Ταχ. Δ/νση : Λέκκα Αθήνα, Ταχ. : 10562, Αθήνα Αριθμ.Πρωτ.: /ΨΣ4317-Β Κώδικας Πληροφορί : Λ. Πέλκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα, 22-4-2008 Ταχ. : 10562, Αθήνα Αριθμ.Πρωτ.: 152.099/ΨΣ4317-Β Κώδικας Πληροφορί : Λ. Πέλκα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λέκκα Αθήνα, Ταχ. : 10562, Αθήνα Αριθμ.Πρωτ.: /ΨΣ4317-Β Κώδικας Πληροφορί : Λ. Πέλκα ες Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ακαδημίας 7, Αθήνα Υπόψη Προέδρου κου Γ. Κασιμάτη ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πλ. Κάνιγγος,10181 Αθήνα Υπόψη Γ.Γ κου Δημήτριου Σκιαδά ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης στο Μέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/ ) 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/ , σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ.1 στην Ελλάδα 3. Την Αριθμ /ΔΙΟΕ 769 ΚΥΑ Συγκρότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ1502/τΒ/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 4. Την Αριθμ /340/ (ΦΕΚ101/τΓ/ ) Απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Την με Αριθμ. Πρωτ / απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 6. Την Αριθμ /ΔΙΟΕ91 ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμματέα Σελίδα 1 από 7

2 Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε., στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ302/B/ ) 7. Την με αρ. C (2001) 551, 14/03/2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επιτροπή των Ε.Κ. με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/023 όπως ισχύει σήμερα 8. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ. 2/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» και ισχύουν σήμερα και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 3.1 όπως ισχύουν σήμερα 9. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συγκεκριμένο μέτρο όπως αυτά καθορίστηκαν με την αρ. 1/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «ΚτΠ», όπως ισχύει σήμερα 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1783/99 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. Αριθμ. 1260/99, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία» 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 438/2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων» όπως ισχύει 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 448/2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων» 16. Την Αριθ /ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 ΥΑ «Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2760/2000» (ΦΕΚ 758/τΒ/ ) 17. Την Αριθ /ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235 ΚΥΑ «Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1002/τΒ/ ) 18. Την με αρ. πρωτ /ΚτΠ10922-Β / ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 154, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό όπως αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ 19. Την με Αριθμ. Πρωτ / , πρόταση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, με το συνημμένο σε αυτήν ΑΤΔΕ/Υ 20. Τη θετική αξιολόγηση, όπως αυτή διετυπώθη στο Δελτίο Εκπλήρωσης Κριτηρίων Επιλογής της Πράξης 21. Τη με Αριθμ. Πρωτ 734/ (πρωτ. ΕΥΔ 3301/ ) σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης κατόπιν του αιτήματος της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ με αριθμό πρωτοκόλλου /ΨΣ2281-Β/ Τη μη διατύπωση γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ εντός 15 εργάσιμων ημερών (εφαρμογή άρθρων, 5 παρ. 2 του Ν.2860/2000) κατόπιν του αιτήματος της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ με αριθμό πρωτοκόλλου /ΚτΠ1157-Β/ Σελίδα 2 από 7

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ» στο μέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με κωδικό Ο.Π.Σ. : και τελικό δικαιούχο την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) και φυσικό αντικείμενο: Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται απόλυτα στις συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και των Επιμελητηρίων που εκπροσωπεί, για στήριξη της επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη και προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και διεύρυνση του ζωτικού χώρου επιχειρηματικής δράσης τους και τελικά στην βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά με το προτεινόμενο έργο η ΚΕΕΕ, ως συντονιστής φορέας των 59 Επιμελητηρίων της χώρας στοχεύει: α) Στην αναβάθμιση και προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) των 59 Επιμελητηρίων της χώρας στα πλαίσια λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. έτσι ώστε να μην απαιτηθεί ριζική αλλαγή των (ΠΣ) των Επιμελητηρίων που αφορούν την εσωτερική τους οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα μέλη τους και να είναι δυνατή η υποστήριξη ενός τοπικού αντιγράφου που θα αφορά τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Μελών του τοπικού Επιμελητηρίου (συγχρονισμένου με το Γ.Ε.ΜΗ.). β) Στην αναβάθμιση των Υποδομών Τηλεσυνεργασίας και Τηλεκπαίδευσης των Επιμελητηρίων, με την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Αίθουσας σε κάθε ένα Επιμελητήριο και σε 4 ακόμα φορείς (ΚΕΕΕ, Γραφείο Βρυξελλών, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ΚτΠ), με στόχο για τους μεν εργαζομένους στα Επιμελητήρια: την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας τους σε θέματα καθημερινής λειτουργίας, την Ηλεκτρονική συνεργασία, και την εκπαίδευση από απόσταση, για τους Επιχειρηματίες: την συμμετοχή των κατά τόπους Επιχειρηματιών σε προγράμματα Τηλεκατάρτισης και Τηλεκπαίδευσης και ως διαθέσιμους χώρους τηλε-συνεργασίας. γ) Στην δημιουργία ενός σύγχρονου Επιμελητηριακού Δικτύου (VPN) μέσω ευρυζωνικών ζεύξεων και εφαρμογών τηλεσυνεργασίας τηλεσυνεδριάσεων, δ) Στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων μιας στάσης από τα Επιμελητήρια καλύπτοντας και τα τέσσερα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 1 ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης (information) 2 ο Επίπεδο: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (interaction), μεταξύ Επιχειρήσεων ΚΕΕΕ/Επιμελητηρίων Δημόσιας Διοίκησης. 3ο Επίπεδο: Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας (two way interaction) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τις επιχειρήσεις προς τη Δημόσια Διοίκηση. 4ο Επίπεδο: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοικητικής διεκπεραίωσης και συναλλαγών (transaction) των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου απαιτείται ε) Στην υλοποίηση ενός σχεδίου δημοσιοποίησης και προβολής των στόχων και υπηρεσιών του προτεινόμενου έργου, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του έργου. Η δημιουργία σύγχρονης διαδικτυακής υποδομής θα επιτρέψει: Την ανάπτυξη και αξιοποίηση κεντρικών εφαρμογών και πρωτοβουλιών Την ενοποίηση επιμέρους υπηρεσιών προς όφελος των Επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων Την διακίνηση πληροφοριών με τρόπο γρήγορο και ασφαλή και την κατανεμημένη διαχείριση λειτουργιών και πληροφοριών Με τον τρόπο αυτό: Θα επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακας Σελίδα 3 από 7

4 Θα διασφαλισθεί ο συντονισμός και η βιωσιμότητα πρωτοβουλιών στο χώρο της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, της ηλεκτρονικής υποστήριξης και πληροφόρησης, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της Τηλεκπαίδευσης και της Τηλεσυνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου περιέχεται στο πεδίο με κωδικό 69 του Αναλυτικού ΤΔΕ/Υ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης ένταξης. Η πράξη θα εκτελεστεί με ανάθεση σε τρίτους με 5 υποέργα. H πράξη αποτελείται από ένα έργο όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο Αναλυτικό ΤΔΕ/Υ. Η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης των πιστώσεων θα γίνει με έμμεση διαδικασία πληρωμών από το Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 3β, 4 και 5 του Ν.2860/2000. Έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 15/04/2008 και λήξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου η 30/11/2008 Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών καθορίζεται η 15/04/2008 και ως ημερομηνία λήξης πληρωμών η 15/12/2008 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι ΕΥΡΩ (100% δημόσια δαπάνη) και αναλύεται σε επιλέξιμες δαπάνες ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ ,3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ,7 - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ , ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 9.243, ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ,6 ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ,4 ΣΥΝΟΛΟ Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 80% ΕΥΡΩ). Η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε ,40 ΕΥΡΩ (20%). Η πράξη θα εγγραφεί σε ΣΑΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 058/3 Οι ειδικοί και γενικοί όροι ένταξης της πράξης και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο τελικός δικαιούχος είναι οι ακόλουθοι: Σελίδα 4 από 7

5 1. Οι λεπτομέρειες του αντικειμένου της πράξης περιέχονται στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων 2. την δέσμευση του φορέα για την αποφυγή τυχόν επικαλύψεων φυσικού αντικειμένου και την διπλή χρηματοδότηση κατά την υλοποίηση τους και για 5 έτη μετά την ολοκλήρωσή τους των 1. έργων των επιμελητηρίων που ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 του ΕΠ ΚτΠ 2. του έργου «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Κεντρική Βάση» με κωδικό MIS Σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαστεί να γίνει η αντίστοιχη μείωση από τον συνολικό κόστος της σύμβασης του έργου της οποίας η υπογραφή της έρχεται ημερολογιακά δεύτερη. 3. Εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στα 59 επιμελητήρια καθώς και στο γραφείο της ΚΕΕΕ στις Βρυξέλλες για την υλοποίηση του έργου 4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το έργο δεν ολοκληρωθεί μέχρι της επιλέξιμης περιόδου υλοποίησης του Γ Κ.Π.Σ στις 31/12/2008, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος θα καλύψει εξ ιδίων πόρων το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται μετά τις 31/12/2008 για την ολοκλήρωση του έργου. 5. Υποχρέωση ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και με Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της (ΦΕΚ 1002/τΒ/ ) με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του τελικού δικαιούχου και αποτελούν αίτημα χρηματοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής. Υποχρέωση του τελικού δικαιούχου να υποβάλει ηλεκτρονικά τα μηνιαία δελτία δαπανών υποέργου και τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης έργου (http://deltia02.mnec.gr). 6. Υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας κατά την εκτέλεση της πράξης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος (σε συνδυασμό με το άρθρο 8 τουν.2741/99, προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών) Ν. 2362/95 ( δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών) Ν. 2741/99, άρθρο 8 (κρατικές προμήθειες) Ν.2522/97 (δικαστική προστασία προ της σύναψης συμβάσεως, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ) Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11(ονομαστικοποίηση μετοχών) Ν. 1892/90, άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής) Ν. 3021/02, Φ.Ε.Κ.143/ ΠΔ 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ΠΔ 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα» Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον (ΕΚ)2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου Υποχρέωση (σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000) ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης καθώς και αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας δημοσιότητα της πράξης (Κανονισμός 1260/99 άρθρο 46). 8. Υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 9. Υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης για την πράξη, στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν πλήρως με τις Σελίδα 5 από 7

6 δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 10. Υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. 11. Υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΥΔ όλων των εγγράφων που αφορούν την πράξη και σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτής και ιδίως: έγγραφα, τα οποία αφορούν σημαντικές τροποποιήσεις. την υποχρέωση αποστολής για Δημόσια Διαβούλευση και προληπτικό έλεγχο στην Διαχειριστική Αρχή, των σχεδίων των προκηρύξεων των διαγωνισμών πριν τη δημοσιοποίησή τους και των σχεδίων των Συμβάσεων με τον Ανάδοχο/ ους πριν την υπογραφή τους. την υποχρέωση αποστολής στη Διαχειριστική Αρχή των υπογεγραμμένων Συμβάσεων με τον Ανάδοχο/ ους, με τεκμηρίωση των παραδοτέων και του προϋπολογισμού τους. 12. Υποχρέωση τήρησης κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης και πιστοποίησης της ποσότητας, του είδους και της ποιότητας των παρεχόμενων από φυσικά πρόσωπα υπηρεσιών. Ειδικότερα ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση των εσόδων που προέρχονται ή προκύπτουν από τη χρηματοδοτούμενη πράξη. Υποχρεούται επίσης να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό για την πράξη, στον οποίο κατατίθενται οι πιστώσεις και μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Στο λογαριασμό αυτόν κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων) και τα οποία χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης. 13. Η κατάρτιση τυχόν συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί συμβάσεων μίσθωσης έργου (ενδεικτικά: άρθρο 6 του ν. 2527/97 (Φ.Ε.Κ. 206), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2639/98 (Φ.Ε.Κ. 205), τα σημεία 15, 63, σελ.5, 9 της «Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου» με αρ. 10/2000, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που αναθέτει το Κοινό Κέντρο Ερευνών κ.λ.π.) 14. Σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος έχει υποβάλει στην ΕΥΔ «ΚτΠ» προς χρηματοδότηση και άλλα έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν την ίδια χρονική περίοδο και τα οποία περιλαμβάνουν προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών παρεμφερών με τα αντίστοιχα του παρόντος, πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρήσει διαδικασίες προμηθειών, που δεν συνιστούν περιπτώσεις κατάτμησης των συνολικών προμηθειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του 31/3/2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 7 9/2005 και τον Κανονισμό 2083/ /12/2005) και του εσωτερικού κανονισμού του Φορέα. 15. Υποχρέωση καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, να θέτει στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρέωση επίσης να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 16. Εφόσον η Διαχειριστική Αρχή έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2988/1995 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2860/2000 προβαίνει στη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. 17. Εφόσον η Αρχή Πληρωμής έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών προβαίνει σε διενέργεια εκτάκτου ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 & 5 του ίδιου Νόμου. 18. Υποχρέωση του τελικού δικαιούχου να ενημερώνει με τα κατάλληλα μέσα τον ανάδοχο του έργου για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν ως τελικοί αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 19. Υποχρέωση του τελικού δικαιούχου όπως διασφαλίσει κατά τις συμβάσεις, εφόσον πρόκειται για επί παραγγελία (custom made) εφαρμογές, την αποκλειστικότητα των Σελίδα 6 από 7

7 πνευματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση χρήσης του λογισμικού, την απαραίτητη τεκμηρίωση και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη συντήρησή του. 20. Σε περίπτωση που η ανάθεση εκτέλεσης της πράξης σε τρίτους γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση, η τεκμηρίωση της Ανάθεσης να αναφέρεται χωριστά για κάθε διακριτό τμήμα της πράξης. 21. Σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και στην τήρηση των όρων της παρούσης απόφασης, η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της χρηματοδότησης της πράξης ή και απένταξης αυτής από το Ε.Π. «ΚτΠ». Στην περίπτωση αυτή ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή του συνόλου της μεταφερθείσας σε αυτόν χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.2860/ Στην εκτέλεση έργων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες από ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να εφαρμοστούν, όπου υπάρχουν, οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας (όπως ενδεικτικά του Web Accessibility Initiative και συγκεκριμένα Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0 User Agent Accessibility Guidelines που αφορούν την ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον Παγκοσμίου Ιστού. 23. Στην εκτέλεση έργων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις νόμιμης συλλογής επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα να εφαρμοστεί ο Ν.2472/97 και ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις των άρθρων 4, 10 και 11. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης τoυ Ε.Π. «ΚτΠ» Σταδίου 27 & Δραγατσανίου, Τ.Κ Αθήνα 2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ Αθήνα Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης & Δημοσίων Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΚτΠ, Γραφείο Προϊσταμένου Σελίδα 7 από 7