ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /08/14 Αριθ. Σχεδ.: ΘΕΜΑ: «Καθορισμός παγίων δαπανών γραφικών Υπηρεσιών υπαγόμενων στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Περιφερειακών Υπηρεσιών, (Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) και Λιμενικών Αρχών) για το τελευταίο τετράμηνο έτους 2014» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35/ ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α 245/ ). β) της περίπτωσης α της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α 85/ ). γ) του Ν. 4220/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014» (Α 271/ ). δ) του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102/ ), όπως ισχύει. ε) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143/ ). στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98/ ). ζ) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194/ ). η) του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149/ ) όπως ισχύει.

2 θ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 141/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 149/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 160/ ). ι) του ΠΔ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153/ ). ια) του ΠΔ 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α 125/ ). ιβ) του ΠΔ 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α 170/ ) ιγ) της αριθμ. Πρωτ. 2/5091/0026/ απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (Β 1741/ ). ιδ) της αριθμ. Υ 48/ Απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105/ ). 2. Tην αριθ. Φακ /20157/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Οικονομικών Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Α/Α: Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ), (ΑΔΑ: ΒΘΕΜΟΠ-3ΡΦ). 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ, στον ΚΑΕ 41/140/1114 «Κατ αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη» για το οικονομικό έτος 2014 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την πρώτη (1 η ) Σεπτεμβρίου 2014 έως την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1Α. Καθορίζουμε τα πάγια μηνιαία έξοδα γραφικών Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 41/140/1114 του Προϋπολογισμού έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 29η Οκτωβρίου ως κατωτέρω: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΣΟ Α. 1 Γρ. κ. Υπουργού 175,00 2 Γρ. κ. ΓΓ 125,00 3 Γρ. Α' Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 125,00 4 Γρ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 125,00 5 Γρ. Β' Υ/ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 125,00 6 ΓΕΛΣ 125,00 7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50,00

3 8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50,00 9 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 50,00 10 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 45,00 11 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΚΑ ) 50,00 12 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΚΒ ) 50,00 13 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝ. & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΚΓ ) 50,00 14 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΚΔ ) 50,00 15 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ (ΔΚΕ ) 50,00 16 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΚΣΤ ) 50,00 17 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 50,00 18 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 215,00 19 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 115,00 20 Δ/ΝΣΗ ΠΛΩΤΩΝ & ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 115,00 21 Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 115,00 22 Δ/ΝΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 145,00 23 Δ/ΝΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 85,00 24 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 185,00 25 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3ο (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 1.015,00 26 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 260,00 27 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 85,00 28 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 85,00 29 Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 65,00 30 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 380,00 31 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΩΤΩΝ-ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 155,00 32 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 250,00 33 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 160,00 34 Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 250,00 35 Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85,00 36 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85,00 37 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 85,00 38 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 85,00 39 Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 85,00 40 Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 85,00 41 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 85,00 42 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,00 43 Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 115,00 44 Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ 515,00 45 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 85,00 46 Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 65,00 47 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 65,00 48 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 175,00 49 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 75,00 50 Δ/ΝΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 85,00 51 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 85,00 52 ΣΔΣΛ 65,00 53 ΣΔΥΛΣ 65,00

4 54 ΣΧΟΛΗ Λ/Φ 65,00 55 ΜΥΑ 55,00 56 ΚΕΦ 95,00 57 ΕΒ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 95,00 58 ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 55,00 59 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 55,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 65,00 61 ΑΣΝΑ 65,00 62 ΥΔΕ/ΥΝΑ 175,00 63 ΓΡ. ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 75,00 64 ΓΡ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 215,00 65 ΕΛΥΔΝΑ 65,00 66 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 115,00 67 Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 85,00 68 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 115,00 69 Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 85,00 70 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 85,00 71 Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 85,00 72 Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 85,00 73 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 74 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 75 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 76 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 9.110,00 Β. 1 1η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τον ΠΕΙΡΑΙΑ) 155,00 2 Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1.115,00 3 Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 275,00 4 Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 295,00 5 Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 275,00 6 Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 515,00 7 Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 195,00 8 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΙΣΘΜΙΑ) 155,00 9 Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ 155,00 10 Λ/Χ ΣΠΕΤΣΩΝ 115,00 11 Λ/Χ ΥΔΡΑΣ 115,00 12 Λ/Χ ΠΟΡΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.520,00 Γ. 1 2η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΚΑΒΑΛΑ) 155,00 2 Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 765,00 3 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 145,00 4 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 115,00 5 Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 275,00 6 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 195,00 7 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ) 115,00 8 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ) 115,00

5 9 Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.035,00 Δ. 1 3η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 155,00 2 Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 315,00 3 Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 305,00 4 Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 225,00 5 Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 155,00 6 Λ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 115,00 7 Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 155,00 8 Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 195,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.620,00 Ε. 1 4η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα το ΒΟΛΟ) 155,00 2 Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ 345,00 3 Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 275,00 4 Δ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ) 115,00 5 Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 175,00 6 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ) 115,00 7 Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ 155,00 8 Λ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 115,00 9 Λ/Χ ΚΥΜΗΣ 115,00 10 Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 115,00 11 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΣΚΟΠΕΛΟΣ) 115,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.795,00 ΣΤ. 1 5η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΠΑΤΡΑ) 155,00 2 Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 515,00 3 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 115,00 4 Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 275,00 5 Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 155,00 6 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ) 115,00 7 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΡΜΙΟΝΗ) 115,00 8 Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 165,00 9 Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ 195,00 10 Λ/Χ ΠΥΛΟΥ 155,00 11 Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 155,00 12 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΚΥΛΛΗΝΗ) 155,00 13 Λ/Χ ΙΤΕΑΣ 115,00 14 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ (ΑΝΤΙΚΥΡΑ) 115,00 15 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ) 115,00 16 Λ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 115,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.730,00 Ζ. 1 6η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΣΥΡΟ) 155,00 2 Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 225,00 3 Λ/Χ ΠΑΡΟΥ 195,00 4 Λ/Χ ΝΑΞΟΥ 155,00

6 5 Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 155,00 6 Λ/Χ ΜΗΛΟΥ 115,00 7 Λ/Χ ΘΗΡΑΣ 195,00 8 Λ/Χ ΙΟΥ 115,00 9 Λ/Χ ΤΗΝΟΥ 115,00 10 Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.580,00 Η. 1 7η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα το ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 155,00 2 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 275,00 3 Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 275,00 4 Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 155,00 5 Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 155,00 6 Λ/Χ ΣΗΤΕΙΑΣ 115,00 7 Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 115,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.245,00 Θ. 1 8η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΡΟΔΟ) 155,00 2 Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ 345,00 3 Λ/Χ ΚΩ 155,00 4 Λ/Χ ΠΑΤΜΟΥ 115,00 5 Λ/Χ ΛΕΡΟΥ 155,00 6 Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 155,00 7 Λ/Χ ΣΥΜΗΣ 115,00 8 Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.350,00 Ι. 1 9η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 155,00 2 Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 475,00 3 Κ.Λ. ΧΙΟΥ 335,00 4 Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 375,00 5 Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.495,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 χ 2 μήνες ,00 Β. Καθορίζουμε τα πάγια μηνιαία έξοδα γραφικών Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 41/140/1114 του Προϋπολογισμού έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από την 30η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 ως κατωτέρω: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΣΟ Α. 1 Γρ. κ. Υπουργού 175,00 2 Γρ. κ. ΓΓ 125,00 3 Γρ. Α' Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 125,00 4 Γρ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 125,00 5 Γρ. Β' Υ/ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 125,00

7 6 ΓΕΛΣ 125,00 7 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 125,00 8 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 45,00 9 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ΔΚΑ ) 50,00 10 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΔΚΒ ) 50,00 11 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ (ΔΚΓ ) 50,00 12 Γρ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΔΚΔ ) 50,00 13 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50,00 14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 175,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 75,00 16 ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 55,00 17 ΓΡ. ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 75,00 18 Δ/ΝΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 85,00 19 ΓΡ. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 85,00 20 ΓΡ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 215,00 21 ΥΔΕ/ΥΝΑ 175,00 22 ΕΛΥΔΝΑ 65,00 23 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 800,00 24 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 115,00 25 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,00 26 Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 85,00 27 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 85,00 28 Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 250,00 29 Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 85,00 30 Δ/ΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 85,00 31 Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 200,00 32 ΑΣΝΑ 65,00 33 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 85,00 34 Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 85,00 35 Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 85,00 36 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,00 37 Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 85,00 38 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 85,00 39 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 115,00 40 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 115,00 41 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 185,00 42 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΤΜΗΜΑ Δ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) 1.015,00 43 Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 260,00 44 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 380,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 85,00 46 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 85,00 47 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 85,00 48 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 55,00 49 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 55,00 50 ΕΒ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 95,00 51 ΣΔΣΛΣ 65,00 52 ΣΔΥΛΣ 65,00

8 53 ΣΧΟΛΗ Λ/Φ 65,00 54 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 65,00 55 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 250,00 56 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 250,00 57 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 250,00 58 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 59 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 60 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 61 ΠΑΘ/ΛΣ ,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 8.720,00 Β. 1η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τον ΠΕΙΡΑΙΑ) 155,00 1 Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1.115,00 2 Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 275,00 3 Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 295,00 4 Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 275,00 5 Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 515,00 6 Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 195,00 7 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΙΣΘΜΙΑ) 155,00 8 Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ 155,00 9 Λ/Χ ΣΠΕΤΣΩΝ 115,00 10 Λ/Χ ΥΔΡΑΣ 115,00 11 Λ/Χ ΠΟΡΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.520,00 Γ. 2η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΚΑΒΑΛΑ) 155,00 1 Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 765,00 2 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 145,00 3 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 115,00 4 Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 275,00 5 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 195,00 6 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ) 115,00 7 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ) 115,00 8 Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.035,00 Δ. 3η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 155,00 1 Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 315,00 2 Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 305,00 3 Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 225,00 4 Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 155,00 5 Λ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 115,00 6 Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 155,00 7 Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 195,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.620,00 Ε. 4η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα το ΒΟΛΟ) 155,00 1 Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ 345,00

9 2 Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 275,00 3 Δ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ) 115,00 4 Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 175,00 5 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ) 115,00 6 Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ 155,00 7 Λ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 115,00 8 Λ/Χ ΚΥΜΗΣ 115,00 9 Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 115,00 10 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΣΚΟΠΕΛΟΣ) 115,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.795,00 ΣΤ. 5η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα την ΠΑΤΡΑ) 155,00 1 Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 515,00 2 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 115,00 3 Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 275,00 4 Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 155,00 5 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ) 115,00 6 Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΡΜΙΟΝΗ) 115,00 7 Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 165,00 8 Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ 195,00 9 Λ/Χ ΠΥΛΟΥ 155,00 10 Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 155,00 11 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΚΥΛΛΗΝΗ) 155,00 12 Λ/Χ ΙΤΕΑΣ 115,00 13 Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ (ΑΝΤΙΚΥΡΑ) 115,00 14 Γ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ) 115,00 15 Λ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 115,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.730,00 Ζ. 6η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΣΥΡΟ) 155,00 1 Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 225,00 2 Λ/Χ ΠΑΡΟΥ 195,00 3 Λ/Χ ΝΑΞΟΥ 155,00 4 Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 155,00 5 Λ/Χ ΜΗΛΟΥ 115,00 6 Λ/Χ ΘΗΡΑΣ 195,00 7 Λ/Χ ΙΟΥ 115,00 8 Λ/Χ ΤΗΝΟΥ 115,00 9 Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.580,00 Η. 7η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα το ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 155,00 1 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 275,00 2 Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 275,00 3 Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 155,00 4 Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 155,00 5 Λ/Χ ΣΗΤΕΙΑΣ 115,00 6 Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 115,00

10 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.245,00 Θ. 8η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΡΟΔΟ) 155,00 1 Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ 345,00 2 Λ/Χ ΚΩ 155,00 3 Λ/Χ ΠΑΤΜΟΥ 115,00 4 Λ/Χ ΛΕΡΟΥ 155,00 5 Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 155,00 6 Λ/Χ ΣΥΜΗΣ 115,00 7 Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.350,00 Ι. 9η ΠΕΔΙΛΣ (με έδρα τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 155,00 1 Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 475,00 2 Κ.Λ. ΧΙΟΥ 335,00 3 Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 375,00 4 Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ 155,00 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.495,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 χ 2 μήνες ,00 2.Τα ανωτέρω πάγια έξοδα γραφικών καταβάλλονται μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την πρώτη (1 η ) Σεπτεμβρίου 2014 έως την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου 2014 και δικαιολογούνται με προβλεπόμενες νόμιμες αποδείξεις ή τιμολόγια τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στο Αρχείο της Υπηρεσίας. 3. Η πληρωμή των παραπάνω κατ αποκοπή χορηγημάτων, γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο όνομα των δικαιούχων μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της ενότητας ΙΒ του άρθρου 2 της υπ αρ. 2/5091/0026/ απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β 1741/ ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ειδικότερα τα εντάλματα εκδίδονται στο όνομα: α) του Γενικού Διαχειριστή της Παγίας Προκαταβολής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις υπηρεσίες της ενότητας Α της παραγράφου 1 Α και 1 Β. β) των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις υπηρεσίες των ενοτήτων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι της παραγράφου 1 Α και 1 Β. 4. Η δαπάνη αυτή υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Ν. (4%) και ΕΛΟΑΝ (2%), που υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού. 5. Από το ποσό της παραγράφου 1 που δικαιούται κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία καλύπτονται τα έξοδα γραφικών των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.

11 6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01 η Σεπτεμβρίου του Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.- Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Χρήστος Σταϊκούρας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

12 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2014 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ: 41/140 ΚΑΕ: 1114 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πληρωμής πάγιου χορηγήματος για την προμήθεια γραφικών του/της.. για την περίοδο. έως του έτους 2014 Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Α.Φ.Μ. Ποσό πάγιου χορηγήματος Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN (προαιρετικά) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Υπογραφή δικαιούχου Βεβαίωση Θεώρηση Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω χρηματικό ποσό Αναγνωρίζεται δαπάνη ποσού. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση δαπανών γραφικών του/της (Τόπος, Ημερομηνία) (Τόπος, Ημερομηνία) Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Χ.Ε.ΔΑΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/33832/Β0041/30.06.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 8 Αυγούστου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 97 Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέ σεις, αποσπάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 22 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΡΕΣ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Α/Ξ- Υ/Ξ-Λ/Φ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3654 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτο κινήτων σε τμήματα των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 67. Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής......

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» / 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Γενική Περιγραφή υπό Προμήθεια Ειδών...3 2 Γενικοί Όροι...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α., Αριθ. Πρωτ.: 31393 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-Σ8Ρ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα