ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ A Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 1075 / 756 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε Α.Π. 7782/1998/A2/ Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π... 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την µε Α.Π. 1121/408 /Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 6. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των

2 Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την µε Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθµ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάµεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019 / ). 10. Τη µε A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την µε Α.Π. 908/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΠ Αττικής » για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» (Γραπτή ιαδικασία Αρ. 29/ Α.Π. 742/ ). 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ µε Α.Π. 3035/720/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟ 226/ , ΥΟ 315/ ), µε θέµα: «Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών». 16. Την µε Α.Π. 7782/1998/A2/ Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής. 17. Το µε ΑΠ ΕΥ ΕΠΑΕ 9382/ έγγραφο διαβίβασης του Πρακτικού Νο 28 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής. Αποφασίζουµε Α. Την αποδοχή του Πρακτικού Νο 28 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής που συγκροτήθηκε µε την µε Α.Π. 3035/720/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟ 226/ , ΥΟ 315/ ), σχετικά µε τη διόρθωση λαθών καταχώρησης στο Σελίδα 2 από 6

3 Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων για τα έργα µε κωδικούς ΒΕΣ , ΒΕΣ-05477, ΒΕΣ και ΒΕΣ-22918, που είχαν σαν αποτέλεσµα την εκ παραδροµής απόρριψή τους. Β. Την µε βάση τα παραπάνω Τροποποίηση της µε Α.Π. 7782/1998/A2/ Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής, όπως παρακάτω: 1. Το σηµείο 2 διαµορφώνεται ως εξής: Την ένταξη εξακοσίων εξήντα έξι (666) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,66 και δηµόσια δαπάνη ,16 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 2. Το σηµείο 4 διαµορφώνεται ως εξής: Την ένταξη χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών (1.463) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,94 και δηµόσια δαπάνη ,36 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 3. Το σηµείο 5 διαµορφώνεται ως εξής: Την ένταξη πεντακοσίων οκτώ (508) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,22 και δηµόσια δαπάνη ,03 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 4. Το σηµείο 6 διαµορφώνεται ως εξής: Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων δυο χιλιάδων εξήντα (2.060) έργων µε συνολικό αιτούµενο προϋπολογισµό ,08 και δηµόσια δαπάνη ,09 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 5. Η δεύτερη παράγραφος του σηµείου 7 και το σηµείο 7.2 διαµορφώνονται ως εξής: Ο αριθµός των έργων αυτών είναι χίλια τριακόσια δώδεκα (1.312) µε συνολικό προϋπολογισµό ,47 και δηµόσια δαπάνη ,39, και αναλύεται ακολούθως: Σελίδα 3 από 6

4 7.2 Χίλια εβδοµήντα εννέα (1.079) έργα µε συνολικό προϋπολογισµό ,46 και δηµόσια δαπάνη ,15 από τα συνολικά έργα του σηµείου 7, ανήκουν στον τοµέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 6. Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Απόφασης είναι το σύνολο των Παραρτηµάτων, όπου έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις. Γ. Συνεπώς η µε Α.Π. 7782/1998/A2/ Απόφαση διαµορφώνεται ως εξής: Αποφασίζουµε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής που συγκροτήθηκε µε την µε Α.Π. 3035/720/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟ 226/ , ΥΟ 315/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη εξακοσίων εξήντα έξι (666) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,66 και δηµόσια δαπάνη ,16 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 3. Την ένταξη εβδοµήντα (72) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,46 και δηµόσια δαπάνη ,55 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 4. Την ένταξη χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών (1.463) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,94 και δηµόσια δαπάνη ,36 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 5. Την ένταξη πεντακοσίων οκτώ (508) έργων µε συνολικό προϋπολογισµό ,22 και δηµόσια δαπάνη ,03 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Σελίδα 4 από 6

5 6. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων δυο χιλιάδων εξήντα (2.060) έργων µε συνολικό αιτούµενο προϋπολογισµό ,08 και δηµόσια δαπάνη ,09 στο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 7. Προκειµένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουµε να παράσχουµε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαµβάνονται στα έργα των σηµείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόµενου προϋπολογισµού στην πρόσκληση του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης». Ο αριθµός των έργων αυτών είναι χίλια τριακόσια δώδεκα (1.312) µε συνολικό προϋπολογισµό ,47 και δηµόσια δαπάνη ,39, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 ιακόσια τριάντα τρία (233) έργα µε συνολικό προϋπολογισµό ,01 και δηµόσια δαπάνη ,24 από τα συνολικά έργα του σηµείου 7, ανήκουν στον τοµέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 7.2 Χίλια εβδοµήντα εννέα (1.079) έργα µε συνολικό προϋπολογισµό ,46 και δηµόσια δαπάνη ,15 από τα συνολικά έργα του σηµείου 7, ανήκουν στον τοµέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σηµείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σηµαντικού αριθµού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρµανση της οικονοµίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σηµείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος και τα Παραρτήµατα αυτού. Σελίδα 5 από 6

6 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουµε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο ικαιούχος συνάψει δάνειο που εµπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωµή της τελικής δόσης της ηµόσιας απάνης προς τον ικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισµού 800/2008 ή 1998/ Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται µε τον/τους ΚΑ της επένδυσης, σύµφωνα µε την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρµογής και το Παράρτηµα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν µη επιλέξιµες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δηµοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Αττικής Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Σελίδα 6 από 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 96, , , ,40 FYFE EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΒΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 93, , , ,00 3 ΒΕΣ ΠΑΛΑΜΗ ΗΣ ΑΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL 93, , , ,00 GREEK AIR ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 92, , , ,56 5 ΒΕΣ Ε. ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 92, , , ,96 CHEMO Ελλάς Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική 6 ΒΕΣ Εταιρεία Παραγωγής και Εµπορίας Χηµικών 91, , , ,52 NANOPHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΒΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 91, , , ,09. ΣΟΦΡΑΣ - ΜΑΣΙΝΑ ΤΕΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 91, , , ,58 ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 9 ΒΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 90, , , ,85 10 ΒΕΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 90, , , ,00 ΒΙΟΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΒΕΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 90, , , ,55 12 ΒΕΣ ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ 90, , , ,40 13 ΒΕΣ POLARCHEM ΕΠΕ 89, , , ,26 GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 14 ΒΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε 89, , , ,80 ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ΒΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 89, , , ,00 ΧΡΩΜΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 16 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88, , , ,50 17 ΒΕΣ ΙΝΤΡΟΦΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 88, , , ,50 1 από 40

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ Π.ΤΖΑΚΗΣ - Ι.ΠΛΟΣΚΑΣ Ο.Ε. 88, , , ,62 19 ΒΕΣ Ε.Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 88, , , ,00 20 ΒΕΣ ΜΕΤΡΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΒΕΕ 88, , , ,00 21 ΒΕΣ ΝΕΖΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 88, , , ,50 ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 22 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 87, , , ,99 23 ΒΕΣ ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 87, , , ,00 24 ΒΕΣ ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 87, , , ,28 25 ΒΕΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 87, , , ,17 26 ΒΕΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 86, , , ,17 27 ΒΕΣ PACKO FLEX A.E.B.E. 86, , , ,00 28 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ 86, , , ,00 ALL SEASONS PERFUMES ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 29 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ 86, , , ,34 Ε.Γ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΞΕΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ 30 ΒΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙ Η ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 86, , , ,25 ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 31 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 86, , , ,22 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 32 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 86, , , ,00 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟ ΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 86, , , ,50 34 ΒΕΣ ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 86, , , ,81 2 από 40

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 35 ΒΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS 86, , , ,72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 36 ΒΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 86, , , ,09 37 ΒΕΣ ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 85, , , ,00 TRADE TECH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 38 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 85, , , ,59 39 ΒΕΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 85, , , ,32 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 40 ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 85, , , ,73 41 ΒΕΣ SKOT Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 85, , , ,50 42 ΒΕΣ Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85, , , ,82 43 ΒΕΣ ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 85, , , ,50 ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 44 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ 85, , , ,30 STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 45 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 84, , , ,05 RIVIMETAL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 84, , , ,63 47 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 84, , , ,14 48 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 84, , , ,26 ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 49 ΒΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Ε 84, , , ,00 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟ ΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 50 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84, , , ,00 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ&ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51 ΒΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 84, , , ,00 3 από 40

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός ENCO ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 52 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 84, , , ,37 53 ΒΕΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕΒΕ 84, , , ,24 TRYGONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 54 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 83, , , ,28 Α ΕΛΦΟΙ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,17 56 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ-. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ Ο.Ε. 83, , , ,00 57 ΒΕΣ ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 83, , , ,74 ΠΑΛΑΜΙ ΗΣ Λ. ΥΙΟΙ. ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 58 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ 83, , , ,40 59 ΒΕΣ MΠΡΑΙΤ ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ 83, , , ,77 60 ΒΕΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 83, , , ,00 61 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 83, , , ,00 ΣΥΣΤΕΜΑ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 83, , , ,50 ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- 63 ΒΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 83, , , ,95 MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 64 ΒΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 83, , , ,43 65 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 83, , , ,50 ΜΕΤΑΛΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 66 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 83, , , ,13 67 ΒΕΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΕΠΕ 82, , , ,46 68 ΒΕΣ DMP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕ 82, , , ,40 4 από 40

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 69 ΒΕΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 82, , , ,75 70 ΒΕΣ Γ.ΚΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 82, , , ,98 AUTOMATION CONTROL TECHNOSERVICES 71 ΒΕΣ LTD 82, , , ,38 ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 72 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 82, , , ,00 ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. 73 ΒΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΤΕΧΝ. 82, , , ,42 74 ΒΕΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 82, , , ,00 ΕNVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 75 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 82, , , ,59 76 ΒΕΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 82, , , ,38 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 77 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 82, , , ,00 78 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ Ο.Ε. 82, , , ,40 ΣΤΑΘΑΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 79 ΒΕΣ ΕΠΕ 81, , , ,52 80 ΒΕΣ ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ 81, , , ,56 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 81 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,62 82 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(STUDIO DENT) 81, , , ,75 TECHNOHULL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 83 ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 81, , , ,28 84 ΒΕΣ ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 81, , , ,96 ΣΚΑΓΙΑΣ Θ Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 85 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,00 5 από 40

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 86 ΒΕΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81, , , ,01 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 87 ΒΕΣ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΟΕ 81, , , ,80 FRAME (ΦΡΑΙΗΜ)- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 81, , , ,23 89 ΒΕΣ Σ. ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ & Σ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 81, , , ,78 90 ΒΕΣ Κ. ΣΕΛΜΑΣΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 81, , , ,89 91 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ 81, , , ,23 FRESH FORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 92 ΒΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 81, , , ,57 ΚΟΡ ΕΛΛΟΠΟΙΙΑ VOSTEX Α ΕΛΦΟΙ Γ. 93 ΒΕΣ ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 80, , , ,04 94 ΒΕΣ Γ. ΛΥΓΕΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80, , , ,45 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 95 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80, , , ,08 96 ΒΕΣ ΣΑΡΡΗΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕ 80, , , ,00 97 ΒΕΣ NIK. Ι. ΑΛΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80, , , ,64 EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 98 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 80, , , ,00 NETSCOPE SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 99 ΒΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 80, , , , ΒΕΣ A & Π ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΟΕ 80, , , , ΒΕΣ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕΕ 80, , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 80, , , ,00 6 από 40

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 103 ΒΕΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Ο.Ε 80, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΡΑ Ο.Ε. 80, , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 80, , , , ΒΕΣ Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 80, , , , ΒΕΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 80, , , , ΒΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥ ΑΚΗΣ Α.Ε 80, , , , ΒΕΣ ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 80, , , , ΒΕΣ Ι. ΕΜΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 80, , , ,00 ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 111 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΕ 80, , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ 80, , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79, , , ,86 Περικλής Ανώνυµη Βιοτεχνική Εµπορική Εταιρεία 114 ΒΕΣ Παραγωγής Ειδών Αρτοποιϊας-Ζαχαροπλαστικής- 79, , , ,63 ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 115 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 79, , , , ΒΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 79, , , ,00 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 117 ΒΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79, , , ,67 7 από 40

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 120 ΒΕΣ Σ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 79, , , ,65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 121 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ Γ. ΣΠΑΝΟΥ - Γ. ΤΡΙΚΚΑΣ Ο.Ε. 79, , , ,50 ΓΡ. ΜΗΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 123 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 79, , , ,26 G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 124 ΒΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ- ΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 79, , , , ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧANΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ 79, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 79, , , ,50 ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 127 ΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 79, , , , ΒΕΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 79, , , , ΒΕΣ Α. ΚΙΤΣΕΛΗΣ - Θ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Ο.Ε. 79, , , ,00 ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 130 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 79, , , , ΒΕΣ Α.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Ε.Β.Ε 79, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 79, , , ,39 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 134 ΒΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 79, , , ,00. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 135 ΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΒΕΕ 79, , , ,48 AMERICAN MOTORS - ΧΡ.ΠΙΛΑΛΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ 136 ΒΕΣ ΘΑΛΑΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 79, , , ,19 8 από 40

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυµία Επιχείρησης Βαθµολογία Συνολικός 137 ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 138 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ 79, , , , ΒΕΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 79, , , , ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 79, , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ 79, , , ,50 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 143 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,52 INJEGOV - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 144 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ MAΝΤΖΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 78, , , , ΒΕΣ ΜΕΡΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 78, , , ,25 ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 147 ΒΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 78, , , ,50 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 148 ΒΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,00 ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ-ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- 149 ΒΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ 78, , , ,40 ΚΕΜ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 150 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 78, , , ,60 ΛΩΡΕΝΤΗΣ Ο ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 151 ΒΕΣ Α.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78, , , ,10 ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 153 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 78, , , ,00 9 από 40