ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΣΕΠΑ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΤΜ. ΕΚΜ.-ΛΟΓ. Τηλ Φ.890/ΑΔ.1472 Σ.487 Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΘΕΜΑ:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου- Προμηθευτή Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων για πωλήσεις επί ζυγίω μέσω του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου) 1. Γνωρίζεται ότι το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) που εδρεύει στο Ελληνικό (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614, Τ.Κ ), ενδιαφέρεται για την ανάδειξη Αναδόχου- Προμηθευτή Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων, προκειμένου να καλύψει οικείες ανάγκες του καταναλωτικού του κοινού και των Μονάδων της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 04 η / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος (Δ.Σ./ΣΕΠΑ). 2. Για το σκοπό αυτό, το Συγκρότημα επιθυμεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, με την αποστολή ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού/ Γραφείο Προμηθειών, προς αξιολόγηση από αρμόδια Επιτροπή και ενημέρωση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ προς λήψη σχετικής Απόφασης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση έχουν οι κατωτέρω: α. Έλληνες Πολίτες. β. Αλλοδαποί (πολίτες χώρας μέλους της Ε.Ε.). γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (με έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε.). δ. Συνεταιρισμοί. ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών. 4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, μαζί με τις οικονομικές προσφορές να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α 75 όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία : (1) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 1

2 (β) Δωροδοκία (γ) Απάτη (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: (α) Αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. (β) Αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (4) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). (5) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο. (6) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (7) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Συγκροτήματος. β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP, το οποίο να προβλέπεται σύμφωνα με την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και των προμηθευτών της. γ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ΦΕΚ 2718/ (Τεύχος Β ). δ. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο (ή απόσπασμα) του Ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά χρονικό διάστημα, που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. ε. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται, εάν και εφόσον υφίστανται, οι κυριότερες προμήθειες σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με μνεία του αποδέκτη καθώς και του κόστους αυτής, κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη. Η προμήθεια αποδεικνύεται με θεωρημένα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που εκδόθηκαν ή αν αυτά δεν υπάρχουν με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη (εάν είναι ιδιώτης), πιστοποιητικό θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι φορέας του δημοσίου) ή αν κανένα από αυτά δεν είναι δυνατό με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 2

3 5. Οι ενσφράγιστες προσφορές θα υποβληθούν στην παρακάτω διεύθυνση: με την ένδειξη: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 614 Τ.Κ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΖΥΓΙΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ» και θα περιλαμβάνει : α. Την προσφερόμενη ενιαία παροχή ποσοστιαίας έκπτωσης (αριθμητικώς και ολογράφως) επί ετησίου τζίρου των υπό πώληση ειδών στο Πρατήριο Τροφίμων και των Μονάδων της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) και θα υπολογίζεται επί των μηνιαίων πωλήσεων, εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο κατά την μηνιαία λογιστική εκκαθάριση. β. Την προσφερόμενη ενιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών συγκριτικά με τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, αναφέροντας συγκεκριμένο σημείο πώλησης σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%). γ. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. 6. Ο Ανάδοχος- Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση πώλησης τυροκομικών και αλλαντικών προϊόντων επί ζυγίω, από κατάλληλο σημείο που θα διαμορφωθεί με δικές του δαπάνες σε διαθέσιμο χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων του Συγκροτήματος και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β, το οποίο μετά την πάροδο του Συμφωνητικού Συνεργασίας θα περιέλθει στην δικαιοδοσία του ΣΕΠΑ. 7. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την λειτουργική υποδομή και τις ανεπτυγμένες εμπορικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος, παρέχονται τα κατωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, που εκτιμάται ότι θα συναξιολογηθούν για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς: α. Διατίθεται κατάλληλος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20τ.μ.) περίπου. β. Τα διατιθέμενα είδη θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, που η επισκεψιμότητά του ανέρχεται σε 500 έως 900 άτομα μεσοσταθμικά ημερησίως, καθώς και τις οικείες ανάγκες των Μονάδων της Π.Α., που εδρεύουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην περιοχή της Βοιωτίας. 3

4 γ. Δεν υπάρχει επιβάρυνση με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού εκτός των δαπανών καθαριότητας και συσκευασίας των υπό πώληση ειδών (χαρτί περιτυλίγματος, λαστιχάκια κ.λ.π.) που αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. δ. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας θα έχει τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου). Το Συγκρότημα επιβαρύνει τις τιμές των υπό πώληση ειδών με ποσοστό που ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%). ε. Η εξυπηρέτηση των Μονάδων της ΠΑ θα πραγματοποιείται με τη διαδικασία της Τριγωνικής Πώλησης (Παράδοση των ειδών στη έδρα της Μονάδας με Δελτίο Αποστολής και με δική σας επιβάρυνση, έκδοση του αντίστοιχου Τιμολογίου στα στοιχεία του Σ.Ε.Π.Α. και εξόφλησή του από το Ταμείο Πληρωμών του Συγκροτήματος). Διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του εκδιδόμενου Τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών με εισπρακτέα επιταγή κατά την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλο μικρότερο χρονικό διάστημα με την παροχή ποσοστού έκπτωσης. στ. Στο Συγκρότημα υπάρχουν ανεπτυγμένες και οι εξής δραστηριότητες: (1) Ά Πολυκατάστημα (Eίδη ένδυσης- υπόδησης και ένδυσης σπιτιού) (2) Β Πολυκατάστημα (Είδη Δώρων-Κιγκαλερίας, Εποχιακά Είδη) (3) Πρατήριο Τροφίμων (Super Market) (4) Πρατήριο Καυσίμων (5) Ραφείο- Υποδηματοποιείο (6) Κρεοπωλείο (7) Οπωροπωλείο (8) Στεγνοκαθαριστήριο- Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων (9) Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών (10) Κομμωτήριο Κουρείο (11) Αναψυκτήριο (12) Κατάστημα Οπτικών ειδών 8. Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την επιλογή και ανάδειξη του συνεργαζόμενου Αναδόχου- Προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια με την σειρά σημαντικότητας όπως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι: α. Οι δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική έγκριση του Συγκροτήματος, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. β. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς για προωθητικές ενέργειες και περιοδικές προσφορές. γ. Το Κατάστημα θα πρέπει να στελεχώνεται από έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο για την παροχή υπηρεσίας κοπής & συσκευασίας τυροκομικών αλλαντικών προϊόντων, που θα αποτελεί προσωπικό του «Αναδόχου - Προμηθευτή» με την ανάληψη εκ μέρους του, της υποχρέωσης για την μισθοδοσία και την ασφάλισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος και θα εισέρχεται στο ΣΕΠΑ, πρέπει: 4

5 (1) Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή σε περίπτωση που αποτελείται από αλλοδαπούς, αυτοί να διαθέτουν επίσημη κάρτα εργασίας (πράσινη κάρτα). (2) Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία. (3) Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και των πελατών και να συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΑ. (4) Να φέρει αναρτημένο σε εμφανές σημείο επάνω του το Δελτίο Εισόδου που θα του χορηγείται από το Σ.Ε.Π.Α.. (5) Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που να αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας του προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το προσωπικό που χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο, και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί υπόκειται στον έλεγχο καταλληλότητας της Μονάδας και θα έχει άδεια εισόδου στους χώρους που εισέρχεται. (6) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού του ως χειριστή τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. 10. Μεταξύ του Σ.Ε.Π.Α. και του «Αναδόχου - Προμηθευτή» θα υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το παράρτημα Γ της παρούσας, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. 11. Οι ενσφράγιστες προσφορές σας πρέπει να κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Συγκροτήματος (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614 ΤΚ16777 Αεροπορική Βάση Ελληνικού) μέχρι την 28/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, όπου θα αποσφραγισθούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή, με δυνατότητα παρεύρεσης εκπροσώπου σας κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. 12. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 13. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr). 14. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών (Υπσγός (Ο) Αρκάδας Παναγιώτης, Υπσγος (Ο) Αλατζηνιωτάκης Σαράντος, τηλ. επικοινωνίας ). Ακριβές Αντίγραφο Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ο διατιθέμενος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων θα πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτό, να επιτρέπει την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής έτσι ώστε να προστατεύονται τα προϊόντα από επιμολύνσεις και αλλοιώσεις και να διασφαλίζονται οι άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κατωτέρω: α. Το δάπεδο που θα κατασκευαστεί θα πρέπει να είναι από πλακάκι ή Βιομηχανικού Τύπου να είναι ανθεκτικό τόσο στο βάρος όσο και στην χρήση χημικών ουσιών καθαρισμού. Πρέπει να είναι λείο, αντιολισθητικό μη απορροφητικό, από αδιάβροχο υλικό το οποίο να καλύπτει τις ειδικές χημικές μηχανικές απαιτήσεις για να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και να καθαρίζεται- απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον τα σημεία σύνδεσης του δαπέδου με τους τοίχους να είναι στρογγυλεμένα για να διευκολύνεται ο καθαρισμός. β. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή, ομαλή χωρίς ρωγμές και ανοιχτόχρωμης απόχρωσης επιφάνεια να βάφονται τακτικά και να καλύπτονται από ανοιχτόχρωμο πλακάκι έως το ύψους ενός μέσου ανθρώπου. γ. Η οροφή - ψευδοροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην συσσωρεύονται ρύποι, να έχει λεία επιφάνεια και ανοιχτό χρώμα. δ. Τα υποχρεωτικά κανάλια πρέπει να καλύπτονται με ανοξείδωτες σχάρες ενδιάμεσων κενών μεγαλύτερων των πέντε χιλιοστών (5mm) προς διευκόλυνση καθαρισμού τους. ε. Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό των τροφίμων, να μην αλλοιώνει το χρώμα των προϊόντων, και να διευκολύνει το προσωπικό στον καθαρισμό. Επιπλέον οι λάμπες πάνω από τον χώρο χειρισμού των τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλείας και να έχουν άθραυστα καλύμματα. στ. Ο εξοπλισμός του Καταστήματος (ψυκτικοί θάλαμοι, πάγκοι, κ.λ.π.) πρέπει να είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος εγκατεστημένος και συντηρημένος με σκοπό να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα: (1) Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και θα πρέπει να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς κενά. Εάν διαθέτουν ράφι θα πρέπει αυτό να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15cm) εκατοστά από το έδαφος. Τα υλικά συσκευασίας (δοχεία - χαρτί περιτυλίγματος κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι κατάλληλα τέτοια χρήση (επαφή με τρόφιμα). (2) Τα ψυγεία βιτρίνες πρέπει να είναι κατάλληλα για τυροκομικά αλλαντικά προϊόντα, να διαθέτουν θερμόμετρο, η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη των πέντε (5) βαθμών Κελσίου και να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας. Εάν δεν διαθέτουν καταγραφικό η θερμοκρασία να ελέγχεται και να καταγράφεται σε καθημερινή βάση. 7

8 (3) Οι μηχανές κοπής πρέπει να είναι διαφορετικές για τυριά και αλλαντικά, να συντηρούνται σωστά σύμφωνα με το ενδεδειγμένο πρόγραμμα συντήρησης και να καθαρίζονται πάντα στο τέλος κάθε ημέρας με κατάλληλα καθαριστικά. ζ. Απαιτείται να υπάρχει βρύση παροχής πόσιμου κρύου και ζεστού νερού καθώς και δυο (2) νιπτήρων ο μεν ένας για την υγιεινή του προσωπικού και ο έτερος για τον καθαρισμό των υλικών και σκευών χρήσης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαϊ 2015 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ελληνικό σήμερα την στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του ΣΕΠΑ, Λεωφ.Βουλιαγμένης 614, οι υπογεγραμμένοι αφ ενός μεν ο Σμχος (Ο), ως Διοικητής του ΣΕΠΑ, που εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ. Απόφαση κ.υεθα και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. Απόφασης του Δ.Σ./ΣΕΠΑ, αφ ετέρου δε η Εταιρεία «.» (ΑΦΜ: ) που στο εξής θα καλείται Προμηθευτής και που εκπροσωπείται από τον κάτοχο του υπ αρίθμ.. Δελτίου Ταυτότητας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο μεν πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο της υποχρέωσης πώλησης στο χώρο του Συγκροτήματος, ως κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Συνεργασίας Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση πώλησης Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων για πωλήσεις επί ζυγίω, μέσω του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου), για την κάλυψη αναγκών του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, με την διαμόρφωση κατάλληλου σημείου πώλησης με δικές του δαπάνες σε χώρο του Πρατηρίου τροφίμων του Σ.Ε.Π.Α., που θα του υποδειχθεί από αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 2 ο Διάρκεια Συνεργασίας Η διάρκεια της παρούσας Συνεργασίας ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 3 ο Διαμόρφωση Σημείου Πώλησης 1. Τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου (έπιπλα, εξοπλισμός, ψυγεία, βιτρίνες κλπ) επιβαρύνουν την Εταιρεία, ενώ τo ΣΕΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση των πάσης φύσεως δαπανών υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης εκτός των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας που επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 2. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, που θα έχει στο κατάστημα καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 9

10 3. Οι θάλαμοι ψύξης, τα ψυγεία, οι βιτρίνες, οι πάγκοι που απαιτούνται τοποθετούνται από τον Προμηθευτή και επιστρέφονται στον Προμηθευτή μετά την λήξη του Συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 4 ο Στελέχωση Δραστηριότητας 1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση στελέχωσης του Καταστήματος με την διάθεση τουλάχιστον ενός (1) ατόμου το οποίο θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο ως χειριστής τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και υγειονομικά πιστοποιημένο ως προς την καταλληλότητά του με μέριμνα του Προμηθευτή. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα φέρει απαραίτητα στολή εργασίας, σκούφο, γάντια ενώ δεν θα φορά προσωπικά αντικείμενα (κοσμήματα, ρολόι κ.λ.π.). Άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δε θα έχουν δικαίωμα εργασίας στους χώρους του ΣΕΠΑ. Εφόσον του ζητείται, εγγράφως, από την Μονάδα υποχρεούται να προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την κανονική τήρηση της εργατικής Νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) του απασχολούμενου προσωπικού, τις καταστάσεις πληρωμών του ΙΚΑ καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας. 2. Ο Προμηθευτής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις το ολόκληρο, κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του. Το Συγκρότημα δικαιούται να αξιώσει την άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ του προσωπικού του Προμηθευτή που δεν επιδεικνύει κατά την απόλυτη κρίση του την ενδεδειγμένη συμπεριφορά βάση των ανωτέρω κανόνων. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την πρόσληψη του προσωπικού του να γνωστοποιεί σε αυτό εγγράφως, ότι δεν θα έχει ουδεμία εξάρτηση εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κ.λ.π. από το Συγκρότημα και την Π.Α., καθώς και να τηρεί την νόμιμη Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του. Το Συγκρότημα ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη έχει έναντι του προσωπικού του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος 1. Το Κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας του Συγκροτήματος που αναλυτικά έχει ως κατωτέρω: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-20:30 (3) Τετάρτη: 15:00-20:30 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-15:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 10

11 ΘΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-21:00 (3) Τετάρτη: 15:00-21:00 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-14:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 2. Διευκρινίζεται ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες, τις αργίες της Πολεμικής Αεροπορίας και σε περιόδους του Ιανουαρίου και του Αυγούστου μετά από αποφάσεις του ΔΣ/ΣΕΠΑ για τις οποίες ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται σχετικά. 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του ανωτέρου ωραρίου λειτουργίας το ΣΕΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6 ο Καθορισμός Τιμής Οι τιμές που θα πωλούνται στα Τυροκομικά και Αλλαντικά προϊόντα θα διαμορφώνονται κατά ποσοστό..τοις εκατό (.%) χαμηλότερες από τις αντίστοιχες λιανικές τιμές της ελεύθερης αγοράς για τα εισαγόμενα και τα εγχώρια προϊόντα. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας και δύνανται να μεταβληθεί μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 7 ο Καθορισμός Ποσοστού Απόδοσης 1. Ο Προμηθευτής θα δραστηριοποιείται εντός του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου) και η λογιστική εκκαθάριση του θα γίνεται μηνιαίως εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο ποσοστού.τοις εκατό (.. %) επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων. 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδίδει μηνιαίως ποσοστό. τις εκατό ( %) επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων χονδρικής, που αφορούν τις Μονάδες της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ποιότητα Προϊόντων- Ποιοτικοί Έλεγχοι 1. Τα διακινούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 2. Καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας, το ΣΕΠΑ δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή, καθώς και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του 11

12 με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές Διατάξεις. Επισημαίνεται ότι υγειονομική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και πριν την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα προς πώληση είδη στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής του ΣΕΠΑ, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική καταλληλότητά τους. 4. Στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης, το ΣΕΠΑ, κατά την κρίση του και με παρουσία του Προμηθευτή ή αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή των στους παρακάτω ελέγχους: α. Μικροβιολογικό β. Χημική Ανάλυση γ. Ιστολογική Εξέταση 5. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται έως έξι (6) φορές κατά έτος κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει το ΣΕΠΑ. 6. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 9 ο Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 1. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραβεί τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: (1) Αδυναμίας επάρκειας ποσοτήτων ειδών. (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών (3) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητας τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά την διάθεση των διακινουμένων ειδών. (4) Μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή με τις υποδείξεις του ΣΕΠΑ επιβάλλεται (α) Για πρώτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 500,00 (β) Για δεύτερη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 1.000,00 (γ) Για τρίτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 1.500,00 (δ) Για τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 12

13 β. Όσον αφορά προϊόντα τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση [με τοξικές κλπ. ουσίες, αγαθά που υπέχουν μόλυνση κ.ο.κ. (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ/ )] επιβάλλεται (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 2.000,00 (2) Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 2. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται ανάλογα του ετησίου κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την κρίση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ και της έγκρισης της Προϊστάμενης Αρχής (ΔΑΥ/Γ2). ΑΡΘΡΟ 10 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. O Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από το Συμφωνητικό Συνεργασίας όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 2. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του ιχθυοπωλείου ή του εργοστασίου του Προμηθευτή. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο ιχθυοπωλείο ή στο εργοστάσιο του Προμηθευτή. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή- προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου) η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO) 3. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο ΣΕΠΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Επισημαίνεται ότι κανένας από της ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο Προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά της ημερομηνίες που επικαλεσθεί αδυναμία εφοδιασμού του Σ.Ε.Π.Α. ή των Μονάδων της Π.Α.. 13

14 ΑΡΘΡΟ 11 ο Τροποποίηση Όρων Συνεργασίας Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν της τούτο, το συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ. ΑΡΘΡΟ 12 ο Λύση Συνεργασίας Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, ο Προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως και του χορηγείται εύλογο χρονικό διάστημα για την τακτοποίηση διαχειριστικών-λογιστικών εκκρεμοτήτων και την απόσυρση του εξοπλισμού του από το κατάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. ΑΡΘΡΟ 13 ο Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων της επιχείρησης του Προμηθευτή σε τρίτους. 2. Τo ΣΕΠΑ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή. 3. Επίσης το ΣΕΠΑ δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχομένων ειδών. 4. Σε περίπτωση μεταφοράς του Συγκροτήματος σε άλλο χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας, ο συμβαλλόμενος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την αντισυμβαλλομένη για το κόστος διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων στον ως άνω διατιθέμενο με την παρούσα χώρο. 5. Ως έναρξη εφαρμογής του εν λόγω Συμφωνητικού ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του. Το παρόν συντάχθηκε εις διπλούν (2) και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως : ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ο ΔΚΤΗΣ ΣΕΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα «Α» Παράρτημα «Β» Παράρτημα «Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Καταστήματος Προσφορά Προμηθευτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ 14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΣΕΠΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-8933041 Φ. 800/ΑΔ. 3748 Σ. 1410 ΚΟΙΝ.: ΤΜ. ΟΙΚ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελληνικό 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ :ΣΕΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΟΙΚ - ΤΥΠ Τηλ. 210 8933738 Φ.831/ΑΔ.1768 Σ.478 Ελληνικό, 07 Ιουν. 2016 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ O ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΣΕΠΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-8933041 Φ. 800/ΑΔ. 3979 Σ. 1492 ΚΟΙΝ.: ΤΜ. ΟΙΚ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελληνικό 7 Δευ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους 10 546 23 Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι Αρ. Πρωτ.: ΚΠ ΑΔΑΜ 17PROC

Μαρούσι Αρ. Πρωτ.: ΚΠ ΑΔΑΜ 17PROC Μαρούσι 25-10-2017 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 14751 ΑΔΑΜ 17PROC002146823 Γραφείο : Προέδρου Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Ε. Χατζηπασχάλη. Ν. Νικολάου Διεύθυνση : Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας : 15123 Μαρούσι Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 3.02.2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2852 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών προς κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους 10 546 23 Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος. Πληροφορίες: Α. Τάταρη, Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99021,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 915 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.900,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 29/09/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 10285 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003:

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Βέροια 16/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2999 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.04 12:46:43 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 820,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195 /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 19-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26713 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπ. Στραβοράβδη Τηλ: 26613-62256 Φαξ. 26610-33632 e-mail: stravoravdi@pin.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Βουλιαγμένης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 14SYMV001946339 2014-03-27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων για κάλυψη αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 08/0/205 Αρ. πρωτ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 783,26 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/205 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 538/2580/34684 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ημερομηνία: 16-10-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ----------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/73/151937/Σ.798 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ(Δ3) Συν.: ΤΕΥΔ Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα