Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: Αριθμ. Πρωτ Φ Αθήνα 16 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την καθ υπέρβαση εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας, σε ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, έτους 2008». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: 1. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς: α. Του άρθρου 4 του Ν. 2226/94 (Α 122) Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις», β. Του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3511/06 (Α 258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση αποστολής του και άλλες διατάξεις». γ.του Π.Δ. 174/1983, "Κανονισμός Πυρ/κής Ακαδημίας" (Α' 60) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δ. Του Π.Δ/τος 53/1989 "Προαγωγές Πυρ/κού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων (Α'26). ε. Του Π.Δ. 65/2007 «Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α 75). 2. Την Φ.109.1/ απόφαση Υ.Δ.Τ. (Β 813) «Καθορισμός των μαθημάτων και της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας των υποψηφίων που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ.1(δ) του Ν.2226/1994». 3. Την υπ αριθ. 2/22755/0022/ Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών- Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων «Επανακαθορισμός αποζημίωσης στις γραπτές εξετάσεις» (ΦΕΚ 899 τ. Β/ ) 4. Την Φ.109.1/ Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης. «Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β 862). 5. Την 3102 Φ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για τη Σχολή Ανθ/γών της Πυρ/κής Ακαδημίας για το έτος 2008». α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την καθ υπέρβαση εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας, σε ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις και ορίζουμε: 1

2 Α. Η μ ε ρ ο μ η ν ί α διενέργειας διαγωνισμού: Την ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:30 στις εγκαταστάσεις της Πυρ/κής Ακαδημίας στη θέση Καλυφτάκη Κάτω Κηφισιά. Β. Α ρ ι θ μ ό ς ε ι σ α κ τ έ ω ν: 1. Ο αριθμός των εισακτέων σύμφωνα με την υπ'αριθ Φ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης ορίστηκε σε τέσσερες (4) άνδρες και γυναίκες Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, ήτοι ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 2. Δεν ορίζεται θέση για τους υποψηφίους που τυχόν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες (άρθρο 2 του ΠΔ 53/1989) γιατί το ποσοστό που αντιστοιχεί για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων για αυτούς είναι μέχρι 10% άρα (4 Χ 10%= 0,4) και τα κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη, επομένως οι ανωτέρω δεν δικαιούνται θέση. 3. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων είναι μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων. Γ. Π ρ ο σ ό ν τ α υ π ο ψ η φ ί ω ν: 1.- Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών έχουν Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του στρατού ξηράς και δεν έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Πρ. Δ/τος 170/ Κωλύματα συμμετοχής :Υποψήφιος που τιμωρήθηκε με την ποινή της «αργίας δι απολύσεως ή προσκαίρου παύσεως» κατά την τελευταία, μέχρι της εκδόσεως της παρούσας Απόφασής μας, τριετία αποκλείεται της συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 73 του Π.Δ. 174/1983. Υποψήφιοι που τιμωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της διαταγής προκήρυξης των εξετάσεων μέχρι την εισαγωγή τους στην Ακαδημία με ποινή «αργίας δια προσκαίρου παύσεως ή αργίας δι απολύσεως» αποκλείονται των εξετάσεων ή διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 98 του Π.Δ. 174/1983. Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους: 1.Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ανωτέρω εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθ/γών πρέπει να υποβάλλουν ιεραρχικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Αίτηση συμμετοχής όπως το επισυναπτόμενο "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α'" του Π.Δ. 174/1983 σε τετρασέλιδη κόλλα αναφοράς. (β) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τον Διοικητή της Υπηρεσίας για το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε ξένη γλώσσα και ποια. (γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 2.Κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθούν από τους υπευθύνους με προσοχή και ακρίβεια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 του Π.Δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.8 του Π.Δ. 426/94. 2

3 Ε. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: (1). Άπαντα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους μέχρι την στον Διοικητή ή Διευθυντή τους και προκειμένου για τους υπηρετούντες στο Α.Π.Σ στο Διευθυντή της Διεύθυνσης οι οποίοι εκφέρουν γνώμη στην δεύτερη σελίδα της αίτησης τους. Οι Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις υποβάλλουν συγκεντρωτική αλφαβητική κατάσταση των υποψηφίων στη Δ/νση ΙΙΙ Τμήμα 5ο μέχρι στο FAX και στη συνέχεια με τη συνήθη αλληλογραφία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Π.Δ. 174/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ.426/94 και ισχύει σήμερα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στους αμέσως ιεραρχικά Προϊσταμένους, μέχρι και αυτοί απευθείας στο Α.Π.Σ. μέχρι (2). Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν θα γίνονται δεκτά, πλην του τίτλου σπουδών που μπορεί να υποβληθεί μέχρι την ημέρα έναρξης των εξετάσεων (εδαφ. ε της παρ. 3 του άρθρου 69 του Π.Δ. 174/1983). Για την περίπτωση αυτή οι Διοικητές θα αναφέρουν στο αρμόδιο Τμήμα του Α.Π.Σ., με αναφορά, το όνομα του υποψηφίου που υποχρεούται να προσκομίσει τον τίτλο σπουδών μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της αίτησης συμμετοχής δεν γίνονται αποδεκτοί. ΣΤ. Έλεγχος δικαιολογητικών: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 71 του Π.Δ.174/83,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ.426/94 και θα συνταχθούν οι πίνακες που προβλέπονται οι οποίοι θα κυρωθούν από τον Αρχηγό του Π.Σ. Ζ. Ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά: Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες που τυχόν θα εισαχθούν στην Ακαδημία με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός των ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών που θα υποστούν, θα αποβληθούν και από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο72 του Π.Δ.174/83. Η. Ικανοί και αποκλειστέοι υποψήφιοι: 1.Οι υποψήφιοι/ες, πριν από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κριθούν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ικανών & Αποκλειστέων σύμφωνα με το άρθρο 73 του Π.Δ/τος 174/1983 που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Οσοι από τους υποψήφιους/ες χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους εκτός υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων (άρθρο 74 Π.Δ.174/83).Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω επιτροπή σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα τους κοινοποιηθεί ο αποκλεισμός. 3.Μετά τον καταρτισμό των πινάκων του άρθρου73 του Π.Δ.174/83 θα ακολουθήσει διαταγή μας που θα ορίζει τους ικανούς/ες και αποκλειστέους/ες και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Θ. Υγειονομική εξέταση υποψηφίων: Πριν από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι/ες θα παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυρ/κού Σώματος του Νομού Αττικής για εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Π.Δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 11 του Π.Δ.426/94. Ι. Διενέργεια Εξετάσεων: 1. Η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων θα ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 99 του Π.Δ. 174/84, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 122/2001 το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 65/2007 και ισχύει σήμερα. 2. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού σε γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα: 3

4 - Έκθεση - Πυροσβεστική Τέχνη - Πυροσβεστική Νομοθεσία - Φυσική - Χημεία - Ξένη γλώσσα (προαιρετικά) α) Κατά την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν σε χρόνο δύο (2) ωρών ένα θέμα με σκοπό να ελεγχθεί η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική συγκρότηση των υποψηφίων. Η εξέταση των άλλων τεσσάρων (4) μαθημάτων πραγματοποιείται μία μόνο φορά σε ενιαία εξεταστική διαδικασία σε χρόνο δύο (2) ωρών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών, αποτελούμενη από εκατό (100) ερωτήσεις - θέματα που περιλαμβάνει τέσσερεις (4) εξεταστικές ενότητες με είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις - θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Υποψήφιοι που δε συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον ογδόντα (80) μορίων- βαθμών, που προκύπτει ισομερώς (40-40) από την βαθμολογία στο μάθημα της Έκθεσης και την βαθμολογία στην ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων, θεωρούνται ως αποτυχόντες του διαγωνισμού και δεν συμμετέχουν σε καμία άλλη διαδικασία αυτού. Όσοι από τους υποψηφίους επιλέξουν να διαγωνιστούν στην ξένη γλώσσα, θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στην ορθογραφία και μετάφραση 10 στίχων κειμένου ξένης γλώσσας στην Ελληνική, 10 στίχων Ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και ανάπτυξη γραμματικών παρατηρήσεων στην ξένη γλώσσα σε χρόνο μίας (1) ώρας. Επίσης θα ακολουθήσει προφορική εξέταση με μορφή συνέντευξης από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Από το μέσο όρο της βαθμολογίας γραπτών και προφορικών θα προκύψουν οι αντίστοιχοι βαθμοί-μόρια τα οποία θα προσμετρηθούν στην βαθμολογία των άλλων τεσσάρων (4) μαθημάτων. β) Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας στον οικείο πίνακα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολόγηση στο μάθημα της Έκθεσης, των τεσσάρων (4) μαθημάτων, της ξένης γλώσσας (προαιρετική) καθώς και η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας στα πυροσβεστικά καθήκοντα. γ) Η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας των υποψηφίων γίνεται ως ακολούθως: Για τα πρώτα δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι λαμβάνουν τέσσερεις (4) μονάδες για κάθε έτος άσκησης πυροσβεστικών καθηκόντων μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Για κάθε επιπλέον έτος προϋπηρεσίας πάνω από τα δέκα (10) έτη οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο (2) μονάδες. Η προϋπηρεσία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών. Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται πλήρες έτος, ενώ χρόνος μικρότερος δεν υπολογίζεται. Για τους μεταταγέντες στο Πυροσβεστικό Σώμα από τη Δασική Υπηρεσία υποψηφίους, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2612/1998 (Α 112) καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 2800/2000, ο χρόνος ενασχόλησης στη Δασική Υπηρεσία για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας. Για τους υποψηφίους που μετατάχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2612/1998 στο Πυροσβεστικό Σώμα, η προϋπηρεσία τους αρχίζει από την ημερομηνία της μετάταξης. Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ο χρόνος που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφαιρείται κατά τις κρίσεις. δ) Ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας στο μάθημα της Έκθεσης, της βαθμολογίας στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα και της ξένης γλώσσας (προαιρετικά) προστίθεται στη βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας, το άθροισμα αυτών πολλαπλασιάζεται επί 100 και ο αριθμός που εξάγεται αποτελεί τη γενική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Κατά της μοριοδότησης των ετών προϋπηρεσίας επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που άρχεται της επομένης της ανάρτησης των σχετικών πινάκων, η άσκηση έγγραφης ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της. Η ένσταση υποβάλλεται 4

5 στην Υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου και διαβιβάζεται αυθημερόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, όπου στη συνέχεια εξετάζεται από τον Αρχηγό για τον έλεγχο της βασιμότητας και ακρίβειας των ισχυρισμών και ελέγχεται η νομιμότητα στη βαθμολόγηση. Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή εσφαλμένος υπολογισμός των πραγματικών στοιχείων της προϋπηρεσίας, παραγγέλλεται η διόρθωση αυτών και η ανασύνταξη των πινάκων και στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες. 3.- Για τη διενέργεια των εξετάσεων συγκροτείται Γενική Επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων η οποία έχει την γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων, δίδει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα με τα προσφορότερα μέσα και τρόπους, ώστε να εξασφαλιστεί το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενη στο έργο της από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που θα οριστούν με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα συγκροτηθούν οι εξής Επιτροπές: α) Κατάρτισης Θεμάτων για το μάθημα της Έκθεσης β) Κατάρτισης Ερωτήσεων για την ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων και της ξένης γλώσσας. Στην Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων για το μάθημα της Έκθεσης μετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος ως Πρόεδρος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα προς το εξεταζόμενο υπ αυτών αντικείμενο. Στην Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, στις οποίες θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι κατά την ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων και της ξένης γλώσσας, μετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος ως Πρόεδρος και ως μέλη, από ένας (1) καθηγητής για το μάθημα της Φυσικής, το μάθημα της Χημείας και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που θα προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από ένας (1) Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος για το μάθημα της Πυροσβεστικής Τέχνης και το μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, που έχουν διατελέσει ως καθηγητές στα υπό εξέταση μαθήματα στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η Επιτροπή καταρτίζει συνολικά τρία (3) θέματα των εκατό (100) ερωτήσεων κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις από τα τέσσερα (4) εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός της ξένης γλώσσας. Και οι δύο προαναφερόμενες Επιτροπές παραδίδουν τα θέματα που θα έχουν καταρτίσει, εντός κλειστού φακέλου, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημέρα που προηγείται των εξετάσεων. Τέλος, στο κτίριο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στην κλήρωση των προς εξέταση ζητημάτων στο μάθημα της Έκθεσης, των τεσσάρων (4) μαθημάτων και της ξένης γλώσσας, τα οποία θα αποσταλούν ταυτόχρονα με τρόπο πρόσφορο και ασφαλή στην Πυρ/κη Ακαδημία. ΙΑ. Εξεταστέα μαθήματα και ύλη αυτών: Καθορίζονται με λεπτομέρεια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 1.Οι Διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Σώματος να κοινοποιήσουν την Απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους/ες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια δικαιοδοσίας των, και να αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής διεξοδικά 5

6 ώστε να αποκλεισθεί κάθε παρερμηνεία όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των αναφερομένων. Η παρούσα να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι. 2. Πυρονόμοι, Αρχ/στες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές και ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις σε απλό χαρτί ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι δηλώσεις αυτές αφού θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής τους από τους Διοικητές ή προϊσταμένους των υπηρεσιών του Σώματος να τεθούν στον τηρούμενο από εσάς ατομικό τους φάκελο. 3. Να αναφερθεί λήψη της παρούσης στις έδρες των Περ/κών Δ/σεων και αυτές συγκεντρωτικά στο Α.Π.Σ. Οι ειδικές υπηρεσίες, το Τ.Α.Υ.Π.Σ. και το Ε.Τ.Υ.Π.Σ. θα αναφέρουν απευθείας στο Α.Π.Σ. 4. Παρακαλούμε για την ανακοίνωση και πιστή εφαρμογή της παρούσης. 5. Η παρούσα να μεταδοθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54 και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: -Δ/νσεις και τμήματα Α.Π.Σ Ο Αρχηγός Αθανάσιος Κοντοκώστας Αντιστράτηγος ΠΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο ΘΕΜΑ: "Καθορισμός εξεταστέας ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων για το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας", ( Αρθρο 4 παρ. 1δ του Ν. 2226/1994 και υπ' αριθ Φ / Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης). ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 1. Ελληνικά Σύνταξη έκθεσης στην ελληνική γλώσσα σε γενικό θέμα που δίνεται με περιληπτικό τίτλο. 2. Πυροσβεστική Νομοθεσία Τα παρακάτω Ν. Δ/γματα και Π. Δ/γματα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα. α. Ν. Δ/γμα 343/1969 (Φ.Ε.Κ. τ.α 238/ ) "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας". β. Ν. Δ/γμα 935/1971 (Φ.Ε.Κ. τ.α 149/ ) "Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος". γ. Π. Δ/γμα 210/1992 (Φ.ΕΚ. τ.α 99/ ) "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος". δ. Π. Δ/γμα 305/1992 (Φ.Ε.Κ. τ.α 152/2-2-92) "Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξ/κών του Πυροσβεστικού Σώματος". ε. Π. Δ/γμα 170/1996 (Φ.Ε.Κ. τ.α 131/ ) Κεφάλαιο Β "Κανονισμός μεταθέσεων". 3. Πυροσβεστική Τέχνη α. Όλη η ύλη που περιέχεται στο βιβλίο "Μαθήματα Πυροσβεστικής Τέχνης" Π.Ε 11 του τέως Αρχηγού κ. Γεωργίου Αντωνόπουλου. β. Από το βιβλίο "Πυροσβεστική Εκπαίδευση" Π.Ε. 12 του Α.Π.Σ., τα κεφάλαια ΣΤ (ολόκληρο) και Η μέχρι και τη σελίδα

8 4. Φυσική Από τα βιβλία: α. "ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου" Π. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ, Α. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ, Ν. ΣΦΑΡΝΑΣ, Ι. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Τα Κεφάλαια 1 μέχρι και 4 (εκτός τις παρ. 1.2 και 4.3). Το παράρτημα της γεωμετρικής οπτικής από σελ 131 έως 137 δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. β. "ΦΥΣΙΚΗ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας " Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ, Β. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ν. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, Σ. ΟΒΑΔΙΑΣ, Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ, Μ. ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ, Α. ΨΑΛΙΔΑΣ έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Τα κεφάλαια 3 και 4 (εκτός την παρ ). 5. Χημεία α. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Β Τάξης Λυκείου Γενικής Παιδείας» ΣΤ. ΛΙΟΔΑΚΗ Δ. ΓΑΚΗ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΛΛΗ, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.: Τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5 β. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Β Τάξης Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» των ιδίων συγγραφέων. Τα κεφάλαια 1, 2, 3 γ. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Γ Τάξης Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» των ιδίων συγγραφέων. Τα κεφάλαια 2, 3, 4 Οι Ασκήσεις της Φυσικής και της Χημείας θα είναι από την καθορισμένη ύλη των παραπάνω βιβλίων. Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο Φυσικής και Χημείας το οποίο να περιλαμβάνει όμως την ανωτέρω ύλη. 6. Ξένες Γλώσσες (προαιρετικά) Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική α. Γραπτή εξέταση στην ορθογραφία και μετάφραση 10 στίχων κειμένου ξένης γλώσσας στην Ελληνική, 10 στίχων ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και ανάπτυξη γραμματικών παρατηρήσεων στην ξένη γλώσσα. β. Προφορικά με μορφή συνέντευξης από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Αθήνα, O Δ/ντής Εκπαίδευσης Σαξιώνης Βασίλειος Επιπυραγός 2

9 ΠΡΟΣ Την Διοίκησή του ενταύθα ΣΧΕΤ: Φ / ΑΙΤΗΣΗ Του Πυρ/στη ( ) 1. Σας αναφέρω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω του στον διαγωνισμό για την καθ υπέρβαση εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών έτους 2008 της Πυρ/κης Ακαδημίας. υποβάλλω:. «Για συμμετοχή στον διαγωνισμό για την καθ υπέρβαση εισαγωγή στη Σχολή Ανθγων της Πυρ/κής Ακαδημίας έτους 2008» 2. Συνημμένα ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Συνολικός Χρόνος Προϋπηρεσίας στο Σώμα: (πχ) Εννέα (9) ΕΤΗ Επτά (7) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ Έξι (06) ΗΜΕΡΕΣ Γραμματικές γνώσεις (πτυχίο):.. Ο ΑΙΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο ανωτέρω έχει τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Πυρ/στης ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

10 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Π.Υ.. Για τον Πυροσβέστη ( ) Για τον ανωτέρω υποψήφιο γνωμοδοτώ ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα που προβέπονται από την 2 του άρθρου 70 του Π.Δ. 174/83 όπως αντικαταστάθηκε με την 8 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 426/94 και θεωρώ αυτό ΙΚΑΝΟ για την συμμετοχή του στις εξετάσεις. ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

11 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Δ.Π.Υ.(ή) Π.Δ.Π.Υ.. (πχ) Συμφωνώ με τη γνώμη του Διοικητή της Π.Υ.. ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

12 Π Ο Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Του Πυροσβέστη ( ) από κατατάξεως του μέχρι 16/7/ Επιβληθείσες ποινές Αρχή επιβάλλουσα την ποινή Ουδεμία ποινή του επιβλήθηκε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

13

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα