ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ (σε ηλεκτρονική μορφή) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χημικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ. Νομαρχιακού επιπέδου ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (σε ηλεκτρονική μορφή) Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Τσόχα Ως Πίνακας Αποδεκτών TELEFAX : Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Χρ. Τσιτσιμπίκου,MSc, PhD,ERT Νικόλαος Σπετσέρης, PhD Τηλέφωνο : , C:\NIKOSpetseris\ΕΜΧΠ\Site Φάκελος Αρχειοθέτησης: Εγκύκλιοι No 3 ΘΕΜΑ : Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων Σχετικά: 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3. Απόφ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β /2002) 4. Απόφ. Α.Χ.Σ. 270/2005 (ΦΕΚ 100/Β /2006) 5. Απόφ. ΑΧΣ 381/2005, ΦΕΚ 539/Β / ΚΥΑ /2663 (ΦΕΚ 1410/Β /2010) 7. Εγκύκλιος της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ με Α.Π /1289/ , 8. Εγκύκλιος της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ με Α.Π /2242/ Εγκύκλιος της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ με Α.Π /3219/ Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών 7-9, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 1. Κατ εφαρμογή του άρθρου 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ για την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» και του άρθρο 17 της Αποφ. ΑΧΣ 265/02 (ΦΕΚ 1214/Β/02) περί «ταξινόμησης, συσκευασίας & επισήμανσης επικινδύνων παρασκευασμάτων», η οποία εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία ως προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ, η Δ/νση Περιβάλλοντος του ΓΧΚ είναι η αρμόδια Εθνική Αρχή για την συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ /2663 (ΦΕΚ 1410/Β /2010). Οι πληροφορίες αναφέρονται σε μείγματα που διατίθενται στην αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία ή λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Στις πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η χημική σύνθεση των μειγμάτων. Οι πληροφορίες για τη χημική σύνθεση των μειγμάτων είναι κατ ελάχιστο αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 453/2010, ο οποίος τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) 1907/2006. Υπάρχει η Σελίδα 1/12

2 δυνατότητα παροχής εύρους συγκέντρωσης για το/τα συστατικό/ά ενός μείγματος. Στην περίπτωση αυτή, το παρεχόμενο εύρος συγκέντρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει την ταξινόμηση του μείγματος και πρέπει να ακολουθεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ. 2. Η Δ/νση Περιβάλλοντος σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει αναλάβει από το 1997 την κατάρτιση του «Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων» με σκοπό αφενός να καταγράψει τα χημικά προϊόντα που παράγονται, εισάγονται και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αφετέρου να παρέχει τις πληροφορίες για την κάλυψη της ιατρικής ζήτησης με τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων σε επείγουσες καταστάσεις από το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Έχουν εκδοθεί κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιοι (σχετικά 7-9). Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΕΜΧΠ τυγχάνουν χειρισμού εμπιστευτικών δεδομένων. Στην περίπτωση που κατά την καταχώριση ενός προϊόντος στο ΕΜΧΠ, ο καταχωρίζων επιλέγει να δηλώσει την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος του, έχει τη δυνατότητα να συνάψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με τη Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ. 3. Υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ έχουν όσοι παράγουν, εισάγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα (για παράδειγμα χρώματα, στεγανωτικά, κόλλες, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, καύσιμα και πρόσθετα καυσίμων, μελάνια, λιπάσματα κλπ) που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων (όπως εύφλεκτα, οξειδωτικά κλπ), είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία (όπως επιβλαβή, τοξικά, καρκινογόνα, ευαισθητοποιητικά αναπνευστικού κλπ). 4. Σε περίπτωση αλλαγής της χημικής σύνθεσης ή/ και της ταξινόμησης ενός προϊόντος χωρίς την αλλαγή εμπορικής ονομασίας, το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στο ΕΜΧΠ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής μόνο της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος. Δεν διαγράφονται εγγραφές καταχωρημένων προϊόντων στο ΕΜΧΠ. 5. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης όσων μειγμάτων ταξινομούνται μόνον λόγω της επικινδυνότητας για το περιβάλλον, καθώς και των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν με εμπορική ονομασία προϊόντος, ανεξαρτήτου ταξινόμησης. Για τα ανωτέρω η καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί προαιρετικά. 6. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταχώρισης στο ΕΜΧΠ τα προϊόντα που έχουν ήδη λάβει αριθμό καταχώρησης από τη Δ/νση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ, για τα οποία οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή διαθέτες τους θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (ΑΧΣ 381/2005, ΦΕΚ 539/Β /2006). 7. Υπόχρεος για την καταχώρηση στο ΕΜΧΠ είναι ο παραγωγός, εισαγωγέας ή ο διαθέτης του προϊόντος στην αγορά, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και για τυχόν συνέπειες από την παροχή μη ορθών πληροφοριών. Η καταχώριση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τεθεί το προϊόν στην αγορά. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης. Για προϊόντα, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΧΠ και έχουν υποχρέωση καταχώρισης επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20β της Αποφ. ΑΧΣ 270/05 (ΦΕΚ 100/Β/06) και του άρθρου 2 της ΚΥΑ /2663 (ΦΕΚ 1410/Β/2010). 8. Για την καταχώριση ενός προϊόντος στο ΕΜΧΠ χρησιμοποιείται λογισμικό που διατίθεται μαζί με λεπτομερείς οδηγίες καταχώρισης στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ (http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=283&txt=y&show_sub=1 ). Σελίδα 2/12

3 9. Το προϊόν μετά την επιτυχή καταχώρησή του στο ΕΜΧΠ λαμβάνει έναν αριθμό ταυτοποίησης (product identification number), ο οποίος χρησιμεύει για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά στο συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ή ταξινόμησης). Ο αριθός αυτός δεν αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος και δε συνιστά έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος. Με εκτίμηση, Οι εισηγητές Η προϊσταμένη του Τμήματος Β Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Χρ. Τσιτσμπίκου, MSc,PhD,ERT Δρ Αγλαϊα Κουτσοδήμου Δρ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΙΗΛ N. Σπετσέρης, PhD ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δ/νση Οικονομικών Ροών, Τμήμα Εξαγωγών, Fax : Γενική Δ/νση Τελωνείων, Fax : η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών, Fax : η Δ/νση Τελωνειακών Eλέγχων, Fax : η Δασμολογική Δ/νση, Fax : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα Τηλ.: Τηλ/πο: ΕΟΦ Λεωφ. Μεσογείων 284, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελανιών Λεωφόρος Λαγουμιτζή 23, Καλλιθέα Τηλ.: Τηλ/πο: Ε.ΣΥ.Φ. (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) Πατησίων 53, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) Ξενοφώντος 5, Αθήνα Σελίδα 3/12

4 Τηλ.: Τηλ/πο: Σ.Ε.Β.Α.Σ. (Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων) Βερβαίνων 16, Αθήνα Τηλ.: , Τηλ/πο: ΠΑ.ΣY.Β.Α.Χ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνών Απορρυπαντικών και Χημικών Προϊόντων) Λεωφ. Καραμανλή 25, Αχαρνές Τηλ.: , Τηλ/πο: Σ.Ε.Χ.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών) Λεωφόρος Λαγουμιτζή 23, Καλλιθέα Τηλ.: Τηλ/πο: Σ.Β.Β.Ε. (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τηλ/πο: Σ.Π.Ε.Λ. (Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων) Κολοκοτρώνη 15 Α 3 ος Όροφος, Αθήνα Τηλ. /Τηλ/πο: Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών Ζαχία 1 & Δομοκού, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Σ.Ε.Κ.Ε.Π. (Σύλλογος Ελλήνων Κατασκευαστών Εμπόρων Παιχνιδιών) Φιλιππίδου 26, Αθήνα Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρατίνου 11, Αθήνα Τηλ.: , Τηλ/πο: O.E.T.E. (Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος) Καραΐσκου82, Πειραιάς Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος 15 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Κηφισιά Τηλ.: , Σελίδα 4/12

5 Τηλ/πο: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Βας. Γεωργίου Β & Ρηγίλλης, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιΐας Ταβάκη 4Α, Θέρμη - Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τηλ/πο: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αρωμάτων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών Φιλικής εταιρείας 22 Α, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας Ροδοδαφνης 19, ΧΑΛΑΝΡΙ, Τηλ.: 210/ , FAX. 210/ ,, Τηλ/πο: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος Μιχαλακοπούλου 66, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (ΣΕΜΕΕ) Ράδου 4, Πλατεία Αττικής, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου Βας. Σοφίας 62, ΙΛΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Τηλ/πο: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βαφείων & Φινιστηρίων Τυποβαφείων Δωδεκανήσου 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: Τηλ/πο: Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Ίωνος δραγούμη 46, ΙΛΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Τηλ/πο: Σελίδα 5/12

6 27. Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος Σταύρου Περικλέους , Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) Νίκης 4, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: K.E.E.E. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) Ακαδημίας 7, Αθήνα Tηλ.: Τηλ/πο: E.B.E.A. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) Ακαδημίας 7, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: , Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Κάνιγγος 27, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Πανεπιστημίου 44, Αθήνα Τηλ.: Τηλ/πο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Λουδοβίκου 1 - Πλατεία Ρούσβελτ, Πειραιάς Τηλ.: Τηλ/πο: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς Καραΐσκου 111, Πειραιάς Τηλ.: , , Τηλ/πο: , Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς Αγ. Κωνσταντίνου 3, Πειραιάς Σελίδα 6/12

7 Τηλ.: , Τηλ/πο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τηλ/πο: , Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τηλ/πο: , Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Αργολίδας Κορίνθου 23, Άργος Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Άρτας Μ. Γραικού & Φλέμιγκ, Άρτα Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Αχαΐας Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Βοιωτίας Λ. Κουτσοπετάλλου 1, Λιβαδειά Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Γρεβενών Εμμανουήλ Παπά 7, Γρεβενά Τηλ.: Τηλ/πο: Σελίδα 7/12

8 47. Επιμελητήριο Δράμας Λ. Λαμπριανίδου 40, Δράμα Τηλ.: , 22392, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Γρ. Λαμπράκη 8, Ρόδος Τηλ.: , 22282, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Έβρου Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ευβοίας Βενιζέλου 12, Χαλκίδα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ευρυτανíας Νικολάου Τσιαμπούλα 5, Καρπενήσι Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ζακύνθου Αντ. Μακρή 2, Μικρό Διοικητήριο, Ζάκυνθος Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ηλεíας 28 ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων, Πύργος Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ημαθíας Κεντρικής 3, Βέροια Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ηρακλείου Κορωναίου 9, Τ.Θ. 1154, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Κυρά Βασιλικής 13 (1 ος ορ.), Ηγουμενίτσα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ιωαννίνων Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τηλ.: , 22387, 2238 Τηλ/πο: Σελίδα 8/12

9 58. Επιμελητήριο Καβάλας Ομονοίας 50 Α, Καβάλα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Καρδίτσας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Καρδίτσα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Καστοριάς Μητροπόλεως 60, Καστοριά Τηλ.: , (Πρ), (Δ/ντή) Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κέρκυρας Καποδιστρίου & Αριστοτέλους 2, Κέρκυρα Τηλ.: , 39814, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κεφαληνίας & Ιθάκης Διαδόχου Κων/νου 50 Λιθόστρωτο, Αργοστόλι Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κιλκίς Γ. Καπέτα 11, Κιλκίς Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κοζάνης Ι. Φαρμάκη 2, Κοζάνη Τηλ.: , 26839, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κορινθίας Ερμού 2, Κόρινθος Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Κυκλάδων Κωνσταντινουπόλεως 1, Σύρος Τηλ.: , 80246, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Λακωνίας Ξανθάκη, Γύθειο Λακωνίας Τηλ.: Τηλ/πο: Σελίδα 9/12

10 68. Επιμελητήριο Λάρισας Παπακυριαζή 44, Λάρισα Τ.Θ Λάρισα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Λασιθίου Ι. Κουνδούρου 17, Αγ. Νικόλαος Κρήτης Τηλ.: , 27140, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη Τηλ.: , 28564, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Λευκάδος Δ. Μακρή 5, Λευκάδα Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Μαγνησίας Δημητριάδος 176, Βόλος Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Μεσσηνίας Αριστομένους & Χρ. Κουμάντου 6, Καλαμάτα Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Ξάνθης Βασ. Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη Τηλ.: , 22533, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Πέλλας Πέρδικα 15, Έδεσσα Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Πιερίας Γ. Ολυμπίου 1 Πλ. Ελευθερίας, Κατερίνη Τηλ.: , 24311, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Πρεβέζης Δωδώνης 47, Πρέβεζα Τηλ.: Τηλ/πο: Σελίδα 10/12

11 78. Επιμελητήριο Ρεθύμνης Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο Τηλ.: Τηλ/πο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Βασιλέως Γεωργίου 2β, Κομοτηνή Τηλ.: , Τηλ/πο: Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης Καβείρων 12, Κομοτηνή Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Σάμου Κουντουριώτη 19, Σάμος Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες Τηλ.: , 55994, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Τρικάλων Βενιζέλου 1, Τρίκαλα Τηλ.: , 24989, Τηλ/πο: Επιμελητήριο Φθιώτιδας Όθωνος 3, Λαμία Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Φλώρινας Μεγαρόβου 19, Φλώρινα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Φωκίδας Γιδιγιάννου 3, Άμφισσα Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Χαλκιδικής Νικηφόρου Φωκά 3, Πολύγυρος Τηλ.: Τηλ/πο: Επιμελητήριο Χανίων Σελίδα 11/12

12 Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά Κρήτης Τηλ.: , Τηλ/πο: Επιμελητήριο Χίου Φιλίππου Αργέντη 8, Χίος Τηλ.: Τηλ/πο: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Δέρματος Fax : Σελίδα 12/12

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1/13. Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα Τηλ : 210 64 79 450/287 Fax : 210 64 66 917 e-mail : environment@gcsl.gr Πληροφορίες : Δανιήλ Δήμητρα - Φούφα Ελένη

1/13. Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα Τηλ : 210 64 79 450/287 Fax : 210 64 66 917 e-mail : environment@gcsl.gr Πληροφορίες : Δανιήλ Δήμητρα - Φούφα Ελένη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. : 30/004/1638/6.7.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3011824/1943 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-08/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 01 /2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 04 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. www.acci.gr. www.acsmi.gr. www.eea.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. www.acci.gr. www.acsmi.gr. www.eea.gr 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση: Ακαδημίας 7 10671 ΑΘΗΝΑ Tηλ: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr Σελ.1 / 20 www.acci.gr Πρόεδρος: Κων/νος Μίχαλος Α'Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002330946 2014-10-09

14PROC002330946 2014-10-09 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.08 10:09:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΕΑΟΠ-ΒΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505637 2014-12-24

14PROC002505637 2014-12-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 12:31:50 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002346104 2014-10-17

14PROC002346104 2014-10-17 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.17 09:03:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΘΟΠ-3ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59) ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 7, Τ.Κ.10671, Αθήνα Τηλ: 210 3604815-9,3602411-9 Fax: 210 3616464, e-mail: info@acci.gr http://www.acci.gr Πρόεδρος: Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αριθ. 09/2014

Διακήρυξη υπ αριθ. 09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧII: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧII: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧII: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας Χρήστη- ΕΡΜΗ

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας Χρήστη- ΕΡΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 10-Μαίου - 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΑΠ/Φ.19.7/1658 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα