Πάντoτε στην καθαρή πλευρά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάντoτε στην καθαρή πλευρά."

Transcript

1 Μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης Πάντoτε στην καθαρή πλευρά. Τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης 2010.

2 Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι o κoρυφαίoς πρoμηθευτής πoιoτικών συστημάτων καθαρισμoύ, πρoϊ ντων καθαρισμoύ και υπηρεσιών πoυ καλύπτoυν και τις πιo υψηλές απαιτήσεις. Την επέτειo των 75 ρ νων απ την ίδρυση της εταιρείας μας γιoρτά oυμε με πoλλά νέα και καινoτoμικά πρoϊ ντα πoυ για μία ακ μη φoρά απoδεικνύoυν τι η επιλoγή της Kärcher απoτελεί τη σωστή απ φαση. Kärcher makes a difference. 2

3 Η νέα σειρά X-Range με τoν κατάλληλo ε oπλισμ για κάθε εργασία. Με τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher oι ακαθαρσίες δεν έ oυν καμία ελπίδα. Είτε πρ κειται για τo σπίτι ή γύρω απ αυτ, στoν κήπo ή για τoν καθαρισμ τoυ αυτoκινήτoυ και της μoτoσικλέτας. Με τη σειρά X-Range είστε ε oπλισμένoι για κάθε ρήση. Ιδι τητες, πως oι υδρ ψυκτoι κινητήρες, η τηλεσκoπική λα ή, o τα υσύνδεσμoς Quick Connect, τo σύστημα Plug n Clean, η τύλι η σωλήνα και η αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ ε ασφαλί oυν ιδανική άνεση κατά την εργασία και μετατρέπoυν την εργασία σε απ λυτη απ λαυση. Δείτε και μ νoι σας. 3

4 Υπoδειγματική ισ ύς και απ δoση Η νέα σειρά X-Range. Τα μoντέλα της νέας σειράς X-Range της Kärcher δεν εντυπωσιά oυν απλώς με τη σύγ ρoνη εμφάνισή τoυς. Τα εντυπωσιακά μη ανήματα καταπλήσσoυν επίσης άρη στις πρακτικές τoυς ιδι τητες, πως π.. τα μικρ τερα διαστήματα συναρμoλ γησης, τoν πιo άνετo ειρισμ, την ε αιρετικά μεγάλη διάρκεια ωής και τη μεγαλύτερη ενεργειακή απ δoση και ισ ύ. Με λίγα λ για: Ιδανικά μη ανήματα για πρώτης τά εως απoτελέσματα καθαρισμoύ! Η λύση για μεγάλη διάρκεια 2 Η απ δoση έ ει νoμα: X-Range ωής τoυ μη ανήματoς: τo νερ Xάρη στη ρήση υδρ ψυκτων κινητήρων αυ άνεται σημαντικά η διάρκεια Η νέα σειρά X-Range παρέ ει τη δυνατ τητα της υπεύθυνης δια είρισης των π ρων. Η κατo υρωμένη με δίπλωμα ωής των μη ανημάτων μας. μως αυτ ευρεσιτε νίας τε νoλoγία ακρoφυσίων δεν αρκεί. Η καινoτoμική τε νoλoγία ψύ ης παρέ ει ακ μη περισσ τερα της Kärcher και η ιδανική πρoσαρμoγή στα επιμέρoυς μoντέλα ε ασφαλί oυν πλεoνεκτήματα. Τα μoντέλα των σειρών αυτή τη δυνατ τητα. Σε σύγκριση με K 3 K 5 είναι συγκριτικά έως 11 % ελαφρύτερα απ τα συμ ατικά μη ανήματα με αερ ψυκτo κινητήρα. Έτσι ε ασφαλί εται μία σαφώς μεγαλύτερη ευκινησία. Επιπλέoν, o κινητήρας διακρίνεται για τη αμηλ τερη κατανάλωση ενέργειας: σε σύγκριση με τoυς αερ ψυκτoυς κινητήρες ε oικoνoμεί περίπoυ 5% με ίδια ισ ύ. τoυς ανταγωνιστές, τα μη ανήματα της Kärcher διακρίνoνται για τη μεγαλύτερη απ δoση απoμάκρυνσης ρύπων και τη μεγαλύτερη καθαριστική απ δoση. Με απλά λ για: O καθαρισμ ς oλoκληρώνεται πιo γρήγoρα, ενώ ε oικoνoμείτε έως 50% ρ νo, ενέργεια και νερ α ιoπρ σεκτα πλεoνεκτήματα, τα oπoία επι ε αιώνει επιστημoνικά τo φημισμένo και ανε άρτητo ίδρυμα Fraunhofer Institut. Επιστημoνικά επικυρωμένη απ 4

5 Τύλι η σωλήνα 5 Σύστημα Plug n Clean τακτική απoθήκευση Τέλoς με την ακαταστασία των σωλήνων. Xάρη στo νέo ευκίνητo σύστημα τύλι ης σωλήνων. Η άνετη απoθήκευση επάνω στo μη άνημα ε αλείφει τα ενo λητικά παραπατήματα. Ελεύθερo είναι μ νo τo απoλύτως απαραίτητo μήκoς σωλήνα. O υπ λoιπoς σωλήνας είναι τακτικά τυλιγμένoς ε αιρετικές δυνατ τητες αλλαγής Xάρη στo νέo, ε αιρετικά άνετo σύστημα, παρέ εται τώρα η δυνατ τητα απoρρυπαντικών με γρήγoρo και ι ρoνo ρo τρ πo με μία μ νo κίνηση ωρίς κoυραστικ γέμισμα, ωρίς υπερ είλιση. Τίπoτε δεν μπoρεί εδώ να μην πάει καλά! Αφαιρέστε απλώς την και απoθηκεύεται για περισσ τερη παλαιά φιάλη, τoπoθετήστε την καινoύρ- άνεση στην ανέμη σωλήνα τoυ μη ανήματoς. Κατ' αυτ ν τoν τρ πo, τo μη άνημα είναι πάντoτε σε ετoιμ τητα. για στo σύστημα και συνε ίστε την εργασία σας. Αλλά και η αλλαγή διαφ ρων απoρρυπαντικών είναι δυνατή ωρίς πρo λήματα. 4 Quick Connect ισ υρ ς σύνδεσμoς 6 Αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ Oι καλές συνδέσεις είναι σημαντικές. Αυτ ισ ύει και για τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης. Με τo σύστημα Quick Connect, η Kärcher παρέ ει στoυς πελάτες της ένα άνετo σύστημα τα υσυνδέσμoυ. O σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται άνετα με τo πιστ λι και τo μη άνημα και απoσυνδέεται και πάλι α ρατη απoθήκευση Xάρη στην αυτ ματη τύλι η, τo καλώδιo σύνδεσης ε αφανί εται με μαγικ τρ πo στo εσωτερικ τoυ μη ανήματoς. Η ρoνo ρα τύλι η με τo έρι είναι πλέoν περιττή. Ένα σύντoμo τρά ηγμα και τo καλώδιo τυλίγεται αυτ ματα απ μ νo τoυ. με πάτημα εν ς κoυμπιoύ. Κατ' αυτ ν τoν τρ πo εμπλέκεται γρηγoρ τερα 7 Τηλεσκoπική λα ή συμπαγής και ευκoλ τερα. Λά ετε υπ ψη: λα τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης για ιδιώτες της Kärcher μπoρoύν να ε oπλισθoύν με αμηλ κ στoς με τo σετ Quick Connect. Κατ' αυτ ν τoν τρ πo και oι ιδιoκτήτες παλαι τερων μoντέλων μπoρoύν να α ιoπoιήσoυν τα πλεoνεκτήματα τoυ κατo υρωμένoυ με δίπλωμα ευρεσιτε νίας συστήματoς απoθήκευση, εργoνoμική μεταφoρά Η πρακτική τηλεσκoπική λα ή σε εργoνoμικ ύψoς ε ασφαλί ει άνετη κίνηση κατά τη μεταφoρά τoυ μη ανήματoς. Μπoρείτε να απoθηκεύσετε τo μη άνημα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης Kärcher με κατε ασμένη τη λα ή ε oικoνoμώντας ώρo και με άνετo τρ πo μέ ρι την επ μενη ρήση τoυ. τα υσυνδέσμoυ. 5

6 Πoλύπλευρες δυνατ τητες και πάντoτε με ισ υρή πίεση. Τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher είναι απoδoτικά στην αντιμετώπιση ακαθαρσιών κάθε είδoυς, αλλά ταυτ ρoνα ήπια πρoς την καθαρι μενη επιφάνεια και για τo λ γo αυτ κατάλληλα για πoλλά πεδία εφαρμoγής. Για τo αυτoκίνητo, τo σκάφoς, για δάπεδα, παράθυρα, πλακάκια ή ρoλά σε συνδυασμ με τα πoλυάριθμα ε αρτήματα, τα μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher παράγoυν oλoκληρωμένo έργo σε κάθε ρήση. 1 1 Καθαρισμ ς γυάλινων επιφανειών 2 Καθαρισμ ς ωρίς πρ λήματα Η επανάσταση στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ: Σε εράντες, μπαλκ νια, τoί oυς, Τo Delta-Racer είναι η πρώτη εισ δoυς γκαρά ή τ ί υς τα oύρτσα πoυ καθαρί ει με υψηλή πίεση ε αρτήματα T-Racer της Kärcher ενδείκνυνται γρήγoρα, απoτελεσματικά και με ήπιo απ λυτα για τoν καθαρισμ μη τρ πo σε λες τις ε ωτερικές επιφάνειες. ευαίσθητων επιφανειών ωρίς πιτσιλίσματα. Για λα σ εδ ν τα υλικά απ τη λάκα Τo μoντέλo T 400 Plus διακρίνεται και τo γυαλί έως τo πλαστικ. Xάρη στoν επιπλέoν για την ειδική πρoστατευτική έ υπνo συνδυασμ της ριπής υψηλής σ άρα. Κατ' αυτ ν τoν τρ πo μπoρείτε πίεσης και της ειρωνακτικής πίεσης της να καθαρί ετε ωρίς πρo λήματα ακ μη oύρτσας, τo Delta-Racer ε oικoνoμεί και επιφάνειες με αλίκι ωρίς να ενέργεια, νερ και ρ νo σε πoσoστ πρoκαλoύνται ημίες στo μη άνημα. έως 30 %. 6

7 Καθαρισμ ς σκαλιών και γκαρά Ισ υρ ς και απoτελεσματικ ς τρία μπεκ υψηλής πίεσης και ένα ενσωματωμένo λαστι ένιo είλoς ε ασφαλί oυν πoλλαπλάσια καθαριστική απ δoση με τη ύρτσα PS 40. Ακ μη και oι επίμoνoι ρύπoι αφαιρoύνται ωρίς πρo λήματα απ κάθε επιφάνεια. Ιδανική για τoν καθαρισμ σκαλιών, γκαρά και μπαλκoνιών. 4 Απoτελεσματική αφαίρεση επιστρώσεων ρύων Με τη νέα σειρά X-Range, oύτε oι επιστρώσεις ρύων σε πε oδρ μια ή τoί oυς απoτελoύν πρ λημα. Τα μη ανήματα αυτά ε ασφαλί oυν με υψηλή πίεση τα ιδανικά απoτελέσματα καθαρισμoύ. Και μάλιστα με αμηλή κατανάλωση νερoύ και ενέργειας. 7

8 Η νέα κατηγoρία Middle πoλλά πλεoνεκτήματα, μικρή δαπάνη. Υδρ ψυκτoι κινητήρες, εύκoλη απoθήκευση, ελτιωμένη ευκινησία τα μη ανήματα των σειρών K 3 και K 4 αναδεικνύoνται σε πρακτικoύς και απoτελεσματικoύς oηθoύς κατά την αφαίρεση μέτριων έως έντoνων ακαθαρσιών σε Τoύρμπo μπεκ: Περιστρεφ μενη ριπή για καθαρισμ σε μεγάλες επιφάνειες. Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Εναλλαγή μετα ύ υψηλής και αμηλής πίεσης με περιστρoφή της κάνης K Πoλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη στoν υδρ ψυκτo κινητήρα Quick Connect Σωλήνας απoρρυπαντικoύ Τε νικά αρακτηριστικά Πίεση bar/mpa 20 μέγ. 120/2 μέγ. 12 Πoσ τητα νερoύ l/h Μέγ. 420 Μέγ. θερμoκρασία εισ δ υ νερoύ C 40 Ισ ύς kw 1,8 Βάρoς ωρίς ε αρτήματα kg 10,9 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 285 x 325 x 876 Δε αμενή απoρρυπαντικoύ l Κωδικ ς παραγγελίας

9 oπoιoδήπoτε σημείo τoυ σπιτιoύ. Με τoν κατάλληλo ε oπλισμ, η εργασία διευκoλύνεται σε πoλύ μεγάλo αθμ και oι ακαθαρσίες ε αφανί oνται. K K Πoλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη στoν υδρ ψυκτo κινητήρα Quick Connect Σύστημα Plug n Clean Πoλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη στoν υδρ ψυκτo κινητήρα Σύστημα Plug n Clean Συμπαγείς διαστάσεις άρη στην τηλεσκoπική λα ή 20 μέγ. 120/2 μέγ μέγ. 130/2 μέγ. 13 Μέγ. 420 Μέγ ,8 1,9 12,6 13,0 300 x 325 x x 395 x

10 Η νέα σειρά K 5 Μη ανήματα κoρυφαίας ισ ύoς. Για τη γρήγoρη και ασφαλή αφαίρεση έντoνων ακαθαρσιών διαφ ρων ειδών η Kärcher παρέ ει τo κατάλληλo μη άνημα για κάθε ρήστη με την υψηλής απ δoσης σειρά K 5. Με τoν υδρ ψυκτo κινητήρα, την τηλεσκoπική λα ή για απoθήκευση Τoύρμπo μπεκ: Περιστρεφ μενη ριπή για καθαρισμ σε μεγάλες επιφάνειες. Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Εναλλαγή μετα ύ υψηλής και αμηλής πίεσης με περιστρoφή της κάνης K Πoλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη Συμπαγείς διαστάσεις άρη στην στoν υδρ ψυκτo κινητήρα τηλεσκoπική λα ή Σύστημα Plug n Clean Τε νικά αρακτηριστικά Πίεση bar/mpa 20 μέγ. 140/2 μέγ. 14 Πoσ τητα νερoύ l/h Μέγ. 460 Μέγ. θερμoκρασία εισ δ υ νερoύ C 40 Ισ ύς kw 2,1 Βάρoς ωρίς ε αρτήματα kg 13,3 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 349 x 427 x Δε αμενή απoρρυπαντικoύ l 1 Κωδικ ς παραγγελίας

11 με ε oικoν μηση ώρoυ και την άνετη τύλι η σωλήνα, η σειρά K 5 εντυπωσιά ει με τις ε αιρετικά ρήσιμες λεπτoμέρειες τoυ ε oπλισμoύ. Έτσι ώστε η εργασία να είναι σo τo δυνατ ν πιo ευ άριστη και απoδoτική. K Πoλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη στoν υδρ ψυκτo κινητήρα Τύλι η εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης Σύστημα Plug n Clean 20 μέγ. 140/2 μέγ. 14 Μέγ ,1 14,5 349 x 426 x

12 Η νέα σειρά K 6 Συνδυασμ ς ισ ύoς και άνεσης. Για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμoύ με εντoν τερη ακαθαρσία αναπτύ θηκε η σειρά K 6. Διακρίνεται για τη μεγάλη ισ ύ, τoν ε αιρετικά άνετo ειρισμ και τις έ υπνες λεπτoμέρειες ε oπλισμoύ. Είτε πρ κειται για τo διπλ άγκιστρo καλωδίoυ, Τoύρμπo μπεκ: Περιστρεφ μενη ριπή για καθαρισμ σε μεγάλες επιφάνειες. Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Εναλλαγή μετα ύ υψηλής και αμηλής πίεσης με περιστρoφή της κάνης K Quick Connect Σύστημα Plug n Clean Σκληρή θήκη για την απoθήκευση των ε αρτημάτων Τε νικά αρακτηριστικά Πίεση bar/mpa 20 μέγ. 150/2 μέγ. 15 Πoσ τητα νερoύ l/h Μέγ. 550 Μέγ. θερμoκρασία εισ δ υ νερoύ C 60 Ισ ύς kw 2,5 Βάρoς ωρίς ε αρτήματα kg 18,6 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 362 x 459 x 972 Δε αμενή απoρρυπαντικoύ l 1 Κωδικ ς παραγγελίας

13 την τύλι η σωλήνα ή την αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ η νέα σειρά K 6 διευκoλύνει την άνετη και εκoύραστη εργασία και ε ασφαλί ει αστραφτερά απoτελέσματα καθαρισμoύ. K K Τύλι η εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης Σύστημα Plug n Clean Σκληρή θήκη για την απoθήκευση των ε αρτημάτων Ε αιρετικά άνετoς ειρισμ ς Τύλι η καλωδίoυ και εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης Σύστημα Plug n Clean 20 μέγ. 150/2 μέγ μέγ. 150/2 μέγ. 15 Μέγ. 550 Μέγ ,5 2,5 19,5 20,5 362 x 459 x x 447 x

14 Η νέα σειρά K 7 Καθαρισμ ς με υψηλή πίεση πoυ εντυπωσιά ει. Πρώτης τά εως απ δoση, πλoύσιoς ε oπλισμ ς, ε αιρετικά άνετoς ειρισμ ς η σειρά K 7 απλoυστεύει σε πoλύ μεγάλo αθμ ακ μη και τις μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμoύ. Ακ μη και oι επίμoνoι ρύπoι καθαρί oνται με αυτά τα υψηλής Τoύρμπo μπεκ: Περιστρεφ μενη ριπή για καθαρισμ σε μεγάλες επιφάνειες. Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Εναλλαγή μετα ύ υψηλής και αμηλής πίεσης με περιστρoφή της κάνης K T 400 K Quick Connect Σύστημα Plug n Clean Συμπαγείς διαστάσεις άρη στην τηλεσκoπική λα ή Quick Connect Σύστημα Plug n Clean Μεγάλoι τρo oί για κίνηση σε ανώμαλo έδαφoς Τε νικά αρακτηριστικά Πίεση bar/ MPa 20 μέγ. 160/2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ. 16 Πoσ τητα νερoύ l/h Μέγ. 600 Μέγ. 600 Μέγ. θερμoκρασία εισ δ υ νερoύ C Ισ ύς kw 3 3 Βάρoς ωρίς ε αρτήματα kg 19,6 20,9 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 362 x 459 x x 459 x 972 Δε αμενή απoρρυπαντικoύ l 1 1 Κωδικ ς παραγγελίας

15 απ δoσης ανώτερα μη ανήματα ωρίς κ πo, απoτελεσματικά και σε πoλύ λίγo ρ νo. Xρήσιμες ιδι τητες τoυ πρoϊ ντoς, πως π.. η τηλεσκoπική λα ή, o τα υσύνδεσμoς Quick Connect, τo σύστημα Plug n Clean, η τύλι η σωλήνα και η αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ καλύπτoυν λες τις απαιτήσεις και μετατρέπoυν την εργασία σε καθαρή απ λαυση. K K Τύλι η εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης Σύστημα Plug n Clean Μεγάλoι τρo oί για κίνηση σε ανώμαλo έδαφoς Ε αιρετικά άνετoς ειρισμ ς Τύλι η καλωδίoυ και εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης Σύστημα Plug n Clean 20 μέγ. 160/2 μέγ μέγ. 160/2 μέγ. 16 Μέγ. 600 Μέγ ,8 22,5 407 x 459 x x 447 x

16 Ειδικ ς ε oπλισμ ς για ειδικές εφαρμoγές: Τα ε αρτήματα. Με τo σωστ συνδυασμ μη ανήματoς και ε αρτημάτων, ακ μη και oι πλέoν επίμoνoι ρύπoι δεν έ oυν καμία ελπίδα. Τo πρ γραμμα ειδικών ε αρτημάτων και απoρρυπαντικών της εταιρείας μας παρέ ει πάντoτε τη σωστή λύση για κάθε πιθανή και απίθανη ρήση. 1 1 T 400 Plus με ειδικ 2 Μπεκ αφρoύ πρoστατευτικ πλέγμα Ιδανικ για κήπoυς, επειδή με τo T 400 Plus μπoρείτε επίσης να καθαρί ετε ωρίς πρo λήματα ακ μη και επιφάνειες αλικιoύ. Τo ειδικ πρoστατευτικ πλέγμα απoτρέπει τη διείσδυση αλικιών στo εσωτερικ τoυ μη ανήματoς και εγγυάται τη μεγάλη διάρκεια ωής τoυ. Τo μπεκ αφρoύ έ ει ωρητικ τητα 0,6 λίτρων. Η πoσ τητα αφρoύ ρυθμί εται με τo δoσoμετρικ σύστημα και άρη στη διαφανή φιάλη παρέ εται η δυνατ τητα παρακoλoύθησης της στάθμης τoυ απoρρυπαντικoύ ανά πάσα στιγμή. Ένα ιδιαίτερα αφρί oν και δραστικ απoρρυπαντικ για ρήση με τα Kärcher μπεκ αφρoύ της Kärcher είναι τo Ultra Foam Cleaner. 16

17 Βoύρτσα PS 40 4 Plug n Clean Τρία μπεκ υψηλής πίεσης και τo ενσωματωμένo λαστι ένιo είλoς ε ασφαλί oυν πoλλαπλάσια καθαριστική απ δoση σε σύγκριση με μία κoινή oύρτσα. Ιδανική για τoν καθαρισμ γωνιών, σκαλιών, μπαλκoνιών και γκαρά. Κατάλληλη για λα τα καταναλωτικά μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης Kärcher. Xάρη στo πρακτικ σύστημα Plug n Clean για τη νέα σειρά X-Range παρέ εται τώρα η δυνατ τητα επιλoγής μετα ύ διαφ ρων απoρρυπαντικών ωρίς κoυραστική εκκένωση ή μετάγγιση: γά ετε τo παλι δo είo, τoπoθετείτε τo καινoύργιo και είστε έτoιμoι! Η Kärcher παρέ ει ήδη τo νέo σύστημα Plug n Clean για έ ι διαφoρετικά είδη απoρρυπαντικών. 17

18 17 ιδανικά μη ανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης και τo δικ σας. H νέα σειρά X-Range με μία ματιά. Τoύρμπo μπεκ: Περιστρεφ μενη ριπή για καθαρισμ σε μεγάλες επιφάνειες. Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Εναλλαγή μετα ύ υψηλής και αμηλής πίεσης με περιστρoφή της κάνης K 3 K 4 Oνoμασία K K K T200 K K T200 Κωδικ ς παραγγελίας Μέγ. bar 20 μέγ. 120/ 2 μέγ μέγ. 120/ 2 μέγ μέγ. 120/ 20 μέγ. 130/ 20 μέγ. 130/ 2 μέγ μέγ μέγ. 13 Μέγ. l/h Μέγ. 420 Μέγ. 420 Μέγ. 420 Μέγ. 440 Μέγ. 440 Μέγ. θερμoκρασία νερoύ ( C) kw 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 Βάρoς ωρίς ε αρτήματα σε kg Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) Δε αμενή απoρρυπαντικoύ 10,9 12,6 12,6 13,0 13,0 285 x 325 x x 325 x x 325 x x 395 x x 395 x l 1 l 1 l 1 l Ε oπλισμ ς Πιστ λι υψηλής πίεσης Σωλήνας υψηλής πίεσης 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m Τύλι η σωλήνα Quick Connect Αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ Ρυθμι μενη κάνη Vario Power: Τoύρμπo μπεκ Ε άρτημα επιφανειών T 200 T 200 Βoύρτσα πλύσης ( ) Σύστημα Plug n Clean Απoρρυπαντικ Αναρρ φηση νερoύ Ενσωματωμένo λεπτ φίλτρo πλύσης Περιλαμ άνεται στoν στάνταρ ε oπλισμ. 18

19 K 5 K 6 K K T200 K K T 300 K K T μέγ. 140/ 2 μέγ μέγ. 140/ 2 μέγ μέγ. 140/ 2 μέγ μέγ. 150/ 2 μέγ μέγ. 150/ 2 μέγ μέγ. 150/ 2 μέγ. 15 Μέγ. 460 Μέγ. 460 Μέγ. 460 Μέγ. 550 Μέγ. 550 Μέγ ,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 13,3 13,3 14,5 18,6 19,5 19,5 349 x 427 x x 427 x x 426 x x 459 x x 459 x x 459 x l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 7,5 m 7,5 m 9 m 9 m 9 m 7,5 m rubber T 200 T 300 T 300 Περιλαμ άνεται στoν στάνταρ ε oπλισμ. 19

20 K 7 K K T 400 K K K T 400 K μέγ. 150/ 2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ μέγ. 160/ 2 μέγ. 16 Μέγ. 550 Μέγ. 600 Μέγ. 600 Μέγ. 600 Μέγ. 600 Μέγ ,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 20,5 19,6 20,9 21,8 21,8 22,5 407 x 447 x x 459 x x 459 x x 459 x x 459 x x 447 x l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 9 m 9 m rubber 12 m 12 m 12 m rubber 12 m T 400 T 400 Περιλαμ άνεται στoν στάνταρ ε oπλισμ. 20

21 21

22 Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Kärcher Α.Ε.Ε. Νικηταρά & Κωνσταντιν υπ λεως Α αρναί Τηλ.: (12 γραμμές) Fax: TST 03/ 2010 Αριθ. παραγγελίας Εκτυπώθηκε στη Γερμανία σε λευκασμένo αρτί ωρίς λώριo Με την επιφύλα η τε νικών τρoπoπoιήσεων.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων. Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Καθαρ νερ για νoικoκυριά, αυτ νoμoυς ρήστες γεώτρησης και για εμπoρική ρήση Τα απoθέματα καθαρoύ π σιμoυ νερoύ είναι απ τα πλέoν σημαντικά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Απoτελεσματικ τερo π τισμα.

Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Συστήματα άρδευσης Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Η κατάλληλη λύση για κάθε κήπo. Συστήματα άρδευσης Kärcher: Ισ υρή παρo ή νερoύ, λαμπρ ς κήπoς. Τα φυτά δεν διαφέρoυν και πoλύ απ εμάς τoυς ανθρώπoυς. Καθένα

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus Home Το Κ7 Full Control είναι ιδανικό για απόδοση 60τμ/ώρα και περιλαμβάνει το Home kit με τον εξοπλισμό καθαρισμού επιφανειών T450 και ένα λίτρο καθαριστικού για πέτρες 3σε1. Το επίπεδο της πίεσης μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Full Control. K 4 Full Control, ,

K 4 Full Control. K 4 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 30τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας:

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Kärcher Α.Ε.Ε. Νικηταρά 31-33 & Κωνσταντιν υπ λεως 13671 Α αρναί Τηλ.: ++30-210-2316153 (12 γραμμές) Fax: ++30-210-2316159 e-mail: sales@karcher.gr

Διαβάστε περισσότερα

K 7 FC 2017 K 7 FC 2017, ,

K 7 FC 2017 K 7 FC 2017, , Με το Κ7 Full Control Plus με ανέμη λάστιχου, θα βρείτε με άνεση την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Το είδος σπρέι μπορεί να ρυθμιστεί με ευκολία με την περιστροφή της κάνης Multi Jet 3σε1. Η ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Full Control. K 4 Full Control, ,

K 4 Full Control. K 4 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 30τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, ,

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, , To Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο, φράχτες. Αυτό το μηχάνημα είναι συμπαγές και ισχυρό. Τα δύο χερούλια

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό K 5 Full Control Home

Πλυστικό K 5 Full Control Home Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 40τμ/ ώρα. Περιλαμβάνει το home kit με το εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών Τ350 και 1 λίτρο χημικό

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control Home Το πλυστικό μηχάνημα με ανέμη λάστιχου για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους. Με απόδοση 30τμ/ώρα. Περιλαμβάνει Home Kit με εξοπλισμό καθαρισμού επιφανειών Τ 350 και ένα λίτρο χημικού καθαριστικού

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18 Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control Home Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 40τμ/ ώρα. Περιλαμβάνει το home kit με το εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών Τ350 και 1 λίτρο χημικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Home. K 4 Compact Home, ,

K 4 Compact Home. K 4 Compact Home, , Σπίτι μου σπιτάκι μου: το υδρόψυκτο πλυστικό μηχάνημα Κ4 Compact Home για καθαριότητα γύρω από το σπίτι! Το συμπαγές αυτό μηχάνημα διαθέτει 2 λαβές και μία τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic To μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Basic είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων του κήπου και για καθημερινούς ρύπους γύρω από το σπίτι. Αυτό το μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Home

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Home Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Home Το Κ2 Home είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και την αφαίρεση κοινών ρύπων. Μαζί με το Home Kit είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Full Control. K 4 Full Control, ,

K 4 Full Control. K 4 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 30τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, ,

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, , Χάρη στο κιτ αυτοκινήτου με το ακροφύσιο αφρού, την περιστρεφόμενη βούρτσα και το σαπούνι αυτοκινήτου, το Κ4 Compact Car είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βρώμικων αυτοκινήτων. Το ιδιαίτερα αποδοτικό υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30 Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26 Το υδρόψυκτο μηχάνημα "Κ7" είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα,στα μονοπάτια και στα μεγάλα οχήματα. Περιλαμβάνει πιστόλι με σύνδεσμο Quick

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home

Ατμοσυστήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home Ατμοσυστήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home Το Κ 2 Premium Car & Home είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κοινών ρύπων γύρω από το σπίτι. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για γρήγορο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30 το Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο, φράχτες. Αυτό το μηχάνημα είναι συμπαγές και ισχυρό. Τα δύο χερούλια

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Premium Car. K 4 Premium Car, ,

K 4 Premium Car. K 4 Premium Car, , Το υδρόψυκτο πλυστικό μηχάνημα Κ4 Premium Car έρχεται μαζί με το ειδικό κιτ καθαρισμού οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο αφρού, σαπούνι αυτοκινήτου, και περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού. Το πλυστικό

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic Ελαφρύ μηχάνημα για γρήγορες δουλειές. To μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Basic είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και είναι ιδανικό για την αφαίρεση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

«Είναι ωραία αίσθηση το να μη χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον για την ποιότητα του πόσιμου νερού»

«Είναι ωραία αίσθηση το να μη χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον για την ποιότητα του πόσιμου νερού» «Είναι ωραία αίσθηση το να μη χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον για την ποιότητα του πόσιμου νερού» Κάθε μορφή ζωής βασίζεται στο νερό. Σύμφωνα με την Παγκόσμια ομοσπονδία Υγείας και αναγνωρισμένους διατροφολόγους,

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Car. K 5 Car, 1.180-636.0, 2015-11-14

K 5 Car. K 5 Car, 1.180-636.0, 2015-11-14 To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι ιδανικό για ρύπους μεσαίου επιπέδου όπως ο καθαρισμός του αυτοκινήτου, πέτρινων επιφανειών ή του ποδηλάτου. Το επιπλέον Car Kit εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, ,

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, , Το υδρόψυκτο μηχάνημα "Κ7" είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα,στα μονοπάτια και στα μεγάλα οχήματα. Περιλαμβάνει πιστόλι με σύνδεσμο Quick

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Premium Car. K 4 Premium Car, 1.180-313.0, 2015-11-14

K 4 Premium Car. K 4 Premium Car, 1.180-313.0, 2015-11-14 Το υδρόψυκτο πλυστικό μηχάνημα Κ4 Premium Car έρχεται μαζί με το ειδικό κιτ καθαρισμού οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο αφρού, σαπούνι αυτοκινήτου, και περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού. Το πλυστικό

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Premium. K 5 Premium, ,

K 5 Premium. K 5 Premium, , Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K5 Premium" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεσαίου επιπέδου ρύπους όπως μεγάλα οχήματα, πέτρινους τοίχους και το ποδήλατο. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium eco!ogic Home

K 7 Premium eco!ogic Home Βολικό στη χρήση και φιλικό με το περιβάλλον, το "K7 Premium Eco!ogic Home" με ανέμη λαστιχου είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων ( π.χ σε μονοπάτια, μεγάλα οχήματα, ποδήλατα).

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, ,

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, , Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, ,

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, , Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Premium eco!ogic. K 5 Premium eco!ogic, ,

K 5 Premium eco!ogic. K 5 Premium eco!ogic, , Εντυπωσιακά φιλικό προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα αποδοτικό. Το υδρόψυκτο πλυστικό μηχάνημα Κ5 premium eco!ogic είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και μέτριου επιπέδου ρύπους σε μεγαλα αυτοκίνητα,

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus Home Μεγαλύτερος έλεγχος από ποτέ με το πλυστικό Κ7 Premium Full Control Plus Home. Χάρη στο καινοτόμο πιστόλι με τα κουμπιά +/- για πίεση και δοσολογία χημικού, καθώς και την οθόνη LCD, μπορείτε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Full Control. K 4 Full Control, ,

K 4 Full Control. K 4 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 30τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, ,

K 4 Silent. K 4 Silent, , Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Full Control Home

K 7 Premium Full Control Home Το μηχάνημα με ανέμη λάστιχου είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε επίμονους ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 60τμ/ ώρα. Περιλαμβάνει το home kit με το εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών Τ 450 και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Μηχανήματα K 4 Home

Πλυστικά Μηχανήματα K 4 Home Πλυστικά Μηχανήματα K 4 Home Το "K4 Home" με υδρόψυκτο κινητήρα και το Home Kit ( Τ250 και καθαριστικό) είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για την αφαίρεση μεσαίου επιπέδων ρύπων. Π.χ αυτοκίνητο,

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Full Control Home T150

K 3 Full Control Home T150 Μέγιστος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια - χάρη στη κάνη ψεκασμού με ρύθμιση πίεσης και ένδειξη στην κάνη. Επιπλέον, το K3 Full Control είναι εξοπλισμένο με δυο τροχούς, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 6m, κάνη dirt

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, ,

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, , Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Car

Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Car Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Car To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Βασικός εξοπλισμός: Kit καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU Το "K4 Home" με υδρόψυκτο κινητήρα και το Home Kit ( Τ250 και καθαριστικό) είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για την αφαίρεση μεσαίου επιπέδων ρύπων. Π.χ αυτοκίνητο,

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus Home K5 Premium Full Control Plus Home: Για καθαρισμό ρύπων μεσαίου επιπέδου και επιφάνεια απόδοσης 40τμ/ώρα. Το Home Kit περιλαμβάνει τον εξοπλισμό καθαρισμού επιφανειών Τ350 και 1 λίτρο χημικού καθαριστικού

Διαβάστε περισσότερα

To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα.

To μηχάνημα υψηλής πίεσης Κ5 Car με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Πλυστικά μηχανήματα K 5 Car To μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Car" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για μεσαίου επιπέδου ρύπους π.χ, για αυτοκίνητα, τοίχους ή ποδήλατα. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K eco!ogic

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K eco!ogic Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.800 eco!ogic Η νέα σειρά eco!ogic είναι ασυναγώνιστα φιλική προς το περιβάλλον. Τα μηχανήματα μπορούν να ελέγχουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

K 2 K 2, ,

K 2 K 2, , Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 3

Πλυστικά μηχανήματα K 3 Πλυστικά μηχανήματα K 3 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.400

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.400 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.400 Τα ευέλικτα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher είναι πάντοτε στη διάθεσή σας όταν τα χρειάζεστε. Είναι αξιόπιστοι σύμμαχοι στη μάχη εναντίον της βρωμιάς στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, 1.637-315.0, 2015-11-18

K 4 Compact Car. K 4 Compact Car, 1.637-315.0, 2015-11-18 Χάρη στο κιτ αυτοκινήτου με το ακροφύσιο αφρού, την περιστρεφόμενη βούρτσα και το σαπούνι αυτοκινήτου, το Κ4 Compact Car είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βρώμικων αυτοκινήτων. Το ιδιαίτερα αποδοτικό υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Compact. K 2 Compact, ,

K 2 Compact. K 2 Compact, , Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250 Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.500 T 250 Υδρόψυκτος κινητήρας, εύκολη αποθήκευση, βελτιωμένη ευκινησία - τα μηχανήματα της Κ4 αναδεικνύονται σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς βοηθούς κατά

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Premium Full Control Home T150

K 3 Premium Full Control Home T150 Με το πλυστικό μηχάνημα Κ3 Full Control, το οποίο διαθέτει και ανέμη λάστιχου, θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Η ρύθμιση πίεσης προσαρμόζεται στην κάνη ψεκασμού και προβάλλεται στην ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Full Control Car & Home T 150

K 3 Full Control Car & Home T 150 Πλυστικό μηχάνημα Kärcher K3 Full Control Car & Home: Μέγιστος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια - χάρη στη κάνη ψεκασμού με ρύθμιση πίεσης και ένδειξη στην κάνη. Για μέγιστο έλεγχο και ιδανική πίεση σε κάθε επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Κ4 Silent Home. Ιδιαίτερα αθόρυβο (-50%, μεγ. 81 db(a). Με Home Kit (εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών, 3 σε 1 καθαριστικό), PremiumFlex λάστιχο και ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Full Control

Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Full Control Πλυστικά Μηχανήματα K 5 Full Control Πλυστικό μηχάνημα με ένδειξη πίεσης στην κάνη - για την κατάλληλη πίεση σε κάθε επιφάνεια. Ιδανικό για συχνή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους. Απόδοση επιφάνειεας 40τμ/

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Full Control. K 7 Full Control, ,

K 7 Full Control. K 7 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε επίμονους ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 60τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Το επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Full Control. K 5 Full Control, ,

K 5 Full Control. K 5 Full Control, , Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους με μέγιστη απόδοση επιφάνειας 40τμ/ ώρα. Με το πλυστικό μηχάνημα Full Control θα βρείτε την κατάλληλη πίεση για κάθε επιφάνεια. Το

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K Compact

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K Compact Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 3.200 Compact Compact, ισχυρό και αποτελεσματικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υδροψυκτο μοτέρ. Ιδανικά για συχνή χρήση, αφαιρούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκαθαριστές SE 5.100

Πολυκαθαριστές SE 5.100 Πολυκαθαριστές SE 5.100 Υγιεινή καθαριότητα σε πατώματα, χαλιά, μοκέτες και σαλόνια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα υγρών και στερεών. Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - απόπλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Compact *EU

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Compact *EU Πλυστικά μηχανήματα K 4 Compact *EU Εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση το Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο,

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, ,

K 7 Car. K 7 Car, , Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Car & Home Το πλυστικό μηχάνημα K2 Full Control Car & Home είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και για τον καθαρισμό οχημάτων και ελαφρυών ρύπων γύρω από το σπίτι. Το Car kit επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό K 7 Compact Car

Πλυστικό K 7 Compact Car Το συμπαγές και ισχυρό πλυστικό K 7 Compact Car διαθέτει υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο για συχνές εργασίες καθαρισμού και για την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα Car Kit με

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 5 COMPACT

Πλυστικά μηχανήματα K 5 COMPACT Πλυστικά μηχανήματα K 5 COMPACT Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K5 Compact" με υδρόψυκτο κινητήρα είναι κατάλληλο για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, ,

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, , το Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο, φράχτες. Αυτό το μηχάνημα είναι συμπαγές και ισχυρό. Τα δύο χερούλια

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Classic House Wood T250

K 5 Classic House Wood T250 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ5 Home" με τον ισχυρό υδρόψυκτο κιντήρα αφαιρεί χωρίς κόπο ρύπους μεσαίου επιπέδου όπως για παράδειγμα σε μεγάλα οχήματα, πέτρινους τοίχους ή ποδήλατα. Περιλαμβάνει πιστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Η ισχυρή και αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό, αντιδιαβρωτικό, ανοξείδωτο δοχείο 17 λίτρων, πτυχωτό φίλτρο και

Διαβάστε περισσότερα

K 5 Home. K 5 Home, ,

K 5 Home. K 5 Home, , Το πλυστικό μηχάνημα Κ5 Home είναι ιδιαίτερα ισχυρό κατάλληλο για τον καθαρισμό μεγαλύτερων αυτοκινήτυων, τοίχωνμ ή ποδηλάτων. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει πιστόλι με σύνδεση Quick Connect, λάστιχο υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Classic House Wood T250 *EU

K 4 Classic House Wood T250 *EU Το "Κ4 Home" είναι ιδανικό γιατην αφαίρεση μεσάιου επιπέδου ρύπων με γρήγορη σύνδεση, λάστιχο υψηλής πίεσης 6μ, κατάλληλο για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 3.500

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 3.500 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 3.500 Υδρόψυκτοι κινητήρες, εύκολη αποθήκευση, βελτιωμένη ευκινησία - τα μηχανήματα της σειράς Κ3 αναδεικνύονται σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς βοηθούς κατά την αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" Σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m Υδρόψυκτο μοτέρ Κάνη Vario-power

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό K 5 COMPACT. Πλυστικό K 5 COMPACT, ,

Πλυστικό K 5 COMPACT. Πλυστικό K 5 COMPACT, , Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact Home. K 4 Compact Home, 1.637-312.0, 2016-01-26

K 4 Compact Home. K 4 Compact Home, 1.637-312.0, 2016-01-26 Σπίτι μου σπιτάκι μου: το υδρόψυκτο πλυστικό μηχάνημα Κ4 Compact Home για καθαριότητα γύρω από το σπίτι! Το συμπαγές αυτό μηχάνημα διαθέτει 2 λαβές και μία τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό K 7 Compact Home

Πλυστικό K 7 Compact Home Το compact και ισχυρό μηχάνημα υψηλής πίεσης "K7 Compact Home" διαθέτει το home kit, έχει υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο για συχνή χρήση σε επίμονους ρύπους. Το Home Kit περιλαμβάνει το εξάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο

Διαβάστε περισσότερα