ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτι κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινω φελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιω αννίνων... 2 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης πο σών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πωλητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλη τών των Λ/Α Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα ειση γείται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτη ση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές του Νοµού Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Φ.30/59684/ΙΒ/172 (1) Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδη µαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1238/1982 «Ρύθµιση οικονοµικών και άλλων θεµάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α ) και του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 87 Α ) για τη ρύθµιση θεµάτων επιχορήγησης των ΑΕΙ. 3. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 «Δοµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 173 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007, «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 69 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3732/2008, «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009» (ΦΕΚ 264 Α ). 6. Την υπ αριθµ. 1666/ΔΙΟΕ 89 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο νοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 7. Τις υποβληθείσες προτάσεις των Α.Ε.Ι. για τον Ακαδηµαϊκό Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό, αποφα σίζουµε:

2 13864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουµε ως προς το οικονοµικό σκέλος, του Τετρα ετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α α) Λειτουργικές Δαπάνες Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστηµίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: Πανεπιστήµια (ΚΑΕ 2421) Τ.Ε.Ι. (ΚΑΕ 2422) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΚΑΕ 2428) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανοµή της χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τα κριτήρια του αλγορίθµου (φοιτητές, δείκτης κόστους σπουδών, προσωπικό, διορθωτικοί συντελεστές) που έχει συµφωνηθεί µε την Σύνοδο των Πρυτάνεων. β) Φοιτητική Μέριµνα Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για φοιτητική µέριµνα έχει ως εξής: Πανεπιστήµια Τ.Ε.Ι γ) Συγγράµµατα Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων για τα συγγράµµατα από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Α.Ε.Ι. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για κάθε έτος θα συµµετέχει στο Ακαδηµαϊκό Αναπτυξια κό Πρόγραµµα, µε τα παρακάτω ποσά ανά έτος, που θα εγγράφονται ως όρια πληρωµών στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του Κράτους. Για τα Πανεπιστήµια: , , , ,00 Για τα Τ.Ε.Ι.: , , , ,00 Με τα παραπάνω ποσά, θα υλοποιηθούν µελέτες έργων και κτιριακά έργα, για την κάλυψη άµεσων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Ιδρυµάτων, καθώς και η προµήθεια του απαραίτη του επιστηµονικού και συµβατικού εξοπλισµού, για τη λειτουργία τους. Η αποτύπωση κάθε επιµέρους προγράµµατος, θα εµφανίζεται στην προγραµµατική σύµβαση που θα υπο γράψει καθένα Ίδρυµα µε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που παραµένουν σε λογαριασµούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται στο τέλος της τετραετίας για τον προγραµµατισµό της επόµενης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Προσωπικό Α.Ε.Ι. α) Νέες Θέσεις για Προσωπικό Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για νέες θέσεις προσω πικού έχει ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σύνολο ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι Σύνολο ΕΠ ΕΤΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ β) Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστήµων από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, έχει ως εξής: Άτοµα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Περιουσία Α.Ε.Ι. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι. για την κατα γραφή της περιουσίας τους και της χρηµατοδότησής τους από άλλες πηγές µε γνώµονα τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των σχετικών πό ρων. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 25 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθµ (2) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινωφελή Επι χείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ ρώθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98 Α ), που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4) Την παρ. 1 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 και την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/ ) Την υπ αριθµ. 16/οικ.10819/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο θεσµικό πλαίσιο των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 6) Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/τ.Β ) απόφασή µας περί σύστασης αµιγούς δηµοτικής επι χείρησης µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών». 7) Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας της υπό σύσταση δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών και 8) Την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών, περί µετατροπής της Αναπτυξια κής Επιχείρησης του Δήµου σε κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ», αποφασίζουµε: Τη µετατροπή της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων µε την επωνυµία: «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών», η οποία είχε συσταθεί µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/ τ.β ) απόφασή µας, σε Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδι ωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Δήµων Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυµία της επιχείρησης είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ. του ν. 3463/2006, υπάγεται στην κατηγο ρία των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι: Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως: η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθµού, η λειτουργία ΚΑΠΗ, η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό νες ουσίες, η λειτουργία δηµοτικού ιατρείου, η υλοποίηση προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συµπεριφορά, η υλοποίηση προγράµµατος για την ελληνική γλώσ σα στους µετανάστες, η υλοποίηση προγράµµατος για την αναψυχή ατόµων µε αναπηρία η υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγ γύης όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ η δηµιουργία παιδικών σταθµών Η δηµιουργία γενικά δοµών κοινωνικής µέριµνας, προστασίας και αλληλεγγύης η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήµου. Β. Η παιδεία, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός και ιδίως: η λειτουργία βιβλιοθήκης, η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ ντρου, η λειτουργία µουσείου, η λειτουργία πινακοθήκης, η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου, η λειτουργία φιλαρµονικής, η λειτουργία ωδείου, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι κής, η λειτουργία γυµναστηρίου, η λειτουργία αθλητικού κέντρου, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων., η δηµιουργία τµηµάτων µαζικού αθλητισµού και δι αφόρων αθληµάτων Γ. Το περιβάλλον, (µε εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου

4 13866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τη λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρω σης νεκρών) και ιδίως: η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραµµάτων προ στασίας της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε ριοχής, η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ πανσης σε περιοχές του οικείου Δήµου. Η λειτουργία σφαγείων. Δ. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, Ε. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι µεταξύ τους συνα φείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λει τουργία κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής κλπ. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή κοινωφελούς επιχείρη σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της επιχείρησης είναι τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 5 ΕΔΡΑ Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήµου Σελλών του Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήµος στην επιχείρηση ανέρχεται σε (5.000,00 ), το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό έτους Άρθρο 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7)Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρω τές του, από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρό σωποι του Δήµου εκ των οποίων ένας (1) εξ αυτών της µειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της περιοχής και τρεις (3) είναι δηµότες ή κά τοικοι του Δήµου Σελλών, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, µειώνοντας αντίστοιχα τον αριθµό συµµετοχών των δηµοτών ή κατοίκων. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου Δηµοτικού Συµβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη φία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντι κατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε. Το Δηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του Διοι κητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ Πόροι της επιχείρησης είναι: Η χρηµατοδότηση από το Δήµο Σελλών για τις δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06 Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Οι Δωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυ σικά πρόσωπα. Λοιπές επιχορηγήσεις Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των εγκαταστά σεών της Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. Κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 9 ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους λόγους: Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική πράξη. Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, µε από φαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία αποµένουν, περιέρχονται στο Δήµο που τη συνέστησε. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της Δηµοτικής Επιχείρησης µε την

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επωνυµία: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, διαχεί ριση και εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές µε τις Δηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Η επιχείρηση έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοι χείων (άρθρο 260 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισµού του Δήµου Σελλών ύψους 5.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισµό έτους (Κ.Α σελίδα 4 του προϋπολογισµού Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2009 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Αριθµ. 10/15066 (3) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21Α ) «Κώδι κας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Περί Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας». 3. Τον Οργανισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/ νίκης, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 392/τ.Β ), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθμ. 10/26912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότη σης υπογραφής εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ», στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτής, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 1919/τ.Β ). 5. Το υπ αριθμ. 13/οικ. 5817/ έγγραφο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής από το οποίο προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω απόφασης για την εύρυθµη λειτουργία της Δ/νσης, αποφασίζουμε: Τροποποιούµε την υπ αριθμ. 10/2.6912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξου σιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟ ΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής, ως εξής: Μεταβιβάζονται οι εξής αρµοδιότητες από το Κεφ. Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της Διεύθυνσης ως ακολούθως: Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εµπόρων ζώ ντων ζώων. 3. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εκµετάλλευσης και εγκατάστασης βάσει του π.δ. 184/1996. Γ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΔΥ) 2. Τις αποφάσεις έγκρισης και καταχώρησης Εµπόρων, στο Μητρώο Εµπόρων (Κ.Υ.Α / , ΦΕΚ Β 726). 3. Τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για τη µεταφορά ζωικών τροφίµων. Δ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) 2. Τη χορήγηση άδειας µεταφοράς σπονδυλωτών ζώων για ταξίδια διάρκειας µέχρι οκτώ ώρες, µέχρι 12 ώρες και ταξίδια διάρκειας άνω των οκτώ ωρών σύµφωνα µε τον Καν. 1/ Εγγραφή στο µητρώο εκτροφών ωοπαραγωγών ορ νίθων. Χορήγηση αριθµού καταχώρησης. Ε ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2. Χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων. ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥ ΜΑΤΩΝ 2. Τη θεώρηση εγγράφων καταγραφής ζώντων δίθυρων µαλακίων. Ζ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΤ)

6 13868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ, ΣΟΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ ΚΩΝ, ΣΙΝΔΟΥ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και στους Προϊσταµένους των γραφείων Αγρ. Κτηνιατρείων Απτής και Ν. Μαλγάρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 10/26912/ απόφασή µας. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση της στην Ε.τ.Κ. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2009 Ο Νοµάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθµ. οικ. 972 (4) Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης ποσών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πω λητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλητών των Λ/Α. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α), όπως τρο ποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) και το άρθρο 13 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100Α). 2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98Α)». 3. Το π.δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (ΦΕΚ 53Α). 4. Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 5. Την αριθ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφα ση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτε ρικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθµ. 5596/ (ΦΕΚ 806/Β/ ) απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας για τον «Καθορισµό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης ηµερησίου δικαιώµατος, από τους προσερχόµενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελµατίες και παρα γωγούς), αρµοδιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων», Αποφασίζουµε οµόφωνα: 1ο. Το άνοιγµα ειδικού τραπεζικού λογαριασµού σε επιλεγµένη Τράπεζα, όπου θα κατατίθεται το «ηµερήσιο δικαίωµα» Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5596/ Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2ο. Τον ορισµό υπόλογου υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, µε τον αναπληρωτή του, για την είσπραξη του «ηµερήσιου δικαιώµατος» των πα ραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών, καθώς και διεκπε ραίωσης οποιαδήποτε άλλης συναλλαγής και απόδοσης λογαριασµού, όπως προβλέπεται από την ίδια ως άνω Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και άλλες συναφείς διατάξεις, και κατάθεσης του ποσού αυτού στον ειδικό προς τούτο Τραπεζικό λογαριασµό. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 969 (5) Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 4 παρ. 2. και 5 όπως ισχύει. 4) Τον ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 1β. 5) Τον ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/ ) «Τροποποί ηση του π.δ. 237/1986» και άλλες διατάξεις, άρθρο 12 παρ. 8. 6) Το π.δ. 51/06 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προϋ ποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών». 7) Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 8) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ. 4 και 5, τον ν. 3377/2005, όπως ισχύει, αποτελούµενη από τους παρακάτω: 1. Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο. 2. Εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήµων και Κοινο τήτων Ν. Τρικάλων. 3. Εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 4. Εκπρόσωπο του Εµπορικού Συλλόγου. 5. Εκπρόσωπο του Τµήµατος Τροχαίας. 6. Εκπρόσωπο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαι οτήτων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολεοδοµίας και Περ/ντος της Ν.Α. Τρικάλων. 8. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Ν. Τρικά λων. 9. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η έκφραση γνώµης για: 1. την ίδρυση, µετακίνηση και κατάργηση των Λαϊ κών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3557/2007 άρθρο 12, παρ. 8 και ισχύει, και 2. τον καθορισµό του αριθµού των προς διάθεση αδει ών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Επαγγελµατικές άδει ες), ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών, που έχουν προηγουµένως διαγραφεί, και τις πραγµατικές ανάγκες των Λαϊκών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ.5, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3419/2005 άρθρο 26 παρ. 1β. και ισχύει. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες των διατάξεων περί συλλογικών οργάνων (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/1999). Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 970 (6) Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα εισηγεί ται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτηση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λα ϊκές Αγορές του Νοµού. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». Αρθρ. 4, παρ ) Το π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προ ϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», άρθρο 11, παρ.2ε2. όπως ισχύει. 5) Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 6) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11, παρ. 2, ε2 αποτελούµενη από: 1) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο, 2) Δύο (2) υπαλλήλους της Ν.Α. Τρικάλων 3) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλό γου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικάλων, 4) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικά λων, Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η: 1) παραλαβή των αιτήσεων των πωλητών (παραγωγών και επαγγελµατιών) Λαϊκών Αγορών, που επιθυµούν να τοποθετηθούν στις κενές ή στις νέες θέσεις στις Λ/ Α του Ν. Τρικάλων, µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν νόµιµα άδεια πωλητών (άρθρο 11, παρ. 1 α, 2 α, δ του π.δ. 51/2006), 2) αξιολόγηση αυτών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 στ του ίδιου άρθρου του π.δ. 51/2006 και 3) εισήγηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της τοποθέ τησης των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις στο χώρο των Λαϊκών Αγορών. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. απόφ. 11 (7) Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ερ γασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 3731/ άρθρο 20 παρ Την υπ αριθμ. 26/ απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου για την µεταφορά εργαζοµένων ΑΜΕΑ από την Κοινωφελή επιχείρηση στο Δήµο και στα Νοµ. πρόσωπα του Δήµου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως προπο ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3613/2007 άρθρο Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του Νοµ. Προσώπου Δηµοτικό Στάδιο δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισµός προσό ντων διορισµού σε θέσεις του φορέων του Δηµόσιου

8 13870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοµέα» και των τροποποιητικών αυτού όπως ισχύ ουν. 6. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κωδικός κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθ. στους Κ.Α µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: Την σύσταση των παρακάτω προσωρινών προσωπο παγών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατά εκπαιδευτική βαθµίδα ειδικότητα και αριθµό. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ βοηθητικού προσωπικού Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από φασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμ. στους Κ.Α. µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Για τα επόµενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ ετησίως η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοι χους προϋπολογισµούς. Καισαριανή, 13 Μαΐου 2009 Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω μεταφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 27-340 Δ / 13-10- 08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α2 : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Ταχ. Δ/νση: Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΗ Τηλέφωνο : 2131500771

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα