15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002598563 2015-02-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΠΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης 26/2015 ΤΥ και έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που εφαρμόζονται αναλόγως για την ανάθεση υπηρεσιών από Ο.Τ.Α. α βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ιδίου Π.Δ. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.): «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.&Κ. ΦΕΚ 114/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/ ): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπου ορίζεται ότι, για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο. 5. Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 6. Την υπ' αριθ. Π (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β ) απόφαση Υπ. Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 7. Τη μελέτη για την παροχή υπηρεσιών με αριθμό 26/2015 της Τ.Υ. του Δήμου 8. Την με αρ 184/2015 απόφαση της ΟΕ. περί εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης που θα βαρύνει τον Κ.Α για το οικονομικό έτος Την ανάγκη των ΚΑΠΗ Δήμου Π. Φαλήρου για την παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από οχήματα του Δήμου καθώς ο τελευταίος δεν διαθέτει τέτοια. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την διενέργεια της παροχής υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) σύμφωνα με την υπ αριθμ 26/2015 μελέτη καθώς και την εκτέλεση της με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κόστος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% 2.600,00, ήτοι συνολική δαπάνη ,00 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 στον Κ.Α.: Εγκρίνουμε την με αριθμό 26/2015 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη αυτή. Με βάση το άρθρο 11 παρ 5 του 28/80 θα κληθούν οι εταιρείες Σιάμος Κων. ΜΕΠΕ, Ι. Μπουχώρης ΟΕ καθώς και τυχόν άλλος ενδιαφερόμενος να καταθέσει προσφορά στα γραφεία του Η/Μ τμήματος της Τ.Υ. του Δήμου έως την Παρασκευή 27/2/2015 ώρα 13:00. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει εντός 12 μηνών από υπογραφής της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή της παροχής υπηρεσιών θα γίνεται μετά την συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2015 ΚΑ: ,002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθ. 209 του Ν. 3463/06 και αφορά : Τις μεταφορές των προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με λεωφορεία άνω των 50 θέσεων καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει οχήματα κατάλληλα για να καλύψει την εν λόγω ανάγκη. Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% 2.600,00, ήτοι συνολική δαπάνη και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου του οικονομικού έτους Ο κωδικός cpv της παροχής υπηρεσιών είναι : Π. ΦΑΛΗΡΟ 16/2/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2015 ΚΑ: ,002 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (50) θέσεων, των προσώπων που συμμετέχουν στις εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου με αφετηρία την έδρα των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου (ή άλλη εντός του Π. Φαλήρου βάση εντολής της Υπηρεσίας) με προορισμό που ορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία και επιστροφή στην αφετηρία για συνολικές αποστάσεις άνω των 60χλμ. Εκτέλεση μεταφοράς για εκδρομές εντός Αθηνών όπως πχ παρακολούθηση θεατρικών εκδηλώσεων μέγιστης συνολικής διαδρομής 60χλμ πληρώνεται βάση του άρθρου 8 της παρούσης. Η εκτέλεση των δρομολογίων θα γίνει κατά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης του Δήμου με τον ανάδοχο και για 12 μήνες. Στην τιμή ευρώ ανά χιλιόμετρο ( /χλμ) και ( /πλήρη διαδρομή) περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση, ελαστικά, λιπαντικά, διόδια, κλήσεις παράβασης ΚΟΚ και κάθε είδους φθορά και πάγια έξοδα όπως ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, απαξίωση οχημάτων, έξοδα γραφείου κίνησης κλπ), τα έξοδα του οδηγού, η ασφάλιση του προσωπικού και των επιβατών, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα διανυκτέρευσης οδηγού και οχήματος σε περίπτωση που η διάρκεια μιας εκδρομής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός έδρας τα οποία πληρώνονται βάση του άρθρου 7 της παρούσης. Έξοδα διαμονής των μελών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου ή των συνοδών αυτών σε περίπτωση εκδρομών που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα συνυποβάλουν πέραν των κλειστών οικονομικών προσφορών όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης τα κάτωθι: 1. Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου, στο οποίο να φαίνεται το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι γραμμένος σ αυτό. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι για το σκοπό της παρούσας σύμβασης διαθέτουν τρία τουλάχιστον λεωφορεία (δύο τακτικά λεωφορεία και ένα εφεδρικό ) πενήντα (50) τουλάχιστον θέσεων τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσης. 3. Αντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα των οχημάτων (μέγιστο 10 έτη) και ο αριθμός θέσεων των αυτοκινήτων (να κατατεθούν για συνολικά τρία λεωφορεία). Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης κάποιου οχήματος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, για τα οχήματα αντικατάστασης, στην Υπηρεσία για έγκριση τα ίδια έγγραφα τα οποία υποβάλλονται με την παρούσα προσφορά, πριν την έναρξη χρήσης αυτών. 4. Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης των οχημάτων για τη χρονική περίοδο εφαρμογής της σύμβασης. Η ασφάλιση των οχημάτων θα καλύπτει τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις καθώς και τους επιβαίνοντες των οχημάτων. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ο ανάδοχος οφείλει να έχει πλήρως ασφαλισμένα τα οχήματα και τους επιβαίνοντες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά. 5. Αντίγραφο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ εν ισχύ και για επιτυχή έλεγχο. Θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ο ανάδοχος οφείλει να έχει τα οχήματα ελεγμένα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά. 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα οχήματα διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) και ότι αυτός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και ότι έχει συντηρηθεί και το κύκλωμα έχει καθαριστεί πρόσφατα (λιγότερο του έτους), και ζώνες ασφαλείας σε κάθε κάθισμα. 7. Αντίγραφα των αδειών οδήγησης των οδηγών των οχημάτων οι οποίες θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των οχημάτων όπως εκάστοτε ισχύουν (πχ. κατηγορίας Δ και άνω) και εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και να ανανεώνονται εγκαίρως σε περίπτωση λήξης αυτών. Αναλόγως των παραπάνω σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου οδηγού υποβάλλεται στην Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του αντικαταστάτη οδηγού. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι δεν συμπεριφέρεται ευγενικά και γενικά ευπρεπώς και πρόθυμα σε καθένα μέλος των ΚΑΠΗ ή υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα για το σκοπό της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας.

4 Για την διευκόλυνση της υποβολής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους και για την Υπηρεσία, παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές χιλιομετρικές αποστάσεις εκδρομών με αφετηρία το Π. Φάληρο περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την επιστροφή στην αφετηρία. Οι παρακάτω προορισμοί είναι ενδεικτικοί και αφορούν κατευθείαν διαδρομές χωρίς παρεκκλίσεις ή ενδιάμεσους προορισμούς, αρμόδια για τον ορισμό του προγράμματος των προορισμών είναι η επιβλέπουσα Υπηρεσία. Προορισμός (με αφετηρία και επιστροφή στο Π. Φάληρο) Χιλιομετρική απόσταση από το Π. Φάληρο προς τον προορισμό και επιστροφή στην αφετηρία Ναύπλιο 290 Κόρινθος 184 Λουτράκι 182 Αίγιο 366 Πάτρα 440 Λιβαδειά 300 Καμένα Βούρλα 370 Αράχωβα 362 Δελφοί 388 Αμφίκλεια 368 Καλάβρυτα 394 Χαλκίδα 172 Ερέτρια 210 Ροβιές Ευβοίας 344 Προκόπι Ευβοίας (Αγ Ιωάννης Ρώσος) 266 Σκάλα Ωρωπού 122 Λαύριο 126 Ν. Μάκρη 82 Σαρωνίδα 70 Αρτέμιδα (Αττικής) 78 Λούτσα 76 Πόρτο Ράφτη 88 Κινέττα 130 Πόρτο Γερμενό 140 Ναύπακτος 452 Ιτέα 410 Γαλαξίδι 442 Άρθρο 1ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 60χλμ έως 80 χλμ συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της διαδρομής από την αφετηρία προς τον προορισμό και την επιστροφή στην αφετηρία) και έως 8 ώρες Άρθρο 2 ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 81 χλμ έως 100 χλμ συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της

5 Άρθρο 3 ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 101 χλμ έως 150 χλμ συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της απασχόληση οχήματος και οδηγού. Άρθρο 4 ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 151 χλμ έως 200 χλμ συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της Άρθρο 5 ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 201 χλμ έως 280 χλμ συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της Άρθρο 6 ο (50) θέσεων για αποστάσεις από 281 χλμ και άνω συνολικής διαδρομής (περιλαμβανομένης της Άρθρο 7 ο Έξοδα μίας (1) διανυκτέρευσης ενός (1) οδηγού και ενός (1) οχήματος σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία εκδρομή που περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός έδρας. Άρθρο 8 ο Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 60χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων για εκδρομές εντός Αθηνών όπως πχ παρακολούθηση θεατρικών εκδηλώσεων και έως 5 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών ωρών. Π. ΦΑΛΗΡΟ 20/2/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2015 ΚΑ: ,002 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 60 χλμ έως 80 χλμ συνολικής διαδρομής, ως προδιαγραφές 2 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 81 χλμ έως 100 χλμ συνολικής διαδρομής ως προδιαγραφές 3 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 101 χλμ έως 150 χλμ συνολικής διαδρομής ως προδιαγραφές 4 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 151 χλμ έως 200 χλμ συνολικής διαδρομής ως προδιαγραφές 5 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 201 χλμ έως 280 χλμ συνολικής διαδρομής ως προδιαγραφές 6 Εκτέλεση μεταφοράς, απόστασης ενός (1) πενήντα (50) θέσεων για αποστάσεις από 281 χλμ και άνω συνολικής διαδρομής ως προδιαγραφές 7 Έξοδα μίας (1) διανυκτέρευσης ενός (1) οδηγού και ενός (1) οχήματος σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία εκδρομή που περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός έδρας. 8 Εκτέλεση μεταφοράς, πλήρους διαδρομής ( αφετηρία-προορισμός-αφετηρία, μέγιστο 60χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων για εκδρομές εντός Αθηνών όπως πχ παρακολούθηση θεατρικών εκδηλώσεων και έως 5 ώρες απασχόληση οχήματος και οδηγού περιλαμβανομένων απογευματινών-βραδινών ωρών. Ενδεικτική ποσότητα εκτέλεσης μεταφοράς, απόστασης ενός (1) χιλιομέτρου (χλμ) ανά ένα (1) λεωφορείο άνω των πενήντα (50) θέσεων: μέγιστο ,00χλμ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ /διανυκτέρ ευση ανά (1) οδηγό και (1) όχημα /πλήρη διαδρομή ανά (1) οδηγό και (1) όχημα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2,20 1,90 1,65 1,40 1,30 1,25 90,00 135,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ποσότητες στον προϋπολογισμό δεν αναφέρονται βάση του άρθρου 3 παρ 9 του ΠΔ28/80 που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1832/1989 (Α 54) < Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, όταν είναι αναλυτικός, ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/ 1984 με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα. Σε έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης κ.λπ. μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.>

7 Με την οικονομική προσφορά θα δοθεί ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών μονάδος του τιμολογίου της μελέτης η οποία θα αναχθεί στο συνολικό ποσό για την ανάδειξη του μειοδότη. Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος κάθε κατηγορίας διαδρομής μετά την προσφερθείσα έκπτωση. Η πιστοποίηση των διανυθέντων χιλιομετρικών αποστάσεων και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν γίνεται από τον/την Επιβλέποντα της παροχής Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συνοδούς των ΚΑΠΗ του Δήμου Π. Φαλήρου. Π. ΦΑΛΗΡΟ 16/2/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 237761 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/02/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.330,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 3016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 22.04.2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΣΤΟΝ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε. Ε ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 25-5-2010 28-5-2010 27-5-2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΣΤΟΝ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε. Ε ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 25-5-2010 28-5-2010 27-5-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ : 22100 Αρμόδιος Υπάλληλος: Γκαβά Γεωργία Τηλ.:2713601108 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα κατασκήνωσης ΑμεΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. έτους 2015»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα κατασκήνωσης ΑμεΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. έτους 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 08/06/2015 Αρ.Πρωτ. 24873 ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα