ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 B. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 5 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 KATAΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ) 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΣΘΏΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΏΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΏΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 38 2

3 4.18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 66 3

4 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Α. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕ για την χρήση 01/01/ /12/2009 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της χρήσεως της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανόμενες ως σύνολο. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση εκλαμβανόμενες ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Πειραιάς, 30/04/2010 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α.Δ.Τ. Σ O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Π

5 B. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, 5

6 τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 02/06/2010 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Αραμπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 Γ. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Προς τους Μετόχους της «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κύριοι μέτοχοι, Με την λήξη του διαχειριστικού έτους 2009 (περίοδος 01/01/ /12/2009) θέτουμε υπ όψιν σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2009, στον οποίο απεικονίζεται η κατά την ημέρα αυτή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου. Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2009 ήταν σε επίπεδο εταιρείας κερδοφόρο κατά ,94 έναντι κερδών ,54 της χρήσης Μετά φόρων το αποτέλεσμα στο 2009 ήταν κέρδη ,89 έναντι κερδών ,25 της χρήσης Τα αποτελέσματα χρήσης σε επίπεδο ομίλου για την χρήση 2009 ήταν προ φόρων κέρδη ,55 και μετά φόρων κέρδη ,51 ενώ για το 2008 τα αντίστοιχα ποσά ήταν κέρδη ,48 και κέρδη ,19. Η μεγάλη άνοδος των κερδών σε επίπεδο ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αρνητική υπεραξία ποσού ,12 που προέκυψε από την εξαγορά σε ποσοστό 100% της Εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ» αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε την Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2009 παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των ,01 έναντι ,52 που ήταν το Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών για το 2009 ανήλθε στο ποσό των ,38 έναντι ,52 που ήταν την χρήση 2008.Η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου οφείλεται στο ότι στα αποτελέσματα χρήσης 2009 συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα χρήσης της θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με κύκλο εργασιών ποσό ,52. Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για το 2009 ανήλθε στο ποσό των ,43 έναντι ποσού ,19 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 18% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι συνολικές δαπάνες σε επίπεδο ομίλου για το 2009 ανήλθαν σε ποσό ,54 έναντι ποσού ,19, αύξηση η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι στην χρήση 2009 συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Η μεγαλύτερη κερδοφορία η οποία συντελέστηκε σε επίπεδο εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς επίσης και στην αύξηση των λοιπών εσόδων. Σημαντικά επίσης ήταν και τα χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία αφορούν στην είσπραξη μερίσματος ποσού ,00 από την θυγατρική εταιρεία «ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».Η επίδραση της αύξησης των εσόδων ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των δαπανών με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 7

8 ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού σε επίπεδο εταιρίας ανήλθε την 31/12/2009 σε ,66 έναντι ,53 της προηγούμενης χρήσης 2008, αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ,12 (στο ,74) και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ,54 (στο ,79). Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στο σύνολο του Ενεργητικού κατά το 2009 οφείλεται στην αγορά κατά 100% της θυγατρικής εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ».Το τίμημα της αγοράς ανήλθε στο ποσό των ,00. Σε επίπεδο ομίλου τα αντίστοιχα στοιχεία κατά την 31/12/2009 έχουν ως εξής: σύνολο ενεργητικού ,12 αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ,75 και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ,37,ενώ κατά την το σύνολο του ενεργητικού ήταν ποσό ,94 αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά στοιχεία ποσού ,36 και σε κυκλοφοριακά στοιχεία ποσό ,58.Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην προσθήκη των στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ». Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επίπεδο εταιρίας ανέρχονται την 31/12/2009 σε ,99, ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε ,48 έναντι ,32 και ,91 αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και η αντίστοιχη μείωση των βραχυπρόθεσμων οφείλεται στην τροποποίηση του αρχικού συμβολαίου η οποία αφορά το επί πιστώσει τίμημα αγοράς της θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η εξόφληση του υπολοιπόμενου τιμήματος ποσού 5,1 εκ. θα γίνει σε μια δόση στις με καταχώρηση του συνολικού ποσού στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ενώ την ποσό 1,7 εκ. είχε καταχωρηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε επίπεδο ομίλου κατά την 31/12/2009 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε ,30 ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε ,07. Τα αντίστοιχα ποσά για το 2008 ήταν ,68 και ποσό ,02. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην προσθήκη των υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ». Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρία ανέρχεται την 31/12/2009 σε ,19 ενώ το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2008 ήταν ,30.Η αύξηση αυτή οφείλεται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,00 και σε έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,00 η οποία πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2009.Οφείλεται επίσης στην κερδοφορία της χρήσης 2009 κατά ποσό ,89. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου για το 2009 ανήλθε στο ποσό των ,75 ενώ το 2008 σε ποσό ,24 αύξηση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην θετική διαφορά που προέκυψε από την ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ» καθώς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της μητρικής εταιρείας όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Κατωτέρω παρουσιάζονται σημαντικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση επιμέρους οικονομικών στοιχείων κατά την 31/12/2009 σε επίπεδο ομίλου και εταιρίας: 8

9 Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2008 Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 65,5% 7,1% 14,7% 3,5% ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2008 Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 119,7% 113,4% 75,9% 60% ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 31/12/ /12/2008 Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία Δανειακές Υποχρεώσεις/ Ίδια Κεφάλαια 100% 27,5% 54,3% 51% ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2009 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Π. 24 Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας έχουν ως εξής: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ Έσοδα από υπηρεσίες ,53 1, ,58 Λοιπά παρεπόμενα έσοδα 0,00 Πωλήσεις αποθεμάτων 620,28 620,28 Αγορές υπηρεσιών ,71 2, ,81 Αγορές αποθεμάτων , ,60 Απαιτήσεις (υπόλοιπο 31/12/2009) , ,07 Υποχρεώσεις (υπόλοιπο 31/12/2009) , ,96 Σύνολο , , ,34 Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας πρός την θυγατρική έχουν απαλειφθεί σε επίπεδο του Ομίλου. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα και επομένως ούτε εμπράγματα βάρη. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η εταιρεία την 31/12/2009 δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Αναφορικά με την εξαγορά της θυγατρικής «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.» που πραγματοποιήθηκε την 21 η Δεκεμβρίου 2009, αν και η συγκεκριμένη εξαγοραζόμενη εταιρεία τελούσε υπό κοινό έλεγχο και οι συνένωση οικονομικών οντοτήτων τελούσες υπό κοινό έλεγχο είναι εκτός του σκοπού του ΔΠΧΠ 3, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη 9

10 καθοδήγηση από τα ΔΠΧΠ, η Εταιρεία κατά την κρίση της χρησιμοποίησε την μέθοδο αγοράς που ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3. Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας την ως άνω μέθοδο, προχώρησε σε διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζόμενης εταιρείας, καθώς και στον επιμερισμό του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) βασιζόμενη σε σχετική μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή (Deloitte Βusiness Solution SA). Από την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς αναγνωρίστηκε αρνητική υπεραξία ,12 η οποία εμφανίζεται στα Αποτελέσματα 2009 σε ξεχωριστό κονδύλι ως «Προκύπτουσα Υπεραξία εξαγοράς θυγατρικών». To τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε ,00, το οποίο ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στους μετόχους της πωλήτριας εταιρείας κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με λήψη τραπεζικού βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους ,00. Η κατανομή του κόστους αγοράς στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εξαγορασμένης εταιρείας, καθώς και η αρνητική υπεραξία που προέκυψε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς έχει ως εξής: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λογιστικές Αξίες κατά την εξαγορά Εύλογες Αξίες κατά την εξαγορά Διαφορές Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,66 0,00 Αυλα περιουσιακά στοιχεία , , ,00 Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού , ,14 0,00 Αποθέματα , ,61 0,00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,87 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,96 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια , ,10 0,00 Προμηθευτές και λοιπες βραχ.υποχρεώσεις , ,15 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,77 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , ,00 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,00 Ποσοστό (%) που εξαγοράσθηκε 100% 100% Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν , , ,00 Συνολικό κόστος εξαγοράς , ,00 0,00 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν , , ,00 Υπεραξία , , ,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία την 31/12/2009 δεν κατείχε συνάλλαγμα. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Κατά το έτος 2009 ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκμεταλλεύεται η εταιρεία διατήρησε την πρωτοπορία του στο χώρο 10

11 των ενημερωτικών ραδιοφώνων πράγμα το οποίο αναμένεται και για το Θετική αναμένεται να είναι η επίδραση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών σε ενοποιημένη βάση από την αγορά των θυγατρικών εταιρειών «ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΤΕΕ». Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/00371/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εντάχθηκε σε επιδοτούμενο με ποσοστό 35% επενδυτικό πρόγραμμα του Ν. 3299/2004, που αναφέρεται στην παροχή καινοτομικών, ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και Ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας συνολικής δαπάνης ευρώ.το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και τον Μάρτιο του 2010 εισπράχθηκε το υπολοιπόμενο ποσό της επιδότησης ,00. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας μετά και από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 28/4/2009, χορήγησαν δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών της Εταιρείας πρός εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρείας μέχρι του ποσού των ,00. ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Τη 16η Δεκεμβρίου 2008, η Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Το Δεκέμβριο του 2009 η Εταιρεία, εφαρμόζοντας τη μέθοδο αγοράς που ορίζεται από το ΔΠΧΠ 3, προχώρησε σε διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» καθώς και στον επιμερισμό του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) βασιζόμενη σε σχετική μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή (Deloitte Βusiness Solution SA). Από την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς αναγνωρίστηκε αρνητική υπεραξία ,94, με αποτέλεσμα την ανάγκη επαναδιατύπωσης των οικονομικών καταστάσεων του Ως εκ τούτου οι συγκριτικές ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης και συνολικού εισοδήματος, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών αναμορφώθηκαν σε σχέση με τις αρχικώς δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 πραγματοποιήθηκε η εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού της σύμβασης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου από τη θυγατρική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ. Επιπρόσθετα το 2010 η εν λόγω θυγατρική προέβη στη σύναψη σύμβασης νέου ομολογιακού δανείου 10 εκ. με τελευταία αποπληρωμή την 30/6/2017. Το Μάρτιο του 2010 εισπράχθηκε το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης της μητρικής εταιρείας ύψους ,00 (Σημείωση 7). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18 ης Φεβρουαρίου 2010 οι Μέτοχοι της Εταιρείας DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ (συγγενής εταιρεία της θυγατρικής ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ) αποφάσισαν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,00. Η θυγατρική εταιρεία θα συμμετάσχει στην παραπάνω αύξηση με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 11

12 Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Πειραιάς, 30 Απριλίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 12

13 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιουσιακά Στοιχεία Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2007 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , , , ,56 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , , , ,28 Συμμετοχές σε θυγατρικές 9 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0, , , , ,94 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , , , ,16 Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,94 Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα ,47 0,00 0, ,86 0,00 0,00 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , , , ,36 Λοιπές απαιτήσεις , , , , , ,62 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , ,38 Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,36 Σύνολο Ενεργητικού , , , , , ,30 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , , , ,00 Άλλα αποθεματικά , , , , , ,44 Αποτελέσματα είς νέον , , , , , ,39 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα της μετόχους της μητρικής , , , , , ,05 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , , , ,05 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , , , ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , ,12 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , , , ,12 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , , , , , ,73 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , , , ,03 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , ,37 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , , , ,13 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , , , ,25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , , , ,30 13

14 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2008 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,52 Κόστος Πωληθέντων , , , ,68 Μικτό Κέρδος , , , ,84 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,17 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,68 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,00 Άλλα έξοδα , , , ,43 Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,90 Προκύπτουσα Υπεραξία από εξαγορά θυγατρικών , ,94 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά Έσοδα , , , ,04 Χρηματοοικονομικά Έξοδα , , , ,40 Κέρδη προ Φόρων , , , ,54 Φόρος εισοδήματος , , , ,29 Κέρδη μετά από φόρους , , , ,25 Ιδιοκτήτες Μητρικής , , , ,25 Δικαιώματα της μειοψηφίας 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Kέρδη/Ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους , , , ,25 Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε : Ιδιοκτήτες Μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,25 0,00 0,00 Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή , , , , , , , , , , , , , , , , ,5049 1,4175 1,0159 0,

15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Tακτικό Αποθεματικό Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,78 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,27 Εκδοσθείσες μετοχές , ,00 Διανομή Κερδών με την ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,16 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου , , , ,27 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,05 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,25 Προκύπτουσα υπεραξία από εξαγορά θυγατρικών , ,94 Διανομή Κερδών με την ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,90 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0, , , ,19 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου ,00 0, , , ,24 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,39 Προκύπτουσα υπεραξία από εξαγορά θυγατρικών , ,12 Εκδοθείσες μετοχές , , ,00 Διανομή Κερδών με την ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,71 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου , , , , ,51 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , , ,75 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Tακτικό Αποθεματικό Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,78 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,27 Εκδοθείσες μετοχές , ,00 Διανομή Κερδών με τη ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,16 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος / ζημιά Περιόδου , , , ,27 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,05 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,25 Διανομή Κερδών με τη ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,90 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος / ζημιά Περιόδου 0, , , ,25 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου ,00 0, , , ,30 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 1/1-31/12/ , ,89 Εκδοθείσες μετοχές , , ,00 Διανομή Κερδών με τη ΓΣ της τρέχουσας χρήσης 30/6/ , ,71 0,00 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος / ζημιά Περιόδου , , , , ,89 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου , , , , ,19 15

16 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Εταιρείας) Με την έμμεση μέθοδο Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Αποτελέσματα πρo φόρων , ,54 Πλέον/(μείον) προσαρμογές για : Αποσβέσεις , ,48 Προβλέψεις , ,08 Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,84) 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,40 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.047,01) (8.311,04) Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές , ,92 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων ( ,86) 0,00 Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων ( ,73) ,41 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην δανειακών) , ,17 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες ( ,04) ,04 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (45.589,62) ( ,68) Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 ( ,52) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,66) ,84 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ( ,00) ( ,00) Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (24.903,80) ( ,67) Τόκοι εισπραχθέντες 1.047, ,04 Μερίσματα εισπραχθέντα ,00 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,79) ( ,63) Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Προιόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια , ,65 Εξοφλήσεις δανείων ( ,27) ( ,72) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,88 (49.766,07) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,57) ( ,86) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,52 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ομίλου) Με την έμμεση μέθοδο Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Αποτελέσματα πρo φόρων , ,48 Πλέον/(μείον) προσαρμογές για : Αποσβέσεις , ,48 Προβλέψεις , ,08 Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,12) ( ,94) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,40 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.047,01) (8.311,04) Ζημιές/ (Κέρδη) από εκποίηση-καταστροφή παγίων 320,16 0,00 Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές ( ,38) ( ,02) 16

17 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων ( ,86) 0,00 Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων ( ,07) ,41 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην δανειακών) , ,17 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,04 Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (91.731,22) ( ,68) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,90) ( ,52) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,84 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών εταιρειών ( ,00) ( ,00) Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (32.649,60) ( ,67) Τόκοι εισπραχθέντες 1.047, ,04 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,59) ( ,63) Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Προιόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια , ,65 Εξοφλήσεις δανείων ( ,92) ( ,72) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,23 (49.766,07) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,67) ( ,86) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2009 & 31/12/ , ,24 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,76 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Η έδρα της βρίσκεται στη Ελλάδα και διεύθυνση της είναι επί της Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Ν.Φάληρο-Πειραιάς, Τ.Κ Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες επαναδιατυπωμένες καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30/04/ Αντικείμενο δραστηριότητας Η εταιρεία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΙ 100,3» και του διαδικτυακού τόπου «www.skai.gr». Η θυγατρική της ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ως κύριο αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού «RED 96,3» ενώ η θυγατρική της ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη λειτουργία και εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ ΤV». H ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα και συγκεκριμένα σε εκδόσεις βιβλίων, DVDs και CDs. 3. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει προσαρμοστεί για την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας της. Η σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων της IASB. H κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την κρίση της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 18

19 3.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Ανασκόπηση Μεταβολών και τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2009 Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» Ο Όμιλος υιοθέτησε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις, το οποίο εφαρμόσθηκε αναδρομικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1 έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Το πρότυπο έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους λογαριασμούς και την παρουσίαση των στοιχείων του Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008. Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς για το σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει τα αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες. 2. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς της τομείς αλλά και για το σκοπό της μέτρησης της 19

20 αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από το διακανονισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους. Στη σημείωση 6 πραγματοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών τομέων της επιχείρησης και των ακολουθούμενων. Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.» όσον αφορά στο κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρείες και υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 28: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε συγγενείς». Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που είχαν σχηματισθεί πριν την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρείες. Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες, με βάση την εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνταν. Σύμφωνα, με το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια με καμία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί ο Όμιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζημιά από την 20

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα