μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá"

Transcript

1

2 μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò, ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç áíáãñáöþ ôçò ôáîéíüμçóçò ÅíåñãåéáêÞò Áðüäïóçò óå üëåò ôéò ïéêéáêýò óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ç êßíçóç áõôþ áðïóêïðåß óôï íá ðáñý åôáé óôïõò êáôáíáëùôýò îåêüèáñç êáé áíôéêåéμåíéêþ ðëçñïöüñçóç üóïí áöïñü óôçí åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Óôç óþμáíóç áõôþ ôá ðñïúüíôá μå ôçí êáëýôåñç ÅíåñãåéáêÞ Áðüäïóç ôáîéíïμïýíôáé ùò Class. ÁíáæçôÜôå áõôýò ôéò ÓçμÜíóåéò óôá êáôáóôþμáôá ðïõ ðùëïýí óõóêåõýò êëéμáôéóμïý. Ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí ðëçñïöïñéþí óôç ÓÞμáíóç, óçμåéþíïíôáé ïé áêüëïõèåò ðëçñïöïñßåò ãéá êüèå μïíôýëï. Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης O- S- Προϊόν Μοντέλο Ενεργειακή Κλάση Η Ενεργειακή Απόδοση κάθε συσκευής σε μία κλίμακα επτά βαθμίδων από το Α έως G Ταξινομήσεις Υπάρχουν επτά ταξινομήσεις Ενεργειακής Απόδοσης από το Α έως το G Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΥΞΗ Ταξινόμηση Ενεργειακής Απόδοσης σε λειτουργία ΕΡΜΑΝΣΗ Ετήσια κατανάλωση Η ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συνολική αποροφούμενη ισχύ με ένα μέσο όρο λειτουργίας 0 ωρών ψύξης ετησίως σε πλήρες φορτίο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης, τόσο μεγαλύτερη η Ενεργειακή Κλάση 3.20 < EER 3.20 EER > EER > EER > EER > EER > < COP 3.60 COP > COP > COP > COP > COP > 2.40 Τύπος κλιματιστικού 2.20 EER 2.40 COP Στάθμη θορύβου Αυτές οι ταξινομήσεις ισχύουν για κλιματιστικά τύπου Split και Multi Split Εξωτερικά 2 Εσωτερικά

3 Η Δημιουργία της Άνεσης Óôçí Fujitsu General äçμéïõñãïýμå öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ðñïúüíôá õøçëþò ðïéüôçôáò ðïõ äçμéïõñãïýí óõíèþêåò Üíåóçò óýμöùíá μå ôçí âáóéêþ μáò áñ Þ íá «äçμéïõñãïýμå Ýíá Üíåôï ðåñéâüëëïí» ñçóéμïðïéþíôáò ôçí äçμéïõñãéêüôçôá μáò êáé ôçí ôå íïëïãßá êëéμáôéóôéêþí ðïõ áíáðôýóóïõμå äéáñêþò ôá ôåëåõôáßá 35 ñüíéá. Τεχνολογία Υψηλής Απόδοσης Με την χρήση της τεχνολογίας LL Inverter όχι μόνο μειώνονται οι áðþëåéåò åíýñãåéáò áëëü ôáõôü ñïíá åðéôõã Üíïíôáé óçμáíôéêþ μåßùóç óôçν êáôáíüëùóç êáé åôþóéá åîïéêïíüμçóç åíýñãåéáò. Η Τεχνολογία ll Inverter Συμπιεστής Twin Rotary Ãéá äéáéñïýμåíá (split) óõóôþμáôá μåóáßáò êáé μåãüëçò éó ýïò, ñçóéμïðïéïýíôáé åñμçôéêïß Ðåñéóôñïöéêïß ÓõμðéåóôÝò Inverter Äéðëïý Óôñïöåßïõ. Üñéò óôçí íýá áõôþ åóùôåñéêþ äéüôáîç åðéôõã Üíïíôáé õøçëþ áðüäïóç êáé μåéùμýíåò äéáóôüóåéò óå óýãêñéóç μå áíôßóôïé ïõò óõμâáôéêïýò ðåñéóôñïöéêïýò óõμðéåóôýò. Για οικιακά V-PM Βελτιωμένη ισχύς συμπιεστή με την τεχνολογία V-PM Μοτέρ Ανεμιστήρα Αξονικού Διάκενου Ïé óõμðáãåßò äéáóôüóåéò ïäçãïýí óôçí êáôü 1,5 áýîçóç ôçò óõãêýíôñùóçò éó ýïò êáé óå 10% áýîçóç ôçò áðüäïóçò. Ïé μåëýôåò ëåéôïõñãéêþò ðñïóïμïßùóçò çëåêôñïμáãíçôéêïý ðåäßïõ åðéôñýðïõí ðåñåôáßñù μåßùóç äïíþóåùí êáé èïñýâïõ. Ηλεκτρομαγνήτης Πλάκα ρότορα Οι μεγάλες επιφάνειες εντός μαγνητικού πεδίου βελτιώνουν την ισχύ Λεπτό καλώδιο χαλκού, μειωμένη ηλεκτρική αντίσταση Πλάκα ρότορα Μοτέρ Ανεμιστήρα Ôï μïôýñ áíåμéóôþñá åðéôõã Üíåé μåãüëç éó ý óå åõñåßá ðåñéï Þ ëåéôïõñãßáò êáé õøçëþ áðüäïóç. Μοτέρ Ανεμιστήρα

4 Tοίχου Λεπτός και Κομψός σχεδιασμός Με υψηλό COP και ισχυρή έρμανση POWERFUL L ow noise Για SYG09LT Για SYG12LT CLSS SYG09LT ΝΕΟ 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS SYG12LT ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στο Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 Πρόσοψη σε ανάπτυξη υκτικό μέσο Ισχυρή έρμανση Η απόδοση θέρμανσης βελτιώθηκε σε ακραίες συνθήκες με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η Πιστοποιημένη Απόδοση θέρμανσης διασφαλίζεται ακόμη και σε εξωτερική θερμοκρασία 7 C. Αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργεί ακόμη και αν η εξωτερική θερμοκρασία «πέσει» στους -20 C. Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τη λειτουργία Ταχείας ύξης ή Ταχείας έρμανσης. Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή για περίπου 20 λεπτά λειτουργεί αδιάκοπα στην μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή και ανεμιστήρα. Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Ελεγχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας Λεπτό Πάχος 185 χιλ Ο Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας αντιλαμβάνεται την παρουσία ατόμων στον χώρο. Σε περίπτωση απουσίας το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία «μειωμένης» απόδοσης για οικονομία ηλεκτρικής κατανάλωσης. Όταν οι χρήστες επιστρέψουν στο δωμάτιο, το κλιματιστικό επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας 4

5 Τοίχου Split (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS CLSS Για SYG07/09LU Για SYG12/LU CLSS CLSS SYG07LU ΝΕΟ SYG09LU ΝΕΟ SYG12LU ΝΕΟ SYGLU ΝΕΟ BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Λεπτός και κομψός σχεδιασμός Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός επιτυγχάνεται χάρη στον λεπτό Εναλλάκτη με σωληνώσεις Ø 5 και τον Υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα. Μεγάλη πρόσοψη σε ανάπτυξη και Εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης. Μεγάλη εισαγωγή αέρα Ø5 υκτικό μέσο Πρόσοψη σε ανάπτυξη Μεγάλος ανεμιστήρας 20 Διανομέας 4 διελεύσεων Λειτουργία μέγιστης Ισχύος Είναι εφικτή συνεχόμενη λειτουργία στη μέγιστη παροχή αέρα και στη μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή για 20 λεπτά. Η Ταχεία ψύξη και θέρμανση που επιτυγχάνει αυτή η λειτουργία κάνει τον χώρο άνετο πολύ γρήγορα. ερμοκρασία Λειτουργία πλήρους Ισχύος Επιθυμητή ερμοκρασία Συνήθης λειτουργία Χρονοπρόγραμμα 3 Προγραμμάτων (Εβδομαδιαίο / Πρόγραμμα / Sleep) Το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα με το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ρυθμιστεί Εκκίνηση (ΟΝ) και Διακοπή (OFF) έως 4 φορές σε μια ημέρα και έως 28 φορές σε μια εβδομάδα. Τα υπόλοιπα χρονοπρογράμματα (Πρόγραμμα και SLEEP) ρυθμίζονται και αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρόνος Ήσυχη λειτουργία εξωτερικής μονάδας Μπορείτε να επιλέξετε ήσυχη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας μέσω του τηλεχειριστηρίου. όρυβος Πιστοποιημένα επίπεδα θορύβου Λειτουργία Χαμηλού ορύβου Μείωση κατά 3dB Λειτουργία Ελάχιστης έρμανσης 10 C Δυνατότητα ρύθμισης για διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. 20 C 10 C Ενεργοποιημένο Πλήκτρο ελάχιστης θερμοκρασίας Εκκίνηση Λειτουργίας Εσωτερικής Μονάδας ON STRT * Διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με ασύρματο χειριστήριο Προσοχή Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη των 10 C, αυτή δεν εκκινεί. Η λειτουργία ξεκινάει και διατηρεί τον χώρο στους 10 C για 48 ώρες από την στιγμή που η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από τους 10 C. Όταν η λειτουργία αυτή σταματήσει, η ρύθμιση θερμοκρασίας του χώρου επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία. 5

6 260 Tοίχου (12) (07/09) για SYGLE Για SY18LC CLSS LL CLSS LL CLSS LL SYG07LE NEO SYG09LE SYGLE BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYΑ18LC BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LE BTU/h NEO Για SYG07/09/12LE ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h SYG07/09/12LE CLSS LL SYG18LF BTU/h CLSS LL SYG24LF BTU/h CLSS LL SYG30LF BTU/h NEO ( ) BTU/h 21.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h Συμπαγής Σχεδιασμός Διάταξη Εναλλάκτη Υψηλής Πυκνότητας Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Χρησιμοποιούνται πιο λεπτοί σωλήνες: 7 5 Μείωση του όγκου του εναλλάκτη κατά: 30% Ομοιόμορφη θερμοκρασία 6 Για SYG07/09/12LE Για OYG07/09/12LE Βελτίωση της αποδοτικότητας του εναλλάκτη

7 Νέα Επιτοίχια Μονάδα Απλός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας (12/) (07/09) POWERFUL L ow noise CLSS LL SYG09LLC NEO 8.0 BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL SYG12LLC NEO BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Υψηλό EER/COP Η τεχνολογία Inverter, οι μεγάλης επιφάνειας εναλλάκτες και ο περιστροφικός συμπιεστής, εξασφαλίζουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης, τόσο στην ψύξη (EER), όσο και στη θέρμανση (COP). Ήσυχη λειτουργία Ταχύτητα Ανεμιστήρα Quiet Στάθμη ορύβου 22dB() Energy saving level Class Εύχρηστος προγραμματισμός Για τον εύκολο προγραμματισμό λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε ώρες έναρξης-λήξης (on-off), είτε λήξης-έναρξης (off-on), ανάλογα με τις ανάγκες του. Από 30 λεπτά έως και 12 ώρες (ανά 30 λεπτά). Χειριστήριο Τρία είδη χρονοδιακόπτη (On/off/sleep) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ Εύκολη χρήση Ευανάγνωστη οθόνη Ρύθμιση 11:00μ.μ 12 OFF 2ώρες 12 OFF 10 ώρες 9 3 Ρύθμιση 9:00μ.μ ON 7hours ΕΠΙΛΟΓΗ ON-OFF 6 ON 9 ώρες ΕΠΙΛΟΓΗ OFF-ON 7

8 LLC Series Διαστάσεις Mοντέλα: SYG09LLC/OYG09LLC SYG12LLC/OYG12LLC Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα (Μονάδα : ) 454 Ισχυρή λειτουργία Γρήγορη επίτευξη της θερμοκρασίας ρύθμισης Παρ. : Λειτουργία ψύξης ερμοκρασία ερμ. Ρύθμισης Powerful Κανονική Λειτουργία Εικόνα) Εύκολη συντήρηση Εύκολη συντήρηση και διαρκώς καθαρό. Η συντήρηση γίνεται απροβλημάτιστα. Λόγω της αφαιρούμενης μετώπης, είναι εύκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό του κλιματιστικού. Οικονομική λειτουργία Η θερμ. ρύθμισης μεταβάλλεται αυτόματα κατά 1 C. Ex. : Cooling operation ερμ. Οικονομική λειτουργία Μεταβολή θερμ. ρύθμισης Set temperature Normal operation Χρόνος 8

9 Τοίχου Οροφής Για WYZ / 18LB Για WYZ24LB CLSS LL WYZLB.300 BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ18LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL WYZ24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h Δαπέδου / Οροφής Για ΒYF18L/24L CLSS LL BYF18LB BTU/h ( ) BTU/h 20.0 BTU/h ( ) BTU/h CLSS LL BYF24LB BTU/h ( ) BTU/h BTU/h ( ) BTU/h (07/09) Για GYF09/12L Για GYFL CLSS LL CLSS LL CLSS LL GYF09L GYF12L GYFL BTU/h BTU/h.300 BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h BTU/h.400 BTU/h BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h ( ) BTU/h 9

10 χαρακτηριστικά Τοίχου Οροφής / Τοίχου Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα WYZLB OYZLB WYZ18LB OYZ18LB WYZ24LB OYZ24LB SYG07LE OYG07LE SYG09LE OYG09LE Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας Στάθμη θορύβου (εσ.) Στάθμη θορύβου (εξ.) Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. ύξη Εσωτ. / Εξωτ. ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /43/35/29/ / x790x / () R / / /43/35/29/ /1910 2x899x / () R / / /43/40/36/ /3600 2x899x /.88 30() 20 R / / /38/31/ / X790X X660X / () R / / /38/31/ / X790X X660X / () R410 χαρακτηριστικά Δαπέδου / Δαπέδου Οροφής Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα GYF09L OYV09L GYF12L OYV12L GYFL OYVL BYF18L OY18L BYF24L OY24L 10 Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg kg m C ΞΒ / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /35/29/ / x740x x790x / () R / / /38/31/22 6/ x740x x790x / () R / / /40/34/31 780/ x990x x790x / / () -10~46 R / / /44/40/ / x990x x790x / / () 20-10~46 R410

11 χαρακτηριστικά Τοίχου SYG12LE SYGLE SY18LC SYG18LF SYG24LF SYG30LF OYG12LE OYGLE OYR18LC OYR18LE OYR24LC OYR30LF / / /38/31/21 690/ X790X X660X / () R / / /40/33/ / X790X X790X / () R / B 3,61-7.6/ /38/32/25 700/ X790X X790X / /28 20() R / / /37/33/26 900/ X998X X790X / () 20 R / / /41/36/ / X998X X790X /.88 30() 20 R / / /42/37/ / X998X X900X /.88 (20) 30-10~46 R410 Τοίχου χαρακτηριστικά Τύπος Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα SY09LT OYG09LT SYG12LT OYG12LT SYG07LU OYG07LU SYG09LU OYG09LU SYG12LU OYG12LU SYGLU OYGLU SY09LLC OYR09LLC SY12LLC OYR12LLC Τάση λειτουργίας Απόδοση Κατανάλωση EER - Ενεργειακή Κλάση COP - Ενεργειακή Κλάση Ρεύμα λειτουργίας Αφαίρεση υγρασίας ύξη έρμανση ύξη / έρμανση ύξη έρμανση ύξη / έρμανση Στάθμη θορύβου (εσ.) ύξη Υ/Μ/Χ/Σ/Υ.υσ. Στάθμη θορύβου (εξ.) ύξη Κυκλοφορία αέρα (μεγάλη ταχύτητα) Εσωτ. / Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτερική Υ x Μ x Π Βάρος Εξωτερική Διάμετρος σωλήνος (υγρό / αέριο) Σωλήνα αποχέτευσης (εσωτ. / εξωτ.) Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) Μέγιστη υψομετρική διαφορά ερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υκτικό μέσο ύξη έρμανση V/ Ø/Hz BTU/h kw W/W I/h db() m 3 /h kg(lbs) kg(lbs) m C ΞΒ ,5/0,660 4,95-4,85-2,6/3,3 1,3 42/36/32/21 800/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,85/0,91 4,12-4,40-4,0/4,3 1,8 43/37/32/ /20 282x870x185 9,5 620x790x ,35/9,52 20 () R ,46/0,66 4,35-4,55-2,6/3,4 1 38/35/31/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,555/0,68 4,- 4,71-3,1/3,4 1,3 42/36/32/ / x870x185 9,5 540x660x ,35/9,52 20 () R ,905/0,930 3,87-4,30-4,6/4,7 1,8 43/37/32/21 8/ x870x185 9,5 540x790x ,35/9,52 20 () R ,235/1,380 3,40-3,91-5,8/6,3 2,1 45/40/33/25 900/ x870x185 9,5 540x790x ,35/12,7 20 () R ,745/0,865 3,36-3,70-4,0/4,7 1,3 43/ / 1, ,5(17) (53) 6,35/9,52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R / / / / 1, (17) (57) 6.35/9.52 Φ16/Φ16 (10) 10 18~43 R410 11

12 Please fill out the requested information Please fill out the requested information Επεξηγήσεις χαρακτηριστικών Λειτουργίες άνεσης Κινούμενα πάνω/κάτω πτερύγια Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω. Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση Επιτρέπει τη συνδυασμένη κίνηση των πτερυγίων και προς τις τέσσεριςκατευθύνσεις. Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα από τον μικροϋπολογιστή, σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του χώρου. Αυτόματη επανεκκίνηση Με την επαναφορά της παροχής του ρεύματος μετά από προσωρινή διακοπή, το κλιματιστικό ξεκινά αυτόματα με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε πριν. Αυτόματη εναλλαγή Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη επιλογή λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου. Λειτουργία θέρμανσης 10 C Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10 C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν παγώνει. POWERFUL Αεραγωγοί διανομής Αεραγωγοί προσαγωγής νωπού Εισαγωγή νωπού αέρα Νωπός αέρας προσάγεται με τη βοήθεια εξωτερικού ανεμιστήραελεγχόμενου από τη μονάδα. Οικονομική λειτουργία Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η λειτουργία αυτή αυξάνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας επιλογής κατά τη λειτουργία ψύξης ή χαμηλώνει την επιλογή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Ισχυρή λειτουργία Λειτουργία με μέγιστη ροή αέρα και ταχύτητα αεροσυμπιεστή, για γρήγορη επίτευξη άνετης θερμοκρασίας δωματίου. Λειτουργίες διευκόλυνσης Χρονοδιακόπτης Ύπνου Με βάση τον χρόνο λειτουργίας, ο μικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακάτη θερμοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο. Χρονοδιακόπτης ON-OFF Ο χρονοδιακόπτης ON-OFF ελέγχει την έναρξη - λήξη της λειτουργίας (μία φορά). Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή μίας από τις λειτουργίες: ON, OFF, ON OFF ή OFF ON. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές ώρες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Εβδομαδιαίος + setback προγραμματισμός Με τον Εβδομαδιαίο + Setback προγραμματισμό μπορούν να ρυθμιστούν θερμοκρασίες για δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και κάθε μέρα. Ένδειξη φίλτρου Υπενθυμίζει την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου. Λειτουργίες καθαρισμού Αυτόματο φίλτρο Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα εντός προεπιλεγεμένου χρονικού διαστήματος. Καθαριστής φίλτρου UV Η μονάδα UV (ultraviolet rays) αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας στο εσωτερικό της μονάδας. Kαθαριστής Plasma Hλεκτροστατικό φίλτρο εγκλωβίζει ρυπαντές, σκόνες και οσμές. Αποτρέπει την αν απτυξη βακτηρίων. Φίλτρο ιόντων μακράς διαρκείας Στο φίλτρο αυτό αποδομούνται οι οσμές με ιόντα που εκπέμπονται από τα εμποτισμένα κεραμικά σωματίδια, επιττυγχάνοντας εξάλειψη της κακοσμίας. Φίλτρο εμποτισμένο με κατεχίνες μήλου Στο φίλτρο αυτό, με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού, εγκλωβίζονται λεπτή σκόνηαόρατοι σπόροι μούχλας - παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στη συνέχεια, αδρανοποιούνται από την πολυφαινόλη της κατεχίνης. Στεγνό στοιχείο Ο εσωτερικός εναλλάκτης στεγνώνεται για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων. Πλενόμενη μετώπη Παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας. Οι αποδόσεις σε ΥΞΗ και ΕΡΜΑΝΣΗ βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες (εκτός αν άλλως αναφέρεται): ΥΞΗ ερμοκρασία χώρου : 27 C DB/19 C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 35 C DB/24 C WB ΕΡΜΑΝΣΗ ερμοκρασία χώρου : 20 C DB/ C WB ερμοκρασία περιβάλλοντος : 7 C DB/6 C WB Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων. F 05/2012 ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 ISO 001 Certified number: Certified number: Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. SERVICE Για κλήσεις από κινητά: Για κλήσεις από σταθερά: (χρέωση 1 αστική μονάδα) 1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki , Japan Copyright Fujitsu General Limited. ll rights reserved. FHM-03/11 10/11 3F E

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Η συσκευή Plasmacluster της SHARP παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA Το σύστημα Daikin Altherma χαμηλής θερμοκρασίας είναι η τέλεια λύση για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νεόδμητες κατοικίες. Εξωτερικές μονάδες Εσωτερικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Ένα σπίτι όπου όλες οι συσκευές λειτουργούν ομαλά προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση στους ενοίκους του. Οι "παραδοσιακές" οικιακές συσκευές απαλλάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού

Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού cooling & heating 1 Επεξήγηση Eικονιδίων Κλιματισμού Αποσπώμενη Πρόσοψη Η πρόσοψη του κλιματιστικού αποσπάται εύκολα προκειμένου να πλυθεί. Το πλύσιμο της πρόσοψης επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση της μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα

Τιμοκατάλογος. Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα Τιμοκατάλογος 2014 Οικιακός & Επαγγελματικός κλιματισμός Καθαριστές αέρα / Αναλώσιμα Περιεχόμενα ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5-9 ALL DC INVERTER KURO ALL DC INVERTER IZURU DC INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Κλιματισμού

Συστήματα Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 2 B YOUR CONDITIONS! H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final. Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.indd 1 Ταχύτερη ψύξη σε μεγαλύτερη απόσταση και εμβέλεια* Τα κλιματιστικά Samsung

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Κλιματισμού

Συστήματα Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING

SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL. MSZ-GE Series SILENT LINE-UP MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS MODEL MSZ-GE Series SILENT LINE-UP New ΝΕΑ MS Z-GE ΜΟΝΤΕΛΑ ENERGY SAVING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER Τα inverter της Mitsubishi Electric εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση συμπεριλαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ

ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ ΚΑΤΑΛO Γ O Σ OΙΚΙΑΚO Υ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO Υ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜO Υ H από το 1916 πρωτοπορεί στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός

Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασμός Ανακύκλωση Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή Λειτουργία Οικολογικός Σχεδιασμός Eco Design Τα κλιματιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm

Κλιματισμός 2013. Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Κλιματισμός 2013 Νέα Εποχή στην Ενέργεια και στην Οικονομία DC INVERTER Α +++ warm Οικολογικός Σχεδιασμός Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία εναρμονισμένη με τους Περιβαλλοντικούς στόχους 3x20 έως το 2020 Προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 B ++ Οικιακός Κλιματισμός B Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014

Επαγγελματικός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2014 Επαγγελματικός Κλιματισμός Σχεδιασµός Ανακύκλωση 1 Κύκλος ζωής Προϊόντος Κατασκευή 2 9 3 10 4 11 5 12 6 7 Οικολογικός Σχεδιασµός Eco Design Τα κλιµατιστικά Inventor έχουν σχεδιαστεί µε κύριο γνώµονα την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 Μάϊος 2013 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 2013 * Προκαταρκτικά στοιχεία 2 0 1 3 2 0 1 4 ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013

Οικιακός Κλιματισμός KATAΛΟΓΟΣ 2013 ++ Οικιακός Κλιματισμός Γνωρίστε τον κλιματισμό, γνωρίστε την Τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνουν την φήμη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και αξεπέραστης απόδοσης, και συνοδεύονται από εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή μ ο ν ά δ α - Σ ύ ν δ ε σ η ζ ε ύ γ ο υ ς Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε στυλ στο χώρο σας!

Δώστε στυλ στο χώρο σας! Δώστε στυλ στο χώρο σας! ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩN 2015 Stylist Επωνυμία LG Electronics ir Conditioning and Energy Solution Company H LG Electronics ir Conditioning and Energy Solution Company

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (SPLIT) Ηλεκτροστατικό Φίλτρο με Ενεργό Άνθρακα, (με αντιβακτηριδιακή προστασία) ΑΕΜΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 212 H 1916,,..,.., 3. Η υψηλή κατασκευαστική τεχνολογία των κλιματιστικών προσφέρει υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:

Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης: Απολαύστε Υγιεινό, Αθόρυβο και Άνετο Κλιματισμό με την LG 02 Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον. Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 Ψηφιακός πίνακας χειρισμού Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal, Natural, Sleep

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΙΑΚΑ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μάϊος 2013 - Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 * Προκαταρκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09. Ημικεντρικός Κλιματισμός 51. Συστήματα Inverter 13. Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25

Περιεχόμενα. Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09. Ημικεντρικός Κλιματισμός 51. Συστήματα Inverter 13. Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25 Προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού 09 Συστήματα Inverter 13 Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 25 Θέρμανση για οικιακές εφαρμογές 45 Περιεχόμενα Ημικεντρικός Κλιματισμός 51 Εξωτερικές μονάδες Super Digital

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners

GREE, making BETTER air conditioners GREE, making BETTER air conditioners οικιακός / ημικεντρικός κλιματισμός 2012 Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως GREE, making better

Διαβάστε περισσότερα

κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV

κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV κλιματιστικά συστήματα Τεχνικά δεδομένα Εξωτερικές μονάδες www.daikin.eu RX-JV/GV Εξωτερικές μονάδες R-410A RX-JV/GV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RX-JV/GV 1 Χαρακτηριστικά...........................................2

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DADOS ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h) ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗ ( ) DADOS 9 9.000-388 DADOS 9 PLUS 9.000 9.000 416 DADOS 13 PLUS 13.000 13.000 478 DADOS XL 13.000 13.000

Διαβάστε περισσότερα

KRV-09TDAA KRV-12TDAA

KRV-09TDAA KRV-12TDAA KRV-09TD KRV-12TD KRV-09TD ΨΥΞΗ 8900 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8900 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-12TD ΨΥΞΗ 11.949 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 11.949 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-18TD KRV-24TD KRV-18TD ΨΥΞΗ: 17.412 Btu/h

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Τιμοκατάλογος Συστημάτων Κλιματισμού HITACHI, Απρίλιος 2015 Mono και Multi Splits - 3 Διαιρούμενου τύπου οικιακής χρήσης κλιματιστικά Σειρά PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ NEEΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α Βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται βάση της ενέργειας που καταναλώνουν και την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Triangle Design SAMSUNG

Triangle Design SAMSUNG Triangle Design SAMSUNG RAC 2014 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 ΑΝΕΣΗ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12 MONOSPLIT 14 ΔΑΠΕΔΟΥ 26 Όλα τα κλιματιστικά Samsung είναι πιστοποιημένα ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 T_12_CT_GEN_GR Μάϊος 2012 - Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012-2013 2 0 1 2 2 0 1 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AHI

Διαβάστε περισσότερα

Βραβευμένη Σχεδίαση. Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης:

Βραβευμένη Σχεδίαση. Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Ψύξης: Ενεργειακή Κλάση της Μονάδας στη Λειτουργία Θέρμανσης: Απολαύστε Υγιεινό, Αθόρυβο και Άνετο Κλιματισμό με την LG 02 Τα Κλιματιστικά LG είναι φιλικά προς το περιβάλλον & προσανατολισμένα στο μέλλον. Για τη μείωση του αερίου φρέον, το οποίο αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80% Τα πιο σύγχρονα, οικονομικά & ολοκληρωμένα Συστήματα Θέρμανσης... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! Εξοικονόμηση ενέργειας & οικονομία έως 80% Οικονομία - Αυτονομία - Άνεση - Φιλική προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4. 1 of 5 17/5/2015 8:28 μμ FLXS-B9 / RXS-L3 FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.0 (2) Μέγ. kw 5.0 Ονομαστική απόδοση EER 2.88 (1) COP 3.57 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos DC Inverter τελευταίας τεχνολογίας Ιούνιος 2015 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας

Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Κλιματιστικά Pitsos Inverter τελευταίας τεχνολογίας Μάρτιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά για την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 5

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 5 Οικιακός Κλιματισμός Μάιος 2015 Περιεχόμενα Σημεία Υπεροχής της Toyotomi σελ.4-5 Οικιακός Κλιματισμός Toyotomi 2015 σελ.6-7 Προηγμένα Συστήματα Καθαρισμού του Αέρα σελ.8-9 Έξυπνες Λειτουργίες σελ.10-11

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ NARCISO BABY 10 lt/day 200 NARCISO 12 12 lt/day 250 NARCISO 16 16 lt/day 300 NARCISO 20 20 lt/day 400 NARCISO 24 24 lt/day 450 ECODRY PRO 30 30 lt/day 500 ECODRY PRO 50 50 lt/day 580 IONIΣTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές KATAΛΟΓΟΣ 2014

Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές KATAΛΟΓΟΣ 2014 Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές Οικιακός Κλιματισμός και Συσκευές Γνωρίστε τον κλιµατισµό, γνωρίστε την Περιεχόµενα Τα κλιµατιστικά Inventor απολαµβάνουν την φήµη ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1. FVXG-K / RXG-K FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4 Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ.

Διαβάστε περισσότερα

Chillers & Fan Coil Units

Chillers & Fan Coil Units Chillers & Fan Coil Units ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 YOUR CONDITIONS! H 1916,,..,.., 3. προσφέρει υψηλή ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Κλιµατιστικά για µια ζωή.

Κλιµατιστικά για µια ζωή. Κλιµατιστικά για µια ζωή. KRV-09TD KRV-12TD Υψηλότατος βαθµός απόδοσης σε συµφωνία µε ταπιο αυστηρά µελλοντικής εφαρµογής standards της Ε.Ε. (κανονισµοί 6/2011 & 206/2012). Super αθόρυβη λειτουργία Golden

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 9.000 BTU

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 9.000 BTU 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) για προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων (5 των 9.000 BTU, 3 των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MFGA-48ARDN1-RC2 MFGA-60ARFN1-R ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗ (Pdesignc) BTU/h 48.000 (25.000-51.000) 55.000 (26.000-58.500) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) BTU/h 50.000 (25.000-52.500)

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF

DC Inverter Multi VRF Toyotomi TTY series DC Inverter Multi VRF Σεπτέμβριος 2010 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF... 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kλιµατισµός 2015. Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας. & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER. warm

Kλιµατισµός 2015. Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας. & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER. warm Kλιµατισµός 2015 Πρωτοποριακή Τεχνολογία Εξοικονόµηση Ενέργειας & Υψηλές Επιδόσεις INVERTER warm 1 Oικολογικός Σχεδιασμός Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία εναρμονισμένη με τους Περιβαλλοντικούς στόχους 3χ20 έως το

Διαβάστε περισσότερα

IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ λύση Το Daikin Altherma Flex για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές είναι ένα σύστημα 3-σε-1 που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 4

Ο ι κ ι α κ ό ς Κ λ ι μ α τ ι σ μ ό ς Μ ά ι ο ς 2 0 1 4 Οικιακός Κλιματισμός Μάιος 2014 H Toyotomi Γιορτάζει Φέτος συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από την ίδρυση της εταιρίας Toyotomi στην Ιαπωνία. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Toyotomi ξεχώρισε και διακρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE οικιακός κλιματισμός 2014

Change for LiFE οικιακός κλιματισμός 2014 Change for LiFE οικιακός κλιματισμός 2014 Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής συστηµάτων κλιµατισµού παγκοσµίως GREE, making better air conditioners Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Μονάδα δαπέδου EEDEL13-100 FVXS-F

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Μονάδα δαπέδου EEDEL13-100 FVXS-F Κλιματισμός Τεχνικά δεδομένα Μονάδα δαπέδου EEDEL13-100 FVXS-F 1 Χαρακτηριστικά Εσωτερική Μονάδα Μονάδα δαπέδου FVXS-F ο α Μ tf δή -iκ άι S ρ l εxν τ pvο ω σ ΜΕ S F Κατάλληλη μονάδα για εγκατάσταση κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

SENSING THE DIFFERENCE

SENSING THE DIFFERENCE WHIRLPOOL Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ T I K A SENSING THE DIFFERENCE ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΖΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Σε λιγότερο από 15 χρόνια, η Whirlpool έχει γίνει η πρώτη μάρκα οικιακών συσκευών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

www.amiridis-savvidis.gr info@morris.gr AΡ ΣΕΛΙΔΑΣ: 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MORRIS

www.amiridis-savvidis.gr info@morris.gr AΡ ΣΕΛΙΔΑΣ: 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MORRIS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MORRIS ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1050 ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3,89 Κλιματισμός ΚΛΙΜ. SPLIT 24000BTU DC-INVERTER MORRIS ΕΣ DCIN-2412/ ΕΞ DCOD-2410 Φίλτρο Blue-NANO photocatalyst Kλιματιστικό τύπου SPLIT 24000BTU

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ-6/2015 Αρμόδιος :Δ. Παπαχρίστου Τηλέφωνο :2310 360-205 FAX: 2310 360-284 Καλείστε να υποβάλετε προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία SPLITTYPE IR CONDITIONERS CONDDITION Full Product Line Catalogue 14 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 14 Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία for a greener

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V

AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V 2010 AIR CONDITIONING SYSTEM Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και άνεση με το MULTI V Σειρά Multi V Περιβάλλον Οικονομία Τεχνική υποστήριξη Απλός σχεδιασμός & εύκολη εγκατάσταση Εξωτερικές μονάδες 08 14 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα