L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44"

Transcript

1 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης στην ηµοτική Ενότητα Πλωµαρίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Πόροι ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Χωρίς τον Φ.Π.Α. ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 111 Εργάτης ανειδίκευτος 64,99 x 1,1358 x 1,65266/7,75 = 15, Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης) 71,48 x 1,1358 x 1,65266/7,75 = 17, Τεχνίτης 84,31 x 1,1358 x 1,65266/7,75 = 20,42 Α-2. Βασικές Τιµές Υλικών ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου: 0,40 ευρώ/χλγ Α-3 Μεταφορές υλικών ή προϊόντων Σε αστικές περιοχές Απόσταση < 5 Km 0,28 Απόσταση 5 Km 0,21 Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) Απόσταση < 5 Km 0,22 Απόσταση 5 Km 0,18 Εκτός πόλεως Οδοί καλής βατότητας Απόσταση < 5 Km 0,20 Απόσταση 5 Km 0,19 Οδοί κακής βατότητας Απόσταση < 5 Km 0,25 Απόσταση 5 Km 0,21 Εργοταξιακές οδοί Απόσταση < 5 Km 0,22 Απόσταση 5 Km 0,20 Β. Βοηθητικές τιµές Β-1 Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ΝΕΤ Υ Ρ A/4.13 α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,60 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας L<5 Km) (0,20 /m³ x Km) 1

2 4,00 x 0,20 0,80 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 4,00 x 0,22 0,88 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 22,72 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρούµενης κατασκευής, µε βάση αναλυτική επιµέτρηση ΕΥΡΩ: Ολογράφως : Είκοσι δύο ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά Αριθµητικώς: 22,72 Β-2 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίου ΝΕΤ Υ Ρ A/4.04 Α.ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,40 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 0,10 x 2,00 x 0,22 0,04 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας L<5 Km) (0,20 /m³ x Km) 0,10 x 4,00 x 0,20 0,08 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 0,10 x 4,00 x 0,22 0,09 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 12,61 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩ: Ολογράφως : ώδεκα και εξήντα ένα λεπτά Αριθµητικώς: 12,61 Β-3 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδεις ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος έως 4,00 m. NET Υ Ρ Α/ Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. ΕΥΡΩ: Ολογράφως : Έξι και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 6,70 B-4 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής, για βάθος έως 4,00 m. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. ΕΥΡΩ: Ολογράφως : Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 25,80 Β-5 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΝΕΤ Υ Ρ Α/3.12 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια 2

3 εκσκαφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 15,50 (Ολογράφως): έκα πέντε και πενήντα λεπτά. Β-6 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. ΝΕΤ Υ Ρ Α/3.13 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 4,10 (Ολογράφως): Tέσσερα και δέκα λεπτά. Β-7 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα ΝΕΤ Υ Ρ Α/7.06 Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένων πετασµάτων αντιστήριξης. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 34,60 (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά. Β-8 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. ΝΕΤ Υ Ρ Α/1.02 Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου Ney jersey (ή κλάσµα αυτού) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 5,20 (Ολογράφως): Πέντε και είκοσι λεπτά. B-9 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου ΝΕΤ Υ Ρ Α/1.03 Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού ή κλάσµα αυτού ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 10,30 (Ολογράφως): έκα και τριάντα λεπτά. Β-10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΝΕΤ Υ Ρ A/ 2.01 α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/2.01 0,36 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας L<5 Km) (0,20 /m³ x Km) 4,00 x 0,20 0,80 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 4,00 x 0,22 0,88 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 2,48 Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,48 (Ολογράφως): ύο και σαράντα οκτώ λεπτά. Β-11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΝΕΤ Υ Ρ Α/2.02 3

4 α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/2.02 0,41 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας L<5 Km) (0,20 /m³ x Km) 4,00 x 0,20 0,80 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 4,00 x 0,22 0,88 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 2,53 Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,53 (Ολογράφως): ύο και πενήντα τρία λεπτά. ΒΤ 12 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου ΝΕΤ Υ Ρ Α/5.07 α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,30 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση >5 Κm) (0,19 /m³ x Km) 28,00 x 0,19 5,32 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (σε αστικές περιοχές, απόσταση < 5 Km ) (0,28 /m³ x Km) 2,00 x 0,28 0,56 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 17,62 Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 17,62 (Ολογράφως): εκαεπτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά. ΒΤ-13 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΝΕΤ Υ Ρ Α/ α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,40 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση >5 Κm) (0,19 /m³ x Km) 28,00 x 0,19 5,32 γ. απάνη µεταφοράς 2 Κm (σε αστικές περιοχές, απόσταση < 5 Km ) (0,28 /m³ x Km) 2,00 x 0,28 0,56 δ. απάνη µεταφοράς 2 Κm ( εκτός πόλεως εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 18,72 Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 4

5 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 18,72 (Ολογράφως): εκαοκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά. ΒΤ-14 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΝΕΤ Υ Ρ α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,30 β. απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση >5 Κm) (0,19 /m³ x Km) 28,00 x 0,19 5,32 γ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (σε αστικές περιοχές, απόσταση < 5 Km ) (0,28 /m³ x Km) 2,00 x 0,28 0,56 δ. απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 Άθροισµα τιµής εφαρµογής 17,62 Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 17,62 (Ολογράφως): εκαεπτά και εξήντα δύο λεπτά. ΒT-15 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης ΝΕΤ Υ Ρ Α/5.04 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 1,55 (Ολογράφως): Ένα και πενήντα πέντε λεπτά. BT-16 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 ΝΕΤ Υ Ρ Α/ Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 88,00 (Ολογράφως) : Ογδόντα οκτώ BT-17 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη ΝΕΤ Ο Ο Γ/ 01 Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,00 (Ολογράφως) : Ένα ΒΤ-18 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΝΕΤ Υ Ρ Α/9.26 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,98 (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά ΒΤ-19 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 5

6 α. ΝΕΤ Υ Ρ Α/ ,50 β. Αποµείωση τιµής λόγω µη κατασκευής των στρώσεων οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης, της ασφαλτικής προεπάλειψης & της ασφαλτικής στρώσης βάσης - 9,42 9,08 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,08 (Ολογράφως) : Εννέα και οκτώ λεπτά ΒΤ-20 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων ΝΕΤ Α/4.10 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδροµίου ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,80 (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά ΒΤ-21 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων ΝΕΤ Α/9.13 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,50 (Ολογράφως) : εκαοκτώ και πενήντα λεπτά ΒΤ-22 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΝΕΤ Α/ Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 (Ολογράφως) : Επτά Γ. Τιµές Εφαρµογής (Περιγραφές άρθρων ως Τιµολόγιο Μελέτης) A.T.: 1 ο Επισκευή βλάβης σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή οµβρίων έως πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του (για βάθος επισκευαζόµενου αγωγού έως 1,20 µ., από την στάθµη καταστρώµατος της οδού και όγκου εκσκαφής έως 2,00 µ3), χωρίς τις υδραυλικές εργασίες. Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ 6807 (25%), Υ Ρ (25%), Υ Ρ 6069 (25%), Υ Ρ 6068 (25%) [H ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,30 (L) x 1,10 (B) x 1,10(H), (όγκου 1,57 µ3), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων επισκευής βλάβης σε αγωγούς έως βάθος 1,20 µ. από την στάθµη του καταστρώµατος της οδού ] Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ α. Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ΒΤ-1 1,30 (L) x 1,10 (B) x 0,15 (d σκυροδ.) x 20%x 22,72 (ευρώ/µ3) 0,97 6

7 β. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων ΒΤ-2 1,30 (L)x1,10 (B) x 60% x 12,61 (ευρώ/µ2) 10,82 Α.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες ΒΤ-3 1,30 (L) x1,10 (B) x0,95 (H-dσκυρ.) x 90% x 6,70 (ευρώ/µ3) 8,19 β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες ΒΤ-4 1,30 (L) x 1,10 (B) x1,10 (B) x 10% x 25,80 (ευρώ/µ3) 4,05 γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ ΒΤ-5 1,30 (L) x 20% x 15,50 (ευρώ/µ.µ) 4,03 δ.προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου ΒΤ-6 1,30 (L) x 1,10 (B) x 1,10 (H) x 60% x 4,10 (ευρώ/µ3) 3,87 ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & παραµένοντος αγωγού στο όρυγµα ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη Τεχνίτης (113) 2 (Ω) x 20,42 40,84 Εργάτης (111) 1,84 (Ω) x 15,74 28,97 στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 1,37 ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα) 1,37 η. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3) ΒΤ-10 1,30(L)x 1,10(B)x 0,90(H-dσκυρ.) x 90% x 50% x 2,48 (ευρώ/ µ3) 1,44 θ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3) BT-11 1,30 (L) x 1,10 (B) x 1,10 (H) x 10% x 50%x 2,53(ευρώ/ µ3) 0,20 B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου ΒΤ-12 [( 1,30 x 1,10 x 0,50)-(1,30 x3,14 XD2)] x 17,62 (ευρώ/ µ3) 12,02 β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΒΤ-13 1,30 (L) x 1,10 (B) x 0,40 (h επιχ.) x 50% x 18,72 (ευρώ/ µ3) 5,35 γ. Επιιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης ΒΤ-15 1,30(L) x 1,10 (B) x 0,40(h επιχ.) x 50% x 1,55 (ευρώ/ µ3) 0,44 Τιµή εφαρµογής : 123,93 Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενου τµήµατος ορύγµατος όγκου έως 2,00 µ3 και βάθους έως 1,20µ. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 123,93 (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά A.T.: 2 ο Επισκευή βλάβης σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή οµβρίων έως πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του (για βάθος 7

8 επισκευαζόµενου αγωγού έως 2,00 µ., από την στάθµη καταστρώµατος της οδού και όγκου εκσκαφής έως 11,00 µ3), χωρίς τις υδραυλικές εργασίες Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ 6807 (25%), Υ Ρ (25%), Υ Ρ 6069 (25%), Υ Ρ 6103 (25%) [H ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 3,00 (L) x 1,50 (B) x 1,80 (H), (όγκου εκσκαφής 8,10 µ3) το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων επισκευής βλάβης σε αγωγούς έως βάθος ροής 2,00 µ. από την στάθµη του καταστρώµατος της οδού ] Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ α. Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ΒΤ-1 3,00(L) x 1,50 (B)x 0,15 (d σκυροδ.) x 20%x 22,72 (ευρώ/µ3) 3,07 β. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων ΒΤ-2 3,00 (L) x1,50 (B) x 60% x 12,61(ευρώ/µ2) 34,05 Α.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες ΒΤ-3 3,00 (L) x1,50 (B) x 1,65 (H-dσκυρ.) x 95% x 6,70 (ευρώ/µ3) 47,26 β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες ΒΤ-4 3,00 (L) x 1,50 (B)x 1,80 (H) x 5% x 25,80(ευρώ/µ3) 10,45 γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ ΒΤ-5 3,00 (L)x 10% x 15,50 (ευρώ/µ.µ) 4,65 δ.προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου ΒΤ-6 3,00 (L) x 1,50 (B) x 1,80 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2) 3,32 ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & παραµένοντος αγωγού στο όρυγµα ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη Τεχνίτης (113) 1 (Ω) x 20,42 20,42 Εργάτης (111) 0,496 (Ω) x 15,74 7,81 στ. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα ΒΤ-7 3,00 (L) x [1,80(H)+ 0,20] x 34,60 207,60 ζ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 1,37 η. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα) 1,37 θ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προιόντων καθαίρεσης Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3) ΒΤ-10 3,00 (L) x 1,50 (B)x 1,65 (Η-d.σκυρ.) x 95% x 50% x 2,48(ευρώ/µ3) 8,74 ι. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προιόντων καθαίρεσης Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3) BT-11 3,00 (L) x 1,50(B) x 1,80 (H) x 5% x 50%x 2,53 (ευρώ/µ3) 0,51 B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου ΒΤ-12 [ (3,00 x 0,60 x 1,50)-(3,00 x 3,14 x D2)] x 17,62 (ευρώ/µ3) 32,64 β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 8

9 θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΒΤ-14 3,00 (L) x 1,50 (B) x 1,00(h επιχ.) x 50% x 17,62 (ευρώ/µ3) 39,65 γ. Επιιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης ΒΤ-15 3,00(L)x 1,50 (B) x 1,00(h επιχ.) x 50% x 1,55 (ευρώ/µ3) 3,49 Τιµή εφαρµογής : 426,41 Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενου τµήµατος ορύγµατος όγκου έως 11,00 µ3 και βάθους έως 2,00 µ. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 426,41 (Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά A.T.: 3 ο Υδραυλικές εργασίες επισκευής αγωγού ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων ανεξαρτήτως διαµέτρου & υλικού. Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ (Υδραυλικές εργασίες ανοιγµένες σε ώρες τεχνίτη & εργάτη) Τεχνίτης (113) 2 (Ω) x 20,42 40,84 Εργάτης (111) 1,194 (Ω) x 15,74 18,80 Τιµή εφαρµογής : 59,64 Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενης διαρροής ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 59,64 (Ολογράφως) : Πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά A.T.: 4 ο Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ασφαλτοσκυρόδεµα Κωδικός αναθεώρησης: Ο Ο 4521Β α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη ΒΤ 17 4,30 (µµ/µ2) x 1,00 (ευρώ/µ.µ) 4,30 β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 ΒΤ 16 0,12 (µ3/µ2) x 88,00(ευρώ/µ3) 10,56 γ.προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων ΒΤ 21 0,12 (µ3/µ2) x 18,50 (ευρώ/µ3) 2,22 δ.προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΒΤ-18 4,50 (χλγ/µ2) x 0,98 (ευρώ/χλγ) 4,41 ε. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων: ΒΤ-19 1,00 (µ2) x 9,08 (ευρώ/µ2) 9,08 στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα ) 1,37 ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα ) 1,37 Τιµή εφαρµογής 33,31 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώµατος. 9

10 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 33,31 (Ολογράφως): Τριάντα τρία και τριάντα ένα λεπτά ΑΤ 5 ο :Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ψυχρή άσφαλτο Κωδικός αναθεώρησης: Ο Ο 4521 Β α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη ΒΤ 17 4,30 (µµ/µ2) x 1,00 (ευρώ/µ.µ) 4,30 β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 ΒΤ 16 0,12 (µ3/µ2) x 88,00 (ευρώ/µ3) 10,56 γ.προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων ΒΤ 21 0,12 (µ3/µ2) x 18,50 (ευρώ/µ3) 2,22 δ.προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΒΤ-18 4,50 (χλγ/µ2) x 0,98 (ευρώ/χλγ) 4,41 ε. (ΤΕ 1) Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου 85,00 ( χλγ/µ2 ) x 0,40 (ευρώ/χλγ ) 34,00 στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 1,37 ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 ((ευρώ/µήνα) 1,37 Τιµή εφαρµογής 58,23 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώµατος. ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 58,23 (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά ΑΤ 6 ο :Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα C 16/20 Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ 6327 α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη ΒΤ 17 4,30 (µµ/µ2) x 1,00 4,30 β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 ΒΤ 16 0,15 (µ3/µ2) x 88,00 (ευρώ/µ3) 13,20 γ.προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων ΒΤ 21 0,15 (µ3/µ2) x 18,50 2,78 δ.προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΒΤ-18 4,50 (χλγ/µ2) x 0,98 4,41 ε. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 10

11 BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 1,37 στ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 1,37 Τιµή εφαρµογής 27,43 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώµατος. ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 27,43 (Ολογράφως): Είκοσι επτά και σαράντα τρία λεπτά AT 7o : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας ή νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων επί υποστρώµατος µε σκυρόδεµα και δοµικό πλέγµα Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ Πρόσθετη αποζηµίωση της ΒΤ 20 για κατασκευή υποστρώµατος Έδρασης µε στρώση σκυροδέµατος µε δοµικό πλέγµα α. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C 16/20. ΒΤ 16 [ 0,10 (µ3/µ2)/2] x 88,00 (ευρώ/µ3) 4,40 β. Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων ΒΤ 21 [ 0,10 (µ3/µ2)/2] x 18,50 (ευρώ/µ3) 0,93 γ. Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΒΤ-18 2,00 (χλγ/µ2) x 0,98 (ευρώ/χλγ) 1,96 2. Αποκατάσταση επίστρωσης α.αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή Πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων ΒΤ 20 1,00 (µ2) Χ 25,80 (ευρώ/µ2) 25,80 Τιµή εφαρµογής 33,09 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώµατος. ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 33,09 (Ολογράφως): Τριάντα τρία και εννέα λεπτά AT.: 8 Ο Κατασκευή αναµονής (µούφας) σε αγωγούς από τσιµεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 ΝΕΤ Υ Ρ Α/16.03 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,50 (Ολογράφως) : έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά AT.: 9 Ο Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνα, µε σωλήνες PVC ονοµ. διαµέτρου D160 mm (για βάθος τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 1,20µµ). Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ

12 [Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 0,80 (B) x 1,00 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης σε δίκτυο αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνα, για βάθος τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 1,20µµ).] Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία Τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,30 (Ω) x 20,42 6,13 Εργάτης (111) 0,50 (Ω) x 15,74 7,87 Α.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες ΒΤ-3 1,00 (L) x0,80 (B) x 0,85 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3) 2,73 β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες ΒΤ-4 1,00 (L) x 0,80 (B)x 0,85 ( H-dσκυρ) x 40% x 25,80(ευρώ/µ3) 7,01 γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ ΒΤ-5 1,00 (L)x 40% x 15,50 (ευρώ/µ.µ) 6,20 δ.προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου ΒΤ-6 1,00 (L) x 0,80 (B) x 1,00 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2) 0,66 ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & επικάλυψης κεντρικού αγωγού, ανεύρεση αγωγού από ιδιοκτησία ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη Τεχνίτης (113) 0,50 (Ω) x 20,42 10,21 Εργάτης (111) 0,50 (Ω) x 15,74 7,87 στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 1,37 ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα) 1,37 ε. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΒΤ-10 1,00 (L) x 0,80 (B)x 0,85 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3) 0,93 στ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση BT-11 1,00 (L) x 0,80(B) x 0,85 (H) x 45% x 2,53 (ευρώ/µ3) 0,77 B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου ΒΤ-12 [ (1,00 x 0,80 x 0,45)-(1,00 x 3,14 x D2/4)] x 17,62 (ευρώ/µ3) 5,99 β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΒΤ-13 1,00 (L) x 0,80 (B) x 0,40 (h επιχ.) x 18,72 (ευρώ/µ3) 6,05 Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΗ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΒΤ-22 1,05 (προσαύξηση 5% λόγω φθοράς) x 7,00 7,35. Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για κατασκευή συνδέσεων µε κεντρικό αγωγό & εσωτερικό ίκτυο ιδιοκτησίας ανηγµένα σε εργασία τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,30 (Ω) x 20,42 6,13 Εργάτης (111) 0,20 (Ω) x 15,74 3,15 12

13 Τιµή εφαρµογής : 81,80 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 81,80 (Ολογράφως) : Ογδόντα ένα & ογδόντα λεπτά AT.: 10 Ο Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων από σωλήνες u- PVC µε σωλήνες PVC ονοµ. διαµέτρου D160 mm (για βάθος τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 2,20µµ). Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ [Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 1,00 (B) x 1,60 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης σε δίκτυο αποχέτευσης από PVC, για βάθος τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 2,20µµ. ] Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία Τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,40 (Ω) x 20,42 8,17 Εργάτης (111) 0,55 (Ω) x 15,74 8,66 Α.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες ΒΤ-3 1,00 (L) x1,00 (B) x 1,45 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3) 5,83 β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες ΒΤ-4 1,00 (L) x 1,00 (B)x 1,45 ( H-dσκυρ) x 40% x 25,80(ευρώ/µ3) 14,96 γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ ΒΤ-5 1,00 (L)x 40% x 15,50 (ευρώ/µ.µ) 6,20 δ.προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου ΒΤ-6 1,00 (L) x 1,00 (B) x 1,60 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2) 1,31 ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & επικάλυψης κεντρικού αγωγού, ανεύρεση αγωγού από ιδιοκτησία ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη Τεχνίτης (113) 0,50 (Ω) x 20,42 10,21 Εργάτης (111) 0,50 (Ω) x 15,74 7,87 στ. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα ΒΤ-7 1,00(L) x 1,80 x 34,60 ζ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 4 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 1,39 η. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα) 1,37 θ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΒΤ-10 1,00 (L) x 1,00 (B)x 0,45 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3) 0,61 ι. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση BT-11 1,00 (L) x 1,00 (B) x 0,45 (H) x 45% x 2,53 (ευρώ/µ3) 0,51 B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου 13

14 ΒΤ-12 [ (1,00 x 1,00 x 0,45)-(1,00 x 3,14 x D2/4)] x 17,62 (ευρώ/µ3) 7,57 β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΒΤ-14 1,00 (L) x 1,00 (B) x 1,00 (h επιχ.) x 17,62 (ευρώ/µ3) 17,60 Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΗ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΒΤ-22 1,05 (προσαύξηση 5% λόγω φθοράς) x 7,00 7,35. Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για σωλήνωση, τοποθέτηση ιδιωτικού φρεατίου, καλλύµατος & συνδέσεις µε κεντρικό αγωγό (τοποθέτηση ηµιταύ ή σαµάρι) & εσωτερικό δίκτυο ιδιοκτησίας ανηγµένα σε εργασία τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,60 (Ω) x 20,42 12,25 Εργάτης (111) 0,20 (Ω) x 15,74 3,15 Τιµή εφαρµογής : 115,01 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : Εκατό δέκα πέντε & ένα λεπτό (Ολογράφως) : 115,01 AT.: 11 Ο Κατασκευή νέας ή ανακατασκευή λόγω διαρροής παλαιάς παροχής ύδρευσης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 [Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 0,40 (B) x 0,50 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης σε οποιοδήποτε τύπο σωλήνα δικτύου & διαµέτρου ] Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία Τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,10 (Ω) x 20,42 2,04 Εργάτης (111) 0,15 (Ω) x 15,74 2,36 Α.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες ΒΤ-3 1,00 (L) x0,40 (B) x 0,35 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3) 0,56 β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες ΒΤ-4 1,00 (L) x 0,40 (B)x 0,35 ( H-dσκυρ) x 40% x 25,80(ευρώ/µ3) 1,44 γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ ΒΤ-5 1,00 (L)x 20% x 15,50 (ευρώ/µ.µ) 3,10 δ.προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου ΒΤ-6 1,00 (L) x 0,40 (B) x 0,50 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2) 0,16 ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & αποκάλυψης κεντρικού αγωγού, αποµόνωση δικτύου ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη Τεχνίτης (113) 0,40 (Ω) x 20,42 8,17 Εργάτης (111) 0,50 (Ω) x 15,74 7,90 στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. BT-8 2 τεµ. x (2/30) x 5,20 (ευρώ/µήνα) 0,69 14

15 ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου BT-9 2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα) 1,37 η. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΒΤ-10 1,00 (L) x 0,40 (Β) x 0,50 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3) 0,27 θ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση BT-11 1,00 (L) x 0,40 (B) x 0,50 (H) x 45% x 2,53 (ευρώ/µ3) 0,23 B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου ΒΤ-12 1,00 x 0,40 x 0,20 x17,62 (ευρώ/µ3) 1,41 β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΒΤ-13 1,00 (L) x 1,00 (B) x 0,15 (h επιχ.) x 18,72 (ευρώ/µ3) 2,81 Γ. Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες για σωλήνωση, τοποθέτηση ηλεκτροσυγκολλούµενης σέλλας ή κολάρου παροχής, σύνδεση µε υδροµετρητή ανηγµένα σε εργασία τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,60 (Ω) x 20,42 12,25 Εργάτης (111) 0,20 (Ω) x 15,74 3,15 Τιµή εφαρµογής : 47,91 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,91 (Ολογράφως) : Σαράντα επτά & ενενήντα ένα λεπτά AT.: 12 Ο Τοποθέτηση υδροµετρητή-µικροεπισκευές ιδιωτικών παροχών ύδρευσης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 Εργασία για αποµόνωση παροχής νερού, αποσυναρµολόγηση παλαιού, συναρµολόγηση νέου & όλων των µικρούλικων, καταγραφή των αριθµών υδροµετρητή -ενδείξεων & σύνδεση µε την παροχή του ιδιοκτήτη ή µικροεπισκευές ιδιωτικών παροχών ύδρευσης ανηγµένη σε εργασία τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 0,30 (Ω) x 20,42 6,13 Εργάτης (111) 0,10 (Ω) x 15,74 1,57 Τιµή εφαρµογής : 7,70 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,70 (Ολογράφως) : Επτά & εβδοµήντα λεπτά AT.: 13 Ο Καθαρισµός δεξαµενής ύδρευσης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 Εργασία ανηγµένη σε ώρες τεχνίτη & εργάτη Τεχνίτης (113) 10,00 (Ω) x 20,42 204,20 Εργάτης (111) 7,00 (Ω) x 15,74 110,18 Τιµή εφαρµογής : 314,38 Τιµή ενός τεµαχίου δεξαµενής 15

16 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 314,38 (Ολογράφως) : Τριακόσια δέκα τέσσερα & τριάντα οκτώ O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ ΑΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 16

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: 0,50 /χλγ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: 0,50 /χλγ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο στρατόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/5233 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023972 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Μελ.: 22/2017(Επικαιροποίηση της υπ. αρ. :4/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Μελ.: 22/2017(Επικαιροποίηση της υπ. αρ. :4/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Μελ.: 22/2017(Επικαιροποίηση της υπ. αρ. :4/2017 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :Συνδέσεις ακινήτων µε το αποχετευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ CPV : 45232440-8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600e\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 18/17 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ Αριθµός Έργου : -72.01 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1 Δίκτυα Αποχέτευσης α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Καθαίρεση πινακίδων (ΚΟΚ) NAOIK 1.0 ΟΙΚ 6102 15-02-02-02 τεμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΤΙΙΣΤΟΙΙΧΙΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε - 861

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε - 861 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΚ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση στον Αη Γιώργης Θερµής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 51 / 2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα