ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΣΕΠΑ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΤΜ. ΕΚΜ.-ΛΟΓ. Τηλ Φ.890/ΑΔ.1472 Σ.487 Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΘΕΜΑ:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου- Προμηθευτή Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων για πωλήσεις επί ζυγίω μέσω του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου) 1. Γνωρίζεται ότι το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) που εδρεύει στο Ελληνικό (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614, Τ.Κ ), ενδιαφέρεται για την ανάδειξη Αναδόχου- Προμηθευτή Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων, προκειμένου να καλύψει οικείες ανάγκες του καταναλωτικού του κοινού και των Μονάδων της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 04 η / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος (Δ.Σ./ΣΕΠΑ). 2. Για το σκοπό αυτό, το Συγκρότημα επιθυμεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, με την αποστολή ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού/ Γραφείο Προμηθειών, προς αξιολόγηση από αρμόδια Επιτροπή και ενημέρωση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ προς λήψη σχετικής Απόφασης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση έχουν οι κατωτέρω: α. Έλληνες Πολίτες. β. Αλλοδαποί (πολίτες χώρας μέλους της Ε.Ε.). γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (με έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε.). δ. Συνεταιρισμοί. ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών. 4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, μαζί με τις οικονομικές προσφορές να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α 75 όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία : (1) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 1

2 (β) Δωροδοκία (γ) Απάτη (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: (α) Αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. (β) Αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (4) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). (5) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο. (6) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (7) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Συγκροτήματος. β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP, το οποίο να προβλέπεται σύμφωνα με την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και των προμηθευτών της. γ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ΦΕΚ 2718/ (Τεύχος Β ). δ. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο (ή απόσπασμα) του Ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά χρονικό διάστημα, που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. ε. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται, εάν και εφόσον υφίστανται, οι κυριότερες προμήθειες σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με μνεία του αποδέκτη καθώς και του κόστους αυτής, κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη. Η προμήθεια αποδεικνύεται με θεωρημένα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που εκδόθηκαν ή αν αυτά δεν υπάρχουν με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη (εάν είναι ιδιώτης), πιστοποιητικό θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι φορέας του δημοσίου) ή αν κανένα από αυτά δεν είναι δυνατό με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 2

3 5. Οι ενσφράγιστες προσφορές θα υποβληθούν στην παρακάτω διεύθυνση: με την ένδειξη: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 614 Τ.Κ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΖΥΓΙΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ» και θα περιλαμβάνει : α. Την προσφερόμενη ενιαία παροχή ποσοστιαίας έκπτωσης (αριθμητικώς και ολογράφως) επί ετησίου τζίρου των υπό πώληση ειδών στο Πρατήριο Τροφίμων και των Μονάδων της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) και θα υπολογίζεται επί των μηνιαίων πωλήσεων, εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο κατά την μηνιαία λογιστική εκκαθάριση. β. Την προσφερόμενη ενιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών συγκριτικά με τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, αναφέροντας συγκεκριμένο σημείο πώλησης σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%). γ. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. 6. Ο Ανάδοχος- Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση πώλησης τυροκομικών και αλλαντικών προϊόντων επί ζυγίω, από κατάλληλο σημείο που θα διαμορφωθεί με δικές του δαπάνες σε διαθέσιμο χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων του Συγκροτήματος και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β, το οποίο μετά την πάροδο του Συμφωνητικού Συνεργασίας θα περιέλθει στην δικαιοδοσία του ΣΕΠΑ. 7. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την λειτουργική υποδομή και τις ανεπτυγμένες εμπορικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος, παρέχονται τα κατωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, που εκτιμάται ότι θα συναξιολογηθούν για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς: α. Διατίθεται κατάλληλος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20τ.μ.) περίπου. β. Τα διατιθέμενα είδη θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, που η επισκεψιμότητά του ανέρχεται σε 500 έως 900 άτομα μεσοσταθμικά ημερησίως, καθώς και τις οικείες ανάγκες των Μονάδων της Π.Α., που εδρεύουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην περιοχή της Βοιωτίας. 3

4 γ. Δεν υπάρχει επιβάρυνση με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού εκτός των δαπανών καθαριότητας και συσκευασίας των υπό πώληση ειδών (χαρτί περιτυλίγματος, λαστιχάκια κ.λ.π.) που αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. δ. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας θα έχει τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου). Το Συγκρότημα επιβαρύνει τις τιμές των υπό πώληση ειδών με ποσοστό που ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%). ε. Η εξυπηρέτηση των Μονάδων της ΠΑ θα πραγματοποιείται με τη διαδικασία της Τριγωνικής Πώλησης (Παράδοση των ειδών στη έδρα της Μονάδας με Δελτίο Αποστολής και με δική σας επιβάρυνση, έκδοση του αντίστοιχου Τιμολογίου στα στοιχεία του Σ.Ε.Π.Α. και εξόφλησή του από το Ταμείο Πληρωμών του Συγκροτήματος). Διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του εκδιδόμενου Τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών με εισπρακτέα επιταγή κατά την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλο μικρότερο χρονικό διάστημα με την παροχή ποσοστού έκπτωσης. στ. Στο Συγκρότημα υπάρχουν ανεπτυγμένες και οι εξής δραστηριότητες: (1) Ά Πολυκατάστημα (Eίδη ένδυσης- υπόδησης και ένδυσης σπιτιού) (2) Β Πολυκατάστημα (Είδη Δώρων-Κιγκαλερίας, Εποχιακά Είδη) (3) Πρατήριο Τροφίμων (Super Market) (4) Πρατήριο Καυσίμων (5) Ραφείο- Υποδηματοποιείο (6) Κρεοπωλείο (7) Οπωροπωλείο (8) Στεγνοκαθαριστήριο- Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων (9) Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών (10) Κομμωτήριο Κουρείο (11) Αναψυκτήριο (12) Κατάστημα Οπτικών ειδών 8. Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την επιλογή και ανάδειξη του συνεργαζόμενου Αναδόχου- Προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια με την σειρά σημαντικότητας όπως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι: α. Οι δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική έγκριση του Συγκροτήματος, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. β. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς για προωθητικές ενέργειες και περιοδικές προσφορές. γ. Το Κατάστημα θα πρέπει να στελεχώνεται από έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο για την παροχή υπηρεσίας κοπής & συσκευασίας τυροκομικών αλλαντικών προϊόντων, που θα αποτελεί προσωπικό του «Αναδόχου - Προμηθευτή» με την ανάληψη εκ μέρους του, της υποχρέωσης για την μισθοδοσία και την ασφάλισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος και θα εισέρχεται στο ΣΕΠΑ, πρέπει: 4

5 (1) Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή σε περίπτωση που αποτελείται από αλλοδαπούς, αυτοί να διαθέτουν επίσημη κάρτα εργασίας (πράσινη κάρτα). (2) Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία. (3) Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και των πελατών και να συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΑ. (4) Να φέρει αναρτημένο σε εμφανές σημείο επάνω του το Δελτίο Εισόδου που θα του χορηγείται από το Σ.Ε.Π.Α.. (5) Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που να αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας του προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το προσωπικό που χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο, και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί υπόκειται στον έλεγχο καταλληλότητας της Μονάδας και θα έχει άδεια εισόδου στους χώρους που εισέρχεται. (6) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού του ως χειριστή τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. 10. Μεταξύ του Σ.Ε.Π.Α. και του «Αναδόχου - Προμηθευτή» θα υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το παράρτημα Γ της παρούσας, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. 11. Οι ενσφράγιστες προσφορές σας πρέπει να κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Συγκροτήματος (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614 ΤΚ16777 Αεροπορική Βάση Ελληνικού) μέχρι την 28/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, όπου θα αποσφραγισθούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή, με δυνατότητα παρεύρεσης εκπροσώπου σας κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. 12. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 13. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr). 14. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών (Υπσγός (Ο) Αρκάδας Παναγιώτης, Υπσγος (Ο) Αλατζηνιωτάκης Σαράντος, τηλ. επικοινωνίας ). Ακριβές Αντίγραφο Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαΐ 2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ο διατιθέμενος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων θα πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτό, να επιτρέπει την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής έτσι ώστε να προστατεύονται τα προϊόντα από επιμολύνσεις και αλλοιώσεις και να διασφαλίζονται οι άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κατωτέρω: α. Το δάπεδο που θα κατασκευαστεί θα πρέπει να είναι από πλακάκι ή Βιομηχανικού Τύπου να είναι ανθεκτικό τόσο στο βάρος όσο και στην χρήση χημικών ουσιών καθαρισμού. Πρέπει να είναι λείο, αντιολισθητικό μη απορροφητικό, από αδιάβροχο υλικό το οποίο να καλύπτει τις ειδικές χημικές μηχανικές απαιτήσεις για να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και να καθαρίζεται- απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον τα σημεία σύνδεσης του δαπέδου με τους τοίχους να είναι στρογγυλεμένα για να διευκολύνεται ο καθαρισμός. β. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή, ομαλή χωρίς ρωγμές και ανοιχτόχρωμης απόχρωσης επιφάνεια να βάφονται τακτικά και να καλύπτονται από ανοιχτόχρωμο πλακάκι έως το ύψους ενός μέσου ανθρώπου. γ. Η οροφή - ψευδοροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην συσσωρεύονται ρύποι, να έχει λεία επιφάνεια και ανοιχτό χρώμα. δ. Τα υποχρεωτικά κανάλια πρέπει να καλύπτονται με ανοξείδωτες σχάρες ενδιάμεσων κενών μεγαλύτερων των πέντε χιλιοστών (5mm) προς διευκόλυνση καθαρισμού τους. ε. Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό των τροφίμων, να μην αλλοιώνει το χρώμα των προϊόντων, και να διευκολύνει το προσωπικό στον καθαρισμό. Επιπλέον οι λάμπες πάνω από τον χώρο χειρισμού των τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλείας και να έχουν άθραυστα καλύμματα. στ. Ο εξοπλισμός του Καταστήματος (ψυκτικοί θάλαμοι, πάγκοι, κ.λ.π.) πρέπει να είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος εγκατεστημένος και συντηρημένος με σκοπό να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα: (1) Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και θα πρέπει να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς κενά. Εάν διαθέτουν ράφι θα πρέπει αυτό να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15cm) εκατοστά από το έδαφος. Τα υλικά συσκευασίας (δοχεία - χαρτί περιτυλίγματος κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι κατάλληλα τέτοια χρήση (επαφή με τρόφιμα). (2) Τα ψυγεία βιτρίνες πρέπει να είναι κατάλληλα για τυροκομικά αλλαντικά προϊόντα, να διαθέτουν θερμόμετρο, η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη των πέντε (5) βαθμών Κελσίου και να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας. Εάν δεν διαθέτουν καταγραφικό η θερμοκρασία να ελέγχεται και να καταγράφεται σε καθημερινή βάση. 7

8 (3) Οι μηχανές κοπής πρέπει να είναι διαφορετικές για τυριά και αλλαντικά, να συντηρούνται σωστά σύμφωνα με το ενδεδειγμένο πρόγραμμα συντήρησης και να καθαρίζονται πάντα στο τέλος κάθε ημέρας με κατάλληλα καθαριστικά. ζ. Απαιτείται να υπάρχει βρύση παροχής πόσιμου κρύου και ζεστού νερού καθώς και δυο (2) νιπτήρων ο μεν ένας για την υγιεινή του προσωπικού και ο έτερος για τον καθαρισμό των υλικών και σκευών χρήσης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στην από Φ.890/ΑΔ.1472/Σ.487/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 05 Μαϊ 2015 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ελληνικό σήμερα την στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του ΣΕΠΑ, Λεωφ.Βουλιαγμένης 614, οι υπογεγραμμένοι αφ ενός μεν ο Σμχος (Ο), ως Διοικητής του ΣΕΠΑ, που εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ. Απόφαση κ.υεθα και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. Απόφασης του Δ.Σ./ΣΕΠΑ, αφ ετέρου δε η Εταιρεία «.» (ΑΦΜ: ) που στο εξής θα καλείται Προμηθευτής και που εκπροσωπείται από τον κάτοχο του υπ αρίθμ.. Δελτίου Ταυτότητας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο μεν πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο της υποχρέωσης πώλησης στο χώρο του Συγκροτήματος, ως κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Συνεργασίας Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση πώλησης Τυροκομικών και Αλλαντικών προϊόντων για πωλήσεις επί ζυγίω, μέσω του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου), για την κάλυψη αναγκών του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, με την διαμόρφωση κατάλληλου σημείου πώλησης με δικές του δαπάνες σε χώρο του Πρατηρίου τροφίμων του Σ.Ε.Π.Α., που θα του υποδειχθεί από αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 2 ο Διάρκεια Συνεργασίας Η διάρκεια της παρούσας Συνεργασίας ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 3 ο Διαμόρφωση Σημείου Πώλησης 1. Τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου (έπιπλα, εξοπλισμός, ψυγεία, βιτρίνες κλπ) επιβαρύνουν την Εταιρεία, ενώ τo ΣΕΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση των πάσης φύσεως δαπανών υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης εκτός των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας που επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 2. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, που θα έχει στο κατάστημα καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 9

10 3. Οι θάλαμοι ψύξης, τα ψυγεία, οι βιτρίνες, οι πάγκοι που απαιτούνται τοποθετούνται από τον Προμηθευτή και επιστρέφονται στον Προμηθευτή μετά την λήξη του Συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 4 ο Στελέχωση Δραστηριότητας 1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση στελέχωσης του Καταστήματος με την διάθεση τουλάχιστον ενός (1) ατόμου το οποίο θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο ως χειριστής τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και υγειονομικά πιστοποιημένο ως προς την καταλληλότητά του με μέριμνα του Προμηθευτή. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα φέρει απαραίτητα στολή εργασίας, σκούφο, γάντια ενώ δεν θα φορά προσωπικά αντικείμενα (κοσμήματα, ρολόι κ.λ.π.). Άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δε θα έχουν δικαίωμα εργασίας στους χώρους του ΣΕΠΑ. Εφόσον του ζητείται, εγγράφως, από την Μονάδα υποχρεούται να προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την κανονική τήρηση της εργατικής Νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) του απασχολούμενου προσωπικού, τις καταστάσεις πληρωμών του ΙΚΑ καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας. 2. Ο Προμηθευτής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις το ολόκληρο, κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του. Το Συγκρότημα δικαιούται να αξιώσει την άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ του προσωπικού του Προμηθευτή που δεν επιδεικνύει κατά την απόλυτη κρίση του την ενδεδειγμένη συμπεριφορά βάση των ανωτέρω κανόνων. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την πρόσληψη του προσωπικού του να γνωστοποιεί σε αυτό εγγράφως, ότι δεν θα έχει ουδεμία εξάρτηση εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κ.λ.π. από το Συγκρότημα και την Π.Α., καθώς και να τηρεί την νόμιμη Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του. Το Συγκρότημα ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη έχει έναντι του προσωπικού του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος 1. Το Κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας του Συγκροτήματος που αναλυτικά έχει ως κατωτέρω: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-20:30 (3) Τετάρτη: 15:00-20:30 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-15:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 10

11 ΘΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-21:00 (3) Τετάρτη: 15:00-21:00 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-14:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 2. Διευκρινίζεται ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες, τις αργίες της Πολεμικής Αεροπορίας και σε περιόδους του Ιανουαρίου και του Αυγούστου μετά από αποφάσεις του ΔΣ/ΣΕΠΑ για τις οποίες ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται σχετικά. 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του ανωτέρου ωραρίου λειτουργίας το ΣΕΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6 ο Καθορισμός Τιμής Οι τιμές που θα πωλούνται στα Τυροκομικά και Αλλαντικά προϊόντα θα διαμορφώνονται κατά ποσοστό..τοις εκατό (.%) χαμηλότερες από τις αντίστοιχες λιανικές τιμές της ελεύθερης αγοράς για τα εισαγόμενα και τα εγχώρια προϊόντα. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας και δύνανται να μεταβληθεί μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 7 ο Καθορισμός Ποσοστού Απόδοσης 1. Ο Προμηθευτής θα δραστηριοποιείται εντός του Πρατηρίου Τροφίμων με τη μορφή της Παρακαταθήκης (πώληση για λογαριασμό τρίτου) και η λογιστική εκκαθάριση του θα γίνεται μηνιαίως εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο ποσοστού.τοις εκατό (.. %) επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων. 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδίδει μηνιαίως ποσοστό. τις εκατό ( %) επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων χονδρικής, που αφορούν τις Μονάδες της Π.Α. Λεκανοπεδίου Αττικής και περιοχής Βοιωτίας. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ποιότητα Προϊόντων- Ποιοτικοί Έλεγχοι 1. Τα διακινούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 2. Καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας, το ΣΕΠΑ δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή, καθώς και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του 11

12 με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές Διατάξεις. Επισημαίνεται ότι υγειονομική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και πριν την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα προς πώληση είδη στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής του ΣΕΠΑ, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική καταλληλότητά τους. 4. Στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης, το ΣΕΠΑ, κατά την κρίση του και με παρουσία του Προμηθευτή ή αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή των στους παρακάτω ελέγχους: α. Μικροβιολογικό β. Χημική Ανάλυση γ. Ιστολογική Εξέταση 5. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται έως έξι (6) φορές κατά έτος κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει το ΣΕΠΑ. 6. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 9 ο Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 1. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραβεί τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: (1) Αδυναμίας επάρκειας ποσοτήτων ειδών. (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών (3) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητας τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά την διάθεση των διακινουμένων ειδών. (4) Μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή με τις υποδείξεις του ΣΕΠΑ επιβάλλεται (α) Για πρώτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 500,00 (β) Για δεύτερη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 1.000,00 (γ) Για τρίτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 1.500,00 (δ) Για τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 12

13 β. Όσον αφορά προϊόντα τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση [με τοξικές κλπ. ουσίες, αγαθά που υπέχουν μόλυνση κ.ο.κ. (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ/ )] επιβάλλεται (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο Ευρώ 2.000,00 (2) Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 2. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται ανάλογα του ετησίου κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την κρίση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ και της έγκρισης της Προϊστάμενης Αρχής (ΔΑΥ/Γ2). ΑΡΘΡΟ 10 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. O Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από το Συμφωνητικό Συνεργασίας όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 2. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του ιχθυοπωλείου ή του εργοστασίου του Προμηθευτή. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο ιχθυοπωλείο ή στο εργοστάσιο του Προμηθευτή. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή- προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου) η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO) 3. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο ΣΕΠΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Επισημαίνεται ότι κανένας από της ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο Προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά της ημερομηνίες που επικαλεσθεί αδυναμία εφοδιασμού του Σ.Ε.Π.Α. ή των Μονάδων της Π.Α.. 13

14 ΑΡΘΡΟ 11 ο Τροποποίηση Όρων Συνεργασίας Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν της τούτο, το συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ. ΑΡΘΡΟ 12 ο Λύση Συνεργασίας Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, ο Προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως και του χορηγείται εύλογο χρονικό διάστημα για την τακτοποίηση διαχειριστικών-λογιστικών εκκρεμοτήτων και την απόσυρση του εξοπλισμού του από το κατάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. ΑΡΘΡΟ 13 ο Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων της επιχείρησης του Προμηθευτή σε τρίτους. 2. Τo ΣΕΠΑ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή. 3. Επίσης το ΣΕΠΑ δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχομένων ειδών. 4. Σε περίπτωση μεταφοράς του Συγκροτήματος σε άλλο χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας, ο συμβαλλόμενος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την αντισυμβαλλομένη για το κόστος διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων στον ως άνω διατιθέμενο με την παρούσα χώρο. 5. Ως έναρξη εφαρμογής του εν λόγω Συμφωνητικού ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του. Το παρόν συντάχθηκε εις διπλούν (2) και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως : ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ο ΔΚΤΗΣ ΣΕΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα «Α» Παράρτημα «Β» Παράρτημα «Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Καταστήματος Προσφορά Προμηθευτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ 14