ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τµήµα 18 ο Τριµελές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τµήµα 18 ο Τριµελές"

Transcript

1 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 18 ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Παναγιώτη Χαµάκο και Νικόλαο Ψαρρό - Εισηγητή, Εφέτες ιοικητικών ικαστηρίων και γραµµατέα τη Χαρίκλεια Καραγιάννη, δικαστική υπάλληλο, σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 20 Ιανουαρίου 2011 για να δικάσει την από 21 Μαΐου 2009 (αριθµ. καταχ. ΑΒΕΜ: 269/ ) προσφυγή τ ω ν Ναυτιλιακών Εταιρειών µε την επωνυµία : 1) ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ Ν.Ε., 2) ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε. και 3) ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ν.Ε., που εδρεύουν στο Βαθύ Σάµου (οδός Θ. Σοφούλη αριθµ. 5), οι οποίες παραστάθηκαν µε τον πληρεξούσιό τους δικηγόρο Πάνο Σοφούλη, κ α τ ά των: 1) Ελληνικού ηµοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο οποίος δεν εµφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά λογίζεται ότι παραστάθηκε µετά την υποβολή της από δήλωσης της ικαστικής Αντιπροσώπου του Ν.Σ.Κ. Αγγελικής Χειρδάρη, βάσει του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ... και 2) Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κότσικα αρ. 1Α), η οποία παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Μιχαήλ Ανδρεοπούλη. Το ικαστήριο, άκουσε τους διάδικους που παραστάθηκαν, οι ο- ποίοι ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά, µ ε λ έ τ η σ ε τη δικογραφία και σ κ έ φ τ η κ ε σύµφωνα µε το νόµο. 1. Επειδή, η κρινόµενη προσφυγή παραδεκτώς εισάγεται προς περαιτέρω συζήτηση, µετά την έκδοση και εκτέλεση της 1362/2010 προδικαστι- 1

2 κής απόφασης του ικαστηρίου τούτου. Με την προσφυγή αυτή, για την ά- σκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόµιµο παράβολο ( , και /2009), οι προσφεύγουσες ζητούν παραδεκτώς την ακύρωση της 426/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ε.Α.), µε την οποία ε- πιβλήθηκε σε βάρος της πρώτης, δεύτερης και τρίτης απ αυτές πρόστιµο ποσού 8.290, και ευρώ, αντιστοίχως, µε την αιτιολογία ότι αυτές εκµεταλλεύτηκαν καταχρηστικώς τη δεσπόζουσα θέση τους στη σχετική αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977. Οµως, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί κατά το µέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού η- µοσίου, αφού το τελευταίο δεν νοµιµοποιείται παθητικώς στην παρούσα δίκη. Τούτο, γιατί κατ άρθρο 6 παρ. 16 του ν. 703/1977, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 9 του ν. 3373/2006 (Α 188) η Ε.Α έχει διακεκριµένη νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες, που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της. 2. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 703/1977 ( Α 278) «Απαγορεύεται η υπό µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων καταχρηστική εκµετάλλευσις της δεσποζούσης θέσεως αυτών επί του συνόλου ή µέρους της αγοράς της χώρας. Η καταχρηστική αύτη εκµετάλλευσις δύναται να συνίσταται ιδία: α) εις τον άµεσον ή έµµεσον εξαναγκασµόν προς καθορισµόν είτε των τιµών α- γοράς ή πωλήσεως είτε άλλων µη ευλόγων όρων συναλλαγής, β) εις τον περιορισµόν της παραγωγής, της καταναλώσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως, επί ζηµία των καταναλωτών, γ) εις την εφαρµογήν άνισων όρων δι' ισοδυνά- µους παροχάς, ιδία εις την αδικαιολόγητον άρνησιν πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, κατά τρόπον ώστε επιχειρήσεις τινές να τίθενται εις µειονεκτικήν εν τω ανταγωνισµώ θέσιν, δ) εις την εξάρτησιν της συνάψεως προσθέτων συµβάσεων αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συµφώνως προς τας εµπορικάς συνήθειας, δεν συνδέονται µετά του αντικειµένου των συµβάσεων τούτων». 3. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Στις , µε αριθµό πρωτοκόλλου 2

3 4772, κατατέθηκε στην Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού (εφεξής «Γ Α») καταγγελία της εταιρείας µε την επωνυµία «I.T.S.A. Travel Samos Μιχαλάκη Σαρλάς ΟΕ» κατά των προσφευγουσών ναυτικών εταιρειών µε την επωνυµία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ», «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ» και «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ», που δραστηριοποιούνται στη νήσο Σάµο, ενώ, στις , µε αρ. πρωτ. 137, κατατέθηκε από την ως άνω καταγγέλλουσα εταιρεία στη Γ Α συµπληρωµατική καταγγελία. Οι προσφεύγουσες εταιρείες είναι µονοκάραβες ναυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σάµο και είναι οι µόνες ναυτικές εταιρείες στο νησί που πραγµατοποιούν τοπικές ηµερήσιες θαλάσσιες εκδροµές. Τα τουριστικά γραφεία του νησιού συµβάλλονται µε τις ανωτέρω ναυτικές εταιρείες µε σκοπό τη συµµετοχή των πελατών τους στις ηµερήσιες εκδροµές των τουριστικών πλοίων των καταγγελλοµένων εταιρειών. Η ανωτέρω καταγγέλλουσα εταιρεία αποτελεί ένα από τα τουριστικά γραφεία του νησιού, οι ιδιοκτήτες του οποίου είναι και µέτοχοι των προσφευγουσών εταιρειών. Η συνεργασία των τουριστικών πρακτορείων του νησιού µε τις προσφεύγουσες εταιρείες πραγµατοποιείται µε την υπογραφή συµβολαίου συνεργασίας στο οποίο, µεταξύ άλλων, αναγράφεται το ύψος των τιµών των εισιτηρίων και η αντίστοιχη προµήθεια, την οποία λαµβάνουν τα τουριστικά πρακτορεία, η οποία είχε καθοριστεί περίπου στο 50% της συνολικής τιµής του εισιτηρίου. Η προµήθεια αυτή διαµορφώνεται ανάλογα µε την κίνηση του τουριστικού πρακτορείου σε συνδυασµό µε το εάν οι ιδιοκτήτες των πρακτορείων είναι και µέτοχοι των προσφευγουσών εταιρειών, οι οποίες συνιστούν ναυτιλιακές εταιρείες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.959/1979. Η πρώτη απ αυτές µε την επωνυµία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ» είναι ιδιοκτήτρια του τουριστικού σκάφους «Samos Sun, η δεύτερη εταιρεία «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ» είναι ιδιοκτήτρια του τουριστικού σκάφους «Samos Spirit» και η Τρίτη εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ» είναι ιδιοκτήτρια του τουριστικού σκάφους «Samos Star». Οι µετοχές των εταιριών αυτών, κατά ποσοστό 75% των δύο πρώτων, και 50% της τρίτης, ανήκουν σε τρία και στα αυτά πρόσωπα. Κάθε χρόνο οι προσφεύγουσες εταιρείες συµβάλλονται εγγράφως µε τα του- 3

4 ριστικά πρακτορεία του νησιού και καθορίζουν τους όρους συνεργασίας τους, βάσει των οποίων πραγµατοποιούνται κατ έτος οι ηµερήσιες τουριστικές εκδροµές από την Σάµο προς την Τουρκία και τα γειτονικά νησιά. Όλες οι προσφεύγουσες εταιρείες εδρεύουν στο Βαθύ Σάµου, έχουν κοινά γραφεία, στην οδό Θ. Σοφούλη 5, και δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά για την εξυπηρέτηση της τουριστικής ζώνης του νοµού (Σάµος, Πάτµος, Φούρνοι και Τουρκία). Οι ως άνω εταιρείες διαθέτουν αντίστοιχα τα ως άνω τρία κρουαζιερόπλοια-τουριστικά πλοία µε τα οποία πραγµατοποιούν ηµερήσιες εκδρο- µές προς Τουρκία, Πάτµο, Φούρνους και Μαραθόκαµπο. Εχουν κοινούς νοµικούς εκπροσώπους και τουλάχιστον τρεις µέτοχοι αυτών είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κάθε µιας από τις τρεις ναυτικές εταιρείες. Επιπλέον οι µέτοχοι κ.κ. (...) ελέγχουν τις εταιρείες «Σαµιακές Πλόες ΝΕ», «Πλόες Αιγαίου ΝΕ» και «Σαµιακές Κρουαζιέρες ΝΕ» µε ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό τους κεφάλαιο που διαµορφώνονται σε 100%, 100% και 70% αντίστοιχα. Η καταγγέλλουσα εταιρεία «ITSA Travel Samos Μιχαλάκη Σάρλας ΟΕ» εδρεύει κι αυτή στη Σάµο, επί της οδού Θεµ. Σοφούλη αριθµ. 1, Λιµάνι Σάµου και είναι µία οικογενειακή επιχείρηση µε εταίρους. Πρόκειται για τουριστικό πρακτορείο που εκδίδει εισιτήρια προκειµένου οι πελάτες του είτε να µεταβούν σε άλλα νησιά χρησιµοποιώντας τα πλοία της γραµµής και τα ιπτάµενα δελφίνια (υδροπτέρυγα) είτε για να συµµετάσχουν στις ηµερήσιες εκδροµές προς την Τουρκία, την Πάτµο, τους Φούρνους και το Μαραθόκαµπο (περιοχή της Σάµου µε αυξηµένη τουριστική κίνηση) που διοργανώνονται από τις καταγγελλόµενες ναυτικές εταιρείες. Οι ιδιοκτήτες του πρακτορείου είναι και µέτοχοι των καταγγελλοµένων ναυτικών εταιρειών και δρούσαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν τα συµφέροντα των ανωτέρω ναυτικών εταιρειών και των καραβιών τους, να προασπίζουν τα εν γένει εταιρικά συµφέροντα και να προωθούν τις υπηρεσίες τους. Η καταγγέλλουσα εταιρεία υποστηρίζει ότι η εν γένει συµπεριφορά των προσφευγουσών εταιρειών συνιστά απαγορευµένη σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στη 4

5 σχετική αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 2 και κατάχρηση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης κατ' άρθρο 2ατου ιδίου νόµου. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες της καταγγέλλουσας εταιρείας υποστηρίζουν στην καταγγελία τους ότι: «εγώ και... διαθέσαµε σηµαντικά κεφάλαια για να αγοράσουµε µετοχές των τριών αντιδίκων ναυτικών εταιρειών µαζί µε τους άλλους τρεις βασικούς µετόχους ( ), ώστε να διαχειρισθούµε µε την απόκτηση των τριών τουριστικών πλοίων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το τουριστικό µας γραφείο του οποίου κύρια επιχειρηµατική δραστηριοποίηση είναι η έκδοση εισιτηρίων συµµετοχής των πελατών µας στις ηµερήσιες οργανωµένες µε ολικές ναυλώσεις εκδροµές. Οι ναυτικές εταιρείες απέκτησαν µονοπωλιακή δεσπόζουσα θέση στην τουριστική αγορά της Σάµου και σε ένα διακριτό οικονοµικό τοµέα των οργανωµένων ηµερησίων εκδροµών χωρίς εναλλακτική δυνατότητα αφού κατέχουν και τα µόνα τουριστικά πλοιάρια του Νοµού για τον σκοπό αυτό.». Επίσης, η καταγγέλλουσα εταιρεία υποστηρίζει ότι η εκ µέρους του πρακτορείου της µονοµερής καταγγελία της συµβάσεως συµµετοχής αυτού στις ανωτέρω οργανωµένες εκδροµές θα είχε ως συνέπεια την οικονοµική κατάρρευση των εργασιών του, αφού µε τον τρόπο αυτό θα έχανε το 90% των εργασιών του και θα του απέµεναν µόνο τα εισιτήρια των εµπορικών πλοίων. Σύµφωνα µε την καταγγελία, ο επιλεκτικός αποκλεισµός του τουριστικού της πρακτορείου σε σχέση µε τα υπόλοιπα πρακτορεία, που συµµετέχουν στις ολικές ναυλώσεις λαµβάνοντα ποσοστό κέρδους 50% έως 55%, αποτελεί αθέµιτη, παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά µε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης για το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα εταιρεία υποστηρίζει ότι οι τρεις καταγγελλόµενες εταιρείες λειτουργώντας ως κοινή επιχείρηση, αφού η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου εκάστης ανήκει στα ίδια πρόσωπα, και µε τις πράξεις του ιοικητικού Συµβουλίου τους «προχώρησε στον ουσιαστικό αποκλεισµό του γραφείου µου από την αγορά εφόσον απέτρεπαν τρίτους από το να εισέλθουν στην αγορά ενώ παράλληλα προκαθόριζαν τις τιµές των εισιτηρίων και εκβιαστικά µε αποµόνωναν από την αγορά επιβάλλοντας ποσοστά κέρδους απαγορευτικά για την εκµετάλλευση του προϊόντος αλλά και κατά πολύ µικρότερα 5

6 από αυτά άλλων συνεργατών ακόµα και µη µετόχων των εταιρειών αυτών. Οι προσφεύγουσες εταιρείες διαθέτουν τα ανωτέρω περιηγητικά πλοία που πραγµατοποιούν ηµερήσιες εκδροµές από τα λιµάνια της Σάµου σε άλλους τουριστικούς προορισµούς (Πάτµος, Φούρνοι, Μαραθόκαµπος Σάµου και Τουρκία). Στο νησί δραστηριοποιούνται και ιπτάµενα δελφίνια (υδροπτέρυγα) που απευθύνονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στους παραθεριστές που επιθυµούν να µεταβούν από το ένα νησί σε κάποιο άλλο (Πάτµο, Φούρνους, Λειψούς, Κάλυµνο, Κω µετ επιστροφής) και δεν πραγµατοποιούν περιηγητικές εκδροµές, διαθέτουν δε περιορισµένο αριθµό θέσεων. Οι ηµερήσιες εκδροµές όµως που πραγµατοποιούνται από τα πλοία των προσφευγουσών εταιρειών προς συγκεκριµένα σηµεία (Πάτµο, Φούρνους, Μαραθόκαµπο) α- πευθύνονται είτε σε οργανωµένες οµάδες (groups) παραθεριστών είτε σε µε- µονωµένους παραθεριστές που επιθυµούν να επισκεφθούν τους ανωτέρω προορισµούς µε τη µορφή ξενάγησης ή µε τη µορφή ηµερησίας εκδροµής και συµµετοχής σε περιηγητικούς πλόες µε αφετηρία τα λιµάνια του νησιού. Οπως, δέχονται και οι προσφεύγουσες εταιρείες, οι ηµερήσιες εκδροµές από Σάµο προς Τουρκία και επιστροφή στη Σάµο εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα πλοία τους και δεν υπάρχει άλλη «ισοδύναµη λύση». Επιπλέον, οι προσφεύγουσες εταιρείες απευθύνονται σε οργανωµένα group παραθεριστών που ναυλώνουν τα κρουαζιερόπλοια προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ηµερήσιες εκδροµές που αναχωρούν από τα λιµάνια της Σάµου προς την Πάτµο, τους Φούρνους και τον Μαραθόκαµπο. Οι ναυτικές εταιρείες συµβάλλονται µε τα περισσότερα τουριστικά πρακτορεία µε συµφωνίες συνεργασίας σε ετήσια βάση. Οι συµφωνίες συνεργασίας αφορούν στις ηµερήσιες εκδροµές από τα λιµάνια της Σάµου προς Φούρνους, Μαραθόκαµπο και Πάτµο, καθώς και προς την Τουρκία. Σε όλα τα συµφωνητικά ορίζεται το ποσό που η κάθε εταιρεία λαµβάνει από κάθε τουριστικό πρακτορείο, ο τρόπος συνεργασίας τους και ο τρόπος εξόφλησης των εισιτηρίων. Στα συµφωνητικά που υπογράφονται µε τα τουριστικά πρακτορεία, που δεν είναι µέτοχοι των προσφευγουσών, α- ναγράφεται η προµήθεια επί του εισιτηρίου, η οποία καθορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος κάθε γραφείου και τον αριθµό των εκδιδοµένων εισιτηρίων, δια- 6

7 µορφώνεται δε σε ποσοστό 50% περίπου. Στα εν λόγω συµφωνητικά, ορίζεται επιπλέον ότι η εξόφληση κάθε εκδροµής θα γίνεται σε διάστηµα τριάντα ηµερών από την πραγµατοποίησή της (πίστωση 30 ηµερών). Επίσης, συµπεριλαµβάνεται ο όρος της αποκλειστικής συνεργασίας µε τις καταγγελλόµενες ναυτικές εταιρείες ορίζοντας ρητά ότι σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τον εν λόγω όρο, η προµήθεια του πρακτορείου θα µειώνεται στο ποσοστό 5%, ενώ η εξόφληση των εισιτηρίων θα γινόταν τοις µετρητοίς πριν την αναχώρηση του πλοίου. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες του τουριστικού γραφείου είναι και µέτοχοι των προσφευγουσών τότε η προµήθεια επί του εισιτηρίου είναι 55% και ο όρος της αποκλειστικότητας δεν εµφανίζεται σε κανένα συµφωνητικό. Στις κοινοποιήθηκαν στην καταγγέλλουσα εταιρεία νέα ιδιωτικά συµφωνητικά µε αναδροµική ισχύ από στα οποία οι εταιρείες καθόριζαν νέους όρους συνεργασίας σύµφωνα µε τους οποίους η προµήθεια επί του εισιτηρίου µειώθηκε στο ποσοστό 5%. Επιπλέον, υπήρχαν και οι ακόλουθοι όροι: «Η παρούσα συµφωνία είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση που το τουριστικό γραφείο συνεργάζεται µε ανταγωνιστή της εταιρείας η παρούσα συµφωνία θεωρείται άµεσα άκυρη και η συνεργασία τερµατίζεται χωρίς να έχει το τουριστικό γραφείο οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης (Σχετική παράγραφος στο συµβόλαιο συνεργασίας που κοινοποιήθηκε στις 03/08/2007 στον κο.. νόµιµο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου ITSA).. Τα εισιτήρια θα εξοφλούνται µετρητά την ίδια ηµέρα µε την αναχώρηση των πελατών». Περαιτέρω, ορισµένοι µέτοχοι των προσφευγουσών εταιρειών διατηρούν τουριστικά πρακτορεία που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση του νησιού. Πιο συγκεκριµένα ο κος.. εκπροσωπεί το «Rhenia Tours» και το «Hellenic Island Services», ο κος εκπροσωπεί το «By Ship Travel» και ο κος εκπροσωπεί το «Έλληνας Tours». Τα περισσότερα τουριστικά πρακτορεία του νησιού συµβάλλονται µε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για τη συµµετοχή των πελατών τους στις ηµερήσιες εκδροµές. Ο τρόπος µε τον οποίο κάθε µία προσφεύγουσα ε- ταιρεία συµβάλλεται µε τα τουριστικά γραφεία πραγµατοποιείται µε την υπογραφή ενός «Συµβολαίου Συνεργασίας» στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 7

8 «οι πρώτοι των συµβαλλοµένων διαθέτουν τα τέσσερα κρουαζιερόπλοια µε τα οποία πραγµατοποιούν κατά την τουριστική περίοδο έκαστου έτους ηµερήσιες εκδροµές από το Βαθύ και Πυθαγόρειο προς Τουρκία, Πάτµο, Φούρνοι, Μαραθόκαµπο κτλ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µεταφέρουν και δια την εφετινή τουριστική του έτους προς πραγµατοποίηση των ανωτέρω ηµερησίων εκδροµών τους πελάτες τουρίστες του δεύτερου των συµβαλλοµένων. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να εφοδιάζει τους πελάτες του µε εισιτήριο...» Στα ιδιωτικά συµφωνητικά ορίζεται το ποσό που θα λαµβάνει κάθε εταιρεία και κάθε πρακτορείο. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για τους πράκτορες µη µετόχους των ναυτικών εταιρειών, η προµήθεια που λαµβάνουν είναι 50%, ενώ εάν ο ιδιοκτήτης του τουριστικού πρακτορείου είναι και µέτοχος των καθών εταιρειών το ποσοστό της προµήθειας επί της τελικής τιµής του εισιτηρίου ανέρχεται σε 55%. Ο όρος της αποκλειστικότητας και των επιπτώσεων από τη µη τήρησή του εµφανίστηκε για πρώτη φορά την τουριστική περίοδο του έτους 2005 στο συµβόλαιο που υπογράφηκε από το τουριστικό πρακτορείο «NAUTICA TRAVEL» και που εκπροσωπείται από τον κο... Ο όρος αναφέρει τα εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον η συνεργασία µας θα είναι κατά αποκλειστικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση διαµορφώνονται νέες τιµές µε προµήθεια 5%». Επιπλέον, η µη τήρηση του όρου έχει ως αποτέλεσµα την ακύρωση της παροχής πίστωσης των 30 ηµερών και την υποχρεωτική εξόφληση των εισιτηρίων τοις µετρητοίς πριν την αναχώρηση του πλοίου. Ο όρος της αποκλειστικότητας εµφανίζεται σε όλα τα συµβόλαια συνεργασίας µε τα τουριστικά πρακτορεία εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ιδιοκτήτης του Πρακτορείου είναι και µέτοχος των καταγγελλοµένων ναυτικών εταιρειών. Συµβόλαιο συνεργασίας για το τουριστικό έτος 2007 απεστάλη µόνο στην καταγγέλλουσα εταιρεία σύµφωνα µε το οποίο προβλέπονταν τα ακόλουθα: α) µείωση του ποσοστού προµήθειας της καταγγέλλουσας σε κάθε εισιτήριο από 55% σε 5% (Στο συµβόλαιο συνεργασίας µε ηµεροµηνία 12/05/2006 η διαδροµή Πυθαγόρειο Τουρκία στοίχιζε ευρώ ενώ στο αντίστοιχο συµβόλαιο µε ηµεροµηνία 03/08/2007 η ίδια διαδροµή στοίχιζε ευρώ), και β) λεπτοµερή αναφορά στον όρο της αποκλειστικής συνερ- 8

9 γασίας ως εξής: «Η παρούσα συµφωνία είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση που το τουριστικό γραφείο συνεργάζεται µε ανταγωνιστή της εταιρείας η παρούσα συµφωνία θεωρείται άκυρη και η συνεργασία τερµατίζεται χωρίς να έχει το τουριστικό γραφείο οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης», και γ) υποχρεωτική εξόφληση των εισιτηρίων τοις µετρητοίς την ίδια ηµέρα µε την αναχώρηση των πλοίων και πριν την επιβίβαση των πελατών του. Συµβόλαια συνεργασίας µε τα υπόλοιπα τουριστικά πρακτορεία για το έτος 2007, αν και ζητήθηκαν από την Γ Α, δεν προσκοµίστηκαν, διότι οι προσφεύγουσες εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι για αυτό το έτος δεν υπογράφηκαν νέες συµβάσεις. Κατά την Ε.Α ισχυρισµός αυτός ελέγχεται ως αναληθής. Προς τούτο η Ε.Α προβάλλει ότι κατεβλήθη προσπάθεια από πλευράς των καταγγελλοµένων εταιρειών για υπογραφή καινούριων συµφωνητικών, δεδοµένου ότι ο καταγγέλλων έχει επισυνάψει µε την καταγγελία του ένα ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2007 µε αποστολέα τον κο.. (µέτοχο των καταγγελλόµενων εταιρειών) και παραλήπτες τους υπόλοιπους µετόχους στο οποίο αναφέρει τα ε- ξής: «-Συµβόλαια µε συνεργάτες. Επειδή πολλά ακούω για καλό και για κακό να κάνουµε άµεσα µε όλους τους συνεργάτες συµβόλαια για Τουρκία και Πάτµο (αν δεν προλαβαίνετε θα τα ετοιµάσω εγώ να µην κουράζεστε), στα οποία εκτός των άλλων θα είναι ξεκάθαρο όπως είχαµε και στα παλαιότερα συµβόλαια, ότι η συνεργασία θα είναι αποκλειστική και σε περίπτωση που κάποιος µοιράζει την δουλειά του η συνεργασία του µαζί µας θα τερµατίζεται (ή έστω το ποσοστό του πάει στο 10% και πολύ είναι). Αυτό προφανώς αφορά και τους µετόχους.». Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα τιµολόγια (vouchers) που έχουν εκδοθεί για τα έτη 2006 και 2007, προέκυψε ότι το τουριστικό Πρακτορείο της καταγγέλλουσας εταιρείας (ITSA Travel) έχει µεγάλη τουριστική κίνηση δηλαδή πρόκειται για πρακτορείο αρκετά µεγάλο και ότι τα τουριστικά πρακτορεία, που ανήκουν σε µετόχους των προσφευγουσών εταιρειών, διατηρούν τις υψηλότερες θέσεις στην εισροή πελατών για τις ηµερήσιες εκδροµές (όπως το πρακτορείο TUI Hellas µε γραφεία σε όλη την Ελλάδα). Εξάλλου, στην ένορκη κατάθεση του., αναφέρονται τα εξής «Τον 9

10 Αύγουστο του 2007 οι καταγγελλόµενες µείωσαν ξαφνικά και αδικαιολόγητα το ποσοστό κέρδους του κου από 55% σε 5%. Μάλιστα, σε επιβάτες µε εισιτήριο ο κοινός υπάλληλος των καταγγελλοµένων εταιρειών αρνήθηκε την επιβίβαση σε πλοίο. Έτσι, αναγκαστήκαµε και πήγαµε σε άλλο τουριστικό γραφείο για να τους εκδώσουµε τα ίδια εισιτήρια». Ακόµη, στην ένορκη κατάθεση της... στην ερώτηση «Μπορείτε να µας εξηγήσετε πώς αµείβονται οι τουριστικοί πράκτορες;» απάντησε «Αµείβονται µε 50-60% όπου είναι ποσοστό επί του εισιτηρίου», ενώ στην ένορκη κατάθεση της αναφέρεται ότι οι τουριστικοί πράκτορες «αµείβονται σε ποσοστό 50% επί του εισιτηρίου. Αν είναι και µέτοχοι των καταγγελλοµένων εταιριών, το ποσοστό ανέρχεται σε 55%.» 4. Επειδή, η Ε.Α., αφού εκτίµησε ότι στην προκειµένη περίπτωση α) σχετική αγορά είναι η αγορά παροχής ηµερήσιων θαλάσσιων εκδροµών (κρουαζιερών) µεταφοράς επιβατών (αγορά ηµερόπλοιων), β) η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει το νησί της Σάµου και γ) οι προσφεύγουσες ε- ταιρίες είναι οι µόνες που διαθέτουν κρουαζιερόπλοια, τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή για ηµερήσιες εκδροµές, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές κατέχουν δεσπόζουσα µονοπωλιακή θέση στην αγορά αυτή. Περαιτέρω, η Ε.Α., αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι προσφεύγουσες κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα στις συναλλαγές τους µε τα ταξιδιωτικά πρακτορεία α) προέβαιναν σε διακριτική τιµολόγηση και β) επέβαλαν τον όρο της αποκλειστικής συνεργασίας, αποκλείοντας, µε τον τρόπο αυτό, την είσοδο ανταγωνιστών τους στην ως άνω αγορά, έκρινε ότι αυτές καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους παραβιάζοντας το άρθρο 2 του ν. 703/1977. Στη συνέχεια η Ε.Α εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη µε την οποία επέβαλε σε βάρος των προσφευγουσών εταιριών τις ακόλουθες κυρώσεις α) την άµεση παύση της παράβασης του άρθρου 2 του ν. 703/1977 και την παράλειψή της στο µέλλον, β) την υποχρέωση να α- ποστείλουν µέχρι τέλος του προσεχούς Απριλίου υπογεγραµµένα τα συµβόλαια συνεργασίας µε τα ταξιδιωτικά πρακτορεία χωρίς όρους αποκλειστικότη- 10

11 τας, γ) την επιβολή προστίµου ως εξής: στην ναυτική εταιρεία «Σαµιακές Πλόες» το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (8.290,00) ευρώ, στην ναυτική εταιρεία «Πλόες Αιγαίου» το ποσό των σαράντα εφτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ( ) ευρώ, και στη ναυτική εταιρεία «Σαµιακές Κρουαζιέρες» το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα ε- πτά (14.177,00) ευρώ, ήτοι συνολικά και στις τρεις εταιρείες το ποσό των εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (69.864, 00) ευρώ. 5. Επειδή, οι προσφεύγουσες εταιρίες ζητώντας την ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης ισχυρίζονται ότι µη νοµίµως απορρίφθηκαν οι αναληφθείσες απ αυτές δεσµεύσεις. Ο λόγος αυτός της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. Τούτο, γιατί, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 περ β του ν. 703/1977, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Α η αποδοχή ή µη των προτεινοµένων δεσµεύσεων. Εποµένως, η ως άνω απόφαση µπορεί να ελεγχθεί δικαστικώς µόνο για παραβίαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της ανωτέρω ανεξάρτητης Αρχής. Οµως, µε την υπό κρίση προσφυγή δεν προβάλλονται λόγοι παραβίασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας ως προς την κρίση της Επιτροπής σχετικά µε την ανεπάρκεια εξ απόψεως αποτελεσµατικότητας των δεσµεύσεων αυτών. Ακόµη, οι προσφεύγουσες προβάλλουν ότι µη νοµίµως δεν λήφθηκε υπόψη από την Ε.Α η παραίτηση των καταγγελλόντων από την καταγγελία τους πριν από την έκδοση της προσβαλλόµενης πράξης. Οµως, ο ισχυρισµός αυτός προβάλλεται αλυσιτελώς κατά το µέρος που πλήττει το κύρος της προσβαλλόµενης απόφασης. Τούτο, γιατί κατ άρθρο 9 του ν. 703/1977 η Ε.Α., για τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου 1 και 2 του ως άνω νόµου επιλαµβάνεται είτε µετά από καταγγελία, είτε και αυτεπαγγέλτως. Εποµένως, δεν ήταν αναγκαίο για το κύρος της προσβαλλόµενης πράξης να ληφθεί υπόψη η επικαλούµενη από τις προσφεύγουσες παραίτηση της καταγγέλουσας από την καταγγελία. 6. Επειδή, από το περιεχόµενο των προαναφεροµένων καταγγελιών και µαρτυρικών καταθέσεων αποδεικνύεται ότι οι προσφεύγουσες κατέ- 11

12 χουν µερίδιο που πλησιάζει το 100% στην οικεία σχετική αγορά παροχής ηµερησίων θαλασσίων εκδροµών (κρουαζιερών). Εποµένως, στην αγορά αυτή οι προσφεύγουσες κατέχουν δεσπόζουσα θέση, απορριπτοµένου του αντιθέτου λόγου της προσφυγής, κατά τον οποίο στην αγορά αυτή δραστηριοποιούνται και τα «ιπτάµενα δελφίνια», που απευθύνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στους παραθεριστές που επιθυµούν να µεταβούν από το ένα νησί στο άλλο και από τη Σάµο στην Τουρκία. Ειδικότερα, ο ισχυρισµός αυτός, κατά το µέρος που πλήττει την κρίση της Ε.Α., σχετικά µε τη δεσπόζουσα θέση των προσφευγουσών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. Τούτο, γιατί η σχετική αγορά, όπως ορίστηκε κατά τα προαναφερόµενα από την Ε.Α., περιλαµβάνει την αγορά παροχής ηµερησίων θαλάσσιων εκδροµών µεταφοράς επιβατών. Οµως, στην προκειµένη περίπτωση µε τα υδροπτέρυγα δεν διοργανώνονται ηµερήσιες εκδροµές, αλλά µεταφέρονται επιβάτες από τη Σάµο προς άλλα νησιά και αντιθέτως. Εξάλλου, προκύπτει και από τα προαναφερόµενα, καθόσον αφορά τις ηµερήσιες εκδροµές από Σάµο προς Τουρκία και αντιθέτως, η ίδιες οι προσφεύγουσες δέχονται (βλ. 6210/ επιστολή τους προς την Ε.Α.), ότι, εκτός των πλοίων των προσφευγουσών, δεν υπάρχει ισοδύναµη λύση. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω στοιχεία και ειδικότερα από τις ανωτέρω καταθέσεις των.., καθώς και το περιεχόµενο των ανωτέρω ιδιωτικών συµφωνητικών αποδεικνύεται ότι οι προσφεύγουσες προέβαιναν σε διακριτική τιµολόγηση µεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, απορριπτοµένου του ισχυρισµού των προσφευγουσών κατά τον οποίο η τιµή διαµορφώνεται ανάλογα µε το µέγεθος του κύκλου εργασιών των πρακτορείων αυτών. Ο ως άνω λόγος προβάλλεται α- βασίµως, δεδοµένου ότι στην περίπτωση του πρακτορείου της καταγγέλουσας επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω µαρτυρικές καταθέσεις οι προσφεύγουσες µείωσαν το ποσοστό της προµήθειας σε 5%, παρόλο ότι το πρακτορείο αυτό έχει υψηλό κύκλο εργασιών. Ακόµη, από τις προαναφερόµενες συµφωνίες συνεργασίας των προσφευγουσών µε τα πρακτορεία ταξιδίων, µεταξύ των οποίων και εκείνη µε την καταγγέλουσα επιχείρηση, προκύπτει η ε- πιβολή του όρου της αποκλειστικότητας. Με την προσφυγή τους οι προσφεύ- 12

13 γουσες δέχονται την ύπαρξη του όρου αυτού, ισχυρίζονται όµως ότι αυτός υ- πήρχε µόνο το έτος 2006, ότι στην πράξη ποτέ δεν εφαρµόστηκε και ότι στη συνέχεια διαγράφηκε. Οµως, ο ισχυρισµός αυτός των προσφευγουσών προβάλλεται αναποδείκτως, αφού δεν προσκοµίζεται κανένα στοιχείο από το ο- ποίο να προκύπτει ότι στις µεταγενέστερες συµφωνίες είχε απαλειφθεί ο όρος αυτός. Εξάλλου, από τα ως άνω πραγµατικά περιστατικά προκύπτει ότι ο όρος αυτός υπήρχε και στη συµφωνία που συνήψαν οι προσφεύγουσες µε την καταγγέλουσα επιχείρηση, ενώ από το επισυναφθέν στην ως άνω καταγγελία ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2007 µε αποστολέα τον κο (µέτοχο των καταγγελλόµενων εταιρειών) και παραλήπτες τους υπόλοιπους µετόχους προκύπτει ότι και στα νεώτερα του 2006 συµβόλαια περιλαµβανόταν ο όρος της αποκλειστικότητας. 7. Επειδή, κατά την έννοια του άρθρου 2, εδ. 2. περ. γ του ν. 703/1977, συνιστά καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης η εφαρ- µογή διακριτικής τιµολόγησης από δεσπόζουσα σε µία αγορά επιχείρηση, που έχει σαν στόχο ή αποτέλεσµα α) οι πελάτες της να περιέρχονται σε µειονεκτική θέση ως προς την ίδια στα πλαίσια µιας άλλης παραπλήσιας (Βλ. και ΠΕΚ, απόφαση της , Irish Sugar κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψη 167. Βλ. και Richard Whish, Competition Law, Oxford University Press, 2005, σελ. 716, και Robert O Donoghue, Jorge Atilano Padilla, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publishing, Oxford, 2006, σελ. 202), ή β) τον αποκλεισµό ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στην αγορά στην οποία η εν λόγω επιχείρηση κατέχει τη δεσπόζουσα θέση (Βλ. ΕΚ, απόφαση της , Hoffman-La Roche κατά Επιτροπής, σκέψεις Βλ. επίσης, Robert O Donoghue, Jorge Atilano Padilla, The Law and Economics of Article 82 EC, σελ. 203, και σελ. 204, καθώς και υποσηµ. 111). Ενόψει τούτων η κατά τα α- νωτέρω διακριτική τιµολόγηση στην οποία προέβαιναν οι προσφεύγουσες στις συνεργασίες τους µε τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, καθώς και η επιβολή του ό- ρου αποκλειστικότητας στις συµφωνίες αυτές συνιστούν κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, όπως ορθώς 13

14 κρίθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση, απορριπτοµένων ως αβασίµων των αντιθέτων ισχυρισµών των προσφευγουσών. 8. Επειδή, καθόσον αφορά το ύψος του επιβληθέντος προστίµου, λαµβάνεται υπόψη, κατ άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 703/1977 η σοβαρότητα της παράβασης και η διάρκειά της και µπορεί να φτάσει έως το 15% των ακαθαρίστων εσόδων της χρήσης, κατά την οποία έπαυσε η παράβαση, ενώ στην περίπτωση της ένωσης επιχειρήσεων έως το 15% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της τρέχουσας ή της προηγούµενης χρήσης. Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για σοβαρή αντιανταγωνιστική συµπεριφορά των προσφευγουσών, δεδοµένου ότι αυτή συνίσταται σε διακριτική τιµολόγηση και αποκλεισµό τρίτων επιχειρήσεων. Η διάρκεια της παράβασης αυτής εκτείνεται από το 2005 έως το Μάρτιο του Το ένδικο συνολικό πρόστιµο αφού, υπολογίστηκε στο 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των προσφευγουσών, δηλαδή σε ευρώ, στη συνέχεια µειώθηκε κατά 30%, λόγω της καλής συνεργασίας αυτών µε την Ε.Α.. Ετσι, το ένδικο συνολικό πρόστιµο που επιβλήθηκε µε την προσβαλλόµενη πράξη ανέρχεται σε ευρώ. Ενόψει όσων έχουν αναφερθεί στις προηγούµενες σκέψεις το ικαστήριο κρίνει ότι νοµίµως και ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος των προσφευγουσών το ένδικο πρόστιµο στο ως άνω ποσό. 9. Επειδή, κατ ακολουθία η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, να διαταχθεί η κατάπτωση του παραβόλου και να καταδικαστούν οι προσφεύγουσες στα δικαστικά έξοδα ποσού 180 ευρώ. ια ταύτα Απορρίπτει την προσφυγή. ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Καταδικάζει τις προσφεύγουσες στα δικαστικά έξοδα ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. 14

15 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 2011 και δηµοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του ικαστηρίου στις 2 Μαΐου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Β. 15

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 1 Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Δέσποινα Βήχου-Τάταρη, Πρόεδρο Εφετών, Δ.Δ., Παναγιώτη Ζερβέα και Κωνσταντίνο Γιαννάκο (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 5-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2329 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσασαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260 ΦΑΞ : 2313333258

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4048 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 30 Οκτωβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-05-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1683 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 210/2014 ΔΠΡ ΚΕΡΚ ( 639355) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΚΤΕΛ. Συγκοινωνίες. Αστικές και υπεραστικές γραμμές. Επέκταση υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2886 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6826/30-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11 /03/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 982 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 757001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2197 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 105 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 12/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1763

Καλλιθέα, 12/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 1.6.17 Αριθμός απόφασης: 3174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 18/04/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604574

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 341 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Κ. Φώτος Εισηγήτρια: Μαρ. Καλαϊτζή, Εφέτης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Κ. Κυριόπουλος (Δικ. Αντ. ΝΣΚ), Γ. - Αν. Ζάννος, Δάμ.

Πρόεδρος: Κ. Φώτος Εισηγήτρια: Μαρ. Καλαϊτζή, Εφέτης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Κ. Κυριόπουλος (Δικ. Αντ. ΝΣΚ), Γ. - Αν. Ζάννος, Δάμ. Διοικ. Εφετείο Αθηνών 2194/2004 Πρόεδρος: Κ. Φώτος Εισηγήτρια: Μαρ. Καλαϊτζή, Εφέτης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Κ. Κυριόπουλος (Δικ. Αντ. ΝΣΚ), Γ. - Αν. Ζάννος, Δάμ. Κυρζοπούλου Επειδή, η πρώτη από τις κρινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 478 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 31-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3610 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011 Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7501/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2407/04-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/16.3.2011) Στην Κω σήµερα 18/2/2011, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 983 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4989/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 78 / 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4989/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 78 / 2017 Αθήνα, 29-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4989/29-06-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 78 / 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 02/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017 Αθήνα, 14-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/14-07-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Καλλιθέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Καλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 393 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 307/2010 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1662 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3331 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/08-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,05-04-2017 Αριθμός Απόφασης:2340 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 05 /01/2017 Αριθμός απόφασης: 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 09/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604553 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/ Αθήνα, 15-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/15-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09.10.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4159 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 27-01-2017 Αρ. απόφασης 887 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1500 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/4-3-2003) Στη Ρόδο σήµερα 04.03.2003, µεταξύ αφ'

Διαβάστε περισσότερα