ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ Μαροφςι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ----- Μαροφςι, 19-9-2012"

Transcript

1 Να διατηρηθεί μζχρι: Βαθμόσ Αςφαλείασ : ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ Μαροφςι, ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΑΛΔΕΛΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθμόσ Προτ ΚΑΛ ΔΛΑΠΟΛΛΣΛΜΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ Α. 806/109742/Η1 ΣΜΘΜΑ Γϋ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΛΟΝΟΣΛΚΩΝ ΧΟΛΕΛΩΝ & ΔΛΑΠΟΛΛΣΛΜΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΠΡΟ: 1. Περιφερειακή Διεφθυνςη Π.Ε. & Δ.Ε Κρήτησ Σαχ. Δ/νςη : Α. Παπανδρζου 37 Λ. Κνωςοφ 6 Σ. Κ. Πόλη : , Μαροφςι Θράκλειο Κρήτησ Λςτοςελίδα : 2. χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ αββαθιανϊν & Νιϊτη 8 Πληροφορίεσ : Μ. Αςβεςτοποφλου Θράκλειο Κρήτησ Σηλζφωνο : FAX : ΚΕΜΑ: «Επικφρωςη Πινάκων» Ζχοντασ υπόψη: 1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 5 του Ν. 3376/2005 «Μδρυςη χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ» (ΦΕΚ 191, τ. Α ). 2. Σην αρ. Α 81651/Η2/2005 (ΦΕΚ 1158, τ. Β ) Κοινή Τπουργική Απόφαςη όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την αρ. Α 373/157788/Η2/2008 όμοια (ΦΕΚ 2559, τ. Βϋ, 2008). 3. Σην αρ. Α 48/102381/Η2/2009 (ΦΕΚ 1853, τ. Β ) Κ.Τ.Α. 4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3, τησ αρ /Η2/ (ΦΕΚ 1173, τ. Βϋ) Τπουργική Απόφαςησ όπωσ αντικαταςτάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ /Η2/ (ΦΕΚ 520 τ.β/ ) και Α377/65936/Η2/ (ΦΕΚ 1074 τ. Β/ ) ομοίων. 5. Σισ αρ. 1/ και 2/ Πράξεισ τησ Επιτροπήσ επιλογήσ εκπαιδευτικϊν του ΕΠ Θρακλείου Κρήτησ του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. β τησ αρ. Α 82335/Η2/ Τπουργικήσ Απόφαςησ όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με τισ Α 36269/Η2/ (ΦΕΚ 520 τ.β/ ) και Α 377/65936/Η2/ (ΦΕΚ 1074 τ.β/2007) Τ.Α. και τον πίνακα με τη ςυνολική βαθμολογία των υποψηφίων εκπαιδευτικϊν οι οποίοι πληροφν όλεσ τισ προχποθζςεισ τησ με αριθμ. Α 433α /92340/Η1/ Προκήρυξησ του Τπουργείου Παιδείασ και Κρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ.

2 6. Σην αριθ /Θ (ΦΕΚ 2091, τ. Βϋ, ) απόφαςη του Πρωθυπουργοφ περί καθοριςμοφ αρμοδιοτήτων του Τπουργοφ Παιδείασ, Κρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, Κωνςταντίνου Αρβανιτόπουλου. Α Ρ Ο Φ Α Σ Κ Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Κυρϊνουμε τουσ ςυνοδευτικοφσ πίνακεσ με τη ςυνολική βαθμολογία των υποψηφίων για πλήρωςη θζςεων εκπαιδευτικϊν του αγγλόφωνου τμήματοσ ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου Κρήτησ, τουσ οποίουσ ςυνζταξε η Επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. β τησ αρ. Α 82335/Η2/ , όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με τισ αρ. Α 36269/Η2/2006 (ΦΕΚ 520, τ. Β ) και Α377/65936/Η2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β ) Τπουργικζσ Αποφάςεισ, οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τησ απόφαςήσ μασ αυτήσ. 2. Παραγγζλλουμε την υλοποίηςη αυτϊν από το Διευθυντή τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ, κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 3, παρ. 6, εδ. ςτ τησ αυτήσ ωσ άνω Τπουργικήσ Απόφαςησ. Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΚΝΟΣ ΑΒΑΝΚΤΟΡΟΥΛΟΣ Εςωτερική διανομή: 1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 3. Γραφείο κ. Ειδικήσ Γραμματζα ΠΟΔΕ 4. ΔΛΠΟΔΕ, Σμήμα Γ (2)

3 ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΛΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΔΑ: Β4Θ09-Ω0Χ ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ (1)ΔΚΔΑΚΤΟΚ ΚΟΕΚΔΚΚΕΥΣΗΣ Θ ΣΕ ΕΡΚΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ Ρίνακα Αϋ με τα μοριοδοτοφμενων ςτοιχείων και τη βαθμολογία ςυνζντευξησ ςυνολικά των υποψηφίων κατά κατηγορία (2)ΔΚΔ ΑΚΤΟΚ ΚΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦ ΕΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΚΚΟ ΤΗΤΑ (3)ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑ ΚΟ (MASTER)Θ ΑΛΛΟ ΣΤΚΣ ΕΡΚΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (4)ΜΕΤΑ ΡΤΥΧΚΑΚ Ο (MASTER )Θ ΑΛΛΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕ Σ ΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΚΚΟΤ ΗΤ (5)ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΚΚ ΗΣ (6)ΔΗΜΟ ΣΚΕΥΜΕΝ Η ΣΥΓΓΑΦΚ ΚΗ ΕΓΑΣΚΑ (7)ΑΛΛΟΚ ΡΑΝΕΡΚΣΤ ΗΜΚΑΚΟΚ ΤΚΤΛΟΚ ΕΚΔΚΚΟΤΗ ΤΑΣ Θ ΕΡΚΣΤ. ΑΓΩΓΗΣ (8)Γ ΝΩΣ Η ΑΛΛ ΩΝ ΓΛΩ ΣΣΩ Ν ΕΚΤ ΟΣ ΜΗΤ ΚΚΗ Σ ΔΚΔΑΚΤ ΚΚΟ ΕΓΟ ΣΕ ΕΥΩΡ ΑΪΚΠ ΣΧΟΛΕΚ Ο Θ ή Σ.Ε.Ρ Συνολο ΠΑΡΑΣΘΡ ΘΕΛ (διδακτο ρικό και master ςτην ίδια επιςτήμη μοριοδοτ είται μόνο το διδακτορ ικό) Καλή (5) Πολφ καλή (Επιπζδου Βϋ)(10) ανα γλώ ςςα και μζχρ ι 3 το πολ φ 5 ανά ζτοσ μζχρι 5 Μ.Ο υνζντευξη σ ΝΗΡΚΑΓΩΓΟΚ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FURTADO FABIANA JOSE ,17 73,17 MARAKOMIHELAKI KALLIA GEORGE ,42 43,42 ANTROBUS SARAH PAUL ,28 35,28 Μπορεί να διδάξει και ςε δημοτικό ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CHRONIARI CHARIKLEIA ΚΩΑΝΝΗΣ KASMIRLI MARIA CHARALAMBOS ,67 66,67 WATSON-MIHAILIDIS GERALDINE ANN DEAN ,66 51,66 22,42 32,42 μπορεί να διδάξει και Αγγλική Λ και ΛΛ 3

4 ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΚ ΓΑΛΛΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LI, LII ΣΤΗΝ Ρ.Ε Θ ΔΕ DENIER PASCAL ROBERT COOS STEPHANIE JANINE BOCHOU CRISTINE ALFRED ,83 72,83 28,83 47,83 ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΚ ΓΕΜΑΝΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LI, LII ΣΤΗΝ Ρ.Ε & ΔΕ (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) 29,85 39,85 μονο Δ.Ε ZERBAKH ΜΑΚΑ ΚΩΑΝΝΗΣ BOEHM JULIA REINHARD VOGEL OLIVER WOLFGANG ,66 59,66 DELIKEISOGLOU * ANNA KOSTANTINOS ΤΗΕΟDΟRΑΚΚ PETRAμονο ΔΕ FRANZ THEODORIDOU CHRISOULA POLICHRONIOS MARKATATOY ELENI GEORGIOS 29,92 53,92 28,42 52,42 μόνοδε ,08 42,08 ΜΟΝΟ ιι, ΚΑΛ ΛΛΛΛ ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΚ ΚΤΑΛΚΚΗΣ Lii καιliii ςτην Ρ.Ε+ Lii ςτη Δ.Ε (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) FIORILLO EDUARDO ROSARIO CHIRON ANNA ANGELOΜΟΝΟ ΔΕ MIGLIACCI BELLANTE ROBERTA PIETRO ΜΟΝΟ ΓΛΩΣΣΑ ΚΚ ΔΚΔΑΞΕ ΓΥΜΝΑΣΚΟ ,55 51, ,92 39,92 ΦΚΛΟΛΟΓΟΚ ΚΑΚ ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΚ ΑΓΓΛΚΚΗΣ LII ΣΤΗΝ Ρ.Ε & ΔΕ (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) WHITE CHARLES ΜΟνο CHARLES ΚΚ ,33 58,33 CULLEN PAUL μονο ιι ERIC-VINCENT ,33 56,33 Μόνο Γλϊςςα ΛΛ Μόνο Γλϊςςα ΛΛ 4

5 HLIAVORAS KOSTANINOS ΓΕΩΓΚΟΣ KASMIRLI MARIA CHARALAMBOS ,91 55,91 TERZAKIS EVANGELINA NICHOLAS ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΟΛΚΝΑ ΚΩΑΝΝΗΣ 29,66 51, ,08 45, ,83 43,83 μπορεί να διδάξει και Αγγλική Λ και ΛΛ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΦΥΣΚΚΟΚ - ΜΑΙΗΜΑΤΚΚΟΚ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) ΚΑΛΛΚΤΕΧΝΚΚΩΝ ΓΚΑ ΡΕ & ΔΕ (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) MICHELAKIS *AGLAIA CHRISTOS ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΚΟΣ ΝΚΚΟΛΑΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΓΚΑ ΡΕ & ΔΕ (ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ)

6 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΚΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΔΑ: Β4Θ09-Ω0Χ Ρίνακα Β εκπαιδευτικϊν, που δεν πληροφν την προχπόθεςη 1α τησ Α. 433α/92340/Η1/ Προκήρυξη τησ Δ/νςησ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ, Σμήμα Γ Ξζνων και Μειονοτικϊν χολείων του ΤΠΑΛΚΠΑ. (Δεν είναι φυςικοί ομιλητζσ τησ γλϊςςασ που θα διδάξουν) και θα κληθοφν να αναλάβουν υπηρεςία εφόςον εξαντληθεί ο Πίνακασ Α τον φυςικϊν ομιλητϊν ςφμφωνα με την περ. δ τησ παρ.4 του αρθ 2 τησ Α 373/157788/Η2/ ΚΤΑ (ΦΕΚ2559 τ.βϋ/ ). ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ (1)ΔΛΔΑΚΣΟΡΛΚΟΕΛ ΔΛΚΕΤΘ Ι Ε ΕΠΛΣΘΜΕ ΑΓΩΓΘ (2)ΔΛΔΑΚΣΟΡ ΛΚΟ ΜΘ ΤΝΑΦΕ ΠΡΟ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ (3)ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑ ΚΟ (MASTER)Θ ΑΛΛΟ ΣΤΚΣ ΕΡΚΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (4)ΜΕΤΑΡΤΥ ΧΚΑΚΟ (MASTER)Θ ΑΛΛΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΚΚΟΤΗΤ (5)ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΚΚΗΣ (6)ΔΗΜΟΣΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΓΑΦΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ (7)ΑΛΛΟΛ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΑ ΚΟΛ ΣΛΣΛΟΛ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ Ι ΕΠΛΣ. ΑΓΩΓΘ (8)ΓΝΩ ΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣ ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΤΚ ΚΗΣ ή Σ.Ε.Ρ ΔΚΔΑΚΤ ΚΚΟ ΕΓΟ ΣΕ ΕΥΩΡ ΑΪΚΠ ΣΧΟΛΕΚ Ο Θ Γενικό ςφνολο Μορίων Παρ ατηρ ηςει ς ΓΕΜΑΝΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΖΑΜΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΚΑ ΚΩΑΝΝΗ ,5 39,58 8 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΑΙΗΝΑ ΧΑΑΛΑ ΜΡΟΣ MO MO LII ΧΑΤΖΑΚΗ* ΜΑΚΑ ΝΚΚΟΛΑΟ Υ ΚΤΑΛΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΑΝ ΝΚΚΟΛΑΟΣ ΚΩΑΝΝΗ ΗΣ ,5 43,5 ΧΑΤΖΗΜΚΧΑΗΛ ΑΝΝΚΚΑ ΡΑΝΤΕΛΗ ,33 40,33 ΡΟΤΟΓΑΛΛΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ WHITE CHARLES CHARLES ,33 58,33 ΦΥΣΚΚΟΚ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε (ΜΗ ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) ΡΑΤΕΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΓΕΩΓΚΟΣ ,66 44,66 ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ ΑΓΓΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΦΚΛΟΛΟΓΟΚ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε (ΜΗ ΦΥΣΚΚΟΚ ΟΜΚΛΗΤΕΣ) (1)ΔΛΔΑΚΣΟΡΛΚΟΕΛ (2)ΔΛΔΑΚΣΟΡ (3)ΜΕΤΑΡΤΥ (4)ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑ (5)ΓΝΩΣΗ (6)ΔΗΜΟ ΔΛΚΕΤΘ Ι Ε ΛΚΟ ΜΘ ΧΚΑΚΟ ΚΟ (MASTER)Θ ΕΛΛΗΝΚΚ ΣΚΕΥΜΕΝ ΕΠΛΣΘΜΕ ΤΝΑΦΕ (MASTER)Θ ΑΛΛΟ ΜΗ ΗΣ Η ΑΓΩΓΘ ΠΡΟ ΣΘΝ ΑΛΛΟ ΣΤΚΣ ΣΥΝΑΦΕΣ ΡΟΣ ΣΥΓΓΑΦΚ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ ΕΡΚΣΤΗΜΕΣ ΤΗΝ ΕΚΔΚΚΟΤΗΤ ΚΗ (7)ΑΛΛΟΛ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΑ ΚΟΛ ΣΛΣΛΟΛ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ Ι ΕΠΛΣ. ΑΓΩΓΘ (8)ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΤΚΚΗ ΔΚΔΑΚΤΚΚ Ο ΕΓΟ ΣΕ ΕΥΩΡΑΪΚ Π ΣΥΝΟΛ Ο ΜΟΚΟ ΔΟΤΟΥ ΜΕΝΩ ΒΑΚΜΟΛ ΟΓΛΑ ΤΝΕΝΣΕΤ ΞΘ ΓΕΝΚΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΜΟΚΩ Ν Ραρ ατη ρής εισ 6

7 ΑΓΩΓΗΣ ΕΓΑΣΚΑ Σ ΣΧΟΛΕΚΟ Ν Θ ΣΕΚΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕ ΛΑ ΒΑΔΗ ,67 37,67 MARKATATOU ELENI GEORGIO S ,08 36,08 ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛ ΟΥ ΧΚΣΤΚΝΑ ΓΕΩΓΚΟΥ ΤΣΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΝΚΚΟΛΑΚ ΝΚΚΟΛΑΟ Υ ,33 33,33 ΤΣΚΣΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΑΝΝΗ ,17 33,17 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛ ΟΥ ΚΟΝΚΔΑΗ ΜΑΙΚΟΥΔΑΚΗ KAREFYLAKIS ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΙΥΜΚΑ- ΧΑΚΚΛΕΚΑ ΑΚΚΑΤΕΚΝΗ ΟΥΑΝΚΑ VIRGINIA ΕΛΕΝΗ ΑΚΣΤΕΚΔ Η ,53 32,53 ΝΚΚΟΛΑΟ Υ ,83 29,83 ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΚΝΟΥ ,08 29,08 NIKOLAO S ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ ,33 28,33 ΚΣΡΑΝΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PARTSANAKI VASILIKI CHRISTOS ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΜΑΚΑ ΚΩΑΝΝΗ ,29 35,29 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ PARISI IOANNA SPYROS ,75 36,75 TOLI ΞΚΦΑΝΤΑΑΚΗ Σ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΧΥΣΟΧΟΟΥ ΦΩΤΕΚΝΟΣ GEORGIA ΚΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΚΟΣ ΗΑ ΚΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΗΜΑΤΚΚΑ ANASTASI OS ,71 34,71 ΕΛΕΥΙΕΚ ΟΣ ,43 32,43 ΓΑΛΛΚΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΔΑ: Β4Θ09-Ω0Χ ΝΚΚΟΛΑΟ Σ ΒΑΣΚΛΕΚΟ Υ ,08 33,08 ΝΚΚΟΛΑΟ Υ ,14 32,14 MONO DE MONO DE LII ΜΟΥΣΚΚΗΣ ΡΑΝΤΕΛΚΔΟΥ ΑΓΑΙΗ ΡΑΝΤΕΛΗ ,92 37,92 BUIVYDAITE RUTA JONAS ,83 8,83 Οι Ανωτζρω Πίνακεσ Α. και Β Κα ςταλοφν ςτο ΤΠΑΛΚΠΑ για επικφρωςη, και οι υποψήφιοι θα κληθοφν να αναλάβουν υπηρεςία εφόςον επικυρωθοφν οι πίνακεσ Ο Πίνακασ Βϋνα διατηρηθεί ςτα Γραφεία τησ ΠΔΕ Κρήτησ και να χρηςιμοποιηθεί γι κάλυψη αναγκϊν του ΕΠ, φςτερα από την εξάντληςη του Πίνακα Α. Ο τελικόσ Αξιολογικόσ πίνακασ Α και ο Πίνακασ Β διαβάςτηκαν και υπογράφονται από τα μζλη τησ επιτροπήσ. 7

8 . Ο Ρεριφερειακόσ Διευθυντήσ Απόςτολοσ Κλινάκησ ΑΚΟΛΟΥΙΟΥΝ ΥΡΟΓΑΦΕΣ Ο Ρρόεδροσ. Η γραμματζασ Απόςτολοσ Κλινάκησ Λοφκα Ελζνη ΤΑ ΜΕΛΗ Σησ Επιτροπήσ που ορίςτηκε με την Φ.32/5168/ (ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-ΘΤ1) Απόφαςη του Περιφερειακοφ Δ/ντή Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ Από τον Τπουργό Παιδείασ Αθήνα / /.12 ΕΓΚΡΛΝΕΣΑΛ 8