μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá"

Transcript

1

2 μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò, ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç áíáãñáöþ ôçò ôáîéíüμçóçò ÅíåñãåéáêÞò Áðüäïóçò óå üëåò ôéò ïéêéáêýò óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ç êßíçóç áõôþ áðïóêïðåß óôï íá ðáñý åôáé óôïõò êáôáíáëùôýò îåêüèáñç êáé áíôéêåéμåíéêþ ðëçñïöüñçóç üóïí áöïñü óôçí åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Óôç óþμáíóç áõôþ ôá ðñïúüíôá μå ôçí êáëýôåñç ÅíåñãåéáêÞ Áðüäïóç ôáîéíïμïýíôáé ùò Class. ÁíáæçôÜôå áõôýò ôéò ÓçμÜíóåéò óôá êáôáóôþμáôá ðïõ ðùëïýí óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí ðëçñïöïñéþí óôç ÓÞμáíóç, óçμåéþíïíôáé ïé áêüëïõèåò ðëçñïöïñßåò ãéá êüèå μïíôýëï. Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης O- S- Προϊόν Μοντέλο Ενεργειακή Κλάση Η Ενεργειακή Απόδοση κάθε συσκευής σε μία κλίμακα επτά βαθμίδων από το Α έως G Ταξινομήσεις Υπάρχουν επτά ταξινομήσεις Ενεργειακής Απόδοσης από το Α έως το G Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΥΞΗ Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΕΡΜΑΝΣΗ Ετήσια κατανάλωση Η ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συνολική αποροφούμενη ισχύ με ένα μέσο όρο λειτουργίας 0 ωρών ψύξης ετησίως σε πλήρες φορτίο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης, τόσο μεγαλύτερη η Ενεργειακή Κλάση 3.20 < EER 3.20 EER > EER > EER > EER > EER > < COP 3.60 COP > COP > COP > COP > COP > 2.40 Τύπος κλιματιστικού 2.20 EER 2.40 COP Στάθμη θορύβου Αυτές οι ταξινομήσεις ισχύουν για κλιματιστικά τύπου Split και Multi Split Εξωτερικά 2 Εσωτερικά

3 Η Δημιουργία της Άνεσης Óôçí Fujitsu General äçμéïõñãïýμå öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ðñïúüíôá õøçëþò ðïéüôçôáò ðïõ äçμéïõñãïýí óõíèþêåò Üíåóçò óýμöùíá μå ôçí âáóéêþ μáò áñ Þ íá «äçμéïõñãïýμå Ýíá Üíåôï ðåñéâüëëïí» ñçóéμïðïéþíôáò ôçí äçμéïõñãéêüôçôá μáò êáé ôçí ôå íïëïãßá êëéμáôéóôéêþí ðïõ áíáðôýóóïõμå äéáñêþò ôá ôåëåõôáßá 35 ñüíéá. Τεχνολογία Υψηλής Απόδοσης Με την χρήση της τεχνολογίας LL Inverter όχι μόνο μειώνονται οι áðþëåéåò åíýñãåéáò áëëü ôáõôü ñïíá åðéôõã Üíïíôáé óçμáíôéêþ μåßùóç óôçν êáôáíüëùóç êáé åôþóéá åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Η Τεχνολογία ll Inverter Συμπιεστής Twin Rotary Ãéá äéáéñïýμåíá (split) óõóôþμáôá μåóáßáò êáé μåãüëçò éó ýïò, ñçóéμïðïéïýíôáé åñμçôéêïß Ðåñéóôñïöéêïß ÓõμðéåóôÝò Inverter Äéðëïý Óôñïöåßïõ. Üñéò óôçí íýá áõôþ åóùôåñéêþ äéüôáîç åðéôõã Üíïíôáé õøçëþ áðüäïóç êáé μåéùμýíåò äéáóôüóåéò óå óýãêñéóç μå áíôßóôïé ïõò óõμâáôéêïýò ðåñéóôñïöéêïýò óõμðéåóôýò. Για οικιακά V-PM Βελτιωμένη ισχύς συμπιεστή με την τεχνολογία V-PM Μοτέρ Ανεμιστήρα Αξονικού Διάκενου Ïé óõμðáãåßò äéáóôüóåéò ïäçãïýí óôçí êáôü 1,5 áýîçóç ôçò óõãêýíôñùóçò éó ýïò êáé óå 10% áýîçóç ôçò áðüäïóçò. Ïé μåëýôåò ëåéôïõñãéêþò ðñïóïμïßùóçò çëåêôñïμáãíçôéêïý ðåäßïõ åðéôñýðïõí ðåñåôáßñù μåßùóç äïíþóåùí êáé èïñýâïõ. Ηλεκτρομαγνήτης Πλάκα ρότορα Οι μεγάλες επιφάνειες εντός μαγνητικού πεδίου βελτιώνουν την ισχύ Λεπτό καλώδιο χαλκού, μειωμένη ηλεκτρική αντίσταση Πλάκα ρότορα Μοτέρ Ανεμιστήρα Ôï μïôýñ áíåμéóôþñá åðéôõã Üíåé μåãüëç éó ý óå åõñåßá ðåñéï Þ ëåéôïõñãßáò êáé õøçëþ áðüäïóç. Μοτέρ Ανεμιστήρα

4 Tοίχου Λεπτός και Κομψός σχεδιασμός Με υψηλό COP και ισχυρή έρμανση POWERFUL L ow noise Για SYG09LT Για SYG12LT CLSS SYG09LT ΝΕΟ 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS SYG12LT ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στο Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 Πρόσοψη σε ανάπτυξη υκτικό μέσο Ισχυρή έρμανση Η απόδοση θέρμανσης βελτιώθηκε σε ακραίες συνθήκες με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η Πιστοποιημένη Απόδοση θέρμανσης διασφαλίζεται ακόμη και σε εξωτερική θερμοκρασία 7 C. Αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργεί ακόμη και αν η εξωτερική θερμοκρασία «πέσει» στους -20 C. Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τη λειτουργία Ταχείας ύξης ή Ταχείας έρμανσης. Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή για περίπου 20 λεπτά λειτουργεί αδιάκοπα στην μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή και ανεμιστήρα. Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Ελεγχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας Λεπτό Πάχος 185 χιλ Ο Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας αντιλαμβάνεται την παρουσία ατόμων στον χώρο. Σε περίπτωση απουσίας το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία «μειωμένης» απόδοσης για οικονομία ηλεκτρικής κατανάλωσης. Όταν οι χρήστες επιστρέψουν στο δωμάτιο, το κλιματιστικό επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας 4

5 Τοίχου Split (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS CLSS Για SYG07/09LU Για SYG12/LU CLSS CLSS SYG07LU ΝΕΟ SYG09LU ΝΕΟ SYG12LU ΝΕΟ SYGLU ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στον λεπτό Εναλλάκτη με σωληνώσεις Ø 5 και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη πρόσοψη σε ανάπτυξη και Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 υκτικό μέσο Πρόσοψη σε ανάπτυξη Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Είναι εφικτή συνεχόμενη λειτουργία στη μέγιστη παροχή αέρα και στη μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή για 20 λεπτά. Η Ταχεία ψύξη και θέρμανση που επιτυγχάνει αυτή η λειτουργία κάνει τον χώρο άνετο πολύ γρήγορα. ερμοκρασία Λειτουργία πλήρους Ισχύος Επιθυμητή ερμοκρασία Συνήθης λειτουργία Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρόνος Ήσυχη λειτουργία εξωτερικής μονάδας Μπορείτε να επιλέξετε ήσυχη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας μέσω του τηλεχειριστηρίου. όρυβος Πιστοποιημένα επίπεδα θορύβου Λειτουργία Χαμηλού ορύβου Μείωση κατά 3dB Λειτουργία Ελάχιστης έρμανσης 10 C Δυνατότητα ρύθμισης για διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. 20 C 10 C Ενεργοποιημένο Πλήκτρο ελάχιστης θερμοκρασίας Εκκίνηση Λειτουργίας Εσωτερικής Μονάδας ON STRT * Διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με ασύρματο χειριστήριο Προσοχή Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη των 10 C, αυτή δεν εκκινεί. Η λειτουργία ξεκινάει και διατηρεί τον χώρο στους 10 C για 48 ώρες από την στιγμή που η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από τους 10 C. Όταν η λειτουργία αυτή σταματήσει, η ρύθμιση θερμοκρασίας του χώρου επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία. 5

6 260 Tοίχου (12) (07/09) για SYGLE Για SY18LC CLSS LL CLSS LL CLSS LL SYG07LE NEO SYG09LE SYGLE BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYΑ18LC BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LE BTU/h NEO Για SYG07/09/12LE ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h SYG07/09/12LE CLSS LL SYG18LF BTU/h CLSS LL SYG24LF BTU/h CLSS LL SYG30LF BTU/h NEO ( ) BTU/h 21.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h Συμπαγής Σχεδιασμός Διάταξη Εναλλάκτη Υψηλής Πυκνότητας Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Χρησιμοποιούνται πιο λεπτοί σωλήνες: 7 5 Μείωση του όγκου του εναλλάκτη κατά: 30% Ομοιόμορφη θερμοκρασία 6 Για SYG07/09/12LE Για OYG07/09/12LE Βελτίωση της αποδοτικότητας του εναλλάκτη

7 Νέα Επιτοίχια Μονάδα Απλός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS LL SYG09LLC NEO 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LLC NEO BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Υψηλό EER/COP Η τεχνολογία Inverter, οι μεγάλης επιφάνειας εναλλάκτες και ο περιστροφικός συμπιεστής, εξασφαλίζουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης, τόσο στην ψύξη (EER), όσο και στη θέρμανση (COP). Ήσυχη λειτουργία Ταχύτητα Ανεμιστήρα Quiet Στάθμη ορύβου 22dB() Energy saving level Class Εύχρηστος προγραμματισμός Για τον εύκολο προγραμματισμό λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε ώρες έναρξης-λήξης (on-off), είτε λήξης-έναρξης (off-on), ανάλογα με τις ανάγκες του. Από 30 λεπτά έως και 12 ώρες (ανά 30 λεπτά). Χειριστήριο Τρία είδη χρονοδιακόπτη (On/off/sleep) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ Εύκολη χρήση Ευανάγνωστη οθόνη Ρύθμιση 11:00μ.μ 12 OFF 2ώρες 12 OFF 10 ώρες 9 3 Ρύθμιση 9:00μ.μ ON 7hours ΕΠΙΛΟΓΗ ON-OFF 6 ON 9 ώρες ΕΠΙΛΟΓΗ OFF-ON 7

8 LLC Series Διαστάσεις Mοντέλα: SYG09LLC/OYG09LLC SYG12LLC/OYG12LLC Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα (Μονάδα : ) 454 Ισχυρή λειτουργία Γρήγορη επίτευξη της θερμοκρασίας ρύθμισης Παρ. : Λειτουργία ψύξης ερμοκρασία ερμ. Ρύθμισης Powerful Κανονική Λειτουργία Εικόνα) Εύκολη συντήρηση Εύκολη συντήρηση και διαρκώς καθαρό. Η συντήρηση γίνεται απροβλημάτιστα. Λόγω της αφαιρούμενης μετώπης, είναι εύκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό του κλιματιστικού. Οικονομική λειτουργία Η θερμ. ρύθμισης μεταβάλλεται αυτόματα κατά 1 C. Ex. : Cooling operation ερμ. Οικονομική λειτουργία Μεταβολή θερμ. ρύθμισης Set temperature Normal operation Χρόνος 8

9 Τοίχου Οροφής Για WYZ / 18LB Για WYZ24LB CLSS LL WYZLB.300 BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ18LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Δαπέδου / Οροφής Για ΒYF18L/24L CLSS LL BYF18LB BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL BYF24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h (07/09) Για GYF09/12L Για GYFL CLSS LL CLSS LL CLSS LL GYF09L GYF12L GYFL BTU/h BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h BTU/h.400 BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h 9

10 χαρακτηριστικά Τοίχου Οροφής / Τοίχου Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα WYZLB OYZLB WYZ18LB OYZ18LB WYZ24LB OYZ24LB SYG07LE OYG07LE SYG09LE OYG09LE Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας Στάθμη θορύβου (εσ.) Στάθμη θορύβου (εξ.) Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. ύξη Εσωτ. / Εξωτ. ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /43/35/29/ / x790x / () R / / /43/35/29/ /1910 2x899x / () R / / /43/40/36/ /3600 2x899x /.88 30() 20 R / / /38/31/ / X790X X660X / () R / / /38/31/ / X790X X660X / () R410 χαρακτηριστικά Δαπέδου / Δαπέδου Οροφής Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα GYF09L OYV09L GYF12L OYV12L GYFL OYVL BYF18L OY18L BYF24L OY24L 10 Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /38/31/22 6/ x740x x790x / () R / / /40/34/31 780/ x990x x790x / / () -10~46 R / / /44/40/ / x990x x790x / / () 20-10~46 R410

11 χαρακτηριστικά Τοίχου SYG12LE SYGLE SY18LC SYG18LF SYG24LF SYG30LF OYG12LE OYGLE OYR18LC OYR18LE OYR24LC OYR30LF / / /38/31/21 690/ X790X X660X / () R / / /40/33/ / X790X X790X / () R / B 3,61-7.6/ /38/32/25 700/ X790X X790X / /28 20() R / / /37/33/26 900/ X998X X790X / () 20 R / / /41/36/ / X998X X790X /.88 30() 20 R / / /42/37/ / X998X X900X /.88 (20) 30-10~46 R410 Τοίχου χαρακτηριστικά Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα SY09LT OYG09LT SYG12LT OYG12LT SYG07LU OYG07LU SYG09LU OYG09LU SYG12LU OYG12LU SYGLU OYGLU SY09LLC OYR09LLC SY12LLC OYR12LLC Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg(lbs) kg(lbs) m C ΞΒ ,5/0,660 4,95-4,85-2,6/3,3 1,3 42/36/32/21 800/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,85/0,91 4,12-4,40-4,0/4,3 1,8 43/37/32/ /20 282x870x185 9,5 620x790x ,35/9,52 20 () R ,46/0,66 4,35-4,55-2,6/3,4 1 38/35/31/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,555/0,68 4,- 4,71-3,1/3,4 1,3 42/36/32/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,905/0,930 3,87-4,30-4,6/4,7 1,8 43/37/32/21 8/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,235/1,380 3,40-3,91-5,8/6,3 2,1 45/40/33/25 900/ x870x185 9,5 540x790x ,35/12,7 20 () R ,745/0,865 3,36-3,70-4,0/4,7 1,3 43/ / 1, ,5(17) (53) 6,35/9,52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R / / / / 1, (17) (57) 6.35/9.52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R410 11

12 Please fill out the requested information Please fill out the requested information Επεξηγήσεις χαρακτηριστικών Λειτουργίες άνεσης Κινούμενα πάνω/κάτω πτερύγια Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω. Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση Επιτρέπει τη συνδυασμένη κίνηση των πτερυγίων και προς τις τέσσεριςκατευθύνσεις. Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα από τον μικροϋπολογιστή, σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του χώρου. Αυτόματη επανεκκίνηση Με την επαναφορά της παροχής του ρεύματος μετά από προσωρινή διακοπή, το κλιματιστικό ξεκινά αυτόματα με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε πριν. Αυτόματη εναλλαγή Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη επιλογή λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου. Λειτουργία θέρμανσης 10 C Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. POWERFUL Αεραγωγοί διανομής Αεραγωγοί προσαγωγής νωπού Εισαγωγή νωπού αέρα Νωπός αέρας προσάγεται με τη βοήθεια εξωτερικού ανεμιστήραελεγχόμενου από τη μονάδα. Οικονομική λειτουργία Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η λειτουργία αυτή αυξάνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας επιλογής κατά τη λειτουργία ψύξης ή χαμηλώνει την επιλογή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Ισχυρή λειτουργία Λειτουργία με μέγιστη ροή αέρα και ταχύτητα αεροσυμπιεστή, για γρήγορη επίτευξη άνετης θερμοκρασίας δωματίου. Λειτουργίες διευκόλυνσης Χρονοδιακόπτης Ύπνου Με βάση τον χρόνο λειτουργίας, ο μικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακάτη θερμοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο. Χρονοδιακόπτης ON-OFF Ο χρονοδιακόπτης ON-OFF ελέγχει την έναρξη - λήξη της λειτουργίας (μία φορά). Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή μίας από τις λειτουργίες: ON, OFF, ON OFF ή OFF ON. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές ώρες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Εβδομαδιαίος + setback προγραμματισμός Με τον Εβδομαδιαίο + Setback προγραμματισμό μπορούν να ρυθμιστούν θερμοκρασίες για δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και κάθε μέρα. Ένδειξη φίλτρου Υπενθυμίζει την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου. Λειτουργίες καθαρισμού Αυτόματο φίλτρο Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα εντός προεπιλεγεμένου χρονικού διαστήματος. Καθαριστής φίλτρου UV Η μονάδα UV (ultraviolet rays) αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας στο εσωτερικό της μονάδας. Kαθαριστής Plasma Hλεκτροστατικό φίλτρο εγκλωβίζει ρυπαντές, σκόνες και οσμές. Αποτρέπει την αν απτυξη βακτηρίων. Φίλτρο ιόντων μακράς διαρκείας Στο φίλτρο αυτό αποδομούνται οι οσμές με ιόντα που εκπέμπονται από τα εμποτισμένα κεραμικά σωματίδια, επιττυγχάνοντας εξάλειψη της κακοσμίας. Φίλτρο εμποτισμένο με κατεχίνες μήλου Στο φίλτρο αυτό, με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού, εγκλωβίζονται λεπτή σκόνηαόρατοι σπόροι μούχλας - παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στη συνέχεια, αδρανοποιούνται από την πολυφαινόλη της κατεχίνης. Στεγνό στοιχείο Ο εσωτερικός εναλλάκτης στεγνώνεται για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων. Πλενόμενη μετώπη Παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας. Οι αποδόσεις σε ΥΞΗ και ΕΡΜΑΝΣΗ βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες (εκτός αν άλλως αναφέρεται): ΥΞΗ ερμοκρασία χώρου : 27 C DB/19 C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 35 C DB/24 C WB ΕΡΜΑΝΣΗ ερμοκρασία χώρου : 20 C DB/ C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 7 C DB/6 C WB Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων. F 05/2012 ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. SERVICE Για κλήσεις από κινητά: Για κλήσεις από σταθερά: (χρέωση 1 αστική μονάδα) 1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki , Japan Copyright Fujitsu General Limited. ll rights reserved. FHM-03/11 10/11 3F E

Ισχυρή Θέρμανση. 2.5kW μέγεθος. 4.0 Νέο μοντέλο Λειτουργία μέγιστης Ισχύος ASYG09LT AOYG09LT

Ισχυρή Θέρμανση. 2.5kW μέγεθος. 4.0 Νέο μοντέλο Λειτουργία μέγιστης Ισχύος ASYG09LT AOYG09LT ΓΕΝΙΚΟΣ κλίµα 11:Σχέδιο 1 17/3/11 11:12 πµ Σελίδα 18 TOIXOY Λεπτός και Κομψός σχεδιασμός Με υψηλό COP και ισχυρή POWERFUL Low noise Ασύρματο R.C. Για SYG09LT Για SYG12LT CLSS SYG09LT CLSS SYG12LT Λεπτός

Διαβάστε περισσότερα

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Η συσκευή Plasmacluster της SHARP παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Ένα σπίτι όπου όλες οι συσκευές λειτουργούν ομαλά προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση στους ενοίκους του. Οι "παραδοσιακές" οικιακές συσκευές απαλλάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά 36 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλιματιστικά SAMSUNG 2012 37 SAMSUNG 2012 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τα κλιματιστικά Samsung προσφέρουν προηγμένη απόδοση ψύξης. Ενεργειακή απόδοση Smart Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA Το σύστημα Daikin Altherma χαμηλής θερμοκρασίας είναι η τέλεια λύση για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νεόδμητες κατοικίες. Εξωτερικές μονάδες Εσωτερικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα

Τιμοκατάλογος. Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα Τιμοκατάλογος 2014 Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα Περιεχόμενα ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5-9 ALL DC INVERTER KURO ALL DC INVERTER IZURU DC INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού cooling & heating 1 Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού Αποσπώμενη Πρόσοψη Η πρόσοψη του κλιματιστικού αποσπάται εύκολα προκειμένου να πλυθεί. Το πλύσιμο της πρόσοψης επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση της μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ

ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τη

Διαβάστε περισσότερα

15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός! ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β

15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός! ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β 15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός! ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 ΤΕΥΧΟΣ Β Έξυπνος έλεγχος WiFi Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας απ όπου και αν βρίσκεστε μέσω του Smartphone ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Κλιματισμού

Συστήματα Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (9.000btu)INVENTOR LIFE L3VI-09 ION/L3VO-09 390,00 (12.000btu)INVENTOR LIFE L3VI-12 ION/L3VO-12 460,00 (16.000btu)INVENTOR LIFE

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Κλιματισμού

Συστήματα Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 2 B YOUR CONDITIONS! H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός!

15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός! 15dB (A) Το πιο Αθόρυβο κλιματιστικό, είναι πλέον γεγονός! ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 Έξυπνος έλεγχος WiFi Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σας απ όπου και αν βρίσκεστε μέσω του Smartphone ή του Tablet

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final. Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.indd 1 Ταχύτερη ψύξη σε μεγαλύτερη απόσταση και εμβέλεια* Τα κλιματιστικά Samsung

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός

Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασμός Ανακύκλωση Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή Λειτουργία Οικολογικός Σχεδιασμός Eco Design Τα κλιματιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή μ ο ν ά δ α - Σ ύ ν δ ε σ η ζ ε ύ γ ο υ ς Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL MSZ-GE Series SILENT LINE-UP New ΝΕΑ MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER Τα inverter της Mitsubishi Electric εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση συμπεριλαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το...

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017 Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Carrier, πάντα δίπλα σας για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης Έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC INVERTER

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC INVERTER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ) Νέες Τεχνολογίες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α Βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται βάση της ενέργειας που καταναλώνουν και την απόδοσή τους. Έτσι λοιπόν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στάθμη θορύβου Χαμ./Μεσ./Υψ. [db(a)] 39/43/48

Στάθμη θορύβου Χαμ./Μεσ./Υψ. [db(a)] 39/43/48 Rise *30/330/650 8 έως 100 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή. Ιδανική λύση για χώρους με ανεπαρκή θέρμανση. Εξαφανίστε την υγρασία Μέγιστη απόδοση ακόμα και σε χαμηλές

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Κλιματισμός 2013 Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Οικολογικός Σχεδιασμός Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία εναρμονισμένη με τους Περιβαλλοντικούς στόχους 3x20 έως το 2020 Προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε στυλ στο χώρο σας!

Δώστε στυλ στο χώρο σας! Δώστε στυλ στο χώρο σας! ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩN 2015 Stylist Επωνυμία LG Electronics ir Conditioning and Energy Solution Company H LG Electronics ir Conditioning and Energy Solution Company

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B ++ Οικιακός Κλιματισμός B Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

KRV-09TDAA KRV-12TDAA

KRV-09TDAA KRV-12TDAA KRV-09TD KRV-12TD KRV-09TD ΨΥΞΗ 8900 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8900 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-12TD ΨΥΞΗ 11.949 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 11.949 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-18TD KRV-24TD KRV-18TD ΨΥΞΗ: 17.412 Btu/h

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 ++ Οικιακός Κλιματισμός Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Μ ο ν ά δ α τ ο ί χ ο υ E E D E L 2-0 0 4 FTXN-L Εσωτερική Μονάδα Μονάδα τοίχου FTXN-L ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ FTXN-L Χαρακτηριστικά.........................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 Ψηφιακός πίνακας χειρισμού Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal, Natural, Sleep

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014 Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασµός Ανακύκλωση 1 Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή 2 9 3 10 4 11 5 12 6 7 Οικολογικός Σχεδιασµός Eco Design Τα κλιµατιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί µε κύριο γνώµονα την

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 Μάϊος 2013 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 2013 * Προκαταρκτικά στοιχεία 2 0 1 3 2 0 1 4 ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV

κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV Εξωτερικές μονάδες R-410A RX-JV/GV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RX-JV/GV 1 Χαρακτηριστικά...........................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (SPLIT) Ηλεκτροστατικό Φίλτρο με Ενεργό Άνθρακα, (με αντιβακτηριδιακή προστασία) ΑΕΜΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DADOS ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h) ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗ ( ) DADOS 9 9.000-388 DADOS 9 PLUS 9.000 9.000 416 DADOS 13 PLUS 13.000 13.000 478 DADOS XL 13.000 13.000

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09. Ημικεντρικός Κλιματισμός 51. Συστήματα Inverter 13. Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25

Περιεχόμενα. Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09. Ημικεντρικός Κλιματισμός 51. Συστήματα Inverter 13. Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25 Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09 Συστήματα Inverter 13 Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25 Θέρμανση για οικιακές εφαρμογές 45 Περιεχόμενα Ημικεντρικός Κλιματισμός 51 Εξωτερικές μονάδες Super Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Τιμοκατάλογος Συστημάτων Κλιματισμού HITACHI, Απρίλιος 2015 Mono και Multi Splits - 3 Διαιρούμενου τύπου οικιακής χρήσης κλιματιστικά Σειρά PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 212 H 1916,,..,.., 3. Η υψηλή κατασκευαστική τεχνολογία των κλιματιστικών προσφέρει υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

MPAKIS SERVICES. Εγγύηση ποιότητας εργασίας και καλύτερης τιμής

MPAKIS SERVICES. Εγγύηση ποιότητας εργασίας και καλύτερης τιμής www.mpakis.gr MPAKIS SERVICES Εγγύηση ποιότητας εργασίας και καλύτερης τιμής Inventor Life L3VI-09 ION / L3VO-09 inverter A++/A+++ 9000btu Κλιματιστικό με ιονιστη 10 χρόνια εγγύηση 385 Αγοράστε το κουπόνι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

O ΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ

O ΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ ΚΑΤΑΛO Γ O Σ O ΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ H ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC INVERTER από το 1916 πρωτοπορεί Επιλέγοντας κλιματιστικό υψηλής τεχνολογίας DC Inverter απολαμβάνετε οικονομία στην κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης: Απολαύστε Υγιεινό, Αθόρυβο και Άνετο Κλιματισμό με την LG 02 Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον. Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4. 1 of 5 17/5/2015 8:28 μμ FLXS-B9 / RXS-L3 FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.0 (2) Μέγ. kw 5.0 Ονομαστική απόδοση EER 2.88 (1) COP 3.57 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μάϊος 2013 - Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 * Προκαταρκτικά

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners

GREE, making BETTER air conditioners GREE, making BETTER air conditioners οικιακός / ημικεντρικός κλιματισμός 2012 Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως GREE, making better

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες Midea. DF & T3 Series Σεπτέμβριος 2016

Αφυγραντήρες Midea. DF & T3 Series Σεπτέμβριος 2016 Αφυγραντήρες Midea DF & T3 Series Σεπτέμβριος 2016 DF5 Series Γενική Επισκόπηση Έξοδος αέρα Ειδικά φίλτρα Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού Διαστάσεις, Βάρος: MDDF-16DEN3 MDDF-20DEN3 Διαστάσεις Καθαρές (Π

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO FANNY BLACK/WHITE FANNY BLACK PLUS FANNY TOWER SPEEDY FRAME ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 FANNY TOWER 78 Ψηφιακός

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Πρωτοποριακή Σχεδίαση για Ιδανικό Περιβάλλον RAC

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Πρωτοποριακή Σχεδίαση για Ιδανικό Περιβάλλον RAC ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρωτοποριακή Σχεδίαση για Ιδανικό Περιβάλλον RAC 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 ΑΝΕΣΗ 10 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 16 MONOSPLIT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ NEEΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α Βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται βάση της ενέργειας που καταναλώνουν και την

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 1 of 13 15/5/2015 10:49 πμ FTX-K / RX-K FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX50KV1B / RX50KV1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 Ονομ. kw 2.0 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 5.0

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κλιµατιστικά για µια ζωή.

Κλιµατιστικά για µια ζωή. Κλιµατιστικά για µια ζωή. KRV-09TD KRV-12TD Υψηλότατος βαθµός απόδοσης σε συµφωνία µε ταπιο αυστηρά µελλοντικής εφαρµογής standards της Ε.Ε. (κανονισµοί 6/2011 & 206/2012). Super αθόρυβη λειτουργία Golden

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες Inventor για κάθε ανάγκη καταπολέμησης της υγρασίας!

Αφυγραντήρες Inventor για κάθε ανάγκη καταπολέμησης της υγρασίας! Αφυγραντήρες Inventor για κάθε ανάγκη καταπολέμησης της υγρασίας! Αφυγραντήρας Desiccant (χωρίς συμπιεστή) Αφυγραντήρες με συμπιεστή Ο αφυγραντήρας τεχνολογίας Desiccant της Inventor, λειτουργεί με αποξηραντικό

Διαβάστε περισσότερα

Triangle Design SAMSUNG

Triangle Design SAMSUNG Triangle Design SAMSUNG RAC 2014 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 ΑΝΕΣΗ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12 MONOSPLIT 14 ΔΑΠΕΔΟΥ 26 Όλα τα κλιματιστικά Samsung είναι πιστοποιημένα ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80% Τα πιο σύγχρονα, οικονομικά & ολοκληρωμένα Συστήματα Θέρμανσης... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! Εξοικονόμηση ενέργειας & οικονομία έως 80% Οικονομία - Αυτονομία - Άνεση - Φιλική προς

Διαβάστε περισσότερα

Triangle Design SAMSUNG

Triangle Design SAMSUNG Triangle Design SAMSUNG RAC 2014 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 ΑΝΕΣΗ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12 MONOSPLIT 14 ΔΑΠΕΔΟΥ 26 Όλα τα κλιματιστικά Samsung είναι πιστοποιημένα ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MFGA-48ARDN1-RC2 MFGA-60ARFN1-R ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗ (Pdesignc) BTU/h 48.000 (25.000-51.000) 55.000 (26.000-58.500) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) BTU/h 50.000 (25.000-52.500)

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Ιούνιος 2015 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Ο omfort-αερισμός κατοικιών της Wolf προσφέρει για όλο τον χρόνο ενεργειακή εξοικονόμηση και άνεση στον αερισμό. Κατάλληλος για κατοικίες, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες καθώς και γραφεία. Με τον αντίθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 T_12_CT_GEN_GR Μάϊος 2012 - Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 2 0 1 2 2 0 1 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AHI

Διαβάστε περισσότερα

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1. FVXG-K / RXG-K FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4 Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 5

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 5 Οικιακός Κλιματισμός Μάιος 2015 Περιεχόμενα Σημεία Υπεροχής της Toyotomi σελ.4-5 Οικιακός Κλιματισμός Toyotomi 2015 σελ.6-7 Προηγμένα Συστήματα Καθαρισμού του Αέρα σελ.8-9 Έξυπνες Λειτουργίες σελ.10-11

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Μάρτιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Αύγουστος 2015 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα