ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 823/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 823/02-12-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ Ερμούπολη -Σύρος Τηλ , FAX ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 82/ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών CPV προϋπολογισμού ετήσιας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2/12/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ , 14:00π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Χαμηλότερη τιμή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Β' Ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού Όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Διακήρυξης. Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (βλέπε άρθρο10) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 02/12/2014 0/12/2014

3 Έχοντας υπόψη: 1. Το N. 852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Το Ν.4155/201 (ΦΕΚ 120/Α/ ) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) 4. Του Π.Δ. 46/ (ΦΕΚ 20 Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για της Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ». 5. Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/ Τον Ν. 262/95 (ΦΕΚ 247 Α ) περί Δημόσιου Λογιστικού. 7. Του Ν.46/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας». 8. Του Ν. 979/2011 και κυρίως το άρθρο 61 αυτού. 9. Το Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 10. Την 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης. 11. Την 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ περί κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού. Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 82/ με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις εργασίες ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών, γίνεται στο παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης. 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι κ.τ.λ.). 2. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί με πιστώσεις του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.(ΦΟΔΣΑ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον

4 Ελληνικό τύπο, στο Εμπορικό Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4155/1, της Υ.Α. Π1/290/ ,του Π.Δ. 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 6. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα. 7. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολο τους ως απαράδεκτες. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η και ώρα 14:00π.μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. του αρ.6 του Ν.4155/201 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/290/ Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγηση τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύναται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικία νομοθεσία. 11. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί μέχρι την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα αναρτηθεί στο φάκελο του διαγωνισμού και θα αποσταλεί στο

5 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των προμηθευτών. 12. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και η υποβολή τους θα γίνεται μόνο από τον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 1. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 14. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφοράς. Συνεταιρισμοί Κοινοπραξίες. Προαπαιτούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 15. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( VAT identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

6 1. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: Α. Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Β. Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία θα δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών () εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 16. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 17. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση: α). Στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. β). Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), την 0/12/2014. γ) στις εφημερίδες: 1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

7 5. ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ δ) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ε) Θα αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κυκλάδων ζ) Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 18. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο της δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και συγκεκριμένα στο φάκελο δικαιολογητικών, ως συνημμένα αρχεία σε μορφή.pdf, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (Δεν υποβάλλεται από ΑΕ), ή φωτοαντίγραφο της αίτησης για την έκδοση του. 2. Φορολογική ενημερότητα (κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να είναι σε ισχύ (2/12/2014)).. Ασφαλιστική ενημερότητα των ασφαλιστικών ταμείων που υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος ο προμηθευτής (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.τ.λ) και του ΙΚΑ για το προσωπικό της εταιρείας του (κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να είναι σε ισχύ (2/12/2014)). 4. Πιστοποιητικό της οικείας Επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, ως και των συναφών αυτής διατάξεων, των κειμένων νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι: α) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. β) Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση γ) Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 7. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας αν πρόκειται για εταιρεία. 8. Απόφαση του Δ.Σ., εάν πρόκειται για εταιρεία, περί ορισμού εκπροσώπησης. 9. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

8 10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε 1.67,9 (ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. άρθρο 15 παρ. 8 Π.Δ. 28/80). Η διάρκεια ισχύος της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες και άνω. 11. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα αναλάβει την υποχρέωση να αποστείλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά του διαγωνισμού εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ, εκτός των υπεύθυνων δηλώσεων οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. (ημερομηνία καταληκτική για την υποβολή των προσφορών = 19/12/2014, ημερομηνία καταληκτική για την αποστολή των δικαιολογητικών = 22/12/2014). Η μη επισύναψη των παραπάνω δικαιολογητικών σε μορφή αρχείου.pdf, στην πλατφόρμα του διαγωνισμού καθώς επίσης και η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω (εκτός των υπεύθυνων δηλώσεων), εντός τριών ημερών από την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. ΑΡΘΡΟ 2ο Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη μέχρι την 19/12/2014 και ώρα 14:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών). Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε μορφή επισυναπτόμενων αρχείων στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού θα κατατεθούν ως συνημμένα αρχεία στον πίνακα των απαιτήσεων και θα συμπληρώνεται ως ΝΑΙ η συμπλήρωση της απαίτησης. Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο και θα ενσωματωθεί ως κλειδωμένο αρχείο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά είναι το συνολικό ποσό μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις εργασίες ενός ημερολογιακού έτους. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (81.896,55 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Εκπρόθεσμη άφιξη στο ΦΟΡΕΑ των δικαιολογητικών που απαιτούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο διαγωνιζόμενος θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ ο Εναλλακτικές προσφορές Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Προσφορές μεγαλύτερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν γίνονται δεκτές.

9 ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Την 14.00π.μ. της 19/12/2014, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και κλειδώνει η πλατφόρμα του διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την ώρα λήξης του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να παραληφθούν από το ΦΟΡΕΑ μέχρι το αργότερο την 22/12/2014. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την 2/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. Κάθε μέλος της επιτροπής θα πιστοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει ο φάκελος που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών καθώς επίσης και του πίνακα συμμόρφωσης. Η επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρχεία με διαβάθμιση εμπιστευτικού από διαγωνιζόμενο, η επιτροπή θα αποφασίσει, ανάλογα με το περιεχόμενο για την διατήρηση ή μη της εμπιστευτικότητας του εγγράφου. Στη συνέχεια η επιτροπή θα εισάγει του κωδικούς πιστοποίησης της και θα προβεί στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσους έγιναν τελικά αποδεκτοί. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων (δεν επιτρέπεται προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%). Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην συνέχεια θα συντάξει πρακτικό και θα το αποστείλει, μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους. (η πλατφόρμα του διαγωνισμού αυτόματα το αποστέλλει και στο που έχει δηλώσει ο διαγωνιζόμενος). Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά. Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Φορέα. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5ο Ισχύς της προσφοράς Κρατήσεις Δαπάνες Δημοσίευσης Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.

10 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών () μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού στον Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Φορέα εξοφλημένα τα τιμολόγια των εφημερίδων. ΑΡΘΡΟ 6ο Ματαίωση του Διαγωνισμού Ο Φορέας δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα απαράδεκτο ή ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ασύμφορο ακόμα και για την περίπτωση που δεν μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών για ανάπτυξη συναγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 7ο: Ενστάσεις - Πρακτικό διεξαγωγής Διαγωνισμού Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Οι ενστάσεις που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής διαγωνιζομένου ή την νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη αυτού (μέχρι την 24/12/2014). Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν καθώς και οι εισηγήσεις της επιτροπής πάνω στις ενστάσεις (μαζί με το οικείο πρακτικό) υποβάλλονται στο Δ.Σ. του Φορέα, το οποίο αποφαίνεται επί των ενστάσεων και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8ο: Εγγυήσεις Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.67,9 (ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. άρθρο 15 παρ. 8 Π.Δ. 28/80). Η διάρκεια ισχύος της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά τη υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 4.094,8 (ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της προσφερόμενης εργασίας - άρθρο 26 Π.Δ. 28/80, μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δημοπρασία). Η διάρκεια ισχύος της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή

11 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. H εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο των εργασιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι παρακράτησής της, μέρους του ποσού, όπως ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση. ΑΡΘΡΟ 9ο: Υπογραφή σύμβασης Ο Φορέας θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο την εγκριτική απόφαση της ανάθεσης προσκαλώντας τον να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο το πολύ εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει τις απαραίτητες άδειες οδήγησης και χειρισμού μηχανήματος, των φυσικών προσώπων που θα αποτελούν τους απασχολούμενους στην περιγραφόμενη εργολαβία. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για υπογραφή μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της πρόσκλησης, ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ. και ο Φορέας μπορεί να προβεί στην είσπραξη της εγγύησης συμμετοχής που έχει καταθέσει. Στη συνέχεια καλείτε ο επόμενος σε σειρά διαγωνιζόμενος. Σε περίπτωση που και ο τελευταίος μειοδότης δεν αποδεχθεί την κατακύρωση του διαγωνισμού και κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία, ο Φορέας δικαιούται να επαναλάβει τον διαγωνισμό σε βάρος του έκπτωτου, ενώ θα διατηρηθεί κάθε δικαίωμα για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν. ΑΡΘΡΟ 10ο: Ποινικές Ρήτρες. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, σύμφωνα με την Νομοθεσία που περιγράφεται στην παρούσα, τη Διακήρυξη και γενικότερα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο τη συλλογή του ανακυκλώσιμου υλικού από κάποιο ή κάποια από τα σημεία συλλογής γεγονός που θα διαπιστώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες () ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το Φορέα ως ποινική ρήτρα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μηνιαίας εργολαβικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση πέραν των τριών () ημερών, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα είκοσι τοις εκατό (20%) της μηνιαίας εργολαβικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ως μηνιαία εργολαβική αποζημίωση για τους εν λόγω υπολογισμούς νοείται το 1/12 του ετήσιου εργολαβικού ανταλλάγματος. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που με ευθύνη του αναδόχου η εκτέλεση των εργασιών καθυστερήσει πάνω από δέκα (10) ημέρες σε κάποιο ή σε κάποια από τα σημεία συλλογής, ο Φορέας δικαιούται να

12 ακυρώσει τη σύμβαση και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 11ο: Διάρκεια σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού με την υποχρέωση περαίωσης της «Αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών» στα όρια ευθύνης του Φορέα. ΑΡΘΡΟ 12ο: Παρακολούθηση Η παρακολούθηση όλων των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Φορέα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση (π.χ. έλεγχος ορθότητας αποκομιδής, έλεγχος έγκριση ημερολογίων εργασιών, κλπ) Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της ως άνω επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Φορέας δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον πιο πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. ΑΡΘΡΟ 1ο: Παραλαβή -Καταβολή Εργολαβικού Ανταλλάγματος Η καταβολή του μηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγματος, θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, η οποία ορίζεται από το Φορέα, την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο και των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων θα είναι και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος το οποίο θα εκδοθεί από τον Φορέα.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με σύμβαση, είναι η αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στα όρια ευθύνης του Φορέα. Συγκεκριμένα, ο Φορέας έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε. ένα πυκνό δίκτυο κάδων ανακύκλωσης. Για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών ο ανάδοχος θα χρειαστεί να δρομολογήσει οχήματα (γερανοφόρα και μικρά φορτηγά), τα οποία θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στους στενούς δρόμους της Ερμούπολης και να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού. Όλα τα οχήματα κατά την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να φέρουν σήμανση (η οποία θα προσδιοριστεί από τον Φορέα), ώστε ο Φορέας και οι πολίτες να γνωρίζουν τα οχήματα που μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Με την παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών, δηλαδή α) χαρτί, β) πλαστικό γ) γυαλί, δ) αλουμίνιο, ε) συσκευασίες, στ) μεταλλικές συσκευασίες, ζ) ηλεκτρικές συσκευές, και την οργάνωση της υπηρεσίας αποκομιδής και μεταφοράς τους σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών που θα υποδεικνύεται από το Φορέα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποτελεί τον επίσημο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης. Σύμφωνα με τις 4145/2007 (ΦΕΚ 1079/Β /2007) και 048/2011 (ΦΕΚ 1062/Β / ) Αποφάσεις, ο Φορέας έχει την υποχρέωση της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανακύκλωσης στη Σύρο. Έδρα του Φορέα είναι η Ερμούπολη του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης του Νομού Κυκλάδων. Ο Φορέας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 46/2006) και διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το σύστημα ανακύκλωσης των κάδων, που έχει αναπτυχθεί από το Φορέα, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. βάσει της σχετικής συμβάσεως συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, καλύπτει όλο το Δήμο Σύρου -Ερμούπολης. Έτσι, το έργο της παρούσας σύμβασης καλύπτει όλο τον χώρο ευθύνης του Δήμου το οποίο μέχρι πρότινος καλυπτόταν με προσωπικό του ίδιου του Φορέα.

14 Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου -Ερμούπολης σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. αλλά και διάφορες χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισε κατά καιρούς και ιδίους πόρους κατάφερε να αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο τριών () ρευμάτων κάδων ανακύκλωσης στον χώρο ευθύνης του, το οποίο αποτελείται από μεγάλους μεταλλικούς κάδους τύπου καμπάνας οι οποίοι υπάρχουν σε όλο το νησί και περιμετρικά του ιστορικού κέντρου της Ερμούπολης αλλά και μικρούς πλαστικούς κάδους μικρότερης χωρητικότητας οι οποίοι εξυπηρετούν το κέντρο της Ερμούπολης. Αναλυτικά οι περιοχές και οι κάδοι στο πίνακα που ακολουθεί:

15 ΚΑΔΟΙ ΧΩΡΙΑ ΚΑΔΟΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Μάνα Εκκλησία Μάνα Σχολείο (έξω) Μάννα Σχολείο (μέσα) 1 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αζόλιμνος Διαστάυρωση Λαζαρέτα Λαζαρέτα (Άγιος Ελευθέριος) ΤΕΛΩΝΕΙΟ Αζόλιμνος Αγ. Φραγκίσκος 4 Μαρινόπουλος ΔΕΗ Αζόλιμνος Πυρκαλ Κολυμβητήριο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βάρη Ραφαέλος Βάρη νεκροταφείο Καρνάγιο ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Βάρη Ευθεία Φάμπρικα 4 Άγιος Παντελεήμονας 4 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 1 Αχλάδι Καμίνια Γήπεδο ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ Μέγας Γυαλός Καμίνια Άγιος Γεώργιος ΑΣΤΕΡΙΑ Μέγας Γυαλός Παραλία Ταξιάρχης ΠΑΛΛΑΣ Ποσειδωνία Γήπεδο Πορτάρα 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ποσειδωνία Πρίντεζης Χασαποταβέρνα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ποσειδωνία Ελεάννα Ποσειδωνία Ναυτική Βάση 4 Γυμνάσια ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Φοίνικας Παραλία Άνω Σύρος Φοίνικας ΚΑΠΗ Σταυρός Παρακοπής Άνω Σύρος Επάνω Άνω Σύρος Καστρί (παρασκευαστήριο) Βήσσας Διασταύρωση 4 Ανάσταση Βήσσας Μέσα Δείλι Πάγος Κέντρο Ξυλοτεχνική Δόξα 4 Πάγος Φρέρης Ιεράρχες Γαλησσάς Παραλία Φωλιά Γαλησσάς Παραλία Γήπεδο Φρερ Γαλησσάς Ποταμός Καποδιστρίου Κίνι Ποταμό 4 Λαλακιά 4 Κίνι Ψηλά Λιμάνι 4 Αληθινή Πυροσβεστική Αληθινή πιο Κάτω Βράχος Επισκοπείο Μέσα Περιφέρεια Επισκοπείο Γαβριήλ Άγιος Νεκτάριος Εργατικές Κατοικίες Τάλαντα Χρούσσα Λύκεια 4 Πότισμα Μάνα Αλιφραγκής Δανακός Λιμάνι 6 Κίνι παραλία Λωτός Μαρινόπουλος χαρτί Γαλησσάς Ζωζεφίνα χαρτί 1 Βιδάλης Γαλησσάς Ξενοδοχείο 2 Αμαξοστάσιο χαρτί 1 Expert Τάλαντα Καραβίτης Νοσοκομείο Τυποκυκλαδική 2

16 . Τα ανωτέρω σημεία ενδέχεται να αυξηθούν έως ποσοστού 20%, σε σημεία που θα υποδείξει στον ανάδοχο ο Φορέας, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην υποχρέωση συλλογής αποκομιδής χωρίς επιπλέον αμοιβή του αναδόχου ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για το έτος 2011, η ποσότητα του ανακυκλώσιμου υλικού, που συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, ανήλθε σε 950 τόνους, που αντιπροσωπεύει το 0% των συνολικών παραγόμενων απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα. Η δυναμικότητα του συστήματος, με την προοπτική της τοποθέτησης επιπλέον κάδων αλλά και της περαιτέρω ενεργοποίησης των πολιτών, ευελπιστούμε να αγγίξει το 50% των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων της νήσου Σύρου. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ -ΒΑΡΔΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Η συλλογή του ανακυκλώσιμου υλικού θα πρέπει να γίνεται καθημερινά. Το ωράριο θα είναι τέτοιο ώστε να αυτορυθμίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες συλλογής και μεταφοράς και να εξυπηρετούνται όλα τα σημεία σταθερά και έκτακτα που έχει ήδη αναπτύξει ο Φορέας τα 4 προηγούμενα χρόνια της λειτουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση η αποκομιδή να γίνεται τακτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρατηρείται συσσώρευση ή πλήρωση των κάδων από ανακυκλώσιμα υλικά. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Οι κάδοι που έχουν αναπτυχθεί στο νησί συνολικά ανέρχονται στους 285 προσμετρώντας και τους μικρούς πλαστικούς Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το προσωπικό και τα οχήματα, με μοναδικό σκοπό την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και την μεταφορά τους στον υποδεικνυόμενο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. Τα οχήματα θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με τη σύμβαση, είναι η αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών (δηλαδή α) χαρτί, β) πλαστικό γ) γυαλί, δ) αλουμίνιο, ε) συσκευασίες, στ) μεταλλικές συσκευασίες, ζ) ηλεκτρικές συσκευές από καταστήματα, υπηρεσίες και πολίτες με την αποκομιδή από κάδους που έχουν τοποθετηθεί για αυτό το σκοπό, εκ μέρους του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα προβεί σ' όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και θα οργανώσει με το απαραίτητο προσωπικό, την υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης που θα του υποδείξει ο Φορέας. Στις αρμοδιότητες του αναδόχου συγκαταλέγεται και η συνολική εξυπηρέτηση πολιτών που με τηλεφώνημα τους στον αρμόδιο υπάλληλο θα ζητούν να απομακρυνθούν τα προς

17 ανακύκλωση υλικά του. Ο ανάδοχος λειτουργίας του συστήματος της ανακύκλωσης με αποκομιδή από τους κάδους ανακυκλώσιμων αλλά και από σταθερά και έκτακτα σημεία που προκύπτουν καθημερινά, υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω εργασίες προς τον Φορέα του έργου: 1. ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται στην τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, που αφορούν στην συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. 2. ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ Καθημερινή αποκομιδή, τουλάχιστον, από όλα τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης με τήρηση του σημερινού καθεστώτος που είναι Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ασημί κάδος και Τρίτη Πέμπτη Σάββατο κίτρινος κάδος. Ο μπλε κάδος του γυαλιού και ο κάδος των ηλεκτρικών συσκευών θα συλλέγεται όταν κρίνεται απαραίτητο. Η ορθότητα της διαδικασίας αποκομιδής θα παρακολουθείται και θα πιστοποιείται από Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Φορέα. Οι κάδοι θα συλλέγονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρεμπόδιση ή επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα και τους πολίτες. Θα ανοίγονται τα ποδαρικά του φορτηγού για τη σωστή και ορθή λειτουργία του οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει πάραυτα να ενημερώνεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα. Καθημερινά, και συγκεκριμένα από Δευτέρα έως και Σάββατο, θα συλλέγονται από το κέντρο της Ερμούπολης οι μικροί κάδοι με το μικρό όχημα της ανακύκλωσης, καθώς και από την Εταιρεία «Τυποκυκλαδική», στην περιοχή Μάννα ν. Σύρου, όπου έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστοί μεγάλοι κάδοι λόγω της μεγάλης ποσότητας απορριπτόμενου χαρτιού. Συλλογή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορα σημεία, στα οποία συγκεντρώνονται υλικά εκτός των τοποθετημένων κάδων, καθ υπόδειξη του Φορέα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα συμφωνία του Φορέα με τους πολίτες και τους καταστηματάρχες της Σύρου (π.χ. η αγορά, τα σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία που ενδεχομένως να προκύπτουν μετά από συνεννόηση με το Φορέα). Τα υλικά εκτός των κάδων θα συλλέγονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρεμπόδιση ή επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους, αλλά και από τα υπόλοιπα σημεία όπως αυτά θα υποδεικνύονται από το Φορέα, θα πρέπει να γίνεται τακτικά, ώστε να μην παρατηρείται συσσώρευση υλικών και πλήρωση των κάδων. Σε περίπτωση, δε, που υπάρξει από την Επιτροπή Παρακολούθησης η διαπίστωση ότι η αποκομιδή και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών δεν γίνεται με ορθότητα, τότε δύναται να κινηθεί διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας, όπως αυτές περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη. Το προαναφερόμενο εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών δύναται να αλλάζει κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Φορέα.

18 . ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Οι εργασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή της Ποσότητας και της Ποιότητας των υλικών που συλλέγονται. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο Εργασιών στο οποίο θα καταγράφονται τα δρομολόγια που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων (σε τόνους και m ) των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών, ανά κατηγορία υλικού. Υποχρεούται, δε, να αποστέλλει καθημερινά τα ανωτέρω στοιχεία, και σε ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. 4. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ακολουθείται η τακτική της μηχανικής αποκομιδής των κάδων μεταλλικών και πλαστικών με τη χρήση των ειδικών παραχωρηθέντων οχημάτων του Φορέα (όπως αυτά έχουν περιγραφεί παραπάνω). Επίσης η συλλογή των υπολοίπων ανακυκλώσιμων υλικών από τα διάφορα σημεία συγκέντρωσης, όπως περιγράφηκαν παραπάνω (για παράδειγμα από την αγορά της Ερμούπολης) θα γίνεται χειρωνακτικά και η μεταφορά τους θα γίνεται με τα μικρά οχήματα. Όλοι οι χώροι περιμετρικά των κάδων αλλά και των σημείων εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών στα υπόλοιπα σημεία συγκέντρωσης (στην αγορά κτλ), θα καθαρίζονται επιμελώς. 5. ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ Υποχρέωση του ανάδοχου είναι η μεταφορά όλων των ανακυκλώσιμων υλικών σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών που θα υποδεικνύεται από το Φορέα. 6. ΚΑΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Θα ελέγχονται και θα αδειάζουν όποτε κρίνεται απαραίτητο οι κάδοι ηλεκτρικών συσκευών του φορέα που υπάρχουν σε σημεία που θα υποδείξει ο Φορέας καθώς και ηλεκτρικές συσκευές από πολίτες που τυχόν θα τηλεφωνούν και θα θέλουν άμεση εξυπηρέτηση και μεταφορά τους στο χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας. 7. ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Η ορθή διαχείριση του συστήματος επιβάλλει την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Το σχέδιο αυτό, πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση των πιθανών έκτακτων περιστατικών, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την λειτουργία του συστήματος. Το Σχέδιο Έκτακτων Περιστατικών θα καταρτιστεί από τον ανάδοχο και θα υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 8. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, είναι η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που αφορούν στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού (κάδοι κ.α.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει την επιφάνεια πέριξ των κάδων

19 από υπολείμματα ανακυκλώσιμων υλικών και να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων υποδοχής των κάδων. Αποκατάσταση τυχόν βλαβών-ζημιών των κάδων θα γίνονται με μέριμνα του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ενώ τα απαιτούμενα υλικά για τις εργασίες αποκατάστασης θα παρέχονται από το Φορέα. 9. ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι εργασίες περιλαμβάνουν, τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από τη λειτουργία του συστήματος, την ενημέρωση του Φορέα και άλλων αρμοδίων για τη λειτουργία του συστήματος σε μηνιαία βάση, την τήρηση αρχείων καταγραφών, την υποβολή μηνιαίας και ετήσιας έκθεσης κλπ. 10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΠΟ Το προσωπικό που οφείλει να παρέχει ο Ανάδοχος, για την ορθή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης θα πρέπει να έχει τις σχετικές επαγγελματικές άδειες, όπου απαιτούνται. 11. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των πολιτών που σε καθημερινή βάση τηλεφωνούν στο Φορέα και ζητούν εξυπηρέτηση για την απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων υλικών τους που τυχόν βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές από κάδους και άλλα σταθερά μας σημεία πάντα σε συνεννόηση με το Φορέα. Πάντα σε συνεννόηση με το Φορέα θα εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση όποια ζητήματα προκύπτουν και έχουν να κάνουν με τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος που έως τώρα είχε εφαρμοστεί και οδηγήσει στη μεγάλη επιτυχία της ανακύκλωσης στο νησί μας. 12. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες του αναδόχου περιλαμβάνονται, εκτός των προαναφερομένων δαπανών, και τα παρακάτω: Οι δαπάνες προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. Οι δαπάνες διάθεσης και εξόδων κίνησης οχημάτων (τα οποία υποχρεούται να τα παρέχει ο ανάδοχος) για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι πιθανές δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από τον Φορέα για τη λειτουργία της ανακύκλωσης. 1. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται και την ορθή λειτουργία του συστήματος απαιτούνται οχήματα (γερανοφόρα και μικρά φορτηγά), τα οποία θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στους στενούς δρόμους της Ερμούπολης και να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού, με το απαιτούμενο για την λειτουργία προσωπικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ