ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις. ΑΘΗΝΑ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του νόμου αυτού: 1. Ως ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοούνται: α) Οι διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις β) Τα ακίνητα που περιήλθαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με διατάξεις νόμων γ) Τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς δ) οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης Άρθρο 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Με απόφαση Περιφερειάρχη, μπορούν να παραχωρούνται εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής για Θέματα Ακινήτων και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 3 του παρόντος, για τους κάτωθι σκοπούς: α. Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις β. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ επάγγελμα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη 2

3 γ. Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος δ. Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών, κάτω των κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους. ε. Για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση στ. Για αμμοληψίες καθώς και για τη λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιμήματος ζ. Για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος η. Για εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος θ. Για ανταλλαγή εκτάσεων με αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας 2. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του κατά περίπτωση, τυχόν, αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διάρκεια, το ύψος του τιμήματος παραχώρησης των εκτάσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται, με πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο, ένα τοπογράφο και ένα γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωματές τους. 2. Με πράξη του Περιφερειάρχη μπορεί να συνίστανται Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3

4 1. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Γνωμοδοτεί σχετικά με τη παραχώρηση εκτάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 2 β. Διορθώνει: αα) παραχώρητηρια, εφόσον πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του δικαιούχου, ή του εμβαδού των παραχωρηθέντων τεμαχίων ββ) τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία εφ όσον έχουν εμφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλματα ή λανθασμένες αναγραφές ονοματεπωνύμων και γγ) Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων μόνο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου κληρούχου 2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισμός τιμήματος μετέχει στην Επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δύναται να παραχωρεί: α) κατά χρήση, έναντι τιμήματος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, άνω των πέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ β) δωρεάν, κατά χρήση, κτηριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο δημόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε τηρείται βάση δεδομένων, όπου απεικονίζονται, ψηφιακά, όλα τα ακίνητα, διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 2.Το αρμόδιο όργανο οφείλει να καταχωρεί στη βάση δεδομένων κάθε μεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 4

5 3. Σε περίπτωση μη καταχώρησης, η αντίστοιχη πράξη είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για το Δημόσιο. 4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωμένων αγροκτημάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανομών. 5. Σε περίπτωση που το παραχωρούμενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» Η Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας», κατά τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται, με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, ένα νομικό σύμβουλο του Κράτους, ένα διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ και ένα υπάλληλο, με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού καθώς και τους αναπληρωτές τους. 2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συστήσει και δεύτερη Επιτροπή, ορίζοντας, ρητά, τις αρμοδιότητες που ασκεί η κάθε Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 5

6 3. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συστήνεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α) Εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων των Περιφερειαρχών και προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη τους. β) Εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του αυθαίρετου κατόχου της έκτασης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το εκτελεί. γ) Επιβάλλει πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης της έκτασης, ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής της αξίας. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την πάροδο 20 ημερών, από την κοινοποίηση του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιμο δε βεβαιώνεται, αν ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει την έκταση, εντός της παραπάνω προθεσμίας, με υπεύθυνη δήλωση, που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται, αυθημερόν, στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα εντός της έκτασης, η Επιτροπή ενημερώνει, αμελλητί, τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα. 2. Για την επιβολή προστίμου, μετέχει, ως μέλος της Επιτροπής, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1.Ο αυθαίρετος κάτοχος δημόσιας έκτασης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός (1) έτους. 2.Αν η αυθαίρετα κατεχόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχές με τουριστική ή οικοπεδική αξία, η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον πέντε ετών. Επιπλέον, 6

7 επιβάλλεται και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης παραχώρησης του Περιφερειάρχη, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, από τότε που έλαβε γνώση αυτής, καθ οιονδήποτε τρόπο. 2. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας οφείλει να αποφανθεί, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που άρχεται από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφερομένου θεωρείται σιωπηρά απορριφθείσα. 3. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, η υπόθεση αναπέμπεται στον Περιφερειάρχη για επανεξέταση. 4.Για την εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο αξίας ογδόντα (80) Ευρώ. Χωρίς την προσκόμιση του παραβόλου, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για την ακύρωση των πράξεων των Επιτροπών Ελέγχου και Νομιμότητας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 1.Καλόπιστος νομέας διαθέσιμης ή κοινόχρηστης έκτασης που o ίδιος ή ο δικαιοπάροχος του απέκτησε με συμβολαιογραφική πράξη, από επαχθή αιτία, θεωρείται κύριος της έκτασης, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του μεταγράφηκε έως την Καλόπιστοι νομείς θεωρούνται και όσοι οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοι τους: α) κατέχουν κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εκτάσεις, βάσει παραχωρητηρίων που δεν έχουν μεταγραφεί, μόνο, όμως, ως προς το μέγεθος της έκτασης που αναγράφεται στο παραχωρητήριο β) κατέχουν κοινόχρηστες ή διαθέσιμες 7

8 εκτάσεις, βάσει παραχωρητηρίων αναρμόδιων διοικητικών οργάνων ή βάσει πράξεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, μόνο ως προς το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, γ) κρίθηκαν δικαιούχοι αποκατάστασης με αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, όμως δεν έγινε εγκατάσταση τους στις δικαιούμενες εκτάσεις με αποφάσεις Επιτροπών Οριστικών Διανομών και δ) έχουν κριθεί δικαιούχοι οικοπέδων σε συνοικισμούς, δεν εκδόθηκε όμως το σχετικό παραχωρητήριο. Για την κατεχόμενη έκταση, πέραν της δικαιούμενης, ο κάτοχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα εξαγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 15 του παρόντος, διαφορετικά αποβάλλεται από την έκταση. 3. Για τις παραπάνω κατηγορίες εκτάσεων, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. 4. Για τα αγροκτήματα, για τα οποία εκδόθηκε υπουργική απόφαση ρύθμισης της παραχώρησης των εκτάσεων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. του αρθρ. 26 του ν. 2732/1999 και του αρθρ. 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003, δεν έχει, όμως, ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το τίμημα εξαγοράς τους ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και τίθεται ο όρος της διατήρησης του αγροτικού τους χαρακτήρας για 10 έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον σε αυτές ασκείται σήμερα γεωργική χρήση. Στις περιπτώσεις που η κατοχή της έκτασης αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη, από επαχθή αιτία, ισχύει η διάταξη της παρ. 1 και δεν απαιτείται εξαγορά της. 5) Για όσους έχουν κριθεί δικαιούχοι με αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν.1832/1951 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Ν 666/1977, αλλά δεν έχουν εξοφλήσει το οφειλόμενο τίμημα, η Επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών θα καθορίσει εκ νέου του τίμημα υπολογιζόμενο στο 1/5 της αντικειμενικής αξίας της έκτασης. ΑΡΘΡΟ 13 8

9 ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1. Η κυριότητα των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν σε κτηνοτρόφους για κτηνοτροφική αποκατάσταση ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. 2.Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν, μόνο, δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων αυτών, καταργούμενου κάθε άλλου σχετικού δικαιώματος. Το δικαίωμα χρήσης επανεξετάζεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ακίνητα που παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εξυπηρέτηση σκοπών του, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης κατά τις κείμενες διατάξεις, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Η αρμοδιότητα για τα ακίνητα αυτά ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 1. Αυθαίρετοι κάτοχοι έκτασης, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που δεν έχει κριθεί δασική ή κηρυχθεί αναδασωτέα από τα αρμόδια όργανα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς της στην Επιτροπή θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύουν κατοχή αυτής πριν την Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς κατεχόμενων εκτάσεων λήγει την Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος με απόφαση Υπουργού. 3. Αν στην έκταση έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάσει τη δυνατότητα νομιμοποίησης του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν το κτίσμα δε μπορεί να νομιμοποιηθεί, για την εξαγορά 9

10 της έκτασης, απαιτείται η κατεδάφιση του κτίσματος, που πιστοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. 4. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό μέσο για την κατοχή της έκτασης. 5. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων εκτάσεων. 6. Το τίμημα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις στο λογαριασμό με ΚΑΕ 3426 «Εσοδα καταργηθέντος ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιο - Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτηρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων Εποικισμού Αναδασμού». Στις περιοχές με οικοπεδική ή τουριστική αξία, το τίμημα καταβάλλεται στον ανωτέρω λογαριασμό σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις. 7. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πράξη αποβολής του κατόχου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 8. Μετά την εξόφληση του τιμήματος, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Μισθωτικές συμβάσεις, οι οποίοι καταρτίζονται μεταξύ επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3874/2010, ως μισθωτών και ιδιοκτητών αγροτικών ακινήτων έχουν χρονική ισχύ τουλάχιστον έξι (6) ετών. 10

11 2. Οι αγροτικές μισθώσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να λύονται και πριν από τη συμπλήρωση έξι (6) ετών, με κοινή δήλωση μισθωτών και εκμισθωτών, η οποία υποχρεωτικά αποτυπώνεται σε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 3. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με αγροτικές μισθώσεις είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μίσθιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 17 ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1. Η αρμοδιότητα για τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, δασικής μορφής, περιέρχεται στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 2.Διατάξεις νόμων που αφορούν τη διαχείριση δασικών εποικιστικών εκτάσεων καταργούνται. Η διαχείριση κληροτεμαχίων που απέκτησαν δασική μορφή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 18 ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εντάσσονται σε οικισμούς, ρυμοτομούνται κατ εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταργούμενης κάθε ειδικής διάταξης της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη ρυμοτόμηση με διαφορετικό τρόπο. 2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν, αμελλητί, τη σχετική πράξη συνοδευόμενη από ψηφιακό διανυσματικό αρχείο στο ελληνικό 11

12 γεοδαιτικό σύστημα αναφοράς, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταχωρήσει τις μεταβολές στα κτηματολογικά στοιχεία. 3.Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε υπηρεσία που με πράξη της αλλάζει τη χρήση γης ή απαλλοτριώνει εκτάσεις του Υπουργείου για κοινωφελείς σκοπούς. ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. Η διάταξη του αρθρ. 28 του ν. 1892/1990 «Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων» αντικαθίσταται ως εξής: Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές, απαιτείται α) χορήγηση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και β) πιστοποιητικό από την αρμόδια κτηματική Υπηρεσία με το οποία θα βεβαιώνεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της μεταβιβαζόμενης έκτασης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες οφείλουν να απαντήσουν στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τη περιέλευση της αίτησης σε αυτές.» 2. Το αρθρ. 2 παρ. 3 του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού κλπ» τροποποιείται ως εξής: «Για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος άρθρου, οι Περιφερειάρχες της χώρας καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης προγραμμάτων αναδασμού». 3. Τροποποιείται το αρθρ. 4 του π.δ. 402/ «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» ως εξής: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Την Διεύθυνση Πολιτικής Γης συγκροτούν τα εξής τμήματα: α) Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων & Νομικών Υποθέσεων β) Διαχείρισης ακινήτων γ) Γραφείο Γραμματείας 12

13 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ τμημάτων και γραφείων ως ακολούθως: α) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων αα) Απαντήσεις σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως αρμοδιότητας του Υπουργείου ββ) Διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές γγ) Κατάρτιση σχεδίων νόμων και σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης β) Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων αα) Εισηγήσεις για παραχωρήσεις, έναντι τιμήματος, εκτάσεων για επενδυτικούς σκοπούς και για δωρεάν παραχωρήσεις εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δημόσιο και ΟΤΑ ββ) Εισηγήσεις προς τον Υπουργό για την επωφελή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου γ) Γραφείο Γραμματείας Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, διεκπεραίωση κλπ) 4. Η παρ. Α3 του αρθρ. 48 του π.δ. 402/ «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής: «Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού» 5. Η παρ. Β3 του αρθρ. 48 του π.δ. 402/ «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής: Των Τμημάτων (1) Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων και (2) Διαχείρισης Ακινήτων προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, με πτυχίο Νομικής Σχολής. ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Μέχρι λειτουργίας της βάσης δεδομένων στο ν ΟΠΕΚΕΠΕ και της πρόσβασης σε αυτήν των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, οι 13

14 παραχωρήσεις γίνονται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας. 2. Στις περιοχές της χώρας, που δεν έχει γίνει, ακόμα, ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, οι παραχωρήσεις γίνονται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας. 3. Οι αιτήσεις για εξαγορά εκτάσεων που κατατέθηκαν κατ εφαρμογή του αρθρ. 5 του ν. 3147/2003, πλην όμως, δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας, θα εξεταστούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. 4. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι της δημοσίευσης του νόμου αυτού, κατά παράβαση της διάταξης του αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 5. Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών που λειτουργούν σήμερα στις Περιφέρειες της χώρας καταργούνται με τη συγκρότηση των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. 6. Εκτάσεις που παραχωρήθηκαν βάσει της υφιστάμενης αγροτικής νομοθεσίας για τη πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν. 7. Για τις διαφορές που προκύπτουν από απαλλοτριώσεις τεμαχίων, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζημίωση στους ιδιοκτήτες, ούτε έγινε ανταλλαγή τους με άλλες δημόσιες εκτάσεις, σύμφωνα με τα αρθρ. 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Απαλλοτριώσεων 8. Αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων οι οποίες αναπέμφθηκαν με Αποφάσεις Νομαρχών για να καθορισθούν κατά θέση και όρια εξετάζονται από την επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών 9. Καταργούνται οι σχετικές δίκες, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται, εφόσον οι σχετικές διαφορές επιλύονται από τις διατάξεις του αρθρ

15 ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Καταργούνται οι κατώθι διατάξεις, καθώς και οι όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους: α) το αρθρ. μόνο του ν. 2148/1952 «Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων», β)το αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 115 Α) γ) Το αρθρ. 6 του ν. 666/1977 «Παραχώρηση κοινοχρήστων και διαθεσίμων μικροεκτάσεων», (ΦΕΚ 234 Α) δ) Τα άρθρα 1-10, 11 παρ. 5 και 7, 12 και 13 και 14 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α) ε) Το αρθρ. 25 του ν. 1644/1986 «Περί ειδικών εποικιστικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α), το ν.δ. 203/1969 «Περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής αναπτύξεως» (ΦΕΚ 368 Α) στ) Το β.δ /6.12/1949 «Περί κωδικοποιήσεων των αγροτικών νόμων» ζ) Το άρθρο 33 του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας» (ΦΕΚ 102 Α) η) Το αρθρ. 38 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33 Α), θ) το ν.δ. 1189/1972 «Περί εκδόσεων οριστικών τίτλων κυριότητας των κατά τας διατάξεις της Αγροτικής Εποικιστικής Νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων απάντων των αγροκτημάτων και Συνοικισμών (ΦΕΚ 99 Α) ι) το 13 παρ. 2Α και 15 του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ 189 Α), ια) το αρθρ. 26 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α), 15

16 ιβ) το β εδάφιο της παρ. α του αρθρ. 1 και τα αρθρ. 19, και 29 του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγέθυνσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 242 Α), ιγ) το αρθρ. 3 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α) ιδ) το άρθρο 15 παρ. 2 Ν.Δ.216/1973 «Περί διαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων» (ΦΕΚ 271 Α). ιε) το από προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι των οικοπέδων, η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού τους» (ΦΕΚ 239 Δ) 2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα παραπάνω θέματα με διαφορετικό τρόπο. Άρθρο 22 Εναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου που η ισχύς τους αρχίζει την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4061 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα