ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19/12/2013 Α.Π. : Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", 3. Τη με αρ.πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", 6. Τη µε αριθµ. Φ. 908 / / Η / Απόφαση που αφορά στο?ιορισµό του Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου?ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 322 / τ. Β / ), 7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 8. Τη με αρ.πρωτ /12/2008 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "08 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" όπως αυτή ισχύει, 9. Τη με αρ. πρωτ /06/2013 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" προς "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"" για την ένταξη της πράξης Σελίδα 1 από 5

2 στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και το με αρ. 1353/ ΥΣ θετικής εισήγησης της Μον Β Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 11. Τη με αρ. πρωτ. 2731/ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Αποφασίζει την 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2009ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-ΖΔΔ 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σελίδα 2 από 5

3 Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Μέχρι την 30/6/2013, τα επιμορφωτικά προγράμματα των Σχολών Γονέων είχαν διάρκεια 50 και 25 ώρες και ήταν : 1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή 2. Διαφυλικές σχέσεις 3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία 4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας 5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της λειτουργίας των Σχολών Γονέων και της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, επαναπροσδιορίστηκε η θεματολογία ώστε: -να ενισχυθεί η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση και να προωθηθεί η άρση των εμποδίων συμμετοχής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) -να προωθηθεί η συνέργεια τυπικής μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με τη συνεργασία σχολείου οικογένειας για τη μείωση της σχολικής διαρροής και τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών -να αξιοποιηθούν άτυπα μαθησιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, μνημεία και άλλοι χώροι πολιτισμικής αναφοράς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από γονείς με τα παιδιά τους, με στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τα δημόσια πολιτισμικά αγαθά και την καλλιέργεια πολιτισμικού έθους. -να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες κρίσης, με στόχο την κοινωνική συνοχή. Από 1/7/2013 έως 31/12/2014 τα επιμορφωτικά προγράμματα τροποποιούνται ως εξής: 1. Σύγχρονη οικογένεια 2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 4. Συμβουλετική σε εξειδικευμένα θέματα 5. Συμβουλευτικήσε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών, διοργάνωση συνεδρίων & αξιολόγηση. 6. Παραδοτέα πράξης: Α. Υλοποίηση, στήριξη και παρακολούθηση του Έργου -Έντυπα παρακολούθησης / πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και λειτουργίας Τμημάτων(Υπευθυνοι) -Απολογιστικές εκθέσεις ανά εκπαιδευτική περίοδο (φθινοπωρινή, εαρινή) Μέλη Ομάδας Έργου -Έγγραφα διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης -Εκθέσεις πορείας (τριμηνιαίες, ετήσιες, τελικές) σχετικά με την πορεία των Σχολών Γονέων ευθύνης τους και το/τα Υποέργο/α της Πράξης ευθύνης τους. Επιστημονικοί Σύμβουλοι Σχολών Γονέων -Προδιαγραφές, Πρακτικά παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού -Εκθέσεις παρακολούθησης / επιστημονική εποπτεία/προτάσεις ποιοτικής βελτίωσης παρερχομένων υπηρεσιών Σχολών Γονέων -Συμμετοχή σε Συνέδριο / σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών -Συγγραφή νέων /συμπληρωματικών υλικών και σχετικού ενγχειριδίου για τους Σελίδα 3 από 5

4 εκπαιδευτές - Εμπλουτισμός εκπαιδευτικών υλικών με βιωματικές ασκήσεις - Υποστήριξη εκπαιδευτών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Επιστημονική Συγγραφική Ομάδα -Εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων του έργου. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ -Αποτελέσματα έρευνας σ έντυπη και ηλεκτρονική μορφή -Φιλοξενία υπευθύνων για τη συμμετοχή τους στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο του προγράμματος στην Αθήνα. -Φιλοξενία συμμετεχόντων στις ημερίδες προβολής και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα. -Δημιουργία DVD από εκπαιδευόμενους γονείς της επικράτειας για την προβολή και διάχυση του έργου. Β. Αξιολόγηση του έργου των Σχολών Γονέων Εργαλείο / Οδηγός αξιολόγησης, αξιολογήσεις εξαμήνων, αξιολόγηση συνεδρίων, αξιολόγηση σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών και εκπαιδευτών Γ. Εκπαίδευση Στελεχών/Εκπαιδευτών -Φάκελος σεμιναρίου, παρουσιολόγια / αποδεικτικά έντυπα μετακινήσεων/ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. Δ. Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού - Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία-ντοσιέ-τεύχη ασκήσεων), αποδεικτικά αποστολής και παραλαβής Ε. Συνέδριο Φάκελος συνεδρίου, πρακτικά Υλικό Ραδιοφωνικού εκπαιδευτικού 5λεπτου 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος 6700 Αριθμός συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 6711 Αριθμός συμμετοχών ατόμων ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 Αριθμός Αριθμός 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 64, , ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 4,556, , Σύνολο (1) 4,847, ΣΥΝΟΛΑ 4,847, ,847, ,847, ,847, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,847, Ευρώ Σελίδα 4 από 5

5 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4,847, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 4,847, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2009ΣΕ (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 4,847, (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 400, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ. Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων Ευάγγελος Ζαχαράκης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 5 από 5