ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1782/84286 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκ παιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προ γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 της αριθμ. 742/1425/63982/ (Β 1325) κοινή υπουργική από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυ ξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλο ποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013» β) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280) γ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλη σης και άλλες διατάξεις» (Α 173), όπως ισχύει κάθε φορά δ) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 (Α 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α 141) και τον Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φορο διαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο νομικών» (Α 66) ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Ορ γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γε ωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Π.Δ. «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98) η) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) θ) του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α 151) ι) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια τάξεις» (Α 35), όπως τροποποιείται και ισχύει κ) της αριθμ /2000 (Β 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» λ) της αριθμ /2002 (Β 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πλη ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως Οργανισμού Πληρωμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 (Α 173), όπως ισχύει κάθε φορά ν) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194) ξ)της αριθμ /2009 (Β 972) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξου σίας να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /2010 (Β 1400) και 184/29889/2012 (Β 910) όμοιες αποφάσεις ο) της αριθμ / (Β 2284) κοινή υπουργι κή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Ελληνικού Γεωρ γικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση επο πτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων», όπως τροποποιείται και ισχύει 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

2 24400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299) β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 163) γ) 1290/ΕΚ/2005 «για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L 209) δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο μερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (L 171) 3. Το αίτημα του φορέα 4. Την αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/ απόφαση της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμμα τος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, που υπέβαλε η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό» 5. Την αριθμ. 1623/7187/ (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β 3ΒΜ) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι κός Φορέας ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο κομίας», για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθμ. 742/1425/63982/ κοινή υπουργική απόφαση (Β 1325), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέ ας ), αποφασίζουμε 1. Σκοπός Εγκρίνουμε την δαπάνη, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησής της για την υλοποίηση της ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συν θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους Περιγραφή της δράσης Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθμ. 742/1425/63982/ κοινή υπουργική απόφαση, ενισχύεται η υλο ποίηση εξήντα οκτώ (68) ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης μελισσοκόμων, διάρκειας τριών (3) ημερών το καθένα, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Α και Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλει στικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και αφορούν στις παρα κάτω θεματικές ενότητες: Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους Μελισσοκομικά φυτά Τροφοδοσία των μελισσο σμηνών Βασιλοτροφία Παραγωγή βασιλικού πολτού Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης) Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους Τυποποίηση Εμπορία Προώθηση Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσο κομείου Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊό ντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.) 3. Ύψος ενίσχυσης Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 4 της αριθμ. 742/1425/63982/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1325Β ), εγκρίνεται για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκό μων» έτους 2013 συνολικά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ ( ), το οποίο κατανέμεται ως εξής: Ποσό σε ευρώ α) Αμοιβές εισηγητών ,00 β) Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιες αποζημιώσεις εισηγητών διοργανωτών εκπαιδευομένων , , ,00 γ) Έξοδα εκπαιδευτικού υλικού και αναλωσίμων 6.800,00 δ) Δαπάνες για ενοικίαση αιθουσών μέσων 500,00 ε) Έξοδα οργάνωσης συντονισμού της εκπαίδευσης ,00 στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (έως 5 %) 4.760,00 ζ) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνόλου) Σύνολο ,00 Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ Φ29 110).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δα πάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα. Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπο λείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης. 4. Δικαιούχοι Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για την διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στην παρούσα ορίζεται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). 5. Επιλέξιμες δαπάνες Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται τα κάτωθι: α) οι αμοιβές εισηγητών Οι αμοιβές των εισηγητών πραγματοποιούνται σύμφω να με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις. β) οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων των εισηγητών Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιων απο ζημιώσεων των εισηγητών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις. γ) τα έξοδα για την παροχή μικρογεύματος και καφέ στους εκπαιδευόμενους δ) τα έξοδα για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και λοιπών αναλωσίμων, απαραίτητων για την πραγματο ποίηση της εκπαίδευσης ε) τα έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων, εφόσον δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή εφόσον ο μελισ σοκομικός φορέας, στην έδρα του οποίου θα πραγ ματοποιηθεί η εκπαίδευση, δεν διαθέτει αίθουσα και εποπτικά μέσα στ) τα έξοδα οργάνωσης και συντονισμού της εκπαί δευσης (ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη, καθαριό τητα, γραμματεία, κ.λπ.) ζ) οι κρατήσεις υπέρ φορέα σε ποσοστό μέχρι 5% επί του συνόλου των δαπανών Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 6. Σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης Αρμόδιος για τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας είναι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). 6.1 Επιλογή τοποθεσίας εκπαίδευσης Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο τήτων της χώρας ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους σχετι κά με την υλοποίηση της δράσης και σε συνεργασία με αυτούς αποστέλλουν τα αιτήματα και προτάσεις τους στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι μελισσοκομικοί φορείς που έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας της δι οργάνωσης εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκα ταστάσεις τους, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης) για την πραγματοποίηση εκ παίδευσης στον χώρο τους. Στην περίπτωση αυτή, οι μελισσοκομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πλήρως για τις υποδομές που αυτοί διαθέτουν (μέγεθος αίθουσας, ύπαρξη εξοπλισμού κι εποπτικών μέσων, κ.λπ.). Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποίησης κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με γνώμονα: α) τα αιτήματα των μελισσοκόμων και μελισσοκομικών φορέων κάθε περιφερειακής ενότητας, β) την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, γ) την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτήν από όλους τους μελισσοκόμους, δ) τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (π.χ. νησιωτικός ή απόμακρος χαρακτήρας), και ε) την εμπειρία διοργάνωσης των προηγούμενων ετών Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των εκπαι δεύσεων στην επικράτεια της χώρας, καλύπτοντας ει δυνατόν, τουλάχιστον το 80% των Περιφερειακών Ενο τήτων της χώρας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μελισσοκόμων να τις παρακολουθήσει. 6.2 Επιλογή θεματολογίας εκπαίδευσης Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο τήτων της χώρας ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους σχετικά με τις κατηγορίες θεματικών ενοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και σε συνεργασία με αυτούς αποστέλλουν τα αιτήμα τα και προτάσεις τους στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Η επιλογή της θεματολογίας κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ βάσει: α) των αιτημάτων των μελισσοκόμων και μελισσοκο μικών φορέων κάθε περιφερειακής ενότητας, β) της εμπειρίας διοργάνωσης των προηγούμενων ετών και με την συμβολή του Τμήματος Μελισσοκομίας της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥπΑΑΤ Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ φροντίζει ώστε: α) να καλυφθούν τουλάχιστον οι εννέα (9) από τις έντεκα (11) θεματικές ενότητες της παραγράφου 2 της παρούσας και β) να μην υπάρξει επανάληψη της ίδιας θεματολογίας, ώστε σε κάθε περιοχή να καλυφθούν σταδιακά όλες οι θεματικές ενότητες της παραγράφου 2 της παρούσας 6.3 Επιλογή εκπαιδευτών Η επιλογή των εκπαιδευτών πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω του καταλόγου εκπαιδευ τών που χρησιμοποιήθηκε για τις εκπαιδεύσεις του προγράμματος του προηγούμενου έτους, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) οι εκπαιδευτές είναι απόφοιτοι τουλάχιστον επι πέδου ΑΤΕΙ, β) οι εκπαιδευτές διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της εκπαίδευσης που προ τίθενται να διδάξουν (είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου master ή διδακτορικού, είτε επαγγελματική εμπειρία, είτε σχετική πιστοποίηση) και γ) το αντικείμενο ειδίκευσης κάθε εκπαιδευτή Η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, παρά μόνο επιπρόσθετο προσόν.

4 24402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να επιλέξει εκπαιδευτές κι εκτός του παραπάνω καταλόγου, εφόσον αυτοί πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και υποβάλλουν εγκαίρως το αίτημά τους (υπόδειγμα 1 του Παραρτή ματος ΙΙ της παρούσας). Οι εκπαιδευτές που περιλαμβάνονται ήδη στον κατά λογο των εκπαιδευτών που περιγράφεται παραπάνω, δεν απαιτείται να υποβάλλουν κανένα αίτημα εκδή λωσης ενδιαφέροντος και νοείται αυτόματα ότι ενδι αφέρονται για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται μέσω της παρούσας. Μόνο στην περίπτωση που αυτοί δεν ενδιαφέρονται να διδάξουν στα προγράμματα εκπαίδευσης μελισσοκόμων του τρέχοντος έτους, οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, την οποία αποστέλ λουν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τους εκπαιδευτές δημόσιους υπαλλήλους, απαι τείται η χορήγηση σχετικής άδειας από την Υπηρεσία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νο μοθεσία. Οι επόπτες μελισσοκομίας επιτρέπεται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές αποκλειστικά και μόνο σε προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνονται στη ζώνη ευθύνης του Κέντρου Μελισσοκομίας στο οποίο ανήκουν. Αντίστοιχα οι επόπτες μελισσοκομίας που απασχο λούνται στο γραφείο της ΟΜΣΕ επιτρέπεται να συμ μετέχουν ως εκπαιδευτές αποκλειστικά και μόνο σε προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνονται εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά ώστε να μην χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι εκπαιδευτές στο ίδιο μέρος με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. 7. Διαδικασία επιχορήγησης Ο δικαιούχος υποβάλλει προς τη Δ/νση Ζωικής Πα ραγωγής και ΑΠΑ Τμήμα Μελισσοκομίας του ΥπΑΑΤ: α) αίτηση συμμετοχής με αναλυτική κατάσταση προ βλεπόμενων δαπανών για την περίοδο από 01/09/2012 μέχρι και 31/08/2013, σύμφωνα με τα υποδείγματα 2 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας β) απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου του έργου και του αρμόδιου για την υπογραφή της σύμβασης και όλων των σχετι κών αιτήσεων και καταστάσεων για την υλοποίηση της δράσης (στην περίπτωση που εκκρεμεί η σύσταση και λειτουργία του ΔΣ του φορέα, υποβάλλεται απόφαση του προέδρου του φορέα με μετέγκριση του ΔΣ) γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκ προσώπου του φορέα ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται ταυτόχρονα μέσω άλλης πηγής, καθώς και ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 742/1425/63982/ κοινή υπουργική απόφαση δ) πρόγραμμα εκπαιδεύσεων (υπόδειγμα 3 του Πα ραρτήματος ΙΙ της παρούσας) Στο πρόγραμμα αυτό για κάθε εκπαίδευση αναφέ ρονται: α) τα θέματα που θα αναπτυχθούν, β) η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ημέρες, γ) ο αριθμός των μελισσοκόμων που θα παρακολου θήσει την εκπαίδευση, δ) ο τόπος και ο χώρος διεξαγωγής της εκπαίδευσης, ε) ο χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης και στ) τα στοιχεία του/ων εκπαιδευτή/ών, όπου αυτό είναι δυνατόν Τα παραπάνω αξιολογούνται από το Τμήμα Μελισ σοκομίας του ΥπΑΑΤ ως προς τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 6 της παρούσας και τροποποιού νται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία με τον δικαιούχο φορέα. Με την δημοσίευση της παρούσας, υπογράφεται σύμ βαση σε δύο (2) αντίτυπα μεταξύ του νόμιμου εκπρο σώπου του δικαιούχου φορέα της παραγράφου 4 της παρούσας και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν σης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ. Η υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεων αρχί ζει με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ενημέρωση όλων των εμπλε κόμενων με τις εκπαιδεύσεις και κοινοποιεί άμεσα το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τον καλύ τερο προγραμματισμό των τακτικών επιτόπιων ελέγχων της παραγράφου 8 της παρούσας. 8. Έλεγχοι Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, ενώ οι έκτακτοι από επιτροπές ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ενώ οι έκτακτοι διενεργούνται οπο τεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και αφορούν: α) στην επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της εκ παίδευσης, β) στην τήρηση των αναφερόμενων στο εγκριθέν πρό γραμμα εκπαιδεύσεων (θεματολογία, εκπαιδευτής, κ.λπ.), γ) στην ορθή οργάνωση της εκπαίδευσης (εγκατα στάσεις, εξοπλισμός), και δ) στο «κλίμα» της εκπαίδευσης (εκτίμηση της ύπαρξης ενδιαφέροντος από την πλευρά των μελισσοκόμων). Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχε τικό πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του Παραρ τήματος ΙΙ της παρούσας, το οποίο προσυπογράφει και ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης. Ένα αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον υπεύθυνο της εκπαίδευσης και για την καλύτερη αξιολόγηση του προγράμματος από ένα αντίγραφο ακόμα αποστέλλεται στη Δ/νση Ζωικής Πα ραγωγής και ΑΠΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 05/09/ Ενστάσεις Σε περίπτωση διαφωνίας του με τις διατυπούμενες στο πρακτικό διαπιστώσεις, ο δικαιούχος φορέας έχει δικαίωμα υποβολής σχετικής ένστασης εντός δέκα (10) ημερών προς την Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων είναι τριμελής και αποτελείται από: τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγω γής και ΑΠΑ ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με τον αναπληρωτή του, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής, με τον αναπληρωτή του. Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της κι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός δέκα (10) ημε ρών από την κατάθεσή της. Η απόφαση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι οριστική. 10. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής Η καταβολή της επιχορήγησης δύναται να πραγμα τοποιηθεί: α) με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοί που 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος β) με την υποβολή εξοφλητικού φακέλου πληρωμής και αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης της παραγράφου 7 της παρούσας μέχρι και 31/08/2013. Ο φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δε σμευτικός και αναγράφεται στο σώμα της Σύμβασης της παραγράφου 7 της παρούσας. Πληρωμές επιχορηγήσεων διενεργούνται μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, καθώς και η έκδοση εντολής πληρωμής πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15/10/2013. Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τον δικαι ούχο φορέα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να φέρει σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι «Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 1.3 Εκπαι δεύσεις Μελισσοκόμων έτους 2013». Στην περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υποχρε ούται από τον ΚΦΒκαιΣ να τηρεί τα πρωτότυπα παρα στατικά στο αρχείο του, οφείλει να το δηλώνει και να αποστέλλει θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών. Στην περίπτωση προμήθειας υλικών εξοπλισμού ή υπηρεσιών, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει για κάθε φορέα και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του. Όπου προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία πα ρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά, προκειμένου να γίνει η απόδοση της εντολής προπληρωμής. Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση και καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους είναι κατά περίπτωση, τα εξής: α) Δικαιολογητικά χορήγησης προκαταβολής: αίτηση εις διπλούν, (υπόδειγμα 6 του Παραρτήμα τος ΙΙ της παρούσας) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αντίγραφο της παρούσας απόφασης αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκ προσώπου του ότι δεν επωφελείται άλλης Εθνικής ή Κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοι ων ενεργειών του προγράμματος, ούτε έχει υποβάλλει σχετική αίτηση. εγγυητική επιστολή μιας εκ των αναγνωρισμένων τραπεζών της Ελλάδος, ποσού που αντιστοιχεί στο 110% του ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση που ο χρηματοδοτούμενος φορέας είναι φορέας του Δημοσίου, δύναται να μην προσκο μίζεται η εν λόγω εγγυητική επιστολή, αλλά γίνεται κατάθεση των χρημάτων σε άτοκο λογαριασμό και προ σκομίζεται απόφαση ορισμού υπολόγου διαχείρισης των χρημάτων (τόσο της προκαταβολής όσο και των λοιπών χρημάτων της ενίσχυσης). β) Δικαιολογητικά εξόφλησης: αίτηση εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία αναγράφεται το αιτούμενο ποσό πληρωμής (υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας) αντίγραφο της παρούσας απόφασης αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης συνολική έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την υλο ποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, για το συγκε κριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του πρακτικά τακτικών επιτόπιων ελέγχων των αρμόδι ων κλιμακίων ελέγχου (υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας) Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί και έκτακτος έλεγχος υποβάλλεται και το αντίστοιχο πρακτικό του εν λόγω ελέγχου. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκ προσώπου του ότι δεν επωφελείται άλλης Εθνικής ή Κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων ενεργειών του προγράμματος. συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών δαπανών εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του (υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας) αναλυτικές καταστάσεις δαπανών για κάθε κατηγο ρία επιλέξιμης δαπάνης, στην οποία θα αναφέρονται και τα συνημμένα δικαιολογητικά με τα αντίστοιχα ποσά παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται, κατά περίπτωση, από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων 11. Αξιολόγηση της δράσης Για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας πραγμα τοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης, με την διανομή στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, φύλλου αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης, τόσο σε όλους τους εκπαιδευόμενους (υπόδειγμα 9 του Παραρ τήματος ΙΙ της παρούσας) όσο και στους εκπαιδευτές (υπόδειγμα 10 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας). Τα φύλλα αξιολόγησης συλλέγονται από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης και αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ ΔΗ ΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Με την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στην κα ταχώριση όλων δεδομένων των φύλλων αξιολόγησης σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο διαβιβάζεται το αργότερο μέχρι 30/11/2013 στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζω ικής Παραγωγής και ΑΠΑ στοιχεία αναφορικά με τις εκκαθαρισθείσες δαπάνες της δράσης. Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ προβαίνει στην αξιολόγηση των καταχωρημένων δεδομένων στο ηλε κτρονικό αρχείο, καθώς και των στοιχείων πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια συντάσσει συνολική έκθεση αξιολόγησης της δράσης.

6 24404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναρτάται στον ιστότοπο για την ενημέρωση κάθε εν διαφερόμενου. Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης κατά το επόμενο έτος. 12. Κυρώσεις Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει να τηρήσει τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης της παραγράφου 7 της παρούσας, δεν πραγματοποιείται καταβολή της επιχορήγησης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αυτή πραγματοποιείται μόνο κατά το μέρος που αφορά στην τελικά υλοποιούμενη δράση. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει να υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμ ματος εκπαιδεύσεων, όπως αυτό έχει εγκριθεί, λαμβάνει μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησε. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της δρά σης και σε άλλο πρόγραμμα για επιχορήγηση, ενημερώ νεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η ενίσχυση και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετοχής εκ νέου στην παρούσα δράση μέχρι και την 31η Αυγούστου Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενί σχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρε ωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (Α 173), όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Γενικές Διατάξεις Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα με ει δική διάκριση και σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στα λογιστικά του βιβλία. Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων Κοινοτικών και Εθνικών οργάνων για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων. Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου δια τηρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερο μηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομη νία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη ημέρα. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αριθμός ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός ημερολογιακών ημε ρών και όχι εργάσιμων, εκτός κι αν ορίζεται κάτι τέτοιο. Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την παρού σα, αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31/08/2013. Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων. Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει στα έντυπα των αιτήσεων στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου και του ΥπΑΑΤ, καθώς και στην κατάσταση αναγνώρισης εκκαθάρισης δαπανών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομη νίες και προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους και diavgeia.gov.gr.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24405

8 24406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).2013 :31/08/2013 / / () / / /08/ / 3 31/08/ /08/ (,,) /08/ /08/ (,,)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /... / /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ & ( ) (,,,).,

10 24408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ ( ) (,,,). ( )

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ ( ) & & &

12 24410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ () Marketing /08/ /08/ / /08/ () (,,,) /08/ & (,,,)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ & Marketing /08/ (,,) /08/ & /08/ (,,) /08/ /08/ (,,) /08/ ( )

14 24412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ (,,) 37 «.» 3 31/08/ (,,,) 38 / & /08/ / / /08/ (,,,) /08/ (,,,)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ & (,,,) ( ) (,,) &, ( ) & ( )

16 24414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ & /08/ ( ) /08/ ( ) /08/ ( ) /08/ & / 51 () 3 31/08/

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ / 3 31/08/ ( ) /08/ ( ) /08/ ( ) & /08/ (,,,) /08/ /08/ ,. &&

18 24416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ (,,,) /08/ Marketing ( ) /08/ Marketing (,,,) 62 () 3 31/08/ (,,,) ( ) /08/

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ (,,,) 65. / 3 31/08/ ( ) /08/ (,,,) ( ) /08/ ( ) (,,,)

20 24418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /08/ ( ) (,,,)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / T.E.I 4,5,6 3,7,11 Ph.D 1,2,3 9,10,11 A.E.I 1,4,6 4,8,10 A.E.I 5 4,5,8 T.E.I 3,4,7 1,2,8 M.Sc 1,2,6 6,9,12 7 A.E.I 1,2, M.Sc 1,4, Ph.D 2,3,8 9,10,11 A.E.I 1,4,7,5,6 3,5,11 A.E.I 1,2,6 1,4,8 / Ph.D 1,2,6,9 4,6,8 A.E.I 1, M.Sc 2,3,4 1,4, M.Sc 2,7,8 9,10,11 A.E.I 1,4,7 2,10, "" Ph.D 2,4,7 2,9, T.E.I 1,2,8 11

22 24420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & Ph.D 2,4,7 3,5,11 T.E.I 1,4,8 1,2,10 & M.Sc 5,6,7 3,7,11 M.Sc 2,3,5 2,10,12 Ph.D 1,7,10 1,4,7 1,4,8 &.. T.E.I 1,4,8 1 T.E.I 1,6,8 A.E.I 1,4,8 4,6,8 M.Sc 1,6,8 4,5,6 28 M.Sc 3,7,8 2,7, Ph.D 1,2,5 1,4,8 A.E.I 1,2,6 6,9,12 & A.E.I 3,4,5 1,2,4 32. M.Sc 4,5,6 5,6, /.../ &... A.E.I 1,2,7 10,11,12 M.Sc 2,5,8 1 Ph.D 2,4,7 1,4,8

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /. &../. &../. & & A.E.I 1,5,8 1,2,8 M.Sc 4,5,6 3,4,5 M.Sc 2,4,8 1,4,8 A.E.I 3,4,7 10,11, A.E.I 2,6,8 2,10,12 41 A.E.I 1,6,8 1,4,8 42 M.Sc 1,7,8 2,7, /. & A.E.I 1,2, A.E.I 2,4 4,6, /.../. &../. & M.Sc 5,6 4,8 T.E.I 1,4,8 6,8,12... M.Sc 2,3,7 5,6,12./. & A.E.I 2,5,6 1,4,8 49 A.E.I 1,4,7 3,6,7 50 A.E.I 5,6 6,11,12 51 Ph.D 2,5,8 7,11, M.Sc 2,3,4 3,4,5 M.Sc 2,3,4 2,7,10

24 24422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) M.Sc 2,3,7 4,5,8 Ph.D 2,3,4 1,2, /. &.../ &../ &./. &...(, )../ & "". A.E.I 5,6,8 5,7,11 A.E.I 2,4,7 1,4,8 A.E.I 1,2,5 1 A.E.I 1,2,6 3,5,7 M.Sc 1,4,7 1 M.Sc 2,3,8 6 M.Sc 6,7,8 4,6,8 1,2,6,8 3,6,8 M.Sc 2,3,6 10,11,12..."" M.Sc 1,2,6 10,11, T.E.I 3,4,7 4,5,6 Ph.D 1,2,6 1,6,8 A.E.I Ph.D 1,6,8 4,5,7 A.E.I A.E.I 5,7,8 3,5,7

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ph.D 1,2,4 2,10,12 Ph.D 2,5,6 6,8 Ph.D 2,3,4 3,5,12 Ph.D 5,6,8 1,3, & & A.E.I 2,5 9 Ph.D 2 5,11,12 M.Sc 2, &....."" (/) /..."" (/) A.E.I 3,4,7 2,9,10 Ph.D 9,11,12 A.E.I 2,3,7 1,8,10 A.E.I 4,5 Ph.D 2,3,7 2,9,10

26 24424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (1). 1. : : : : //...:... : : : :() 2.,: :.: :.: Fax: 3.,: :.: :.: Fax:

28 24426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ; 2.; ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)() 9) 10) 11)

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :(1=12=) 1) A.& 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)& : 1).() 2).() 3).() 4).() :. ()

30 24428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) :..:../. :,.. /&.. 46, Fax : 5, (.), ( 3), ( ). ( ) : 1.(3) 2.(4)

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3). :.. / / () / ( )

32 24430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :.. :..:. FAX:.. . (4) 1.3: () ) ),, )() ) ) )(5%)* * ( )

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5). 1 2, ,. (,): ),....,.. ).. ): (,) ): () ): ): ):

34 24432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)../... : Fax (6) : /& : &..,. : 1..& 2...& / ( )

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /... : Fax (7) : /& : &...,.. : 1.(8) 2..& 3...& 4. 5.(5) / ( )

36 24434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).. :./..... :.. : FAX:... 5, / () () () () () ().... : (8)

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :«.» :. :. /: : ): (9) ): ); : ): : ; ;(,,) : : ): ; ; ; ;,; : ; ; ; ): ; ;

38 24436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ; ; ; ; ; ; : ;,: ;,:

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :«.» :. /: : ): (10) ): PhD Master AEI ATEI ); ); ),; : ): : ; ;(,,) : : ): ; ; ; ; : : : ; ; ;,:....

40 24438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 Αριθμ. 175174 (2) Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο γητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγη σης της δράσης 4.2: «Στήριξη ίδρυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης [2929/19.06.2014(ΑΔΑ: 6Κ624691ΟΙ-Χ2Υ)] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών "ΑΣ Κουντούρας" της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Κουντούρας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/01/11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 136275 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη Λ. Κηφισίας 241 14561, Αθήνα Τηλ: 210 5241903, 210 5241919 Fax: 210 5241833 Πληροφορίες: Π. Φουσκοκολάκη Email : PFouskokolaki@prasinotameio.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1265 19 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 988/63186 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Β-ΔΔ7 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Β-ΔΔ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 960/43571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Δ/ΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Δρ Ε. Βαβουλίδου Μ. Χατζή Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΑΠ: 2670 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 2455/4-6-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα