ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ. ατα20χρόνι. τουπρογράμματοςμεταπτυχι Αθήνα,27-29Απριλίου2017 Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ. ατα20χρόνι. τουπρογράμματοςμεταπτυχι Αθήνα,27-29Απριλίου2017 Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α"

Transcript

1 Φι λ σ φι κ ήσ χ λ ήτ μ ή μ αθε α τ ρ ι κ ώνσ π υ δ ών ΕΘΝΙΚΟΝΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΑΚΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΑΘΗΝΩΝ ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΣΥΓΧΡΟΝΗΕΛΛΗΝΙ ΚΗΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙ Α Επετει ακόσυνέδρι γι ατα20χρόνι α τυπργράμματςμεταπτυχι ακώνσπυδών Αθήνα,27-29Απριλίυ2017 Κεντρι κόκτήρι Πανεπι στημί υαθηνών Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

2 Τελετή Έναρξης Συνεδρίυ Μεγάλη Αίθυσα Τελετών Πανεπιστημίυ Αθηνών ΠέΜΠΤη 27 Απριλίυ Χαιρετισμί από: τν Πρύτανη τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγητή Μελέτι-Αθανάσι Δημόπυλ την Κσμήτρα της Φιλσφικής Σχλής τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Ε λ έ ν η Καραμαλέγκυ την Ακαδημαϊκό, Ομότιμη Καθηγήτρια τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Χ ρ ύ σ α Μ α λ τ έ ζ υ Σύντμες μιλίες από: την Πρόεδρ τυ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη Οι αναβαθμί της έρευνας και ι μεταμρφώσεις της την Διευθύντρια τυ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών τυ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών τυ Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών, καθηγήτρια Χρυσόθεμη Σταματπύλυ-Βασιλάκυ 20 χρόνια Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Μια αναδρμή Κεντρική Ομιλία: Ομότιμς Καθηγητής Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Βάλτερ Πύχνερ Η πηγή, τ τρεχύμεν νερό της γνώσης Αναστχασμί για την ιστριγραφία τυ θεάτρυ Διάλειμμα / Γεύμα

3 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» Απγευματινές Συνεδρίες Γενικές πηγές της έρευνας Α Συνεδρία Πρόεδρς: Άν ν α Τα μ π ά κ η Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ / Πέτρς Βραχιώτης, Ελληνική βιβλιγραφία θεατρικών έργων, διαλόγων και μνλόγων: Ίλια Λακίδυ, Eλληνική θεατρλγική βιβλιγραφία : Ένα ερευνητικό πρόγραμμα εν εξελίξει Άννα Μαυρλέων, Ζητήματα μεθδλγίας: Η έρευνα κινύ ως μεθδλγικό εργαλεί της Θεατρλγίας Συζήτηση Διάλειμμα : Γενικές πηγές της έρευνας Β Συνεδρία Πρόεδρς: Π λ ά τ ω ν Μ α υ ρ μ ύ σ τ α κ ς Γωγώ Βαρζελιώτη, Χρήσεις των πηγών της ελληνβενετικής ιστρίας στη θεατρλγική έρευνα Κωνσταντίνα Σταματγιαννάκη, Τι είδε αρχεινόμς (και δεν είδε θεατρλόγς): Αρχεία και συλλγές στην ιστριγραφία τυ θεάτρυ Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Ιστρίας: Η Ιστρία τυ Νεελληνικύ Θεάτρυ τυ Νικόλαυ Λάσκαρη ως πηγή της ιστρίας τυ νεελληνικύ θεάτρυ Δέσπινα-Αναστασία Ανδριπύλυ, Θεατρικά Μυσεία: Ο αγώνας για τη διατήρηση τυ εφήμερυ Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

4 Αρχαί θέατρ Πρόεδρς: Κα ί τ η Δ ι α μ α ν τ ά κ υ - Αγ ά θ υ Μάνς Στεφανίδης, «Ως Μήδεια, εμειδίασα»: Τ θέμα της Μήδειας στη νεελληνική εικαστική δημιυργία Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Αναζητώντας την ενδγλωσσική μετάφραση Ναταλία Μηνιώτη, Παρυσίαση τυ ιστρικύ αρχείυ τυ Εθνικύ Ινστιτύτυ Αρχαίυ Δράματς των Συρακυσών, στα πρώτα χρόνια λειτυργίας τυ ( ) Ελευθερία Γεωργακάκη, Οι νέες ερευνητικές δυνατότητες για τν μελετητή τυ αρχαίυ δράματς στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Συζήτηση Διάλειμμα : Νεελληνικό Θέατρ (18ς-19ς αιώνας) Πρόεδρς: Ι ω σ ή φ Β ι β ι λ ά κ η ς Χαράλαμπς Μηνάγλυ, «Αἱ δεκρατζιόναι ἦτν θαυμάσιαι»: Τα ανέκδτα ημερλόγια τυ Κωνσταντίνυ Καρατζά ως πηγή της πρώιμης ελληνικής θεατρικής κριτικής Αλέξανδρς Κατσιγιάννης, Ο πρεπαναστατικός ελληνισμός στ νεότευκτ ελλαδικό κράτς: Τ μελόδραμα Η Επάνδς των Μυσών τυ Ιάκωβυ Ρίζυ Ραγκαβή Αλέξανδρς Βαμβύκς, Η θεατρική δραστηριότητα τυ Κλέωνα Ραγκαβή μέσα από τ αρχεί τυ Μαρία Δημάκη / Γεράσιμς Ζώρας, Η δραματική τέχνη στην Αθήνα τυ 19υ και τυ 20ύ αι., μέσα από τ αρχειακό υλικό τυ Φιλλγικύ Συλλόγυ «Παρνασσός» Ελένη Λτσάρη, Θέατρ και ικνμία (19ς αι.): Πηγές της έρευνας Συζήτηση

5 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» ΠαρΑΣΚέυή 28 Απριλίυ 2017 Πρωινές Συνεδρίες Νεελληνικό Θέατρ ( ) Πρόεδρς: Κυριακή Πετράκυ Βάνια Παπανικλάυ, Αγωγές, κλητεύσεις και κατασχέσεις: Τ Αρχεί Χρηστμάνυ μάρτυρας της άσπνδης φιλίας Κ. Χρηστμάνυ-Μ. Μυράτ Αλεξία Αλτυβά, Τ πρσωπικό αρχεί τυ Γεωργίυ Μπύρλυ ( ): Οι πηγές Κώστας Καρασαββίδης, Ένα άγνωστ λεύκωμα από τ αρχεί τυ θιάσυ Κτπύλη ( ) Θώμη Σφηκπύλυ, Νικόλας Χάγερ Μπυφίδης, μια λησμνημένη μρφή τυ θεάτρυ και της λγτεχνίας: Η ζωή και τ έργ τυ Συζήτηση Διάλειμμα Μεταπλεμικό Νεελληνικό Θέατρ Πρόεδρς: Κωνστάντζα Γεωργακάκη Μαντώ Μαλάμυ, Η πιητική της Θυμέλης τυ Άγγελυ Σικελιανύ: Οι πηγές Παναγιώτης Μιχαλόπυλς, Οι «αυτσχέδιι σκηνθέται», Κωστής Μιχαηλίδης, Αλέξης Σλμός και η κρατική σκηνή κατά την πρώτη διευθυντική θητεία τυ Δημήτρη Ρντήρη ( ) Χριστιάνα Καραπστόλυ, Ερευνώντας δύ θεατρικές κωμωδίες των Σακελλάριυ Γιαννακόπυλυ, Τ ακίνητ πυ κυνήθηκε και Παράνμς κυκλφρία Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

6 Σύγχρν Νεελληνικό Θέατρ Πρόεδρς: Γιώργς Π. Πεφάνης Ναταλία Κατσύ, Ερευνητικί πρβληματισμί και μεθδλγικές παράμετρι στην έρευνα των φαντασματικών μρφών στ σύγχρν ελληνικό θέατρ Ουρανία Αναγνώστυ, Σκηνές και γεύματα στ νεελληνικό θέατρ ( ) Ευσεβία Χασάπη-Χριστδύλυ, Τ Θέατρ «Λύκη Βυθύ» (Θεσσαλνίκη ) Ελένη Κυτσιλαίυ, Αντιγόνη μυ: Μια πρσέγγιση στ ανέκδτ και άπαιχτ έργ τυ Ανδρέα Φλυράκη Συζήτηση Διάλειμμα Δραματική Τέχνη και Ηθπιί Πρόεδρς: Αλεξία Αλτυβά Στέλλα Κυρμπανά, Η Δραματική Σχλή τυ Ωδείυ Αθηνών κατά τν 19 αιώνα Αλεξάνδρα Βυτζυράκη, Οι Έλληνες ηθπιί υπό την κριτική ματιά τυ Γρηγόριυ Ξενόπυλυ Άννα Τζανιδάκη, Ο ηθπιός Σάββας Γενεράλης και η δράση τυ στη θεατρική ζωή τυ Ρεθύμνυ από τ 1937 έως τ Συζήτηση Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

7 Απγευματινές Συνεδρίες Μυσικό Θέατρ Πρόεδρς: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης Αγγελική Ζάχυ, Ο Αββάς Βναπάρτης, μυσική κωμωδία εις πράξεις τρεις: Τ χειρόγραφ ενός «χαμένυ» έργυ Παρασκευή Νικήτα, Λιμπρέτα ελληνικής περέτας στην περίδ τυ Μεσπλέμυ Κωνσταντίνς Κυρμυλάκης, Ανδρέας Μακέδς: Μια πρώτη αρχειακή πρσέγγιση Απόστλς Πύλις, Από τη σκηνή στα βίντε-κλαμπ: Οι μαγνητσκπημένες επιθεωρήσεις της δεκαετίας τυ 1980 ως πηγή θεατρλγικής έρευνας Συζήτηση Διάλειμμα : Εικαστικές / έικνγραφικές Πηγές και Φωτισμός Πρόεδρς: Μάνς Στεφανίδης Κωνσταντίνα Ριτσάτυ, Πηγές σκηνικής εικόνας: Τα «μυστικά» σπάνιων εκδόσεων θεατρικών έργων Παναγιώτα Κωνσταντινάκυ / Αλέξανδρς Ευκλείδης, Εικνλγικές πρσεγγίσεις τυ ελληνικύ ελαφρύ μυσικύ θεάτρυ τυ Μεσπλέμυ Ελένη Δυνδυλάκη, Αρχεί Έλλης Σλμωνίδη-Μπαλάνυ: Σκίτσ και σκηνή Κατερίνα Καρρά, Φως στην παράσταση: Ένα παραμελημέν αρχειακό υλικό πυ χρήζει της πρσχής μας Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

8 Πρόσληψη Παγκόσμιυ Θεάτρυ Α Συνεδρία Πρόεδρς: Κωνσταντίνα Ριτσάτυ Μαρία Σεχπύλυ, Απικικρατία, εξωτισμός και παραίσθηση: Τ μνόπρακτ Σιμύν τυ August Strindberg από τν Αιμίλι Χυρμύζι Στυλιανή Κεραμίδα, Η γερμανόφωνη μεταπλεμική δραματυργία στ νεελληνικό θέατρ Χριστίνα Οικνμπύλυ, Δεδμένα, πηγές και πρκλήσεις στην έρευνα για τ σύγχρν γαλλόφων θέατρ Συζήτηση Διάλειμμα : Πρόσληψη Παγκόσμιυ Θεάτρυ Β Συνεδρία Πρόεδρς: Γρηγόρης Ιωαννίδης Ηλίας Τυμασάτς, Μια «αμερικανπιημένη» Οδύσσεια: The Return of Odysseus της Marion Mills Miller (1917) Ανθύλλης Δημσθένυς, Nέες διαστάσεις μεταφυσικής και θρησκευτικότητας σε δώδεκα άγνωστα μνόπρακτα τυ Τένεσι Ουίλιαμς Αφρδίτη Δημπύλυ, Η συμβλή τυ τύπυ στην πρόσληψη τυ αγγλικύ θεάτρυ τα πρώτα χρόνια μετά τ Β Παγκόσμι Πόλεμ Συζήτηση

9 Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» ΣΑΒΒΑΤ 29 Απριλίυ 2017 Πρωινές Συνεδρίες Θέατρ και Ιστρία / Θέατρ και Λγτεχνία Πρόεδρς: Άννα Καρακατσύλη Μιχαέλα Αντωνίυ, Η πρφρική ιστρία ως εργαλεί για τη θεατρλγική έρευνα Κατερίνα Μανωλέα-Πιτσιώρη, Τ ιστρικό γεγνός ως πηγή έρευνας και παράστασης στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Αλίκη Αντωνπύλυ, Τ θεατρικό κείμεν ως πηγή ιστρικής έρευνας: Η Απεργία τυ Γ. Σκύρτη Θεδώρα Κντγεώργη, Τ θεατρικό έργ ως μέρς της μυθπλαστικής αφήγησης στη σύγχρνη ελληνική λγτεχνία Συζήτηση Διάλειμμα : Τπική Ιστρία Θεάτρυ Πρόεδρς: Ιωάννα Ρεμεδιάκη Ελένη Αναστασίυ, Πηγές της ιστρίας τυ κυπριακύ θεάτρυ: Μια πρώτη χαρτγράφηση Ολίβια Παλληκάρη, Ο τύπς ως πηγή γνώσης και εργαλεί διαμόρφωσης της θεατρικής ιστρίας της Θεσσαλνίκης από τα μέσα τυ 19υ αιώνα έως τ Γιώργς Σταυρόπυλς, Η αξιπίηση των συμβ λαιγραφικών και δικαστικών αρχείων στην έρευνα για τ θέατρ στη Λαμία Βασιλική Τζαγκαράκη, Ηράκλει και Χανιά: Η θεατρική ζωή στην αυγή τυ εικστύ αιώνα Συζήτηση Διάλειμμα / Καφές

10 Θέατρ τυ Ελληνισμύ της Διασπράς Πρόεδρς: Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ Ιρένα Μπγκντάνβιτς, Ανεύρεση στιχείων για τις ελληνικές θεατρικές παραστάσεις στην Οδησσό Αικατερίνη Διακυμπύλυ, New York Public Library for the Performing Arts: Απθησαυρίζντας τις συλλγές τυ Νεελληνικύ Θεάτρυ Μαρία Σπυριδπύλυ, Η Ζιζέλ Πρασινός και τ άγνωστ θεατρικό της έργ μέσα από τ αρχεί της Όλγα Παπαζαφειρπύλυ, Τ Αρχεί Δαρδάλη και η πρώιμη θεατρική ζωή της ελληνικής παρικίας στην Αυστραλία Ελένη Τσεφαλά, Τ θέατρ των Ελλήνων στην Αυστραλία ως πηγή έρευνας στη σύγχρνη ελληνική Θεατρλγία Συζήτηση Διάλειμμα : Παιδικό Θέατρ και Θέατρ στην Εκπαίδευση / Λαϊ κό Θέατρ Πρόεδρς: Ευανθία Στιβανάκη α) Παιδικό Θέατρ και Θέατρ στην Εκπαίδευση Χριστίνα Παλαιλόγυ, Παιδική κωμωδία και διαπαιδαγώγηση: Η περίπτωση τυ περιδικύ Φιλόστργς Μήτηρ Μαρία Α. Σπυρπύλυ, Μίλτς Κυντυράς ( ): Τ θέατρ στ Διδασκαλεί Θηλέων Θεσσαλνίκης ( ). Η περίπτωση των χειρόγραφων τετραδίων με θεατρικά έργα μαθητριών τυ β) Λαϊκό Θέατρ Ανθή Χτζάκγλυ, Αρχεί Αθανάσιυ Φωτιάδη: Μια μικρή κιβωτός Θεάτρυ Σκιών Παναγιώτα Σωτήρχυ, Λαϊκό θέατρ και διαδίκτυ Συζήτηση Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα

11 Απγευματινές Συνεδρίες Θεατρικά Πργράμματα και Περιδικά Πρόεδρς: Γωγώ Βαρζελιώτη Ελένη Γεωργίυ, Τα θεατρικά περιδικά (ως θεατρλγικές πηγές) και η μετάβαση από τν έντυπ στν ηλεκτρνικό Τύπ Ηρώ Κατσιώτη, Ο θησαυρός των θεατρικών πργραμμάτων Χρήστς Νταμπακάκης, Τα θεατρικά πργράμματα τυ Θεάτρυ Τέχνης ( ) ως πηγές έρευνας Συζήτηση Διάλειμμα Ψηφιακά Αρχεία Πρόεδρς: Ε ύ α Σ τ ε φ α ν ή Ζαφείρης Νικήτας, Ανασκάπτντας τ ιστριγραφικό μέλλν: Η ψηφιακή βάση «Θέατρ και λαϊκή παράδση ( )» ως εργαλεί έρευνας για νέυς μελετητές Ευδκία Δεληπέτρυ, Τ ψηφιακό αρχεί τυ Εθνικύ Θεάτρυ: Τ παρόν, τ παρελθόν και τ μέλλν Άννα Πύπυ, Χρήσεις τυ κινηματγραφικύ αρχείυ: Αξιπίηση και πρσβασιμότητα Νίκς Πυλάκης, Από τα συμβατικά στα ψηφιακά πτικακυστικά αρχεία: Ερευνώντας τη μυσική, τ θέατρ και τν κινηματγράφ στην επχή τυ διαδικτύυ Συζήτηση Κλείσιμ Συνεδρίυ-Συμπεράσματα

12 Τιμητική Επιτρπή Πρόεδρι Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Σπύρς Α. Ευαγγελάτς ( ) Βάλτερ Πύχνερ Νάσς Βαγενάς Πλάτων Μαυρμύστακς Διευθυντές Μεταπτ. Πργράμ. Σπυδών Χρύσα Μαλτέζυ Άγγελς Δεληβρριάς Σάββας Γώγς Άννα Ταμπάκη Ιωσήφ Βιβιλάκης Οργανωτική Επιτρπή Πρόεδρς Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ Αντιπρόεδρς Κυριακή Πετράκυ Γενική Γραμματέας Κωνστάντζα Γεωργακάκη Ταμίας Καίτη Διαμαντάκυ-Αγάθυ Μέλη Γωγώ Βαρζελιώτη Άννα Καρακατσύλη Γιώργς Π. Πεφάνης Ευανθία Στιβανάκη Επιστημνική Γραμματεία Μιχαέλα Αντωνίυ Μάνς Δαμασκηνός Κώστας Καρασαββίδης Μαρία Α. Σπυρπύλυ

13 Αλφαβητικός κατάλγς συμμετεχόντων Μ η ν ά ς Ι. Α λ ε ξ ι ά δ η ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Α λ ε ξ ί α Α λ τ υ β ά, Λέκτρας Τμήματς Θεατρικών Ο υ ρ α ν ί α Αν α γ ν ώ σ τ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Αν α σ τ α σ ί υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Δέσπινα-Αναστασία Ανδριπύλυ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Πλιτισμικής Τεχνλγίας και Επικινωνίας Πανεπιστημίυ Αιγαίυ Μ ι χ α έ λ α Αν τ ω ν ί υ, Διδάκτωρ Department of Theatre and Performance, Goldsmiths University of London, Ηθπιός, Συγγραφέας Α λ ί κ η Αν τ ω ν π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ Α λ έ ξα ν δ ρ ς Β α μ β ύ κ ς, Δραματυργός, Μεταφραστής, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Θεατρικών Γ ω γ ώ Β α ρ ζ ε λ ι ώ τ η, Επίκυρη Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ι ω σ ή φ Β ι β ι λ ά κ η ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Αλεξάνδρ α Β υ τ ζυ ρ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Π έ τ ρ ς Β ρ α χ ι ώ τ η ς, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Θεατρικών Ε λ ε υ θ ε ρ ί α Γ ε ω ρ γ α κ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ ά ν τ ζα Γ ε ω ρ γ α κ ά κ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Γ ε ω ρ γ ι ά δ η, Ερευνήτρια Γ, Ινστιτύτ Μεσγειακών Σπυδών, Ίδρυμα Τεχνλγίας και Έρευνας Κρήτης Ε λ έ ν η Γ ε ω ρ γ ί υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε υ δ κ ί α Δ ε λ η π έ τ ρ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Μ α ρ ί α Δ η μ ά κ η - Ζ ώ ρ α, Επίκυρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικύ Τμήματς Δημτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

14 Μελέτις-Αθανάσις Δημόπυλς, Καθηγητής Ιατρικής Σχλής, Πρύτανης ΕΚΠΑ Α φ ρ δ ί τ η Δ η μ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Ανθύλλης Δημσθένυς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κα τ ε ρ ί ν α Δ ι α κ υ μ π ύ λ υ, Θεατρλόγς, Διδάκτωρ Τμήματς Κι νωνιλγίας Παντείυ Πανεπιστημίυ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Κα ί τ η Δ ι α μ α ν τ ά κ υ-αγ ά θ υ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Δ υ ν δ υ λ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Α λ έ ξα ν δ ρ ς Ε υ κ λ ε ί δ η ς, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ, Σκηνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ Αγ γ ε λ ι κ ή Ζ ά χ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Γ ε ρ ά σ ι μ ς Ζ ώ ρ α ς, Καθηγητής Τμήματς Ιταλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΕΚΠΑ Γ ρ η γ ό ρ η ς Ι ω α ν ν ί δ η ς, Επίκυρς Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Άν ν α Κα ρ α κ α τ σ ύ λ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Κα ρ α μ α λ έ γ κ υ, Καθηγήτρια Τμήματς Φιλλγίας, Κσμήτρας Φιλσφικής Σχλής ΕΚΠΑ Χ ρ ι σ τ ι ά ν α Κα ρ α π σ τ ό λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κώ σ τ α ς Κα ρ α σ α β β ί δ η ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Κα τ ε ρ ί ν α Κα ρ ρ ά, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πατρών Α λ έ ξ α ν δ ρ ς Κ α τ σ ι γ ι ά ν ν η ς, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης, Διδάσκων Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Πατρών Η ρ ώ Κα τ σ ι ώ τ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Φιλόλγς

15 Ν α τ α λ ί α Κα τ σ ύ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σ τ υ λ ι α ν ή Κ ε ρ α μ ί δ α, Λέκτρας, Επιστημνική Συνεργάτης Film, Theatre and Television Department, University of Reading Θ ε δ ώ ρ α Κ ν τ γ ε ώ ρ γ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας ΕΚΠΑ Κω ν σ τ α ν τ ί ν ς Κ υ ρ μ υ λ ά κ η ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σ τ έ λ λ α Κ υ ρ μ π α ν ά, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Μυσικών Σπυδών Ινίυ Πανεπιστημίυ Ε λ έ ν η Κ υ τ σ ι λ α ί υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Παναγιώτα Κωνσταντινάκυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Ί λ ι α Λ α κ ί δ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ε λ έ ν η Λ τ σ ά ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πατρών Μ α ν τ ώ Μ α λ ά μ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας ΕΚΠΑ Κα τ ε ρ ί ν α Μ α ν ω λ έ α-π ι τ σ ι ώ ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Δασκάλα, Ηθπιός Χ ρ ύ σ α Μ α λ τ έ ζ υ, Ακαδημαϊκός, Oμότιμη Kαθηγήτρια ΕΚΠΑ Άν ν α Μ α υ ρ λ έ ω ν, Διδάκτωρ Τμήματς Επικινωνίας, Μέσων και Πλιτισμύ Παντείυ Πανεπιστημίυ, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Π λ ά τ ω ν Μ α υ ρ μ ύ σ τ α κ ς, Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Χ α ρ ά λ α μ π ς Μ η ν ά γ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Ιστρίας και Αρχαιλγίας ΕΚΠΑ Ν α τ α λ ί α Μ η ν ι ώ τ η, Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Π α ν α γ ι ώ τ η ς Μ ι χ α λ ό π υ λ ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Ι ρ έ ν α Μ π γ κ ά ν β ι τ ς, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτρική Ερευνήτρια Τμήματς Θεατρικών Π α ρ α σ κ ε υ ή Ν ι κ ή τ α, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Ζ α φ ε ί ρ η ς Ν ι κ ή τ α ς, Υπψήφις Διδάκτωρ Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ

16 Χ ρ ή σ τ ς Ν τ α μ π α κ ά κ η ς, Διδάκτωρ Ιστρίας και Φιλσφίας τυ Θεάτρυ και τυ Δικαίυ Παντείυ Πανεπιστημίυ, Νμικός, Θεατρλόγς Χ ρ ι σ τ ί ν α Ο ι κ ν μ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματλγίας Sorbonne, Paris IV, Μέλς ΕΕΠ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ Χ ρ ι σ τ ί ν α Π α λ α ι λ ό γ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ, Επιστημνική Συνεργάτης Τμήματς Πρσχλικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Αθηνών Ο λ ί β ι α Π α λ λ η κ ά ρ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυ δών ΕΚΠΑ Ό λ γ α Π α π α ζα φ ε ι ρ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Νμικός Β ά ν ι α Π α π α ν ι κ λ ά υ, Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Κ υ ρ ι α κ ή Π ε τ ρ ά κ υ, Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Γι ώ ρ γ ς Π. Π ε φ ά ν η ς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Ν ί κ ς Π υ λ ά κ η ς, Διδάκτωρ Εθνμυσικλγίας και Π λιτισμικής Ανθρωπλγίας Τμήματς Μυσικών, Μέλς ΕΤΕΠ Τμήματς Μυσικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Α π ό σ τ λ ς Π ύ λ ι ς, Διδάκτωρ Κινωνιγλωσσλγίας Τμήματς Αγγλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΑΠΘ, Ερευνητής Β ά λ τ ε ρ Π ύ χ ν ε ρ, Ομότιμς Καθηγητής ΕΚΠΑ Άν ν α Π ύ π υ, Διδάκτωρ Κινηματγραφικών Σπυδών Paris III- Sorbonne Nouvelle, Θεατρλόγς, ΣΕΠ ΕΑΠ Ι ω ά ν ν α Ρ ε μ ε δ ι ά κ η, Λέκτρας Τμήματς Θεατρικών Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Ρ ι τ σ ά τ υ, Επίκυρη Καθηγήτρια Τμήματς Θεάτρυ ΑΠΘ Μ α ρ ί α Σ ε χ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Διδάσκυσα Τμήματς Θεατρικών Μ α ρ ί α Σ π υ ρ ι δ π ύ λ υ, Διδάκτωρ Συγκριτικής Φιλλγίας Τμήματς Γαλλικής Γλώσσας και Φιλλγίας ΑΠΘ, Μέλς ΕΕΠ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ

17 Μ α ρ ί α Α. Σ π υ ρ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Φιλόλγς Κω ν σ τ α ν τ ί ν α Σ τ α μ α τ γ ι α ν ν ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Χρυσόθεμις Σταματπύλυ-Βασιλάκυ, Καθηγήτρια, Διευθύντρια ΠΜΣ Τμήματς Θεατρικών Γι ώ ρ γ ς Σ τ α υ ρ ό π υ λ ς, Εκπαιδευτικός, Ερευνητής Ε υ α ν θ ί α Σ τ ε φ α ν ή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Μ ά ν ς Σ τ ε φ α ν ί δ η ς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματς Θεατρικών Ε υ α ν θ ί α Σ τ ι β α ν ά κ η, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματς Θεατρικών Θ ώ μ η Σ φ η κ π ύ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Π α ν α γ ι ώ τ α Σ ω τ ή ρ χυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών Σπυδών ΕΚΠΑ Άν ν α Τα μ π ά κ η, Καθηγήτρια, Πρόεδρς Τμήματς Θεατρικών Β α σ ι λ ι κ ή Τ ζα γ κ α ρ ά κ η, Κάτχς Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Άν ν α Τ ζα ν ι δ ά κ η, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Φιλλγίας Τμέα Θεατρλγίας Πανεπιστημίυ Κρήτης Η λ ί α ς Τ υ μ α σ ά τ ς, Διδάκτωρ Τμήματς Ιστρίας Ινίυ Πανεπιστημίυ, Νμικός Ε λ έ ν η Τσ ε φ α λ ά, Διδάκτωρ Τμήματς Παιδαγωγικύ Δημτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίυ Κρήτης, Μεταδιδακτρική Ερευνήτρια Τμήματς Θεατρικών Ευσεβία Χασάπη-Χριστδύλυ, Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών, Φιλόλγς Αν θ ή Χ τ ζ ά κ γ λ υ, Υπψήφια Διδάκτωρ Τμήματς Θεατρικών

18 Φι λ σ φι κ ήσ χ λ ήτ μ ή μ αθε α τ ρ ι κ ώνσ π υ δ ών ΕΘΝΙΚΟΝΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΑΚΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΑΘΗΝΩΝ ΠΗΓΕΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΣΥΓΧΡΟΝΗΕΛΛΗΝΙ ΚΗΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙ Α Επετει ακόσυνέδρι γι ατα20χρόνι α τυπργράμματςμεταπτυχι ακώνσπυδών Αθήνα,27-29Απριλίυ2017 Κεντρι κόκτήρι Πανεπι στημί υαθηνών Π Ρ Ο ΓΡΑΜ Μ Α

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Επετειακό Συνέδριο για τα 20 χρόνια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. Μνήμη Αγνής Μουζενίδου. «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. Μνήμη Αγνής Μουζενίδου. «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μνήμη Αγνής Μουζενίδου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν» Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου Πρόγραμμα συνεδρίου 1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 Προσέλευση, εγγραφές (17.00-17.45) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (18.00-19.40) Καλωσόρισμα από την οργανωτική επιτροπή Χαιρετισμοί: Κώστας Καδής Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον

Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TMHMA MOYΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόσκληση για συμμετοχή στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον Φιλοσοφική Σχολή 11, 12, 13 Οκτωβρίου 2018 Τι συμβαίνει με τις τέχνες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ»

2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ» Ο ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 173/24-3-217 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 343/3-1-217 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 9 )

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8/3--217 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 371/12--217 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 2 ) ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ( ) Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα ( ) Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος, 19ος-20ός αιώνας Ημερίδα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 (16.15-21.30) Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος 16.15-17.30,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ)

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΣΩΡΙΝΣ ΠΙΝΑΚ ΠΡΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΚΥΡΙΑ ΠΡΣΝΤΑ ΑΚΗ ΚΑΤΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΜΑΤΕΠΩΝΥΜ ΔΙΚΑΙΛ ΕΤΣ ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ ΒΑΘΜΣ ΠΛΥΣ 'Η ΠΛΥΤΕΚΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές

Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές Επιστημονικό Διήμερο Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, αμφιθέατρο Δ7 Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 Προσφωνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1673/24-3-217 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 343/3-1-217 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον Γραφείο Διασύνδεσης και Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29-31 Μαΐου 2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Αμφιθέατρο Νέου Τμήματος Ιστορίας Η ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναισθησιολογική και Χειρουργική προσέγγιση του Χειρουργικού Ασθενούς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναισθησιολογική και Χειρουργική προσέγγιση του Χειρουργικού Ασθενούς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 33ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 6η Ημερίδα 2018 Αναισθησιολογική και Χειρουργική προσέγγιση του Χειρουργικού Ασθενούς ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Τ.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ

της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής της Κωνσταντινούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1673/24-3-217 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 343/3-1-217 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( )

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά

Με τη συνεργασία του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά Με τη συνεργασία του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αικατερίνη Μανούσου Μέλη: Ε. Γομάτου Ε. Καλυβίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ Β Πανελλήνιο Συνέδριο Η Παιδεία Σήμερα Αρχαία Ελληνικά Διδακτική μεθοδολογία Δυσλεξία 20-21-22 Απριλίου 2017, Καβάλα ΕΙΣΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρπενήσι, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Καρπενήσι, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017 Ημερίδα Επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» και Κοινό Σεμινάριο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου των Τμημάτων Νομικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης Καρπενήσι, Παρασκευή 5 και Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Αθήνα Τ.Κ. 113 62, τηλ.210-8203874 1 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Πρόγραμμα Εργασιών Πέμπτη 07//04/2011 Εναρκτήρια Συνεδρία 10.15-11.15 Προσέλευση εγγραφές προσφορά καφέ κατά την άφιξη 11.15-12.00 Χαιρετισμός-καλωσόρισμα από τον Σωκράτη Σαβελίδη, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση

Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΈΔΡΙΟ Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση Προκλήσεις και Προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, Ναύπλιο Κεντρικά Διδακτήρια, Αίθουσα «Λήδα Τασοπούλου» 1 10.30-11.00

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματείς: ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών EEMMO

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών EEMMO Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβλισµύ των Οστών EEMMO Επιστηµνική Εκδήλωση Η θέση των αναβλικών φαρµάκων στη θεραπεία της στεπόρωσης 29 & 30 Ιανυαρίυ Καστριά Ξενδχεί «Limneon» 2 0 1 6 Πρόγραµµα Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 203-204 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥ 0 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Παπ - Ω Δευτέρα 09:00 2:00 Επίκουρη 425 Καθηγήτρια Μαρκίδου Βασιλική ΓΥ 0 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Κλ - Παν Δευτέρα 09:00 2:00 Αναπληρώτρια 82 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (Κατά φθίνουσα σειρά)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (Κατά φθίνουσα σειρά) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ" ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ.Πρ.: (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ.Πρ.: (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Φορέας : ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2013 Έδρα Υπηρεσίας : ΚΥ ΩΝΙΑΣ 29, 73100 ΧΑΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκη 07.09.2016 Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΑΠO ΤΟ 2004 μέχρι 2013 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Huckle John Dr.Southbank University, London, UK. 1 Larrere Catherine Prof., University Paris 1-Pantheon- 2 Sorbonne 3 Jean-Marc Lang. Prof.,Université

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ Σε συνεργασία με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ρόδος, 10.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 1157 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αίθουσα Τελετών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 12-13 Μαΐου 2017 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 1 ο εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΠ0100) ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ 2-5 Εξαδακτύλου Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή

Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εταιρεία Η νέα ΣΚΗΝΗ Επιστηµονική ιηµερίδα για τον Λευτέρη Βογιατζή Θέατρο «Λευτέρης Βογιατζής», 29-30 Μαίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13 Α Αρ. Πρωτ. 2273 Πληροφορίες: Χ. Μπρόβα Τηλ. 210 3688081 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 2 6 η

Π Ρ Α Ξ Η 2 6 η Π Ρ Α Ξ Η 2 6 η 19-01- 2016 Στη Λιβαδειά σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 8343/01-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΧ 3/2017 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102/103 - ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΟΧ 3/2017 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102/103 - ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΟΧ 3/2017 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102/103 - ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Αριθμός Αίτησης Συναφούς εμπειριας (έως 84 μήνες Μόρια Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε συναφές αντικείμενο) ΗΜΕΡ/ΝIA: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΕΑΜΓ-ΝΜΤ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ:ΒΕΑΜΓ-ΝΜΤ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός Αίτησης Γνώση Η/Υ Βαθμός Πτυχίου Πτυχίου Διδακ/κου Μεταπ/κου 2ου Μεταπ/κου ή Διδακ/κου Γνώσης Ξένης Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε Αριθμός Μηνών Συναφούς Εμπειρίας Σύνολο Μορίων Χώρος Εργασίας Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική διημερίδα

Εκπαιδευτική διημερίδα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

2 ΗμερίδαΔιατροφής. 8 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Σάββατο

2 ΗμερίδαΔιατροφής. 8 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Σάββατο 2 ΗμερίδαΔιατροφής η Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 Αθήνα - Αμφιθέατρο Λαϊκού Νοσοκομείου Διατροφικές Παρεμβάσεις στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012 Η Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε διοργανώνει ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012 Ψυχική υγεία των παιδιών και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TITANIA 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑCHAIA BEACH Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8 ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οικονομία, Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Επιστημονική Διημερίδα 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Επιστημονική Διημερίδα 1 Επιστημονική Διημερίδα 1 Ελλάδα και Βαλκάνια στον 20ό αιώνα IIΙ 2 Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου, 3 ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, 19-21 Μαΐου 2017 Παρασκευή, 19 Μαΐου 19:00-19:30 Έναρξη της Διημερίδας Χαιρετισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑCHAIA BEACH Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΔΗΜ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009 Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ [Date] ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- 1959-2009 «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καλούρη Ράνυ, Πρόεδρος, Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΜΦΛ03 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Δευτέρα 09:00 2:00 Αναπληρώτρια Κ 432 Καθηγήτρια απλάνογλου Μαριάνθη 60ΜΠΔ0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Δευτέρα 2:00 5:00 Αναπληρωτής Π 204 Καθηγητής ασιάς Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΚΦΒ03 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Α 0/09/205 Τρίτη :30 3:30 Αναπληρωτής Κ 33,32,204, Καθηγητής αλαμάκης Διονύσιος 3 60ΚΦΝ06 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8ου 03/09/205 Πέμπτη 4:00 6:00 Επίκουρος Ξ 204,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΓΦΒ03 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Α 0/09/205 Τρίτη :30 3:30 Αναπληρωτής Κ 33,32,204, Καθηγητής αλαμάκης Διονύσιος 3 60ΓΦΝ06 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8ου 03/09/205 Πέμπτη 4:00 6:00 Επίκουρος Ξ 204,3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. σας προσκαλούν

Πρόσκληση. σας προσκαλούν Πρόσκληση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής το Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 206-207 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ02 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 08/09/207 Παρασκευή 9:00 2:00 Αναπληρωτής Π 437 Καθηγητής αγκράτης Γεράσιμος 66ΙΤΑ0 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 4/09/207 Πέμπτη 9:00 2:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ9-ΑΙΘ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ9-ΑΙΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ9-ΑΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, --- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX:

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Βαθμός ασφαλείας ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ... Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SANI»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 09:00 12:30 Προσέλευση 12:30 15:00 Εγγραφές 15:00 15:15 Εναρκτήριο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα