Διεύθυνση Υλικων, Προμηθειών & Μεταφορών Αριθμός Διακήρυξης: Λεωφόρος Συγγρού Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση Υλικων, Προμηθειών & Μεταφορών Αριθμός Διακήρυξης: Λεωφόρος Συγγρού Αθήνα"

Transcript

1 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία καθώς και η ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει τρεις άλλους σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α, Β και Γ και με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Ειδικότερα: «ΦΑΚΕΛΟΣ Α» - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά στοιχεία: - Εγγύηση Συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α για Έλληνες διαγωνιζόμενους), (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.13α και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ α ή α για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους) Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Γενικών και Ειδικών όρων διαγωνισμού και Σύμβασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β για Έλληνες Διαγωνιζόμενους), (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.13α για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων Δήλωση αποδοχής της καθοριζόμενης στην παρακάτω παράγραφο 8 προθεσμίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για Έλληνες Διαγωνιζόμενους), (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους) Δήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των διαγωνιζομένων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς με μορφή Κοινοπραξίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α για Έλληνες Διαγωνιζόμενους), (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ α για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους). Συμπληρωμένο το συνημμένο Πίνακα 1 για την εφαρμογή της Οδηγίας Reach της Ε.Ε. ή Δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Reach. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) ή Δήλωση ότι δεν απαιτείται η υποβολή Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). 1

2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της Ελλάδας, περί μη βουλευτικής ιδιότητας (μόνο για Έλληνες Διαγωνιζόμενους). Δήλωση για την αποδοχή του καθοριζόμενου στην παρακάτω παράγραφο 17 χρόνου παράδοσης των υλικών Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα αντίγραφα που συνοδεύουν την πρωτότυπη προσφορά είναι ακριβή και δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτήν. Οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο απαιτείται, όπως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στη Διακήρυξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Β» - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών, δηλαδή: Τόπο και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, καθώς και τον τόπο επιθεώρησης αυτών Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών Προσφερόμενη ποσότητα υλικών Χρόνο/Χρόνους παράδοσης Εγγύηση υλικών Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες που καθορίζονται στη Διακήρυξη και στις Τεχνικές Προδιαγραφές Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ» - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή: Τιμές μονάδας, ποσότητες και ολικές τιμές ανά είδος υλικού Όρους πληρωμής τιμήματος Τιμές σταθερές Τόπο και τρόπο παραδόσεως των υλικών 2

3 Συνοπτική Προσφοράς, ΕΝΤΥΠΟ 32.3θ (για Έλληνες προμηθευτές) και ΕΝΤΥΠΟ 32.26Κ ή ΕΝΤΥΠΟ 32.26L (για αλλοδαπούς προμηθευτές), κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται ότι αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα στοιχεία που δίδονται στο έντυπο Συνοπτικής Προσφοράς και σ αυτά που δίδονται σε άλλο/άλλα σημεία της προσφοράς, τα πρώτα θα υπερισχύσουν. Γι αυτό το λόγο εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζομένων στη σωστή και πλήρη συμπλήρωση του εντύπου της Συνοπτικής Προσφοράς. Πίνακα Περιγραφής Υλικών, Ποσοτήτων & Τιμών Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον οικονομικά στοιχεία 1.2 Τα περιεχόμενα των φακέλων Α και Β δύνανται να περιέχονται σε κοινό σφραγισμένο φάκελο ή χωρίς ιδιαίτερο φάκελο, εντός του γενικού φακέλου προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά εμπεριέχεται σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο («Φάκελος Γ» παρ ) εντός του γενικού φακέλου προσφοράς. 1.3 Η αποσφράγιση των «ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β» θα γίνει ταυτόχρονα σε ένα στάδιο. 1.4 Οι προσφέροντες, στο «ΦΑΚΕΛΟ Α» θα περιλαμβάνουν Δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία: Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e- mail, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία τυχόν αντικλήτου) Πλήρη στοιχεία της Τράπεζας η οποία εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ΑΦΜ και ΔΟΥ). 2. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.1 Στο φάκελο των προσφορών με τα τυπικά στοιχεία θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή τυπικής απορρίψεως να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Επιχείρησης, για την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης. β. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3

4 γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων (Παρ. 3 των Ειδικών Όρων). Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω θα απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου Α και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο προσφέρων με την ένστασή του υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά. 2.2 Γίνεται αποδεκτή όμως ένσταση κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη πλήρους συμφωνίας των παραπάνω τυπικών στοιχείων (α), (β) και (γ) με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις της ένστασής του συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) [δικαιολογητικό (β)] γίνεται αποδεκτή ένσταση κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη πλήρους συμφωνίας της Ε.Ε.Σ. με το υπόδειγμα αυτής, που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις της ένστασής του συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 2.3 Όσον αφορά στα υπόλοιπα (πλην των αναφερομένων στην παρ. 2.1) τυπικά στοιχεία γίνεται αποδεκτή ένσταση κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη υποβολής αυτών εφόσον ο προσφέρων με την ένστασή του συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕNTYΠO Δ2/ /Τροποποίηση ) για ποσό 5.000, Σε περίπτωση προσφοράς μόνον για το είδος 1, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν Ε.Ε.Σ. για ποσό 326,00. Σε περίπτωση προσφοράς μόνον για το είδος 2, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν Ε.Ε.Σ. για ποσό 2.616,00. Σε περίπτωση προσφοράς μόνον για το είδος 3, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν Ε.Ε.Σ. για ποσό 2.058,00. 4

5 3.3 Σε περίπτωση προσφοράς δύο(2), τριών(3), το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των αντίστοιχων ποσών που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα τεθεί στο φάκελο Α με τα τυπικά στοιχεία και θα έχει ισχύ δεκαοκτώ (18) μηνών σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 3.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α 139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής ο/οι νόμιμος/νόμιμοι εκπρόσωπος/οι της εταιρείας που διαγωνίζεται δεν έχει/έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. θα δηλώνεται ότι ο μετέχων δεν τελεί σε πτώχευση, δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής (ή εξυγίανσης). θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα - σύμφωνα με τη διακήρυξη - προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών για τα οποία υποβλήθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση. 5

6 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται και θα υπογράφονται ανάλογα με τη νομική φύση των προσφερόντων, ως εξής: Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ατομική επιχείρηση, από το φυσικό πρόσωπο Στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε., από κάθε έναν από τους Διαχειριστές αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις) Στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Ο.Ε. και Ε.Ε., από όλα τα Ομόρρυθμα μέλη αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις) Στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Α.Ε., από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις), όταν η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο Στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Κοινοπραξία Εταιρειών θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε μέλος αυτής ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε κοινοπρακτούσας εταιρείας κατά τα ανωτέρω Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο Διαγωνισμό. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου η σχετική προσφορά θα κρίνεται ως απορριπτέα. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται αυτή της ημερομηνίας αποστολής της, εφόσον η τελευταία αποδεικνύεται με αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. Κάθε διαγωνιζόμενος, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 6

7 Α) Έλληνες διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής (ή εξυγίανσης). Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. Α1. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης) Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. Α) και Β) ανάλογα. Ειδικά για τα ποινικά μητρώα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. Α1 του παρόντος. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 7

8 δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σημείωση: Τα έγγραφα αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Β) και Γ) πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1907/2006/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 121/2006/ΕΚ Σε εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας Reach (Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ και Οδηγία 121/2006/ΕΚ «για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων» η οποία αφορά στην ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων εντός της Ε.Ε. προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, υποχρεούνται οι παραγωγοί/εισαγωγείς χημικών ουσιών αυτούσιων ή/και ως συστατικών παρασκευασμάτων/αντικειμένων να καταχωρήσουν τις ουσίες τους, εφόσον αυτές παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός (1) τόνου ετησίως. Σε εφαρμογή ρυθμίσεων της υπόψη Κοινοτικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οίκοι, θα πρέπει να υποβάλουν, για κάθε είδος υλικού που προσφέρουν: i. συμπληρωμένο το, συνημμένο στην Διακήρυξη Πίνακα 1 ή ii. δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Reach. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλουν: iii. iv. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Reach ή δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται από τον υπόψη Κανονισμό η υποβολή ΔΔΑ για το υλικό καθώς και για επιμέρους συστατικά αυτού. 8

9 Προσφορές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν ένα εκ των (i) και (ii) και ένα (iii) και (iv) θα απορρίπτονται τυπικά, κατά το Α στάδιο αποσφράγισης. εκ των 6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (για Έλληνες Διαγωνιζόμενους) Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοίχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 γραμμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για το ότι στις Επιχειρήσεις τους δεν μετέχει, με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγμα αυτό, βουλευτής. 7. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (για Αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους) Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ονομάζουν τον αντίκλητό τους στην Ελλάδα. Ο παρακάτω ειδικός όρος θα περιληφθεί στη σύμβαση που θα συνταχθεί, εάν η συνολική της αξία υπερβαίνει το αντίτιμο των ,00 ΕΥΡΩ : «Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος..., δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του στην Ελλάδα τον κ....(όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο... (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.). Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων του όλα τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του επιφέρει αποτελέσματα κατά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, μόνο από της κοινοποίησης σ αυτόν και αυτούς της σχετικής γνωστοποιήσεως και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό». 9

10 8. IΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Οι προσφορές θα ισχύσουν για δώδεκα (12) μήνες (συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για Έλληνες Διαγωνιζόμενους), (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους). 8.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, μπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν στο τεχνικό μέρος της προσφοράς τους, το εργοστάσιο και τον τόπο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών καθώς και τον τόπο επιθεώρησης αυτών. 9.2 Προσφορές που δε δηλώνουν τα ανωτέρω θ απορρίπτονται τυπικά. 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν, μη νόμιμα, τα συμφέροντά τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για την παραλαβή των προσφορών, η οποία αναφέρεται στην Πρόσκληση, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Η εκδίκαση των ενστάσεων μέχρι το στάδιο Αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, θα γίνεται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΥΠΜ), εκτός τυχόν ενστάσεων κατά τεχνικής απόρριψης προσφοράς, των οποίων η εκδίκαση θα γίνεται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η εκδίκαση των ενστάσεων μετά την Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται από το αρμόδιο για την κατακύρωση της προμήθειας όργανο της Επιχείρησης. 10

11 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11.1 Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σαφή και μοναδικό τρόπο. Τεχνικές προσφορές με ελλιπή ή αντικρουόμενα κατά την κρίση της Υπηρεσίας τεχνικής αξιολόγησης στοιχεία, θα απορρίπτονται ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την τεχνική αξιολόγηση, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αλληλογραφεί, εάν κρίνει σκόπιμο, με τους προσφέροντες, για διευκρινίσεις και παροχή συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης της προσφοράς τους, οι οποίες αφορούν σε θέματα μόνο τεχνικής φύσης ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Ο προσφέρων απαιτείται να καταθέσει με την προσφορά του πρωτότυπο έγγραφο Συνεργασίας στην περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά ή κάποια από αυτά είναι κατασκευής άλλου εργοστασίου με το οποίο θα συνεργαστεί για την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών. Το υπόψη έγγραφο θα είναι υπογεγραμμένο από τους υπεύθυνους που δεσμεύουν τις εταιρείες, ανάλογα με τη νομική μορφή της κάθε εταιρείας. Προσφορές που δεν εμπεριέχουν το προαναφερθέν έγγραφο συνεργασίας θα απορρίπτονται τυπικά και θα έχουν δικαίωμα προσφυγής. Σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης, κάθε παράδοση υλικού θα συνοδεύεται από έγγραφο, του δηλωθέντα στην προσφορά κατασκευαστικού Οίκου, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η συνεργασία συνεχίζεται. 12. ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων, θα υπογράψει με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμβαση εξαετούς πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης (FULL SERVICE). Στον όρο «Πλήρης Τεχνική Εξυπηρέτηση» περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά και TONER, πλην χαρτιού εκτύπωσης και συρραπτικών, καθώς και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των μηχανημάτων. 11

12 Η πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση θα παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου λειτουργίας της Επιχείρησης, ο δε χρόνος που θα μεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την άφιξη του αρμοδίου τεχνίτη δεν θα υπερβαίνει, κατά τις εργάσιμες ημέρες τις 8 ώρες. Η συντήρηση και η επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα γίνεται στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε η μεταφορά τους στα συνεργεία του Συντηρητή καθώς και η επιστροφή τους θα γίνεται με μέριμνα, έξοδα και ευθύνη του. 13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 13.1 Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κόστη: - Το κόστος προμήθειας των μηχανημάτων. - Το κόστος πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης (FULL SERVICE) για έξι (6) χρόνια μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. Η μηνιαία παραγωγή φωτοαντιγράφων των μηχανημάτων για τον υπολογισμό του κόστους συντήρησης είναι η εξής : Είδος 1: φωτοαντίγραφα Είδος 2: φωτοαντίγραφα Είδος 3: φωτοαντίγραφα Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε δεν υποχρεούται να καλύπτει την ανωτέρω μηνιαία παραγωγή φωτοαντιγράφων Όλες οι τιμές θα προσφέρονται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, σε ΕΥΡΩ ( ). Προσφορές που εξαρτούν τις τιμές τους από την ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος της προσφοράς και οποιουδήποτε άλλου νομίσματος θα απορρίπτονται. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός ή περισσοτέρων ειδών. Προσφορές που θα υποβληθούν για μέρος της ποσότητας είδους/ειδών δεν θα γίνονται αποδεκτές. 12

13 13.3 Οι Έλληνες διαγωνιζόμενοι πρέπει να συντάξουν τις προσφορές τους ακριβώς σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υλικών, Ποσοτήτων & Τιμών, για παράδοση στην αποθήκη 9002 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στην Αθήνα. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και τις, σχετικές με την προμήθεια του υλικού, δαπάνες, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι για το υλικό που προσφέρουν και ο οποίος θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με βάση το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο παράδοσης Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι πρέπει να συντάξουν τις προσφορές τους ακριβώς, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υλικών, Ποσοτήτων & Τιμών και οι προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή (δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, αποθήκευτρα, μεταφορικά κλπ.) για την παράδοση του υλικού μέχρι την αποθήκη 9002 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στην Αθήνα. 14. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Για τη αγορά των φωτοαντιγραφικών ξηρογραφικών μηχανημάτων Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται. Για τη συντήρηση των φωτοαντιγραφικών ξηρογραφικών μηχανημάτων Κατά το πρώτο χρόνο ισχύος της σύμβασης πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης το συμβατικό τίμημα θα είναι σταθερό. Το συμβατικό τίμημα μετά τον πρώτο χρόνο δύναται να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 75% της μέσης ετήσιας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της ΕΣΥΕ. Παράλληλα η παραπάνω ενδεχόμενη ετήσια αναπροσαρμογή δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό την αντίστοιχη μέση αύξηση των πινάκων λιανικής πώλησης της για υλικά και ανταλλακτικά. 15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι το χαμηλότερο συνολικό ανά είδος κόστος που θα προκύπτει από το άθροισμα : 13

14 - Του κόστους προμήθειας των φωτοαντιγραφικών ξηρογραφικών μηχανημάτων και - Του κόστους πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης (FULL SERVICE) για έξι (6) χρόνια μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. Ο χρόνος καταβολής του ΦΠΑ δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην οικονομική αξιολόγηση. 16. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16.1 Η πληρωμή των φωτοαντιγραφικών ξηρογραφικών μηχανημάτων θα γίνεται μετά την ποιοτική (έκδοση Εντολής Παραλαβής Υλικού) και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσής τους από τον αρμόδιο της αποθήκης 9002 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 16.2 και Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24 η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή (στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών Λεωφ. Συγγρού , 11741, Αθήνα) το σχετικό τιμολόγιο μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής. Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό της ημερομηνίας καταβολής του τιμήματος του τιμολογίου θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτού. Εάν η 24 η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που δεν έχουν εκχωρηθεί) να αποδοθεί στον Προμηθευτή ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου ημερολογιακού μήνα, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου (4ου) ημερολογιακού μήνα, μετά το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών Η πληρωμή του κόστους της πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης θα γίνεται από τις υπηρεσιακές μονάδες που λειτουργούν τα μηχανήματα στην αρχή εκάστου μηνός και βάσει των ενδείξεων των μετρητών παραγόμενων φωτοαντιγραφικών του προηγούμενου μήνα Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα Πίστωσης ή και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση. 14

15 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με αίτημα χορήγησης προκαταβολής, Άνοιγμα Πίστωσης ή και πρόταση χρηματοδότησης, τα αιτήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η παράγραφος 3 «ΠΛΗΡΩΜΗ» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ /Τροποποίηση (Για Έλληνες Προμηθευτές) - και η παράγραφος 4 «ΠΛΗΡΩΜΗ» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ S2/ /Τροποποίηση (Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές)] δεν ισχύουν Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζομένους κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αγοραστή απέναντι στον Πωλητή. 17. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 17.1 Το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 3 μήνες από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης Ενωρίτερες παραδόσεις γίνονται αποδεκτές και θεωρούνται συμβατικές μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση για την αποδοχή του παραπάνω χρόνου παράδοσης στο «ΦΑΚΕΛΟ Α» της προσφοράς τους. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν την παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτονται τυπικά. 18. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 18.1 Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται σε 0,5% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 20% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης του υλικού στην 9002 Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Περιστέρι Αττικής, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα από την αναγγελία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εντολής Παραλαβής Υλικού, καθώς και κάθε άλλη καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 15

16 Σε περίπτωση αναγγελίας ετοιμότητας για παρουσίαση υλικού προς επιθεώρηση (ή προσκόμισης πιστοποιητικών) περισσότερες της μίας (1) φορές λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων επιθεώρησης (ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών), σύμφωνα με την παρ. 7 των Γενικών Όρων Σύμβασης ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ /Τροποποίηση (για Έλληνες Προμηθευτές) και την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων Σύμβασης ΕΝΤΥΠΟ S2/ /Τροποποίηση (για Αλλοδαπούς Προμηθευτές), ο χρόνος που θεωρείται αιτιολογημένος για το μη καταλογισμό ποινικής ρήτρας, είναι μόνο αυτός που μεσολαβεί από την τελευταία αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την έκδοση της Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ), με την οποία έγινε η επιτυχής ποιοτική παραλαβή του υλικού. Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης παραλαβής που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς (δελτίο αποστολής, φορτωτική) και θα είναι υπογεγραμμένο από τον αποθηκάριο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 19. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 19.1 Η επιθεώρηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με: - την παράγραφο 7 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για Έλληνες Προμηθευτές (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ / Τροποποίηση ) - την παράγραφο 11 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για Αλλοδαπούς Προμηθευτές (ΕΝΤΥΠΟ S2/ / Τροποποίηση ) και - την ακόλουθη παράγραφο: «O Προμηθευτής πρέπει να αναγγείλει εγγράφως στον Τομέα Επιθεώρησης & Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών της ΔΥΠΜ ετοιμότητα για επιθεώρηση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης. Στην περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος επιθεώρησης ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών, ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται εγγράφως από τον Τομέα Επιθεώρησης & Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών/ΔΥΠΜ και υποχρεούται να προβεί εγγράφως σε νέα αναγγελία ετοιμότητας». 16

17 19.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Τα έξοδα επιθεώρησης των υλικών στα οποία θα υποβληθεί η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά την ποιοτική παραλαβή τους, θα βαρύνουν απολογιστικά τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εφόσον το υλικό αποτύχει στις προδιαγραφόμενες δοκιμές τύπου ή αποδοχής παρτίδας, που εκτελούνται παρουσία του επιθεωρητή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και συνεπώς κριθεί μη ποιοτικώς αποδεκτό. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επιθεώρησης, ο Προμηθευτής δε διαθέσει την ποσότητα του υλικού που έχει αναγγείλει για επιθεώρηση ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης. Σε περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο αριθμός των επιθεωρήσεων υπερβαίνει το συμβατικό αριθμό των τμηματικών παραδόσεων. Εφόσον οι πρόσθετες τμηματικές παραδόσεις ζητηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, δε θα χρεώνεται γι αυτές κόστος επιθεώρησης στον Προμηθευτή. Τα έξοδα επιθεώρησης θα υπολογίζονται με βάση το κόστος απασχόλησης καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών. Τα έξοδα αυτά θα καταβάλλονται από τον Προμηθευτή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σχετική γνωστοποίηση ή διαφορετικά η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα προχωρά σε κατάπτωση της ΕΕΚΕ της Σύμβασης για αξία ίση με τα οφειλόμενα έξοδα επιθεώρησης. Τα έξοδα που θα χρεώνονται στους Προμηθευτές για τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, δε θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά ανά επιθεώρηση: Επιθεώρηση στην Ελλάδα σε απόσταση μέχρι 200 χλμ. από την Αθήνα :550,00Ευρώ Επιθεώρηση στην Ελλάδα σε απόσταση άνω των 200 χλμ. από την Αθήνα :1.100,00Ευρώ Επιθεώρηση στην Ευρώπη :3.000,00Ευρώ Επιθεώρηση σε χώρες εκτός Ευρώπης :6.000,00Ευρώ Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με τον οποίο επιβαρύνονται οι Έλληνες διαγωνιζόμενοι. 17

18 20. ΔΕΙΓΜΑ 1. Για την αποφυγή παρανοήσεων και παρεκκλίσεων από τις παραπάνω απαιτήσεις, πρέπει όλοι οι προμηθευτές που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανοίγματος της τεχνικής προσφοράς τους, να επιδείξουν δικό τους δείγμα για τεχνική γνωμάτευση. 2. Επίσης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επίδειξη της μηχανικής και λειτουργικής ικανότητας του δείγματος που προσέφεραν στον εν λόγω διαγωνισμό. 21. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Σύμφωνα με το εδάφιο Θ των Τεχνικών Προδιαγραφών. 22. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συσκευασία θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Γενικούς Όρους Σύμβασης [ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ /Τροποποίηση (Για Έλληνες Προμηθευτές) - ΕΝΤΥΠΟ S2/ /Τροποποίηση (Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές)] και το κόστος της θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή μονάδας. Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών σε εμπορευματοκιβώτια (containers), θα πρέπει το μικτό βάρος του κάθε container να μην υπερβαίνει τους 25 τόνους, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το καθαρό βάρος των υλικών, το βάρος της συσκευασίας (παλέτες, ξυλεία, κλπ.) και το απόβαρο του container. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει τα ακριβή βάρη στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία να συμπίπτουν με τα πραγματικά. Σε περίπτωση που υπάρξει φόρτωση υπέρβαρου container ή διαφορά μεταξύ δηλωθέντος βάρους και πραγματικού, οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει κατά την αποκομιδή των υλικών από τον τελωνειακό χώρο (πρόστιμα, διαφυγόντα κέρδη από τις καθυστερήσεις, νεκρός ναύλος κλπ.) θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 23. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23.1 Η ανάθεση της Σύμβασης αναγγέλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο μειοδότη και στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, με αποστολή της 18

19 απόφασης για την ανάθεση με κάθε πρόσφορο μέσο (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά) Η Σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. Τροποποιήσεις των συμβάσεων εντός των όρων της Διακήρυξης, και εφόσον δεν θίγεται ουσιωδώς ο ανταγωνισμός, γίνονται πάντοτε εγγράφως μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί γι αυτό, κάθε έγγραφο νομιμοποιήσεώς του που θα του ζητηθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του σχετική δήλωση συμμόρφωσης. Ακόμη, έχει την υποχρέωση να δεχθεί να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση και να καταθέσει σ αυτήν την ανάλογη Εγγυητική Επιστολή για την Καλή Εκτέλεση της Σύμβασης μέσα στις προθεσμίες που θα ορισθούν γι αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα ν ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας, να προβεί στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο διαγωνισμό και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς της Οι Συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις Αναδόχων αλλοδαπών οίκων μπορεί να συντάσσονται παράλληλα και στην Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. Η περιγραφή του υλικού και τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. 24. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Σε περίπτωση που μειοδοτήσει στο Διαγωνισμό κοινοπραξία εταιρειών θα πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ το σχετικό κοινοπρακτικό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την αναγγελία ανάθεσης της προμήθειας. Αν ο πλειοδότης είναι Όμιλος Επιχειρήσεων, οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να συστήσουν Κοινοπραξία του άρθρου 2 του ΠΔ 186/92, όπως αυτό ισχύει, και να προσκομίσουν το κοινοπρακτικό στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάθεση της προμήθειας. Εφ όσον ο μειοδότης δεν τηρήσει τις παραπάνω προθεσμίες η Επιχείρηση δικαιούται να ανακαλέσει την ανάθεση και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 19

20 Στη Σύμβαση με Κοινοπραξία θα περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά και θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 25. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ /Τροποποίηση (Για Έλληνες Προμηθευτές) και την παράγραφο 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ S2/ / Τροποποίηση (Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές). Η αξία της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, αντί του αναγραφόμενου στις σχετικές παραγράφους των Γενικών Όρων Σύμβασης, 10%. 26. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ για Έλληνες Διαγωνιζόμενους) και την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ D2/ για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους) ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα : Πριν ή κατά την ανάθεση της προμήθειας, να ματαιώσει μέρος ή το σύνολο της διακηρυχθείσας προμήθειας (δηλαδή την προμήθεια ενός ή περισσοτέρων ή όλων των ειδών της διακήρυξης), εφόσον κατά την κρίση του προκύπτει ότι : Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του. Σε καμία περίπτωση η ματαίωση δε δημιουργεί υποχρέωση καταβολής από το ΔΕΔΔΗΕ στους Προσφέροντες οιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 20

21 27. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής παραλαβής που συνεπάγεται την έκδοση της Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ). Αντίγραφο της ΕΠΥ θα κοινοποιείται στον Προμηθευτή με FAX αμέσως μετά την έκδοσή της. Ο Προμηθευτής θα εκδίδει ένα (1) μόνο τιμολόγιο ανά ημερολογιακό μήνα για το σύνολο των υλικών που θα παραδίδει το μήνα αυτό. Σε περίπτωση όμως εκπρόθεσμης παράδοσης θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. Το Τιμολόγιο θα κατατίθεται συνοδευόμενο από αντίγραφο της Εντολής Παραλαβής των υλικών που τιμολογούνται και θα αναγράφει υποχρεωτικά την ημερομηνία έκδοσής του, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τιμολόγιο που δεν αναγράφει τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία και δεν συνοδεύεται από την ΕΠΥ, θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή. 28. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί: «Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης θα είναι η δέκατη (10 η ) ημέρα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης». (για Έλληνες διαγωνιζομένους) «Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης θα είναι η εικοστή (20 η ) ημέρα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης». (για Αλλοδαπούς διαγωνιζομένους) 29. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών συσκευασμένων σε ξύλινα κιβώτια από τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες εξαιρουμένης της Ελβετίας, θα πρέπει ο προμηθευτής μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, να προσκομίζει και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου (fumigation disinfection certificate) ή αλλιώς να φέρουν τα ξύλινα μέσα (κιβώτια ή παλέτες ή στροφεία) σφραγίδα ενδείξεως φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Τυχόν έξοδα που θα προκληθούν από τη μη έγκαιρη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 21

22 30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΩΛΗΤΟΥ Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί: «Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του με τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, αντιστοίχως». 31. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31.1 Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα Διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ (για Έλληνες Διαγωνιζόμενους) και ΕΝΤΥΠΟ D2/ (για αλλοδαπούς Διαγωνιζόμενους). Οι υποπαράγραφοι 2.2 και 2.3 της παραγράφου 2 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) και η παράγραφος 12 (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) των παραπάνω εντύπων δεν ισχύουν Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη Σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ /Τροποποίηση (Για Έλληνες Προμηθευτές) - ΕΝΤΥΠΟ S2/ /Τροποποίηση (Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές). 32. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά πρέπει να υποβάλλεται εις τριπλούν, σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο (το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις παρ. 2.1 και 10 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού, ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ /Τροποποίηση για Έλληνες διαγωνιζόμενους, ΕΝΤΥΠΟ D2/ /Τροποποίηση για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους), πρέπει να είναι υπογεγραμμένο ιδιόχειρα σε όλες τις σελίδες αυτού από τον Προσφέροντα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Ο Προσφέρων υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος, ότι τα δύο (2) αντίγραφα που συνοδεύουν την πρωτότυπη προσφορά του είναι ακριβή και δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν συμπεριληφθεί τέτοια Υπεύθυνη Δήλωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως τυπικά καταρχήν μη αποδεκτή και ο Προσφέρων θα μπορεί να υποβάλλει ένσταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνοδευόμενη από την υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου να κριθεί η προσφορά του τυπικά αποδεκτή, ως προς αυτό το σημείο. 22

23 Με την ένστασή του, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση, ο Προσφέρων θα μπορεί να συνυποβάλλει και τυχόν ελλείποντα αντίγραφα του σταδίου Α (Τυπικά & Τεχνικά στοιχεία). Αν κατά την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς διαπιστωθεί ότι λείπουν αντίγραφα, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται και ενδεχόμενη ένσταση, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Για διευκόλυνση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αντίγραφα του σταδίου Α (Τυπικά & Τεχνικά στοιχεία) και σε μαγνητικό μέσο αποθήκευσης CD, DVD, USD σε PDF format, χωρίς όμως η υποβολή αυτή να σημαίνει ότι αντικαθιστά την υποχρέωση υποβολής της προσφοράς τους εγγράφως, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο. 23

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης µε σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 24.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 67.920,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι διαγωνιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών 1. ANTIKEIMENO: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408701 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Mεταφορά 15 containers 20 με φορτίο στροφεία αγωγού φάσης από FOB NINGBO, Κίνα μέχρι Free Out

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων.

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ΚΛΠΝΕ/ΠΤΠ&ΔΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ΚΛΠΝΕ/ΠΤΠ&ΔΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ΚΛΠΝΕ/ΠΤΠ&ΔΕ Διακήρυξη : ΔΣΣΜ 940420 Ημερομηνία: 13-3-2019 Αντικείμενο : Συσκευές ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, 321 00, Λιβαδειά Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6/2015 Περιοχή Λιβαδειάς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 8 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 145.000,00 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 104 43 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ 840190 Ηµεροµηνία: 07/09/18 Αντικείµενο : Συσκευές µέτρησης ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ 840050 Ηµεροµηνία: 05/02/18 Αντικείµενο : ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περιγραφή Υλικών. Είδος α/α. Ποσότητα. Μέτρησης. τεμ. 5 Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών Λεωφόρος Συγγρού 98-100 117 41 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης: 5 1 4 6 0 1 Ημερομηνία: 3.2.2016 Αντικείμενο: Φωτοαντιγραφικά ξηρογραφικά ψηφιακά μηχανήματα Ενδεικτική προϋπολογισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 7 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΤΑ/ Πακέτα 10 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Z ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΗΤΑ/ Πακέτα 10 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Z ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.500,00 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : Z260 5002419 ΔΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19/10/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Πληροφορίες : Α.Τζαβέλλα Τηλέφωνο : 26910-22401 Ζητούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Καρδίτσας Τεμπονέρα Καρδίτσα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Καρδίτσας Τεμπονέρα Καρδίτσα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 04 /2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Καρδίτσας Τεμπονέρα 32 43100 Καρδίτσα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :07.9.2015 Πληροφορίες : Κ.ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ Α4

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή.

1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. Σελίδα 1 από 6 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 407708 Ημερομηνία: 01.09.2017 Αντικείμενο : Συσκευή ανίχνευσης καθαρότητας SF6 και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελίδα 1 από 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Τα σχέδια που αναφέρονται στην περιγραφή των υλικών αφορούν στα σχέδια της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής TR-5/ Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015. 2. Τα παραπάνω υλικά και εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ - 408808 Ημερομηνία: 30.5.2018 Αντικείμενο : Συσκευή Διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 9 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 343.580,00 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 10 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι παρακάτω γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408619 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΑΠΜ 408620 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά ενός κινητού Υποσταθμού που αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα τροχοφόρα μέρη, συνολικού βάρους 110 tn, με F/B ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 403701 Ημερομηνία: 03-08-2017 Αντικείμενο : ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 1.1. Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ευρώ για παράδοση του υλικού Ελεύθερο στην 410 αποθήκη της Α Υ/Α ΜΗΕ, υρραχίου 89 & Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26, 50100, Κοζάνη Διακήρυξη : 2014.11/ΚΟΖ/ΔΠΜ-Θ Αντικείμενο : Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου στην οδό Εθνικής Αντίστασης 2, Τ.Κ. 50001,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401705 Ημερομηνία : 19-09-2017 Αντικείμενο : ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Τεμ./ Κουτ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ 1. 181 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 2. 144 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4324690ΒΥ-Ω4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 30-10-2012 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 8647 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΔΠΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΔΠΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΔΠΕΑ 408804 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Συστήματος Επεξεργασίας Μονωτικών Λαδιών Μετασχηματιστών σε λειτουργία (on line)» Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 401701 Ημερομηνία: 29-07-2017 Αντικείμενο : ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔ. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣ. ΤΕΜ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ 1 33000xxxx 18 Τριπολικός Αεριοδιακόπτης 170 kv, με βοηθητική τάση μηχανισμού λειτουργίας 110V DC, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv , ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv ,00.-

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv , ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv ,00.- Σελίδα 1 από 9 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : - Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400 kv 156.000,00.- - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kv 208.000,00.- 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Α'

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΤΣΩΝΗ F : 2109008792 E-Mail: a. tsoni@deddie.gr ΓΡΑΦΕΙΟ: 2 ος όροφος - 205 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/4002084 Η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 13 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ 740180 Ηµεροµηνία: 5/10/17 Αντικείµενο : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 13-07-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Βέροια 16/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2999 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα