μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá"

Transcript

1

2 μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò, ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç áíáãñáöþ ôçò ôáîéíüμçóçò ÅíåñãåéáêÞò Áðüäïóçò óå üëåò ôéò ïéêéáêýò óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ç êßíçóç áõôþ áðïóêïðåß óôï íá ðáñý åôáé óôïõò êáôáíáëùôýò îåêüèáñç êáé áíôéêåéμåíéêþ ðëçñïöüñçóç üóïí áöïñü óôçí åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Óôç óþμáíóç áõôþ ôá ðñïúüíôá μå ôçí êáëýôåñç ÅíåñãåéáêÞ Áðüäïóç ôáîéíïμïýíôáé ùò Class. ÁíáæçôÜôå áõôýò ôéò ÓçμÜíóåéò óôá êáôáóôþμáôá ðïõ ðùëïýí óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí ðëçñïöïñéþí óôç ÓÞμáíóç, óçμåéþíïíôáé ïé áêüëïõèåò ðëçñïöïñßåò ãéá êüèå μïíôýëï. Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης O- S- Προϊόν Μοντέλο Ενεργειακή Κλάση Η Ενεργειακή Απόδοση κάθε συσκευής σε μία κλίμακα επτά βαθμίδων από το Α έως G Ταξινομήσεις Υπάρχουν επτά ταξινομήσεις Ενεργειακής Απόδοσης από το Α έως το G Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΥΞΗ Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΕΡΜΑΝΣΗ Ετήσια κατανάλωση Η ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συνολική αποροφούμενη ισχύ με ένα μέσο όρο λειτουργίας 0 ωρών ψύξης ετησίως σε πλήρες φορτίο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης, τόσο μεγαλύτερη η Ενεργειακή Κλάση 3.20 < EER 3.20 EER > EER > EER > EER > EER > < COP 3.60 COP > COP > COP > COP > COP > 2.40 Τύπος κλιματιστικού 2.20 EER 2.40 COP Στάθμη θορύβου Αυτές οι ταξινομήσεις ισχύουν για κλιματιστικά τύπου Split και Multi Split Εξωτερικά 2 Εσωτερικά

3 Η Δημιουργία της Άνεσης Óôçí Fujitsu General äçμéïõñãïýμå öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ðñïúüíôá õøçëþò ðïéüôçôáò ðïõ äçμéïõñãïýí óõíèþêåò Üíåóçò óýμöùíá μå ôçí âáóéêþ μáò áñ Þ íá «äçμéïõñãïýμå Ýíá Üíåôï ðåñéâüëëïí» ñçóéμïðïéþíôáò ôçí äçμéïõñãéêüôçôá μáò êáé ôçí ôå íïëïãßá êëéμáôéóôéêþí ðïõ áíáðôýóóïõμå äéáñêþò ôá ôåëåõôáßá 35 ñüíéá. Τεχνολογία Υψηλής Απόδοσης Με την χρήση της τεχνολογίας LL Inverter όχι μόνο μειώνονται οι áðþëåéåò åíýñãåéáò áëëü ôáõôü ñïíá åðéôõã Üíïíôáé óçμáíôéêþ μåßùóç óôçν êáôáíüëùóç êáé åôþóéá åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Η Τεχνολογία ll Inverter Συμπιεστής Twin Rotary Ãéá äéáéñïýμåíá (split) óõóôþμáôá μåóáßáò êáé μåãüëçò éó ýïò, ñçóéμïðïéïýíôáé åñμçôéêïß Ðåñéóôñïöéêïß ÓõμðéåóôÝò Inverter Äéðëïý Óôñïöåßïõ. Üñéò óôçí íýá áõôþ åóùôåñéêþ äéüôáîç åðéôõã Üíïíôáé õøçëþ áðüäïóç êáé μåéùμýíåò äéáóôüóåéò óå óýãêñéóç μå áíôßóôïé ïõò óõμâáôéêïýò ðåñéóôñïöéêïýò óõμðéåóôýò. Για οικιακά V-PM Βελτιωμένη ισχύς συμπιεστή με την τεχνολογία V-PM Μοτέρ Ανεμιστήρα Αξονικού Διάκενου Ïé óõμðáãåßò äéáóôüóåéò ïäçãïýí óôçí êáôü 1,5 áýîçóç ôçò óõãêýíôñùóçò éó ýïò êáé óå 10% áýîçóç ôçò áðüäïóçò. Ïé μåëýôåò ëåéôïõñãéêþò ðñïóïμïßùóçò çëåêôñïμáãíçôéêïý ðåäßïõ åðéôñýðïõí ðåñåôáßñù μåßùóç äïíþóåùí êáé èïñýâïõ. Ηλεκτρομαγνήτης Πλάκα ρότορα Οι μεγάλες επιφάνειες εντός μαγνητικού πεδίου βελτιώνουν την ισχύ Λεπτό καλώδιο χαλκού, μειωμένη ηλεκτρική αντίσταση Πλάκα ρότορα Μοτέρ Ανεμιστήρα Ôï μïôýñ áíåμéóôþñá åðéôõã Üíåé μåãüëç éó ý óå åõñåßá ðåñéï Þ ëåéôïõñãßáò êáé õøçëþ áðüäïóç. Μοτέρ Ανεμιστήρα

4 Tοίχου Λεπτός και Κομψός σχεδιασμός Με υψηλό COP και ισχυρή έρμανση POWERFUL L ow noise Για SYG09LT Για SYG12LT CLSS SYG09LT ΝΕΟ 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS SYG12LT ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στο Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 Πρόσοψη σε ανάπτυξη υκτικό μέσο Ισχυρή έρμανση Η απόδοση θέρμανσης βελτιώθηκε σε ακραίες συνθήκες με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η Πιστοποιημένη Απόδοση θέρμανσης διασφαλίζεται ακόμη και σε εξωτερική θερμοκρασία 7 C. Αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργεί ακόμη και αν η εξωτερική θερμοκρασία «πέσει» στους -20 C. Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τη λειτουργία Ταχείας ύξης ή Ταχείας έρμανσης. Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή για περίπου 20 λεπτά λειτουργεί αδιάκοπα στην μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή και ανεμιστήρα. Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Ελεγχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας Λεπτό Πάχος 185 χιλ Ο Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας αντιλαμβάνεται την παρουσία ατόμων στον χώρο. Σε περίπτωση απουσίας το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία «μειωμένης» απόδοσης για οικονομία ηλεκτρικής κατανάλωσης. Όταν οι χρήστες επιστρέψουν στο δωμάτιο, το κλιματιστικό επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας 4

5 Τοίχου Split (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS CLSS Για SYG07/09LU Για SYG12/LU CLSS CLSS SYG07LU ΝΕΟ SYG09LU ΝΕΟ SYG12LU ΝΕΟ SYGLU ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στον λεπτό Εναλλάκτη με σωληνώσεις Ø 5 και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη πρόσοψη σε ανάπτυξη και Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 υκτικό μέσο Πρόσοψη σε ανάπτυξη Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Είναι εφικτή συνεχόμενη λειτουργία στη μέγιστη παροχή αέρα και στη μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή για 20 λεπτά. Η Ταχεία ψύξη και θέρμανση που επιτυγχάνει αυτή η λειτουργία κάνει τον χώρο άνετο πολύ γρήγορα. ερμοκρασία Λειτουργία πλήρους Ισχύος Επιθυμητή ερμοκρασία Συνήθης λειτουργία Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρόνος Ήσυχη λειτουργία εξωτερικής μονάδας Μπορείτε να επιλέξετε ήσυχη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας μέσω του τηλεχειριστηρίου. όρυβος Πιστοποιημένα επίπεδα θορύβου Λειτουργία Χαμηλού ορύβου Μείωση κατά 3dB Λειτουργία Ελάχιστης έρμανσης 10 C Δυνατότητα ρύθμισης για διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. 20 C 10 C Ενεργοποιημένο Πλήκτρο ελάχιστης θερμοκρασίας Εκκίνηση Λειτουργίας Εσωτερικής Μονάδας ON STRT * Διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με ασύρματο χειριστήριο Προσοχή Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη των 10 C, αυτή δεν εκκινεί. Η λειτουργία ξεκινάει και διατηρεί τον χώρο στους 10 C για 48 ώρες από την στιγμή που η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από τους 10 C. Όταν η λειτουργία αυτή σταματήσει, η ρύθμιση θερμοκρασίας του χώρου επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία. 5

6 260 Tοίχου (12) (07/09) για SYGLE Για SY18LC CLSS LL CLSS LL CLSS LL SYG07LE NEO SYG09LE SYGLE BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYΑ18LC BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LE BTU/h NEO Για SYG07/09/12LE ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h SYG07/09/12LE CLSS LL SYG18LF BTU/h CLSS LL SYG24LF BTU/h CLSS LL SYG30LF BTU/h NEO ( ) BTU/h 21.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h Συμπαγής Σχεδιασμός Διάταξη Εναλλάκτη Υψηλής Πυκνότητας Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Χρησιμοποιούνται πιο λεπτοί σωλήνες: 7 5 Μείωση του όγκου του εναλλάκτη κατά: 30% Ομοιόμορφη θερμοκρασία 6 Για SYG07/09/12LE Για OYG07/09/12LE Βελτίωση της αποδοτικότητας του εναλλάκτη

7 Νέα Επιτοίχια Μονάδα Απλός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS LL SYG09LLC NEO 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LLC NEO BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Υψηλό EER/COP Η τεχνολογία Inverter, οι μεγάλης επιφάνειας εναλλάκτες και ο περιστροφικός συμπιεστής, εξασφαλίζουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης, τόσο στην ψύξη (EER), όσο και στη θέρμανση (COP). Ήσυχη λειτουργία Ταχύτητα Ανεμιστήρα Quiet Στάθμη ορύβου 22dB() Energy saving level Class Εύχρηστος προγραμματισμός Για τον εύκολο προγραμματισμό λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε ώρες έναρξης-λήξης (on-off), είτε λήξης-έναρξης (off-on), ανάλογα με τις ανάγκες του. Από 30 λεπτά έως και 12 ώρες (ανά 30 λεπτά). Χειριστήριο Τρία είδη χρονοδιακόπτη (On/off/sleep) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ Εύκολη χρήση Ευανάγνωστη οθόνη Ρύθμιση 11:00μ.μ 12 OFF 2ώρες 12 OFF 10 ώρες 9 3 Ρύθμιση 9:00μ.μ ON 7hours ΕΠΙΛΟΓΗ ON-OFF 6 ON 9 ώρες ΕΠΙΛΟΓΗ OFF-ON 7

8 LLC Series Διαστάσεις Mοντέλα: SYG09LLC/OYG09LLC SYG12LLC/OYG12LLC Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα (Μονάδα : ) 454 Ισχυρή λειτουργία Γρήγορη επίτευξη της θερμοκρασίας ρύθμισης Παρ. : Λειτουργία ψύξης ερμοκρασία ερμ. Ρύθμισης Powerful Κανονική Λειτουργία Εικόνα) Εύκολη συντήρηση Εύκολη συντήρηση και διαρκώς καθαρό. Η συντήρηση γίνεται απροβλημάτιστα. Λόγω της αφαιρούμενης μετώπης, είναι εύκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό του κλιματιστικού. Οικονομική λειτουργία Η θερμ. ρύθμισης μεταβάλλεται αυτόματα κατά 1 C. Ex. : Cooling operation ερμ. Οικονομική λειτουργία Μεταβολή θερμ. ρύθμισης Set temperature Normal operation Χρόνος 8

9 Τοίχου Οροφής Για WYZ / 18LB Για WYZ24LB CLSS LL WYZLB.300 BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ18LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Δαπέδου / Οροφής Για ΒYF18L/24L CLSS LL BYF18LB BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL BYF24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h (07/09) Για GYF09/12L Για GYFL CLSS LL CLSS LL CLSS LL GYF09L GYF12L GYFL BTU/h BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h BTU/h.400 BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h 9

10 χαρακτηριστικά Τοίχου Οροφής / Τοίχου Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα WYZLB OYZLB WYZ18LB OYZ18LB WYZ24LB OYZ24LB SYG07LE OYG07LE SYG09LE OYG09LE Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας Στάθμη θορύβου (εσ.) Στάθμη θορύβου (εξ.) Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. ύξη Εσωτ. / Εξωτ. ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /43/35/29/ / x790x / () R / / /43/35/29/ /1910 2x899x / () R / / /43/40/36/ /3600 2x899x /.88 30() 20 R / / /38/31/ / X790X X660X / () R / / /38/31/ / X790X X660X / () R410 χαρακτηριστικά Δαπέδου / Δαπέδου Οροφής Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα GYF09L OYV09L GYF12L OYV12L GYFL OYVL BYF18L OY18L BYF24L OY24L 10 Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /38/31/22 6/ x740x x790x / () R / / /40/34/31 780/ x990x x790x / / () -10~46 R / / /44/40/ / x990x x790x / / () 20-10~46 R410

11 χαρακτηριστικά Τοίχου SYG12LE SYGLE SY18LC SYG18LF SYG24LF SYG30LF OYG12LE OYGLE OYR18LC OYR18LE OYR24LC OYR30LF / / /38/31/21 690/ X790X X660X / () R / / /40/33/ / X790X X790X / () R / B 3,61-7.6/ /38/32/25 700/ X790X X790X / /28 20() R / / /37/33/26 900/ X998X X790X / () 20 R / / /41/36/ / X998X X790X /.88 30() 20 R / / /42/37/ / X998X X900X /.88 (20) 30-10~46 R410 Τοίχου χαρακτηριστικά Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα SY09LT OYG09LT SYG12LT OYG12LT SYG07LU OYG07LU SYG09LU OYG09LU SYG12LU OYG12LU SYGLU OYGLU SY09LLC OYR09LLC SY12LLC OYR12LLC Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg(lbs) kg(lbs) m C ΞΒ ,5/0,660 4,95-4,85-2,6/3,3 1,3 42/36/32/21 800/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,85/0,91 4,12-4,40-4,0/4,3 1,8 43/37/32/ /20 282x870x185 9,5 620x790x ,35/9,52 20 () R ,46/0,66 4,35-4,55-2,6/3,4 1 38/35/31/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,555/0,68 4,- 4,71-3,1/3,4 1,3 42/36/32/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,905/0,930 3,87-4,30-4,6/4,7 1,8 43/37/32/21 8/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,235/1,380 3,40-3,91-5,8/6,3 2,1 45/40/33/25 900/ x870x185 9,5 540x790x ,35/12,7 20 () R ,745/0,865 3,36-3,70-4,0/4,7 1,3 43/ / 1, ,5(17) (53) 6,35/9,52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R / / / / 1, (17) (57) 6.35/9.52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R410 11

12 Please fill out the requested information Please fill out the requested information Επεξηγήσεις χαρακτηριστικών Λειτουργίες άνεσης Κινούμενα πάνω/κάτω πτερύγια Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω. Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση Επιτρέπει τη συνδυασμένη κίνηση των πτερυγίων και προς τις τέσσεριςκατευθύνσεις. Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα από τον μικροϋπολογιστή, σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του χώρου. Αυτόματη επανεκκίνηση Με την επαναφορά της παροχής του ρεύματος μετά από προσωρινή διακοπή, το κλιματιστικό ξεκινά αυτόματα με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε πριν. Αυτόματη εναλλαγή Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη επιλογή λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου. Λειτουργία θέρμανσης 10 C Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. POWERFUL Αεραγωγοί διανομής Αεραγωγοί προσαγωγής νωπού Εισαγωγή νωπού αέρα Νωπός αέρας προσάγεται με τη βοήθεια εξωτερικού ανεμιστήραελεγχόμενου από τη μονάδα. Οικονομική λειτουργία Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η λειτουργία αυτή αυξάνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας επιλογής κατά τη λειτουργία ψύξης ή χαμηλώνει την επιλογή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Ισχυρή λειτουργία Λειτουργία με μέγιστη ροή αέρα και ταχύτητα αεροσυμπιεστή, για γρήγορη επίτευξη άνετης θερμοκρασίας δωματίου. Λειτουργίες διευκόλυνσης Χρονοδιακόπτης Ύπνου Με βάση τον χρόνο λειτουργίας, ο μικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακάτη θερμοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο. Χρονοδιακόπτης ON-OFF Ο χρονοδιακόπτης ON-OFF ελέγχει την έναρξη - λήξη της λειτουργίας (μία φορά). Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή μίας από τις λειτουργίες: ON, OFF, ON OFF ή OFF ON. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές ώρες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Εβδομαδιαίος + setback προγραμματισμός Με τον Εβδομαδιαίο + Setback προγραμματισμό μπορούν να ρυθμιστούν θερμοκρασίες για δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και κάθε μέρα. Ένδειξη φίλτρου Υπενθυμίζει την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου. Λειτουργίες καθαρισμού Αυτόματο φίλτρο Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα εντός προεπιλεγεμένου χρονικού διαστήματος. Καθαριστής φίλτρου UV Η μονάδα UV (ultraviolet rays) αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας στο εσωτερικό της μονάδας. Kαθαριστής Plasma Hλεκτροστατικό φίλτρο εγκλωβίζει ρυπαντές, σκόνες και οσμές. Αποτρέπει την αν απτυξη βακτηρίων. Φίλτρο ιόντων μακράς διαρκείας Στο φίλτρο αυτό αποδομούνται οι οσμές με ιόντα που εκπέμπονται από τα εμποτισμένα κεραμικά σωματίδια, επιττυγχάνοντας εξάλειψη της κακοσμίας. Φίλτρο εμποτισμένο με κατεχίνες μήλου Στο φίλτρο αυτό, με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού, εγκλωβίζονται λεπτή σκόνηαόρατοι σπόροι μούχλας - παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στη συνέχεια, αδρανοποιούνται από την πολυφαινόλη της κατεχίνης. Στεγνό στοιχείο Ο εσωτερικός εναλλάκτης στεγνώνεται για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων. Πλενόμενη μετώπη Παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας. Οι αποδόσεις σε ΥΞΗ και ΕΡΜΑΝΣΗ βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες (εκτός αν άλλως αναφέρεται): ΥΞΗ ερμοκρασία χώρου : 27 C DB/19 C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 35 C DB/24 C WB ΕΡΜΑΝΣΗ ερμοκρασία χώρου : 20 C DB/ C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 7 C DB/6 C WB Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων. F 05/2012 ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. SERVICE Για κλήσεις από κινητά: Για κλήσεις από σταθερά: (χρέωση 1 αστική μονάδα) 1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki , Japan Copyright Fujitsu General Limited. ll rights reserved. FHM-03/11 10/11 3F E

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL MSZ-GE Series SILENT LINE-UP New ΝΕΑ MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER Τα inverter της Mitsubishi Electric εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση συμπεριλαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού cooling & heating 1 Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού Αποσπώμενη Πρόσοψη Η πρόσοψη του κλιματιστικού αποσπάται εύκολα προκειμένου να πλυθεί. Το πλύσιμο της πρόσοψης επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση της μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B ++ Οικιακός Κλιματισμός B Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός

Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασμός Ανακύκλωση Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή Λειτουργία Οικολογικός Σχεδιασμός Eco Design Τα κλιματιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 ++ Οικιακός Κλιματισμός Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές KATAΛΟΓΟΣ 2014

Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές KATAΛΟΓΟΣ 2014 Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές Γνωρίστε τον κλιµατισµό, γνωρίστε την Περιεχόµενα Τα κλιµατιστικά Inventor απολαµβάνουν την φήµη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Triangle Design SAMSUNG

Triangle Design SAMSUNG Triangle Design SAMSUNG RAC 2014 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 ΑΝΕΣΗ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12 MONOSPLIT 14 ΔΑΠΕΔΟΥ 26 Όλα τα κλιματιστικά Samsung είναι πιστοποιημένα ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 Μάϊος 2013 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 2013 * Προκαταρκτικά στοιχεία 2 0 1 3 2 0 1 4 ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία SPLITTYPE IR CONDITIONERS CONDDITION Full Product Line Catalogue 14 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 14 Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία for a greener

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 T_12_CT_GEN_GR Μάϊος 2012 - Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 2 0 1 2 2 0 1 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AHI

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Κλιματισμός 2013 Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Οικολογικός Σχεδιασμός Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία εναρμονισμένη με τους Περιβαλλοντικούς στόχους 3x20 έως το 2020 Προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βραβευμένη Σχεδίαση. Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:

Βραβευμένη Σχεδίαση. Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης: Απολαύστε Υγιεινό, Αθόρυβο και Άνετο Κλιματισμό με την LG 02 Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον. Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V

AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V 2010 AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V Σειρά Multi V Περιβάλλον Οικονομία Τεχνική υποστήριξη Απλός σχεδιασμός & εύκολη εγκατάσταση Εξωτερικές μονάδες 08 14 18

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Μάρτιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης

Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης R410A 2014 Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης SR Σειρά Οικιακά κλιματιστικά 50Hz 14R01E Υψηλή Απόδοση Φροντίδα για το Περιβάλλον Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Κλιματισμού

Συστήματα Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 2 B YOUR CONDITIONS! H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners

GREE, making BETTER air conditioners GREE, making BETTER air conditioners οικιακός / ημικεντρικός κλιματισμός 2012 Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως GREE, making better

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Sky Air, η λύση για τα εμπορικά καταστήματα Κορυφαία προϊόντα Σειρά προϊόντων Sky Air Εξαερισμός 57 Συστήματα ελέγχου

Περιεχόμενα Sky Air, η λύση για τα εμπορικά καταστήματα Κορυφαία προϊόντα Σειρά προϊόντων Sky Air Εξαερισμός 57 Συστήματα ελέγχου Περιεχόμενα Sky Air, η λύση για τα εμπορικά καταστήματα 04 Κορυφαία προϊόντα 09 Σειρά προϊόντων Sky Air 17 Εξαερισμός 57 Συστήματα ελέγχου 69 Προαιρετικά εξαρτήματα & αξεσουάρ 86 Νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης: Απολαύστε Υγιεινό, Αθόρυβο και Άνετο Κλιματισμό με την LG 02 Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον. Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης SRK. Σειρά. Οικιακά κλιματιστικά. 50Hz 10R01E-A-0

Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης SRK. Σειρά. Οικιακά κλιματιστικά. 50Hz 10R01E-A-0 R410 Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης SRK Οικιακά κλιματιστικά 50Hz 10R01E0 Υψηλή Απόδοση Φροντίδα για το Περιβάλλον Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Kλιµατισµός 2015. Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας. & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER. warm

Kλιµατισµός 2015. Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας. & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER. warm Kλιµατισµός 2015 Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER warm 1 Oικολογικός Σχεδιασμός Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία εναρμονισμένη με τους Περιβαλλοντικούς στόχους 3χ20 έως το

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος. H Iαπωνική απάντηση στον κλιματισμό... 1

Απρίλιος. H Iαπωνική απάντηση στον κλιματισμό... 1 Απρίλιος 2012 cooling & heating H Iαπωνική απάντηση στον κλιματισμό... 1 περιεχόμενα 04 εταιρικό προφίλ 06 φίλτρα 08 οικιακός κλιματισμός 22 επαγγελματικός κλιματισμός Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ. H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό...

ΜΑΪΟΣ. H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό... ΜΑΪΟΣ 2013 cooling & heating H Iαπωνική απάντηση στον κλιµατισµό... περιεχόμενα 04 εταιρικό προφίλ 06 φίλτρα 08 οικιακός κλιματισμός 12 νέα οδηγία Eco Design 30 επαγγελματικός κλιματισμός Επεξήγηση Eικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014 Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασµός Ανακύκλωση 1 Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή 2 9 3 10 4 11 5 12 6 7 Οικολογικός Σχεδιασµός Eco Design Τα κλιµατιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί µε κύριο γνώµονα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Ιούνιος 2015 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

SENSING THE DIFFERENCE

SENSING THE DIFFERENCE WHIRLPOOL Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ T I K A SENSING THE DIFFERENCE ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΖΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Σε λιγότερο από 15 χρόνια, η Whirlpool έχει γίνει η πρώτη μάρκα οικιακών συσκευών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα