ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτι κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινω φελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιω αννίνων... 2 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης πο σών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πωλητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλη τών των Λ/Α Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα ειση γείται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτη ση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές του Νοµού Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Φ.30/59684/ΙΒ/172 (1) Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδη µαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1238/1982 «Ρύθµιση οικονοµικών και άλλων θεµάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α ) και του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 87 Α ) για τη ρύθµιση θεµάτων επιχορήγησης των ΑΕΙ. 3. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 «Δοµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 173 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007, «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 69 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3732/2008, «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009» (ΦΕΚ 264 Α ). 6. Την υπ αριθµ. 1666/ΔΙΟΕ 89 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο νοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 7. Τις υποβληθείσες προτάσεις των Α.Ε.Ι. για τον Ακαδηµαϊκό Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό, αποφα σίζουµε:

2 13864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουµε ως προς το οικονοµικό σκέλος, του Τετρα ετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α α) Λειτουργικές Δαπάνες Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστηµίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: Πανεπιστήµια (ΚΑΕ 2421) Τ.Ε.Ι. (ΚΑΕ 2422) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΚΑΕ 2428) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανοµή της χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τα κριτήρια του αλγορίθµου (φοιτητές, δείκτης κόστους σπουδών, προσωπικό, διορθωτικοί συντελεστές) που έχει συµφωνηθεί µε την Σύνοδο των Πρυτάνεων. β) Φοιτητική Μέριµνα Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για φοιτητική µέριµνα έχει ως εξής: Πανεπιστήµια Τ.Ε.Ι γ) Συγγράµµατα Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων για τα συγγράµµατα από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Α.Ε.Ι. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για κάθε έτος θα συµµετέχει στο Ακαδηµαϊκό Αναπτυξια κό Πρόγραµµα, µε τα παρακάτω ποσά ανά έτος, που θα εγγράφονται ως όρια πληρωµών στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του Κράτους. Για τα Πανεπιστήµια: , , , ,00 Για τα Τ.Ε.Ι.: , , , ,00 Με τα παραπάνω ποσά, θα υλοποιηθούν µελέτες έργων και κτιριακά έργα, για την κάλυψη άµεσων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Ιδρυµάτων, καθώς και η προµήθεια του απαραίτη του επιστηµονικού και συµβατικού εξοπλισµού, για τη λειτουργία τους. Η αποτύπωση κάθε επιµέρους προγράµµατος, θα εµφανίζεται στην προγραµµατική σύµβαση που θα υπο γράψει καθένα Ίδρυµα µε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που παραµένουν σε λογαριασµούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται στο τέλος της τετραετίας για τον προγραµµατισµό της επόµενης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Προσωπικό Α.Ε.Ι. α) Νέες Θέσεις για Προσωπικό Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για νέες θέσεις προσω πικού έχει ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σύνολο ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι Σύνολο ΕΠ ΕΤΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ β) Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστήµων από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, έχει ως εξής: Άτοµα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Περιουσία Α.Ε.Ι. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι. για την κατα γραφή της περιουσίας τους και της χρηµατοδότησής τους από άλλες πηγές µε γνώµονα τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των σχετικών πό ρων. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 25 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθµ (2) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινωφελή Επι χείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ ρώθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98 Α ), που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4) Την παρ. 1 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 και την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/ ) Την υπ αριθµ. 16/οικ.10819/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο θεσµικό πλαίσιο των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 6) Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/τ.Β ) απόφασή µας περί σύστασης αµιγούς δηµοτικής επι χείρησης µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών». 7) Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας της υπό σύσταση δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών και 8) Την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών, περί µετατροπής της Αναπτυξια κής Επιχείρησης του Δήµου σε κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ», αποφασίζουµε: Τη µετατροπή της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων µε την επωνυµία: «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών», η οποία είχε συσταθεί µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/ τ.β ) απόφασή µας, σε Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδι ωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Δήµων Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυµία της επιχείρησης είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ. του ν. 3463/2006, υπάγεται στην κατηγο ρία των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι: Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως: η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθµού, η λειτουργία ΚΑΠΗ, η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό νες ουσίες, η λειτουργία δηµοτικού ιατρείου, η υλοποίηση προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συµπεριφορά, η υλοποίηση προγράµµατος για την ελληνική γλώσ σα στους µετανάστες, η υλοποίηση προγράµµατος για την αναψυχή ατόµων µε αναπηρία η υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγ γύης όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ η δηµιουργία παιδικών σταθµών Η δηµιουργία γενικά δοµών κοινωνικής µέριµνας, προστασίας και αλληλεγγύης η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήµου. Β. Η παιδεία, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός και ιδίως: η λειτουργία βιβλιοθήκης, η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ ντρου, η λειτουργία µουσείου, η λειτουργία πινακοθήκης, η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου, η λειτουργία φιλαρµονικής, η λειτουργία ωδείου, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι κής, η λειτουργία γυµναστηρίου, η λειτουργία αθλητικού κέντρου, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων., η δηµιουργία τµηµάτων µαζικού αθλητισµού και δι αφόρων αθληµάτων Γ. Το περιβάλλον, (µε εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου

4 13866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τη λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρω σης νεκρών) και ιδίως: η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραµµάτων προ στασίας της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε ριοχής, η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ πανσης σε περιοχές του οικείου Δήµου. Η λειτουργία σφαγείων. Δ. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, Ε. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι µεταξύ τους συνα φείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λει τουργία κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής κλπ. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή κοινωφελούς επιχείρη σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της επιχείρησης είναι τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 5 ΕΔΡΑ Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήµου Σελλών του Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήµος στην επιχείρηση ανέρχεται σε (5.000,00 ), το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό έτους Άρθρο 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7)Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρω τές του, από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρό σωποι του Δήµου εκ των οποίων ένας (1) εξ αυτών της µειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της περιοχής και τρεις (3) είναι δηµότες ή κά τοικοι του Δήµου Σελλών, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, µειώνοντας αντίστοιχα τον αριθµό συµµετοχών των δηµοτών ή κατοίκων. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου Δηµοτικού Συµβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη φία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντι κατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε. Το Δηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του Διοι κητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ Πόροι της επιχείρησης είναι: Η χρηµατοδότηση από το Δήµο Σελλών για τις δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06 Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Οι Δωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυ σικά πρόσωπα. Λοιπές επιχορηγήσεις Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των εγκαταστά σεών της Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. Κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 9 ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους λόγους: Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική πράξη. Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, µε από φαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία αποµένουν, περιέρχονται στο Δήµο που τη συνέστησε. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της Δηµοτικής Επιχείρησης µε την

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επωνυµία: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, διαχεί ριση και εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές µε τις Δηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Η επιχείρηση έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοι χείων (άρθρο 260 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισµού του Δήµου Σελλών ύψους 5.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισµό έτους (Κ.Α σελίδα 4 του προϋπολογισµού Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2009 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Αριθµ. 10/15066 (3) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21Α ) «Κώδι κας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Περί Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας». 3. Τον Οργανισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/ νίκης, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 392/τ.Β ), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθμ. 10/26912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότη σης υπογραφής εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ», στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτής, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 1919/τ.Β ). 5. Το υπ αριθμ. 13/οικ. 5817/ έγγραφο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής από το οποίο προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω απόφασης για την εύρυθµη λειτουργία της Δ/νσης, αποφασίζουμε: Τροποποιούµε την υπ αριθμ. 10/2.6912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξου σιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟ ΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής, ως εξής: Μεταβιβάζονται οι εξής αρµοδιότητες από το Κεφ. Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της Διεύθυνσης ως ακολούθως: Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εµπόρων ζώ ντων ζώων. 3. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εκµετάλλευσης και εγκατάστασης βάσει του π.δ. 184/1996. Γ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΔΥ) 2. Τις αποφάσεις έγκρισης και καταχώρησης Εµπόρων, στο Μητρώο Εµπόρων (Κ.Υ.Α / , ΦΕΚ Β 726). 3. Τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για τη µεταφορά ζωικών τροφίµων. Δ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) 2. Τη χορήγηση άδειας µεταφοράς σπονδυλωτών ζώων για ταξίδια διάρκειας µέχρι οκτώ ώρες, µέχρι 12 ώρες και ταξίδια διάρκειας άνω των οκτώ ωρών σύµφωνα µε τον Καν. 1/ Εγγραφή στο µητρώο εκτροφών ωοπαραγωγών ορ νίθων. Χορήγηση αριθµού καταχώρησης. Ε ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2. Χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων. ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥ ΜΑΤΩΝ 2. Τη θεώρηση εγγράφων καταγραφής ζώντων δίθυρων µαλακίων. Ζ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΤ)

6 13868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ, ΣΟΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ ΚΩΝ, ΣΙΝΔΟΥ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και στους Προϊσταµένους των γραφείων Αγρ. Κτηνιατρείων Απτής και Ν. Μαλγάρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 10/26912/ απόφασή µας. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση της στην Ε.τ.Κ. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2009 Ο Νοµάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθµ. οικ. 972 (4) Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης ποσών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πω λητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλητών των Λ/Α. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α), όπως τρο ποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) και το άρθρο 13 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100Α). 2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98Α)». 3. Το π.δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (ΦΕΚ 53Α). 4. Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 5. Την αριθ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφα ση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτε ρικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθµ. 5596/ (ΦΕΚ 806/Β/ ) απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας για τον «Καθορισµό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης ηµερησίου δικαιώµατος, από τους προσερχόµενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελµατίες και παρα γωγούς), αρµοδιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων», Αποφασίζουµε οµόφωνα: 1ο. Το άνοιγµα ειδικού τραπεζικού λογαριασµού σε επιλεγµένη Τράπεζα, όπου θα κατατίθεται το «ηµερήσιο δικαίωµα» Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5596/ Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2ο. Τον ορισµό υπόλογου υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, µε τον αναπληρωτή του, για την είσπραξη του «ηµερήσιου δικαιώµατος» των πα ραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών, καθώς και διεκπε ραίωσης οποιαδήποτε άλλης συναλλαγής και απόδοσης λογαριασµού, όπως προβλέπεται από την ίδια ως άνω Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και άλλες συναφείς διατάξεις, και κατάθεσης του ποσού αυτού στον ειδικό προς τούτο Τραπεζικό λογαριασµό. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 969 (5) Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 4 παρ. 2. και 5 όπως ισχύει. 4) Τον ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 1β. 5) Τον ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/ ) «Τροποποί ηση του π.δ. 237/1986» και άλλες διατάξεις, άρθρο 12 παρ. 8. 6) Το π.δ. 51/06 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προϋ ποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών». 7) Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 8) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ. 4 και 5, τον ν. 3377/2005, όπως ισχύει, αποτελούµενη από τους παρακάτω: 1. Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο. 2. Εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήµων και Κοινο τήτων Ν. Τρικάλων. 3. Εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 4. Εκπρόσωπο του Εµπορικού Συλλόγου. 5. Εκπρόσωπο του Τµήµατος Τροχαίας. 6. Εκπρόσωπο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαι οτήτων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολεοδοµίας και Περ/ντος της Ν.Α. Τρικάλων. 8. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Ν. Τρικά λων. 9. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η έκφραση γνώµης για: 1. την ίδρυση, µετακίνηση και κατάργηση των Λαϊ κών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3557/2007 άρθρο 12, παρ. 8 και ισχύει, και 2. τον καθορισµό του αριθµού των προς διάθεση αδει ών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Επαγγελµατικές άδει ες), ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών, που έχουν προηγουµένως διαγραφεί, και τις πραγµατικές ανάγκες των Λαϊκών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ.5, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3419/2005 άρθρο 26 παρ. 1β. και ισχύει. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες των διατάξεων περί συλλογικών οργάνων (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/1999). Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 970 (6) Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα εισηγεί ται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτηση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λα ϊκές Αγορές του Νοµού. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». Αρθρ. 4, παρ ) Το π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προ ϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», άρθρο 11, παρ.2ε2. όπως ισχύει. 5) Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 6) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11, παρ. 2, ε2 αποτελούµενη από: 1) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο, 2) Δύο (2) υπαλλήλους της Ν.Α. Τρικάλων 3) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλό γου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικάλων, 4) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικά λων, Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η: 1) παραλαβή των αιτήσεων των πωλητών (παραγωγών και επαγγελµατιών) Λαϊκών Αγορών, που επιθυµούν να τοποθετηθούν στις κενές ή στις νέες θέσεις στις Λ/ Α του Ν. Τρικάλων, µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν νόµιµα άδεια πωλητών (άρθρο 11, παρ. 1 α, 2 α, δ του π.δ. 51/2006), 2) αξιολόγηση αυτών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 στ του ίδιου άρθρου του π.δ. 51/2006 και 3) εισήγηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της τοποθέ τησης των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις στο χώρο των Λαϊκών Αγορών. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. απόφ. 11 (7) Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ερ γασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 3731/ άρθρο 20 παρ Την υπ αριθμ. 26/ απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου για την µεταφορά εργαζοµένων ΑΜΕΑ από την Κοινωφελή επιχείρηση στο Δήµο και στα Νοµ. πρόσωπα του Δήµου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως προπο ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3613/2007 άρθρο Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του Νοµ. Προσώπου Δηµοτικό Στάδιο δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισµός προσό ντων διορισµού σε θέσεις του φορέων του Δηµόσιου

8 13870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοµέα» και των τροποποιητικών αυτού όπως ισχύ ουν. 6. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κωδικός κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθ. στους Κ.Α µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: Την σύσταση των παρακάτω προσωρινών προσωπο παγών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατά εκπαιδευτική βαθµίδα ειδικότητα και αριθµό. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ βοηθητικού προσωπικού Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από φασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμ. στους Κ.Α. µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Για τα επόµενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ ετησίως η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοι χους προϋπολογισµούς. Καισαριανή, 13 Μαΐου 2009 Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 670 10 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1487 23 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων.... 1 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγάλεω....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 582 13 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3165 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/25258/0025/21.4.2011 (ΦΕΚ Β 835) απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2358/22.6.2007 απόφασης του Γ.Π.Κ.Μ. «Απαγορευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 851 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 68745/E5/2 9 2009 (ΦΕΚ 1906/Β /7 9 2009) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 657 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση σε Περιφερειακό Σύμβουλο αρμοδιοτή των του Περιφερειάρχη Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1337 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21 01 2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα