739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου της 29 ης Απριλίου 1999 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 2002/50/ΕΚ της Επιτροπής της 6 ης lουνίου 2002 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» (ΕΕ Ι 149 της , σ. 28). Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες 39(1) του που του παρέχονται από το άρθρο 22(α) του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Εκτίμησης της Συμμόρφωσης Νέου Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τον περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Οποιοιδήποτε όροι δεν καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό 3. Οι διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του Νόμου, καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. πίεση. Παράρτημα.

2 740 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι ενότητες, οι οποίες περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος Παραρτήματος, και οι οποίες πρέη:ει να ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Κατηγορίες μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό Ενότητες πίεση 1 Δοχεία των οποίων το γινόμενο της Α1,ήΔ1ήΕ1 πίεσης δοκιμής επί την χωρητικότητα είναι κατώτερο ή ίσο των 30 Mpa χ λίτρο (300 bar χ λίτρο). 2 Δοχεία των οποίων το γινόμενο της Η, ή πίεσης δοκιμής επί την χωρητικότητα Β σε συνδυασμό με Ε, ή είναι ανώτερ9 των 30 Mpa χ λίτρο Β σε συνδυασμό με Γ1, ή (300 bar χ λίτρο) και κατώτερο ή ίσο Β1 σε συνδυασμό με ΣΤ, ή των 150 Mpa χ λίτρο (1500 bar χ λίτρο). Β 1 σε συνδυασμό με Δ 3 Δοχεία και δεξαμενές των οποίων το Ζ, ή γινόμενο της πίεσης δοκιμής επί την Η1, ή χωρητικότητα είναι ανώτερο των 150 Β σε συνδυασμό με Δ, ή Mpa χ λίτρο (1500 bar χ λίτρο), Β σε συνδυασμό με ΣΤ 2 Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να υποβάλλεται, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, σε μια από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στον πιο πάνω πίνακα για την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται. Για τα δοχεία ή τις στρόφιγγες και τα άλλα εξαρτήματά τους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, ο κατασκευαστής μπορεί επίσης να επιλέγει να εφαρμόσει μια από τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις ανώτερες κατηγορίες. 3.1 Στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν την εξασφάλιση της ποιότητας, ο κοινοποιημένος οργανισμός, όταν διενεργεί αιφνίδιες

3 741 επισκέψεις, λαμβάνει δείγμα του εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις κατασκευής ή αποθήκευσης προκειμένου να πραγματοποιήσει ή να αναθέσει σε τρίτους την πραγματοποίηση της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου. Προς το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για το προβλεπόμενο πρόγραμμα παραγωγής. 3.2 Κατά το πρώτο έτος παραγωγής, ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί δύο τουλάχιστον επισκέψεις. Η συχνότητα των μετέπειτα επισκέψεων καθορίζεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στις σχετικές Ενότητες, οι οποίες περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος Παραρτήματος. ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤιΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής) 1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληρεί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας ενότητας, εξασφαλίζει και δηλώνει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, επιθέτει τη σήμανση σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. 2. Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσας ενότητας. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, διατηρεί το φάκελο αυτόν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και των αντίστοιχων αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών για λόγους επιθεώρησης επί διάστημα δέκα ετών από

4 742 την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, υπεύθυνο για την τήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθέση των προαναφερθέντων αρμόδιων αρχών είναι το πρόσωπο που διαθέτει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγόρά. 3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Πρέπει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και να περιέχει: - (α) Γενική περιγραφή του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κλπ., (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, (δ) περιγραφή των λύσεων που επελέγησαν για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της σχετικής με το αντικείμενο Νομοθεσίας, (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των διενεργηθέντων ελέγχων, κλπ., (στ) τις εκθέσεις δοκιμών. 4. Μαζί με τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης. 5. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τον τεχνικό φάκελο, ο

5 743 οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας ενότητας, και προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Ενότητα Α 1 (εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής με επιτήρηση του τελικού ελέγχου) Επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις της ενότητας Α, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 1. Ο τελικός έλεγχος υπόκειται σε επιτήρηση υπό μορφή αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων εκ μέρους κοινοποιημένου οργανισμού τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής. 2. Κατά τις επιθεωρήσεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει: (α) Να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής πράγματι πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο, (β) να προβαίνει σε δειγματοληψία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στους τόπους κατασκευής ή εναπόθεσης, για να τον ελέγχει. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αποφασίζει τον αριθμό των δειγμάτων και κρίνει κατά πόσον πρέπει να προβεί ο ίδιος ή να αναθέσει σε άλλους τον πλήρη ή μερικό τελικό έλεγχο των δειγμάτων. Στις περιπτώσεις όπου ένας ή περισσότεροι μεταφερόμενοι εξοπλισμοί υπό πίεση δεν συμμορφώνονται, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση του μέτρα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια 3, 5 και 6 του άρθρου 16 του Νόμου. Ο κατασκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού, σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

6 744 Ενότητα Β (εξέταση ΕΚ τύπου) 1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν. 2. Η αίτηση εξέτασης ΕΚ τύπου υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχο του, σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: (α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού, (β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, (γ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσας ενότητας. Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών: Νοείται ότι ένας τύπος μπορεί να καλύπτει διάφορες παραλλαγές του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, εφόσον οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας. 3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Πρέπει να καλύπτει, 0'10 βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό,

7 745 την κατασκευή και τη λειτουργία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και να περιλαμβάνει: (α) Γενική περιγραφή του τύπου, (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κλπ., (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων κα! διαγραμμάτων και της λειτουργίας του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, (δ) περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν, (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων, κλπ., (στ) τις εκθέσεις δοκιμών, (ζ) τα στοιχεία που αφορούν τις δοκιμές που προβλέπονται στα πλαίσια της κατασκευής, (η) τα στοιχεία που αφορούν τις πιστοποιήσεις ή τις εγκρίσεις. 4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 4.1 Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν. Ειδικότερα, ο κοινοποιημένος οργανισμός (α) Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο όσον αφορά το σχεδιασμό καθώς και τις μεθόδους παραγωγής, (β) αξιολογεί τα χρησιμοποιούμενα υλικά όταν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν και ελέγχει το πιστοποιητικό που χορήγησε ο κατασκευαστής των υλικών,

8 746 (γ) εγκρίνει τους τρόπους μόνιμης συναρμολόγησης των κατασκευαστικών στοιχείων ή εξακριβώνει ότι αυτοί έχουν εγκριθεί προηγουμένως, (δ) εξακριβώνει ότι το προσωπικό το επιφορτισμένο με τη μόνιμη συναρμολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων και τις μη καταστροφικές δοκιμές έχει τα απαιτούμενα προσόντα ή είναι εγκεκριμένο" 4.2 διεξάγει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να εξακριβώσει κατά πόσον οι λύσεις που επέλεξε ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν 4.3 διεξάγει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να εξακριβώσει, στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα οικεία πρότυπα, κατά πόσον τα πρότυπα αυτά εφαρμόστηκαν πραγματικά 4.4 συμφωνεί με τον αιτούντα για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές. 5.1 Σε περιπτώσεις που ο τύπος πληροί τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου. Το πιστοποιητικό, ισχύει για περίοδο δέκα ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί, και περιέχει: (α) (β) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και (γ) τα απαραίτητα δεδομένα για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό προσαρτάται κατάλογος των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου. Ο κοινοποιημένος οργανισμός φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού.

9 Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγεί στον κατασκευαστή, ή στον α εντολοδόχο του, πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου, ο εν λόγω οργανισμός εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους μη χορήγησης του πιστοποιητικού. 6 Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΚ τύπου, για οιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση αυτού του εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου. 7 Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στα κράτη μέλη τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ τύπου που ανακαλεί και, εφόσον του -ζητηθεί, ~αl εκείνα που χορηγεί. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει επίσης να κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ τύπου που ανακαλεί ή που αρνείται να χορηγήσει. 8 Οι λοιποί κοινοποιημένοι οργανισμοί δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης ΕΚ τύπου ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των πιστοποιητικών φυλάσσονται στη διάθεση των λοιπών κοινοποιημένων οργανισμών. 9 Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης ΕΚ τύπου και των προσθηκών σε αυτά για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, υπεύθυνος για τη

10 748 διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών είναι το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην αγορά. Ενότητα 81 (εξέταση ΕΚ σχεδιασμού) Η παρούσα ενότητα περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση πληροί τις διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. 2 Η αίτηση εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχο του, σε ένα και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό. Η αίτηση περιλαμβάνει: (α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού, (β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, (γ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσας ενότητας. Η αίτηση μπορεί να καλύπτει περισσότερες παραλλαγές του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, εφόσον οι μεταξύ τους διαφορές δεν επηρεάζουν το επίπεδο της ασφάλειας. 3 Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την εκτίμηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού και να περιλαμβάνει: (α) Γενική περιγραφή του εν λόγω εξοπλισμού,

11 749 (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κλπ., (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας αυτού του εξοπλισμού, (δ) περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν, (ε) τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειας των λύσεων αυτών. ΣΙ αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν διενεργηθεί στο κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή για λογαριασμό του, (στ) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων, κλπ, (ζ) τα στοιχεία σχετικά με τα πιστοποιητικά ή τις εγκρίσεις. 4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 4.1 Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν. Ειδικότερα, ο κοινοποιημένος οργανισμός: (α) Αξιολογεί τα χρησιμοποιούμενα υλικά όταν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν, (β) εγκρίνει τους. τρόπους μόνιμης συναρμογής των κατασκευαστικών στοιχείων ή εξακριβώνει ότι αυτοί έχουν εγκριθεί προηγουμένως, (γ) εξακριβώνει ότι το προσωπικό το επιφορτισμένο με τη μόνιμη συναρμολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων και τις μη

12 750 καταστροφικές δοκιμές διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή είναι εγκεκριμένο' 4.2 διενεργεί τις εξετάσεις που απαιτούνται για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι λύσεις που εφάρμοσε ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογη στο σχετικό προϊόν' 4.3 διενεργεί τις εξετάσεις που απαιτούνται για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι οικείες διqτάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν για το σχετικό προϊόν εφαρμόστηκαν πραγματικά. 5.1 Όταν ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με τις εφαρμοστέες διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν για το σχετικό προϊόν, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού. Το πιστοποιητικό περιέχει: (α) (β) (γ) Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος, τα συμπεράσματα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις εγκυρότητάς του και (γ) τα απαραίτητα δεδομένα για την αναγνώριση του εγκεκριμένου σχεδιασμού. Στο πιστοποιητικό προσαρτάται κατάλογος των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου. Ο κοινοποιημένος οργανισμός φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. 5.2 Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγεί στον κατασκευαστή, ή στον α εντολοδόχο του, πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού, ο εν λόγω οργανισμός παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους μη χορήγησης του πιστοποιητικού.

13 751 6 Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο σχετικά με το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού, για οιαδήποτε τροποποίηση που επήλθε στον εγκεκριμένο σχεδιασμό, για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή προς τις προϋποθέσεις για τη χρήση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης _ ΕΚ σχεδιασμού. 7 Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στα κράτη μέλη τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ σχεδιασμού" που ανακαλεί και, κατόπιν αίτησης, και εκείνα που χορηγεί. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει επίσης να κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού που ανακαλεί ή που αρνείται να χορηγήσει. 8 Οι λοιποί κοινοποιημένοι οργανισμοί δύνανται να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως, τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με: (α) τα χορηγούμενα πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και τα συμπληρώματά τους, (β) τα ανακαλούμενα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ σχεδιασμού" και τα συμπληρώματά τους. 9 Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στη παράγραφο 3 της παρούσας ενότητας, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και των συμπληρωμάτων τους επί διάστημα δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, υπεύθυνος για τη

14 752 διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι ο διαθέτων το προϊόν στην αγορά. Ενότητα Γ1 (συμμόρφωση προς τον τύπο) 1 Η παρούσα ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου και πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση που αναφέρεται στο περί Σήμανσης του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 2004 σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που πληροί τις σχετικές διατάξεις και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. 2 Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση. του κατασκευαζόμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου και προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σι αυτόν. 3 Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, υπεύθυνος για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι ο διαθέτων το προϊόν στην αγορά. 4.1 Ο τελικός έλεγχος υπόκειται σε αιφνίδιες επιθεωρήσεις εκ μέρους ενός κοινοποιημένου οργανισμού τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής. Κατά τις επιθεωρήσεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει:

15 753 (α) να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής πράγματι πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο, (β) να προβαίνει σε δειγματοληψία μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στους τόπους κατασκευής ή εναπόθεσης, για να τον ελέγχει. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αποφασίζει τον αριθμό των δειγμάτων και κρίνει κατά πόσον πρέπει να προβεί ο ίδιος ή να αναθέσει σε άλλους τον πλήρη ή μερικό τελικό έλεγχο. 4.2 Στις περιπτώσεις όπου ένας ή περισσότεροι μεταφερόμενοι εξοπλισμοί. υπό πίεση δεν είναι σύμφωνοι προς τις σχετικές απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση του μέτρα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 16, στα εδάφια 3, 5 και 6 του Νόμου. 4.3 Ο κατασκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1, τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού αυτού σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που είναι σύμφωνος με τις σχετικές απαιτήσεις. Ενότητα Δ (διασφάλιση ποιότητας παραγωγής) Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας ενότητας, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο εν λόγω μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση είναι σύμφωνος προς τον τύπο που '"'περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στο σχετικό προϊόν. Ο κατασκευαστής ή εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση που αναφέρεται στο περί Σήμανσης του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 2004 σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση αυτή συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την

16 754 επιτήρηση που αναφέρεται στην Παράγραφο 4 της παρούσας ενότητας. 2 Για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές, ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγ ής, σύμφωνα με παράγραφο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρει στην παράγραφο 4 της παρούσας ενότητα. 3 Σύστημα ποιότητας 3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που ακολουθεί, σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιέχει: (α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, (β) το φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας, (γ) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ τύπου ή, ανάλογα με την περίπτωση, του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού. 3.2 Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται σε τεκμηρίωση, τηρούμενη κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών προσανατολισμών, διαδικασιών και οδηγιών. Η εν λόγω τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Η τεκμηρίωση περιέχει, ιδίως, την κατάλληλη περιγραφή:

17 755 (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση, (β) των τεχνικών, διαδικασιών και συστηματικών μέτρων που θα εφαρμόζονται για την κατασκευή καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας, (γ) των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, (δ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις εττιθεώρησης και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων ή εγκρίσεις του αρμοδίου προσωπικού, (ε) των μέσων επιτήρησης, τα οποία επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρει η παράγραφος 3.2 της παρούσας ενότητας Η ομάδα των ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα αξιολόγησης της τεχνολογίας του σχετικού μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή Η απόφαση, για το κατά πόσο το υπό αξιολόγηση σύστημα εγκρίνεται ή όχι, κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιό'lητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο

18 756 οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προσαρμογή που προτίθεται να επιφέρει στο σύστημα ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρει η παράγραφος 3.2 της παρούσας ενότητας ή αν χρειάζεται να γίνει νέα αξιολόγηση Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο με βάση την παρούσα ενότητα σύστημα ποιότητας. 4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: (α) την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας, (β) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού, κλπ. 4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους επαλήθευσης για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι τέτοια ώστε κάθε τρία χρόνια διεξάγεται πλήρης επαναξιολόγηση.

19 Ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται επίσης να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Η αναγκαιότητα αυτών των πρόσθετων επισκέψεων και οι περί τούτων συχνότητα καθορίζεται βάσει συστήματος επισκέψεων ελέγχου που λειτουργεί ο κοινοποιημένος οργανισμός. Στο σύστημα επισκέψεων ελέγχου λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: (α) (β) Η κατηγορία του εξοπλισμού, τα πορίσματα παλαιότερων επ!σκέψεων ελέγχου, (γ) η ανάγκη να παρακολουθείται η εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων (δ) ενδεχομένως, οι ειδικές προϋποθέσεις, οι συνδεδεμένες με την έγκριση του συστήματος, (ε) οι τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και κατασκευής, των τακτικών ή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται, εφόσον αυτό είυαι αναγκαίο, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5 Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση: (α) την τεκμηρίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3(1 )(β) της παρούσας ενότητας, (β) τις προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4.2, (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 3.3.3, στην παράγραφο 3.4.4, καθώς και στις παραγράφους 4.3 και 4.4 της παρούσας ενότητας.

20 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή και στα κράτη μέλη τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει και, κατόπιν αίτησης, σχετικά με αυτές που έχει χορηγήσει. 6.2 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει επίσης να κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει ή που έχει αρνηθεί να χορηγήσει. Ενότητα Δ1 (διασφάλιση ποιότητας παραγωγής) 1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 της παρούσας ενότητας, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο εν λόγω μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σ' αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, επιθέτει τη σήμανση που αναφέρεται στο περί Σήμανσης του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 2004 σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που πληροί τις σχετικές διατάξεις και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της παρούσας ενότητας. 2 Ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σε αυτόν. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, και να περιέχει: (α) Γενική περιγραφή του εν λόγω εξοπλισμού,

21 759 (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κλπ., (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού, (δ) περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σε αυτόν, (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των διενεργηθέντων ελέγχων, κλπ, (στ) τις εκθέσεις δοκιμών. 3 Για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 4 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρει η παράγραφος 5 της παρούσας ~νότητας. 4 Σύστημα ποιότητας. 4.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας, σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση αυτή περιέχει: (α) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, (β) την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σι αυτόν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιγράφονται σε τεκμηρίωση τηρούμενη κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών σχεδίων πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών. Η εν

22 760 λόγω τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Η τεκμηρίωση περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων τών στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση, (β) των τεχνικών, διαδικασιών και συστηματικών μέτρων που θα εφαρμόζονται για την κατασκευή καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας, (γ) των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, (δ) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων ή εγκρίσεις του αρμοδίου προσωπικού, (ε) των μέσων επιτήρησης, τα οποία επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας και η αποτελεσματική λει:rουργία του συστήματος ποιότητας Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρει η παράγραφος 4.2 της παρούσας ενότητας Η ομάδα των ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα αξιολόγησης του σχετικού μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή Η απόφαση, για το κατά πόσο το υπό αξιολόγηση σύστημα εγκρίνεται ή όχι, κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

23 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προσαρμογή που προτίθεται να επιφέρει στο σύστημα Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρει η παράγραφος 4.2 της παρούσας ενότητας ή αν συντρέχει λόγος να γίνει νέα αξιολόγηση Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 5. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 5.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 5.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, ελέγχων, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: (α) Την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας, (β) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού, κλπ.

24 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους επαλήθευσης για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των πέρlοδικών ελέγχων είναι τέτοια ώστε κάθε τρία χρόνια διεξάγεται πλήρης επαναξιολόγηση. 5.4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται επίσης να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Η αναγκαιότητα αυτών των πρόσθετων επισκέψεων και οι περί τούτων συχνότητα καθορίζεται βάσει συστήματος επισκέψεων ελέγχου που λειτουργεί ο κοινοποιημένος οργανισμός. Στο σύστημα επισκέψεων ελέγχου λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες (α) Η κατηγορία του εξοπλισμού, (β) τα πορίσματα παλαιότερων επισκέψεων ελέγχου,. (γ) η ανάγκη να παρακολουθείται η εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων, (δ) ενδεχομένως, οι ειδικές προϋποθέσεις, οι συνδεδεμένες με την έγκριση του συστήματος, (ε) οι ουσιώδεις αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και κατασκευής, των τακτικών ή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 6 Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση: (α) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας ενότητας,

25 763 (β) την τεκμηρίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4(1)(β) της παρούσας ενότητας, (γ) τις προσαρμογές που προβλέπονται στην παράγραφο της παρούσας ενότητας, (δ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 4.3.3, στην παράγραφο 4.4.4, καθώς και στις παραγράφου 5.3 και 5.4 της παρούσας ενότητας. 7.1 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή και. στα κράτη μέλη τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει και, κατόπιν αίτησης, σχετικά με αυτές που έχει χορηγήσει. 7.2 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει επίσης να κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει ή που έχει αρνηθεί να χορηγήσει. Ενότητα Ε (διασφάλιση ποιότητας προϊόντων). Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας ενότητας, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου και πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σι αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, επιθέτει τη σήμανση που αναφέρεται στο περί της Σήμανσης του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 2004 σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που πληροί τις σχετικές διατάξεις και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 της παρούσας ενότητας.

26 764 2 Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, όπως αυτό περιγράφεται στη παράγραφος 3 της παρούσας ενότητας. Υπόκειται δε στην επιτήρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της παρούσας ενότητας. 3 Σύστημα ποιότητας 3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του. συστήματος ποιότητας, σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: (α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, (β) την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, (γ) τον τεχνικό φάκελο τον σχετικό με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ τύπου. 3.2 Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, κάθε μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να εξετάζεται και πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις της Νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτόν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται σε τεκμηρίωση, τηρούμενη κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών σχεδίων πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών. Αυτή η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, σχεδίων, εγχειριδίων και εγγράφων. Η τεκμηρίωση περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση, (β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξάγονται μετά την κατασκευή,

27 765 (γ) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, (δ) των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις σχετικά με τα προσόντα ή τις εγκρίσεις του αρμοδίου προσωπικού Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρει η παράγραφος 3.2 της παρούσας ενότητας Η ομάδα των ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα αξιολόγησης του σχετικού μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να μεριμνά ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προσαρμογή που προτίθεται να επιφέρει στο σύστημα Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 3.2 της παρούσας ενότητας εάν συντρέχει λόγος να γίνει νέα αξιολόγηση.

28 Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, ελέγχων, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: (α) (β) Την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας, τον τεχνικό φάκελο, (γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού, κλπ. 4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικούς ελέγχους επαλήθευσης για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι τέτοια ώστε κάθε τρία χρόνια διεξάγεται πλήρης επαναξιολόγηση. 4.4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται επίσης να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Η αναγκαιότητα αυτών των πρόσθετων επισκέψεων και οι περί τούτων συχνότητα καθορίζεται βάσει συστήματος επισκέψεων ελέγχου που λειτουργεί ο κοινοποιημένος οργανισμός. Στο σύστημα επισκέψεων ελέγχου λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: (α) Η κατηγορία του εξοπλισμού,

29 767 (β) τα πορίσματα παλαιότερων επισκέψεων ελέγχου, (γ) η ανάγκη να παρακολουθείται η εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων, (δ) ενδεχομένως, οι ειδικές προϋποθέσεις, οι συνδεδεμένες με την έγκριση του συστήματος, (ε) οι ουσιώδεις αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και κατασκευής, των τακτικών ή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5 Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση:. (α) την τεκμηρίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3(1)(β) της παρούσας ενότητας, (β) τις προσαρμογές που προβλέπονται στην παράγραφο της παρούσας ενότητας, (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 3.3.3, στην παράγραφο 3.4.4, καθώς και στις παραγράφου 4.3 και 4.4 της παρούσας ενότητας. 6.1 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή και στα κράτη μέλη τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει και, κατόπιν αίτησης, σχετικά με αυτές που έχει χορηγήσει. 6.2 Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει επίσης να κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις χρήσιμες πληροφορίες

30 768 σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει ανακαλέσει ή που έχει αρνηθεί να χορηγήσει. Ενότητα Ε1 (διασφάλιση ποιότητας προϊόντων). Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 της παρούσας ενότητας, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σι αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, επιθέτει τη σήμανση που αναφέρεται στο περί της Σήμανσης του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 2004 σε κάθε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που πληροί τις σχετικές διατάξεις και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της παρούσας ενότητας. 2 Ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σε αυτόν. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, και να περιέχει: (α) Γενική περιγραφή του εν λόγω εξοπλισμού, (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κλπ., (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σxεδί~ν και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού,

31 769 (δ) περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σε αυτόν, (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των διενεργηθέντων ελέγχων, κλπ, (στ) τις εκθέσεις δοκιμών. 3 Για την τελική επιθεώρηση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και τις δοκιμές,.ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποίότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 4, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρει η παράγραφος 5 της παρούσας ενότητας. 4 Σύστημα ποιότητας 4.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας, σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση αυτή περιέχει: (α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον σχετικό εξοπλισμό υπό πίεση, και (β) την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας. 4.2 Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, εξετάζεται κάθε μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις της Νομοθεσίας που έχει εφαρμογή σε αυτόν. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, πρέπει να περιγράφονται σε τεκμηρίωση τηρούμενη κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών σχεδίων πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών. Η εν λόγω τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Η τεκμηρίωση περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή:

32 770 (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση, (β) μεθόδων συναρμολόγησης των κατασκευαστικών στοιχείων, (γ) των εξετάσεων και δοκιμών που θα διεξάγονται μετά την κατασκευή, (δ) των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας, (ε) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις σχετικά με τα προσόντα ή τις εγκρίσεις του αρμοδίου προσωπικού Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας ενότητας Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα αξιολόγησης των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγηση Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να μεριμνά ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος εντολοδόχος του, ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε προσαρμογή που προτίθεται να επιφέρει στο σύστημα ποιότητας Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4038 Κ.Α.Π. 373/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 373 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^"?*?? 1 *

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^?*?? 1 * ί^"?*?? 1 * 182 Κ.Α.Π. 314/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή Αέρια Καύσιμα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και έλεγχος «ΕΚ»

Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και έλεγχος «ΕΚ» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός εφαρμογής των ΤΠΔ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 187 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 165, 30.06.2010, σ.1. «Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

3558 Κ.Δ.Π. 612/2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

3558 Κ.Δ.Π. 612/2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3739, 25.7.2003 3558 Κ.Δ.Π. 612/2003 Αριθμός 612 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4017 Κ.Α.Π. 747/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 747 Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

29(Ι) του 2003 πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντος Νόμων του 2002 έως 2003

29(Ι) του 2003 πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντος Νόμων του 2002 έως 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3480 Κ.Δ.Π. 599/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 599 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά Βοηθήματα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Ε. Παρ. III(I) 1999 Κ.Α.Π. 332/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 332 Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί τον 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 170, 30.06.2009, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 23(Ι)/2017 23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 257, 28.8.2014, σ. 146. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν.30(Ι)/2002 Ν.258(Ι)/2004 Ν.89(Ι)/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A, Αριθ. L 121 / 20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15. 5. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/15/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 K.AJL 308/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3002 Κ.Δ.Π. 440/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 440 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα