Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς"

Transcript

1 u Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν v Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς ἔδωσε ἐντολή στούς Μαθητάς Του μετά τήν Ἀνάληψή Του νά ἐπιστρέψουν στά Ἱεροσόλυμα καί νά παραμείνουν ἐκεῖ ἕως ὅτου ἐνδυθοῦν μέ δύναμη ἀπό τόν Οὐρανό. Ἔτσι, λοιπόν, τούς ἔδωσε τήν ἐπαγγελία ὅτι θά λάβουν τό Ἅγιον Πνεῦμα, γιά τό ὁποῖο μιλοῦσε κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς Του. Ἡ ἐπαγγελία αὐτή τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε στούς Μαθητάς πενῆντα ἡμέρες μετά ἀπό τό Πάσχα καί δέκα ἡμέρες μετά ἀπό τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. Ἔτσι, στήν Ἐκκλησία ἑορτάζουμε τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, κατά τήν ὁποία τιμοῦμε τήν Ἁγία Τριάδα καί τήν ἑπομένη ἡμέρα πανηγυρίζουμε καί δοξολογοῦμε τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ ἑορτή, λοιπόν, τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στό λεγόμενο ἀπό τήν Ἐκκλησία «Δωδεκάορτο» συμπεριλήφθηκε καί ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, γιατί εἶναι ἡ τελευταία ἑορτή τῆς θείας Οἰκονομίας. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀπέβλεπε στήν νίκη ἐναντίον τοῦ θανάτου καί στήν ἔλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος στήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλωστε, εἶναι γνωστόν ὅτι σκοπός τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς εἶναι νά γίνουμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί νά λάβουμε τό Ἅγιον Πνεῦμα. Αὐτά τά δυό συνδέονται ἀναπόσπαστα μεταξύ τους. Ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀποκαλεῖ τήν Πεντηκοστή τελευταία ἑορτή ἀπό πλευρᾶς ἀναπλάσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου: «Τήν μεθέορτον πιστοί καί τελευταίαν ἑορτήν ἑορτάσωμεν φαιδρῶς, αὕτη ἐστί Πεντηκοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις καί προθεσμία». Ἔτσι, ἐάν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Λόγου καί τῆς θείας Οἰκονομίας, ἡ Πεντηκοστή εἶναι τό τέλος, ἀφοῦ τότε, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τοῦ ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔγινε κατά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Καί στό σημεῖο αὐτό φαίνεται ἡ ἀξία τῆς Κυριακῆς, ἀφοῦ κατ αὐτήν ἔγιναν τά μεγάλα Δεσποτικά γεγονότα. Κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν ἁγιορείτη, τήν πρώτη ἡμέρα, δηλαδή τήν Κυριακή, ἄρχισε ἡ δημιουργία τῆς κτίσεως, ἀφοῦ τότε δημιουργήθηκε τό φῶς, τήν Κυριακή ἄρχισε ἡ ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί τήν Κυριακή ἔγινε ἡ τελείωση τῆς κτίσεως μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ δημιουργία τῆς κτί-

2 σεως ἔγινε ἀπό τόν Πατέρα συνεργούντων τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἀνακαίνιση ἔγινε ἀπό τόν Υἱό, εὐδοκία τοῦ Πατρός καί συνεργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ τελείωση τῆς κτίσεως ἔγινε ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί πέμπεται διά τοῦ Υἱοῦ. Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀφοῦ μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Τριαδικός. Καί προηγουμένως τόσο στήν Παλαιά Διαθήκη, σκιωδῶς, ὅσο καί στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι μάθαιναν τό Τριαδικό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπέκτησαν ἐμπειρική πείρα τῆς τριαδικῆς ὑποστάσεώς του κατά τήν Πεντηκοστή. Ἔτσι, ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἑορτή τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Ἡ Πεντηκοστή ἔγινε μιά φορά ἱστορικά, ἀλλά ἐπαναλαμβάνεται στήν ζωή τῶν ἁγίων. Ὅταν οἱ θεούμενοι φθάνουν σέ μιά κατάσταση πνευματικῆς ζωῆς, τότε μετέχουν τῆς Πεντηκοστῆς καί γίνονται ἀπόστολοι Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Πεντηκοστή εἶναι τό κορυφαῖο σημεῖο τοῦ δοξασμοῦ καί τῆς θεώσεως. Ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν ἴδια πορεία μέ τούς Μαθητάς ἀνέρχονται σέ αὐτήν τήν θεωρία καί μετέχουν τῆς Χάριτος καί τῆς ἐνεργείας τῆς Πεντηκοστῆς. Ἄν κάποιος ἄνθρωπος δέν ἔχη τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα του, δέν ἀνήκει στόν Χριστό, πού σημαίνει δέν εἶναι ζωντανό μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καί ἄν ἀκόμη ἔχη κάποτε βαπτισθῆ, ἡ Χάρη τοῦ βαπτίσματος παραμένει ἀνενεργός, καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι νεκρό μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό λέγεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο σέ ἕνα σημαντικό καί ἀποκαλυπτικό χωρίο: «εἰ δέ τίς Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ» (Ρωμ. η, 9). Δέν ἀνήκει κανείς στόν Χριστό, ἄν δέν ἔχη τό Ἅγιον Πνεῦμα, μέ τίς προϋποθέσεις πού εἴδαμε προηγουμένως. Ἀντίθετα, ἄν κανείς ἔχη μέσα του τό Ἅγιον Πνεῦμα, εἶναι πραγματικό μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἀφοῦ δέν ζῆ «ἐν σαρκί, ἀλλά ἐν πνεύματι» (Ρωμ. η, 8-9). Καί ἀπό τό χωρίο αὐτό φαίνεται πόσο στενά συνδέεται ἡ χριστολογία μέ τήν πνευματολογία. Σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι νά λάβουν οἱ ἄνθρωποι τό Ἅγιον Πνεῦμα καί νά γίνουν μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι νά γίνουν κατοικητήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό καί σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ μέθεξη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διά τοῦ ὁποίου γινόμαστε ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ζωντανά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔχουμε κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό. Ἡ χριστολογία πού δέν ὁδηγεῖ στήν μέθεξη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, μέσα στό πραγματικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι θεωρητική καί δέν ὠφελεῖ. Πρέπει νά γίνεται ἀνάλυση τῶν χριστολογικῶν ὅρων, ἀκριβῶς γιά νά διασφαλίζεται ὁ τρόπος τῆς θεραπείας καί νά ὑποδεικνύεται ὁ δρόμος γιά τήν κάθαρση, τόν φωτισμό καί τήν θέωση. Ὅταν, ὅμως, δέν ὁδηγῆ στήν προσωπική μέθεξη τοῦ ἁγιασμοῦ, τότε εἶναι ἀνώφελη. Μέσα στά πλαίσια αὐτά κινήθηκαν καί οἱ προηγούμενες ἀναλύσεις. Πρέπει νά αἰσθανόμαστε μεγάλη τιμή καί εὐλογία, ἐπειδή ἀνήκουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἔχουμε τήν δυνατότητα νά μεθέξουμε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά γίνουμε ἐπίγειοι προσκυνητές τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀρκεῖ, βέβαια, νά ἀνταποκριθοῦμε σέ αὐτήν τήν μεγάλη εὐλογία. (Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Οἱ Δεσποτικές ἑορτές τοῦ Ἱεροθέου Ναυπάκτου, ἐκδ Πελαγία). ΟΛΚΑΣ Μηνιαῖον Περιοδικόν Ἱ.Μ. Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Ἰδιοκτήτης: ΙΜΛΕΚΑ, Κάλυμνος Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΛΚΑ κ.κ. Παΐσιος Ἐπί τῆς ὕλης: Ὁμάδα Ἱερέων καί λαϊκῶν Ἱστοσελίδα: Εmail: Ἐκδοτική Παραγωγή: ΣΑΪΤΗ τηλ

3 Συχνές Ἐρωτήσεις Τό Θυμίαμα Θυμίαμα καλεῖται ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια τό ἀρωματικό ρετσίνι πού βγαίνει ἀπό τίς τομές στόν κορμό τοῦ δέντρου λίβανος, ἐξ οὗ καί λιβάνι. Οἱ πνευματικοί συμβολισμοί τοῦ θυμιάματος εἶναι: 1. Τό θυμίαμα κατ ἀρχήν συμβολίζει τήν προσευχή, πού ἀνεβαίνει πρός τόν Θεό. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου...». Εἶναι ἡ ὁρμή τῆς ψυχῆς πρός τά ἄνω. Καί ταυτόχρονα συμβολίζει καί τή ζέουσα ἐπιθυμία μας νά γίνει ἡ προσευχή μας δεκτή «εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς». 2. Συμβολίζει ἀκόμη τίς γλῶσσες πυρός τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ὅταν ὁ Κύριος ἐξαπέστειλε στούς Μαθητές Του τό Πανάγιό Του Πνεῦμα «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Στήν εὐχή πού λέγει ὁ Ἱερεύς, ὅταν εὐλογεῖ τό θυμίαμα, ἀναφέρει «Θυμίαμα Σοί προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς, ὁ προσδεξάμενος εἰς τό ὑπερουράνιόν Σου θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τήν χάριν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος». (Δηλαδή: Θυμίαμα σ Ἐσένα προσφέρουμε, Χριστέ Ὕψιστε Θεέ, ὡς ὀσμή εὐωδίας πνευματικῆς αὐτό, ἀφοῦ δέχθηκες στό ὑπερουράνιό Σου Θυσιαστήριο, στεῖλε πίσω σέ μᾶς τή χάρη τοῦ παναγίου Σου Πνεύματος). Μέ τό θυμίαμα δηλ. ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς στείλει τήν ἁγιοπνευματική Του χάρη. Γι αὐτό καί οἱ πιστοί, ὅταν τούς θυμιάζει ὁ Ἱερεύς, κλίνουν ἐλαφρῶς τήν κεφαλή σέ δεῖγμα ἀποδοχῆς τῆς χάριτος αὐτῆς. 3. Τό εὐῶδες θυμίαμα συμβολίζει ἐξ ἄλλου καί τόν αἶνο, πού ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό. Ἡ καύση τοῦ θυμιάματος σημαίνει τή λατρεία καί τόν ἐξιλασμό. Τό δέ εὐχάριστο συναίσθημα, πού δημιουργεῖται ἀπό τό ἄρωμα τοῦ θυμιάματος σέ ὅλο τό χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, σημαίνει τήν πλήρωση τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τή θεία εὐαρέστηση, πού εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀγάπης μας πρός τό Θεό. Στήν περίπτωση αὐτή κάθε πιστός μετατρέπεται σέ «εὐωδίαν Χριστοῦ». 4. Τό δέ θυμιατήριο, ὅπου καίγονται τά κάρβουνα καί τοποθετεῖται τό θυμίαμα, συμβολίζει τήν κοιλία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία δέχθηκε στά σπλάχνα της σωματικῶς τήν Θεότητα, πού εἶναι «πῦρ καταναλίσκον», χωρίς νά ὑποστεῖ φθορά ἤ ἀλλοίωση. Κατά τόν ἅγιο Γερμανό, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως «Ὁ θυμιατήρ ὑποδεικνύει τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, τό πῦρ τήν θεότητα καί ὁ εὐώδης καπνός μηνύει τήν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προπορευομένην». Μέ ἁπλά λόγια καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός περιγράφει αὐτόν τόν συμβολισμόν, λέγοντας «Τό θυμιατό σημαίνει τήν Δέσποινα, τήν Θεοτόκο. Ὅπως τά κάρβουνα εἶναι μέσα στό 3

4 θυμιατό καί δέν καίεται, ἔτσι καί ἡ Δέσποινα ἡ Θεοτόκος ἐδέχθηκε τόν Χριστόν καί δέν ἐκάηκε, ἀλλά μάλιστα ἐφωτίσθηκε». Μέ τό θυμίαμα πού προσφέρουμε τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ὑποβοηθεῖται ἡ ἀνάταση τῆς ψυχῆς πρός τά ὑψηλά «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας». Ὅπως τό θυμίαμα θερμαινόμενο στόν ἄνθρακα ἀνέρχεται πρός τά ἄνω εὐωδιάζοντας τό περιβάλλον, ἔτσι καί ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ μέ θερμή πίστη πρέπει νά πτερουγίζει πρός τά ἄνω μυροβλύζουσα, ἀπαγγιστρωμένη ἀπό τίς ὑλικές μέριμνες. Ἡ βάση τοῦ θυμιατηρίου ὑποδεικνύει τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, ἡ φωτιά τήν θεότητά Του καί ὁ εὐώδης καπνός μᾶς «πληροφορεῖ» τήν προπορευόμενη εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Μωυσής, ὑπακούοντας στόν Θεό, κατασκεύασε καί τοποθέτησε στή σκηνή τοῦ Μαρτυρίου θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος (Ἔξοδ. 30: 1-10). Ὁ τρόπος παρασκευῆς τοῦ θυμιάματος διδάχθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο (Ἔξοδ. 30: 34-36). Ἡ προσφορά θυμιάματος στήν Παλαιά Διαθήκη ἀποτελοῦσε ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νά προσφερθεῖ θυμίαμα στήν ἀρχή τῆς ἡμέρας τό πρωΐ καί τό βράδυ μέ τό ἄναμμα τῶν λύχνων (Ἔξοδ. 30: 7-8). Αὐτή ἡ καλή συνήθεια μεταφέρθηκε καί στή χριστιανική λατρεία. Τό λατρευτικό αὐτό μέσο δημιουργεῖ κατανυκτικό κλίμα προσευχῆς καί ἑλκύει τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ Λειτουργός θυμιάζει τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων, ἐπιζητεῖ τίς μεσιτικές προσευχές τους πρός τόν Κύριο γιά βοήθεια τῶν μελῶν τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ὅταν ὁ Λειτουργός θυμιάζει τούς πιστούς, αὐτοί πρέπει νά ὑποκλίνονται καί νά προσκυνοῦν εὐλαβικά προσδοκῶντας τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ μικρή ὑπόκλιση εἶναι δεῖγμα ὅτι συμμετέχουμε στά τελούμενα! Ἐκτός ἀπό τόν Ἱ. Ναό, εἶναι καλό καί στό σπίτι νά προσφέρεται θυμίαμα τακτικά καί νά συνοδεύεται πάντοτε μέ ὁλοκάρδια προσευχή. 4

5 Ἁγιολόγιο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ (27 Μαΐου) Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος, γεννήθηκε σέ ἕνα χωριό της Ν. Ρωσίας, γύρω στά 1690, ἀπό ἐνάρετους καί πιστούς Ὀρθόδοξους γονεῖς. Στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Πέτρου, ἔλαβε μέρος στό Ρωσοτουρκικό Πόλεμο τοῦ καί αἰχμαλωτίστηκε ὅπως καί χιλιάδες ἄλλοι συμπολεμιστές του ἀπό τούς Τατάρους! Αὐτοί μέ τή σειρά τους, τόν πούλησαν σέ ἕνα Ὀθωμανό Ἀξιωματικό Ἵππαρχο, ὁ ὁποῖος ἔμενε στό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας, στή Μικρά Ἀσία. Ἐκεῖ, παρότι πιέστηκε σκληρά νά ἀρνηθεῖ τήν Πίστη μας, ἀπαντοῦσε ἀκλόνητος «Χριστιανός γεννήθηκα καί Χριστιανός θέλω νά πεθάνω», χωρίς νά καμφθεῖ ἀπό τά φρικτά καί ἀπάνθρωπα βασανιστήρια, πού τοῦ καίγανε ὥς καί τό κεφάλι μέ πύρινο τάσι, γινόμενος Ὁμολογητής γενναῖος! Τότε εἶναι πού τόν ἔριξε ὁ Τοῦρκος σέ ἕνα ὑπόγειο στάβλο, ὅπου καί ἔζησε μέ ταπείνωση καί τέλεια ὑπομονή, μαζί μέ τά ζῶα, ξυπόλητος, στό κρύο, στή σκλαβιά, σέ μιά τιτάνια πνευματική ἄσκηση, δοξάζοντας τό Θεό. Τίς νύχτες πάλι, ἐκεῖνος ὁ σκλάβος, ὁ δοῦλος, ἔτρεχε μέ ὅλη τή βαριά κούραση τῆς ἡμέρας καί ἀγρυπνοῦσε προσευχόμενος στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού ἦταν λαξευμένο στά σπλάχνα τοῦ Καππαδοκικοῦ βράχου, ὅπου καί ἀργότερα θά Κοινωνοῦσε κρυφά, Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, κάθε Σάββατο. Μέ τόν καιρό, οἱ Τοῦρκοι δέν τόν πείραζαν καί μάλιστα ἐκεῖνοι στούς ὁποίους ἦταν δοῦλος, ἔπαψαν νά τοῦ φέρονται ἄσχημα καί προσβλητικά. Μιά μέρα καί ἐνῶ ὁ Τοῦρκος ἀφέντης βρισκόταν στή Μέκκα, ἡ γυναίκα του, ἔκανε τραπέζι σέ συγγενεῖς καί φίλους στό παλιό Προκόπι γιά νά ἐπιστρέψει μέ τό καλό ὁ ἄντρας της. Ὁ Ἰωάννης ὑπηρετοῦσε τότε στό τραπέζι, ὅταν σερβιρίστηκε καί ἕνα πιάτο ἀπό τό ἀγαπημένο πιλάφι τοῦ ἀφέντη. Τό εἶδε καί ἡ τουρκάλα καί ἀναστέναξε λέγοντας: «Πόση εὐχαρίστηση θά λάμβανε Γιουβάν (= Ἰωάννης, 5

6 Γιοβάν) ὁ ἀφέντης σου, ἄν ἦταν ἐδῶ καί ἔτρωγε μαζί μας ἀπό τοῦτο τό φαγητό»! Ὁ Ἰωάννης πῆρε τότε ἕνα πιάτο μέ ζεστό πιλάφι καί εἶπε πώς θά τό ἔστελνε στόν ἀφέντη στή Μέκκα, κάνοντας ὅλη τή συντροφιά νά γελάσει γιά τά καλά. Νόμιζαν πώς θά τό ἔδινε πάλι σέ καμιά φτωχή οἰκογένεια τοῦ χωριοῦ, ὅπως ἔκανε ἄλλωστε συχνά... Ἐκεῖνος ὅμως τό πῆρε καί πῆγε ἐκεῖ στό στάβλο του. Γονάτισε καί μέ τήν προσευχή του, ἀνέθεσε στόν Κύριο τῶν πάντων τήν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματος. Καί Ἐκεῖνος πού εἶχε πεῖ στούς μαθητές Του «πάντα ὅσα ἐάν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε» ἔκανε τό θαῦμα Του! Ἔτσι, ὅταν μετά ἀπό ἡμέρες γύρισε ὁ Ἀγάς καί τούς ἔδειξε τό πιάτο πού εἶχε ξαφνικά βρεῖ μπροστά του, ἐκεῖ στή Μέκκα, μέ ἀχνιστό τό ἀγαπημένο του πιλάφι, τότε ὅλοι ἄφωνοι, κατάλαβαν ὅτι ὁ φτωχός καί καλός Ἰωάννης, ἦταν Ἅγιος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ!!! Τοῦ Χριστοῦ μας! Ἀπό τότε ὅλοι, ὄχι μόνο στό Προκόπι, ἀλλά καί στά γύρω χωριά, σέβονταν πιά τό Γιοβάν, τό Ὀρθόδοξο παλικάρι ἀπό τή Ρωσία καί ἔπαψαν παντελῶς νά τόν ἐνοχλοῦν Μετά ἀπό χρόνια κακουχίας, ὁ ἅγιος ἀρρώστησε καί προαισθανόμενος τήν κοίμησή του, εἰδοποίησε νά τοῦ φέρουν νά Μεταλάβει. Ὁ Ἱερέας τότε, λόγω τοῦ φανατισμοῦ τῶν Τούρκων, φοβήθηκε νά μεταφέρει φανερά τά ἅγια στό στάβλο καί σκάβοντας ἕνα μῆλο, ἔβαλε μέ ἀσφάλεια μέσα τή Θεία Κοινωνία καί ἔτσι Κοινώνησε τόν Ἰωάννη... Μετά ἀπό λίγο, στίς 27 Μαΐου 1730, ὁ Ἅγιος ἔκλεισε τά μάτια του καί ἔγειρε τό κεφάλι του, ὅπως τόν βλέπει ἄλλωστε κανείς καί τώρα, στό σημερινό Προκόπι, νά κοιμᾶται γαλήνια, ὁλόσωμος καί ἄφθορος, ἀναμένοντας τήν Ἀνάσταση καί δίνοντας καί πάλι σέ ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς, μέ τό ὁλοζώντανο αὐτό θαυμαστό λείψανο, Ὁμολογία Ἀληθείας, ὁμολογία Ὀρθοδοξίας! Αὐτό τό θαῦμα τοῦ ἄφθαρτου λειψάνου, φανερώθηκε στό παλιό Προκόπι στά 1733, ὅταν μετά ἀπό ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Ἁγίου οὐράνιο φῶς φώτισε τόν τάφο του! Στήν ἐκταφή τότε διαπιστώθηκε τό ἀσύλληπτο θαῦμα τοῦ ἄφθαρτου σώματος, πού εὐωδίαζε ἄρρητα!!! Στά 1830, τήν ἐποχή πού μαινόταν ἡ σύγκρουση μεταξύ Σουλτάνου καί Ἰμπραχίμ τῆς Αἰγύπτου, τό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας ἔνιωσε τό φρικτό ξέσπασμα τῆς τουρκικῆς μανίας, ὅταν οἱ στρατιῶτες τοῦ Ὀσμάν Πασᾶ τοῦ Σουλτάνου, δέ δίστασαν γιά νά ἐκδικηθοῦν τούς Χριστιανούς νά ρίξουν ἀκόμα καί αὐτό τό ἅγιο λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννη στή φωτιά! Τότε εἶναι, πού ἔντρομοι οἱ ἱερόσυλοι Τοῦρκοι, εἶδαν τό σῶμα τοῦ Ἁγίου νά κινεῖται μέσα στίς φλόγες ὁλοζώντανο, νά τούς φοβερίζει καί νά τούς διώχνει!!! Τήν ἄλλη μέρα καί ἀφοῦ οἱ ἀσεβεῖς εἶχαν φύγει μισοπεθαμένοι ἀπό τό φόβο τους, οἱ χριστιανοί μέ πόνο καί ἀγωνία, σήκωσαν βουβοί τά κάρβουνα καί τίς στάχτες γιά νά ἀντικρίσουν καί πάλι τό θρίαμβο τῆς ἁγιοσύνης, τό ὁλόσωμο καί ἄφθαρτο λείψανο τοῦ ἅγιου παλικαριοῦ, ἐντελῶς ἀκέραιο καί ἀπείραχτο ἀπό τήν πυρκαγιά! Εὐλύγιστο καί μυρωμένο καί μονάχα μαυρισμένο ἀπό τίς κάπνες καί τίς φλόγες τῶν Ἀγαρηνῶν! Ἔτσι ὅπως τό ἀντικρίζει κανείς καί σήμερα στό νέο Προκόπι τῆς Εὔβοιας! 6

7 ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀρχ. Στεφάνου Κατέ, ἐφημερίου Ι. Μ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λέρου Στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του, ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος μᾶς λέει, (Ἐφεσ α 22-23):...καί αὐτόν ἔδωκε κεφαλήν ὑπέρ πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστί τό σῶμα Αὐτοῦ.... Ἡ Ἐκκλησία, ἀποτελούμενη ἀπό τούς πιστούς συνιστᾶ τό Σῶμα ἑνός ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ πού ἔχει ὡς κεφαλή του τό Χριστό καί ὅπου ὑπάρχει Χριστός μόνο ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια. Ἄρα δέν νοεῖται ἀλήθεια ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὔτε φυσικά «Ἐκκλησία» ἡ ὁποία νά κατέχει μέρος τῆς ἀλήθειας ἤ νά εἶναι πέρα ἀπό αὐτή. Πληγές αὐτοῦ τοῦ ζωντανοῦ πνευματικοῦ σώματος ἀποτελοῦν οἱ Χριστιανικές αἱρέσεις καί οἱ Παραθρησκευτικές καί κοσμοθεωριακές ὁμάδες, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί νά διαβρώσουν τό Ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν πιστῶν. Ἡ ἐμφάνιση τῶν αἱρέσεων δέν εἶναι κάτι καινούριο γιά τήν Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τούς πρώτους Ἀποστολικούς χρόνους ἐμφανίζονται ὁμάδες οἱ ὁποῖες εἴτε ἀπό σκοπιμότητα, εἴτε ἀπό ἀμάθεια καί ἔπαρση διαστρεβλώνουν ὅσα εἶπε ὁ Χριστός καί ὅσα ἀναφέρονται στίς Γραφές. Στά γραφόμενα τῶν Ἀποστόλων Παύλου, Πέτρου καί Ἰωάννη ὑπάρχουν ἀναφορές γιά τίς κακοδοξίες τῆς ἐποχῆς τους. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἐμφανίσθηκαν πολλοί οἱ ὁποῖοι ἀμφισβήτησαν τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος... καί λίγο πολύ ὅλα τά δόγματα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, προσπαθώντας ἐκ τῶν ἔσω νά πολεμήσουν τήν Ἐκκλησία καί νά καταστρέψουν τό ἔργο της. Ὅμως σέ ὅλους αὐτούς ἀπάντησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπισημαίνοντας τίς κακοδοξίες τους καί μέσα ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων διατήρησαν τήν παραδεδομένη ἀπό τό Χριστό στούς Ἀποστόλους, ἀλήθεια, ὥστε αὐτή νά φτάσει ἕως σήμερα ἀναλλοίωτη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Ζ Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, στήν Ἑλλάδα σήμερα δραστηριοποιοῦνται 423 Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες καί ἄλλες 74 Χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες. Ὅλες αὐτές οἱ ὁμάδες χωρίς νά ἀποκαλύπτουν τό ἀληθινό τους πρόσωπο, ἐμφανίζονται μέ ποικίλα προσωπεῖα καί μέ τόν ἰσχυρισμό δέ ὅτι συμβιβάζονται ἀπόλυτα μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη ἀποτελοῦν σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή ἀπειλή γιά τούς πιστούς. Ἡ εὔκολη μετακίνηση τῶν ἀνθρώπων, ἡ γρήγορη διακίνηση ἰδεῶν καί κοσμοθεωριῶν, οἱ πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ἡ συνεχής ἀπαξίωση τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες συνέχουν καί συγκροτοῦν τίς κοινωνίες μας, τά λάθη τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας στή διαποίμανση τοῦ λαοῦ ἀλλά καί στήν παρουσίαση καί προσφορά τοῦ ἀληθινοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ νέος τρόπος ζωῆς, ἡ λανθασμένη ἀντίληψη περί ἐξίσωσης καί ἐξομοίωσης τῶν πάντων χάριν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν κ.ἄ., εἶναι μερικοί ἀπό τούς λόγους πού κάνουν τούς Ὀρθοδόξους πιστούς νά εἶναι εὔκολη λεία, νά ἀσπάζονται τίς αἱρετικές διδασκαλίες τους καί οὐσιαστικά νά ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν ἀλήθεια. Δέν εἶναι βέβαια λίγες οἱ περιπτώσεις τῶν αἱρέσεων οἱ ὁποῖες καθοδηγοῦνται ἀπό ἄτομα ἀμφιβόλου ψυχικῆς εὐστάθειας πού ὁδηγοῦν τούς ὀπαδούς τους σέ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις ὅπως ὁμαδικές αὐτοκτονίες, μαζικές δολοφονικές ἀπόπειρες κ.λπ. καί ὅλα αὐτά μέ τό πρόσχημα τῆς σωτηρίας καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τό ἔτος 1978, 914 ὀπαδοί τῆς συνέχεια στή σελ. 8 7

8 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δημοτική Μούσα ἤ ἀλλιῶς τό δημοτικό τρα- εἶναι ἡ πολυτιμότερη ἀπό τίς ἐκδηλώ- Ἡγούδι, σεις τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, γιατί σ αὐτήν, ὅσο σέ καμιά ἄλλη, καθρεφτίζεται μέ σαφήνεια καί διαύγεια ὄχι μόνο ἡ λαϊκή ψυχή μέχρι τά μύχια της, ἀλλά καί ὁλόκληρη σχεδόν ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μέ τούς θριάμβους καί τίς συμφορές της, μέ τούς πόνους καί τίς χαρές της, μέ τούς πόθους καί τίς ἐλπίδες της. Τό πιό σηματικό γεγονός τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ, ἀσφαλῶς ὑπῆρξε ἡ ΑΛΩΣΗ τῆς Πόλης ἀπό τούς Τούρκους, στίς 29 τοῦ Μάη, ἡμέρα Τρίτη ἀπό τότε εἶναι καί ἀποφράδα, γρουσούζικη, γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, τοῦ ἔτους Κανένα ἄλλο ἱστορικό γεγονός δέν τραγουδήθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες ὅπως τό πάρσιμο τῆς Πόλης, οὔτε καί σέ καμιά ἄλλη περίπτωση συναντοῦμε τόσους θρύλους, μά καί τόση ἐλπίδα γιά τήν ἐπιστροφή τῆς «Πόλης τῶν πόλεων» στά χέρια ἐκείνων πού τή δημιούργησαν καί τήν ἀνέδειξαν ὡς τή πιό σπουδαία τοῦ κόσμου στά χρόνια τῆς ἀκμῆς της. Ἡ φοβερή κραυγή «ἡ Πόλις ἑάλω», ἔπεσε σάν κεραυνός καί ξαπλώθηκε ἀστραπιαῖα σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο, Ἀνατολῆς καί Δύσης, κάνοντάς τον νά ἀναλογισθεῖ μέ ἀπόγνωση τό τί ἔχασε καί τρόμο γιά τό τί γενέσθαι στήν ἱστορική του συνέ- συνέχεια ἀπό τή σελ. 7 αἵρεσης «ὁ Ναός τοῦ Λαοῦ» αὐτοκτόνησαν στό Τζονστάουν τῆς Γουιάνας, τά 276 ἦταν παιδιά. Τό 1994, περισσότερα ἀπό 60 μέλη τῆς αἵρεσης τοῦ «Ναοῦ τοῦ Ἥλιου» στήν Εὐρώπη παρακινήθηκαν νά αὐτοκτονήσουν μαζικά στή Γαλλία καί στήν Ἐλβετία. Τό 1995, ἡ Ἰαπωνική αἵρεση Ἀούμ Συνρικίο ἔριξε τό δηλητήριο Σαρίν στό μετρό τοῦ Τόκυο μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατο 10 ἀνθρώπων καί τόν τραυματισμό χιλιάδων. Τό 1997, 39 μέλη τῆς ὀργάνωσης «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ» αὐτοκτόνησαν καταπίνοντας ἕνα συνδυασμό βότκας καί ναρκωτικῶν. Ὁ ἔλεγχος τοῦ νοῦ πού μεθοδεύουν οἱ αἱρέσεις σήμερα, προσπερνᾶ τή λογική καί ἐξαλείφει τήν ἐλεύθερη βούληση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά δημιουργικά στοιχεῖα τῆς κατ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ὁποία ἐλεύθερη βούληση σέβεται ἀπόλυτα ἡ Ὀρθοδοξία. Σύμφωνα μέ μελέτες τό 25% τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων πού εἶναι μέλη αἱρέσεων παγκοσμίως, θά ὑποφέρουν ἀπό διαρκή, μή ἀναστρέψιμη βλάβη πού θά ἐπηρεάσει τήν ἱκανότητά τους νά λειτουργοῦν ἐπαρκῶς στό συναισθηματικό, κοινωνικό, οἰκογενειακό καί ἐργασιακό τους περιβάλλον. Τό γεγονός ὅτι μέ τίς αἱρέσεις καί τίς καταστροφικές λατρεῖες ἀσχολοῦνται τόσο κυβερνητικοί ὀργανισμοί ὅσο καί διεθνεῖς ὀργανώσεις δείχνει τό μέγεθος τοῦ προβλήματος. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἑστίασε τίς προσπάθειές του στήν πρόληψη καί τήν ἐνημέρωση. Σκοπός αὐτῆς τῆς στήλης στό περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας δέν εἶναι ἡ μισαλλόδοξη διάκριση καί μείωση τῆς προσωπικότητας τῶν μελῶν ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμάδων ἀλλά ἡ ἐνημέρωση τόσο αὐτῶν ὅσο καί τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τά πιστεύω, τό πνευματικό ὑπόβαθρο καί τόν τρόπο δράσης τῶν πιό σημαντικῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, καθώς ἐπίσης καί τῶν πνευματικῶν καί ὄχι μόνο κινδύνων, οἱ ὁποῖοι ἐλλοχεύουν πίσω ἀπό τίς βαρύγδουπες διακηρύξεις τους περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 8

9 χεια. Καί ἡ Λαϊκή μούσα, ἄμεσα, μέ πολλή συντομία, ἀλλά καί ἐκφραστικότητα μᾶς ἀναγγέλλει τό γεγονός τῆς καταστροφῆς: «Καράβιν ἐκατέβαινε στά μέρη τῆς Τενέδου καί κάτεργο τό ὑπάντησε, στέκει κι ἀναρωτᾶ το. Καράβιν πόθεν ἔρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις; εἰς τήν ἀστραποχάλαζαν, εἰς τήν ἀνεμοζάλη; Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι τήν ἀστραποκαμένην, ἐγώ γομάρια δέ βαστῶ ἀμή μαντάτα φέρνω κακά γιά τούς χριστιανούς, πικρά καί θολωμένα..». Ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ρωμανίας ξεσηκώθηκε τότε θρῆνος γιά τήν Ἅλωση καί ἡ μούσα ἀναφέρει. Στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα: «Πῆραν τήν Πόλη πῆραν τή πῆραν τή Σαλονίκη, πῆραν καί τήν Ἁγιά Σοφιά τό μέγα μοναστήρι. Στή Θράκη: «Ἁγιά Σοφιά μοιρολογᾶ, Τά μοναστήρια κλαῖγνε...». Στήν Τραπεζούντα: «Ναϊλί ἐμᾶς, νά βάϊ ἐμᾶς, Οἱ Τοῦρκ τήν Πόλ ἐπαίραν, ἐπαίραν τό βασιλοσκάμν ἐλλάγεν ἡ ἀφφεντία...». Στά Τρίκαλα: «Ἀνάμεσα στοῦ γαλατᾶ κι ἀντικρυτά στήν Πόλη, ἰκεῖ πόλιμους γίνουνταν Τούρκιους μί Ρουμαίους...». Στόν Πόντο: «Ἐγώ ἔμουνε μάστορας σ Ἐλλενικά τά κάστρα, σ Ἕλλεν ἐμέν ὥρισαν, κατέβα σύ ςσήν Πόλιν...». Στήν Ἀνατολική Ἑλλάδα: «Τίν τό κακό πού γένηκε στήν ξακουσμένη Πόλη; Οἱ Τοῦρκοι τήν πατήσανε μ ἀμέτρητα ἀσκέρια...». Στήν Ἤπειρο: «Ψαλτάδες, πάψτε τό χερουβικό καί πάρτε τά χαρτιά σας, παπάδες πάρτε τά ἱερά καί σεῖς κεριά σβηστῆτε...». Στή Μακεδονία: «Ἐσεῖς πουλιά πετοῦμε πετάξτε στόν ἀέρα σύρτε νά πῆτε στή Φραγκιά, πέιτε καί στήν Ἑλλάδα, πῆρεν τήν Πόλη ἡ Τουρκιά...». Στό Μοριά: «Τρεῖς καλογέροι Κρητικοί καί τρεῖς Ἁγιονορεῖτες καράβιν ἀρματώσανε...»». Στή Μικρασία: «Πάψετε τό χερουβικό καί χαμηλῶστε τ ἅγια, Ἁγιά Σοφιά ἐπάρθηκεν στ Ἀγαρηνοῦ τά χέρια...». Ὅμως ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ ψυχή τοῦ Γένους ἐπαναστάτησε. Δέ δέχθηκε τό γεγονός τῆς σκλαβιᾶς του καί μέσα ἀπό τά δημοτικά του τραγούδια, ἄφησε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, νά φυτευτεῖ ὁ σπόρος τῆς ἐλπίδας γιά τήν ἐθνική του ἀποκατάσταση, ἡ ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς! Ἤδη ἀπό τά πρῶτα τραγούδια πού δημιούργησε, ὅπως τό θρῆνο γιά τήν Ἅλωση: «Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆ σημαίνουν τά οὐράνια...», συναντοῦμε ἐκτός ἀπό τή βαθειά συναισθηματική φόρτιση καί τή ρεαλιστική προσαρμογή πρός τή σκληρή πραγματικότητα. Μέ τούς στίχους τοῦ περίφημου αὐτοῦ Θρήνου ἔρχεται τό ἄτομο καί ὁ λαός πιό κοντά στή γνωριμία μέ τήν πραγματικότητα. Ἐδῶ βλέπομε ὁ λαός νά θρηνεῖ γιά τήν ἀπώλεια τῆς Πόλης καί τῆς ἐλευθερίας του, ἀλλά μέ τρόπο πού τελικά ὁδηγεῖ στό ξαλάφρωμα τῆς ψυχῆς του καί ὁδηγεῖται στήν κάθαρση, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀρχίζουν νέες ἐλπίδες γιά τή ζωή, νέος ξαναγεννημός. Ἔτσι, λαός δέν εἶναι πιά ἕνας ὄχλος δειλῶν αἰχμαλώτων, πού ἁπλῶς κάθεται μοιρολατρικά «ἐπί τόν ποταμόν Βαβυλῶνος» καί κλαίει «ἐν τῷ μνησθῆναι τῆς Σιών». Ἀπό αὐτό τό τραγούδι, αὐτόν τόν θρῆνο, ἡ ζωή ξαναρχίζει μέ ἕνα σπουδαῖο ἰδανικό, τήν ἀπελευθέρωση, πού τήν ὑποσχέθηκε ὁ ἴδιος ὁ Θεός στήν Παναγία: «... Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί μήν πολυδακρύζεις, πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλαι δικά σου θά ναι». Τέσσερις σχεδόν αἰῶνες ἀνέβαινε τό Γένος μας τό γολγοθά του, σηκώνοντας τό μαρτυρικό του σταυρό. Ἡ ἀτέλειωτη πικρή σκλαβιά ἔμοιαζε μέ ὁλόμαυρη Μεγάλη Παρασκευή καί ἡ μούσα τήν καταγράφει: «Μεγάλη μου Παρασκευή καί πῶς νά σέ περάσω, ὁπού χεις δέκα ταχινές καί δέκα μεσημέρια καί δέκα πογιαγέρματα κι ἀκόμη ἔχεις μέρα!...». Βέβαια ὁ λαός μας δέν περιμένει τήν ἀνάστασή του παθητικά, γιατί ὅπως μᾶς λέει τό τραγούδι τοῦ μακρυνοῦ Πόντου «... Ἀλί ἐμᾶς καί βάϊ ἐμᾶς, πάρθεν ἡ Ρωμανία, ἡ Ρωμανία πέρασεν, ἡ Ρωμανία ἐπάρθη ἡ Ρωμανία ἄν ἐπέρασεν αὐθύς θά φέρει κι ἄλλο», ἀφοῦ σύμφωνα μέ τήν Κρητική μούσα: «Τόν ἀντρειωμένο μήν τόν κλαῖς, ὅσο κι ἄν ἀστοχήσει, μ ἄν ἀστοχήσει μιά καί δυό, πάλι ἀνδρειωμένος θά ναι... Μήν τόνε κλαῖς τόν ἀετό, ἀφοῦ πετᾶ κι ἄς βρέχει, μόνο νά κλαῖς ἕνα πουλί, ὁπού φτερά δέν ἔχει». Γεώργιος Χατζηθεοδώρου Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 9

10 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ π. Παντελεήμων Κροῦσκος Ἀποτελεῖ ἀπορούμενο καί ἀγωνία καί ἀμφισβήτηση πολλῶν καλόπιστων ὀρθοδόξων πιστῶν τό ἄν ὁ νηπιοβαπτισμός εἶναι ἔγκυρη καί παραδοσιακή πρακτική τῆς ὀρθόδοξης ἀνατολικῆς ἐκκλησίας ἤ ἄν ἀποτελεῖ ἄτυπο προσηλυτισμό καί καταστρατήγηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Τό βάπτισμα εἶναι τό ἱερό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος βαπτιζόμενος μέ τριπλή κατάδυση καί ἀνάδυση σέ ἁγιασμένο ὕδωρ καί στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀπό τή μιά μεριά ἐλευθερώνεται ἀπό τό σῶμα τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐνοχῆς τῆς ὀφειλόμενης σ αὐτή, ἀπό τήν ἄλλη δέ ἀναγεννᾶται πνευματικά σέ μία νέα ἔνθεη ὕπαρξη καί ζωή, γίνεται υἱός τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμος τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας. Κατά τό βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος ἀποβάλλει τόν παλαιό Ἀδάμ καί ντύνεται τό Χριστό, ἀποκτώντας καθαρή καί ἄσπιλη τή θεία εἰκόνα μέ τήν ὁποία πλάστηκε ἀπό τό Θεό καί τήν ὁποία ἀχρείωσε ἡ ἁμαρτία 1. Ἐπίσης, ἄν πρόκειται γιά ἐνήλικο, ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ πίστη καί τό βάπτισμα ἐξαλείφει τίς ἕως τότε προσωπικές του ἁμαρτίες, πέρα ἀπό τήν ἀπόδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί κόσμου, τῆς ἀδαμιαίας δηλαδή ἁμαρτητικῆς κατάστασης, στήν ὁποία γεννῶνται καί τά νήπια. Ὅταν μιλᾶμε γιά κληρονομιά τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, δέν ἐννοεῖται νομική ἐνοχή, ὡσάν νά ἤμασταν ὅλοι ὑπεύθυνοι γιά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἀλλά γιά γέννηση σέ ἕναν κόσμο ἁμαρτίας, ἕναν κόσμο δαιμονοκρατούμενο, μιά ἀνθρώπινη φύση ἀμαυρωμένη καί κατεστραμμένη. Τό βάπτισμα εἶναι φανερό πώς μόνο σκλαβιά καί καταστρατήγηση ἐλευθερίας δέν εἶναι, ἐνῶ ἀντίθετα εἶναι ἐλευθερία, γέννηση, ἀνάσταση, εὐεργεσία. Τό βάπτισμα γιά τόν ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα, πού ἐκφράζει ὅλη τήν ὀρθόδοξη μυστηριακή παράδοση, εἶναι ἡ ὑπόστασή μας ἐν Χριστῷ, ἡ γέννησή μας, πρίν δέν ὑπήρχαμε! Χαρακτηριστικά γράφει στό ἔργο του «ἡ ἐν Χριστῷ ζωή»: «Στὰ ἱερὰ Μυστήρια εἰκονίζουμε τὴν ταφὴ καὶ ἐξαγγέλλουμε τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Μὲ αὐτὰ γεννιόμαστε, μορφοποιούμαστε καὶ συναπτόμαστε ὑπερφυῶς μὲ τὸν Σωτήρα. Αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα, ὅπως λέει ὁ Παῦλος, «ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν». Τὸ Βάπτισμα χορηγεῖ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ὑπόσταση κατὰ Χριστόν, γιατὶ μᾶς παίρνει νεκροὺς καὶ διεφθαρμένους καὶ μᾶς εἰσάγει γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή. Γέννηση, ἀναγέννηση, ἀνάπλαση καὶ σφραγίδα ὀνομάζεται, κι ἀκόμη βάπτισμα, ἔνδυμα, χρίσμα, χάρισμα, φώτισμα καὶ λουτρό. Ὅλα δηλώνουν ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ πράγμα Ἀρχὴ τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν ποὺ ὑφίστανται καὶ ζοῦν κατὰ Θεὸν εἶναι τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Ἡ γέννηση λοιπὸν εἶναι φανερὸ ὅτι σημαίνει αὐτὸ καὶ τίποτε ἄλλο. Καὶ ἡ ἀναγέννηση καὶ ἡ ἀνάπλαση ἐπισημαίνουν μόνο ἐκεῖνο Αὐτοὶ ποὺ τώρα γεννιοῦνται καὶ πλάθονται εἶχαν γεννηθῆ προηγουμένως καὶ ἐπειδὴ ἔχασαν τὴ μορφή τους, ἐπανέρχονται τώρα μὲ δεύτερη γέννηση στὴν πρώτη μορφή. Νὰ βαπτισθοῦμε σημαίνει νὰ γεννηθοῦμε κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ λάβουμε ὕπαρξη καὶ ὑπόσταση, ἐνῶ δὲν ἤμασταν τίποτε. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ Βαπτίσματος. Ἐλευθερώνει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, συμφιλιώνει τὸν Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο, κάνει τὸν ἄνθρωπο υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ θείου φωτός, μὲ λίγα λόγια προετοιμάζει γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή» 2. Τό βάπτισμα λοιπόν, δέν εἶναι ἁπλῶς τό «ἠθικό βραβεῖο» μιᾶς κατηχητικῆς πορείας, ὁ ἔπαινος γιά ἕναν τέλεια μορφωμένο καί διαβασμένο στά κατηχητικά χριστιανό, πουριτανικά, γνωσιολογικά καί ἀποστειρωμένα, ἀλλά ὑπόθεση ζωῆς, ὀντολογική ὑπόθεση. Πρίν δέν ἤμασταν, τώρα ἤμαστε! Φυσικά, ἡ Ἐκκλησία καί στήν ἀρχαιότητα ἀλλά καί σήμερα κατηχεῖ τούς ἐνηλίκους πρίν τό βάπτισμα, ὅταν πρόκειται γιά ἑτερόδοξους ἤ μή χριστιανούς καί τά νήπια διά βίου μέσω τοῦ κατηχητικοῦ της ἔργου. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι μιά ὑπόθεση πού διαρκεῖ στό ἀεί καί μάλιστα ἀκόμα καί σήμερα ὑφίσταται ἰδιαίτερη τάξη κατηχουμένων (δηλ. διδασκομένων καί προετοιμαζομένων γιά τό βάπτισμα ἀνθρώπων) γιά τούς ὁποίους μάλιστα ὑπάρχει ἰδιαίτερη εὐχή καί μεταχείριση στήν σύναξη τῆς θείας λειτουργίας. Ἀλλά σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ 10

11 γέννηση τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου καί ὄχι τοῦ καλοῦ μαθητή. Καλή καί ἀπαραίτητη ἡ γνώση (ὡς θρησκευτική μόρφωση), ἀλλά κέντρον καί ὑπόθεση εἶναι ἡ μυστηριακή ζωή καί ἐν Χριστῷ ὑπόσταση καί πορεία. Ὁπότε τά νήπια, πρῶτον γεννῶνται ἐν Χριστῷ, διά τοῦ βαπτίσματος καί μετά μορφώνονται ἐν Χριστῷ καί διά τόν Χριστόν (μέ τά μυστήρια καί τήν ἀφιέρωσή τους) καί περί Χριστοῦ (μέ τήν μορφωτική ἱερά κατήχηση). Σ αὐτήν τήν τελειωτική τους πορεία συμβάλει καί τό Χρίσμα, μυστήριο πού ἐπενεργεῖ τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί τελεῖται μαζί μέ τό βάπτισμα. Πολλοί τῶν αἱρετικῶν διατείνονται πώς ὁ νηπιοβαπτισμός δέν διαφαίνεται πουθενά στήν ἁγία Γραφή, ἀλλά καί μάλιστα εἶναι πρακτική πού ἐναντιώνεται στούς λόγους τῆς ἁγίας Γραφῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρεται τό χωρίο Μκ 16,16, «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται», μέ ὑπογραμμισμένο τό «πιστεύσας». Εἶναι ὅμως φανερό γιά τόν κάθε καλόπιστο μελετητή πώς ἀσφαλῶς σέ αὐτό τό χωρίο ὁ Κύριος ἀναφέρεται στούς δυνάμενους νά κατηχηθοῦν ἐνηλίκους καί ὄχι στά νήπια τά ὁποῖα ὅμως δέν φαίνεται πουθενά ὅτι ἀποκλείει! Ἄλλωστε στό κατά Ματθαῖον (28,19), πάλι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀποστέλει τούς μαθητές λέγοντας «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη... βαπτίζοντες καί διδάσκοντες αὐτούς». Αἴφνης δηλαδή προηγεῖται τό βάπτισμα τῆς διδασκαλίας καί ἡ μαθητεία δίδεται ὄχι διά τῆς πίστεως ὅπως στό κατά Μάρκον, ἀλλά διά τοῦ βαπτίσματος! Φυσικά, δέν ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στά εὐαγγέλια, ἀλλά τό ἕνα συμπληρώνει τό ἄλλο καί ἡ Ἁγία Γραφή δέν πρέπει νά διαβάζεται ἀποσπασματικά, ἀλλά συνολικά. Εἶναι λοιπόν φανερό πώς ὁ μέν Μάρκος ἀναφέρεται σέ ἐνηλίκων βάπτισμα, ὁ δέ Ματθαῖος γενικά σέ βάπτισμα ἐνηλίκων καί ἀνηλίκων. Ἄλλωστε, ὑπάρχουν σαφεῖς ἀναφορές γιά νηπιοβαπτισμό ἀπό ἀποστόλους στήν ἁγία Γραφή, πού ἀποδεικνύουν τήν ἀρχαιότητα τῆς πρακτικῆς. Ὁ ἀπ. Πέτρος βαπτίζει ὅλους ἐκείνους στούς ὁποίους ἔπεσε τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Κορνηλίου, ὅλους ὅσους τόν ἄκουγαν (Πράξεις 10/ι 44,47,48) Ὁ Παῦλος τήν οἰκογένεια τῆς Λυδίας (Πράξεις 16/ις 15), ἑνός δεσμοφύλακα ( «Καί ἐβαπτίσθη αὐτός καί οἱ αὐτοῦ πάντες» (Πράξεις 16/ις 33), τοῦ Κρίσπου καί τοῦ Στεφανᾶ (Α Κορινθίους 1/α 16). Ὅποιος θέλει νά πιστεύει πώς σ αὐτές τίς οἰκογένειες δέν ὑπῆρχαν καί παιδιά, ἁπλά ἐθελοτυφλεῖ ἤ ἁπλῶς θεωρεῖ αὐθαιρέτως πώς οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἦταν μυστηριωδῶς... ἄκληροι. Ἐπίσης, τό ἐπιχείρημα πώς ἡ ἔννοια «οἶκος-οἰκία» ἀναφέρεται μόνο στά ἐνήλικα μέλη τοῦ σπιτιοῦ ἤ τῆς οἰκογένειας, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν δούλων, εἶναι ἁπλῶς μιά φιλολογική πιθανότητα καί ὄχι κάποια ἀποδεδειγμένη ἱστορικά ἀλήθεια ἤ αὐτή ἡ πραγματικότητα. Ἐπίσης, πουθενά στήν Γραφή δέν ἀπαγορεύεται ὁ νηπιοβαπτισμός! Τό γεγονός ἄλλωστε πώς ἡ ἀρχαία ἐκκλησία πρῶτα κατηχοῦσε καί μετά βάπτιζε καί μάλιστα σέ μεγάλη ἡλικία, δέν ἀποκλείει τόν νηπιοβαπτισμό. Τότε ὁ χριστιανισμός ἦταν στήν ἀρχή καί ἐξάπλωσή του ἀκόμα καί φυσικά ἀπευθύνοταν σέ ἀβάπτιστους πού δέν εἶχαν τήν «τύχη» νά γεννηθοῦν ἀπό χριστιανούς γονεῖς. Παραδείγματα πατέρων ἤ ἁπλῶν χριστιανῶν, πού περίμεναν νά βαπτιστοῦν σέ μεγάλη ἡλικία ἀπηχοῦν μᾶλλον κάποιο ἰδιάζοντα καλόν ζηλωτισμό τῆς χρυσῆς ἐκείνης ἐποχῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τήν προσωπική τους πορεία-ἐπιλογή-ὑπόθεση ἤ εἶναι θέμα τῆς βιοτικῆς τους περιπέτειας καί δοκιμασίας τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἐπίσης ὁ χριστιανισμός διαδόθηκε ἀπό τούς Ρωμαίους στούς Σλάβους, Ἴβηρες καί Ρώσους εἶναι παραδεδομένο καί αὐτονόητο πώς στό βάπτισμα μετεῖχαν καί τά παιδιά τους! Ἐπίσης τήν χρησιμότητα καί τήν πρακτική τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ ἀναφέρουν σέ ἔργα τους οἱ ἅγιοι πατέρες Εἰρηναῖος, Κυπριανός Καρχηδόνος καί ὁ ἐκκλησιαστικός συγγραφέας Ὠριγένης. Οἱ δέ πρῶτοι ἀναπτύσσουν καί σχετική θεολογία περί ἀναγεννήσεως διά τοῦ βαπτίσματος. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἀπό μερικούς χριστιανούς μιά ἠθικιστική θεώρηση τῶν πραγμάτων καί περί ἁμαρτίας. Λένε δηλαδή πώς τά ἀνεύθυνα νήπια, πού δέν ἔχουν διαπράξει προσωπικές ἁμαρτίες, δέν ἔχουν ἀνάγκη τόν καθαρισμό τοῦ βαπτίσματος. Ὅμως, ὅπως εἴδαμε στήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ ἁμαρτία δέν ἔχει αὐστηρά ἠθικές διαστάσεις, ἀλλά εἶναι ὀντολογική ὑπόθεση, κατάσταση δηλαδή τῆς ὑπάρξεως, ὑπόθεση τοῦ εἶναι, τῆς φύσης μας. Τό βάπτισμα δέν εἶναι ἕνας ἁπλός τελετουργικός καθαρμός (τέτοιους ἔκαναν οἱ ἰουδαῖοι), ἀλλά, ὅπως εἴπαμε, φωτισμός καί γέννηση τῆς ὕπαρξης καί καταδίκη τῆς ἁμαρτίας στό κέντρο της, στήν ὑπόστασή της, ὄχι ἐπιφανειακά, ποσοτικά, νομικιστικά καί ἠθικιστικά. Φυσικά, ἐνῶ μέ τό βάπτισμα καταδικάζεται ἡ ἁμαρτία, δέν ἐξαλείφεται ὅμως τελείως ἡ ἁμαρτητική ροπή, γιά νά μήν καταστρατηγηθεῖ ἡ ἐλευθερία ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκόμα ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος μετά τό βάπτισμα. Ἐκεῖνος εἶναι ὑπεύθυνος καί ἐλεύθερος νά διαχειριστεῖ τήν ψυχή καί τό σῶμα του, πρός ὄφελος ἤ ἀπώλειά του. Κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν ἔχει μόνον τήν λογική ἐνέργεια, ἀλλά ἔχει καί ἄλλες ἐνέργειες, ὅπως τήν νοερά ἐνέργεια, τήν φαντασία, τήν αἴσθηση κ.λπ. Ἀκόμη, ἡ λογική δέν εἶναι πηγή τῆς γνώσεως, ἀκόμη καί γιά τά ἀνθρώπινα πράγματα. Γι αὐτό καί στήν ἐπιστήμη ἀναπτύχθηκε ἡ 11

12 λεγόμενη «συναισθηματική νοημοσύνη» πού ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπάρχουν μέσα στόν ἄνθρωπο «δυό μυαλά», ἤτοι ἡ λογική καί τό συναίσθημα καί θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀναπηρία τό νά ἀπολυτοποιῆ κανείς μόνον τήν λογική. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἀπεικόνιση τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁ δυτικός σχολαστικισμός εἶναι ἐκεῖνος πού ὁδήγησε στήν πρακτική τῆς ἀποσυνδέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀπό τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος καί κατ ἐπέκταση ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας μέχρι τήν ἐφηβεία. Ἡ βάση αὐτῆς τῆς πρακτικῆς εἶναι ὅτι γιά νά δεχθῆ τό παιδί τό Χρίσμα καί νά λάβη τήν θεία Κοινωνία πρέπει νά κατανοῆ μέ τήν λογική του τά γινόμενα. Ἐμεῖς χρίουμε τά βρέφη καί τά κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γιατί γνωρίζουμε ἀπό τήν θεολογία μας ὅτι καί τά βρέφη λαμβάνουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί πρίν ἀναπτυχθῆ ὁ ἐγκέφαλος καί ἡ λογική, ἀφοῦ καί τότε ἐνεργεῖ μέσα τους ἡ νοερά ἐνέργεια. Ἀκόμη καί τά ἔμβρυα μποροῦν νά λαμβάνουν τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως ἔγινε μέ τόν Τίμιο Πρόδρομο, πού ὅταν ἦταν ἔμβρυο ἕξι μηνῶν ἔγινε ἀπό τότε Προφήτης καί κατέστησε καί τήν Μητέρα του Προφήτιδα, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά 3. Καί στό σημεῖο αὐτό μνημονεύουμε τίς περιπτώσεις τῶν νηπίων ἐκείνων, πού ἔβλεπαν τόν συγχρόνο ἁγίο ἱερέα Νικόλαο Πλανᾶ, νά μήν πατᾶ στό ἔδαφος ἐνῶ λειτουργοῦσε. Λοιπόν δέν ἀξίζει ἕνα τέτοιο νήπιο τό βάπτισμα, μέ τέτοια ζωντανή καί οὐσιαστική μετοχή στήν λατρεία, ὅταν μάλιστα κατά τό Ἁγιογραφικό ἐκεῖνο, τό ἅγιον Πνεῦμα ὁμολογεῖ «ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» καί «ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός μέ»; Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλα ἐπιχειρήματα ὑπέρ τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, ἀπό τά ὁποῖα μόνο οἱ αὐστηρά κακόπιστοι δέν πείθονται. «Μερικοί ρωτοῦν γιατί μέ βάπτισαν, χωρίς κανένας νά μέ ρωτήσει, ἄν ἤθελα νά βαπτισθῶ καί νά γίνω χριστιανός; (αὐτό εἶναι συνηθισμένο ἐρώτημα τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ). Τό ἐρώτημα εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο. Πῶς μπορεῖς νά ρωτηθεῖς, ἀφοῦ δέν ἔχεις τή δυνατότητα νά κατανοήσεις καί νά ἀπαντήσεις; Τό βάπτισμα τό κάνουμε στά νήπια γιά τό καλό τους, γιά νά τά προφυλάξουμε ἀπό ἕναν μέγιστο κίνδυνο. Τό ἴδιο ἄλλωστε δέν κάνουμε στά μικρά παιδιά, ὅταν τά ἐμβολιάζουμε; Ζητᾶμε προηγουμένως τή συγκατάθεσή τους;» 4. Μήπως στεροῦμε ἀπό τά παιδιά τό φῶς, τήν τροφή, τήν ὑγεία, τήν παιδεία, τήν ἀγάπη; Μᾶλλον ὄχι. Λοιπόν θά τούς στερήσουμε τόν Χριστό τήν ἴδια τήν γέννηση καί ζωή; Ἤ μήπως μεγαλώνοντας τό παιδί δέν εἶναι ἐλεύθερο νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἐκκλησία καί τό βάπτισμα εἶναι ἕνα εἶδος... «κοινωνικοῦ στίγματος», πού θά τό κουβαλᾶ σέ ὅλη του τήν ζωή; Ἤ μήπως ἄλλωστε, ὅποιος νικᾶται ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀποβάλει συνειδητά τό βάπτισμα, τό θεωρεῖ καί κάτι σημαντικό ἀργότερα, ὅταν δηλαδή ἀλλαξοπιστήσει; Ἄς πάψουν, λοιπόν, τίς ὑποκρισίες οἱ αὐτόκλητοι ὑπερασπιστές «τῶν δικαιωμάτων τοῦ προσώπου», γιατί ἁπλῶς γελοιοποιοῦνται. Ὑπάρχει, φυσικά καί τό θέμα τῶν νηπίων πού ἀποθνῄσκουν ἀβάπτιστα, εἴτε γιατί δέν πρόλαβε κάποιος νά τά «ἀεροβαπτίσει», εἴτε ἀπό ἀμέλεια. Εἶναι σκληρά καί ἀπάνθρωπα σχολαστικό νά προκαταλαμβάνουμε τήν τύχη τῶν νηπίων αὐτῶν καί τήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί νά μιλᾶμε τάχα γιά τήν... κόλασή τους! Τά νήπια αὐτά διαφέρουν ἀπό τά βαπτισμένα μόνο ὡς πρός τό φώτισμα, τήν ἀποβολή τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ φυσικά δέν ἔχουν προσωπικές-ἠθικές ἁμαρτίες. Εἶναι σίγουρο καί ἀσφαλές πώς ἡ γέννησηβάπτισμα εἶναι καίρια σημαντική γιά τήν ἐν Χριστῷ ὑπόσταση καί σωτηρία τους. Εἶναι ἐπίσης σίγουρο καί ἀσφαλές πώς ἡ κατάληξή τους εἶναι διαφορετική ἀπό τά βαπτισμένα νήπια (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης). Τόσο σίγουρο καί ἀσφαλές εἶναι ὅμως πώς ὁ Δικαιοκρίτης Θεός, ὁ Πατέρας τῶν ἀθώων καί ἐλαχίστων μᾶς κατέχει ὅλους, ζῶντες καί νεκρούς στά πανάγια χέρια Του καί γιά ὅλους φροντίζει καί μεριμνᾶ μέ ἀνεξάντλητη πατρική καί ἀγαπητική διάθεση. Μέσα στόν ἀπέραντο κόσμο τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα, τῆς μέριμνας Αὐτοῦ, ὑπάρχει ἀρκετός καί ἰδιαίτερος χῶρος γιά τούς ἀθώους... Τέλος, σέ μιά κοινωνία πού πορεύεται πρός τήν ἀποθρησκευτικοποίηση καί ἀποπνευματοποίηση, ὁ νηπιοβαπτισμός μόνο προσηλυτισμός δέν εἶναι ἀλλά μάλιστα καί νόμιμη, ἀγαπητική ἄμυνα καί ἀσπίδα στά σχέδια καί τίς προκλήσεις τῶν παντός εἴδους ἀντιχρίστων καί ἀντιεκκλησιαστικῶν. Μᾶλλον ἀντιπροσηλυτισμός καί μάλιστα ἄγριος, ὕπουλος, κρυφός καί φανερός διωγμός εἶναι οἱ ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις καί δράσεις τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ σήμερον, τῶν ὁποίων ὅλοι γινόμαστε μάρτυρες καί καμιά φορά συγκοινωνοί 1,3: (Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα δογματικά-συμβολικά-ἱστορι κοδογματικά», Ἐκδόσεις «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ», 1995, τόμοι 1 καί 2) 2: Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. 4 Ἱεροθέου Ναυπάκτου περί τῆς κατανόησης τῆς θείας λατρείας, ἐν Ρομφαίᾳ, Ἀπρίλιος 2010 Ἄλλα βοηθήματα: Σχετικές δημοσιεύσεις στό διαδίκτυο στίς ὀρθόδοξες σελίδες ΟΟΔΕ καί ΑΝΤΙΑΙ- ΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ. 12

13 ΤΑ ΔΙΑΤΡΕΞΑΝΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου στό νησί τῆς Καλύμνου. Ἀφ ἑσπέρας ὁ μητροπολίτης χοροστάστησε στόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πανόρμου, ὅπου ἐπακολούθησε μετά τόν ἑσπερινό παραδοσιακό γλέντι. Πλῆθος προσκυνητῶν παρέστη τόσο στόν ἑσπερινό, ὅσο καί στήν ὄμορφη ἑορτή πού διοργάνωσε ἡ Ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ. Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Τήν Παρασκευή 30 Ἀπριλίου 2010, στόν Ἱ. Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου, ὅπως κάθε χρόνο, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.κ. Παϊσίου Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ὑπέρ εὐοδώσεως καί ἐνισχύσεως τῶν ὑποψηφίων τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων ἀποφοίτων ἀκαδημαϊκῶν μαθητῶν τοῦ Γενικοῦ Λυκείου καί ΕΠΑΛ τῆς Νήσου Λέρου. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης ὁμίλησε καταλλήλως στούς τελειοφοίτους μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία καί εὐόδωση τῶν ὑψηλῶν ὁραματισμῶν τους. Τούς ἐτόνισε δέ τήν τόλμη πού πρέπει νά ἔχουν διά τίς ἐξετάσεις, λέγοντας ὅτι ἡ ἀρτία ἐκπαίδευσις πού ἀπέκτησαν, ἡ προσφο- Ὁ θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ λειτούργησε στό ναϊδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό στρατόπεδο τοῦ 542 Σύνταγμα Εὐζώνων. Ἐπακολούθησε δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου, προστάτη τοῦ πεζικοῦ, στήν ὁποία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ.κ. Παΐσιος. 13

14 ρά τῶν καθηγητῶν, ἀλλά καί ἡ συμπαράσταση τῶν γονέων τους, προσφέρουν τήν κατάλληλη ἐμπέδωση οὕτως ὥστε ἴσοι πρός ἴσους νά προσέλθουν στίς πανελληνίους ἐξετάσεις χωρίς ἄγχος. Τέλος τούς προσεφέρθη συμβολικό δῶρο (εἰκονίδιο τῆς Παναγίας, στυλό, μολύβι, μπλόκ σημειώσεων) καί τίς εὐχές τοῦ Μητροπολίτου γιά καλή ἐπιτυχία. Στή συνέχεια στό ἐνοριακό κέντρο ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τό Ἐκκλ. Συμβούλιο δεξιώθηκαν τόν Μητροπολίτη, τούς Ἱερεῖς, τούς καθηγητές, τούς μαθητές καί μαθήτριες καί εὐχήθηκε πάλιν «καλή ἐπιτυχία». Οἱ καθηγητές, οἱ γονεῖς καί τά παιδιά εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο καί τό Ἐκκλ. Συμβούλιο γιά τήν πρωτοβουλία καί τήν φιλοξενία. Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ὁ Μητροπολίτης μας, τήν Δευτέρα , ἐπέδωσε τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν λαϊκό ποιητή, μουσικό καί ζωγράφο κ. Ἀντώνιο Βαζανέλη. Κατά τήν ἐπίδοση τοῦ εὐχήθηκε ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός τόν στηρίζει καί τόν δυναμώνει καί τόν συνεχάρη γιά τό πολύπλευρο ταλέντο του ὡς λαϊκοῦ ποιητοῦ, πού μέ τά ποιήματά του γίνεται ἕνας καλός πρεσβευτής τοῦ νησιοῦ τῶν σφουγγαράδων. Ὁ κ. Βαζανέλης εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη γιά τήν τιμητική αὐτή ἐπίδοση καί μεταξύ ἄλλων εἶπε ὅτι γιά τήν τιμή αὐτή θά χαίρονται τά παιδιά καί τά ἐγγόνια του. Κατά τήν ἐπίδοση παρέστησαν ὁ π. Ἀμφιλόχιος Σακαλλέρος, ὁ Διάκονος Νικόλαος Κλήμης καί ὁ Ἀστυνομικός κ. Νικόλαος Κροντήρης. ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ἀνταπόκριση ἀπό τήν ἐκδρομή τῶν κατηχητικῶν σχολείων στό Βαθύ ( ) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Εἶναι ἡ ὥρα 12:00 καί οἱ ἀναστάσιμες φωνές μας γεμίζουν τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Τριάδας στό Βαθύ. Πρίν ἀπό λίγο, φτάσαμε 150 παιδιά τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Καλύμνου, πραγματοποιώντας τήν ἡμερήσια ἐκδρομή μας. Στό ναό μᾶς ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ψάλαμε τροπάρια τῆς ἐκκλησίας μας, μᾶς καλωσόρισε καί μᾶς χαιρέτισε ἐκφράζοντας τήν χαρά του γιά τή παρουσία μας. Ξεκινήσαμε μέ τό παιχνίδι τοῦ θησαυροῦ, τό ὁποῖο καί πραγματοποιήθηκε στό χῶρο τοῦ δημοτικοῦ γηπέδου, κάτω ἀπό τό πατρικό βλέμμα τοῦ δεσπότη μας καί τήν βοήθεια τῶν ἱερέων πού ἦταν πάντα μαζί μας. Μέ τίς ὁδηγίες τῶν κατηχητῶν, χωριστήκαμε σέ 6 ὁμάδες καί διασκορπιστήκαμε στίς γωνίες τοῦ γηπέδου. Τό παιχνίδι ξεκίνησε μέ 4 δοκιμασίες, ἀπό τίς ὁποῖες ἔπρεπε νά περάσουμε 14

15 ἐπιτυχῶς, γιά νά ξεκινήσουμε τήν ἑπόμενη φάση. Ἡ φάση αὐτή ἀπαιτοῦσε συνεργασία, ταχύτητα καί συντονισμό προκειμένου νά λύσουμε τούς 9 γρίφους, ὁ τελευταῖος τῶν ὁποίων μᾶς ὁδηγοῦσε στόν χάρτη τοῦ θησαυροῦ. Τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγωνία κορυφώθηκαν στήν τελευταία φάση τοῦ παιχνιδιοῦ, ὅπου μέ τή καθοδήγηση τοῦ χάρτη ψάχναμε στόν χῶρο τοῦ γηπέδου γιά τό θησαυρό. Τελικά ἡ Α ὁμάδα (κατηχητικά Ἁγ. Στεφάνου καί Προδρόμου), ἀναδείχτηκαν νικητές, βρίσκοντας τό κουτί τοῦ χαμένου θησαυροῦ μέ ὅλο τό λαχταριστό περιεχόμενό του. Τό βραβεῖο περιελάμβανε 1 γεῦμα στό ἑστιατόριο «Ἡ Θράκα» στήν κεντρική πλατεία. Γιά φαγητό μᾶς φιλοξένησε τό προαύλιο τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, ὅπου καί ξεκουραστήκαμε πρίν ξεκινήσει τό ἑπόμενο παιχνίδι. Μετά τό φαγητό τά παιδιά τοῦ γυμνασίου λυκείου παραμείναμε ἐκεῖ ἐνῶ τά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ κατευθύνθηκαν πρός τό προαύλιο τοῦ νηπιαγωγείου. Ἐκεῖ παίξανε τό παιχνίδι τῶν σταθμῶν, ὅπου τό κάθε κατηχητικό ξεχωριστά ἔπρεπε νά δοκιμαστεῖ σέ 10 συνεχεῖς καί ἐνδιαφέρουσες δοκιμασίες γνώσεων καί δεξιοτήτων. Τήν ἴδια ὥρα ἐμεῖς, τοῦ γυμνασίου λυκείου, παίξαμε τό γνωστό ἐπιτραπέζιο παιχνίδι «ζωγραφομαχίες». Ἕνα παιδί ἀπό κάθε κατηχητικό ἔπρεπε νά περιγράψει στήν ὁμάδα του μία τυχαία λέξη εἴτε μέ λόγια, εἴτε μέ παντομίμα εἴτε μέ ζωγραφική. Τό παιχνίδι κρίθηκε στήν τελευταία ἐρώτηση μέ νικητές τό κατηχητικό τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου. Εὐχάριστη παρένθεση στό παιχνίδι μας ἦταν ἡ ἔκτακτη συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί περιέγραψε μέ παντομίμα στό σύνολο τῶν παιδιῶν τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδας, κάτι πού στό τέλος καταχειροκροτήθηκε. Κάτω ἀπό τόν μεσημεριάτικο ἥλιο, καί μετά ἀπό μιά ἐξαντλητικά ὄμορφη μέρα, ἕνα δροσερό παγωτό πού προσέφερε ἡ μητρόπολή μας, ἦταν γιά μᾶς ἀπόλαυση μοναδική καί ταυτόχρονα ἕνας γλυκός ἐπίλογος. Στίς 4 μ.μ. συγκεντρωθήκαμε ὅλοι κάτω ἀπό τόν πλάτανο στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ καί ἐπιβιβαστήκαμε στά λεωφορεία τοῦ κ. Μάγκου. Στόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς τό μυαλό μας ἦταν στήν αὐριανή μέρα τοῦ σχολείου ἀλλά ἡ καρδιά μας παρέμεινε στό ὄμορφο Βαθύ, χτυπώντας στόν ρυθμό τῆς χαρᾶς πού προσφέρει μιά χριστιανική συντροφιά. Τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν σχολείων 15

16 Δ ΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Τό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο τῆς Λέρου εὐχαριστεῖ θερμά τούς κάτωθι γιά τά ὑλικά ἀγαθά τά ὁποῖα προσέφεραν στό Ἵδρυμα, κατά τό πρῶτο τετράμηνο τοῦ Σύλλογος Ἁπανταχοῦ Λερίων, Νταλαρής Ἀνάργυρος, Μαρία & Φωτεινή Μαλαχία, Ταχλιαμπούρης Μικές, Καρανικόλας Δημήτριος, Φρατζέσκου Δέσποινα, Εὐφροσύνη Πετράκη-Συριδάκη, Πιπέρη Εὐτυχία, Διαμαντάρας Ἰωάννης, Κουμπάρου Χρυσούλα, Παραπονιάρης Ἐμμ., Καρπαθάκη Ἄννα, Μαραβέλια Κων/νια, Φασόλη Εἰρήνη, Ἡσύχου Εἰρήνη, Τσαλίκη Ἑλένη, Καρανικόλα Καίτη, Δελιέζου Ἠλέκτρα, Ἰωάννης & Ἰωάννα Μπολάνη, Γεδεῶν Σταμάτης, Δεληγιάννη Εὐφροσύνη, Πέτρου Ρόζα, Παρδάλη Ρόζα, Κασδοβασίλη Ξένη, Γιαννακοῦ Ἑλένη, Διαμαντής Ἀθανάσιος, Κόλιας Μιχαήλ, Φιλιππίδης Σταμάτης, Χαρινοῦ Εἰρήνη, Φασόλης Νίκος, Καρανικόλα Εὐγενία, Κουτοῦζος Γεώργιος, Χατζηγρηγορίου Βασίλειος, Καμίτσης Μιχαήλ, Φασόλης Γεώργιος, Καρπαθάκη Νίκη, Σκόρδου Καλλιόπη, Ζαχαρίου Εἰρήνη, Καζηλιέρης Γεώργιος, Χαρινός Γεώργιος, Κλήμη Στυλιανή. Γιά Τράπεζα Ἀγάπης: Ἀναγνωστήριον Καλύμνου «Αἱ Μοῦσαι» 150 εἰς μνήμη Ἰωάννου Ζαΐρη, Μαρία Κάννη 30, μαθητές Γ τάξης ΕΠΑΛ 90, Ἄννα Κυρίτση 50, Αἰκατερίνη Βρούχου 100, Δήμητρα Λίγκρη 100 εἰς μνήμην Τζούλιας Καλικαντζάρου, Ἀναστασία Πλάτση 50, Βασίλειος Ζαχαρίου 100, Ἰωάννης καί Ἄννα Καραμαλέγκου 50 εἰς μνήμην Ἰωάννου Ζαΐρη, Ἀντώνιος Χατζηδάκης 100, Γεώργιος Μακρυνάκης 100, Ἀρτεμισία Ψαρομπᾶ 200, Μαρία Κασσάρα 150, Μαράντα Φλωρίν 50, Ὁμάδα Γυναικῶν Χώρας 100, Γεώργιος Αὐγουστίνος 100, Μαρία Πεταλᾶ 20, Δαβίδ Ζαχαρίου 40, Λουκᾶ Πιπίνου 100. Γιά Φιλόπτωχο: Ἀναστασία Ἀτσά 500, Ἀθανασία Πουλά 400, Θεολογία Κωνσταντοπούλου 460, Νικόλαος Χατζηστάσης 150, οἰκ. Γεωργίου Σισώη 150. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γιά δεύτερη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς μητροπόλεώς μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ Β 1663/ ). Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ θεοδώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ μας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινωνία καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς μητροπόλεώς μας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιστασία τοῦ μητροπολίτου μας καί τήν συγκινητική προσφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται γιά τέταρτη χρονιά τό ἔργο τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, μέσα ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά περισσότεροι ἀπό 120 ἀδελφοί μας, πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Κυριακή μετά τά Φῶτα, Κυριακή μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα