ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση"

Transcript

1 ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση Πια είναι η AEPO-ARTIS Ο οργανισµός AEPO-ARTIS αποτελείται από 27 οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων εκτελεστών που λειτουργούν σε 21 χώρες τις Ευρώπης και τους εκπροσωπεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Οι κύριοι στόχοι του οργανισµού AEPO-ARTIS είναι η ανάπτυξη και εξασφάλιση ευρύτερης αναγνώρισης της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων των εκτελεστών, µε την ενίσχυση της συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των εµπλεκοµένων οργανισµών και τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωµάτων των εκτελεστών, ιδιαίτερα µέσω διεθνών και Κοινοτικών νοµικών πλαισίων. Μέλη της AEPO-ARTIS είναι οι παρακάτω οργανισµοί: Αυστρία: LSG Βέλγιο: URADEX Τσεχία: INTERGRAM Κροατία: HUZIP ανία: GRAMEX και FILMEX Φινλανδία: GRAMEX Γαλλία: ADAMI και SPEDIDAM Γερµανία: GVL Ελλάδα: ΑΠΟΛΛΩΝ, ΙΟΝΥΣΟΣ και ΕΡΑΤΩ Ουγγαρία: EJI Λιθουανία: AGATA Ολλανδία: NORMA Νορβηγία: GRAMO Πολωνία: SAWP και STOART Ρουµανία: CREDIDAM Ρωσία: ROUPI Σλοβακία: OZIS και SLOVGRAM Ισπανία: AISGE Σουηδία: SAMI Ελβετία: SWISSPERFORM Ηνωµένο Βασίλειο: BECS Κάλυψη Οι καλλιτέχνες-εκτελεστές σε όλους τους πολιτιστικούς τοµείς µουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές κλπ. έχουν ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τα οποία στοχεύουν στην προστασία των παραστάσεων τους καθώς και την χρήση της εργασίας τους. Τα δικαιώµατα αυτά εισήχθησαν σε διεθνές επίπεδο και κατόπιν σε Ευρωπαϊκό. 15 χρόνια µετά από την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή νοµοθεσία των πρώτων προβλέψεων που έδιναν δικαιώµατα στους καλλιτέχνες-εκτελεστές η αναθεώρηση αυτού του τµήµατος που ονοµάζεται acquis communautaire (κοινοτικό κεκτηµένο) βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σε σύγκριση µε τα δικαιώµατα των συγγραφέων, αυτά των καλλιτεχνώνεκτελεστών είναι πολύ πιο πρόσφατα και µερικές πλευρές τους συνδέονται µε την εφαρµογή τους στην πράξη. Μια από αυτές αφορά την σπουδαιότητα των 1

2 δικαιωµάτων αµοιβής που υπόκεινται στη συλλογική διαχείριση. AEPO-ARTIS Μελέτη 2007 Στόχος της µελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση του acquis communautaire (κοινοτικό κεκτηµένο) σ αυτή καθεαυτή την προστασία των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Τσεχία, Κροατία, Γαλλία, Γερµανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Καλύπτει χώρες όπου τα δικαιώµατα των καλλιτεχνών-εκτελεστών υπήρχαν πριν η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία αρχίσει να ασχολείται µε αυτά όπως στη Γερµανία ή την Γαλλία καθώς επίσης και χώρες στις οποίες τα δικαιώµατα αυτά είναι νέα και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους είναι κυρίως από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όπως στην Ισπανία, την Ολλανδία και την Λιθουανία. Στην οµάδα περιλαµβάνονται παλιά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέα και µια υποψήφια χώρα. Αντανακλά µια ποικιλία εθνικών καταστάσεων όσον αφορά την φύση των δικαιωµάτων που παρέχονται στους καλλιτέχνες-εκτελεστές και τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης. Η µελέτη επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις παρακάτω πλευρές των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών: 1. ικαίωµα εύλογης αµοιβής για τις εκποµπές και δηµόσια εκτέλεση εµπορικών ηχογραφήσεων. 2. ικαίωµα διαθεσιµότητας για δηµόσια εκτέλεση. 3. Αµοιβή για ιδιωτική αντιγραφή σαν αντιστάθµισµα για εξαίρεση στο αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής. 4. ικαίωµα ενοικίασης. 5. ιαχείριση για εγγραφές στον οπτικοαουστικό τοµέα. 6. ιάρκεια προστασίας των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών. Τα παραπάνω καλύπτονται από το διεθνές νοµικό πλαίσιο τη συνθήκη της Ρώµης του 1961, τη συµφωνία TRIPS του 1994, τη Συνθήκη Εκτελέσεων και Εγγραφών WIPO (WPPT) του 1996 της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας κυρίως η Οδηγία 92/100/ΕΟΚ, Οδηγία 93/98/ΕΟΚ και Οδηγία 2001/29/ΕΚ 1 καθώς επίσης και τις εθνικές νοµοθεσίες. Σκοπίµως η µελέτη αυτή εστιάζεται σε πραγµατικά συγκεκριµένα γεγονότα τα οποία περιγράφουν πως και µέχρι ποιού σηµείου οι καλλιτέχνες-εκτελεστές απολαµβάνουν τα δικαιώµατα τους. Νοµικά και εµπειρικά οικονοµικά δεδοµένα συγκρίνονται µεταξύ τους και αντιπαραβάλλονται µε περιγραφές πρακτικών διαχείρισης δικαιωµάτων. Οι πληροφορίες συλλέγησαν άµεσα από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων καλλιτεχνών-εκτελεστών και από συνδικάτα στις χώρες που καλύπτει η µελέτη προκειµένου να αξιολογηθούν σωστά οι άµεσες ορατές επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στην κατάσταση των καλλιτεχνών-εκτελεστών να υπογραµµιστούν πιθανά µη ικανοποιητικά µέτρα ή µέτρα που δεν έχουν προβλέψεις και να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση της προστασίας της εκτέλεσης. Κύρια ευρήµατα και προτάσεις 1 Οδηγία 92/100/ΕΟΚ της 19 Νοεµβρίου 1992 για τα δικαιώµατα ενοικίασης και δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα που έχουν σχέση µε τα πνευµατικά δικαιώµατα στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας (διαγραµµένη και αντικαθιστάµενη από την κωδικοποιηµένη της έκδοση, η οδηγία 2006/115/ΕΚ), Οδηγία 93/98/ΕΟΚ της 29 Οκτωβρίου 1993 που εναρµονίζει τον όρο προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων (διαγραµµένη και αντικαθιστάµενη από την κωδικοποιηµένη της έκδοση, η οδηγία Directive 2006/116/EΚ) και η Οδηγία 2001/29/EΚ της 22 Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πλευρών των πνευµατικών δικαιωµάτων και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία των πληροφοριών. 2

3 Ενώ η εφαρµογή ορισµένων τύπων δικαιωµάτων είναι ακόµη σε στάδιο ανάπτυξης σε µερικά κράτη έχει δοκιµαστεί σε άλλα. Η µελέτη δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο είχε και ακόµη έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην απολαβή και εξάσκηση των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών. Οι καλλιτέχνες-εκτελεστές εξασκούν τα δικαιώµατα τους και µέσω συλλογικής διαχείρισης και σε ατοµικό επίπεδο µέσο συµβάσεων. Όµως σύµφωνα µε παρατηρήσεις φαίνεται ότι παρά τις επωφελείς απόψεις που συγκεκριµένες συλλογικές συµφωνίες εισήγαγαν σε ορισµένα άρθρα συµβάσεων, για τους περισσότερους καλλιτέχνες-εκτελεστές η κοινή πρακτική είναι να µην έχουν εναλλακτική παρά να παραιτηθούν από όλα τα αποκλειστικά δικαιώµατα του ταυτόχρονα για µια εφάπαξ καταβολή όταν υπογράφουν τη σύµβαση εργασίας ή ηχογράφησης ή άλλης καταγραφής. Ένα γενικό προκαταρτικό εύρηµα αφορά τη σπουδαιότητα για τους περισσότερους καλλιτέχνες-εκτελεστές του «δικαιώµατος της αµοιβής που µπορούν να έχουν αφού έχουν µεταφέρει τα αποκλειστικά τους δικαιώµατα. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δίνονται στους καλλιτέχνες-εκτελεστές ορισµένα αποκλειστικά δικαιώµατα τα οποία απαιτούν την προηγούµενη τους εξουσιοδότηση πριν τη χρήση της εκτέλεσης ηχητική ή οπτικοαουστική εγγραφή για παράδειγµα. Παρόλα αυτά στην πράξη οι περισσότεροι καλλιτέχνες-εκτελεστές θα πρέπει να αποποιηθούν της εξάσκησης των δικαιωµάτων αυτών προς όφελος αυτών που θα εγγράψουν και θα κάνουν περαιτέρω χρήση των εκτελέσεων. Έχοντας µεταφέρει τα αποκλειστικά δικαιώµατα τους οι καλλιτέχνες-εκτελεστές διατηρούν κάποια δικαιώµατα αµοιβής που γενικά θεωρούνται ότι δεν αποποιούνται και δεν µεταφέρονται. Αυτά τα αποµείναντα δικαιώµατα δεν παρέχουν στους καλλιτέχνες-εκτελεστές τη δυνατότητα εξουσιοδότησης ή πρόληψης της χρήσης των εκτελέσεων τους αλλά καθιστούν δυνατόν να λάβουν την κατάλληλη αµοιβή για τη χρήση της εκτέλεσης. Σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/100 και 2001/29, οι καλλιτέχνεςεκτελεστές έχουν 3 κύριες εγγυήσεις για αµοιβή των για την χρήση των εκτελέσεων τους οι οποίες δεν είναι το αποτέλεσµα της εξάσκησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων τους: - εύλογης αµοιβής για εκποµπές και δηµόσια εκτέλεση εµπορικών ηχογραφήσεων; - αµοιβή για ιδιωτική αντιγραφή σαν αντιστάθµισµα για εξαίρεση στο αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής; - εύλογη αµοιβή για ενοικίαση σε περιπτώσεις που το αποκλειστικό δικαίωµα ενοικίαση του καλλιτέχνη-εκτελεστή µεταφέρθηκε µέσω συµβατικών άρθρων. Μέχρι σήµερα η εξάσκηση αυτών των 3 κατηγοριών δικαιωµάτων αµοιβής αφορά το 95 % των εισπράξεων από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών. Η πλειοψηφία γενικά των εσόδων που συλλέγονται προέρχεται από την εύλογη αµοιβή για εκποµπή και δηµόσια εκτέλεση εµπορικών εγγραφών που αποτελούν το αντικείµενο της συλλογικής διαχείρισης και στα 10 κράτη και αποτελεί κατά µέσο όρο το 57 % του συνολικού ποσού που συλλέχθηκε. Η αµοιβή για ιδιωτική αντιγραφή αποτελεί το 38 % του συνολικού ποσού που συλλέγεται. Αποτελεί µια σηµαντική και πλήρως δικαιολογηµένη αµοιβή για τους καλλιτέχνες-εκτελεστές των οποίων οι εγγραφές αντιγράφονται ευρέως από 3

4 διάφορες πηγές σε ένα ευρύ φάσµα µέσων και συσκευών. Από τα 10 κράτη που ερευνήθηκαν µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο ο νόµος δεν προβλέπει καµιά αποζηµίωση στους κατόχους των δικαιωµάτων σε περιπτώσεις αναπαραγωγής για ιδιωτικούς µη κερδοσκοπικούς σκοπούς καθώς τέτοιου είδους ιδιωτικής αντιγραφής δεν εξουσιοδοτείται. Οι µελέτες πάντως έχουν δείξει ότι η ιδιωτική αντιγραφή αποτελεί κοινή πρακτική στο ΗΒ όπως και σε άλλες χώρες και η εθνική νοµοθεσία που την περίοδο αυτή αναθεωρείται µπορεί να εισάγει αλλαγές στον τοµέα αυτό. Όσον αφορά το δικαίωµα ενοικίασης, η κατάσταση διαφέρει ευρέως από το ένα κράτος στο άλλο αλλά δεν είναι ικανοποιητική. Αν και ο νόµος σε 9 από τα 10 κράτη που µελετήθηκαν, µε την εξαίρεση της Γαλλίας, ορίζει ότι εάν ο καλλιτέχνης-εκτελεστής έχει µεταβιβάσει το αποκλειστικό δικαίωµα ενοικίασης στην φωνογραφική εταιρεία ή τον παραγωγό της ταινίας, η αµοιβή αυτή αποτελεί λιγότερο από 1 % του συνόλου που συλλέγουν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης. Μέχρι σήµερα µόνο στη Γερµανία και Ισπανία και πολύ περιορισµένα στην Τσεχία συλλέγεται κάποια αµοιβή µέσω της συλλογικής διαχείρισης. Οι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι είτε γιατί αυτό το δικαίωµα αµοιβής έχει εφαρµοστεί πρόσφατα ή, το πιο συνηθισµένο, ο οργανισµός που ευθύνεται για την πληρωµή δεν ορίζεται από το νόµο και αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο και εµποδίζει τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να εξασκήσουν το δικαίωµα αυτό. Ένα άλλο εµπόδιο είναι η απουσία προβλέψεων που εδραιώνουν δικαίωµα αναγωγής στην συλλογική διαχείριση προκειµένου να εξασκήσει αυτό το δικαίωµα αµοιβής. Ακόµη δεν έχει συλλεχθεί αµοιβή για ενοικίαση µέχρι τώρα στον αναπτυσσόµενο τοµέα της ενοικίασης online. Υπό το φως αυτών των 3 τύπων χρήσης φαίνεται ότι θα πρέπει να τεθούν ορισµένοι γενικοί κανόνες στα πλαίσια νοµικών προβλέψεων που θα εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής διαχείρισης: - η συλλογική διαχείριση αυτών των τύπων της αµοιβής θα πρέπει να ενθαρρύνεται και όπου χρειάζεται να γίνει υποχρεωτική, - ο οργανισµός υπεύθυνος για την πληρωµή, ο χρήστης στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να ορίζεται σαφώς, - θα πρέπει να ορίζεται ότι η αµοιβή θα πρέπει να καταβάλλεται και να διανέµεται ευλόγως µεταξύ των κατηγοριών των εµπλεκοµένων κατόχων των δικαιωµάτων, - όπου δίνεται το δικαίωµα αµοιβής στους καλλιτέχνες-εκτελεστές δεν θα πρέπει να µεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο οργανισµό εκτός από τη συλλογική διαχείριση για τους συγκεκριµένους σκοπούς. Όλα αυτά τα στοιχεί υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά ποτέ δεν εµφανίζονται όλα µαζί στα άρθρα που καλύπτουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα. Στον τοµέα του ιαδικτύου και των νέων υπηρεσιών η εισαγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 2001 ενός νέου δικαιώµατος για την διαθεσιµότητα στο κοινό υπηρεσιών κατά παραγγελία έχει µέχρι τώρα αποδειχθεί τελείως αναποτελεσµατική για τους καλλιτέχνες-εκτελεστές. Ένας αριθµός τα συνοψίζει όλα: από τα 10 κράτη που ερευνήθηκαν µόνο ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης κατάφερε να συλλέξει ένα συνολικό ποσό 32 για όλους τους καλλιτέχνες-εκτελεστές το 2005! Σε µια περίοδο όπου όλου και περισσότερες 4

5 υπηρεσίες για κατέβασµα από το ιαδίκτυο αναπτύσσονται το ποσό αυτό υπογραµµίζει το εµφανές κενό µεταξύ της προστασίας που το κοινοτικό κεκτηµένο στοχεύει να δώσει στους καλλιτέχνες-εκτελεστές και το γεγονός του ότι είναι αδύνατο να έχουν την προστασία αυτή. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες-εκτελεστές µεταφέρουν αυτό το αποκλειστικό δικαίωµα διαθεσιµότητας µαζί µε όλα τα αποκλειστικά δικαιώµατα όταν υπογράφουν τη σύµβαση εργασίας ή εγγραφής. Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν έχει καταφέρει να λάβει υπόψη αυτή την κοινή χρήση: ενώ οι διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί για τις εκποµπές και τη δηµόσια εκτέλεση ηχογραφήσεων καλλιτεχνώνεκτελεστών για παράδειγµα, οι διατάξεις του κοινοτικού κεκτηµένου για διαθεσιµότητα online ηχογραφηµένων εκτελέσεων µέσω ζήτησης υπηρεσιών δεν δίνουν κανένα δικαίωµα αµοιβής στους καλλιτέχνες-εκτελεστές. Το αποτέλεσµα στην πράξη είναι ότι αυτό το δικαίωµα της διαθεσιµότητας απλά σηµαίνει κανένα όφελος για τους περισσότερους καλλιτέχνες-εκτελεστές. Ακόµη το δικαίωµα διαθεσιµότητας για υπηρεσίες κατά ζήτηση δεν καλύπτει όλους τους τύπους χρήσης του ιαδικτύου. Η χρήση Online, όπως οποιαδήποτε χρήση που υπόκειται στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της εύλογης αµοιβής προς τους κατόχους των δικαιωµάτων. Το σύστηµα που εφαρµόζεται για τη διαθεσιµότητα του δικαιώµατος θα πρέπει αναθεωρηθεί ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο για τους καλλιτέχνες-εκτελεστές. Η αντιµετώπιση που επιφυλάσσεται για εκτελέσεις στον οπτικοαουστικό τοµέα είναι τελείως αναχρονιστική: ενώ οι νέες υπηρεσίες online έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο κοινοτικό κεκτηµένο ο Ευρωπαίος νοµοθέτης συνεχίζει να εξαιρεί εκποµπές και δηµόσια εκτέλεση από τα δικαιώµατα των δηµόσιων καλλιτεχνών-εκτελεστών από τον οπτικοαουστικό τοµέα. Πραγµατικά έχει εδραιωθεί η προϋπόθεση τής µεταφοράς του δικαιώµατος ενοικιάσεις των καλλιτεχνών-εκτελεστών στον παραγωγό της ταινίας που µπορεί να επεκταθεί σε όλα τα αποκλειστικά δικαιώµατα των καλλιτεχνών-εκτελεστών. Η κατάσταση παραµένει µη εναρµονισµένη και ελλιπής όσον αφορά την δυνατότητα των καλλιτεχνών-εκτελεστών να διατηρούν και να εισπράττουν αµοιβή για τους διάφορους τύπους χρήσης των εγγραφών τους στον οπτικοαουστικό τοµέα. Το αποτέλεσµα της έλλειψης εναρµόνισης και σαφών διατάξεων για τους µηχανισµούς συλλογικής διαχείρισης στον τοµέα αυτό είναι ότι σε αρκετές χώρες οι καλλιτέχνες-εκτελεστές δεν µπορούν να εισπράξουν καµιά αµοιβή για τα οπτικοαουστικά τους δικαιώµατα. εν υπάρχει καµιά βάσιµη δικαιολογία για την γενική παραδοχή της µεταφοράς των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών στον παραγωγό στον οπτικοαουστικό τοµέα. Αυτή η παραδοχή δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να ενθαρρύνεται από Ευρωπαϊκές νοµοθετικές προβλέψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε µια διαδικασία αξιολόγησης της διάρκειας της προστασίας που παρέχεται στα συγγενικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των καλλιτεχνών-εκτελεστών. Ενώ τα δικαιώµατα των συγγραφέων διαρκούν µέχρι 70 χρόνια µετά τον θάνατο του συγγραφέα, τα δικαιώµατα των καλλιτεχνών-εκτελεστών προστατεύονται στην ΕΕ για µια περίοδο 50 χρόνια από την ηµεροµηνία της εκτέλεσης ή την πρώτη νόµιµη δηµοσίευση ή δηµόσια εκτέλεση. Το αποτέλεσµα είναι ότι µερικοί καλλιτέχνες- 5

6 εκτελεστές χάνουν τα δικαιώµατα των εκτελέσεων του ενώ είναι ακόµη στη ζωή. Σα µέτρο σύγκρισης τα συγγενικά δικαιώµατα στις ΗΠΑ προστατεύονται για 95 χρόνια. Σε µια περίοδο που ένας µεγάλος αριθµός Ευρωπαϊκών ακουστικών και οπτικοαουστικών εγγραφών υψηλής διαρκούς ποιότητας που ακόµη είναι πολύ δηµοφιλείς και τυγχάνουν εκµεταλλεύσεις σε µεγάλο βαθµό πλησιάζουν το τέλος της περιόδου προστασίας τους φαίνεται δικαιολογηµένο να επεκταθεί η περίοδος προστασίας των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών στα 95 χρόνια. Ακόµη τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι τα δικαιώµατα που διαχειρίζονται µέσω συλλογικής διαχείρισης αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό τµήµα, αν όχι την κύρια πηγή εσόδων που εισπράττουν οι καλλιτέχνες-εκτελεστές για την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους. Θέτοντας µια υποχρέωση που σχεδιάζεται από καλλιτέχνες-εκτελεστές στους εµπορικούς χρήστες και παραγωγούς να δίνουν στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δωρεάν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αναγκαίες να τους δώσουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τους κατόχους δικαιωµάτων θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα τους. Τέλος τα ευρήµατα αυτά τονίζουν την επίπτωση της εξάσκησης των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών στην δηµιουργία και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τη συµβολή των συστηµάτων συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων των καλλιτεχνών-εκτελεστών στο δυναµισµό και δηµιουργικότητα του πολιτισµού στην Ευρώπη. Οι τρέχουσες κατηγορίες δικαιωµάτων που παρέχονται στους καλλιτέχνεςεκτελεστές από το Ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο είναι κατάλληλες για ορισµένους τύπους χρήσης που περιλαµβάνουν τα νέα µέσα. Είναι πολύ σηµαντικό ο συνδυασµός των κατηγοριών δικαιωµάτων θα πρέπει να συµβαδίζει µε την ανάπτυξη µιας ισχυρής και δυναµικής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής αγοράς και να συµβάλουν στον εµπλουτισµό της. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους καλλιτέχνες-εκτελεστές να εξασκούν τα δικαιώµατα τους. 6

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000 2006 Γ Κ.Π.Σ. Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα Οδηγός Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα