Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 Αριθμ. Α Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008, (ΦΕΚ 115/Α/ )» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Το π.δ 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρου νόμου και του άρθρου 11του ιδίου νόμου. 5. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 6. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 7. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/ (ΦΕΚ 1982/Β/ ) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο». 8. Το έγγραφο αριθ. Φ2 1804/2008 της Δ/νσης Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου. 9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ελεγκτικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την επιβολή προστίμων. 1. Εφεξής αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008 (Α 115). 2. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν.3668/2008 πρόστιμα, επιβάλλονται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, αμέσως με την διαπίστωση της παράβασης.

2 Άρθρο 2 Υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται όπως: α) Συγκροτούν συνεργεία ελέγχων, αποτελούμενα το καθένα από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές. β) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία μνημονεύονται, ο τίτλος της Υπηρεσίας, η ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία των ελεγκτών υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο), η αιτιολογία ελέγχου που έχει ως εξής: «Διενέργεια ελέγχου για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις». γ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλοκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ». δ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλοκ με τον τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν. 3668/2008». ε) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλοκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008». Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν. 3668/2008» και «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του ν. 3668/2008» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται: α) Να επιδεικνύουν σε κάθε ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ». β) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης της παράβασης, στο χώρο άσκησης του ελέγχου αμέσως: 1. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» από το αριθμημένο μπλοκ, να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους. 2. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» από το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε

3 περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους. 3. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» από το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους. 4. Να παραδίδουν αμελλητί στον ελεγχόμενο το πρωτότυπο της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και κατά περίπτωση ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» που φέρουν τις ενδείξεις για τον ελεγχόμενο. Άρθρο 4 Τρόπος σύνταξης της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». Η «Έκθεση Ελέγχου» και η «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να είναι ορθά συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες ως προς την διαπίστωση της παράβασης προκειμένου να αιτιολογείται το επιβαλλόμενο πρόστιμο. Ακυρώσεις διαγραφές διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται. 1.Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις. 2. Ειδικότερα η «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις. 3. Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις. Τα ελεγκτικά όργανα υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008».

4 Άρθρο 5 Ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, υποχρεούνται όπως το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης ενημερώνουν: 1. εγγράφως την Αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου και να διαβιβάζουν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος θα εμπεριέχει τα αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008»με κοινοποίηση στον αρμόδιο Νομάρχη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3668/ εγγράφως το αρμόδιο τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας. Άρθρο 6 Προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα. Τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλουν στους παραβάτες αμέσως κατά τον έλεγχο, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3668/2008 διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008 ως εξής: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 1 Σε όποιον απαιτεί ή εισπράττει, ανα προϊόν ή υπηρεσια, κατά την πώληση ή την παροχή, ποσά ή αμοιβές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους της κατηγορίας ελεγχόμενου κέρδους κλπ. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙ ΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Παρ. 1 του άρθρου 30 ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ /προϊόν ή υπηρεσία ΥΠΕΡΒΑΛΛΟ Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1) Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ανά προϊόν ή υπηρεσία, 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά προϊόν ή υπηρεσία των ) Διπλασιασμός του

5 2. Όποιος με οποιοδήποτε τέχνασμα επιδιώκει (απαίτηση) ή επιτυγχάνει (είσπραξη) τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αξία του προϊόντος, λόγω ελλειπούς στάθμισης ή μέτρησης, πήλησης ειδών κατώτερης ποιότητας σε τιμή που αρμόζει σε ανώτερη, ατελούς εψήσεως ή παρασκευής, συνυπολογισμένου βάρους περιτυλίγματος ή συσκευασίας όπου απαγορεύεται, ή περιτυλίγματος βάρους μεγαλύτερο του επιτρεπτού. 3. Όποιος προς εμπορία πραγματοποιεί συναλλαγή με όποιον υποπίπτει σε παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 και είναι εν γνώσει των ενεργειών του παραβάτη 4. Όποιος αγοράζει ή μεταπωλεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το κέρδος προϊόντα και υπηρεσίες της κατηγορίας ελεγχόμενου κέρδους σε τιμές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτετο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους. 5. Όποιος: Α) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης Β) μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης άλλα από το κατά νόμο προβλεπόμενα ακόμη και αν διατηρούνται Γ) αποποιείται τη μέτρηση ή ζύγηση Δ) πωλεί με το μέτρο είδη των οποίων η μέτρηση είναι καθορισμένη με σταθμά. Και όποιος εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από το κατά νόμο προβλεπόμενα ή τα μετατρέπει σε ψευδή. Παρ. 2 του άρθρου 30 Παρ. 3 του άρθρου 30 Παρ. 4 του άρθρου 30 Παρ. 11 του άρθρου 30 ανωτέρου προστίμου, σε Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε / είδος ή υπηρεσία 1) Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ανά προϊόν ή υπηρεσία, 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά προϊόν ή υπηρεσία των ) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε ) Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε 6. Η επιδίωση ή επίτευξη υπερβολικού Παρ. 20 του / προϊόν 1) Για το

6 κέρδους για τα αντικείμενα, τις παροχές και τα λοιπά είδη βιοτικής ανάγκης που χαρακτηρίζονται ή είναι κατεταγμένα στην αγορανομική κατηγορία των ελεγχόμενων για υπερβολικό κέρδος. 7. Απαίτηση ή αίσπραξη τιμήματος υψηλότερου των αναγραφόμενων στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, τιμολόγια. Α) για ένα (1) είδος Β) για δύο (2) έως πέντε (5) διαφορετικά είδη, /είδος Γ) για έξι (6) έως δέκα (10) διαφορετικά είδη, /είφος Δ) για περισσότερα από δέκα (10) διαφορετικά είδη, /είδος 8. Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης, πρατηριούχος και γενικά έμπορος ο οποίος: Α) δεν κατέχει και δεν εκδίδει τιμολόγιο για τα αγοραζόμενα και προς εμπορία πωλούμενα είδη. Β) δεν αναγράφει στα τιμολόγια τον τίτλο και τη διεύθυνση του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του πωλητή και αγοραστή, το αντικείμενο, το είδος, την τιμή κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέτρο, τεμάχιο), τη συνολική ποσότητα και αξία, την ποιότητα, όπου αυτή επιβάλλεται, την προέλευση, την επωνυμία του είθδους, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αγοραστή και το τιμολόγιο δε φέρει υπογραφή του πωλητή, Γ) δε το παραδίδει στον αγοραστή έμπορο τιμολόγιο κιι δεν το επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές αν το ζητήσουν, και Δ) δεν εκδίδει τιμολόγιο σε κάθε αγοραστή. 9. Όποιος διατηρεί κατάστημα Μαζικής εστίασης-αναψυχής και διασκέδασης ή παρέχει δημόσιο θέαμα, έχει την υποχρέωση να τηρεί τιμοκαταλόγους κλπ. άρθρου 30 Παρ. 6 του άρθρου 32 Παρ. 6 του άρθρου 32 Παρ. 6 του άρθρου 32 Παρ. 6 του άρθρου 32 Παρ. 1 του άρθρου 35 Παρ. 1 του άρθρου 38 συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε ) Για το/α συγκεκριμένο/α / είδος είδος/η στο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε/α ν η/οι / είδος παράβαση/εις, επιβάλλεται/ντα ι το/α υπερβάλλον/ντα πρόστιμο/α / είδος 2) Διπλασιασμός του/ων ανωτέρου/ων προστίμου/ων, σε περίπτωση ) Επιβάλλεται έ / το υπερβάλλον πρόστιμο. 2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε παράβασης, εντός ενός (1) ετους από 500 Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε

7 10. Όποιος διατηρεί οποιοδήποτε κατάστημα, πρατήριο, εργοστάσιο, εργαστήριο (πλην των αναγραφομένων στην παρ. 1 του άρθρου 38) υποχρεούται: Να έχει τοποθετημένη σε κάθε είδος Πινακίδα στην οποία θα εμφανίζονται η ποιότητα, προέλευση, τιμή πώλησης κατά συνήθη μονάδα μέτρησης (βάρος, μέτρο, τεμάχιο). 11. Ανάρτηση Πινακίδων από Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και παρόμοια καταστήματα στις οποίες θα αναγράφεται το μίσθωμα κάθε κλίνης ή δωματίου καθώς και γενικά κάθε παρεχόμενης παροχής ή υπηρεσίας. 12. Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας με την αναγραφή των τιμών από όποιον μισθώνει υπηρεσίες και να εκδίδει προς τούτο παραστατικό. 13. Ανακριβής δήλωση ή άρνηση δήλωσης προς το κοινό (καταναλωτές) και τις αρχές την ποιότητα του είδους, τόπο προέλευσης και παραγωγής και ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας ή ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για τα τιμολόγια, βιβλία και λοιπά στοιχεία. 14. Ανάμιξη και πώληση ειδών διαφορετικών ποιοτήτων Παρ. 2 του άρθρου 38 Παρ. 3 του άρθρου 38 Παρ. 5 του άρθρου 38 Παρ. 7 του άρθρου 30 Παρ. 9 του άρθρου / είδος Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε 500 / είδος Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε 500 Διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε Α. 1) ) Παραπομπή για την άσκηση ποινικής δίωξης. Β) Έκθεση ελέγχου-δείγματα 1) ανά είδος. 2) Παραπομπή για την άσκηση ποινικής δίωξης Α. 1) Επιβάλλεται το υπερβάλλον πρόστιμο. 2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε Β. 1) Επιβάλλεται πρόστιμο, μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών. 2) διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε 3) Παραπομπή για την άσκηση ποινικής δίωξης. 1) Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ανά είδος, 5% επί του

8 15. Όποιος εμποδίζει τον έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμοδίους υπαλλήλους τα τιμολόγια αγοραπωλησίας και τα έγγραφα που αποδεικνύουν το κόστος κτήσης ή παραγωγής των αγαθών (κοστολόγια) και κάθε άλλο έξοδο ή στοιχείο και προέλευση των ειδών. 16. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει: Α) είδη βιωτικής ανάγκης, πλην τροφίμων, που προορίζονται για εμπορία, και Β) πετρελαιοειδή. 17. Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 18. Όποιος εμπορεύεται παραποιημένα ή νοθευμένα: Α) είδη βιοτικής ανάγκης, πλην τροφίμων, και Β) πετρελαιοειδή. Παρ. 14 του άρθρου 30 Παρ. 4 α του άρθρου 31 Παρ. 4β του άρθρου 31 Παρ. 5 του άρθρου 31 1) / ανά είδος 2) Παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. Έκθεση ελέγχου δείγματα Έκθεση ελέγχου. Έκθεση ελέγχου. κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μηνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά είδος των ) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε 1) Επιβάλλεται το υπερβάλλον πρόστιμο. 2) Διπλασιασμός του ανωτέρω προστίμου, σε 1) Επιβάλλονται, μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών: Α) για είδη βιωτικής ανάγκης πλην τροφίμων. Β) για τα πετρελαιοειδή. 2) Διπλασιασμός των ανωτέρω προστίμων σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός τις προηγούμενες. 3) Παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. Α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων. Β) Διπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός τις προηγούμενες Γ) Παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. 1) Επιβάλλονται μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών

9 19. Όποιος πωλεί ή κατέχει προς πώληση ή διανέμει για κατανάλωση τρόφιμα μη ασφαλή-επιβλαβή για την υγεία 20. Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία σπορέλαια, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δε περιέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Παρ. 4 του άρθρου 32 Παρ. 5 του άρθρου 32 Έκθεση ελέγχου Έκθεση ελέγχου δείγματα δοκιμών: Α) για είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων. Β) για τα πετρελαιοειδή. 2) Διπλασιασμός των ανωτέρω προστίμων σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός τις προηγούμενες. 3) παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. Επιβάλλονται: Α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων Β) Διπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός τις προηγούμενες. Γ) Παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. Επιβάλλονται: Α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων Β) Διπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός τις προηγούμενες. Γ) Παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης. Άρθρο 7 Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν τον ελεγχόμενο 1. Κατά της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» με την οποία επιβλήθηκε, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/ , το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 6 της παρούσας, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στην Περιφέρεια της Ν.Α Αθηνών - Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α της χώρας, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης» στον παραβάτη. 2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά την προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία υποβάλλει έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση

10 ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής. 3. Η έγγραφη πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της με «αποδεικτικό επίδοσης» στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 8 Δικαστική Προστασία 1. Κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. 2. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, από τον ενδιαφερόμενο καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. Η καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην Δ.Ο.Υ.. 3. Εάν δεν ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή ή αυτή ασκηθεί εκπρόθεσμα, ή δεν τηρηθεί η υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες προς την ΔΟΥ, για βεβαίωση και καταβολή ολόκληρου του επιβληθέντος, κατά περίπτωση, χρηματικού προστίμου, του άρθρου 6 της παρούσας. Άρθρο 9 Είσπραξη και απόδοση των χρηματικών προστίμων 1. Τα χρηματικά πρόστιμα, πού ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας και επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ΚΕΔΕ ), και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του Νομάρχη στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση χρηματικά πρόστιμα που πορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3668/2008, πέραν των προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008 που επιβάλλονται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Αποδίδονται: κατά ποσοστό 50%) στον Κρατικό Προϋπολογισμό. κατά ποσοστό 50% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 31404/2005 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ868/Β/ ).

11 Άρθρο 10 Διατύπωση απόψεων επί προσφυγών Οι έγγραφες απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, επί προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων, κατά των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών προστίμων του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, διατυπώνονται από τις υπηρεσίες αυτές κατά το μέρος που τους αφορά. Άρθρο 11 Εκτύπωση και εφοδιασμός των υπηρεσιών με τα αναγκαία έντυπα. 1. Η Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), μεριμνά για την εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από της ισχύος της παρούσας, με ικανό αριθμό, αριθμημένων μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/08» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Οι λοιπές Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/08, με ευθύνη τους μεριμνούν για την εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από της ισχύος της παρούσας με ικανό αριθμό, αριθμημένων μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/2008» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2908» για τις ανάγκες τους. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/ Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, υποχρεούνται όπως διαβιβάζουν στο αρμόδιο Τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», του άρθρου 13 του ν. 3668/2008, της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επικυρωμένο αντίγραφο της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του ν.3668/2008» για κάθε επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 6της παρούσας απόφασης. 2. Το τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», οφείλει να ενημερώνει τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, στις περιπτώσεις που συντρέχουν τα οριζόμενα στις παρ.5 του άρθρου 1 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3668/ Οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9, σε αυτές τις περιπτώσεις, παραπέμπουν τις υποθέσεις στην αρμόδια την Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου, για την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3668/2008. Άρθρο 13

12 Περί κατάσχεσης μετρικών οργάνων 1. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατάσχουν τα ψευδή όργανα μέτρησης, συντάσσοντας αντίστοιχα την «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008». 2. Ως όργανα μέτρησης νοούνται μόνο τα ζυγιστικά όργανα, τα ταξίμετρα, οι μετρητές υγρών καυσίμων μεγάλης και μικρής παροχής και τα μέτρα μήκους, δηλ. γενικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για νόμιμο μετρολογικό έλεγχο 3. Ως ψευδή θεωρούνται τα μετρικά όργανα που: 3.1 δεν έχουν έγκριση τύπου ενώ χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, 3.2. αναγράφουν έγκριση τύπου που ανήκει σε άλλο όργανο 3.3 έχουν παραποιηθεί έτσι ώστε να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των μετρήσεων. 4. Τα ψευδή μετρικά όργανα κατάσχονται και οι ελεγκτές φροντίζουν για τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας τους, όπου και φυλάσσονται, έως ότου εκποιηθούν μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. 5. Τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων μετρικών οργάνων βαρύνουν τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά, τα μετρικά όργανα σφραγίζονται επί τόπου έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Άρθρο 14 Μεταβατική διάταξη Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, μετά την δημοσίευσή του (Α 115/18 Ιουνίου 2008), και μέχρι την ισχύ της παρούσας απόφασης, για τις οποίες έχουν συνταχθεί εκθέσεις ελέγχων, κατά το μέρος που αφορούν τα διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται συνολικά από τον οικείο Νομάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, και βεβαιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Άρθρο 15 Καταργούμενη διάταξη Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Απόφασή μας Α2 1148/ Άρθρο 16 Ισχύς της παρούσας 1. Η παρούσας τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13 Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ (Τίθεται ο τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας) (ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης Α2-5900/08) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1...ορίζεται επικεφαλής του συνεργείου Ελέγχου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Διενέργεια ελέγχου για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.3668/08 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». Ο προϊστάμενος Υπηρεσίας (Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο) ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -Η παρούσα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση στον ελεγχόμενο. (Τίθεται ο τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας) Νο.. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 3668/08 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης Α2-5900/08) Οι κάτωθι υπάλληλοι ελεγκτές:

14 Την 20 ημέρα και περί ώρα. πραγματοποιήσαμε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.3668/08 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». Στ ΟΝΟΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ. ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΕΓΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ. Δ/ΝΣΗ οδός αριθμός Περιοχή πόλη Νομός Α.Φ.Μ. Αρμόδια ΔOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ/ΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

15 Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) Άρνηση υπογραφής ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμπληρώνονται κατά περίπτωση, όλα τα υποχρεωτικά πεδία. (Τίθεται ο τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας) Νο.. ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3868/08 (ΦΕΚ 115/Α/ ) (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης Α2-5900/08) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ Α. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυμο Όνομα..... Όνομα πατρός. Όνομα μητρός Δ/νση καταστήματος: Οδός αριθ. Περιοχή. Αρ.Αστυν.Ταυτότητας. Αρμόδια ΔOY. Α.Φ.Μ... Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕΒΕ, κλπ) Επωνυμία Επιχείρησης.. Δ/νση Επιχείρησης: οδός αριθ.. Περιοχή πόλη.. Νομός.. Αρμόδια ΔOY Α.Φ.Μ. Νόμιμος Εκπρόσωπος.. Τηλέφωνο. ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ημερομηνία Ελέγχου.. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ/ΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρο Παρ.1 Παρ.2 Παρ.3 Παρ.4 30 Α.Κ. Άρθρο Παρ.7 Παρ.9 Παρ.11 Παρ Α.Κ. Άρθρο Παρ.6 32 Α.Κ. Άρθρο Παρ.1 Παρ.2 Παρ.3 Παρ.5

16 38 Α.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ EURO ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Αριθμητικά και ολογράφως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Τετραγωνίδια συμπληρώνονται με Χ κατά περίπτωση) Ο έλεγχος έγινε ΝΑΙ ΟΧΙ παρουσία του εκμεταλλευτή Άρνηση Υπογραφής ΝΑΙ Υπεύθυνου Ο ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο Υπογραφή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ Η παρούσα πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Υπουργείου Ανάπτυξης γι παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στις περιφέρειες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. o Η πράξη απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή της. (Τίθεται ο τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας) Νο.. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ν.3668/08 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης Α ) Σήμερα / /20, ημέρα.. και ώρα, οι υπάλληλοι ελεγκτές Πραγματοποιήσαμε κατάσχεση οργάνου μέτρησης με τα εξής χαρακτηριστικά: Είδος οργάνου μέτρησης: Κατασκευαστής: Τύπος: Αριθμός έγκρισης: Επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου φορέα της επιχείρησης: Επώνυμο: Όνομα: Ιδιότητα επιτηδεύματος: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΑΦΜ: ΔOY: ή ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (τίθεται σφραγίδα)

17 Διότι το ανώτερο όργανο μέτρησης: (συμπληρώνονται με Χ το κατά περίπτωση τετραγωνίδιο) Στερείται έγκρισης τύπου ενώ χρησιμοποιείται για εμπορικές συναλλαγές Αναγράφει έγκριση τύπου που ανήκει σε άλλο όργανο Έχει παραποιηθεί έτσι ώστε να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των μετρήσεων Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) Ονοματεπώνυμο Υπογραφ ή

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών Αρ. Πρωτ. Α2-5900/4.9.2008 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/ ) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/ ) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/18-6-2008) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 11/07/2016. Αριθμός απόφασης: 2549 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 11/07/2016. Αριθμός απόφασης: 2549 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 983 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1500 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 13/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1774

Καλλιθέα, 13/05/2016. Αριθμός απόφασης: 1774 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη σελίδα 6 και ως προς την Οριστική Φορολογική Υποχρέωση της υπόχρεου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 341 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ αριθμός απόφασης 3326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ αριθμός απόφασης 3326 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13-06-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ αριθμός απόφασης 3326 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 04/11/2016. Αριθμός απόφασης: 3689

Καλλιθέα, 04/11/2016. Αριθμός απόφασης: 3689 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν.

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 510 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 6/2/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 202 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-04-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1341 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4375 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9572566 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Καλλιθέα 09/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Καλλιθέα 09/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 09/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 898 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 20-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 115 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 182 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4537 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 21/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3538

Καλλιθέα, 21/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3538 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 03/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 119 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 18/11/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 65 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2886 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 19-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1133 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 23/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 541 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27.1.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 179 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ TMΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06-04-2017 Αριθμός απόφασης: 2385 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27-05 -2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 1987 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν.

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 (ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ Tχ. /nση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Νεκτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4494 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Kώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα 2017 Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα Εφαρμογή άρθρου 66 του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30-06-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 33 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30.12.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4910 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Της ΠΟΛ 1064/ Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β / ).

γ. Της ΠΟΛ 1064/ Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 03-07-2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 3638 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσασαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260 ΦΑΞ : 2313333258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4535 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4534 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 04 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 04 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 07 / 04 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 1384 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,17/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3679 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 26-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1994 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 27.4.2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1596 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-05-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1683 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 31/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3257 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09.10.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4159 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11130/2730 Α. ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ) / Κ.Υ. Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Τμήμα Πληροφορικής, Ηλ. Εμπορίου & Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α 268)».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Τσαμπουράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ TMHMA ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 609 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20-02-2017 Αριθμός απόφασης: 1573 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1005 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-1-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 40 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 15/05/2017 Αριθ. απόφασης: 67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα