ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ. ατα20χρόνι. τουπρογράμματοςμεταπτυχι Αθήνα,27-29Απριλίου2017 Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ. ατα20χρόνι. τουπρογράμματοςμεταπτυχι Αθήνα,27-29Απριλίου2017 Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α"

Transcript

1 Φι λ σ φι κ ήσ χ λ ήτ μ ή μ αθε α τ ρ ι κ ώνσ π υ δ ών ΕΘΝΙΚΟΝΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΑΚΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΑΘΗΝΩΝ ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΣΥΓΧΡΟΝΗΕΛΛΗΝΙ ΚΗΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙ Α Επετει ακόσυνέδρι γι ατα20χρόνι α τυπργράμματςμεταπτυχι ακώνσπυδών Αθήνα,27-29Απριλίυ2017 Κεντρι κόκτήρι Πανεπι στημί υαθηνών Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

2 Τελετή Έναρξης Συνεδρίυ Μεγάλη Αίθυσα Τελετών Πανεπιστημίυ Αθηνών ΠέΜΠΤη 27 Απριλίυ Χαιρετισμί από: τν Πρύτανη τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγητή Μελέτι-Αθανάσι Δημόπυλ την Κσμήτρα της Φιλσφικής Σχλής τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Ε λ έ ν η Καραμαλέγκυ την Ακαδημαϊκό, Ομότιμη Καθηγήτρια τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Χ ρ ύ σ α Μ α λ τ έ ζ υ Σύντμες μιλίες από: την Πρόεδρ τυ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη Οι αναβαθμί της έρευνας και ι μεταμρφώσεις της την Διευθύντρια τυ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών τυ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Χρυσόθεμη Σταματπύλυ-Βασιλάκυ 20 χρόνια Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Μια αναδρμή Κεντρική Ομιλία: Ομότιμς Καθηγητής Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Βάλτερ Πύχνερ Η πηγή, τ τρεχύμεν νερό της γνώσης Αναστχασμί για την ιστριγραφία τυ θεάτρυ Διάλειμμα / Γεύμα

3 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» Απγευματινές Συνεδρίες Γενικές πηγές της έρευνας Α Συνεδρία Πρόεδρς: Άν ν α Τα μ π ά κ η Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ / Πέτρς Βραχιώτης, Ελληνική βιβλιγραφία θεατρικών έργων, διαλόγων και μνλόγων: Ίλια Λακίδυ, Eλληνική θεατρλγική βιβλιγραφία : Ένα ερευνητικό πρόγραμμα εν εξελίξει Άννα Μαυρλέων, Ζητήματα μεθδλγίας: Η έρευνα κινύ ως μεθδλγικό εργαλεί της Θεατρλγίας Συζήτηση Διάλειμμα : Γενικές πηγές της έρευνας Β Συνεδρία Πρόεδρς: Π λ ά τ ω ν Μ α υ ρ μ ύ σ τ α κ ς Γωγώ Βαρζελιώτη, Χρήσεις των πηγών της ελληνβενετικής ιστρίας στη θεατρλγική έρευνα Κωνσταντίνα Σταματγιαννάκη, Τι είδε αρχεινόμς (και δεν είδε θεατρλόγς): Αρχεία και συλλγές στην ιστριγραφία τυ θεάτρυ Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Ιστρίας: Η Ιστρία τυ Νεελληνικύ Θεάτρυ τυ Νικόλαυ Λάσκαρη ως πηγή της ιστρίας τυ νεελληνικύ θεάτρυ Δέσπινα-Αναστασία Ανδριπύλυ, Θεατρικά Μυσεία: Ο αγώνας για τη διατήρηση τυ εφήμερυ Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

4 Αρχαί θέατρ Πρόεδρς: Κα ί τ η Δ ι α μ α ν τ ά κ υ - Αγ ά θ υ Μάνς Στεφανίδης, «Ως Μήδεια, εμειδίασα»: Τ θέμα της Μήδειας στη νεελληνική εικαστική δημιυργία Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Αναζητώντας την ενδγλωσσική μετάφραση Ναταλία Μηνιώτη, Παρυσίαση τυ ιστρικύ αρχείυ τυ Εθνικύ Ινστιτύτυ Αρχαίυ Δράματς των Συρακυσών, στα πρώτα χρόνια λειτυργίας τυ ( ) Ελευθερία Γεωργακάκη, Οι νέες ερευνητικές δυνατότητες για τν μελετητή τυ αρχαίυ δράματς στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Συζήτηση Διάλειμμα : Νεελληνικό Θέατρ (18ς-19ς αιώνας) Πρόεδρς: Ι ω σ ή φ Β ι β ι λ ά κ η ς Χαράλαμπς Μηνάγλυ, «Αἱ δεκρατζιόναι ἦτν θαυμάσιαι»: Τα ανέκδτα ημερλόγια τυ Κωνσταντίνυ Καρατζά ως πηγή της πρώιμης ελληνικής θεατρικής κριτικής Αλέξανδρς Κατσιγιάννης, Ο πρεπαναστατικός ελληνισμός στ νεότευκτ ελλαδικό κράτς: Τ μελόδραμα Η Επάνδς των Μυσών τυ Ιάκωβυ Ρίζυ Ραγκαβή Αλέξανδρς Βαμβύκς, Η θεατρική δραστηριότητα τυ Κλέωνα Ραγκαβή μέσα από τ αρχεί τυ Μαρία Δημάκη / Γεράσιμς Ζώρας, Η δραματική τέχνη στην Αθήνα τυ 19υ και τυ 20ύ αι., μέσα από τ αρχειακό υλικό τυ Φιλλγικύ Συλλόγυ «Παρνασσός» Ελένη Λτσάρη, Θέατρ και ικνμία (19ς αι.): Πηγές της έρευνας Συζήτηση

5 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» ΠαρΑΣΚέυή 28 Απριλίυ 2017 Πρωινές Συνεδρίες Νεελληνικό Θέατρ ( ) Πρόεδρς: Κυριακή Πετράκυ Βάνια Παπανικλάυ, Αγωγές, κλητεύσεις και κατασχέσεις: Τ Αρχεί Χρηστμάνυ μάρτυρας της άσπνδης φιλίας Κ. Χρηστμάνυ-Μ. Μυράτ Αλεξία Αλτυβά, Τ πρσωπικό αρχεί τυ Γεωργίυ Μπύρλυ ( ): Οι πηγές Κώστας Καρασαββίδης, Ένα άγνωστ λεύκωμα από τ αρχεί τυ θιάσυ Κτπύλη ( ) Θώμη Σφηκπύλυ, Νικόλας Χάγερ Μπυφίδης, μια λησμνημένη μρφή τυ θεάτρυ και της λγτεχνίας: Η ζωή και τ έργ τυ Συζήτηση Διάλειμμα Μεταπλεμικό Νεελληνικό Θέατρ Πρόεδρς: Κωνστάντζα Γεωργακάκη Μαντώ Μαλάμυ, Η πιητική της Θυμέλης τυ Άγγελυ Σικελιανύ: Οι πηγές Παναγιώτης Μιχαλόπυλς, Οι «αυτσχέδιι σκηνθέται», Κωστής Μιχαηλίδης, Αλέξης Σλμός και η κρατική σκηνή κατά την πρώτη διευθυντική θητεία τυ Δημήτρη Ρντήρη ( ) Χριστιάνα Καραπστόλυ, Ερευνώντας δύ θεατρικές κωμωδίες των Σακελλάριυ Γιαννακόπυλυ, Τ ακίνητ πυ κυνήθηκε και Παράνμς κυκλφρία Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

6 Σύγχρν Νεελληνικό Θέατρ Πρόεδρς: Γιώργς Π. Πεφάνης Ναταλία Κατσύ, Ερευνητικί πρβληματισμί και μεθδλγικές παράμετρι στην έρευνα των φαντασματικών μρφών στ σύγχρν ελληνικό θέατρ Ουρανία Αναγνώστυ, Σκηνές και γεύματα στ νεελληνικό θέατρ ( ) Ευσεβία Χασάπη-Χριστδύλυ, Τ Θέατρ «Λύκη Βυθύ» (Θεσσαλνίκη ) Ελένη Κυτσιλαίυ, Αντιγόνη μυ: Μια πρσέγγιση στ ανέκδτ και άπαιχτ έργ τυ Ανδρέα Φλυράκη Συζήτηση Διάλειμμα Δραματική Τέχνη και Ηθπιί Πρόεδρς: Αλεξία Αλτυβά Στέλλα Κυρμπανά, Η Δραματική Σχλή τυ Ωδείυ Αθηνών κατά τν 19 αιώνα Αλεξάνδρα Βυτζυράκη, Οι Έλληνες ηθπιί υπό την κριτική ματιά τυ Γρηγόριυ Ξενόπυλυ Άννα Τζανιδάκη, Ο ηθπιός Σάββας Γενεράλης και η δράση τυ στη θεατρική ζωή τυ Ρεθύμνυ από τ 1937 έως τ Συζήτηση Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

7 Απγευματινές Συνεδρίες Μυσικό Θέατρ Πρόεδρς: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης Αγγελική Ζάχυ, Ο Αββάς Βναπάρτης, μυσική κωμωδία εις πράξεις τρεις: Τ χειρόγραφ ενός «χαμένυ» έργυ Παρασκευή Νικήτα, Λιμπρέτα ελληνικής περέτας στην περίδ τυ Μεσπλέμυ Κωνσταντίνς Κυρμυλάκης, Ανδρέας Μακέδς: Μια πρώτη αρχειακή πρσέγγιση Απόστλς Πύλις, Από τη σκηνή στα βίντε-κλαμπ: Οι μαγνητσκπημένες επιθεωρήσεις της δεκαετίας τυ 1980 ως πηγή θεατρλγικής έρευνας Συζήτηση Διάλειμμα : Εικαστικές / έικνγραφικές Πηγές και Φωτισμός Πρόεδρς: Μάνς Στεφανίδης Κωνσταντίνα Ριτσάτυ, Πηγές σκηνικής εικόνας: Τα «μυστικά» σπάνιων εκδόσεων θεατρικών έργων Παναγιώτα Κωνσταντινάκυ / Αλέξανδρς Ευκλείδης, Εικνλγικές πρσεγγίσεις τυ ελληνικύ ελαφρύ μυσικύ θεάτρυ τυ Μεσπλέμυ Ελένη Δυνδυλάκη, Αρχεί Έλλης Σλμωνίδη-Μπαλάνυ: Σκίτσ και σκηνή Κατερίνα Καρρά, Φως στην παράσταση: Ένα παραμελημέν αρχειακό υλικό πυ χρήζει της πρσχής μας Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

8 Πρόσληψη Παγκόσμιυ Θεάτρυ Α Συνεδρία Πρόεδρς: Κωνσταντίνα Ριτσάτυ Μαρία Σεχπύλυ, Απικικρατία, εξωτισμός και παραίσθηση: Τ μνόπρακτ Σιμύν τυ August Strindberg από τν Αιμίλι Χυρμύζι Στυλιανή Κεραμίδα, Η γερμανόφωνη μεταπλεμική δραματυργία στ νεελληνικό θέατρ Χριστίνα Οικνμπύλυ, Δεδμένα, πηγές και πρκλήσεις στην έρευνα για τ σύγχρν γαλλόφων θέατρ Συζήτηση Διάλειμμα : Πρόσληψη Παγκόσμιυ Θεάτρυ Β Συνεδρία Πρόεδρς: Γρηγόρης Ιωαννίδης Ηλίας Τυμασάτς, Μια «αμερικανπιημένη» Οδύσσεια: The Return of Odysseus της Marion Mills Miller (1917) Ανθύλλης Δημσθένυς, Nέες διαστάσεις μεταφυσικής και θρησκευτικότητας σε δώδεκα άγνωστα μνόπρακτα τυ Τένεσι Ουίλιαμς Αφρδίτη Δημπύλυ, Η συμβλή τυ τύπυ στην πρόσληψη τυ αγγλικύ θεάτρυ τα πρώτα χρόνια μετά τ Β Παγκόσμι Πόλεμ Συζήτηση

9 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» ΣΑΒΒΑΤ 29 Απριλίυ 2017 Πρωινές Συνεδρίες Θέατρ και Ιστρία / Θέατρ και Λγτεχνία Πρόεδρς: Άννα Καρακατσύλη Μιχαέλα Αντωνίυ, Η πρφρική ιστρία ως εργαλεί για τη θεατρλγική έρευνα Κατερίνα Μανωλέα-Πιτσιώρη, Τ ιστρικό γεγνός ως πηγή έρευνας και παράστασης στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Αλίκη Αντωνπύλυ, Τ θεατρικό κείμεν ως πηγή ιστρικής έρευνας: Η Απεργία τυ Γ. Σκύρτη Θεδώρα Κντγεώργη, Τ θεατρικό έργ ως μέρς της μυθπλαστικής αφήγησης στη σύγχρνη ελληνική λγτεχνία Συζήτηση Διάλειμμα : Τπική Ιστρία Θεάτρυ Πρόεδρς: Ιωάννα Ρεμεδιάκη Ελένη Αναστασίυ, Πηγές της ιστρίας τυ κυπριακύ θεάτρυ: Μια πρώτη χαρτγράφηση Ολίβια Παλληκάρη, Ο τύπς ως πηγή γνώσης και εργαλεί διαμόρφωσης της θεατρικής ιστρίας της Θεσσαλνίκης από τα μέσα τυ 19υ αιώνα έως τ Γιώργς Σταυρόπυλς, Η αξιπίηση των συμβ λαιγραφικών και δικαστικών αρχείων στην έρευνα για τ θέατρ στη Λαμία Βασιλική Τζαγκαράκη, Ηράκλει και Χανιά: Η θεατρική ζωή στην αυγή τυ εικστύ αιώνα Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

10 Θέατρ τυ Ελληνισμύ της Διασπράς Πρόεδρς: Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ Ιρένα Μπγκντάνβιτς, Ανεύρεση στιχείων για τις ελληνικές θεατρικές παραστάσεις στην Οδησσό Αικατερίνη Διακυμπύλυ, New York Public Library for the Performing Arts: Απθησαυρίζντας τις συλλγές τυ Νεελληνικύ Θεάτρυ Μαρία Σπυριδπύλυ, Η Ζιζέλ Πρασινός και τ άγνωστ θεατρικό της έργ μέσα από τ αρχεί της Όλγα Παπαζαφειρπύλυ, Τ Αρχεί Δαρδάλη και η πρώιμη θεατρική ζωή της ελληνικής παρικίας στην Αυστραλία Ελένη Τσεφαλά, Τ θέατρ των Ελλήνων στην Αυστραλία ως πηγή έρευνας στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Συζήτηση Διάλειμμα : Παιδικό Θέατρ και Θέατρ στην Εκπαίδευση / Λαϊ κό Θέατρ Πρόεδρς: Ευανθία Στιβανάκη α) Παιδικό Θέατρ και Θέατρ στην Εκπαίδευση Χριστίνα Παλαιλόγυ, Παιδική κωμωδία και διαπαιδαγώγηση: Η περίπτωση τυ περιδικύ Φιλόστργς Μήτηρ Μαρία Α. Σπυρπύλυ, Μίλτς Κυντυράς ( ): Τ θέατρ στ Διδασκαλεί Θηλέων Θεσσαλνίκης ( ). Η περίπτωση των χειρόγραφων τετραδίων με θεατρικά έργα μαθητριών τυ β) Λαϊκό Θέατρ Ανθή Χτζάκγλυ, Αρχεί Αθανάσιυ Φωτιάδη: Μια μικρή κιβωτός Θεάτρυ Σκιών Παναγιώτα Σωτήρχυ, Λαϊκό θέατρ και διαδίκτυ Συζήτηση Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

11 Απγευματινές Συνεδρίες Θεατρικά Πργράμματα και Περιδικά Πρόεδρς: Γωγώ Βαρζελιώτη Ελένη Γεωργίυ, Τα θεατρικά περιδικά (ως θεατρλγικές πηγές) και η μετάβαση από τν έντυπ στν ηλεκτρνικό Τύπ Ηρώ Κατσιώτη, Ο θησαυρός των θεατρικών πργραμμάτων Χρήστς Νταμπακάκης, Τα θεατρικά πργράμματα τυ Θεάτρυ Τέχνης ( ) ως πηγές έρευνας Συζήτηση Διάλειμμα Ψηφιακά Αρχεία Πρόεδρς: Ε ύ α Σ τ ε φ α ν ή Ζαφείρης Νικήτας, Ανασκάπτντας τ ιστριγραφικό μέλλν: Η ψηφιακή βάση «Θέατρ και λαϊκή παράδση ( )» ως εργαλεί έρευνας για νέυς μελετητές Ευδκία Δεληπέτρυ, Τ ψηφιακό αρχεί τυ Εθνικύ Θεάτρυ: Τ παρόν, τ παρελθόν και τ μέλλν Άννα Πύπυ, Χρήσεις τυ κινηματγραφικύ αρχείυ: Αξιπίηση και πρσβασιμότητα Νίκς Πυλάκης, Από τα συμβατικά στα ψηφιακά πτικακυστικά αρχεία: Ερευνώντας τη μυσική, τ θέατρ και τν κινηματγράφ στην επχή τυ διαδικτύυ Συζήτηση Κλείσιμ Συνεδρίυ-Συμπεράσματα

12 Τιμητική Επιτρπή Πρόεδρι Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Σπύρς Α. Ευαγγελάτς ( ) Βάλτερ Πύχνερ Νάσς Βαγενάς Πλάτων Μαυρμύστακς Διευθυντές Μεταπτ. Πργράμ. Σπυδών Χρύσα Μαλτέζυ Άγγελς Δεληβρριάς Σάββας Γώγς Άννα Ταμπάκη Ιωσήφ Βιβιλάκης Οργανωτική Επιτρπή Πρόεδρς Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ Αντιπρόεδρς Κυριακή Πετράκυ Γενική Γραμματέας Κωνστάντζα Γεωργακάκη Ταμίας Καίτη Διαμαντάκυ-Αγάθυ Μέλη Γωγώ Βαρζελιώτη Άννα Καρακατσύλη Γιώργς Π. Πεφάνης Ευανθία Στιβανάκη Επιστημνική Γραμματεία Μιχαέλα Αντωνίυ Μάνς Δαμασκηνός Κώστας Καρασαββίδης Μαρία Α. Σπυρπύλυ

13 Αλφαβητικός κατάλγς συμμετεχόντων Μ η ν ά ς Ι. Α λ ε ξ ι ά δ η ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Α λ ε ξ ί α Α λ τ υ β ά, Λέκτρας Τμήματς Θεατρικών Ο υ ρ α ν ί α Αν α γ ν ώ σ τ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Αν α σ τ α σ ί υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Δέσπινα-Αναστασία Ανδριπύλυ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Πλιτισμικής Τεχνλγίας και Επικινωνίας Πανεπιστημίυ Αιγαίυ Μ ι χ α έ λ α Αν τ ω ν ί υ, Διδάκτωρ Department of Theatre and Performance, Goldsmiths University of London, Ηθπιός, Συγγραφέας Α λ ί κ η Αν τ ω ν π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ Α λ έ ξα ν δ ρ ς Β α μ β ύ κ ς, Δραματυργός, Μεταφραστής, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Θεατρικών Γ ω γ ώ Β α ρ ζ ε λ ι ώ τ η, Επίκυρη Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ι ω σ ή φ Β ι β ι λ ά κ η ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Αλεξάνδρ α Β υ τ ζυ ρ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Π έ τ ρ ς Β ρ α χ ι ώ τ η ς, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Θεατρικών Ε λ ε υ θ ε ρ ί α Γ ε ω ρ γ α κ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ ά ν τ ζα Γ ε ω ρ γ α κ ά κ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Γ ε ω ρ γ ι ά δ η, Ερευνήτρια Γ, Ινστιτύτ Μεσγειακών Σπυδών, Ίδρυμα Τεχνλγίας και Έρευνας Κρήτης Ε λ έ ν η Γ ε ω ρ γ ί υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε υ δ κ ί α Δ ε λ η π έ τ ρ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Μ α ρ ί α Δ η μ ά κ η - Ζ ώ ρ α, Επίκυρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικύ Τμήματς Δημτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

14 Μελέτις-Αθανάσις Δημόπυλς, Καθηγητής Ιατρικής Σχλής, Πρύτανης ΕΚΠΑ Α φ ρ δ ί τ η Δ η μ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Ανθύλλης Δημσθένυς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κα τ ε ρ ί ν α Δ ι α κ υ μ π ύ λ υ, Θεατρλόγς, Διδάκτωρ Τμήματς Κι νωνιλγίας Παντείυ Πανεπιστημίυ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Κα ί τ η Δ ι α μ α ν τ ά κ υ-αγ ά θ υ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Δ υ ν δ υ λ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Α λ έ ξα ν δ ρ ς Ε υ κ λ ε ί δ η ς, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ, Σκηνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ Αγ γ ε λ ι κ ή Ζ ά χ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Γ ε ρ ά σ ι μ ς Ζ ώ ρ α ς, Καθηγητής Τμήματς Ιταλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΕΚΠΑ Γ ρ η γ ό ρ η ς Ι ω α ν ν ί δ η ς, Επίκυρς Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Άν ν α Κα ρ α κ α τ σ ύ λ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Κα ρ α μ α λ έ γ κ υ, Καθηγήτρια Τμήματς Φιλλγίας, Κσμήτρας Φιλσφικής Σχλής ΕΚΠΑ Χ ρ ι σ τ ι ά ν α Κα ρ α π σ τ ό λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κώ σ τ α ς Κα ρ α σ α β β ί δ η ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κα τ ε ρ ί ν α Κα ρ ρ ά, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πατρών Α λ έ ξ α ν δ ρ ς Κ α τ σ ι γ ι ά ν ν η ς, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης, Διδάσκων Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Πατρών Η ρ ώ Κα τ σ ι ώ τ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Φιλόλγς

15 Ν α τ α λ ί α Κα τ σ ύ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σ τ υ λ ι α ν ή Κ ε ρ α μ ί δ α, Λέκτρας, Επιστημνική Συνεργάτης Film, Theatre and Television Department, University of Reading Θ ε δ ώ ρ α Κ ν τ γ ε ώ ρ γ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας ΕΚΠΑ Κω ν σ τ α ν τ ί ν ς Κ υ ρ μ υ λ ά κ η ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σ τ έ λ λ α Κ υ ρ μ π α ν ά, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Μυσικών Σπυδών Ινίυ Πανεπιστημίυ Ε λ έ ν η Κ υ τ σ ι λ α ί υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Παναγιώτα Κωνσταντινάκυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Ί λ ι α Λ α κ ί δ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Λ τ σ ά ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πατρών Μ α ν τ ώ Μ α λ ά μ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας ΕΚΠΑ Κα τ ε ρ ί ν α Μ α ν ω λ έ α-π ι τ σ ι ώ ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Δασκάλα, Ηθπιός Χ ρ ύ σ α Μ α λ τ έ ζ υ, Ακαδημαϊκός, Oμότιμη Kαθηγήτρια ΕΚΠΑ Άν ν α Μ α υ ρ λ έ ω ν, Διδάκτωρ Τμήματς Επικινωνίας, Μέσων και Πλιτισμύ Παντείυ Πανεπιστημίυ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Π λ ά τ ω ν Μ α υ ρ μ ύ σ τ α κ ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Χ α ρ ά λ α μ π ς Μ η ν ά γ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Ιστρίας και Αρχαιλγίας ΕΚΠΑ Ν α τ α λ ί α Μ η ν ι ώ τ η, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Π α ν α γ ι ώ τ η ς Μ ι χ α λ ό π υ λ ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ι ρ έ ν α Μ π γ κ ά ν β ι τ ς, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτρική Ερευνήτρια Τμήματς Θεατρικών Π α ρ α σ κ ε υ ή Ν ι κ ή τ α, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Ζ α φ ε ί ρ η ς Ν ι κ ή τ α ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ

16 Χ ρ ή σ τ ς Ν τ α μ π α κ ά κ η ς, Διδάκτωρ Ιστρίας και Φιλσφίας τυ Θεάτρυ και τυ Δικαίυ Παντείυ Πανεπιστημίυ, Νμικός, Θεατρλόγς Χ ρ ι σ τ ί ν α Ο ι κ ν μ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματλγίας Sorbonne, Paris IV, Μέλς ΕΕΠ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ Χ ρ ι σ τ ί ν α Π α λ α ι λ ό γ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Επιστημνική Συνεργάτης Τμήματς Πρσχλικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Αθηνών Ο λ ί β ι α Π α λ λ η κ ά ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Ό λ γ α Π α π α ζα φ ε ι ρ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Νμικός Β ά ν ι α Π α π α ν ι κ λ ά υ, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Κ υ ρ ι α κ ή Π ε τ ρ ά κ υ, Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Γι ώ ρ γ ς Π. Π ε φ ά ν η ς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Ν ί κ ς Π υ λ ά κ η ς, Διδάκτωρ Εθνμυσικλγίας και Π λιτισμικής Ανθρωπλγίας Τμήματς Μυσικών, Μέλς ΕΤΕΠ Τμήματς Μυσικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Α π ό σ τ λ ς Π ύ λ ι ς, Διδάκτωρ Κινωνιγλωσσλγίας Τμήματς Αγγλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΑΠΘ, Ερευνητής Β ά λ τ ε ρ Π ύ χ ν ε ρ, Ομότιμς Καθηγητής ΕΚΠΑ Άν ν α Π ύ π υ, Διδάκτωρ Κινηματγραφικών Σπυδών Paris III- Sorbonne Nouvelle, Θεατρλόγς, ΣΕΠ ΕΑΠ Ι ω ά ν ν α Ρ ε μ ε δ ι ά κ η, Λέκτρας Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Ρ ι τ σ ά τ υ, Επίκυρη Καθηγήτρια Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Μ α ρ ί α Σ ε χ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Μ α ρ ί α Σ π υ ρ ι δ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Συγκριτικής Φιλλγίας Τμήματς Γαλλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΑΠΘ, Μέλς ΕΕΠ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ

17 Μ α ρ ί α Α. Σ π υ ρ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Φιλόλγς Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Σ τ α μ α τ γ ι α ν ν ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ, Καθηγήτρια, Διευθύντρια ΠΜΣ Τμήματς Θεατρικών Γι ώ ρ γ ς Σ τ α υ ρ ό π υ λ ς, Εκπαιδευτικός, Ερευνητής Ε υ α ν θ ί α Σ τ ε φ α ν ή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Μ ά ν ς Σ τ ε φ α ν ί δ η ς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Ε υ α ν θ ί α Σ τ ι β α ν ά κ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Θ ώ μ η Σ φ η κ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Π α ν α γ ι ώ τ α Σ ω τ ή ρ χυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Άν ν α Τα μ π ά κ η, Καθηγήτρια, Πρόεδρς Τμήματς Θεατρικών Β α σ ι λ ι κ ή Τ ζα γ κ α ρ ά κ η, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Άν ν α Τ ζα ν ι δ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Η λ ί α ς Τ υ μ α σ ά τ ς, Διδάκτωρ Τμήματς Ιστρίας Ινίυ Πανεπιστημίυ, Νμικός Ε λ έ ν η Τσ ε φ α λ ά, Διδάκτωρ Τμήματς Παιδαγωγικύ Δημτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίυ Κρήτης, Μεταδιδακτρική Ερευνήτρια Τμήματς Θεατρικών Ευσεβία Χασάπη-Χριστδύλυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Φιλόλγς Αν θ ή Χ τ ζ ά κ γ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών

18 Φι λ σ φι κ ήσ χ λ ήτ μ ή μ αθε α τ ρ ι κ ώνσ π υ δ ών ΕΘΝΙΚΟΝΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΑΚΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΑΘΗΝΩΝ ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΣΥΓΧΡΟΝΗΕΛΛΗΝΙ ΚΗΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙ Α Επετει ακόσυνέδρι γι ατα20χρόνι α τυπργράμματςμεταπτυχι ακώνσπυδών Αθήνα,27-29Απριλίυ2017 Κεντρι κόκτήρι Πανεπι στημί υαθηνών Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Επετειακό Συνέδριο για τα 20 χρόνια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου Πρόγραμμα συνεδρίου 1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 Προσέλευση, εγγραφές (17.00-17.45) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (18.00-19.40) Καλωσόρισμα από την οργανωτική επιτροπή Χαιρετισμοί: Κώστας Καδής Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ)

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΣΩΡΙΝΣ ΠΙΝΑΚ ΠΡΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΚΥΡΙΑ ΠΡΣΝΤΑ ΑΚΗ ΚΑΤΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΜΑΤΕΠΩΝΥΜ ΔΙΚΑΙΛ ΕΤΣ ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ ΒΑΘΜΣ ΠΛΥΣ 'Η ΠΛΥΤΕΚΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον Γραφείο Διασύνδεσης και Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29-31 Μαΐου 2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Αμφιθέατρο Νέου Τμήματος Ιστορίας Η ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ

της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής της Κωνσταντινούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Πρόγραμμα Εργασιών Πέμπτη 07//04/2011 Εναρκτήρια Συνεδρία 10.15-11.15 Προσέλευση εγγραφές προσφορά καφέ κατά την άφιξη 11.15-12.00 Χαιρετισμός-καλωσόρισμα από τον Σωκράτη Σαβελίδη, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ Β Πανελλήνιο Συνέδριο Η Παιδεία Σήμερα Αρχαία Ελληνικά Διδακτική μεθοδολογία Δυσλεξία 20-21-22 Απριλίου 2017, Καβάλα ΕΙΣΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Αθήνα Τ.Κ. 113 62, τηλ.210-8203874 1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, Ναύπλιο Κεντρικά Διδακτήρια, Αίθουσα «Λήδα Τασοπούλου» 1 10.30-11.00

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματείς: ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή

Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εταιρεία Η νέα ΣΚΗΝΗ Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή Θέατρο «Λευτέρης Βογιατζής», 29-30 Μαίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 203-204 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥ 0 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Παπ - Ω Δευτέρα 09:00 2:00 Επίκουρη 425 Καθηγήτρια Μαρκίδου Βασιλική ΓΥ 0 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Κλ - Παν Δευτέρα 09:00 2:00 Αναπληρώτρια 82 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΗμερίδαΔιατροφής. 8 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Σάββατο

2 ΗμερίδαΔιατροφής. 8 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Σάββατο 2 ΗμερίδαΔιατροφής η Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 Αθήνα - Αμφιθέατρο Λαϊκού Νοσοκομείου Διατροφικές Παρεμβάσεις στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκη 07.09.2016 Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΑΠO ΤΟ 2004 μέχρι 2013 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Huckle John Dr.Southbank University, London, UK. 1 Larrere Catherine Prof., University Paris 1-Pantheon- 2 Sorbonne 3 Jean-Marc Lang. Prof.,Université

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση

Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΈΔΡΙΟ Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση Προκλήσεις και Προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ρόδος, 10.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 1157 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. Λάρισα Αµφιθέατρο «Ιπποκράτης» Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Βιόπολις, θέση Μεζούρλο

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. Λάρισα Αµφιθέατρο «Ιπποκράτης» Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Βιόπολις, θέση Μεζούρλο ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Ξ Α Ν Θ Η - Π Α Τ Ρ Α Λ Α Ρ Ι Σ Α Υπό την αιγίδα του Συνεργαζόµενοι φορείς Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική διημερίδα

Εκπαιδευτική διημερίδα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΑΘΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ485352 1345 14,10 14,10 1 1,5 12 17 4553,4554,4556,4560,4563,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4577,4578,4589,459 32,60 0,4591 100 6/3/1970 132,60 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΚΙΙ0 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α Επίκουρος Μ Προφορικά. Βλ. ανακοίνωση Καθηγητής πιργάλιας Νικόλαος διδάσκοντος 60ΚΦΑ06 ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 02/09/204 Τρίτη 09:00 :00 Επίκουρη Μ 204,3 Καθηγήτρια ακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TITANIA 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ Σε συνεργασία με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑCHAIA BEACH Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑCHAIA BEACH Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Επιστημονική Διημερίδα 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Επιστημονική Διημερίδα 1 Επιστημονική Διημερίδα 1 Ελλάδα και Βαλκάνια στον 20ό αιώνα IIΙ 2 Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου, 3 ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, 19-21 Μαΐου 2017 Παρασκευή, 19 Μαΐου 19:00-19:30 Έναρξη της Διημερίδας Χαιρετισμός:

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αίθουσα Τελετών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 12-13 Μαΐου 2017 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- 1959-2009 «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καλούρη Ράνυ, Πρόεδρος, Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/106M/2007 (ΦΕΚ 415/22.08.2008 ΑΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Α 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα 12/3/2016. Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Anatolia. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα 12/3/2016. Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Anatolia. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Λ Α Ρ Ι Σ Α - Ξ Α Ν Θ Η - Π Α Τ Ρ Α - Κ 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 15.00 Εγγραφές 15.30-15.45 Χαιρετισμοί από: τις Πρυτανικές αρχές τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κ. Δημήτρη Μαυροσκούφη τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 09:00 12:30 Προσέλευση 12:30 15:00 Εγγραφές 15:00 15:15 Εναρκτήριο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

2η Ημερίδα Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Σάββατο. 22 Σεπτεμβρίου. Πολεμικό Μουσείο Αθήνα. Ώρα 9:30. Προκλήσεις στην Πνευμονολογία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2η Ημερίδα Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Σάββατο. 22 Σεπτεμβρίου. Πολεμικό Μουσείο Αθήνα. Ώρα 9:30. Προκλήσεις στην Πνευμονολογία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2η Ημερίδα Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου Πολεμικό Μουσείο Αθήνα 2012 Ώρα 9:30 Προκλήσεις στην Πνευμονολογία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός Αγαπητοί και Αγαπητές Φίλοι και Συνάδελφοι, Εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΣ ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Γ. 24 ΒΕΛΗ 215 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ } ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 18/10/2009 ΚΥΠΡΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Γ. 24 ΒΕΛΗ 215 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ } ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 18/10/2009 ΚΥΠΡΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΡ ΑΝΔΡΕΣ Ε..ΤΞΒΛΙΑΣ Α ΣΥΝΛ FITA 1287 ΝΑΝΣ ΑΠΣΤΛΣ Π.Σ.Ε. 28-29/04/2001 ΑΓΙΣ ΚΣΜΑΣ Τ 90μ.FITA 302 ΣΤΑΜΑΤΠΥΛΣ ΠΡΔΡΜΣ ΔΡΥΣΕΣ 07-15/07/2007 ΓΕΡΜΑΝΙΑ A 70μ.FITA 327 ΝΑΝΣ ΑΠΣΤΛΣ Π.Σ.Ε. 04-05/06/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οικονομία, Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Π Ρ Ε Β Ε Λ Α Κ Η Σ * ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΔΗΜ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009 Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Πολιτική Επιστήµη: Τάσεις και Κατευθύνσεις Σύγχρονα διακυβεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Φιλοσοφική Σχολή Αula Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 Ώρα: 9:00 Με την υποστήριξη των Επιστημονικών Εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε.

Πρόγραμμα Φιλοσοφική Σχολή Αula Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 Ώρα: 9:00 Με την υποστήριξη των Επιστημονικών Εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε. Πρόγραμμα Φιλοσοφική Σχολή Αula Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 Ώρα: 9:00 Με την υποστήριξη των Επιστημονικών Εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε. 9:00-9:30 Εγγραφές Καφές 9:30-10:00 Χαιρετισμοί Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα ΚΖ-03 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 ΓΕΩΡΓΟΥΒΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 6 ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits)

Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της Διημερίδας με θέμα State of

Διαβάστε περισσότερα

9:30-10:00 Εγγραφές. Α μέρος

9:30-10:00 Εγγραφές. Α μέρος Παρασκευή 31 Μαρτίου, 2017 Άφιξη συνέδρων-γεύμα υποδοχής 9:30-10:00 Εγγραφές Σάββατο 1 Απριλίου, 2017 Α μέρος Προεδρείο Σοφία Αυγητίδου, Αλεξάνδρα Ανδρούσου 10:00-10:15 Χαιρετισμοί Στέφανος Μπίρος, Αντιπεριφερειάρχης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ 15/6/16 ΤΕΤΑΡΤΗ Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διαβάστε περισσότερα

9-11 Δεκεμβρίου 2015. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece. Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

9-11 Δεκεμβρίου 2015. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece. Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση. 6 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα 9-11 Δεκεμβρίου 2015 Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση Ηπίτου 17 Β Πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών στη Διεθνή Κοινότητα

Η Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών στη Διεθνή Κοινότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών στη Διεθνή Κοινότητα Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2016 Έναρξη Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 17.00 Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα