ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 29ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141/2011. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2011 Στην Ορεστιάδα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα.21:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8927/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα τριάντα δύο (32), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 13. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 14. ΛΑΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 28. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 32. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίσης παρών ήταν και οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Τζιώρτας Σιαντίδης, Αλεξούδης Κιουτσίκη, Λαγγουρίδης, Μιχαήλ, Τσιρμίγκας, Μποντσίδης, Μποζατζίδης, Λιάχα, Πάλλας, Χατζηγακίδης, Ποτίδης, Ματζαράκης, Σισκούδης, Νικολαΐδης, Καράπατσιας, Μερτζιανίδης, Καραθανάσης, Ψειράκης, Γκαλυμπούδης, Τυρμπάκης, Αξιώτης Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος Οικονομικών κ. Γιάννης Χρήστου. 1

2 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αναφερόμενος στο 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov Αντιδήμαρχο κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ, vα αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγο o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.» Κατ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/ (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι 2

3 προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών". Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10. Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 6/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 38/2011 απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση: ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ: Η Δημοτική Αρχή, στην πρώτη χρονιά διοίκησης αυτού του Καλλικρατικού δήμου, φέρνει για ψήφιση τον 1ο προϋπολογισμό της κι αυτό που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, κι εμείς αλλά κι οι δημότες μας, αν μελετήσουν τα στοιχεία, είναι η ανυπαρξία πολιτικών στόχων και οικονομικών προτεραιοτήτων. Γενικά μπορεί να πει κανείς ότι, στερείται οράματος και έμπνευσης. Το κεντρικό ζήτημα σ έναν προϋπολογισμό είναι αν αυτός έχει πολιτική επάρκεια και δυναμική. Ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους. Σ όλα αυτά τα κριτήρια ο προϋπολογισμός που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε, αποτυγχάνει. Ο Προϋπολογισμός του 2011 είναι ένας προϋπολογισμός δημιουργικής λογιστικής, που όσο καλή θέληση και να διαθέτει κανείς, δεν διαπιστώνει κανένα κοινωνικό ή αναπτυξιακό παραγωγικό προσανατολισμό. Οφείλει να περιλαμβάνει την πολιτική για τους ελεύθερους χώρους, την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανακύκλωση. Να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την νεολαία και τους άνεργους. Είναι απαράδεκτο να μην συμπεριλαμβάνει δράσεις για το Πανεπιστήμιο. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα σημεία του προϋπολογισμού που οφείλουν να μας προβληματίσουν όλους. Το υπόλοιπο του δανείου της Πειραιώς περίπου 300 χιλ. ευρώ, μεταφέρεται εδώ και 4 χρόνια περίπου, φορτώνοντας με τόκους το δήμο, ενώ θα έπρεπε να επιστραφεί εξαρχής στην τράπεζα. Καταγράφεται ότι θα εισπραχθεί ένα τεράστιο ποσό ανείσπρακτων , ενώ ταυτόχρονα καταγράφετε το ποσό των ότι δε θα μπορέσετε να τα εισπράξετε. Ένα σοβαρό στοιχείο που δείχνει έλλειψη σοβαρού κι αξιόπιστου σχεδιασμού για την είσπραξη βεβαιωθέντων χρεών προς το δήμο, στερώντας του ταυτόχρονα πολύτιμα έσοδα. Η πρόταση μου για διαπραγμάτευση με τη ΒΙΠΕ για την απόκτηση οικοπέδων και αποποίηση της συμμετοχής μας στα κέρδη απ την μελλοντική πώληση αυτών, έπεσε στο κενό. Εγγράφετε δαπάνη για άλλη μια χρονιά ευρώ για αγορά οικοπέδου για τα νέα σφαγεία, που δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε. Καταγράφετε ένα τεράστιο ποσό ευρώ για 5 ειδικούς συνεργάτες. Σε περίοδο 3

4 οικονομικής κρίσης σπαταλάτε χρήματα για 5 ειδικούς συνεργάτες; Εγγράφετε ένα ποσό ευρώ για μεταφορά υπολλειμάτων σφαγής. Είναι η 3 η χρονιά κι ακόμη δεν καταφέρατε να κάνετε μια μονάδα αποτέφρωσης στα σφαγεία, ξοδεύοντας απίστευτα ποσά για την μεταφορά των υπολλειμάτων σε άλλη περιοχή και αποτέφρωσή τους επιβαρύνοντας υπέρογκα το δήμο. Εγγράφετε ένα ποσό ευρώ για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου. Μόνο και μόνο για να πληρώνονται μισθοδοσίες και κυρίως αποζημιώσεις Διοικητικών Συμβουλίων. Κι αυτά τα χρήματα τα ξοδεύετε άσκοπα ενώ επικαλείστε συνεχώς της μιζέρια σ όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια μικρή εγγραφή για εισπράξεις από αξιοποίηση των φυσικών πόρων του δήμου. Προφανώς δε σας αφορά ούτε ο ζεόλιθος, ούτε το αμμοχάλικο. Όλα αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα περνούν από δίπλα σας απαρατήρητα. Εσκεμμένα ή από ανικανότητα; Ένας τομέας που φαίνεται ότι δε σας απασχολεί καθόλου είναι η προβολή του Δήμου μας. Όπως εδώ και χρόνια συνεχίζετε την ίδια κατάσταση. Ούτε ένα ευρώ δαπάνη για την ουσιαστική προβολή της περιοχής μας και προώθηση της επισκεψιμότητας. Κανένα έντυπο, κανένας οδηγός πόλης, κανένα σποτ. Δεν εκμεταλλευτήκατε ούτε καν τη διοργάνωση του τελικού κυπέλου βόλεϊ για προβολή του δήμου μας στο πανελλήνιο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δήμου δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και λύσεις αλλά χρειάζεται συνεχής και σταθερή προσπάθεια, με στόχο αφ ενός τη συγκράτηση των δαπανών, αφ ετέρου την αύξηση των εσόδων με τη δημιουργία κυρίως νέων πηγών εσόδων. Πολύ φοβάμαι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η πολιτική σας, όπως απεικονίζεται και στον παρόντα προϋπολογισμό, μας κρατάει για άλλη μια χρονιά σε μια στάση «σημειωτόν». Εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό που δε δίνει καμιά προοπτική στην περιοχή μας που τόσο ανάγκη την έχει. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι υπάρχουν κωδικοί που νομίζω ότι είναι αποδεκτοί, είτε αφορούν τα έσοδα είτε τα έξοδα, από όλους μας. Είτε αφορούν αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές σε κάποια με μεγάλη χαρά και με υποχρέωσή μας θα τα ψηφίζαμε όλα. Δυστυχώς πρέπει να τα ψηφίσουμε εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό, μακάρι να γινόταν κατά άρθρο και κατά κωδικό θα ήταν ευχής έργον. Δεν θα σας κουράσω πολύ, 2-3 πραγματάκια μόνο που μου έκαναν εντύπωση. 1 πρέπει να διεκδικήσουμε, το έχουμε συζητήσει και στην οικονομική επιτροπή, αυτή η περιβόητη προμήθεια τραπεζών για εμβάσματα και για διάφορες συναλλαγές που μας κοστίζουν το χρόνο, με βούληση πολιτική του Δημάρχου, νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε να μην το πληρώνουμε ούτε και αυτό. Άλλες τράπεζες παρακαλάνε τους Δήμους να τους κάνουνε πελάτες και τους παρέχουνε όχι μόνο την απαλλαγή από αυτά τα τέλη όχι μόνο δεν τους υποχρεώνουν αλλά και τους δίνουνε καλύτερες προσφορές σε οτιδήποτε. Με προβλημάτισε πολύ το θέμα της τηλεόρασης και το άσχημο να την σταματήσουμε είναι ότι κάποιοι εργαζόμενοι ίσως μείνουν και χωρίς δουλειά. Και δεν το θέλει κανένας εδώ μέσα αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να δούμε με τις δύσκολες συγκυρίες που επικρατούνε, χρηματοδοτώντας με την τηλεόραση αν πιάνουνε τόπο ή πάνε στον αέρα. Και δεν έχει καμία σχέση με την αναμετάδοση του Δ.Σ. Ή θα την αναβαθμίσουμε, ακούσαμε να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, θα τα δούμε όλα στην πορεία, σχολιάζεται από τον κόσμο αυτό το κατοστάρι. Είδα κάπου δαπάνες δεξιώσεων, τοπικών εορτών και σε έναν άλλο κωδικό για πολιτιστικές δραστηριότητες άλλες Δεν μπορούμε όταν επικαλούμαστε στενότητα οικονομική για υπέρ πανηγύρια, όλοι είμαστε υπέρ του πολιτισμού, πρέπει να είμαστε όμως ποιο φειδωλοί σ αυτά εδώ. Είδα προηγουμένως εδώ να προϋπολογίζετε στην Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου, Τι προγράμματα έχει τρέξει τον τελευταίο καιρό; Τι προβλέπουμε να τρέξει; Αν τα προγράμματα αυτά που θέλουμε ένα τρέξει αυτή η εταιρεία που είναι σε συνεργασία μαζί με το Διδ/χο, αφού οι μεγάλοι μέτοχοι είμαστε εμείς, δεν μπορεί να τα τρέξει η αναπτυξιακή εταιρεία που έχουμε σαν Δήμος Ορεστιάδας; Εκτός και αν σκοπεύετε να κλείσετε την αναπτυξιακή και τότε θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι πρέπει σίγουρα να έχουμε μία αναπτυξιακή στην οποία έστω και να μην είμαστε μετοχικοί αλλά να συμμετάσχει και άλλος Δήμος. Αν όμως σκοπεύετε να κρατήσετε την αναπτυξιακή της Ορεστιάδας νομίζω ότι η φύση των προγραμμάτων που τυχόν θα έρθουν μπορούμε να τα διαχειριστούμε και μόνοι μας. Δεν βοηθάει πλέον μια τέτοια διαδημοτική συνεργασία μέσω αναπτυξιακής. Βλέπω ένα ποσό που θα πάμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να έχουν τρέξει κάποια προγράμματα. Να δώσουμε χωρίς να υπάρχει λόγος ύπαρξης. Η ενημέρωσή μου είναι ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό έλλειμμα της τάξης των 4

5 Να το δούμε και από την νομική άποψη. Αν τα τελευταία τρία χρόνια αυτή η εταιρεία ήταν ζημιογόνα θα πρέπει αυτοδικαίως να κλείσει. Μήπως την διατηρούμε σε συνεργασία με το Δήμο Διδ/χου παρανόμως; Θα ήθελα απαντήσεις. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κ. Χαμαλίδη όντως για τα βεβαιωθέντα έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου. Δεν λέω ότι είναι πλασματικά. Από ότι φαίνεται έχετε μια αδυναμία να τα εισπράξετε. Και δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ο κωδικός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πραγματικός. Να μην μεταφέρουμε ποσά που ξέρουμε όλοι ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να εισπραχθούν. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ: Δυστυχώς ένα φτωχότερο προϋπολογισμό και φυσικά τα προβλήματα θα οξυνθούν. Μας ορίζουν και μας περιορίζουν με τα περιορισμένα έσοδα που μας έδωσαν το Τόση αυτοτέλεια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση που μας καθορίζουν πως θα συντάξουμε τον προϋπολογισμό. Εμείς λέμε ότι το κράτος πρέπει να έχει την ευθύνη για τα έργα και να χρηματοδοτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με στάνταρ χρήματα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα για τα σφαγεία κ. Δήμαρχε είναι ευθύνη του Δήμου εάν στη χώρα αυτή θα έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο σφαγείων που θα στηρίζει τους κτηνοτρόφους; Είναι ευθύνη των Δήμων και όχι της κυβέρνησης; Αυτά έπρεπε να τα κάνει η κυβέρνηση. Από πού θα βρει ο Δήμος χρήματα να τα κάνει όλα αυτά. Και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να βάζουμε ανταποδοτικά στα βρεφονηπιοκομεία, να πληρώσουν τα γυμναστήρια, κολυμβητήρια Έχουμε διαφορετική λογική. Βλέπω ότι σε μερικά πράγματα δεν τσιγκουνεύεται ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όρισε κάποιους αντιδημάρχους οι οποίοι μπορούν να τα διεκδικήσουν. Για την τηλεόραση. Νομίζω για την ακριτική Ορεστιάδα ας υπάρχει αυτός ο πομπός. Προβάλει ιστορία, προβλήματα εργαζομένων, πολιτισμό και να μην τσιγκουνευτούμε. Δεν θα το ψηφίσω. Φτωχότερο είναι πάρτε την ευθύνη η πλειοψηφία και ψηφίστε έναν φτωχότερο προϋπολογισμό. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/ την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) - την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. - Την υπ αριθ. 6/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας του έτους 2011, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 38/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου, με ψήφους 20 έναντι 12 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2011, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 5

6 Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Παπαϊωάννου, Καραγιάννης, Χατζής, Τυρμπάκης, Μητακίδης, Γραμματικής, Χάψαλη, Μαυρίδης, Τσελεμπής, Ορμανλίδης και Γκατζίδης για τους λόγους που αναφέρονται στην διαλογική συζήτηση. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον Ελεγκτή νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 141/2011. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

7 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ορεστιάδας Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 0, ,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 0,00 0, ,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,25 0, ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 0,00 0, ,47 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0, ,82 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0, ,00 0, Μισθώματα δημοτικών και 0,00 0, ,99 0,00 κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 0,00 0, ,65 0,00 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 0,00 0,00 445,65 0,00 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα ( 0,00 0, ,00 0,00 επίταξη στρατού ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 0,00 0, ,12 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0, ,12 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού ( 5 έτη παραμονή ) 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7

8 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 0,00 0, ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ 0,00 0, ,00 0, Τέλος ανακομιδής 0,00 0, ,00 0, Τέλος ανακομιδής και 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορά σε άλλο τάφο Δικαιώματα από τη χρήση 0,00 0,00 500,00 0,00 οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 0,00 0, ,20 0,00 και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 0,00 0, ,20 0,00 ιερών ναών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 0, ,50 0, Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ΔΥΝΗΤΙΚΑ 0,00 0, ,30 0,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 0, ,30 0, Τέλος Πρασίνου 0,00 0, ,30 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ,65 0, ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ,39 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0, ,98 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ,26 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,20 0,00 8

9 ΑΠΟ 0,00 0, ,20 0,00 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 0,00 0, ,32 0,00 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 0,00 0, ,36 0,00 αναγκών ( άρθρο 25 Ν. 1828/89 ) ΚΑΠ για τη λειτουργία του 0,00 0, ,96 0,00 Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας ( άρθρο 12 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των 0,00 0, ,00 0,00 λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή 0,00 0, ,88 0,00 αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,79 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,79 0, Παράβολα για την έκδοση των 0,00 0, ,00 0,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της 0,00 0, ,95 0,00 κατηγορίας Δ' άρθρο 9 Ν 2880/ Έσοδα από παράβολα αδειών 0,00 0, ,84 0,00 παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,83 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποίηση δημοτικών ή 0,00 0, ,00 0,00 κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) ΕΚΤΑΚΤΕΣ 0,00 0, ,33 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 0,00 0, ,33 0,00 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους 0,00 0, ,85 0, Εσοδα για λειτουργικες δαπάνες αρθ.27 Ν.3756/09 0,00 0, ,97 0, Μισθοδοσία Προσωπικού 0,00 0, ,88 0,00 Μερικής Απασχόλησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0, ,48 0, Κ.Α.Π για τη λειτουργία ΚΕΠ 0,00 0, ,77 0,00 9

10 Άθληση για όλους ( Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού περιόδου β δόση ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι- Επενδύσεις -Έργα(άρθρο 27 Ν 3756/2009) Επιχορηγησεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποιμενικού - Αμπελακίων (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προσωρινή διάθεση μπαζών στο ΔΔ Πενταλόφου (ΘΗΣΕΑΣ) Σύνταξη τεχνικών μελετών για ένταξη έργων του Δήμου Ορεστιάδας στο ΕΣΠΑ - ΘΗΣΕΑΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ''Κατασκευή Δημαρχιακού καταστήματος'' (Δ.Κ. Ν. Βύσσας) Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Καστανεών ΘΗΣΕΑΣ Απομαγγανοποίηση επεξεργασία πόσιμου νερού Ν Βύσσας(Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και του ΤΣΑΥ - ΦΑΥ)(ΘΗΣΕΑΣ) Συμπληρωματική σύμβαση του έργου :Κατασκευή Υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού στις γεωτρήσεις του ΔΔ Ν Βύσσας (ΘΗΣΕΑΣ) ΜΠΕ του έργου ΕΕΛ με τη μέθοδο των τεχνητών υγρότοπων ΔΔ Στέρνας( ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη του έργου ''ΕΕΛ με τη μέθοδο τεχνητών υγρότοπων ΔΔ Στέρνας'' (ΘΗΣΕΑΣ) Βελτίωση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Μικρή Δοξιπάρα ΘΗΣΕΑΣ Τοπογραφική μελέτη του έργου ''ΕΕΛ με τη μέθοδο τεχνητών υγρότοπων ΔΔ Καβύλης '' (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτες του έργου ''Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Στέρνας " υποέργο ''Μελέτη κατασκευής του έργου Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Στέρνας ΘΗΣΕΑΣ. 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10

11 Βελτίωση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Μ Δοξιπάρα (ΘΗΣΕΑΣ) Επιχορηγήσεις για μελέτες από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του πρώην Δήμου Κυπρίνου Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Τριγώνου (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εξόρυξη Αδρανών Υλικών στο Τ Δ Πενταλόφου (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη Περιβαλοντικών Επιπτώσεων για εξόρυξη Αδρανών υλικών στο ΤΔ Κομάρων (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη Περιβαλοντικών επιπτώσεων για εξόρυξη Αδρανων υλικων στο ΤΔ Σπηλαίου (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Εξόρυξη Αδρανών Υλικών στο Τ.Δ. Πετρωτών ( Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) Τοπογραφική Μελέτη για Εξόρυξη Αδρανών Υλικών στο Τ.Δ. Σπήλαιο και Πεντάλοφος ( Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) Τοπογραφική Μελέτη για Εξόρυξη Αδρανών Υλικών στις θέσεις Πετρωτά Κόμαρα ( Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) Μελέτη 'Εργων Εγκαταστάσεων Ακάθαρτων του έργου Φυσικό Σύστημα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Δ. Κομάρων Δήμου Τριγώνου - ( Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) Γεωλογική - Γεωφυσική Έρευνα Περιοχών Δήμου ΤριγώνουΘΗΣΕΑΣ Αγορά του αρ. τεμ. 53 στο Δ.Δ. Ελαιάς - ( ΘΗΣΕΑΣ ) Προμήθεια απορριματοφόρου Τριγώνου (ΘΗΣΕΑΣ) Υδρευση Μαρασίων (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων του έργου Ανάπλαση οικισμού Δικαίων.(ΘΗΣΕΑΣ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Ανάπλαση οικισμού Δικαίων.(ΘΗΣΕΑΣ) Οργάνωση και ανάπτυξη υπηρεσιών Δήμου Τριγώνου(ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης ομβρίων τοπικού οδικού δικτύου Σπηλαίου-Πενταλόφου ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης ομβρίων τοπικού οδικού δικτύου Διλόφου - Μαρασίων.(ΘΗΣΕΑΣ) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 11

12 Τοπογραφική μελέτη οικισμού Δικαίων.(ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη υδραυλικών υπολογισμών του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Δικαίων. (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Δικαίων. (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτες του έργου ''Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Καβύλης " υποέργο ''Μελέτη κατασκευής του έργου Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Καβύλης ΘΗΣΕΑΣ Εκπόνηση στατικών σχεδίων για την κατασκευή υδατόπυργου στην Άνω Νέα Βύσσα (ΘΗΣΕΑΣ) Εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχρδίων για την κατασκευή υδατόπυργου στην Άνω Νέα Βύσσα (ΘΗΣΕΑΣ) Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων (ΘΗΣΕΑΣ) Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης,προυπολογισμού & ΣΑΥ-ΦΑΥ για την κατασκευή υδατόπυργου στην Άνω Νέα Βύσσα (ΘΗΣΕΑΣ) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης ) Οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου - Αμπελάκια ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης ) Ασφαλτόστρωση δρόμου απο εθνική οδό έως σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας και οικισμό παλιάς Σαγήνης ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης ) Προσθήκη ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, ,05 0,00 12

13 Βελτίωση βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας ( προς Στέρνα του Δήμου Βύσσας ) -( Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Δ. Νεοχωρίου με οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας ( Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ( υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές ) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Επιχειρησιακό πρόγραμμα - Διοικητική Μεταρύθμιση - Υπουργείο Οικονομίας Πρόγραμμα " ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επιχορήγηση ΟΠΑΑΧ για το έργο Αγροτική οδοποιία στο ΔΔ. Ν.Βύσσας -Καβύλης Επιχορήγηση ΟΠΑΑΧ για το έργο Αγροτική οδοποιία στα Δ.Δ. Καστανεών - Ριζίων- Στέρνας Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου (ΟΠΑΑΧ) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Κυπρίνου (ΟΠΑΑΧ) Αγροτική οδοποιία ανατολικών διαμερισμάτων Δήμου Τριγώνου (ΟΠΑΑΧ) Αγροτική οδοποιία δυτικών διαμερισμάτων Δήμου Τριγώνου (ΟΠΑΑΧ) ''Ανάπλαση, διαμόρφωση πλατειών Δικαίων '' ( ΕΤΕΡΠΣ) Ανάπλαση πλατείας Πνευματικού Κέντρου και πλατείας Ηρώων ΔΔ Κομάρων ( ΕΤΕΡΠΣ) Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου σε πάρκο παιδικής χαράς ΔΔ Μαρασίων (ΕΤΕΡΠΣ) ''Διαμόρφωση πλατείας και πάρκου ΔΔ Πετρωτών '' ( ΕΤΕΡΠΣ) Διαμόρφωση & διάπλαση πλατείας κλπ κοινόχρηστων χώρων ΔΔ Σπηλαιου ΕΤΕΡΠΣ) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0, ,00 0,00 13

14 Oρεστιάδας (ΟΣΚ) Επιχορήγηση ΟΣΚ για 0,00 0, ,14 0,00 "Κατασκευή μίας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών Εκδηλώσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας" Επιχορήγηση ΟΣΚ για 0,00 0, ,81 0,00 "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βύσσας" ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- 0,00 0,00 500,00 0,00 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 0,00 0,00 500,00 0, Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 500,00 0, Δωρεά από Τράπεζα Πειραιώς 0,00 0,00 500,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0, ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 0,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 0,00 0, ,00 0,00 καταβολής χρεών Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 0,00 0, ,00 0,00 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα ανέγερσης και 0,00 0, ,00 0,00 διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Λοιπά πρόστιμα και 0,00 0,00 720,00 0,00 χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 0,00 0,00 720,00 0,00 ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων δημοτικής αστυνομίας ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 0,00 0, ,00 0,00 μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις - ( τεύχη δημοπράτησης- πρόστιμα ρύπανσης- παράβολά για διορθωτικές πράξεις παράβολα για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας κ.λ.π. ) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 0,00 0, ,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 0,00 0, ,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 14

15 Τακτικά έσοδα από τέλος 0,00 0, ,00 0,00 ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από λοιπά 0,00 0, ,00 0,00 έσοδα Φόρος ηλεκτροδοτουμένων 0,00 0, ,00 0,00 χώρων ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, ,62 0,00 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,62 0,00 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,96 0,00 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα 0,00 0, ,96 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,66 0,00 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0, ,66 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 0,00 0, ,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,00 0, ,00 0,00 στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ Δημοσίου (10%) 0,00 0, ,00 0,00 στην αντιμισθία Δημάρχου (0823) Εισφορά υπέρ συντάξεως 0,00 0, ,00 0,00 (6,67%) μονίμων υπαλλήλων(0824) Eισφορά υπέρ ΤΣΚΥ (8%). 0,00 0, ,00 0, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 0,00 0, ,00 0,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0, ,00 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο & ΟΓΑ Πληρωτέων Μισθωμάτων Ακινήτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 0,00 0, ,00 0, Εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 0,00 0, ,00 0,00 15

16 Εισφορές υπέρ Μετοχικού 0,00 0, ,00 0,00 Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,00 0, ,00 0, Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ 0,00 0, ,00 0, Εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ Εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΠΔΥ Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ αρθ.66 Ν.3863/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Εισπράξεις Φ.Π.Α Σφαγείων, μεταφορά μαθητών κ.λ.π.. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χαρτόσημο & ΟΓΑ 0,00 0, ,00 0,00 Εισπρακτέων Μισθωμάτων Ακινήτων Χαρτόσημο & ΟΓΑ λοιπών 0,00 0, ,00 0,00 αμοιβών τρίτων Εισπράξεις υπέρ συλλόγου 0,00 0, ,00 0,00 Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Έβρου ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, Επιστροφή πάγιας 0,00 0, ,00 0,00 προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτων 0,00 0, ,00 0,00 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0, ,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0, ,00 0, Επιστροφή χρημάτων απο απεργία υπαλλήλων 0,00 0, ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 0, ,30 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0, ,58 0, Χρηματικό υπόλοιπο 0,00 0, ,58 0,00 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ έτους ,00 0, ,77 0, Μισθοδοσία Προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0, ,80 0,00 16

17 Δάνειο απο Τράπεζα Πειραιώς για εξόφληση παλαιών οφειλών (Την ) (ΔΣ 92/2007) Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ( Πολιτική Προστασία/ ΣΑΤΑ ) Κ.Α.Π. για επενδύσεις - έργα ( άρθρο 27 Ν. 3756/2009 ) Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας ( Πρόγραμμα Παραμεθορίων Περιοχών - Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης ) ΣΑΤΑ - Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση για προμήθεια υλικού απο σχολικές επιτροπές για αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης Διαμόρφωση γηπέδου και περιβα λλοντος χώρου στο Δ.Δ. Στέρνας - ΘΗΣΕΑΣ - ΥΜΑΘ Αποχετευτικό δίκτυο προς δημοτικό Καστανέων - ΘΗΣΕΑΣ Πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 7,68 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 178,26 0,00 0,00 0, ,55 0,00 17

18 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ορεστιάδας Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμέ νος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 0,00 0, ,00 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0, ,82 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0, ,82 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0, ,47 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων 0,00 0, ,00 0, Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ 0,00 0, ,47 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές μεταφραστών 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 0,00 0, ,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, Εξοδα αντιμισθίας Δημάρχου,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) - Εγκ. 62 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η. Δ. ) Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλ'ιου, της Οικον. Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( άρθρο 140 Ν. 3463/06 ) - εγκ. 42/74893/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση λόγω συνεδριάσεων και έξοδα κίνησης Προέδρων & Μελών Τοπικών Συμβουλίων ( άρθρο 133 του Ν. 3463/2006 ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 0,00 0, ,00 0,00 18

19 Αμοιβές Σχολικών Τροχονόμων. 0,00 0, ,00 0, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 0, ,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0,00 0, ,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0, ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 0,00 0, ,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0,00 0, ,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, ,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0, ,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0, ,00 0, Tιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών. 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0,00 0, ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0, ,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0, ,00 0, Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 0,00 0, ,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0, ,00 0, Δίκτυο Αμφικτυονία 0,00 0, ,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0, ,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 0,00 0, ,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 0, ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19

20 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0, ,00 0, Τόκοι δανείου για εξόφληση τεσσάρων (4) δανείων απο Τράπεζα Πειραιώς περιόδου (ΔΣ 92/2007) Τόκοι δανείου για εξόφληση παλαιών οφειλών (Την ) (ΔΣ 92/2007) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια τεσσάρων (4) δανείων απο Τράπεζα Πειραιώς περιόδου (ΔΣ 92/2007) 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια δανείου για εξόφληση παλαιών οφειλών (Την ) (ΔΣ 92/2007) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0, ,00 0, Τόκοι δανείων για εξόφληση δανείων απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων των πρώην Δήμων Βύσσας - Τριγώνου - Κυπρίνου 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0, ,00 0, Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Αθλητικό κέντρο πρώην κοινότητας Ν. Βύσσας'' Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Αποχέτευση όμβριων υδάτων πρώην κοινότητας Καστανέων'' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Ύδρευση πρώην κοινότητας Πλάτης'' Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Κατασκευή αναψυκτηρίου πρώην κοινότητας Σπηλαίου'' Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Ασφαλτοστρώσεις πρώην κοινότητας Πετρωτών'' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Ανέγερση οικοτουριστικού κέντρου πρώην κοινότητας Φυλακίου'' Χρεωλύσια δανείου από Τ.Π. & Δ. ''Ασφαλτοστρώσεις πρώην κοινότητας Φυλακίου'' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0, ,35 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ( Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/Βάθμιας & Β/Θμιας εκπαίδευσης( άρθρο 55 Ν. 1946/91 ) 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 0,00 0, ,26 0, Απόδοση απο τους Κ.Α.Π. και επιχορηγήσεις απο το Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο ( Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας) Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης Επιχορήγηση για προμήθεια υλικού απο τις σχολικές επιτροπές για αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 20

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα