Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων Προσόντων 1. Η εφεξής ϖλήρωση οργανικών θέσεων ϖροσωϖικού αυξηµένων ϖροσόντων γίνεται, κατόϖιν Προκήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ϖαρόντος, είτε µε ϖρόσληψη Ειδικού Εϖιστηµονικού Προσωϖικού µε σχέση Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου είτε µε ϖρόσληψη µόνιµου τακτικού ϖροσωϖικού της κατηγορίας ΠΕ το οϖοίο τεκµηριωµένα έχει αυξηµένα τυϖικά και ουσιαστικά ϖροσόντα. Το ϖροσωϖικό αυτό καλύϖτει µόνιµες ειδικές ανάγκες των υϖηρεσιών του ηµοσίου κατά την έννοια ϖου ορίζεται στο Π.. 410/1988. Στη σχετική Προκήρυξη καθορίζεται η κατηγορία ϖροσωϖικού ϖου αφορά στην υϖό ϖλήρωση θέση. 2. Για την ϖρόσληψη ϖροσωϖικού των ανωτέρω ϖεριϖτώσεων εφαρµόζεται η διαδικασία ϖρόσληψης του Ειδικού Εϖιστηµονικού Προσωϖικού, όϖως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του Π.. 50/2001 και του Π.. 347/ α) Το Ειδικό Εϖιστηµονικό Προσωϖικό µε σχέση Ι ΑΧ ϖου ϖροσλαµβάνεται µε την ανωτέρω ϖροβλεϖόµενη διαδικασία, κατατάσσεται βαθµολογικά στον 3 ο, 4 ο και 5 ο βαθµό στην κατηγορία Ειδικών Θέσεων του ηµοσιοϋϖαλληλικού Κώδικα. 1

2 Καταληκτικός βαθµός για την ανωτέρω κατηγορία υϖαλλήλων είναι ο 3 ος και εισαγωγικός ο 5 ος. β) Ο 5 ος βαθµός αντιστοιχεί µισθολογικά στο 8 ο κλιµάκιο, ο 4 ος στο 4 ο µισθολογικό κλιµάκιο και ο 3 ος στο 1 ο µισθολογικό κλιµάκιο, όϖως εκάστοτε αναϖροσαρµόζονται, µε όλα τα ϖροβλεϖόµενα εκάστοτε εϖιδόµατα και ϖροσαυξήσεις ϖου λαµβάνουν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, αναϖροσαρµοζόµενα αναλόγως του µισθολογικού κλιµακίου στο οϖοίο εντάσσονται. Εϖιδόµατα ϖου τυχόν καταβάλλονται ανεξαρτήτως µισθολογικού κλιµακίου διατηρούνται, όϖως εκάστοτε αναϖροσαρµόζονται. Εϖιϖλέον, στο ϖροσωϖικό αυτό χορηγείται µηνιαίο εϖιστηµονικό εϖίδοµα ύψους 150 Ευρώ. Με κοινή αϖόφαση του καθ ύλην αρµοδίου Υϖουργού και του Υϖουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αναϖροσαρµόζεται το ανωτέρω εϖίδοµα. γ) Το ϖροσωϖικό της κατηγορίας αυτής εξελίσσεται στον 4 ο βαθµό µετά αϖό οκτώ έτη ϖραγµατικής υϖηρεσίας στον 5 ο βαθµό και στον 3 ο βαθµό µετά αϖό οκτώ έτη ϖραγµατικής υϖηρεσίας στον 4 ο βαθµό. Κατά το χρόνο ϖαραµονής τους στους ανωτέρω βαθµούς εξελίσσονται µισθολογικά ανά διετία στα εϖόµενα µισθολογικά κλιµάκια ϖου αντιστοιχούν στο βαθµό ϖου κατέχουν. Η βαθµολογική τους εξέλιξη υϖόκειται στις κείµενες διατάξεις του δηµοσιοϋϖαλληλικού κώδικα, όϖως εκάστοτε ισχύει. Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σϖουδών και µεταϖτυχιακού τίτλου σϖουδών, ο χρόνος ϖου αϖαιτείται για τη βαθµολογική τους εξέλιξη µειώνεται αναλογικά κατά τις κείµενες διατάξεις ϖου αφορούν στην εξέλιξη τακτικού ϖροσωϖικού µε το ίδιο ϖροσόν. δ) Για τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη αϖό τον 5 ο στον 4 ο βαθµό συνυϖολογίζεται, εφόσον υϖάρχει, ο χρόνος ϖου έχει διανυθεί στο ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όϖως αυτός ορίζεται αϖό τις διατάξεις του Ν.1892/1990, όϖως εκάστοτε ισχύει, µε τα ίδια τυϖικά ϖροσόντα. Σε κάθε ϖερίϖτωση, αναγνωρίζεται για τη βαθµολογική εξέλιξή τους η κατ ελάχιστον ϖροϋϖηρεσία τους, εφόσον αϖαιτείται αϖό την ϖροκήρυξη ως αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση συµµετοχής στη διαδικασία ϖρόσληψης. 2

3 ε) Στο ϖροσωϖικό αυτό ανατίθενται καθήκοντα συναφή ϖρος το γνωστικό αντικείµενο για το οϖοίο ϖροσελήφθη βάσει της σχετικής ϖροκήρυξης. Εϖιϖλέον δύναται να αϖασχολείται κατά ϖροτεραιότητα, για τη σχεδίαση και εϖίβλεψη εκτέλεσης στρατηγικού σχεδιασµού (ϖ.χ. σχεδίαση & διαχείριση ϖρογραµµάτων ευρωϖαϊκών και εθνικών ϖόρων), για τη σχεδίαση εϖιτελικού και εκτελεστικού έργου, για τη σχεδίαση, συντονισµό και εκτέλεση συναφούς εϖιστηµονικού έργου (έρευνες, µελέτες, κλϖ.) και εισηγείται για την ϖαραγωγή νοµοθετικού έργου. Το ϖροσωϖικό αυτό µϖορεί να συµµετέχει σε εϖιτροϖές εϖιστηµονικού χαρακτήρα ή άλλου αντικειµένου ϖρος τα καθήκοντά τους και να ορίζεται µέλος αυτών. Αϖαγορεύεται η ανάθεση στο ϖροσωϖικό αυτό καθηκόντων της κατηγορίας Ε ή ΤΕ. στ) Το ϖροσωϖικό της κατηγορίας αυτής εντάσσεται σε αυτοτελές γραφείο µε τον τίτλο «Γραφείο Ειδικών Εϖιστηµόνων», υϖαγόµενο ευθέως στον Γενικό Γραµµατέα της υϖηρεσίας ϖου υϖηρετεί ή στον Γενικό Γραµµατέα Περιφερείας και ϖροστίθεται στον αντίστοιχο οικείο Οργανισµό. Με Υϖουργική Αϖόφαση του οικείου Υϖουργού και µετά αϖό εισήγηση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα ή µε αϖόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας ορίζονται οι αρµοδιότητες του γραφείου αυτού. Το Γραφείο Ειδικών Εϖιστηµόνων στελεχώνεται αϖό το Ειδικό Εϖιστηµονικό Προσωϖικό της υϖηρεσίας ϖου υϖηρετεί ή της Περιφέρειας. Με αϖόφαση του Γενικού Γραµµατέα της υϖηρεσίας ϖου υϖηρετεί το ϖροσωϖικό αυτό ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεϖτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου. Η γραµµατειακή υϖοστήριξη του Γραφείου ειδικών εϖιστηµόνων ανατίθεται αϖό το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Υϖηρεσίας ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας ή αναλαµβάνεται αϖό υϖάλληλους ϖου διατίθενται για το σκοϖό αυτό µε αϖόφαση του Γενικού Γραµµατέα. ζ) Με αϖόφαση του καθ ύλην αρµοδίου Γενικού Γραµµατέα το ϖροσωϖικό αυτό δύναται να διατίθεται για την στελέχωση των γραφείων Υϖουργών, Αναϖληρωτών Υϖουργών, Υφυϖουργών και Γενικών /ντών είτε και σε συγκεκριµένες /σεις της υϖηρεσίας στην οϖοία υϖηρετεί, υϖαγόµενο αϖευθείας στους /ντες των /νσεων αυτών. Η αϖόφαση διάθεσης είναι διάρκειας κατ ανώτατο όριο δύο ετών. Για ϖερίοδο διάθεσης µεγαλύτερης των δύο ετών αϖαιτείται η αίτηση του ενδιαφεροµένου. 3

4 η) Το ϖροσωϖικό αυτό µϖορεί να καταλαµβάνει, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε την ένταξή του στον 4 ο βαθµό, θέσεις ευθύνης οϖοιουδήϖοτε εϖιϖέδου σε οργανικές µονάδες της δηµόσιας διοίκησης µε συναφές γνωστικό αντικείµενο. Η αρµόδια υϖηρεσία δύναται να καλύϖτει µε το ϖροσωϖικό της ως άνω κατηγορίας το 15% τουλάχιστον των θέσεων ευθύνης ϖου ϖροκηρύσσονται ετησίως σε κάθε κλάδο. θ) Στους υϖαλλήλους της ανωτέρω κατηγορίας και ϖροκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εϖιστηµονικής τους ενηµέρωσης, χορηγείται άδεια για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια, σε κάθε είδους συναντήσεις εϖιστηµονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, διάρκειας 12 ηµερών ανά διετία. Η άδεια αυτή µϖορεί να χρησιµοϖοιείται και τµηµατικά. Για τη χορήγηση της εϖιστηµονικής άδειας αϖαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου, στην οϖοία αναγράφεται αναλυτικώς η αιτία της άδειας και αϖόφαση του οικείου υϖηρεσιακού συµβουλίου. Η άδεια αυτή χορηγείται µε αϖοδοχές για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οϖοίο το ϖροσωϖικό αυτό µετέχει στις ανωτέρω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτό ϖροστίθενται οι ηµέρες ϖου είναι αναγκαίες για την µετάβαση και την εϖιστροφή του. ι) Μετά την ϖάροδο 5 ετών ϖλήρους και αδιάλειϖτου αϖασχόλησης στο ηµόσιο, το Ειδικό Εϖιστηµονικό Προσωϖικό ϖου υϖηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου έχει το δικαίωµα να καταλαµβάνει αυτοδικαίως συνιστώµενη ϖροσωϖοϖαγή θέση ΠΕ κατηγορίας αυξηµένων τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων. Για το σκοϖό αυτό, αϖαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου και ανάγκη κάλυψης υϖηρεσιακών αναγκών αϖό το ανωτέρω ϖροσωϖικό της κατηγορίας ΠΕ. Για την υϖαγωγή στο καθεστώς αυτό αϖοφασίζει το οικείο Υϖηρεσιακό Συµβούλιο εντός αϖοκλειστικής ϖροθεσµίας δύο µηνών αϖό την υϖοβολή της σχετικής αίτησης. ια) Κατά τα λοιϖά εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις του ϖροσωϖικού µε σχέση Ι ΑΧ, όϖως εκάστοτε ισχύουν. 4. α) Για την ϖρόσληψη µονίµου τακτικού ϖροσωϖικού της κατηγορίας ΠΕ, το οϖοίο έχει αυξηµένα τυϖικά και ουσιαστικά 4

5 ϖροσόντα, εφαρµόζεται η διαδικασία της ϖαραγράφου 1 & 2 του ϖαρόντος άρθρου. Η κατηγορία αυτή ϖεριλαµβάνει όλους τους κλάδους της κατηγορίας υϖαλλήλων ΠΕ και καλύϖτει ϖάγιες ειδικές ανάγκες των υϖηρεσιών του ηµοσίου κατά την έννοια του Π 410/1988. Με τη σχετική ϖροκήρυξη ϖρόσληψης καθορίζονται τα ϖρόσθετα τυϖικά και ουσιαστικά ϖροσόντα, αναλόγως της υϖηρεσίας στην οϖοία το ϖροσωϖικό αυτό ϖροσλαµβάνεται και διασφαλίζεται η αϖοδεδειγµένη συνδροµή τους. β) Για το ϖροσωϖικό αυτό ισχύει η βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του Ειδικού Εϖιστηµονικού Προσωϖικού µε σχέση Ι ΑΧ, ϖου ϖροβλέϖεται αϖό τα εδάφια α, β, γ και δ της ϖαραγράφου 3 του ϖαρόντος άρθρου. Οι αϖοδοχές τους, καθώς και τα κάθε είδους εϖιδόµατα είναι ίδιες µε εκείνες του Ειδικού Εϖιστηµονικού Προσωϖικού µε σχέση Ι ΑΧ και αναϖροσαρµόζονται σε ϖλήρη αντιστοιχία. Οι διατάξεις των εδαφίων η και θ της ϖροηγουµένης ϖαραγράφου εφαρµόζονται και για το ϖροσωϖικό της κατηγορίας αυτής. γ) Το ϖροσωϖικό αυτό ασκεί καθήκοντα συναφή ϖρος το γνωστικό αντικείµενο για το οϖοίο ϖροσελήφθη, βάσει της σχετικής ϖροκήρυξης. Εϖιϖλέον, στο ϖροσωϖικό αυτό δύνανται να ανατίθενται κατά ϖροτεραιότητα καθήκοντα ϖαραγωγής και σύνταξης νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, αυξηµένων αϖαιτήσεων διοικητικού έργου καθώς και κάθε είδος καθήκοντα ϖου συνάδουν µε τα αυξηµένα τυϖικά και ουσιαστικά ϖροσόντα τους. Αϖαγορεύεται η ανάθεση στο ϖροσωϖικό αυτό καθηκόντων της κατηγορίας Ε ή ΤΕ. δ) Το ϖροσωϖικό αυτό αναφέρεται αϖευθείας στους ιευθυντές των ιευθύνσεων ϖου τοϖοθετείται. Για τη διάθεση του ϖροσωϖικού αυτού στα ϖολιτικά γραφεία µελών της Κυβέρνησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Εϖιστηµονικού Προσωϖικού µε σχέση Ι ΑΧ. ε) Κατά τα λοιϖά, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις ϖερί δηµοσιοϋϖαλληλικού κώδικα, όϖως εκάστοτε ισχύουν. 5. α) Το υϖηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ειδικό εϖιστηµονικό ϖροσωϖικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 5

6 αορίστου χρόνου, εφόσον συµϖληρώθηκε διετία αϖό την ϖρόσληψή του, έχει το δικαίωµα εντός αϖοκλειστικής ϖροθεσµίας έξι (6) µηνών αϖό τη συµϖλήρωση της διετίας για όσους δεν συµϖλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αϖό την ϖρόσληψή τους ή εντός αϖοκλειστικής ϖροθεσµίας έξι (6) µηνών αϖό τη δηµοσίευση του νόµου αυτού για όσους συµϖλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αϖό την ϖρόσληψή τους, να εϖιλέξει, µε αίτησή του, ϖου υϖοβάλλεται στην υϖηρεσία στην οϖοία υϖηρετεί, είτε τη διατήρηση της υφιστάµενης έννοµης σχέσης του, είτε την υϖαγωγή του σε αυτοδικαίως συνιστώµενη ϖροσωϖοϖαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ µε αυξηµένα τυϖικά και ουσιαστικά ϖροσόντα. Στην δεύτερη ϖερίϖτωση η υϖαγωγή του στην κατηγορία ΠΕ µε αυξηµένα τυϖικά και ουσιαστικά ϖροσόντα γίνεται κατά τους όρους και τις ϖροϋϖοθέσεις του εδαφίου ι της ϖαρ. 3 του ϖαρόντος άρθρου. β) Στην ϖερίϖτωση ϖου το ϖροσωϖικό αυτό εϖιλέξει να διατηρήσει τη σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υϖάγεται εφεξής στις διατάξεις της ϖαρ.3 του ϖαρόντος άρθρου. Το υϖηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ϖροσωϖικό διατηρεί το ϖριν αϖό τη δηµοσίευση του νόµου αυτού µισθολογικό του καθεστώς και τις ϖάσης φύσεως αϖοδοχές και τα εϖιδόµατά του, εφόσον το σύνολο αυτών υϖερβαίνουν τις αϖοδοχές και τα εϖιδόµατα ϖου ϖροβλέϖονται αϖό τις διατάξεις του νόµου αυτού. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, υϖάγεται κατά τα ως άνω στο µισθολογικό καθεστώς του νόµου αυτού. γ) Στην ϖερίϖτωση ϖου το ϖροσωϖικό αυτό εϖιλέξει κατά τα ως άνω και υϖαχθεί στην κατηγορία ΠΕ αυξηµένων τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων υϖάγεται εφεξής για κάθε νόµιµη συνέϖεια στις διατάξεις της ϖαρ.4 του ϖαρόντος άρθρου. Τυχόν διαφορά αϖοδοχών διατηρείται εϖ ωφελεία του ενδιαφερόµενου. 6. Η ισχύς του ϖαρόντος άρθρου αρχίζει αϖό τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 6

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα