ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» / 3

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Γενική Περιγραφή υπό Προμήθεια Ειδών Γενικοί Όροι Γενικά Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού Στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου 5 3 Χρόνος Ολοκλήρωσης Παράδοση Παραλαβή Παράδοση του Εξοπλισμού Έλεγχοι και Οριστική Παραλαβή Εξοπλισμού Πίνακας Συμμόρφωσης / 3

3 Γενική Περιγραφή υπό Προμήθεια Ειδών Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε Λιμενικές Αρχές της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στην Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ), καθώς και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας έκδοσης άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Συγκεκριμένα, ο φορέας προτίθεται να προμηθευτεί τα ακόλουθα είδη: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 Έγχρωμους εκτυπωτές Laser ,00 02 Έγχρωμους εκτυπωτές πλαστικών καρτών Πλαστικές κάρτες ,00 2 Γενικοί Όροι 2. Γενικά Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος και θα διατεθεί με μέριμνα του Αναδόχου στα σημεία του Παραρτήματος Α και στο κεντρικό κτίριο του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε-Ε2, Πειραιάς). Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση CE (CE Mark). Ο έλεγχος θα γίνει κατά την φάση της παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 2.2 Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού, για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (0) έτους (2 μηνών), η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Σημειώνεται, ότι στην εγγύηση και δωρεάν συντήρηση & τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνονται οι έγχρωμοι εκτυπωτές laser και οι έγχρωμοι εκτυπωτές καρτών, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά τους ( toner, μελάνη, κάρτες, μελανοταινίες, lamination ribbons κ.λπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για το σύνολο της προμήθειας που θα του ανατεθεί, ποσοστού 5% επί της καθαρής συμβατικής τιμής, με χρόνο ισχύος κατά έξι (6) μήνες μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στη σύμβαση χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση 3 / 3

4 κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας, που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια. Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μετάβαση τεχνικών του Αναδόχου στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός (on site) ή με αποστολή του εξοπλισμού στον Ανάδοχο, με τρόπο και σε χώρο που θα υποδείξει ο Ανάδοχος στην προσφορά του. Στην δεύτερη περίπτωση, η μεταφορά θα πραγματοποιείται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων (ΔΙΓΑΚΑΛ) του φορέα. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο εξοπλισμός θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του φορέα, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του φορέα θα ενημερώνει την Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων (ΔΙΓΑΚΑΛ) για την ημερομηνία που απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός από την Υπηρεσία και την ημερομηνία που επεστράφη. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος αυτός δεν θα ξεπερνάει τις επτά (07) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση του προβλήματος δεν έχει ολοκληρωθεί σε επτά (07) ημερολογιακές ημέρες, τότε θα υπολογίζεται ο Χ.Μ.Α. (Χρόνος Μη Αποκατάστασης) ως εξής: Κόστος Μονάδας Εξοπλισμού Χ.Μ.Α. = Πλήθος Ακέραιων Εβδομάδων x 2 όπου: Πλήθος Ακέραιων Εβδομάδων: Ο αριθμός των εβδομάδων (όπου εβδομάδα = επτά πλήρεις ημερολογιακές ημέρες) κατά την διάρκεια των οποίων το πρόβλημα στην μονάδα δεν έχει αποκατασταθεί. Ο χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα παραλάβει τον εξοπλισμό για επισκευή ή την ημερομηνία που το προσωπικό του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. αποστείλει τον εξοπλισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσει ο Ανάδοχος. Κόστος Μονάδας Εξοπλισμού: Το κόστος της μονάδας εξοπλισμού, όπως φαίνεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι, στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, το κόστος για τον εξοπλισμό που θα είναι σε εγγύηση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναλώσιμα υλικά, που θα προσφερθούν επιπλέον στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας (π.χ. επιπλέον σετ εκτύπωσης για τους εκτυπωτές laser, τα lamination ribbons για τους εκτυπωτές καρτών κ.λπ.). Το κόστος για τα αναλώσιμα αυτά υλικά θα δίνεται χωριστά. Ο υπολογισμός του Χ.Μ.Α. θα πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων (ΔΙΓΑΚΑΛ) του φορέα, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη διαδικασία. Αμέσως μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, θα υπολογιστεί από την Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων (ΔΙΓΑΚΑΛ) η αναλογική έκπτωση ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, που θα έχει καταθέσει ο Ανάδοχος, σε ποσοστό που θα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Ποσοστό Έκπτωσης (%) = 00 x (Συνολικός Χ.Μ.Α.) / (Συνολική Διάρκεια Περιόδου Εγγύησης σε ώρες) 4 / 3

5 2.3 Στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου Στις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ρητή δέσμευση αποδοχής όλων των όρων του παρόντος τεύχους που αφορούν στον προσφερόμενο εξοπλισμό, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην σύμβαση. β) Η χρονική διάρκεια της περιόδου διασφάλισης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2. γ) Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. δ) Ταχυδρομική Διεύθυνση, όπου θα αποστέλλεται ο εξοπλισμός για επισκευή καθώς και ο τρόπος (π.χ. επωνυμία μεταφορικής εταιρείας και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται). ε) Πίνακες Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5. 3 Χρόνος Ολοκλήρωσης Παράδοση Παραλαβή 3. Παράδοση του Εξοπλισμού Η παράδοση του εξοπλισμού όλων των ομάδων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι και την 3 η Δεκεμβρίου 203. Τα υπό παράδοση υλικά θα είναι συσκευασμένα κατάλληλα, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής μεταφορά και αποθήκευσή τους. Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παραδοθεί αρχικώς στο κεντρικό κτίριο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε-Ε2, Πειραιάς), σε χώρους της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον 2 ο όροφο. Ο Ανάδοχος, με την αρχική παράδοση του εξοπλισμού, θα παραδώσει επιπλέον κατάλογο όλων των μονάδων εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: i. Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (ID Number). ii. Σειριακός αριθμός (Serial Number). iii. Κατασκευαστής Μοντέλο. Για την εύκολη αναγνώριση των μονάδων εξοπλισμού από το προσωπικό του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την παράδοση του εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. πινακίδια), στο σώμα κάθε μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία: i. Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης σε ακολουθία με τον κατάλογο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (ID Number). ii. Αριθμός της σύμβασης που θα υπογραφεί. iii. Ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης (το πεδίο αυτό θα είναι κενό, ώστε να συμπληρωθεί μετά την οριστική παραλαβή). iv. Ταχυδρομική Διεύθυνση, όπου θα αποστέλλεται ο εξοπλισμός για επισκευή καθώς και ο τρόπος (π.χ. επωνυμία μεταφορικής εταιρείας και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται). Μετά τους ανωτέρω ελέγχους, ο Ανάδοχος, θα αποστείλει τον εξοπλισμό που προβλέπεται για την περιφέρεια, σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 5 / 3

6 3.2 Έλεγχοι και Οριστική Παραλαβή Εξοπλισμού Η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού και υλικών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. Στη συνέχεια τα είδη θα αποσταλούν στους παραλήπτες του παραρτήματος Α με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. 4 Πίνακας Συμμόρφωσης Τρόπος Συμπλήρωσης Φυλλαδίου Συμμόρφωσης Ανάδοχου με Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: - Η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει, όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. - Μία τιμή (π.χ. αριθμητική), που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). - Η φράση «Να αναφερθεί», που σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, μία τιμή ή μία περιγραφή. - Η λέξη «Προαιρετικός/ό». Σε περίπτωση που προσφερθεί το εν λόγω αντικείμενο ή/και εργασία, θα ληφθεί θετικά υπόψη, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει: - Την ένδειξη, εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ», σε αντίθετη περίπτωση. - Μία τιμή (π.χ. αριθμητική), από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. - Μία τιμή ή μία περιγραφή, σε περίπτωση που στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ του αντίστοιχου πεδίου υπάρχει η φράση «Να αναφερθεί». Στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης 6 / 3

7 της προσφοράς. Ανάλογα, αναγράφεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από τον Φορέα (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κλπ). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Α/Α Περιγραφή Απαίτηση (Α). Έγχρωμοι Εκτυπωτές Laser Απάντηση Προμηθευτή (Β) Τεκμηρίωση - Παραπομπή (Γ). Γενικά Χαρακτηριστικά Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός που ακολουθεί αναφέρεται σε κάθε επιμέρους μονάδα.. Αριθμός μονάδων 85.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.3 Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser.4 Τύπος Εκτυπωτή Έγχρωμος.3 Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλου μικρότερο από 8 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον κατασκευαστή 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 2. Μέγιστο μέγεθος χαρτιού A4 2.2 Να διαθέτει Συρτάρι τροφοδότησης του χαρτιού χωρητικότητας 50 φύλλων 2.3 Ανάλυση (dpi) Ταχύτητα εκτύπωσης απλού χαρτιού (Α4 ασπρόμαυρη). Ταχύτητα εκτύπωσης απλού χαρτιού (Α4έγχρωμη). Ταχύτητα απόκρισης πρώτης εκτύπωσης (Α4 ασπρόμαυρο από κατάσταση ετοιμότητας) 2 σελ/λεπτό 0 σελ/λεπτό 4 sec 2.7 Μνήμη (RAM) 64 ΜΒ 2.8 Θύρα USB Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ- 928 και 437 χωρίς download 2.0 Συνιστώμενος Φόρτος Εργασίας.500 σελ / μήνα 3. Άλλα Χαρακτηριστικά Να συνοδεύεται από ένα (0) σετ εκτύπωσης (μαύρο και έγχρωμο πχ κυανό, ματζέντα και κίτρινο) Αριθμός σελίδων για το επιπλέον σετ εκτύπωσης - μαύρο Αριθμός σελίδων για το επιπλέον σετ εκτύπωσης - έγχρωμο Να υποστηρίζονται τα περισσότερα από τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και κατ ελάχιστον τα πιο διαδεδομένα (Windows XP, Vista, Win7, Mac OS, Linux κλπ). Να αναφερθούν / 3

8 Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής Να συνοδεύεται από τους οδηγούς (drivers) της σε οπτικό δίσκο. Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων για όλους τους υποστηριζόμενους τύπους σύνδεσης δεδομένων 8 / 3

9 Α/Α Περιγραφή Απαίτηση (Α) 2. Έγχρωμοι Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών Απάντηση Προμηθευτή (Β) Τεκμηρίωση - Παραπομπή (Γ). Γενικά Χαρακτηριστικά Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός που ακολουθεί αναφέρεται σε κάθε επιμέρους μονάδα.. Αριθμός μονάδων 2.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.3 Τύπος Εκτυπωτή Έγχρωμος.4 Ειδικός Τύπος.5 Διαστάσεις πλαστικών καρτών σύμφωνα με το ISO 780 : 2003 ID- (85,6mm x 53,98mm πάχους 0,76mm) 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 2. Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχόμενων πλαστικών καρτών (feeder) 2.2 Εκτιμώμενος Μηνιαίος κύκλος εργασιών Εκτυπωτής Πλαστικών Καρτών 80 κάρτες 000 κάρτες διπλής όψης μηνιαίως 2.3 Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης 2.4 Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη) διπλής όψης Δυνατότητα εκτύπωσης αρχείου μορφής PDF (Portable Document Format) στις πλαστικές κάρτες Εκτύπωση Αλφαριθμητικών χαρακτήρων με μαύρα γράμματα Έγχρωμη Εκτύπωση Φωτογραφίας στην μπροστινή όψη της Πλαστικής Κάρτας 50 κάρτες / ώρα (00 όψεις / ώρα) 2.8 Ανάλυση Εκτύπωσης 300 dpi 2.9 Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης: Ελληνικά και Αγγλικά 2.0 Δυνατότητα εισαγωγής Ribbon Lamination 2. Δυνατότητα εισαγωγής ολογράμματος 2.2 Υποστηριζόμενη Θύρα Θύρα USB 2.0 high speed ή/και LAN Ethernet 3. Άλλα Χαρακτηριστικά 3. Σετ καθαριστικών (cleaning kit) Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων για όλους τους υποστηριζόμενους τύπους σύνδεσης δεδομένων Να υποστηρίζονται τα περισσότερα από τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και κατ ελάχιστον τα πιο διαδεδομένα (Windows XP, Vista, Win7, Mac OS, Linux κλπ). Να αναφερθούν Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής Να συνοδεύεται από τους οδηγούς (drivers) της σε οπτικό δίσκο. 9 / 3

10 Α/Α Περιγραφή Απαίτηση (Α). Γενικά Χαρακτηριστικά 3. Πλαστικές Κάρτες. Αριθμός Καρτών Διαστάσεις πλαστικών καρτών σύμφωνα με το ISO 780 : 2003 ID- (85,6mm x 53,98mm πάχους 0,76mm) Προτυπωμένη μπροστινή όψη κάρτας με την ακόλουθη μορφή - στοιχεία: Απάντηση Προμηθευτή (Β) Τεκμηρίωση - Παραπομπή (Γ).3 Προτυπωμένη πίσω όψη κάρτας με την ακόλουθη μορφή - στοιχεία: Να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα (πχ. μελάνια, μελανοταινίες) που αντιστοιχούν στους Εκτυπωτές Καρτών και στο πλήθος των Καρτών (πεδίο.) Προμήθεια επαρκούς αριθμού lamination ribbons για τους Έγχρωμους Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών που αντιστοιχούν στο πλήθος των καρτών (πεδίο.). Προμήθεια επαρκούς αριθμού μελανοταινιών με το ολόγραμμα του πεδίου.8 που αντιστοιχούν στους Εκτυπωτές Καρτών και στο πλήθος των καρτών (πεδίο.) για την κάλυψη και των δύο όψεων των καρτών. Εξειδικευμένο ολόγραμμα (για το οποίο θα ενημερώνονται κατόπιν αιτήματος από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής) 0 / 3

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER» Α/Α Τάξη Υπηρεσία Τηλέφωνο Ταχυδρομική Διεύθυνση. - ΔΙΓΑΚΑΛ ΚΛΧ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛΧ ΒΟΛΟΥ ΚΛΧ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΛΧ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΛΧ ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΚΛΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΛΧ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΛΧ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΛΧ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΛΧ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΛΧ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΛΧ ΠΑΤΡΑ ΚΛΧ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΛΧ ΡΑΦΗΝΑ ΚΛΧ ΡΟΔΟΥ ΚΛΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΛΧ ΧΑΝΙΩΝ ΚΛΧ ΧΙΟΥ ΛΧ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΧ ΑΙΓΙΝΑΣ ΛΧ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΧ ΑΝΔΡΟΥ ΛΧ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΤK 850, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 & ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 6800 Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΚ 3800 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 0, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΚ ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 4600 Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ 7 0 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΚ 54 0 Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 650 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΚ 2400 Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 4900 Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΈΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ τκ 9500 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 ΤΚ 8 00 Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΤΙΟΣ (ΝΕΟΣ) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ 26 0 Ν.ΑΧΑΙΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 50, ΤΚ 850, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΚ 9009 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0 ΤΚ 8500 ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΤΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 3400 ΑΚΤΗ ΤΟΜΠΑΖΙ 2 ΤΚ 7300 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ, ΝΕΩΡΕΙΩΝ 2 ΤΚ 8200 ΧΙΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΚ Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΥ 2, ΤΚ 80 0 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΚ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΔΟΣ ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΤΚ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έγχρωμοι Εκτυπωτές laser 8 / 3

12 25. ΛΧ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΚ ΛΧ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27. ΛΧ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΤΚ 63075,ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28. ΛΧ ΙΣΘΜΙΑ ΙΘΜΙΑ ΤΚ 2000 Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29. ΛΧ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΚ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 30. ΛΧ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΚ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3. ΛΧ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟ, ΤΚ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 32. ΛΧ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ 9, ΤΚ 2800, ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33. ΛΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2, ΤΚ 2000 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 34. ΛΧ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΚ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 35. ΛΧ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 ΤΚ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36. ΛΧ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ, ΤΚ ΛΕΡΟΣ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 37. ΛΧ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ. ΓΟΛΕΜΗ 5-7 TK 300 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38. ΛΧ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 39. ΛΧ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΚ 8400 ΛΗΜΝΟΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ 40. ΛΧ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4. ΛΧ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΚ 200 Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 42. ΛΧ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΑΚΤΗ ΒΟΙΩΝ 60 ΤΚ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 43. ΛΧ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 44. ΛΧ ΠΟΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΤΚ ΛΧ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 7,ΤΚ 4800 ΟΡΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ 46. ΛΧ ΠYΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΤΚ Ν.ΜΕΣΗΝΙΑΣ 47. ΛΧ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΔΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 49 ΤΚ 7400 ΡΕΘΥΜΝΟ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 48. ΛΧ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΤΚ 8300 Ν. ΣΑΜΟΥ 49. ΛΧ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΜΜΟΥΔΑ ΣΚΙΑΘΟΥ, Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΚ ΛΧ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΤΑΠΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΚ ΛΧ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΚ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 52. ΛΧ ΣΥΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 8400 Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 53. ΛΧ ΥΔΡΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΥΔΡΑΣ ΤΚ / 3

13 54. ΥΧ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΥΧ ΑΙΓΙΟΥ ΥΧ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΥΧ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΥΧ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΥΧ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΥΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΥΧ ΙΘΑΚΗΣ ΥΧ ΙΟΥ ΥΧ ΙΤΕΑΣ ΥΧ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΥΧ ΚΥΜΗΣ ΥΧ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΧ ΜΗΛΟΥ ΥΧ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΥΧ ΠΑΤΜΟΥ ΥΧ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ ΥΧ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΥΧ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΥΧ ΣΗΤΕΙΑΣ ΥΧ ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΥΧ ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΧ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΧ ΣΥΜΗΣ ΥΧ ΤΗΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΚ ΨΑΡΩΝ 2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΚ 2500 Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΒΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΚ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 8, ΤΚ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΤΚ 205 Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΡΒΑ 29, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΚ Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ ΤΚ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΚ 8400 Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΚ ΙΤΕΑ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Θ.ΚΟΤΣΙΚΑ 0 ΤΚ 3400 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ ΤΚ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ Ν.ΑΙΤΛΩ/ΝΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΤΚ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΤΚ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΤΚ 20 6 Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΚ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑ, ΤΚ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β. ΕΥΒΟΙΚΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΚ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΚ 6000 Ν.ΠΙΕΡΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΚ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΜΗ, ΤΚ 85600, Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΙΟΝΙΩΝ 0, ΤΚ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: 85 3 / 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Ακτή Κονδύλη 26-28 κ Αιτωλικού Ταχ. Κώδικας : 185 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα