ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ Tχ. /nση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: Πληροφορίες : Νεκτ. Χελιώτης Τη: Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/ 08 /2014 Αρ. Πρωτ. Α2-797 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίµων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρµογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια». Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις άρθρου 33 παρ.6 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και λοιπές διατάξεις». 2 Τα άρθρα 7α,7β του Ν.2323/ 1995 ( ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3 Το Π.. 397/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» (ΦΕΚ 185/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4 Το Π.. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων» (ΦΕΚ 51/Α/1996). 5 Το Π.. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή-Αρµοδιότητες» (ΦΕΚ 156/Α/1997) 6 Το Π.. 63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 7 Το Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 258/Α/2008) όπως ισχύει. 8 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/Α/2010) 9 Το Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση, εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων και ειδικότερα το άρθρο 9 για τη Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή (ΦΕΚ 189/Α/2010) 10 To Ν. 4081/2012 «Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 10 (ΦΕΚ 184/Α/2012) 11 Το άρθρο 235 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-νέα εταιρική µορφή-σήµατα-μεσίτες ακινήτων-ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012) 12 Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/2013). 13 Το Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (ΦΕΚ 141/Α/2012). 15 Π. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ 85/2012 (Α 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού

2 και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 16 Το Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 17 To Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α ) Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 18 Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α / ) «Φορολογία εισοδήµατος... και λοιπές διατάξεις». 19. Την µε αριθµό πρωτ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) Υπουργική απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Ι.Ε.Π.Π.Υ) όπως κάθε φορά ισχύει. 20 Το Π. 88/2014 (ΦΕΚ 133/Α/ ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 21 Τη µε αριθµό 34658/ (ΦΕΚ Β/1825). Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 22 Tην ανάγκη έκδοσης ιοικητικής Πράξης µε την οποία θα ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε τον τρόπο τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των διοικητικών προστίµων των άρθρων 33 του Ν.4264/2014. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Αρµόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του νόµου 4264/2014 σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής: (α) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 α του ν. 2323/1995 Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου (ΚΕΛΑΥΕ). (β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών. (ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των /νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων. (στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. (ζ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων. (η) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους. (θ) Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.). (ι) Το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν µόνα τους ή από κοινού. Η υπηρεσία που είναι αρµόδια σε περίπτωση συγκρότησης κλιµακίων ελέγχων είναι υποχρεωµένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιµακίων µε πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτηµα Α, στην οποία θα µνηµονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ηµεροµηνία της εν λόγω εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιµάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόµενο κατά την έναρξη του ελέγχου. 3. Σε περίπτωση συγκρότησης µικτού κλιµακίου ελέγχου, ο προϊστάµενος της επισπεύδουσας τον έλεγχο υπηρεσίας αποστέλλει εγκαίρως ειδοποίηση στις άλλες 2

3 υπηρεσίες ελέγχου που θα απαρτίσουν το µικτό κλιµάκιο προκειµένου να υποδειχθούν άµεσα οι υπάλληλοι ή τα όργανα που θα συµµετάσχουν σε αυτό. Η εντολή ελέγχου που εκδίδεται από τον προϊστάµενο κατά τα ανωτέρω, επέχει και θέση συγκρότησης του µικτού κλιµακίου ελέγχου. Άρθρο 2 1. Τα εντεταλµένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση να συντάσσουν άµεσα στον χώρο ελέγχου «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» εις τριπλούν. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στην Έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του παραβάτη πωλητή, ο χρόνος και τόπος τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριµένη διάταξη νόµου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόµενο διοικητικό πρόστιµο. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόµενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόµενο πεδίο µε τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». H Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής οι υπάλληλοι ελεγκτές συµπληρώνουν το πεδίο µε την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης. Το πρωτότυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης µόλις συµπληρωθεί παραδίδεται άµεσα στον ελεγχόµενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιµων ηµερών από τα ελεγκτικά όργανα στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία το καταχωρεί άµεσα στο σχετικό αρχείο παραβάσεων που τηρεί. Το τρίτο αντίγραφο παραµένει ως στέλεχος και τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας. 2. Στο εν λόγω αρχείο παραβάσεων καταχωρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της υπόθεσης. 3. Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από µικτά κλιµάκια ελέγχου, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης συντάσσεται και υπογράφεται από τα µέλη των µικτών κλιµακίων που αναγράφονται στην εντολή ελέγχου και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. Άρθρο 3 1. Σε περίπτωση καταβολής του ηµίσεως του προστίµου εντός των τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 4264/2014, το προσκοµισθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται µε την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και η υπόθεση αρχειοθετείται, µε ενηµέρωση του σχετικού Μητρώου. 2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από τον ελεγχόµενο κατά της πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιµο, εντός της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγµένη κοινοποίησή της σε αυτόν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4264/2014, η Περιφέρεια οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιµο. 3. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη εντός τριάντα (30) ηµερών ή δεν προσκοµισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του ηµίσεως του προστίµου, µετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) ηµερών, κινείται από την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιµο η σχετική διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, διαβιβάζοντας αρµοδίως την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης. Συγκεκριµένα: 3

4 α) Αν το πρόστιµο επιβλήθηκε από Κλιµάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόµενος, τα δε πρόστιµα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού. β) Αν το πρόστιµο επιβλήθηκε από αρµόδιους υπαλλήλους των ήµων, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης κατατίθεται στην αρµοδία υπηρεσία τους για την εν συνεχεία βεβαίωση και είσπραξη σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων ήµων και Κοινοτήτων και πιστώνονται στον ειδικό κωδικό του οικείου δήµου που βεβαιώθηκε η παράβαση. γ) Αν το πρόστιµο επιβλήθηκε από υπηρεσίες ή από αρµόδιο όργανο των Περιφερειών, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην αρµοδία ΟΥ του ελεγχόµενου. Τα εισπραττόµενα πρόστιµα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας στην εδαφική αρµοδιότητα της οποίας βεβαιώθηκε η παράβαση. δ) Αν το πρόστιµο επιβλήθηκε από λοιπές αρµόδιες αρχές, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόµενος, τα δε πρόστιµα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. ε) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο συµπράττουν ελεγκτικά όργανα από συναρµόδιες υπηρεσίες, το αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην ΟΥ όπου υπάγεται ο ελεγχόµενος από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. Άρθρο 4 Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 αναπροσαρµόζονται ως ακολούθως: α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εµπορίου, πρόστιµο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για µη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγµή του ελέγχου πρόστιµο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά µε τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίµου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόµενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει µεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει µαζί του κατά τη στιγµή του ελέγχου και θα την προσκοµίσει στον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιµων ηµερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν µεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιµο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκοµίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάµενος αυτός επιβάλει πρόστιµο 500 ευρώ για την παράβαση µη κατοχής τη στιγµή του ελέγχου. β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ. γ) -για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου χώρου της λαϊκής αγοράς, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε µια από τις εν λόγω παραβάσεις, - για µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 15 της ΥΑ µε αριθµό πρωτ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) όπως κάθε φορά ισχύει, - για µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της ΥΑ µε αριθµό πρωτ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) όπως κάθε φορά ισχύει, 4

5 - για µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της ΥΑ µε αριθµό πρωτ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) όπως κάθε φορά ισχύει, - για µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο επτακοσίων (700) ευρώ. δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο χιλίων (1000) ευρώ. ε) -για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της ΥΑ µε αριθµό πρωτ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) όπως κάθε φορά ισχύει, -για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 14 της ΥΑ µε αριθµό πρωτ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/ ) όπως κάθε φορά ισχύει. στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. Άρθρο 5 Στην παρούσα προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής υπόδειγµα εντύπου Εντολής Ελέγχου ως Παράρτηµα Α και υπόδειγµα εντύπου Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης ως Παράρτηµα Β. Άρθρο 6 Από την θέση σε ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η υπ αρ. Α2-1149/2004 (ΦΕΚ 873/Β/2004) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δηµοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 5

6 Εσωτ. ιανοµή - Γραφ. κ. Υφυπουργού. - Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου. - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή. - Γραφ. κ. Προϊσταµένου Γεν. /νσης Εσωτ. Εµπορίου. - /νση Ελέγχων Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή. - ΣΥΚΑΠ. - /νσή µας (2). 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (της επισπεύδουσας τον έλεγχο) Ταχ. /νση:.. Τηλ.:.., Fax:.. Αύξων Αριθµός:... Ημερομηνία:.. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθμ.Πρωτ.... Προς τους υπαλλήλους ελεγκτές: (επικεφαλής) Αντικείμενο ελέγχου: Η εφαρμογή διατάξεων του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/2014). Περιοχή ή σημείο/α ελέγχου: Ημ/νία διεξαγωγής ελέγχου: Η παρούσα εντολή επιδεικνύεται στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας (Σφραγίδα της Υπηρεσίας) (Ονομ/νο-Yπογραφή) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ταχ. /νση:.. Τηλ.:.., Fax:.. Αύξων Αριθµός:... ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» (Συντάσσεται εις τριπλούν) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 1. Στοιχεία Ελεγχόµενου Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Πατρός:... Έτος Γέννησης:... /νση Κατοικίας:... Ταχ. Κώδικας:... Αριθµός Α..Τ. ή ιαβ/ρίου:... Α.Φ.Μ.:... Όνοµα Μητρός:... Τόπος Γέννησης:... Πόλη..... Τηλέφωνο:... Εκδ. Αρχή:... Αρµ..Ο.Υ.: Ιδιότητα Ελεγχόµενου Πλανόδιος Πωλητής Στάσιµος Πωλητής 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης Ηµερ/νια :... ιεύθυνση :... ήµος :... Παραγωγός Λαϊκής Αγοράς Επαγγελµατίας Λαϊκής Αγοράς Ώρα :... Περιοχή :... Νοµός : Είδος Παράβασης (συνοπτική περιγραφή παράβασης του άρθ. 32 του Ν.4264/2014και αναγραφή της σχετικής διάταξης) Επιβαλλόµενο Χρηµατικό Πρόστιµο (ολογράφως)...ευρώ.(καταβάλλεται στη.ο.υ. -. Απόψεις ελεγχόµενου: Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ: (Υπογραφή-Ονοµ/µο) Άρνηση υπογραφής Ηµεροµηνία.../.../.... ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: (Ονοµ/µα-Υπογραφές) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ (άρθρο 34 του ν. 4264/2014) - Κατά της πράξης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιµο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγήςυπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας. - Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιµο στην.ο.υ. που υπάγεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή του και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου. Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 8

9

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Α2 5900 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» 1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

γ) του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α` 57).

γ) του π.δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α` 57). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10100/Δ3Β/4 020 ΦΕΚ: Β 1670/22.08.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κι Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πολιτισµού και Τουρισµού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κι Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πολιτισµού και Τουρισµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28/1/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. 1597 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα