ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλτσίδης Στυλ. ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Αγίου Βλασίου Τέρµα Τ.Κ Λιβαδειά ΤΗΛ.: , FAX.: Λιβαδειά ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO Το Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς, έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθ. 11/ (Ε.Η.. Θέµα 4 ο ) απόφαση του Ενιαίου ιοικητικού Συµβουλίου των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Λιβαδειάς και Θήβας περί έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού σχετικού µε σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων. 2. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την ως άνω αναφερόµενη υπηρεσία θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό εξόδων Κ.Α.Ε του νοσοκοµείου µε ΑΑΥ 453 (Α Α: BZ9M4690BN-AN0). 3. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ), όπως ισχύει σήµερα. 4. Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/ ), όπως ισχύει σήµερα. 5. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007), όπως ισχύει σήµερα µετά την εφαρµογή του νόµου 4281/ To Ν. 4250/2014 «ιοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις,συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση των ιατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/ Τ.Α.). 7. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/2014). 8. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) που τροποποιεί εν µέρει τους νόµους 4281/2014 και 2286/1995. και προκειµένου να προκύψει ανάδοχος για την εκπόνηση µελέτης και εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ISO 22000, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 487 ΦΕΚ Β /1219/ και Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ /2012). 1

2 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως µας καταθέσετε κλειστή σφραγισµένη προσφορά για την εκπόνηση µελέτης και εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ISO των χώρων εστίασης του νοσοκοµείου (Μαγειρείου-Κουζίνας-Τραπεζαρίας κ.λ.π.), ώστε αυτό να καλύψει τις ανάγκες του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι #8.000,00# συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι συµµετέχουσες εταιρείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους µέχρι και την Τετάρτη προκειµένου να αξιολογηθούν από την αρµόδια γι αυτό το σκοπό Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του οικείου για τη ιοίκηση Οργάνου του Νοσοκοµείου. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και την κατάθεση αντίστοιχου Πρακτικού το οποίο θα τεθεί υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαµηλότερη Τιµή. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να είναι µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. Β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα περιέχει: 1. Υποφάκελο ικαιολογητικά συµµετοχής ο οποίος θα περιέχει: i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση. γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ιατάγµατος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.. 118/2007). ii. iii. iv. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.. 118/2007). Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν είναι έκπτωτοι συµβάσεων έργου µε το δηµόσιο Στην περίπτωση εταιρειών θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων. 2

3 2. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η συµφωνία µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές ή η διαφωνία ως προς συγκεκριµένη παράγραφο. 3. Υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο θα αναφέρεται η τιµή προσφοράς σε ευρώ χωρίς αλλά και µε Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η απόφαση για την κατακύρωση του ιαγωνισµού λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Γ.Ν. Λιβαδειάς. Η απόφαση παράγει έννοµα αποτελέσµατα και δεσµεύει το Γ.Ν. Λιβαδειάς και τον διαγωνιζόµενο από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Αυτός που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε διάστηµα (10) ηµερών και πάντως όχι µεγαλύτερο των (20) είκοσι από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Υποχρέωση του αναδόχου πριν την υπογραφή της σύµβασης είναι η κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους του όρους αυτού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Κ.Λ.Π.) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Σκοπός του έργου είναι η µελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ISO στην κουζίνα του Γενικού Νοσοκοµείου, το έργο: 1. θα περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Νοσοκοµείου που σχετίζονται µε τον χειρισµό τροφίµων (παραλαβή και αποθήκευση υλών, Παρασκευή και διανοµή γευµάτων) 2. θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 487 ΦΕΚ 1219Β/ και Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ /2012) 3. θα είναι δυνατό να πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης Στα πλαίσια ανάπτυξης του Συστήµατος θα επιτευχθεί: a. η οργάνωση της κουζίνας σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και τις αρχές του HACCP b. η ανάπτυξη διαδικασιών µε στόχο την τυποποίηση και τον έλεγχο των εργασιών και τον χειρισµό των τροφίµων c. η οργάνωση φακέλων που θα τεκµηριώνουν την προληπτική διασφάλιση της υγιεινής των παρατιθέµενων εδεσµάτων (π.χ. έλεγχος νερού, µυοκτονίες, καθαρισµοί κλπ.) d. η δηµιουργία εντύπων που θα παρέχουν πληροφορίες για την απόδειξη εφαρµογής µελέτης ISO και τη συνεχή βελτίωση των εφαρµοσµένων πρακτικών 3

4 Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός (5) µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία ανάθεσής του. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος, ο σύµβουλος θα υποστηρίζει τεχνικά το σύστηµα ISO µε το µέγιστο τρεις (3) επιτόπιες επισκέψεις το χρόνο για τα επόµενα δύο (2) χρόνια λειτουργίας του συστήµατος. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Ο σύµβουλος στα πλαίσια του έργου αυτού θα πρέπει να παραδώσει στο Νοσοκοµείο τα εξής: 1. Έκθεση διαγνωστικής επιθεώρησης υποδοµών της κουζίνας που θα περιλαµβάνει a. αδυναµίες υποδοµής b. συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης υποδοµής 2. Προτεινόµενη λειτουργία της κουζίνας µε βάση τους υφιστάµενους χώρους που θα περιγραφεί µέσω των διαδικασιών λειτουργίας 3. Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας σύµφωνα µε τις αρχές του ISO ιαδικασίες και έντυπα που θα περιλαµβάνουν: a. κανόνες υγιεινής b. ελέγχους σε κρίσιµα σηµεία ελέγχου 5. Εκπαίδευση του εµπλεκόµενου στο χειρισµό τροφίµων προσωπικού στα εξής θέµατα: a. αρχές HACCP b. κανόνες υγιεινής c. αρµογή του συστήµατος ISO (συµπλήρωση αρχείων, διεεφνέργεια ελέγχων, τήρηση κανόνων υγιεινής κλπ.) Ο ιοικητής Γ.Ν Λιβαδειάς-Γ.Ν. Θηβών ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ & FAX 1 ΣΦΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ροδοκανάκη 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ GROUP Y Τσιμισκή 17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ CONSULTING ΕΠΕ Τ.Κ ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γρηγόρη Κήπος 13 Λητή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ Κιν Fax:

5 5