Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιµελητηρίου Έβρου αποφάσισε να διοργανώσει την 16 η ιεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης «alexpo2014», η οποία θα πραγµατοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου 2014 στο χώρο του λιµένα Αλεξανδρούπολης. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως έως την 10 η Απριλίου 2014 αποστείλετε στο Επιµελητήριο Έβρου τις προσφορές σας: 1.Για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση της παραπάνω έκθεσης µετ εξοπλισµού. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, το αργότερο µέχρι την 10 η Απριλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα στη ιεύθυνση του Επιµελητηρίου Έβρου, Λ. ηµοκρατίας αριθµός 307, τηλ , κα Λουπασάκη. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Α) ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:

2 α)φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β)ενώσεις/κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Β)Προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Γ)Κατάθεση προσφορών. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσης µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα ενιαίο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του ιαγωνιζόµενου. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους: 1.Φάκελος δικαιολογητικά, που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

3 -Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, υπογεγραµµένο από το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο συνηµµένων. -Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής ποσού ίσου µε το 80% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, δηλαδή ποσό ,00 Ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στον διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών διαγωνιζοµένων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 5 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζοµένου ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης των οποίων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.

4 -Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου,,µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. -Πιστοποιητικό φορολογική και ασφαλιστικής ενηµερότητας. -Πιστοποιητικό ότι ο ίδιος ο ανάδοχος διαθέτει βεβαίωση Τεχνικού Ασφαλείας. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον στεγασµένο χώρο των τ.µ, τη διαµόρφωση του χώρου έκθεσης, τις κατασκευές περιπτέρου και άλλες κατασκευαστικές παροχές. Η Ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω υλικά κατασκευής: -Κολώνες αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής. -Τραβέρσες αλουµινίου. -Πλάτες µε µελαµίνη. -Πύλη µε υλικό εκρεόραµα µε βέργες αλουµινίου φυσικού χρώµατος. -18 Παγώδες. -Μοκέτες στις εισόδους και σε όλους τους διαδρόµους του εσωτερικού χώρου. -Εξέδρα οµιλίας. -2 Χηµικές τουαλέτες Καθιστικά. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη από το αρµόδιο πρόσωπο εκ µέρους κάθε υποψηφίου οικονοµική προσφορά η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει µε τη µορφή πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία:

5 -Το εκτιµώµενο τίµηµα του έργου, ήτοι ,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. -Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέροντας προτίθεται να εκτελέσει το έργο συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Σηµειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κλπ) πλην των προβλεποµένων από τον προϋπολογισµό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Το κόστος σύνδεσης ΕΗ- ΟΤΕ- ΕΥΑΑ θα βαρύνει το Επιµελητήριο Έβρου. )Ισχύς προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιµες ηµέρες έως τις 15.00µµ µε τον αρµόδιο Επικοινωνίας κ.λουπασάκη Χρύσα, εσωτερικό 5. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ