Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, Ιούνιος 2010

2 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Α.2 Έγγραφο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 5 Α.3 Αρµοδιότητα Γ.Ε Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης... 6 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 7 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ. 9 Γ.1 Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες συναντήσεις ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας διαδικασία προσλήψεων 11.2 Προβλέψεις σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναµικού ανά έτος σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας - πραγµατοποιηθείσες προσλήψεις Προσλήψεις προσωπικού για το υπό έλεγχο διάστηµα Γενικά ηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (και έτους 2010) Προσλήψεις 2007 (από ) Προσλήψεις Προσλήψεις Oικονοµικά Στοιχεία. 46 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε.1 Απουσία Κανονισµού Λειτουργίας Μη άσκηση εποπτείας από τον αρµόδιο υπουργό.. 49 Ε.2 Αποσπασµατικές και πληµµελείς εσωτερικές διαδικασίες Ε.3 Μη τήρηση γενικών αρχών περί προσλήψεων. 51 3

4 ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 53 ΣΤ.1 Αρµοδιότητα ΑΣΕΠ Έκδοση σχετικής εγκυκλίου.. 53 ΣΤ.2 ιεξαγωγή περαιτέρω τεχνικού ελέγχου ανίχνευσης ηλεκτρονικών στοιχείων ΣΤ.3 Καταγγελία των συµβάσεων σύµφωνα µε το Εργατικό δίκαιο 54 Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Ζ.1 Αστική Ευθύνη Ζ.2 Ποινική Ευθύνη

5 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης». και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2. α. του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». Άρθρο 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ. 2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του». Α.2 Έγγραφο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Με το ΑΠ 514/ έγγραφό της προς τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΑΠ εισ. ΓΕ 831/ ) η αρµόδια Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τ. Μπιρµπίλη, δια του Ιδιαίτερου της, επεσήµανε την ανάγκη διερεύνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την ύπαρξη παρατυπιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5

6 ΑΕ µε αφορµή δηµοσιεύµατα Τύπου και σελίδων διαδικτύου στο χρονικό διάστηµα της τελευταίας διετίας και έως την 5 η Α.3 Αρµοδιότητα Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του Ν. 3074/2002 ο ΓΕ «ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». εδοµένου ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ αποτελεί ΝΠΙ, Ανώνυµη Εταιρεία, η οποία χρηµατοδοτείται και ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο κατά ποσοστό 100%, αυτό δε ορίζει µε υπουργική απόφαση τη διοίκησή του, προκύπτει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού στην εν λόγω Α.Ε. εµπίπτει στην αρµοδιότητα ελέγχου του ΓΕ. Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /3437/ εντολή του ΓΕ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του του ΓΕ». Στο κλιµάκιο το οποίο αποτελείται από τους : Σέργιο ρόσο, Ειδικό Επιθεωρητή στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και Βασίλη Γεωργιάδη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης ανατέθηκε η διενέργεια Επιθεώρησης-Ελέγχου για το ζήτηµα της νοµιµότητας των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για το χρονικό διάστηµα

7 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. K.N.2190/1920: «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» 2. N.1995/1991 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυµος Εταιρεία» και ρύθµιση συναφών θεµάτων». Άρθρο έκτο Άρθρο έβδοµο 3. Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α 138/1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 4. Ν. 2261/1994 (ΦΕΚ Α 205/1994) «Κύρωση της σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ ΛΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου µε τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ»» Άρθρο 2 5. Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις». Άρθρο 14, παρ.1 6. Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α 25/9.2.98) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 7 7. ΥΑ 81706/6085/1995 (ΦΕΚ Β 872/1995) «Ίδρυση ΑΕ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» 8. ΥΑ 21701/4653/ (ΦΕΚ Β 938/ ) «Ανώτατος αριθµός προσωπικού και νοµική µορφή απασχόλησής του από την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 9. Ν.2664/98 (ΦΕΚ Α' 275/ ) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» Άρθρο 23, παρ ΥΑ 4987/932/ (ΦΕΚ Β 1075/ ) «Τροποποίηση της 1701/4653/ απόφασης «Ανώτατος αριθµός προσωπικού και νοµική µορφή απασχόλησής του από την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 11. ΥΑ 5479/ (ΦΕΚ Β 447/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αριθµ /4653/ απόφασης του Υπουργού 7

8 ΠΕΧΩ Ε (Β 938/ ) περί καθορισµού του ανωτάτου αριθµού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 12. ΥΑ 34473/ (ΦΕΚ Β 1703/ ) «Τροποποίηση Συµπλήρωση της υπ. αριθµ /4653/ απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (Β 938/ ) περί καθορισµού του ανωτάτου αριθµού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»». 13. Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α 296/ ) «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό όργανο, Αλλοδαποί». Άρθρο 1 8

9 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ.1 Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες συναντήσεις Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου το Μικτό Κλιµάκιο απέστειλε έγγραφο (ΑΠ ΓΕ /Φ /3358/ ) για την αναζήτηση των απόψεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ επί του αντικειµένου του ελέγχου, των διενεργηθέντων προσλήψεων κατά την τελευταία διετία, µε την επισήµανση η απάντηση να είναι αιτιολογηµένη και να στοιχειοθετείται : (Α) Από τις σχετικές αποφάσεις του Σ, τα πρακτικά των αντιστοίχων συνεδριάσεων και εισηγήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (µελέτες, επιχειρησιακό σχέδιο), από τα οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού της εταιρίας και προκύπτει ο προγραµµατισµός της (οργανόγραµµα εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας ). (Β) Από οιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά στη διαδικασία διενέργειας των προσλήψεων, όπως είναι η δηµοσίευση προκήρυξη των θέσεων στον Τύπο και το ιαδίκτυο, η επιλογή των βιογραφικών σηµειωµάτων, η κλήση προς συνέντευξη και τα πρακτικά που ενδεχοµένως τηρήθηκαν κατά τη διάρκειά της, η αιτιολόγηση της τελικής κρίσης περί της πρόσληψης. (Γ) Από τα βασικά µεγέθη της επιχείρησης (ισολογισµούς κλπ) σε συνάρτηση µε το λειτουργικό κόστος της αυξηµένης µισθοδοσίας που συνεπάγεται η πρόσληψη νέων ατόµων. Στα παραπάνω ο ΓΕ έλαβε την από (ΑΠ Οικ. ΠΡ 554/10.05) απαντητική επιστολή της ιοίκησης της εταιρείας µε τα συνηµµένα σε αυτή έγγραφα σχετικά µε τη νοµική φύση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τη µη υπαγωγή της στο καθεστώς των προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα µέσω του ΑΣΕΠ, το ιστορικό των µέχρι σήµερα διενεργηθέντων προσλήψεων, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας σχετικά µε τον προσδιορισµό των αναγκών της σε προσωπικό. Τα στοιχεία παρέδωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Απ. Αρβανίτης στα γραφεία του ΓΕ στις Ο ΓΕ µε νεότερο έγγραφό του, επανήλθε και ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία (Φ /6423/ ) (α) σχετικά µε τις αποφάσεις πρόσληψης ορισµένων υπαλλήλων, (β) τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τα οποία δεν παρασχέθηκαν εξαρχής, (γ) τον τρόπο επιλογής κάποιων από τη λίστα επιλαχόντων προηγούµενων διαγωνισµών και (δ) «µετατροπής συµβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου» καθώς και για άλλα ζητήµατα που είχαν προκύψει κατά τον έλεγχο. Το µικτό κλιµάκιο µετέβη στα γραφεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις και ώρα π.µ., όπου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Α. 9

10 Αρβανίτη, τον /ντή ιοικητικού, το Νοµικό Σύµβουλο και τον Αναπληρωτή Οικονοµικό /ντή της εταιρείας. Στη συνέχεια της συνάντησης αυτής, απεστάλη φάκελος από την εταιρεία προς τον ΓΕ µε Α.Π. ΠΡ 733/10.12/ και Α.Π. Εισερχοµένου ΓΕ 7299/ , ενώ κατά διαστήµατα και µετά από προφορικές αιτήσεις των επιθεωρητών του κλιµακίου απεστάλησαν συµπληρωµατικά στοιχεία, είτε µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ), είτε ηλεκτρονικά. 10

11 . ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.1 Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας διαδικασία προσλήψεων Με το Ν. 2308/95, άρθρο 14, προβλέπεται ότι για τη µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου δύναται να συσταθεί ανώνυµη εταιρεία για την οποία θα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 2229/94, άρθρο 5, παρ Ο Ν. 2229/94, άρθρο 5, παρ. 6 εποµ., προβλέπει ότι µε κοινές υπουργικές αποφάσεις µπορεί να ιδρύονται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε µεγάλο έργο ύψους άνω των δισεκατοµµυρίων δρχ. µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας. Προβλέπεται ακόµη ότι τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών, καθώς και ότι ο αρµόδιος υπουργός µε απόφασή του εγκρίνει το καταστατικό των εταιρειών αυτών, οι οποίες λειτουργούν για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος, είναι κοινής ωφέλειας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Επίσης, ορίζεται ότι οι µετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό ηµόσιο και εποπτεύονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε και τον κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό. Η εποπτεία αυτή ρητά περιλαµβάνει την έγκριση των κανονισµών για τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών και τα κάθε είδους έργα που ανήκουν στους σκοπούς της εταιρείας, την υποβολή για τελική έγκριση των πεπραγµένων και ισολογισµών, καθώς και την ενηµέρωση από το Σ της πορείας των εργασιών της. Ειδικότερα, όσον αφορά στη στελέχωση των εταιρειών αυτών, προβλέπεται ότι γίνεται µε προσωπικό µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, ο ανώτατος αριθµός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά µε υπουργική απόφαση. Με το Ν.2261/94 ορίζεται ότι για την πρόσληψη του προσωπικού και τον καθορισµό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών των εταιρειών του Ν. 2229/94, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.1955/91, άρθρο έβδοµο, παρ.3, β εδ. και άρθρο έκτο, παρ. 2, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όλες οι προσλήψεις και οι αναθέσεις γίνονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας και υπογραφή σχετικών συµβάσεων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και χωρίς δέσµευση από τις διατάξεις για τις αµοιβές µηχανικών ή δικηγόρων ή από άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ακολούθως, εκδίδεται η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕΧΩ Ε για την ίδρυση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», η οποία προβλέπει 11

12 ρητά ότι εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε (άρθρο 1, παρ. 1, ΥΑ 81706/95). Ο Ν. 2576/98 στο άρθρο 7 προβλέπει επίσης ότι για τις εταιρείες του 2229/94 για τις αναθέσεις καθηκόντων συµβούλων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3, εδ. 1 και 2 του έβδοµου άρθρου του Ν.1955/91, σύµφωνα µε το οποίο, η εταιρεία µπορεί να αναθέτει καθήκοντα συµβούλων σε αλλοδαπά ή ηµεδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Με την ΥΑ 21701/98 καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός προσωπικού που µπορεί να προσληφθεί στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ σε 120 πρόσωπα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το όριο τροποποιήθηκε σε 250 άτοµα µε την ΥΑ 4987/00 και σε 350 άτοµα (και µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου) µε την ΥΑ 5479/07. Τέλος, ο ανώτατος αριθµός των εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου και αορίστου χρόνου ανήλθε στο ύψος των 385 µε την ΥΑ 34473/09. Παρά την ειδική πρόβλεψη του νόµου για την ύπαρξη Καταστατικού της εταιρείας, οι µέχρι τώρα διοικήσεις δεν προέβησαν στην εκπόνηση ενός τέτοιου κειµένου, το οποίο µε τη µορφή ενός Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας θα ρύθµιζε µεταξύ άλλων ζητηµάτων και τα ζητήµατα των προσλήψεών της. εδοµένης της στενής ιδιοκτησιακής, περιουσιακής και θεσµικής σχέσης της εν λόγω εταιρείας µε το Ελληνικό ηµόσιο, επιπλέον δε και της απουσίας οιουδήποτε άλλου κειµένου ρυθµιστικού κανονιστικού χαρακτήρα, θα ήταν απολύτως απαραίτητη η καθιέρωση ενός συστήµατος προσλήψεων το οποίο θα λειτουργούσε αποτελεσµατικά προάγοντας και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και δηµοσιότητα, την αντικειµενικότητα, την αµεροληψία και την αιτιολόγηση των διαδικασιών για την προσέλκυση προσώπων από την αγορά εργασίας και τη στελέχωσή της µε τα ικανότερα και καταλληλότερα για την επίτευξη του στόχου της..2 Προβλέψεις σε ανάγκες ανθρωπίνου δυναµικού ανά έτος σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας - πραγµατοποιηθείσες προσλήψεις Ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο για τον έλεγχο της αναγκαιότηταςνοµιµότητας των προσλήψεων της ελεγχόµενης περιόδου ( ) είναι η σύνδεση αυτών µε τις πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης, όπως καταγράφονται στα επιχειρησιακά σχέδια και η ένταξή τους στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που θέτουν οι σχετικές ΥΑ περί καθορισµού του προσωπικού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. 12

13 ΕΤΟΣ 2007 Πίνακας 1: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2007, ανά οργανική Μονάδα 1 Οργανική µονάδα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ Προτεινόµενες προσλήψεις έτους 2007 ιεύθυνση Κτηµατολογικών Γραφείων ΑΤΜ (Αγρονόµος ) Ν. Αττικής 8 Ν. Ιωαννίνων 1 Ν. Άρτας 1 Ν. Χανίων 1 Ν. Χίου 1 Στέλεχος Χωρ. Πολεοδ. ή Γεωγρ. Ν.Αττικής 2 Ν.Αττικής 9 Ν. Αχαϊας 1 Ν. Ιωαννίνων 4 Ν. Χίου 3 Ν. Χανίων 4 Ν. Θεσ/νίκης 1 Ν. Άρτας 2 Τοπογρ. ή Πληροφ. Ν.Αττικής 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΓ 40 Γραφείο Προγραµµατισµού Έργου Στέλεχος Marketing Ν. Αττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΠΕ 1 Γραφ. Τύπου & ηµ. Σχέσεων - Στέλεχος Επικοινωνίας Ν. Αττικής 1 Ν. Αττικής 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 3 ΓΤ Ε ιεύθυνση ιοικητικού Συντηρητής Ν. Αττικής 1 Προϊστάµενος Ανθρώπινου υναµικού Ν. Ατττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 Νοµική Υπηρεσία Νοµικός Ν. Αττικής 8 Γραµµατέας Ν. Αττικής 1 Ν. Αττικής 1 Γενικών Καθηκόντων Ν. Αττικής 1 Ν. Χανίων 1 Ν. Χίου 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΝΥ 13 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής Ν. Αττικής 2 Τεχνικός Πληροφορικής Ν. Αττικής 1 Πληροφορικής Ν. Αττικής 3 1 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2007, Αθήνα εκέµβριος

14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΠ 6 ιεύθυνση Οικονοµικού Προϊστάµενος Οικονοµολόγος Τµ. Εσόδων Ν. Αττικής 1 Οικονοµολόγος Λογιστής Ν. Αττικής 7 Βοηθός Λογιστής Ν. Αττικής 1 Οικονοµικών & Ν. Αττικής 5 ιοικητικών Υπηρεσιών Στέλεχος Χρηµατοοικονοµικών Ν. Αττικής 1 Προγραµµάτων Στέλεχος Τµήµατος Προµηθειών Ν. Αττικής 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 16 ιεύθυνση Υποστήριξης ΑΤΜ Ν. Αττικής 9 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Υ 9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 90 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2007, ανέρχεται σε 90 άτοµα, ενώ κατά τον ισολογισµό του 2007 (σελ. 26), η ενίσχυση της εταιρείας σε προσωπικό ανήλθε σε 76 άτοµα, από τα οποία τα 10 άτοµα (βλ. κατωτέρω πίνακα 5, προσληφθέντων έτους 2007) προσελήφθησαν στο υπό έρευνα χρονικό διάστηµα ( ). Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2007, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται µε την Υ.Α.5479/ Αυτή ορίζει ότι τροποποιεί και συµπληρώνει προηγούµενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, σύµφωνα µε την οποία το προσωπικό της εταιρείας, από 250 άτοµα, µπορεί να ανέλθει σε 350 άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Στις , σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθεσε η εταιρεία στις στο κλιµάκιο ελέγχου, οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανέρχονταν σε 265. ΕΤΟΣ 2008 Πίνακας 2: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2008, ανά οργανική Μονάδα 2 Οργανική µονάδα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ Προτεινόµενες προσλήψεις έτους 2008 Νοµική ιεύθυνση ικηγόρος Κεντρική Υπηρεσία 14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 14 ιεύθυνση Προγραµµατισµού Στέλεχος ιασφάλισης Ποιότητας Κεντρική Υπηρεσία 1 2 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2008, Αθήνα Νοέµβριος

15 Στέλεχος Προγραµµατισµού ΑΕΙ Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 4 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου (Κεντρικές Υπηρεσίες) Τοπογραφίας ή Πληροφορικής 8 ΤΕΙ ΑΤΜ 2 Ε 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 15 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου (Περιφερειακές Υπηρεσίες) ΑΤΜ Κ.Γ. Ηρακλείου 1 Τοπογραφίας 1 ικηγόρος 2 3 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 Τοπογραφίας Κ.Γ. Ιωαννίνων 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Άρτας 1 Τοπογραφίας 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΑΡΤΑΣ 2 Τοπογραφίας Κ.Γ.Χίου 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΙΟΥ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Χανίων 1 Τοπογραφίας 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 3 Τοπογραφίας Κ.Γ. Θεσ/νίκης 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΑΤΜ Κ.Γ. Χαλανδρίου 1 Τοπογραφίας 1 2 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 4 ΑΤΜ Κ.Γ. Πειραιώς 1 Τοπογραφίας 1 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 Κ.Γ. Σαλαµίνας 2 ΣΥΝΟΛΟ Π.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 23 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 38 (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ιεύθυνση ιοικητικού Προϊστάµενος Ανθρώπινου υναµικού Κεντρική Υπηρεσία 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων ΑΤΜ Κεντρική Υπηρεσία 6 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 6 15

16 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής (ΑΕΙ) Κεντρική Υπηρεσία 2 Πληροφορικής (ΤΕΙ) Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 5 ιεύθυνση Οικονοµικού Προµηθειών ΑΕΙ Κεντρική Υπηρεσία 1 Βοηθός Λογιστής Κεντρική Υπηρεσία 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 4 ιεύθυνση Έργων ΑΤΜ Κεντρική Υπηρεσία 2 Τοπογραφίας Κεντρική Υπηρεσία 2 Στέλεχος Κεντρική Υπηρεσία 3 Οικονοµολόγος Κεντρική Υπηρεσία 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 80 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2008, ανέρχεται σε 80 άτοµα, ενώ κατά τον ισολογισµό του 2008 (σελ. 35), φαίνεται ότι η ενίσχυση της εταιρείας σε προσωπικό ανήλθε σε 83 άτοµα. Εποµένως, υπάρχει µια υπέρβαση 3 ατόµων. Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2008, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται επίσης µε την Υ.Α. 5479/ , η οποία επιτρέπει το σύνολο του προσωπικού να ανέρχεται κατ ανώτατο όριο σε 350 άτοµα. Το υπηρετούν προσωπικό στις , ανήλθε σε 345 άτοµα (σύµφωνα µε στοιχεία που απέστειλε η εταιρεία στις ) Παρατηρείται επίσης ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, κάποιες διευθύνσεις προγραµµατίζουν την απασχόληση µε Σύµβαση Εργασίας σηµαντικού αριθµού ατόµων, όπως: η Νοµική ιεύθυνση για 13 δικηγόρους, η ιεύθυνση Έργων για 70 πτυχιούχους ΑΕΙ και 2 ΑΤΜ για τα Γραφεία Κτηµατογράφησης και η ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής για 25 Τεχνικούς ΙΕΚ. 16

17 ΕΤΟΣ 2009 Πίνακας 3: Προτεινόµενες προσλήψεις για το έτος 2009, ανά οργανική Μονάδα 3 Οργανική µονάδα Προτεινόµενες προσλήψεις ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕ έτους 2009 Νοµική ιεύθυνση Πτυχιούχοι ΑΕΙ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 8 ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας Πτυχιούχοι ΑΕΙ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 7 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 11 ιεύθυνση ιοικητικού Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 4 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 4 ιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 7 ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής Πληροφορικής ΑΕΙ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 5 ιεύθυνση Οικονοµικού Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο 5 ιεύθυνση Έργων Πτυχιούχοι ΑΕΙ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ιεύθυνση Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων Πτυχιούχοι ΑΕΙ και Υπάλληλοι Ε 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 ιεύθυνση Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Πτυχιούχοι ΑΕΙ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, το γενικό σύνολο των προτεινοµένων προς πρόσληψη για το έτος 2009, ανέρχεται 3 Σχέδιο ράσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για το 2009, Αθήνα Νοέµβριος

18 σε 52 άτοµα, ενώ σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα προσλήψεων για το 2009 (και έως τις ), αυτές ανήλθαν σε 45 άτοµα. Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα του έτους 2009, το ανώτατο όριο των προσλήψεων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, προσδιορίζεται µε την Υ.Α / , η οποία τροποποιεί και συµπληρώνει την προηγούµενη, καθορίζοντας τον ανώτατο αριθµό προσωπικού που µπορεί να προσληφθεί για το έργο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Κτηµατολόγιο ΑΕ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου από 350 σε 385 άτοµα. Σύµφωνα µε στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου στις , το υπηρετούν προσωπικό στις ανερχόταν σε 348 άτοµα και σήµερα ανέρχεται σε 383 άτοµα. Με βάση στοιχεία που παρασχέθηκαν στις , για το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία, παρατηρείται µια µικρή απόκλιση όσον αφορά στον αριθµό των ατόµων που τελικά προσελήφθησαν και σε αυτόν που υπηρετούν στην εταιρεία. Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία προσλήψεων για την υπό έλεγχο περίοδο Πρόβλεψη (Επιχειρησιακό Σχέδιο) Ήδη υπηρετούν Προσωπικό Όριο προσλήψεων σύµφωνα µε ΥΑ ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 (έως ) δεν υπάγεται στην υπό έλεγχο περίοδο 265 (πίν. Κτηµατολόγιο α.ε ) 348 ή Προσληφθέντες ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 76 (10 εκ των οποίων στην ελεγχόµενη περίοδο) 83 ή 84 (σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας) ή 349 (ενώ σύµφωνα µε πίνακα της εταιρείας της ήταν 345) ή 394 (ενώ σύµφωνα µε πίνακα της εταιρείας της ήταν 383) 18

19 Παρατήρηση: Υπάρχει µια απόκλιση ατόµων για το έτος 2009, και 3-4 ατόµων για το έτος 2008, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την εταιρεία σε διαφορετικές χρονικές φάσεις του ελέγχου ( ) και τα οποία δεν συµφωνούν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού µέχρι τις ότι υπερβαίνει το όριο της σχετικής ΥΑ το οποίο ανερχόταν σε 385 άτοµα..3 Προσλήψεις προσωπικού για το υπό έλεγχο διάστηµα.3.1 Γενικά ηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (και έτους 2010) Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε στο Κλιµάκιο Ελέγχου η διοίκηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο υπό έλεγχο χρονικό διάστηµα ( και επιπλέον έως ) προσελήφθησαν 139 άτοµα 4 συνολικά µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο ελέγχου, στο σύνολο των παραπάνω 139 προσλήψεων, οι 40 πραγµατοποιήθηκαν µε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ οι υπόλοιπες 99 είτε µε αποφάσεις του Σ είτε µε αποφάσεις των εξουσιοδοτηµένων αρµοδίων οργάνων (Πρόεδρος Σ ή ιευθύνων Σύµβουλος), χωρίς να τηρηθεί δηλαδή στις συγκεκριµένες προσλήψεις οι οποίες αντιστοιχούν στα 2/3 περίπου του συνολικού αριθµού των προσλήψεων της εταιρείας, η αρχή της δηµοσιότητας. Συνεπώς προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των προσλήψεων (περί τα 2/3) διενεργήθηκε µε απευθείας αποφάσεις των µονοµελών οργάνων της εταιρείας κατά την αρµοδιότητα που έχει ο καθένας. Η δυνατότητα αυτή είναι νοµικά αποδεκτή σύµφωνα µε το Ν.2190/20 περί Α.Ε., αρκεί τα µονοµελή όργανα της διοίκησης να τηρούν και αυτά µε τη σειρά τους τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές περί διαφάνειας και δηµοσιότητας των προσλήψεων. Πίνακας 5: Συνολικός αριθµός προσλήψεων ανά χρονική περίοδο ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ 5 (ανάληψη πραγµατικής υπηρεσίας) ΣΥΝΟΛΟ Από αυτούς αποχώρησαν 2 οικειοθελώς και 1 δεν ασκεί καθήκοντα λόγω αναστολής εξαιτίας διορισµού, ως Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη. Επίσης, 11 άτοµα είχαν ήδη συνεργασία µε την εταιρεία µέσω σύµβασης έργου. 5 Βάσει παρασχεθέντων στοιχείων από την εταιρεία, τα οποία στηρίζονται στην ηµεροµηνία πραγµατικής ανάληψης υπηρεσίας και όχι στην ηµεροµηνία απόφασης του.σ. για την πρόσληψη. 19

20 Σε διαγωνισµό του Μαρτίου 2007 ( , προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»), για 29 θέσεις και όχι για 51 θέσεις που αναφέρεται παραπάνω 6, υποβλήθηκαν 2335 αιτήσεις, και προσελήφθησαν τελικά 24 άτοµα (και όχι 29). Τα υπόλοιπα βιογραφικά αποτέλεσαν εν µέρει και τη «δεξαµενή» αναζήτησης προσωπικού για µελλοντικές προσλήψεις εκ των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης, ενώ οι υπόλοιπες πραγµατοποιήθηκαν µε αποφάσεις του Προέδρου και του Σ, λόγω της επιτακτικής ανάγκης πλήρωσής τους και του µεγάλου αριθµού υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί για θέσεις µε παρόµοια προσόντα. Ακολούθησαν δύο προκηρύξεις για το έτος 2008, η µεν πρώτη δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις , για συνολικά τριάντα πέντε θέσεις (35) (είτε µε συµβάσεις έργου, είτε µε συµβάσεις ορισµένου και αορίστου χρόνου) και η δεύτερη δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες «Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις και «ΕΘΝΟΣ» στις για την κάλυψη τριών (3) θέσεων στελεχών µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εκ των οποίων η µια (1) κηρύχθηκε άγονη. Τέλος, το έτος 2009, δηµοσιεύτηκε µια προκήρυξη στις εφηµερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις , για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων στελεχών µε σύµβαση αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι δυο (2) θέσεις κηρύχθηκαν άγονες. Οι προσλήψεις δικηγόρων για το ίδιο χρονικό διάστηµα (Οκτώβριος Οκτώβριος 2009), ανήλθαν σε 21 εκ των οποίων οι 2 υπηρετούσαν ήδη µε σύµβαση άσκησης και πραγµατοποιήθηκαν επίσης απευθείας µε απόφαση του Προέδρου του Σ. ΕΤΟΣ 2010 Το εν λόγω χρονικό διάστηµα βρίσκεται εκτός εντολής ελέγχου που διενέργησε το κλιµάκιο. Ωστόσο, παρατηρείται ότι επειδή το όριο των προσλήψεων στην εταιρεία είχε ήδη εξαντληθεί, η Κτηµατολόγιο Α.Ε. προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι έναν (21) συνεργάτες µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου ή µαθητείας, (δηµοσιεύτηκε στα «ΤΑ ΝΕΑ» στις και στο «ΕΘΝΟΣ» στις ), την οποία και τελικά ανακάλεσε µε απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ και του Προέδρου της Κτηµατολόγιο ΑΕ («ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ» στις ), λόγω του ότι σύµφωνα µε έγγραφο του ΥΠΕΣ η εταιρεία υπάγεται πλέον στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ. 6 Όπως προκύπτει από το πρακτικό Σ 274/ προβλέπεται η διενέργεια προκήρυξης - διαγωνισµού για την κάλυψη 51 θέσεων εργασίας για το έτος

21 Ειδικότερα, απαντητικό προς την εταιρεία έγγραφο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠ.ΕΣ. (α.π. ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.16/6/οικ.2854/ ), αναφέρει ότι η εταιρεία, στον τοµέα των προσλήψεων του προσωπικού της, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3812/09 (Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις), άρθρο 1 και 15, στο εξής δε, υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ..3.2 Προσλήψεις 2007 (από ) (α) Ιδιότυπες αποφάσεις πρόσληψης των υποψηφίων - µη αιτιολογία της επιλογής Παρατηρείται ότι µε τη θέση σφραγίδας επί των εσωτερικών σηµειωµάτων, πολλές φορές χωρίς ονοµαστική αναφορά του υποψηφίου, αλλά µόνο της θέσης αυτού, του γραφείου του Προέδρου ή/και του /ντος Συµβούλου, αυτά καθίστανται κατά την ακολουθούµενη -µη ορθή- πρακτική, αποφάσεις πρόσληψης (αποφ..σ. 573/12.06). Ακόµα και εάν γίνει αποδεκτός αυτός ο «ιδιότυπος εσωτερικός τρόπος» για την πρόσληψη υποψηφίων, οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν στους επιλεγέντες και όχι στους επιλαχόντες, για τους οποίους, µεταγενέστερα δόθηκε αρµοδιότητα από το.σ. για την πρόσληψή τους ως τέτοιων (από τη λίστα επιλαχόντων). Τέλος, η απουσία πρακτικών των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων, δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές συµπέρασµα για τον λόγο της τελικής κρίσης (αρνητικής ή θετικής) ούτως ώστε να είναι κατανοητά τα κριτήρια επιλογής και η τυχόν διαφορά τυπικών-ουσιαστικών προσόντων µεταξύ των υποψηφίων. Πρόκειται δηλαδή για µια ανοικτή-δηµόσια διαδικασία (πρόσκληση ενδιαφέροντος), η οποία όµως ουσιαστικά οδηγείται στη τελική επιλογή µέσα από κλειστά και αδιαφανή κριτήρια. Το ανωτέρω περιγραφόµενο γεγονός παρατηρείται και στις προσλήψεις του έτους 2008 και στις προσλήψεις του έτους 2009, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας προσλήψεων της εταιρείας Κτηµατολόγιο Α.Ε. Πίνακας 6 : Προσληφθέντες έτους 2007 Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ. Ή ΕΜΜΙΣ. ΕΝΤΟΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.Σ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠ. ΣΠΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Π.Μ / ικηγόρος ΑΕΙ Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται αορίστως η πρόσληψη 2 δικηγόρων χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία 21

22 2 Τ.Μ / & 288/ Π.Θ / & Αποφ. Πρ. 651/12.06 (οικ..σ. 932/12.06) 4 Ν.Μ / & /ντος Συµβ.573/12.06/ Ν / & 292/ Μ.Σ / , 288/ & 292/ και Αποφ. Πρ. οικ.651/12.06 και /ντος Συµβ. οικ.932/ Τ.Κ / , 288/ & 292/ Γ.Β / & 303/ Τοπογραφίας Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Στέλεχος Οικονοµολόγος Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής Στέλεχος Γεωγράφος ΤΕΙ Ε ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ της προσληφθείσας, µε εισήγηση συντονίστριας Νοµικής /νσης (α.π / ). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Στο 278 πρακτικό αναφέρεται ότι η πρόσληψη 5 υπαλλήλων τοπογραφίας θα διενεργηθεί µε νέα προκήρυξη και απουσιάζει εντελώς η αναφορά στο όνοµα του συγκεκριµένου υπαλλήλου. Στο 298 πρακτικό αναφέρεται η ανάγκη πρόσληψης ενός υπαλλήλου γενικών καθηκόντων. Απουσιάζει οποιαδήποτε συγκεκριµένη και ειδική αναφορά στο πρόσωπο του προσληφθέντος. Προσελήφθη µε την 278 απόφαση.σ. µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψής της ως δεύτερης επιλαχούσας. Αποχώρησε οικειοθελώς στις εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης ΑΕΙ εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. Ε Τροποποίηση της 298 απόφασης.σ., το 303/ πρακτικό αναφέρεται αορίστως στην 7 Αποχώρησε οικειοθελώς στις

23 9 Γ.Ι / Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής 10 Β.Ι / & Αποφ. Πρ. 651/12.06 και /ντος Συµβ. 932/12.06 Αγρονόµος ΣΥΝΟΛΟ 10 ΤΕΙ & Μaster ΑΕΙ &Μaster µετατροπή της πρόσληψης 1 ή 2 ατόµων, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου, σε αορίστου. Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται η πρόσληψη δυο τεχνικών πληροφορικής, προσλαµβάνεται ένας, χωρίς όµως να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία του προσληφθέντος. εν υπάρχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης, ούτε πρακτικό αξιολόγησης, ούτε κάποια προκήρυξη. Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων Βιογραφικών Σηµειωµάτων : Ο Γ.Β. προσλαµβάνεται ως υπάλληλος γραφείου µε πτυχίο ΙΕΚ Ηχοληψίας και επαγγελµατική εµπειρία σε studio ήχου. Η Ν.Μ. προσλαµβάνεται µε δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ως δεύτερη επιλαχούσα, µε εσωτερικό σηµείωµα, (χωρίς ονοµαστική αναφορά), του /ντή ιοικητικού προς τον /ντα Σύµβουλο, για την πρόσληψη δυο υπαλλήλων οικονοµολόγων-λογιστών. Το εν λόγω σηµείωµα φέρει τίτλο «Υποβολή Πρακτικών προς έγκριση» και υποβάλει συνηµµένα πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης πρόσληψης στελέχους οικονοµολόγου της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Από το πρακτικό αξιολόγησης απουσιάζει κάθε αιτιολογία της τελικής επιλογής των προσληφθέντων, δεν τηρούνται πρακτικά συνεντεύξεων, η εν λόγω δε προσληφθείσα κρίνεται ως δεύτερη επιλαχούσα. Ο Π.Θ. ο οποίος (όπως και πολλοί άλλοι προσληφθέντες) κατάγεται από τη Λάρισα, δεν έχει ονοµαστική απόφαση πρόσληψης και προσλαµβάνεται ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων µε φοίτηση σε ΙΕΚ Πληροφορικής και παρακολούθηση σεµιναρίων θερµοϋδραυλικού. Η Π.Μ. προσελήφθη ως δικηγόρος. εν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου η απόφαση πρόσληψής της. Η Τ.Κ. προσελήφθη ως υπάλληλος/στέλεχος Γεωγράφος. εν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου η απόφαση πρόσληψής της παρά µόνο η απόφαση τοποθέτησής της. Για τους Γ.Β. υπάλληλο γραφείου και Γ.Ι. τεχνικό συστηµάτων πληροφορικής, δεν παρασχέθηκαν οι αποφάσεις πρόσληψης τους. 23

24 Τέλος και µε βάση επώνυµη καταγγελία η οποία κατατέθηκε στον ΓΕ, οι Σ.Σ. και Σ.Ν. οι οποίοι υπήρξαν συνεργάτες (µετακλητοί υπάλληλοι) στο γραφείο του τότε Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε., αφού υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το γραφείο του Υπουργού, προσελήφθησαν στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. (στη /νση Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων), αλλά σε χρονικό διάστηµα προγενέστερο του διαστήµατος ελέγχου (πριν την ) και ως εκ τούτου δεν µπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω η περίπτωσή τους. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των βιογραφικών που παρασχέθηκαν για το υπό έρευνα χρονικό διάστηµα εντός του έτους 2007, ανέρχεται σε 7, ενώ ο συνολικός αριθµός των προσληφθέντων για το ίδιο διάστηµα ήταν Προσλήψεις 2008 (α) Απευθείας προσλήψεις απουσία ονοµαστικών αποφάσεων πρόσληψης Στην απόφαση.σ 309/ το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Γεν. /ντή, µε τίτλο «Ανάλυση αναγκών σε ανθρώπινους πόρους ενόψει της επιτάχυνσης των έργων των ενεργών τίτλων και της υλοποίησης της Β φάσης Κτηµατογράφησης και προτάσεις κάλυψής τους», ως έχει. Επίσης αποφασίζει να καλυφθούν οι θέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση του Γεν. /ντή, λόγω της επιτακτικής ανάγκης πλήρωσής τους, µε τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή, µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο /νων Σύµβουλος, για απευθείας προσλήψεις µε σύναψη συµβάσεων αορίστου ή ορισµένου χρόνου για άµεση κάλυψη αναγκών, καθώς επίσης και να κινήσουν τη διαδικασία διαγωνισµού για όσες εκ των θέσεων δεν θα καλυφθούν, χωρίς όµως στην απόφαση 309/ να αιτιολογείται ή να αναφέρεται κάπου η επείγουσα αυτή ανάγκη, ενώ συχνότατα απουσιάζει η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης υποψηφίων, η οποία πολλές φορές υποκαθίσταται από τη θέση σφραγίδας επί εσωτερικών σηµειωµάτων άλλοτε ονοµαστικών και άλλοτε όχι. Τέλος, φαίνεται ότι ακολουθήθηκε η µέθοδος της άντλησης προσωπικού από προηγούµενες λίστες επιλαχόντων, χωρίς να υπάρχει ρητή απόφαση Σ. (β) Προσλήψεις ικηγόρων Όσον αφορά την πρόσληψη δικηγόρων αναφέρεται ότι θα τύχουν εφαρµογής, σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του.σ (177/ , 235/ & 276/ ) σύµφωνα µε τις οποίες ο Πρόεδρος είναι αρµόδιος για την πρόσληψη των ικηγόρων µε συµβάσεις έµµισθης εντολής, λόγω της ειδικής σχέσης εµπιστοσύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση ικηγόρων και εντολέα, κατ εξαίρεση των γενικών διαδικασιών που εφαρµόζονται για την πρόσληψη του υπολοίπου προσωπικού της εταιρείας. 24

25 Η απόφαση αυτή φαίνεται να παραγνωρίζει το γεγονός ότι εντολέας είναι η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί νοµικά ο Πρόεδρος του Σ και όχι προσωπικά ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό σηµαίνει ότι έµµεσα θέτει θέµα εµπιστοσύνης µεταξύ Προέδρου και υπολοίπων µελών του Σ. Επίσης, αγνοεί ότι η κρίση των προσόντων των δικηγόρων πρέπει να είναι ουσιαστική, εάν δηλαδή έχουν το απαραίτητο νοµικό υπόβαθρο και τις ανάλογες γνώσεις, εξειδίκευση και εµπειρία να εξυπηρετήσουν τις υποθέσεις της εταιρείας και για το λόγο αυτό πρέπει να επιλέγονται µεταξύ πλειόνων. Τέλος, οι προσληφθέντες δικηγόροι προορίζονται κυρίως για την στελέχωση των εν γένει υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και των Περιφερειακών Γραφείων της εταιρείας και όχι για το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Προέδρου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Κώδικα ικηγόρων η πρόσληψη των δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα προσδιορίζεται από το Ν.1649/86, άρθρο 11, όπως αυτό ισχύει σε συνδυασµό µε το Ν.1232/82, άρθρο 9 και το Ν.1256/82, άρθρο 1, παρ.6 και γίνεται µε επιλογή ύστερα από προκήρυξη από ειδική πενταµελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας αναφέρεται στις παραπάνω διατάξεις. Με βάση τις διατάξεις αυτές ο ΓΕ απέστειλε έγγραφο προς το ΝΣΚ, ΥΠΕΣ (Φ /6793/ ) µε το οποίο ζητά να γνωµοδοτήσει για το νόµιµο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την εν λόγω εταιρεία και από άλλες εταιρείες του δηµοσίου οι οποίες ελέγχθηκαν για το ζήτηµα αυτό από τον ΓΕ 8. (γ) Πρακτικά αξιολόγησης υποψηφίων - Αρχή ίσης µεταχείρισης και αιτιολογίας Στα πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων δεν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι επιλογής, παρά µόνο αναγράφεται ρητά ότι «η επιτροπή κρίνει οµόφωνα τον/την... ως καταλληλότερο/η». Από τη διατύπωση αυτή δεν συνάγεται αιτιολογία της τελικής κρίσης του υποψηφίου, δεν παρατίθενται οι συνεντεύξεις για να διαπιστωθεί σε ποιο γνωστικό αντικείµενο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι, εάν ήταν γνώστες του αντικειµένου, τι ερωτήθηκαν και εντέλει δεν προκύπτει και κάποιο εσωτερικό σύστηµα άτυπης µοριοδότησης βαθµολόγησης των επιδόσεων των υποψηφίων. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η αρχή της αιτιολογίας, της αντικειµενικής κρίσης και φυσικά της ίσης µεταχείρισης. (δ) Επιλογή υποψηφίων από επιλαχόντες προηγούµενων διαγωνισµών Η επιλογή επιλαχόντων από προηγούµενους διαγωνισµούς αναφέρεται στο 387/ πρακτικό και αφορά σε προσλήψεις του έτους Επίσης παρόµοια αναφορά υπάρχει και για το έτος 2007 και ένθεν για κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εκ των επιλαχόντων της προκήρυξης του Μαρτίου 2007 (βλέπε πρακτικό.σ 278/ ). 8 ΤΡΑΜ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρεία Εκµετάλλευσης. 25

26 Ανάλογο όµως πρακτικό που να εξουσιοδοτεί το.σ. για το έτος 2008, να προβεί σε παρόµοια ενέργεια (πρόσληψη επιλαχόντων από προηγούµενους διαγωνισµούς), δεν παρασχέθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η λίστα επιλαχόντων λειτουργεί γενικά σε περίπτωση που κατά ένα διαγωνισµό, οι αρχικά επιλεγέντες για κάποιο λόγο είτε δεν αποδέχονται είτε υφίσταται κώλυµα ανάληψης καθηκόντων και δεν είναι ορθή η πρακτική συνεχούς άντλησης υποψηφίων προς πρόσληψη από αυτήν σε µακρό χρονικό ορίζοντα (βλ. σχετ. α/α 70, του κατωτέρω πίνακα 7). Η εταιρεία, λειτουργώντας µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας τους οποίους προβλέπει το νοµικό της πλαίσιο και επικαλείται η ίδια συχνά για την αιτιολόγηση των ενεργειών της, όφειλε να αναζητά σε τακτά χρονικά διαστήµατα το ικανότερο και καταλληλότερο προσωπικό για τη στελέχωσή της στρεφόµενη στην αγορά εργασίας. (ε) Απόκλιση τυπικών προσόντων πραγµατικής υπηρεσίας σε «χαµηλές ειδικότητες» Όπως συνάγεται από την παράθεση των παρατηρήσεων επί συγκεκριµένων βιογραφικών που ακολουθεί, οι περισσότερες ανοµοιοµορφίες µεταξύ επιπέδου σπουδών/επαγγελµατικής εµπειρίας και προσόντων που προσιδιάζουν στη φύση και το έργο της εταιρείας, παρατηρούνται στους υπαλλήλους γραφείου και/ή γενικών καθηκόντων. Αυτή η απόκλιση συνοδεύεται από το γεγονός της απουσίας διαδικασιών δηµοσιότητας, επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων, ούτως ώστε να µην προκύπτει ο ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο ένα πρόσωπο µε εντελώς διαφορετικό προσανατολισµό, να επιλέγεται για να µπορεί να ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα. Συνεπώς, εάν η εταιρεία ακολουθούσε τις ανωτέρω διαδικασίες, θα ελαχιστοποιούνταν το γεγονός της προσέλευσης υποψηφίων µε άσχετα σε µεγάλο βαθµό προσόντα και θα επιτυγχάνετο η πρόσληψη ατόµων από την αγορά εργασίας, µε ειδικότερες και πιο συγγενικές µε το έργο της εταιρείας ικανότητες, προς όφελος της λειτουργίας αυτής. Πίνακας 7 : Προσληφθέντες έτους 2008 Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ. Ή ΕΜΜΙΣ. ΕΝΤΟΛ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.Σ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 1 Σ.Α / Στέλεχος Προµηθειών 2 Α.Θ / & Λογιστής 333/ και Αποφ. Πρ. 612/ /12.06 ΕΠΙΠ. ΣΠΟΥ. ΑΕΙ ΑΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 26

27 3 Σ.Κ / ικηγόρος ΑΕΙ Προσλαµβάνεται µε ειδική εξουσιοδότηση από το.σ. προς τον Πρόεδρο, για απευθείας πρόσληψη των δικηγόρων. Στο απόσπασµα πρακτικού 303/ αναφέρεται αορίστως η πρόσληψη 2 δικηγόρων χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στα στοιχεία του προσληφθέντος. Υπάρχει εισήγηση συντονίστριας Νοµικής /νσης (α.π / ). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 4 Τ.Σ /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Με την 309/ απόφαση.σ. εγκρίνεται η εισήγηση του Γεν. /ντή της εταιρείας, για κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινους πόρους καθώς και την πρόσληψη των δικηγόρων απευθείας από τον Πρόεδρο.Σ. Στο εσωτερικό του σηµείωµα ο Γεν. /ντής, επικαλείται την απόφαση.σ. 288/ , µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος.Σ. και ο /νων Σύµβουλος να προβαίνουν στη σύναψη συµβάσεων για άµεση κάλυψη αναγκών, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές εισηγήσεις και να κινήσουν τη διαδικασία διαγωνισµού σε πρόσφορο χρόνο, για όσες θέσεις δεν θα έχουν καλυφθεί. εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 5 Π.Ε / & 327/ & /ντος Συµβ. 393/12.06/ Αγρονόµος ΑΕΙ Υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος και πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης στο 27

28 οποίο η ανωτέρω είναι 1 η επιλαχούσα. 6 Ρ.Ζ / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 (για πρόσληψη δικηγόρων). εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 7 Λ.Μ / και Αποφ. Πρ. 639/ / Σ / και Αποφ. Πρ. 639/ / Τ / και Αποφ. Πρ. 568/ / Κ.Ι / και Αποφ. Πρ. 507/12.06 & /ντος Συµβ. 918/ Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ.Ε / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Χ.Μ / & /ντος Συµβ. ΑΕΙ Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Απευθείας πρόσληψη για λόγους κατεπείγοντος. ΑΕΙ Όµοια µε α/α 7 Βοηθός Λογιστή ΤΕΙ Ήταν 3 ος επιλαχών στην προκήρυξη του Μαρτίου 2007 και προσελήφθη το Στέλεχος Πληροφορικής Αγρονόµος Ανάπτυξης Ε ΑΕΙ ΑΕΙ & Master ΤΕΙ Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Με το 325 πρακτικό το.σ. αποφασίζει την πρόσληψη 4 ΑΤΜ από τον πίνακα επιλαχόντων προηγούµενης προκήρυξης. Με την απόφαση πρόσληψης ( / ) του /ντή ιοικητικού η υποβολή πρακτικών προς έγκριση για πρόσληψη προσωπικού, αναφέρει µόνο θέσεις και όχι ονόµατα. Προσλαµβάνεται ως 3 η επιλαχούσα προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007). ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 28

29 650/12.06/ Εφαρµογών Πληροφορικής 14 Χ.Ε / Πληροφορικής 15.Ε / και Αποφ. Πρ. 449/ / Θέση σφραγίδας επί εσωτερικού εισηγητικού σηµειώµατος, που το µετατρέπει σε απόφαση πρόσληψης και επισυνάπτει το πρακτικό αξιολόγησης. ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 Ε Όµοια µε α/α 7 16 Ν / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Π.Μ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Χ.Φ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Ψ.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Π.Ι / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ.Ε / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Στέλεχος Πληροφορικής ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 12 Προσλαµβάνεται ως επιλαχών προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007) Με την απόφαση πρόσληψης / του /ντή ιοικητικού, η υποβολή πρακτικών προς έγκριση για πρόσληψη προσωπικού, αναφέρει µόνο θέσεις και όχι ονόµατα. Η ανωτέρω προσλαµβάνεται ως επιλαχούσα, αλλά δεν επισυνάπτεται κάποιο πρακτικό που να την αναφέρει ως τέτοια ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις Το πρακτικό αξιολόγησης δεν αναφέρει αιτιολογία για την επιλογή της. Όµοια µε α/α 12. Προσλαµβάνεται ως 2 ος επιλαχών προηγούµενου διαγωνισµού (12 ος 2007) ΑΕΙ Όµοια µε α/α 11 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 29

30 22 Α.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Γ.Σ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Κ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Κ.Α / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Μ.Η / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Τοπογραφίας Αγρονόµος Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής Τοπογραφίας Στέλεχος Πληροφορικής ΤΕΙ Όµοια µε α/α/ 13 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΑΕΙ & Master 27 Α.Β / ικηγόρος ΑΕΙ & Master 28 Θ.Ε / και Αποφ. Πρ. 03/12.06/ Ν.Ε / και Αποφ. Πρ. 449/ / Σ.Κ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Χ / και Αποφ. /ντος Συµβ. 650/12.06/ Β.Κ /7/ και Αποφ. Πρ. 402/ / Π / και Αποφ. Πρ. 402/ / Π.Μ / και Αποφ. Πρ. 402/ /12.06 Στέλεχος ιοικητικού Αγρονόµος Αγρονόµος ΑΕΙ ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α/ 13 Όµοια µε α/α 4 (για πρόσληψη δικηγόρων). εν παρασχέθηκε η ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. Με εισήγηση /ντή ιοικητικού και µε βάση τα βιογραφικά που είχαν υποβληθεί σε παλαιότερο διαγωνισµό, προσλαµβάνεται η ανωτέρω. Όµοια µε α/α 11 Ε Όµοια µε α/α 11 ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 13 Συντηρητής Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα του Προέδρου.Σ. προς τον /ντή ιοικητικού, χωρίς όµως τη θέση σφραγίδας που να το καθιστά απόφαση πρόσληψης Αγρονόµος Αγρονόµος ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master Όµοια µε α/α 32 Όµοια µε α/α 32 30

31 35 Σ.Κ / και Αποφ. Πρ. 402/ / Σ.Ε / και Αποφ. Πρ. 402/ / Α.Ο / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Λ.Χ / & /ντος Συµβ. 650/12.06/ Τ.Α //9/ & 317/10/ Αγρονόµος Αγρονόµος Τοπογραφίας Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ Όµοια µε α/α 32 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 32 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΤΕΙ Όµοια µε α/α 13 ΑΕΙ Αποχώρησε οικειοθελώς στις Γ.Α /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 41.Ν /3/ ικηγόρος ΑΕΙ & Όµοια µε α/α 4 Master 42 Κ.Β /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 43 Σ.Ε /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 44 Χ.Μ /3/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 45 Α.Β / & 309/ και Αποφ. Πρ. 277/12.06/ Γ.Ι / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 Ε Όµοια µε α/α 4 47 Γ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ν.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Τ.Σ / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Τ.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 573/12.06/ Γ.Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 393/12.06/ Ε / & Αποφ. /ντος Συµβ. 573/12.06/ Π.Θ / & 309/ Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Αγρονόµος Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα του /ντή ιοικητικού / που την προτείνει ονοµαστικά για να προσληφθεί. Ε Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 και επισύναψη πρακτικού αξιολόγησης µε το οποίο κατατάσσεται ως 6 η επιλαχούσα. ΑΕΙ ηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 31

32 54 Β.Ζ / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ε Όµοια µε α/α Λ.Π / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 56.Α / & Αποφ. Πρ. 03/12.06/ Στέλεχος ΑΕΙ 57.Α / και Αποφ. Πρ. 545/ / / και Αποφ. Πρ. 507/ / Α.Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ /12.06 Αγρονόµος ΤΕΙ Ε ΑΕΙ & Master Με εισήγηση του /ντή ιοικητικού και µε βάση τα βιογραφικά που είχαν υποβληθεί σε παλαιότερο διαγωνισµό, προσλαµβάνεται η ανωτέρω. Όµοια µε α/α Κ.Β / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 61 Μ.Ε /10/ ιευθυντής Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ΑΕΙ & Master 62 Μ.Μ /7/ Κ.Β / & Αγρονόµος 318/ Κ.Σ / και Αποφ. Πρ. 449/ / Κ.Α / και Αποφ. Πρ. 449/ / Σ.Ε / και Αποφ. Πρ. 402/ /12.06 ικηγόρος Αγρονόµος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4. ΑΕΙ & Master ΑΕΙ & Master εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Όµοια µε α/α 11 ΤΕΙ Όµοια µε α/α Λ.Ν / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 68 Μ.Ι / και Αποφ. Πρ. 651/ /12.06 Ε ΑΕΙ ίδεται ως επιτυχούσα σε διαγωνισµό του Μαρτίου Τοποθετείται σε οργανική θέση στις µε απόφαση Προέδρου και /ντος Συµβούλου, αλλά ανέλαβε υπηρεσία στις

33 69 Μ.Φ / & 309/ Μ.Α / & 288/ και /ντος Συµβ. 573/12.06/ Κ / & 318/ Κ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 Ε Στο εσωτερικό σηµείωµα (το οποίο µε σφραγίδα µετατρέπεται σε απόφαση), αναφέρεται η πρόσληψη 7 υπαλλήλων για το Ν. Αττικής και όχι για την Θεσσαλονίκη που την τοποθέτησαν. Επίσης στο πρακτικό αξιολόγησης δίδεται ως 16 η επιλαχούσα για την Αττική. Ε εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης Ε Όµοια µε α/α 4 73 Τ / Αγρονόµος ΑΕΙ & Master εν παρασχέθηκε ονοµαστική απόφαση πρόσληψης. 74 Σ.Μ / ικηγόρος ΑΕΙ Όµοια µε α/α 4 75 Κ.Ε / & 317/ Π.Η / και Αποφ. Πρ. 639/ / Σ.Α / & Αποφ. /ντος Συµβ. 343/12.06/ Ε Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα προς τον Γενικό /ντή ( / ) που προτείνει αόριστα (χωρίς όνοµα) θέσεις για να προσληφθούν. Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. Ε Όµοια µε α/α 4 78 Γ.Α / και Αποφ. Πρ. 449/ / Τ / και Αποφ. Πρ. 545/ /12.06 Ε Όµοια µε α/α 11 Ε Υπάρχει εσωτερικό σηµείωµα απόφαση πρόσληψης από Πρόεδρο και /ντα Συµβ. προς /ντή ιοικητικού. εν παρασχέθηκε κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. 33

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Φλώρινας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Φλώρινας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 17/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 466 ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ Ταχ. /νση : Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη Ταχ. Κώδικας : 53100 Φλώρινα Πληροφορίες : Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Νευροκόπι, 3 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 98 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Μόσχογλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 2523022552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες: Γεωργία Χαλούλου, Τηλέφωνο: 211 10 75032 Όλγα Μακρή, Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112/665/311.31 ΑΘΗΝΑ : 23-01-2015 E.Mail: E.Dalla elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

, 25-08-2014 . 306 2/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10.

, 25-08-2014  . 306 2/2014   1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 25-08-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 306 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27/05/2013 Αριθμ. Πρωτ: 51186 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ» Ηράκλειο 3/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 867 Ε.Ε. Έργου : Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΑ: 71ΨΣΟΛΡΥ-ΕΘΛ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 17-06-2015 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 5317 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη, 14 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 212 ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα