίσματα από Θυγατρικές επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 8 (5.347) (1.472) (5.502) (1.350) Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων Κατανεµηµένα ως εξής Μέτοχοι μητρικής Εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας (241) Κέρδη ανά μετοχή (σε ): Βασικά κέρδη περιόδου ανά μετοχή 9 0,2551 0,0507 0,2755 0,0607 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 23

24 F.G. EUROPE Α.Ε. Ισολογισμοί (Απλός και Ενοποιημένος) Όµιλος Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόµενοι φόροι Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 17 (615) (1.498) (1.571) (2.448) Αδιανέμητα κέρδη Δικαιώματα μειοψηφίας: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα άνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Οφειλόμενοι φόροι εισοδήµατος Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 24

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ.

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ. F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111 Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα