Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (cpv , Προμήθεια οικοδομικών ξυλουργικών υλικών, χρωμάτων και υαλοπινάκων) προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού , σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ), άρθρο Τις Αποφάσεις: 2.1. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 3567/ , αναφορικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 2012, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1585/τ.Β / Τις υπ αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309/τ. Β / ), 8238/2012 (ΦΕΚ 3434/τ.Β / ), 1825/2013 (ΦΕΚ 772/τ. Β / ) Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τον καθορισμό του φορέα διενέργειας των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ Την Απόφαση-Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας με αριθμό 6881/ , με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) Το υπ αριθμ. Πρωτ. 8396/ (αριθμ. Πρωτ. Του Νοσοκομείου 22042/ ) έγγραφο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο διαβίβασαν την υπ αριθμ. 430/ Απόφαση του Διοικητή τους, με την οποία ορίσθηκε το Νοσοκομείο μας ως φορέας διενέργειας των διαγωνισμών του, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την 18 η / συνεδρίασή του (Θέμα 21 ο ), με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια των διαγωνισμών για τις Προμήθειες του Π.Π.Υ.Υ. 2012, για τους οποίους το Νοσοκομείο μας ορίσθηκε ως φορέας διενέργειας.

2 2.6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την 33 η / συνεδρίαση του (θέμα 24 Ο ) με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κατασκευαστικών Υλικών (cpv Προμήθεια οικοδομικών ξυλουργικών υλικών, χρωμάτων και υαλοπινάκων), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ Την υπ αριθ. 539/2014 Απόφασης Δέσμευσης, με ΑΔΑ: ΒΙΡΥ Ι3Τ π ρ ο κ η ρ ύ σ ε τ α ι ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 20/02/2014 προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού , (ΚΑΕ 1429), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ με αναλογική επαύξηση της αξίας κατακύρωσης κατά τα 3/12 αυτής. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20/02/2014 & ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεσα μετά από τηλεφωνική ή γραπτή παραγγελία. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/02/2014 και ώρα 15:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες. (Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφεία του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη,

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη (ενιαία Τεχνική και Οικονομική προσφορά) συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η διακήρυξη συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο. Η προσφορά που θα κατατεθεί, παρακαλούμε να είναι η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και η εκτύπωση αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες. Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα Η/Υ, ή cd). Στο μέσο που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς σας, θα έχει επικολληθεί ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε η φίρμα σας και η ονομασία του προς προμήθεια είδους. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).

4 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: I. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το διάστημα ισχύος της σύμβασης. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες του Νοσοκομείου τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Σε περίπτωση που είδη παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/ Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται εισαγωγικά στη διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων κρατήσεων: α)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):

6 1,50%. β)επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). γ)υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. ε)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/ ) (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α / ). στ) Επί του ποσού την ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4152/2013 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ»

7 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ /μμ ΠΟΣ Φ.Π 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΑΜΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΛΙΤΡΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ 11 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΔΙΑΛΥΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (primer) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 12 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ >5Kgr /m2 και πάχους 4mm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Τ.Μ. 13 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1lit) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΦΤΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ 11Χ25 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ 11Χ35 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛ. 11Χ30 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛ. 11Χ40 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛ. 11Χ60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ 1Κgr* ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΒΕΡΓΕΣ 2 m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ ΒΙΔΟΘΥΛΙΕΣ Μ5 2-6cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΖΑ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 50m και πλάτους 10cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΡΟΛΛΟ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΕΝΗΣ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 Kgr ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 27 ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΌ 30cm SYSTEM ELLEMENT ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΌ 40cm SYSTEM ELLEMENT ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 3χ3cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 5χ5cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6χ6cm ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 25χ 30cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 30χ 35cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,22 23, 4,07 23, 0,81 23, 0,98 23, 1,22 23, 3,97 23, 4,07 23, 2,44 23, 2,44 23, 4,07 23, 2,03 23, 4,47 23, 3,25 23, 34,15 23, 3,25 23, 4,88 23, 5,69 23, 6,91 23, 6,91 23, 6,91 23, 6,50 23, 1,60 23, 1,13 23, 7,32 23, 0,09 23, 12,20 23, 0,20 23, 0,79 23, 1,00 23, 0,02 23, 0,05 23, 0,12 23, 0,64 23, 0,81 23,

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΝΕΦΤΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΖΟΥΡΙ ΣΤΟΡΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ 38 ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΖΟΥΡΙ ΣΤΟΡΙ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΘΥΡΩΝ ΠΡΕΣ. ΑΠΛΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΘΥΡΩΝ ΠΡΕΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 41 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣH ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 42 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΑΠΛΗ ΑΠΌ 2.5 cm ΚΕΝΤΡΟ - 4 cm ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 43 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 44 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΌ 2.5 cm - 4 cm ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΛΛΑ συσκ. 125gr Γλουτολίνη ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΟΥΤΙ ΚΟΛΛΑ KEΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗ, super ακρυλική ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (ΣΠΑΣΤΟ). ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ 15mm 1,25Χ 2,50m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ 9mm 1,25Χ 2,50m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΟΚΟΥΜΕ 2,20X1,70m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡAKIA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΧΑΛΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΒΙΔΑ Μ5 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60MM ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80MM ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΛAΔΟΜΠΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΛΕΥΚΗ ΝΕΦΤΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 10 mm ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 1,83χ3,66m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 16 mm ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 1,83χ3,66m ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΝΤΣΕΣΕΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΝΤΣΕΣΕΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ, ΥΨΟΣ 70 cm. ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ, ΥΨΟΣ 80 cm. ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΕΤΟΝΟΚΑΡΦΑ 4cm,5cm,6cm,7cm. ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΕΦΤΙ (WHITE SPIRIT) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ16 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ20 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ25 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ30 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ35 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6,10 23, 2,98 23, 0,17 23, 5,27 23, 3,25 23, 8,13 23, 10,57 23, 2,09 23, 9,76 23, 4,07 23, 12,20 23, 2,28 23, 2,28 23, 0,49 23, 12,20 23, 4,07 23, 26,02 23, 19,51 23, 12,20 23, 1,22 23, 2,83 23, 6,50 23, 9,76 23, 7,32 23, 4,88 23, 32,52 23, 37,86 23, 0,41 23, 0,41 23, 0,41 23, 7,32 23, 9,76 23, 0,08 23, 1,37 23,

9 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 3.50Χ40 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 4Χ16 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 4Χ20 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 4Χ30 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 4Χ40 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 4Χ50 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 5Χ50 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 5Χ60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 5Χ70 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Ν 6Χ80 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 20 cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 50 cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ (ΝΤΟΥΡΟΠΑΛ) 60cm ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΟ ΠΑΓΚΟΣ (ΝΤΟΥΡΟΠΑΛ) 64cm ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΟ ΠΑΓΚΟΣ (ΝΤΟΥΡΟΠΑΛ) 80cm ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΥΛΛΟ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 2 (ΚΑΝΟΝΙΚΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 2,5 (ΚΑΝΟΝΙΚΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 2,5 (ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΛΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 3 (ΚΑΝΟΝΙΚΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 3 (ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΛΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΕΛΛΑ Νο 3 (ΣΤΑΥΡΟΠΙΝΕΛΛΑ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 97 ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔ/ΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΠΟΡΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ 60X60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ m2 98 ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔ/ΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΣΑΓΡΕ 60Χ60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ m2 99 ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔ/ΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΚΟΥΛΙΚAKI 60X60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ m2 100 ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60Χ60 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ m2 101 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 20Χ20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Τ.Μ. 102 ΠΛΙΝΘΟΣ (ΟΠΤΗ) ΔΙΑΚΕΝΟΣ (ΜΕ ΟΠΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ) 15Χ17Χ35 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 103 ΠΛΙΝΘΟΣ (ΟΠΤΗ) ΔΙΑΚΕΝΟΣ (ΜΕ ΟΠΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ) 9Χ15Χ35 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΔΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 10 cm ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΔΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΜΟΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 10cm ΜΗΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΜΟΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 6,5cm ΜΗΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΜΟΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ Ν 7 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ Ν 9 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ Ν 11 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,01 23, 0,01 23, 0,01 23, 0,01 23, 0,01 23, 0,01 23, 1,22 23, 1,63 23, 4,07 23, 3,25 23, 20,33 23, 32,52 23, 40,65 23, 0,98 23, 1,30 23, 2,41 23, 1,59 23, 2,28 23, 1,63 23, 9,76 23, 5,69 23, 4,88 23, 16,26 23, 6,50 23, 0,49 23, 0,33 23, 0,33 23, 0,41 23, 1,22 23, 0,98 23, 0,57 23, 0,41 23, 0,49 23, 0,57 23,

10 112 ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΌ 30cm ΕΩΣ 60cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 20mm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΡΟΛΛΑ Νο 18 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 117 ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ WC 40χ50cm (ΜΕ ΠΑΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 52 Χ 62 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΕ ΦΥΣΙ ΓΓΑ 300ML ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΙΝΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΑΦ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΡΦΑ 3 cm(κ' βιδωτά) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΡΦΑ 4 cm (κ' βιδωτά) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΡΦΑ 5 cm.(κ' βιδωτά). ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΡΦΑ 6 cm, (κ βιδωτά) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΡΦΑ 8 cm,(κ βιδωτά) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ Συμπυκνωμένο μυκητοκτόνο πρόσθετο χρωμάτων 250 ml ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΓΩΝ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΓΩΝ. ΜΙΚΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΤΕΣ (ΜΙΚΡΟΙ,ΜΕΣΑΙΟΙ,ΓΙΓΑΣ.) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΛΙΤΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 2mm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 20 mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 40 mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΟΝΙ 20 mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΟΝΙ 40 mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (κ' καρφωτά). ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ, ΔΕΞΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25KIΛΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΑΚΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25KIΛΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΑΚΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ν 80 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ν 100 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Ν 120 ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 148 ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ 149 ΦΑΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 20cm ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΤΡΑ 150 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ (ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙΛΑ 8,46 23, 5,69 23, 6,91 23, 4,47 23, 0,85 23, 16,99 23, 0,49 23, 1,63 23, 0,35 23, 0,33 23, 0,14 23, 0,42 23, 0,49 23, 0,65 23, 0,74 23, 0,81 23, 5,69 23, 1,46 23, 0,73 23, 0,75 23, 6,78 23, 0,41 23, 3,25 23, 5,69 23, 5,28 23, 8,94 23, 0,01 23, 0,20 23, 0,20 23, 0,52 23, 7,32 23, 4,07 23, 0,81 23, 0,27 23, 0,27 23, 0,27 23, 1,95 23, 16,26 23, 1,02 23,

11 151 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 21Χ4cm ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 152 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ ΠΑΧΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ 42mm ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 153 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ ΠΑΧΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ 55mm ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5,69 23, 9,76 23, 9,76 23, ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ CE. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ ΝΕΦΤΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ) ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ PROSPECTOUS ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΙΞΩΔΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (%κ.β.) PH ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1lit ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΙΜΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑTA ΤΩΝ 2lit ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ (1lit+1lit.. ΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΚIΜΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) Θεσσαλονίκη, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ

12 Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 11/2014) Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η υπ αριθ. 11/ /2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. Θεσσαλονίκη σήμερα την του μήνα.. του έτους 201, ημέρα της εβδομάδας.., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κος Δημήτριος Τσαλικάκης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο και αφετέρου ο/η (θέση στην εταιρεία)... της εταιρείας με την επωνυμία:., που εδρεύει..,.., κος/κα εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την παραπάνω εταιρεία έχοντας υπόψη: α) Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την. συνεδρίασή του ( ο ), με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων: Τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (cpv ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ β) την από προσφορά του δεύτερου. γ) το από Πρακτικό Διενέργειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού. δ) Το από.. Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού ε)την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ) με ΑΔΑ κατά την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του παραπάνω Πρακτικού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. στ)την υπ αριθ.. με ΑΔΑ δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, φορέα 100 Κ.Α.Ε για το οικονομικό έτος ζ)το υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, την προμήθεια των ειδών του πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Χώρα Προέλευσης ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Μ. /μμ /μ.μ με Φ.Π. Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. * ********************* ********************* ** ** ** * *

13 Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής "χορηγητής" αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί (προσκομίζει) τις αναγκαίες από το Νοσοκομείο ποσότητες αυτών των ειδών σύμφωνα με τους εξής όρους: 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα ισχύος ορίζεται από ********* μέχρι ********* Το νοσοκομείο διατηρεί δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης με αναλογική επαύξηση της αξίας κατακύρωσης κατά τα 3/12 αυτής. 2. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και μέσα στο χρόνο που θα ορισθεί κάθε φορά. Σε περίπτωση που ο χορηγητής δεν εκτελέσει έγκαιρα την παραγγελία το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να του επιβάλλει πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 5 της σύμβασης αυτής, η δε Υπηρεσία να κάνει την προμήθεια των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο. Εάν προκύψει διαφορά τιμής, θα βαρύνει τον χορηγητή. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να σταλούν δείγματα για έλεγχο στο γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 4. Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων κρατήσεων: α)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%. β)επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). γ)υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. ε)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/ ) (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α / ). στ) Επί του ποσού την ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4152/2013 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» 5. Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να εισπράξει ο χορηγητής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά και στα "προσπέκτους" ή με βάση τα τυχόν προσκομισθέντα δείγματα. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον.

14 Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 6. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης και τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος, επίσης απαγορεύεται η κοινή έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. 7. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Ως προς τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν. 3867/2010, Ν. 3868/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3918/2011 και των Π.Δ 118/2007 και Π.Δ.60/2007, και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της σύμβασης ο χορηγητής κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός αξίας... της Τράπεζας..., η οποία και θα της επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση τους. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΟ: ΠΡΟΜΗΘΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα