ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτι κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινω φελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιω αννίνων... 2 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης πο σών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πωλητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλη τών των Λ/Α Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα ειση γείται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτη ση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές του Νοµού Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Φ.30/59684/ΙΒ/172 (1) Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδη µαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1238/1982 «Ρύθµιση οικονοµικών και άλλων θεµάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α ) και του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 87 Α ) για τη ρύθµιση θεµάτων επιχορήγησης των ΑΕΙ. 3. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 «Δοµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 173 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007, «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 69 Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3732/2008, «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009» (ΦΕΚ 264 Α ). 6. Την υπ αριθµ. 1666/ΔΙΟΕ 89 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο νοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 7. Τις υποβληθείσες προτάσεις των Α.Ε.Ι. για τον Ακαδηµαϊκό Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό, αποφα σίζουµε:

2 13864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουµε ως προς το οικονοµικό σκέλος, του Τετρα ετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των ετών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α α) Λειτουργικές Δαπάνες Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστηµίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: Πανεπιστήµια (ΚΑΕ 2421) Τ.Ε.Ι. (ΚΑΕ 2422) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΚΑΕ 2428) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προσδιορίζει σε ετήσια βάση την κατανοµή της χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τα κριτήρια του αλγορίθµου (φοιτητές, δείκτης κόστους σπουδών, προσωπικό, διορθωτικοί συντελεστές) που έχει συµφωνηθεί µε την Σύνοδο των Πρυτάνεων. β) Φοιτητική Μέριµνα Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για φοιτητική µέριµνα έχει ως εξής: Πανεπιστήµια Τ.Ε.Ι γ) Συγγράµµατα Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων για τα συγγράµµατα από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Α.Ε.Ι. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για κάθε έτος θα συµµετέχει στο Ακαδηµαϊκό Αναπτυξια κό Πρόγραµµα, µε τα παρακάτω ποσά ανά έτος, που θα εγγράφονται ως όρια πληρωµών στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του Κράτους. Για τα Πανεπιστήµια: , , , ,00 Για τα Τ.Ε.Ι.: , , , ,00 Με τα παραπάνω ποσά, θα υλοποιηθούν µελέτες έργων και κτιριακά έργα, για την κάλυψη άµεσων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Ιδρυµάτων, καθώς και η προµήθεια του απαραίτη του επιστηµονικού και συµβατικού εξοπλισµού, για τη λειτουργία τους. Η αποτύπωση κάθε επιµέρους προγράµµατος, θα εµφανίζεται στην προγραµµατική σύµβαση που θα υπο γράψει καθένα Ίδρυµα µε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που παραµένουν σε λογαριασµούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται στο τέλος της τετραετίας για τον προγραµµατισµό της επόµενης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Προσωπικό Α.Ε.Ι. α) Νέες Θέσεις για Προσωπικό Α.Ε.Ι. Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για νέες θέσεις προσω πικού έχει ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σύνολο ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι Σύνολο ΕΠ ΕΤΠ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ β) Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστηµίων Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστήµων από τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, έχει ως εξής: Άτοµα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Περιουσία Α.Ε.Ι. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι. για την κατα γραφή της περιουσίας τους και της χρηµατοδότησής τους από άλλες πηγές µε γνώµονα τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των σχετικών πό ρων. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 25 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθµ (2) Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων σε Κοινωφελή Επι χείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ ρώθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98 Α ), που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4) Την παρ. 1 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 και την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/ ) Την υπ αριθµ. 16/οικ.10819/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο θεσµικό πλαίσιο των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 6) Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/τ.Β ) απόφασή µας περί σύστασης αµιγούς δηµοτικής επι χείρησης µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών». 7) Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας της υπό σύσταση δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών και 8) Την υπ αριθµ. 61/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σελλών, περί µετατροπής της Αναπτυξια κής Επιχείρησης του Δήµου σε κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ», αποφασίζουµε: Τη µετατροπή της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του Δήµου Σελλών Νοµού Ιωαννίνων µε την επωνυµία: «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών», η οποία είχε συσταθεί µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1808/ τ.β ) απόφασή µας, σε Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδι ωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Δήµων Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυµία της επιχείρησης είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ» Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ. του ν. 3463/2006, υπάγεται στην κατηγο ρία των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι: Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως: η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθµού, η λειτουργία ΚΑΠΗ, η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό νες ουσίες, η λειτουργία δηµοτικού ιατρείου, η υλοποίηση προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συµπεριφορά, η υλοποίηση προγράµµατος για την ελληνική γλώσ σα στους µετανάστες, η υλοποίηση προγράµµατος για την αναψυχή ατόµων µε αναπηρία η υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγ γύης όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ η δηµιουργία παιδικών σταθµών Η δηµιουργία γενικά δοµών κοινωνικής µέριµνας, προστασίας και αλληλεγγύης η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήµου. Β. Η παιδεία, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός και ιδίως: η λειτουργία βιβλιοθήκης, η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ ντρου, η λειτουργία µουσείου, η λειτουργία πινακοθήκης, η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου, η λειτουργία φιλαρµονικής, η λειτουργία ωδείου, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι κής, η λειτουργία γυµναστηρίου, η λειτουργία αθλητικού κέντρου, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων., η δηµιουργία τµηµάτων µαζικού αθλητισµού και δι αφόρων αθληµάτων Γ. Το περιβάλλον, (µε εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου

4 13866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τη λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρω σης νεκρών) και ιδίως: η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραµµάτων προ στασίας της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε ριοχής, η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ πανσης σε περιοχές του οικείου Δήµου. Η λειτουργία σφαγείων. Δ. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, Ε. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι µεταξύ τους συνα φείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λει τουργία κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής κλπ. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή κοινωφελούς επιχείρη σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της επιχείρησης είναι τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 5 ΕΔΡΑ Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήµου Σελλών του Νοµού Ιωαννίνων Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήµος στην επιχείρηση ανέρχεται σε (5.000,00 ), το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό έτους Άρθρο 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7)Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρω τές του, από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρό σωποι του Δήµου εκ των οποίων ένας (1) εξ αυτών της µειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της περιοχής και τρεις (3) είναι δηµότες ή κά τοικοι του Δήµου Σελλών, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, µειώνοντας αντίστοιχα τον αριθµό συµµετοχών των δηµοτών ή κατοίκων. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου Δηµοτικού Συµβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη φία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντι κατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε. Το Δηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του Διοι κητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ Πόροι της επιχείρησης είναι: Η χρηµατοδότηση από το Δήµο Σελλών για τις δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06 Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Οι Δωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυ σικά πρόσωπα. Λοιπές επιχορηγήσεις Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των εγκαταστά σεών της Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. Κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 9 ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους λόγους: Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική πράξη. Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, µε από φαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία αποµένουν, περιέρχονται στο Δήµο που τη συνέστησε. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της Δηµοτικής Επιχείρησης µε την

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επωνυµία: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήµου Σελλών. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, διαχεί ριση και εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές µε τις Δηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Η επιχείρηση έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοι χείων (άρθρο 260 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισµού του Δήµου Σελλών ύψους 5.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισµό έτους (Κ.Α σελίδα 4 του προϋπολογισµού Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2009 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Αριθµ. 10/15066 (3) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10/26912/ απόφα σης µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και πα ροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21Α ) «Κώδι κας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Περί Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας». 3. Τον Οργανισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/ νίκης, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 392/τ.Β ), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθμ. 10/26912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότη σης υπογραφής εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ», στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτής, που δηµοσιεύθηκε στις (Φ.Ε.Κ. 1919/τ.Β ). 5. Το υπ αριθμ. 13/οικ. 5817/ έγγραφο της Δ/ νσης Κτηνιατρικής από το οποίο προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω απόφασης για την εύρυθµη λειτουργία της Δ/νσης, αποφασίζουμε: Τροποποιούµε την υπ αριθμ. 10/2.6912/ απόφασή µας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξου σιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟ ΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής και στους Προϊστάµενους των Τµηµάτων αυτής, ως εξής: Μεταβιβάζονται οι εξής αρµοδιότητες από το Κεφ. Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της Διεύθυνσης ως ακολούθως: Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εµπόρων ζώ ντων ζώων. 3. Τη χορήγηση κωδικού καταχώρησης εκµετάλλευσης και εγκατάστασης βάσει του π.δ. 184/1996. Γ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΔΥ) 2. Τις αποφάσεις έγκρισης και καταχώρησης Εµπόρων, στο Μητρώο Εµπόρων (Κ.Υ.Α / , ΦΕΚ Β 726). 3. Τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για τη µεταφορά ζωικών τροφίµων. Δ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) 2. Τη χορήγηση άδειας µεταφοράς σπονδυλωτών ζώων για ταξίδια διάρκειας µέχρι οκτώ ώρες, µέχρι 12 ώρες και ταξίδια διάρκειας άνω των οκτώ ωρών σύµφωνα µε τον Καν. 1/ Εγγραφή στο µητρώο εκτροφών ωοπαραγωγών ορ νίθων. Χορήγηση αριθµού καταχώρησης. Ε ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2. Χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου για µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων. ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥ ΜΑΤΩΝ 2. Τη θεώρηση εγγράφων καταγραφής ζώντων δίθυρων µαλακίων. Ζ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΤ)

6 13868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ, ΣΟΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ ΚΩΝ, ΣΙΝΔΟΥ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και στους Προϊσταµένους των γραφείων Αγρ. Κτηνιατρείων Απτής και Ν. Μαλγάρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 10/26912/ απόφασή µας. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση της στην Ε.τ.Κ. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2009 Ο Νοµάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθµ. οικ. 972 (4) Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού κατάθεσης ποσών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι επαγγελµατίες πω λητές Λ/Α «ως ηµερήσιο δικαίωµα» και ορισµός υπολόγου είσπραξης και κατάθεσης του ηµερήσιου δικαιώµατος των παραγωγών πωλητών των Λ/Α. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α), όπως τρο ποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) και το άρθρο 13 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100Α). 2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98Α)». 3. Το π.δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (ΦΕΚ 53Α). 4. Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 5. Την αριθ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφα ση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτε ρικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθµ. 5596/ (ΦΕΚ 806/Β/ ) απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας για τον «Καθορισµό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης ηµερησίου δικαιώµατος, από τους προσερχόµενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελµατίες και παρα γωγούς), αρµοδιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων», Αποφασίζουµε οµόφωνα: 1ο. Το άνοιγµα ειδικού τραπεζικού λογαριασµού σε επιλεγµένη Τράπεζα, όπου θα κατατίθεται το «ηµερήσιο δικαίωµα» Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5596/ Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2ο. Τον ορισµό υπόλογου υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, µε τον αναπληρωτή του, για την είσπραξη του «ηµερήσιου δικαιώµατος» των πα ραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών, καθώς και διεκπε ραίωσης οποιαδήποτε άλλης συναλλαγής και απόδοσης λογαριασµού, όπως προβλέπεται από την ίδια ως άνω Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και άλλες συναφείς διατάξεις, και κατάθεσης του ποσού αυτού στον ειδικό προς τούτο Τραπεζικό λογαριασµό. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 969 (5) Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2 και 5, του ν. 3377/2005, όπως ισχύει. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 4 παρ. 2. και 5 όπως ισχύει. 4) Τον ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 1β. 5) Τον ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/ ) «Τροποποί ηση του π.δ. 237/1986» και άλλες διατάξεις, άρθρο 12 παρ. 8. 6) Το π.δ. 51/06 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προϋ ποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών». 7) Το π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 8) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 4, παρ. 4 και 5, τον ν. 3377/2005, όπως ισχύει, αποτελούµενη από τους παρακάτω: 1. Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο. 2. Εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήµων και Κοινο τήτων Ν. Τρικάλων. 3. Εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 4. Εκπρόσωπο του Εµπορικού Συλλόγου. 5. Εκπρόσωπο του Τµήµατος Τροχαίας. 6. Εκπρόσωπο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαι οτήτων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολεοδοµίας και Περ/ντος της Ν.Α. Τρικάλων. 8. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Ν. Τρικά λων. 9. Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η έκφραση γνώµης για: 1. την ίδρυση, µετακίνηση και κατάργηση των Λαϊ κών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3557/2007 άρθρο 12, παρ. 8 και ισχύει, και 2. τον καθορισµό του αριθµού των προς διάθεση αδει ών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Επαγγελµατικές άδει ες), ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών, που έχουν προηγουµένως διαγραφεί, και τις πραγµατικές ανάγκες των Λαϊκών Αγορών του Νοµού, που προβλέπεται από τον ν. 3377/2005 άρθρο 4, παρ.5, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3419/2005 άρθρο 26 παρ. 1β. και ισχύει. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες των διατάξεων περί συλλογικών οργάνων (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/1999). Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. οικ. 970 (6) Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής, που θα εισηγεί ται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο την τοποθέτηση των πωλητών Λ/Α στις κενές ή τις νέες θέσεις στις Λα ϊκές Αγορές του Νοµού. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις». 2) Τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Τροπο ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις». 3) Τον ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του Εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». Αρθρ. 4, παρ ) Το π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Όροι και προ ϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», άρθρο 11, παρ.2ε2. όπως ισχύει. 5) Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτ/σης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση», όπως ισχύει. 6) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων «Εσωτερικός Οργανισµός Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων», όπως ισχύει, αποφασίζουµε οµόφωνα: Τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11, παρ. 2, ε2 αποτελούµενη από: 1) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων, ως πρόεδρο, 2) Δύο (2) υπαλλήλους της Ν.Α. Τρικάλων 3) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλό γου ή Σωµατείου επαγγελµατιών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικάλων, 4) Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου ή Σωµατείου παραγωγών πωλητών Λ/Α Νοµού Τρικά λων, Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλ ληλος του Τµήµατος Εµπορίου της Ν.Α. Τρικάλων. Η γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Τρικάλων. Έργο της Επιτροπής είναι η: 1) παραλαβή των αιτήσεων των πωλητών (παραγωγών και επαγγελµατιών) Λαϊκών Αγορών, που επιθυµούν να τοποθετηθούν στις κενές ή στις νέες θέσεις στις Λ/ Α του Ν. Τρικάλων, µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν νόµιµα άδεια πωλητών (άρθρο 11, παρ. 1 α, 2 α, δ του π.δ. 51/2006), 2) αξιολόγηση αυτών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 στ του ίδιου άρθρου του π.δ. 51/2006 και 3) εισήγηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της τοποθέ τησης των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις στο χώρο των Λαϊκών Αγορών. Η απόφαση αυτή ελήφθη οµόφωνα από τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κατά την 8η Συνεδρίαση του 2009 ( ) και έλαβε τον υπ αριθµ. 42/ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίκαλα, 22 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Αριθµ. απόφ. 11 (7) Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ερ γασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 3731/ άρθρο 20 παρ Την υπ αριθμ. 26/ απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου για την µεταφορά εργαζοµένων ΑΜΕΑ από την Κοινωφελή επιχείρηση στο Δήµο και στα Νοµ. πρόσωπα του Δήµου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως προπο ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3613/2007 άρθρο Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του Νοµ. Προσώπου Δηµοτικό Στάδιο δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισµός προσό ντων διορισµού σε θέσεις του φορέων του Δηµόσιου

8 13870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοµέα» και των τροποποιητικών αυτού όπως ισχύ ουν. 6. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κωδικός κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθ. στους Κ.Α µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: Την σύσταση των παρακάτω προσωρινών προσωπο παγών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατά εκπαιδευτική βαθµίδα ειδικότητα και αριθµό. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ βοηθητικού προσωπικού Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από φασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ περίπου για το έτος 2009 και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμ. στους Κ.Α. µισθοδοσίας 6021, πρόσληψη προσωπικού ΥΕ (Αορίστου Χρόνου) του προϋπολογισµού του έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Για τα επόµενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ ετησίως η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοι χους προϋπολογισµούς. Καισαριανή, 13 Μαΐου 2009 Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 22/12/2014 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 154 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: 6 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Γ-ΔΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα