ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα Σ.Κ Αμπελόκηποι - Αθήνα Πληρουορίες: Εύη Παπανικολάοσ Πολστίμη Δερμιτζάκη Αθήνα, 28/08/2015 Αρ. Πρωη.: Φ.17.1/10464 ΠΡΑΞΗ Σηλ: Fax: ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ Ζχοντασ υπόψη: 1. Σισ διατάξεισ των περ. 14 και 18 τησ υποπαρ. Θ.3 τησ παρ. Θ' του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/ ) «Ζγκριςη Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ τρατηγικήσ Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογήσ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ τρατηγικήσ » όπωσ αντικαταςτάθηκαν και ιςχφουν. 2. Σισ διατάξεισ των παρ. 15 και 16 του άρθ. 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α'/ ) «υνταξιοδοτικζσ ρυθμίςεισ,.και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ», όπωσ ςυμπληρϊθηκαν και ιςχφουν. 3. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α'/ ) «Άςκηςη εμπορικϊν δραςτηριοτήτων εκτόσ καταςτήματοσ και άλλεσ διατάξεισ». 4. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ.Α'/ ) «Αρχή τησ επαγγελματικήσ ελευθερίασ, κατάργηςη αδικαιολόγητων περιοριςμϊν και άςκηςη επαγγελμάτων». 5. Σην αρ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/ απόφαςη του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, με την οποία διορίςτηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντζσ Εκπαίδευςησ. 6. Σην αρ / Τ.Α (ΦΕΚ 3057/τ.Β'/ ) «Καθοριςμόσ ποςοφ παραβόλων και χρηματικϊν ποςϊν για παρόχουσ ιδιωτικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ του ν. 4093/2012», όπωσ τροποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Τ.Α. (ΦΕΚ 756,τ.Βϋ/ ) και ιςχφει. 7. Σην αρ /ΙΑ/ Τ.Α (ΦΕΚ 3324/τ.Β'/ ) «Καθοριςμόσ απαιτοφμενων δικαιολογητικϊν για τη χορήγηςη, την τροποποίηςη και την επικαιροποίηςη άδειασ Ιδιωτικοφ χολείου Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και ΝΠΔΔ», όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με την αρ /ΙΑ/ Τ.Α (ΦΕΚ 1584/ ).

2 8. Σην υπ αριθ /ΙΑ/ εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ «ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Θ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΜΟΝΟΤ ΣΟΤ Ν. 4093/2011 (ΦΕΚ Α' 222) ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘΘΚΕ ΑΠΟ ΣΟ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18) ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΘ». 9. Ση με αρ. πρωτ. Φ8/71/58499/Δ2/ εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Σροποποίηςη αδειϊν ιδιωτικϊν ςχολείων - Επικαιροποίηςη αδειϊν ιδιωτικϊν ςχολείων». 10. Ση με αρ. πρωτ /Δ2/ εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Επικαιροποίηςη αδειϊν φορζων ιδιωτικήσ εκπ/ςησ». 11. Σο με αρ. πρωτ / ζγγραφο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Ζγγραφο Φ.17.1/5291/ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ». 12. Σο με αρ. πρωτ /Δ1/ ζγγραφο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Επικαιροποίηςη αδειϊν ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ». 13. Σισ αιτήςεισ επικαιροποίηςησ αδειϊν με αναγγελία των ιδιωτικϊν ςχολείων, με τα ςυνημμζνα αυτϊν δικαιολογητικά ΔΙΑΠΙΣΩΝΟΤΜΕ την πλήρωςη όλων των νόμιμων προχποθζςεων για την επικαιροποίηςη των αδειϊν των κάτωθι ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για τα ςχολικά ζτη και : Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ- ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΔΕΛΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ - ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΔΕΛΘ Α.Ε.Ε. ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΤΚΝΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - "ΕΛΛΘΝΙΚΑ - ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ" ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ -Θ ΘΕΟΜΘΣΩΡ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Θ ΘΕΟΜΘΣΩΡ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Θ ΗΩΘ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ Β.ΚΑΝΑΘ ΚΑΙ Α.ΚΑΝΣΕΜΙΡΘ Ο.Ε. ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΡΩΣΟ ΒΘΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΔΕΛΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΦΕΝΣΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΔΕΛΘ Α.Ε.Ε. ΕΦΕΝΣΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ Ι.ΒΕΛΘΜΒΑΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ ΒΕΛΘΜΒΑΑΚΘ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ Χ. Ο.Ε. ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ Χ. Ο.Ε. ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Θ ΗΩΘ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΙΩΑΝΝΘ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ Β.ΚΑΝΑΘ ΚΑΙ Α.ΚΑΝΣΕΜΙΡΘ Ο.Ε. ΚΑΝΣΕΜΙΡΘ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ Α.ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε. ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ Α' ΑΘΘΝΑ

3 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - "ΕΛΛΘΝΙΚΑ - ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ" ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - ΕΛΛΘΝΙΚΑ - ΤΓΧΡΟΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - Θ ΘΕΟΜΘΣΩΡ 14 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - Θ ΘΕΟΜΘΣΩΡ Χ. Ο.Ε. ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΕ Α' ΑΘΘΝΑ Χ. Ο.Ε. ΚΤΡΑΪΛΙΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΔΕ Α' ΑΘΘΝΑ ΔΕ Α' ΑΘΘΝΑ 15 LEARNING STEPS Μ..Ε.Π.Ε. Γ.ΣΙΣΙΛΙΑΝΘ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΣΙΣΙΛΙΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ Α.Ε.Μ.Ε. ΕΜΜ. ΕΡΔΑΡΘ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΩΝΣΕΝ-ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Α.ΚΟΜΝΘΝΟΤ-Δ.ΜΠΡΟΤΚΟ ΟΕ ΔΑΚΑΓΙΑΝΝΘ Π. - ΒΟΤΡΛΘ Α.ΟΕ ΕΚΠ/ΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ - ΧΑΡΟΤΜΕΝΘ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΜ. ΕΡΔΑΡΘ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. ΑΔ. ΚΟΜΝΘΝΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ Α.ΚΟΜΝΘΝΟΤ- Δ.ΜΠΡΟΤΚΟ ΟΕ ΔΑΚΑΓΙΑΝΝΘ Π. ΒΟΤΡΛΘ Α. ΟΕ ΛΑΙΜΟ ΣΕΦΑΝΟ ΕΡΔΑΡΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΜΠΡΟΤΚΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΜΠΡΟΤΚΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΔΑΚΑΓΙΑΝΝΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΛΟΤΛΟΤΔΟΣΟΠΟ ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΣΕΓΑΗΟΜΕΝΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΟΙ ΑΓΡΙΟΚΤΚΝΟΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-JOYLAND BEBE ΣΟ ΠΙΣΑΚΙ ΣΘ ΟΦΙΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΑΝΑΣΑΑΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΡΕΣΘ &ΙΑ Ε.Ε. ΟΦ.ΣΡΑΝΣΙΔΟΤ-ΓΕΩΡ. ΛΕΜΠΕΘ Ο.Ε. ΑΝΑΣΑΑΣΟΤ ΔΙΟΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΡΕΣΘ ΣΡΑΝΣΙΔΟΤ ΟΦΙΑ Μ.ΜΑΓΓΙΝΑ-Β.ΗΟΤΚΑ ΟΕ Μ. ΜΑΓΓΙΝΑ- Β.ΗΟΤΚΑ ΟΕ ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΙΔΘ ΕΠΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΙΔΘ ΕΠΕ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΠΘΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε. ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΙΔΘ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΘΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΔΘΜΟΘΕΝΘ IΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΣΡΤΦΕΡΘ ΘΛΙΚΙΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΕ-TENDER AGE ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΤΦΕΡΘ ΘΛΙΚΙΑ ΧΟΛΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΣΙΡΑ ΧΡΤΟΤΛΑ ΜΩΤΘ ΑΒΡΑΑΜ ΜΩΤΘ ΑΒΡΑΑΜ Γ.ΣΡΙΜΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ- ΤΝΝΕΦΟΤΛΑ Γ.ΣΡΙΜΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ ΣΡΙΜΜΕΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ

4 32 33 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 34 ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ.ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΣΘ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - FLOPSY BUNNIES ΕΠΕ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΣΘ & ΙΑ Ο.Ε ΧΡ.ΘΩΜΑ-ΑΛ.ΚΟΛΟΒΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΓΕΩΡΓΙΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΛΟΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ LUDUS M.Ε.Π.Ε. LUDUS M.Ε.Π.Ε. ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΔΕ Β' ΑΘΘΝΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ -ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΕΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΔΕ Β' ΑΘΘΝΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ-ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ-ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΦΕΓΓΑΡΟΣΡΑΣΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΝΕΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. 1ο ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. 2ο ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ Μ.Ε.Α.Ε. ΜΟΤΝΣΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΕ Γ' ΑΘΘΝΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΘ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ.Α.Ε. ΜΟΤΝΣΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΕ Γ' ΑΘΘΝΑ Π.ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ & Χ. ΠΕΦΑΝΘ-ΜΑΚΡΘ Ο.Ε. ΝΕΑ Γ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. ΝΕΑ Γ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. ΝΕΑ Γ ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΙΟΛΟΤ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΘ ΦΡΑΓΚΟΤΛΑ-ΕΤΣΑΘΙΑ ΛΙΟΛΟΤ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΘ ΦΡΑΓΚΟΤΛΑ-ΕΤΣΑΘΙΑ ΛΙΟΛΟΤ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΘ ΦΡΑΓΚΟΤΛΑ-ΕΤΣΑΘΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ ΣΑ ΣΡΟΤΜΦΑΚΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΩΡΗΟΤ Ο.Ε. ΗΩΡΗΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΣΕΓΑΗΟΜΕΝΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Ο ΦΡΑΓΚΟΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ν. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΤ-Χ.ΛΙΟΣΑΚΘ ΟΕ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΩΣΘΡΙΑΔΘ Β. & ΙΑ Ο.Ε. ΩΣΘΡΙΑΔΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΒΘΜΑ- ΒΘΜΑ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΣΗΕΠΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΜΑΡΘ ΡΕΝΣΗΕΠΘ- ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ-ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΘ ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ-ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΜΤΡΝΘ Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΘ & ΙΑ Ο.Ε.. ΟΤΡΜΕΛΙΔΘ- Ε. ΚΟΡΑΚΘ Ο.Ε. ΟΤΡΜΕΛΙΔΘ ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΣΗΕΠΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΡΕΝΣΗΕΠΘ ΜΑΡΙΑ ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΜΤΡΝΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΕΒΑΝΣΙΝΟ ΜΑΣΘΑΙΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΜΤΡΝΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΝΣΩΝΙΟ Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΘ & ΙΑ Ο.Ε. ΑΡΡΘ ΕΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ

5 54 ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ Α.Ε.Μ.Ε. ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΜΟ ΣΕΦΑΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ- ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ Α.Ε.Μ.Ε. Ο ΚΘΠΟ ΣΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΑΙΡΘ ΑΡΓΤΡΘ ΛΑΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΜΟ ΣΕΦΑΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΜΘΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΤ ΒΙΚΣΩΡΙΑ Ο.Ε. ΜΘΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΠΟΧΡΩΕΙ Β. ΑΝΔΡΕΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. ΑΝΔΡΕΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΠΡΟΣΤΠΘ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ- ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΣΩΝΘ Α.Ε. ΠΡΟΣΤΠΘ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΣΩΝΘ Α.Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΙΚΘ ΑΓΓΕΛΑΚΘ-ΛΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΓΕΛΑΚΘ ΝΙΚΘ ΑΓΓΕΛΑΚΘ ΝΙΚΘ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΣΟ ΡΟΔΙΝΙ Β. ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΘ - Α. ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΘ ΟΕ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΜΕΞΘ ΕΛΕΝΘ ΜΕΞΘ ΕΛΕΝΘ ΜΕΞΘ ΕΛΕΝΘ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΠΡΩΣΑ ΒΘΜΑΣΑ-ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΜΑΘΘΘ, ΑΠΑΧΟΛΘΘ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΠΕ-ΠΡΩΣΑ ΒΘΜΑΣΑ ΕΠΕ ΦΙΛΕΑ ΦΟΓΚ-ΣΑΜΑΣΙΑ ΣΑΡΟΠΟΛΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε.-ΦΙΛΕΑ ΦΟΓΚ ΠΡΩΣΑ ΒΘΜΑΣΑ-ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΜΑΘΘΘ, ΑΠΑΧΟΛΘΘ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΠΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΘ ΕΛΕΝΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΦΙΛΕΑ ΦΟΓΚ - ΣΑΜΑΣΙΑ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. ΦΤΣΟΤΘ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- "ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΜΕΠΕ" Θ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΤ ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΜΕΠΕ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟΤ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΑΛΙΚΘ ΩΣΘΡΧΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΩΣΘΡΧΟΤ ΑΛΙΚΘ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ "Π.&Ι.ΠΙΠΕΡΘ Ο.Ε."- "ΔΡΟΟΣΑΛΙΔΕ" Π.&Ι.ΠΙΠΕΡΘ Ο.Ε. ΠΙΠΕΡΘ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ Δ.ΜΑΡΟΤΣΟ & Δ.ΩΣΘΡΟΠΟΤΛΟΤ Ο.Ε. Δ.ΜΑΡΟΤΣΟ & Δ.ΩΣΘΡΟΠΟΤΛΟΤ Ο.Ε ΩΣΘΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΝΑΘ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΣΕΓΑΗΟΜΕΝΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Ο ΦΡΑΓΚΟΛΙΝΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΧΟΛΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ν. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΤ-Χ.ΛΙΟΣΑΚΘ ΟΕ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΧΟΛΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ

6 71 ΧΟΛΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ Ε.Π.Ε ΧΟΛΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΗΑΓΟΡΙΑΝΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ - Ν.ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ " Ν. ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ" ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - Ν. ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - Ν. ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟ ΦΩΣΙΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΕΠΕ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟ ΦΩΣΙΟ ΠΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΕΠΕ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟ ΦΩΣΙΟ ΔΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΤ ΕΠΕ ΗΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟ ΦΩΣΙΟ ΔΕ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΕΝΕΣΟΤ ΣΕΛΛΑ- ΕΙΡΘΝΘ ΗΕΝΕΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΕΙΡΘΝΘ ΗΕΝΕΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΕΙΡΘΝΘ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΝΣΡΑΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΚΟΝΣΡΑΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΚΟΝΣΡΑΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΕΓΑΗΟΜΕΝΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΘ & ΙΑ Ο.Ε.-Θ ΠΑΡΕΟΤΛΑ Μ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΘ & ΙΑ Ο.Ε. ΛΕΚΚΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Διευθφνςεισ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ παρακαλοφνται να ανακοινϊςουν την παροφςα Πράξη ςτα ιδιωτικά ςχολεία αρμοδιότητάσ τουσ. Ο Περιθερειακός Διεσθσνηής Εκπαίδεσζης Αηηικής Χαράλαμπος Λόνηος KOIN.: 1) Διευθφνςεισ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ 2) Αναφερόμενα ςτην παροφςα Ιδιωτικά ςχολεία (μζςω οικείων Δ/νςεων) 3)Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρηςκευμάτων Γενική Διεφθυνςη πουδϊν Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Διευθφνςεισ πουδϊν, Προγραμμάτων & Οργάνωςησ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ - Σμήματα Βϋ Ιδιωτικήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Έχοντας υπόψη:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 11 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 07-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1983 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία.... 1 Ορισμός Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 309 12 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16074/10803/20.12.2010 αποφάσεως του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΗΛ-5ΥΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑ/15355

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΗΛ-5ΥΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑ/15355 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 10-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-Δ5Θ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πάτρα 04-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Φ.11/ΚΔ/3402 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. TMHMA Δ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2641 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προαγωγικές απολυτήριες πτυχιακές εξετάσεις μα θητών σε Επαγγελματικά Λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Υ/ΒΤΖ/1212 & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ AXAΩΑ Σμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Τποστήριξης, Υύλαξης και Ασφάλειας

Αριθ. Πρωτ.: Υ/ΒΤΖ/1212 & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ AXAΩΑ Σμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Τποστήριξης, Υύλαξης και Ασφάλειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Πάτρα, 02.03.2015 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Υ/ΒΤΖ/1212 & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ AXAΩΑ Σμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 08-06-2015 90139/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 08-06-2015 90139/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 22-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα