ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: Fax: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το Κληροδότηµα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας, ανακοινώνει την χορήγηση έξι ( 6 ) υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδηµαϊκό έτος , ως εξής : α) ύο ( 2 ) υποτροφίες προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών εξωτερικού, χρηµατικού ποσού η κάθε µία και β) Τέσσερις ( 4 ) υποτροφίες προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών εσωτερικού, χρηµατικού ποσού η κάθε µία. Από τις ανωτέρω υποτροφίες η µία ( 1 ) θα χορηγείται σε υποψήφιο καταγόµενο από τη ηµοτική Κοινότητα Πυλάρου, τόπο καταγωγής του Ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. ιευκρινίζεται ότι οι προκηρυσσόµενες υποτροφίες χορηγούνται µόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και συνεπώς αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. Η υποβολή αίτησης για παροχή υποτροφίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των οριζοµένων στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία έχουν ως ακολούθως: I. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Κάθε υποτροφία χορηγείται για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης: α) Για ένα ( 1 ) ακόµη έτος στην περίπτωση σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου ( Master, DEA κλπ ) και β) Για τρία ( 3 ) ακόµη έτη στην περίπτωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου ( PhD, Doctorat κλπ ). Και στις δύο περιπτώσεις η ανανέωση της υποτροφίας αποφασίζεται από τη ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από επίσηµα πιστοποιητικά προόδου και επίδοσής του. II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο υποψήφιος πρέπει: Α. Εάν πρόκειται για νέα υποτροφία 1) Να κατάγεται από την Κεφαλονιά και να είναι γραµµένος στο Μητρώο ή ηµοτολόγιο ήµου Κεφαλονιάς ο ίδιος ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του. 2) Να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλονιάς. 3) Να έχει ηλικία µέχρι 35 ετών ( έτος γέννησης 1977 ). 4) Να έχει αποφοιτήσει από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ( Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ). 5) Σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί από αυτές νόµιµα ή να έχει πάρει αναβολή στράτευσης για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών του. 6) να µην είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των µεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλει αίτηση.

2 Β. Εάν πρόκειται για ανανέωση υποτροφίας Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στη ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος επίσηµη πιστοποίηση της προόδου των µεταπτυχιακών του σπουδών. III. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Εάν πρόκειται για νέα υποτροφία Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει: 1) Αίτηση προς τη ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας. 2) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( δύο όψεις ) νόµιµα επικυρωµένη. 3) Πιστοποιητικό ήµου Κεφαλονιάς, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η από Κεφαλονιά καταγωγή του ίδιου ή τουλάχιστον του ενός από τους γονείς του. 4) Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου νόµιµα επικυρωµένη. 5) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου ( προκειµένου για άρρενα υποψήφιο ), περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νόµιµης απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών του. Εάν ο υποψήφιος είναι στρατευµένος, βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου από την οποία να προκύπτει ότι αυτός θα έχει απολυθεί πριν από το χρόνο έναρξης των σπουδών του. 6) Βιογραφικό σηµείωµα. 7) Νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών του ( Πτυχίου Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ) και πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών, στην οποία θα αναγράφεται ο τελικός µέσος όρος βαθµολογίας. 8) Νόµιµα επικυρωµένες φωτοτυπίες εκκαθαριστικών σηµειωµάτων έτους 2011 για τα εισοδήµατα των γονέων του και του /της συζύγου του, εάν είναι έγγαµος, καθώς και του ίδιου εάν έχει ατοµικό εισόδηµα. Εάν δεν είναι έγγαµος ή δεν έχει ατοµικό εισόδηµα, σχετική γι αυτό υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86. 9) Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής του στο/από το Πανεπιστήµιο που θα φοιτήσει, στην οποία θα αναφέρονται το αντικείµενο και το επίπεδο σπουδών, η συνολική διάρκεια των σπουδών, ο χρόνος έναρξης αυτών και ο προβλεπόµενος χρόνος αποπεράτωσής τους. 10) ύο συστατικές επιστολές απευθυνόµενες στο Ίδρυµα καθηγητών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή επιστηµόνων Ερευνητικών Κέντρων που γνωρίζουν την επιστηµονική εξέλιξη του υποψηφίου, µε τις οποίες θα πιστοποιείται η επιστηµονική του συγκρότηση και κατάρτιση. 11) Νόµιµα επικυρωµένη φωτοτυπία τίτλου Master, DEA ή άλλου µεταπτυχιακού διπλώµατος ( προκειµένου για υποτροφία διδακτορικού επιπέδου ), στο οποίο πρέπει να φαίνεται ο βαθµός ή η διάκριση. 12) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.1599/86, µε την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει πάρει υποτροφία από άλλη πηγή για τις συγκεκριµένες µεταπτυχιακές σπουδές και ότι από την στιγµή που θα αποδεχθεί άλλη υποτροφία µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα που καλύπτει η υποτροφία του Κληροδοτήµατος Σπυρ. Φ. Αντύπα, θα παραιτηθεί από την τελευταία. Β. Εάν πρόκειται για ανανέωση υποτροφίας Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει: 1) Αίτηση προς την ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας και 2) Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. στο οποίο φοιτά, από το οποίο να προκύπτει η πρόοδος των µεταπτυχιακών του σπουδών.

3 IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Τελευταία ηµέρα υποβολής - αποστολής των αιτήσεων µε όλα τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά, ορίζεται και για τις δύο περιπτώσεις ( νέων υποτροφιών και ανανεώσεων ) η 29 η Ιουνίου 2012, ώρα 14:00. Οι αιτήσεις µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία της ιαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήµατος, στην οδό Π. Χαροκόπου 60 στο Αργοστόλι ( τηλ: fax : ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο υποψήφιο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: Γραφεία Κληροδοτήµατος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας, Π. Χαροκόπου 60, Αργοστόλι ( ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας 29/6/2012 ). Κατά την µε οποιοδήποτε τρόπο παραλαβή, θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό παραλαβής από την Γραµµατεία του Κληροδοτήµατος που θα παραδίδεται ή θα ταχυδροµείται στον ενδιαφερόµενο. 1. Κριτήρια Επιλογής V. ΕΠΙΛΟΓΗ Α. Για την περίπτωση νέων υποτροφιών Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για τη χορήγηση των προκηρυσσοµένων υποτροφιών, είναι, κατά αξιολογική σειρά, τα ακόλουθα: α) Βαθµός πτυχίου Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ή προδιδακτορικού Master, DEA κλπ. Και συγκεκριµένα: Σε περιπτώσεις υποψηφίων για προδιδακτορικού επιπέδου σπουδές (Master, DEA κλπ. ) προτάσσονται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου Α.Ε.Ι.- Α.Τ.Ε.Ι. Σε περιπτώσεις υποψηφίων για µεταπτυχιακή υποτροφία διδακτορικού επιπέδου σπουδών από τους οποίους άλλοι προσκοµίζουν πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι και άλλοι προδιδακτορικό Master, DEA κλπ, προτάσσονται οι δεύτεροι, µε βάση τον µεγαλύτερο βαθµό τίτλου και ακολουθούν οι κάτοχοι µόνο πτυχίου µε βάση τον µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου β) Εισόδηµα Στις περιπτώσεις ισοβαθµίας προτάσσονται οι υποψήφιοι µε το χαµηλότερο εισόδηµα της οικογένειας των γονέων τους στο οποίο προστίθεται το εισόδηµα των ιδίων ( οικογενειακό ή ατοµικό ) αν υπάρχει. γ) Θέµα µεταπτυχιακής εργασίας Στις περιπτώσεις ίσων εισοδηµάτων, προτάσσονται οι υποψήφιοι των οποίων το θέµα της µεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, αναφέρεται στην Κεφαλονιά ή τα Επτάνησα. δ) Ηλικία Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αξιολόγησης του ανωτέρω κριτηρίου ( γ ), προτάσσονται οι υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη ηλικία. Η ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος µπορεί, προ της τελικής της απόφασης, να καλέσει τους υποψηφίους στα γραφεία της για προφορική συνέντευξη. 2. ιαδικασία επιλογής Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και εντός του πρώτου δεκαπενθήµερου του Ιουλίου 2012, η ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος συνεδριάζει για την επιλογή των υποτρόφων ακαδ. έτους , τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: - Εξαιρεί αιτιολογηµένα από τη διαδικασία επιλογής όσους εκ των υποψηφίων δεν έχουν υποβάλει εµπρόθεσµα τις αιτήσεις τους ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από αυτήν δικαιολογητικά. - Καταρτίζει ακολούθως 3 πίνακες στους οποίους περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει εµπρόθεσµα τις αιτήσεις τους µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και

4 πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. α) Πίνακα υποψηφίων καταγοµένων από τη ηµοτική Κοινότητα Πυλάρου, για µία ( 1 ) µεταπτυχιακή υποτροφία προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου εξωτερικού ή εσωτερικού. Από τον Πίνακα επιλέγει τον δικαιούχο της υποτροφίας σύµφωνα µε τα κριτήρια του εδαφίου 1 της παρούσας ενότητας V. Η χορηγούµενη υποτροφία είναι κατά προτεραιότητα διδακτορικού επιπέδου εξωτερικού, άλλως εσωτερικού και, εάν δεν υπάρχουν σχετικά αιτήµατα, προδιδακτορικού επιπέδου εξωτερικού, άλλως εσωτερικού. Μετά την επιλογή του δικαιούχου οι λοιποί υποψήφιοι του Πίνακα αυτού συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής των υπόλοιπων, εντασσόµενοι, ανάλογα µε το αίτηµά τους, στους κατωτέρω Πίνακες ( β ) ή ( γ ). β) Πίνακα υποψηφίων για δύο ( 2 ) µεταπτυχιακές υποτροφίες εξωτερικού προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών ή για µία ( 1 ) ίδια υποτροφία, εάν έχει επιλεγεί υποψήφιος υπότροφος εξωτερικού καταγόµενος από τη ηµοτική Κοινότητα Πυλάρου. Από τους υποψηφίους του Πίνακα αυτού επιλέγει ισάριθµους ( 2 ή 1 ) υπότροφους σύµφωνα µε τα κριτήρια του εδαφίου 1 της παρούσας ενότητας V. γ) Πίνακα υποψηφίων για τέσσερις ( 4 ) µεταπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών ή για τρεις ( 3 ) ίδιες υποτροφίες, εάν έχει επιλεγεί υποψήφιος υπότροφος εσωτερικού καταγόµενος από τη ηµοτική Κοινότητα Πυλάρου. Από τους υποψηφίους του Πίνακα αυτού επιλέγει ισάριθµους ( 4 ή 3 ) υπότροφους σύµφωνα µε τα κριτήρια του εδαφίου 1 της παρούσας ενότητας V. Β. Για την περίπτωση ανανέωσης υποτροφίας Η ιαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήµατος συνεδριάζει εντός του αυτού χρονικού διαστήµατος ( πρώτο δεκαπενθήµερο Ιουλίου 2012 ) και αποφασίζει επί των εµπροθέσµως υποβληθεισών αιτήσεων ανανέωσης υποτροφιών, λαµβάνοντας υπόψη της τα στοιχεία της ενότητας ΙΙΙ Β. VI. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο νέος υπότροφος υπογράφει στα γραφεία του Κληροδοτήµατος σύµβαση µε την.ε. σύµφωνα µε την οποία: 1) Αποδέχεται, το ποσό της υποτροφίας να του καταβάλλεται σε δέκα µηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται, ευθύς µετά την έγκριση της επιλογής του από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου- υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Τα χρήµατα θα κατατίθενται σε λογαριασµό, στο όνοµά του, σε µια από τις λειτουργούσες στο Αργοστόλι Τράπεζες που θα γνωστοποιήσει κατά την υπογραφή της σύµβασης. Με τη συµπλήρωση του πρώτου εξαµήνου σπουδών θα καταθέτει στο Κληροδότηµα βεβαίωση προόδου αυτών. 2) ηλώνει ότι για ενδεχόµενη ανανέωση της υποτροφίας του θα συµµορφώνεται µε τους όρους της προκήρυξης. 3) Συµφωνεί να γίνει µέλος του Συλλόγου Υποτρόφων του Κληροδοτήµατος, όταν αυτός ιδρυθεί. 4) εσµεύεται να κάνει µνεία της υποτροφίας που του χορηγήθηκε από το Κληροδότηµα στις επιστηµονικές εργασίες του και σχετικές δηµοσιεύσεις, κατά το διάστηµα ισχύος της υποτροφίας αυτής. 5) Υποχρεούται να προσκοµίσει στο Κληροδότηµα επίσηµο αντίγραφο του προδιδακτορικού ή διδακτορικού του τίτλου, µετά την αποπεράτωση των σπουδών του. 6) Υποχρεούται να καταθέσει στο Κληροδότηµα αντίγραφο της µεταπτυχιακής του εργασίας διατριβής, προκειµένου αυτό να έχει τη δυνατότητα δηµοσίευσής της.

5

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 17/10/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 17/10/2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE Αγαπητοί / ες Σας ενηµερώνουµε ότι η COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί για ένατη συνεχή χρονιά, πρόγραµµα Υποτροφιών µε στόχο την υποστήριξη των

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 1 Ι Ρ Υ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 4ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για σπουδές στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005)

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005) Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 12 11-2008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΤΜΗΜΑ Β Φ3/ 146583 /Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΛΑ ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Page 1 of 6 ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ (21o) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Το Ίδρυµα προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION Περιφέρεια 28, Τµήµα Α608 BW Friedrich Schiller e.v Εκπαιδευτικό τµήµα Εκπαίδευση και Υποτροφίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ Α608 FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το τµήµα Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013/2014 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 14 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2013/2014, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης θα χορηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθεί σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από την

Διαβάστε περισσότερα