ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιβέπων: Μσλωνόποσλος Δημήτριος ποσδάστρια: Νικολάοσ Ελένη ΑΘΗΝΑ

2 Π ε ρ ί λ η ψ η Η παρούσα εργασία εξετάζει το θεσμό των διοικητικών κυρώσεων στον τουρισμό της χώρας. Πραγματοποιείται μία ανασκόπηση, ανάλυση και κριτική θεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα όργανα του διοικητικού μηχανισμού της Πολιτείας στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν ουσιαστικά τον τουριστικό κλάδο της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται είναι: τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους κάμπινγκ-, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, δασικά χωριά, καταλύματα σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης -time sharing-, κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών -Κ.Δ.Π.Α.-, κέντρα παραθερισμού γυμνιστών - Κ.Π.Γ), οι ξενώνες νεότητας, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τα τουριστικά γραφεία, οι επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων (Rent A Car και Rent A Moto), τα τουριστικά καταστήματα, οι ξεναγοί και, τέλος, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία και τα τουριστικά τραίνα. Λέξεις - κλειδιά: διοικητικές κυρώσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, Επιτροπή Προσφυγών A b s t r a c t This essay examines the notion of administrative sanctions in Greece s tourism sector. It reviews and analyses the sanctions imposed by the administrative bodies on the main types of enterprises comprising the sector in hand. Those enterprises are the following: accommodation providers (hotels, campings, apartments and studios, forest villages, time sharing accommodation, accommodation for foreigners, nudist accommodation), youth hostels, infrastructure for special interests tourism, travel agencies, Rent A Car and Rent A Moto enterprises, tourist shops, tourist guides and, lastly, tourist buses and tourist trains. Key - words: Administrative sanctions, tourism enterprises, Appeals Committee 2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Τ Ν Σ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Υ Ι Ω Ν Ε.Ο.Σ. Ε λλην ικός Οργαν ισ μός Σουρισ μ ού Π.Τ.Σ. Π εριφερει α κ ές Τπ η ρεσίες Σου ρι σμού Γ. Γ. Γ ενικός Γραμματέας Υ.Ε.Κ. Υύλλο Ε φημερί δ ας της Κυ βέρνησ η ς Σ.Ε.Ο.Μ. Σουρισ τι κ ές Επιχει ρή σ ει ς Οδικών Μ ετ α φορών Κ.Ο.Κ. Κ ώ δι κ ας Οδι κής Κυκλοφορίας ν. ν ό μ ος π.δ. π ρ ο εδ ρι κ ό δι ά τ αγμα α.ν. α ν α γκ ασ τι κ ός ν όμος Ν.Δ. Ν ο μ ο θετ ικό Διάταγμα Τ.Α. Τ που ρ γι κ ή Απόφασ η Κ.Τ.Α. Κ ο ινή Τπου ρ γι κ ή Απόφαση Ν. Π.Δ.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Δημοσ ίου Δικαί ου Ν. Π.Ι.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Ιδι ω τι κ ού Δ ικαί ου Κ.Δ.Π.Α. Κ έντρα Διακ οπ ών και Παραθερισ μ ού Α λ λοδαπ ών Κ.Π.Γ. Κ έντρα Παραθερισμού Γυ μν ισ τών H.A.T.T.A. H ellenic A ssoc iation of Trave l a nd To urist Agencie s ( ύνδεσ μ ος των εν Ε λλάδι Σο υρισ τι κών και Σαξιδιωτι κ ών Γραφεί ων ) Δ.Φ.Σ. Λ. Δ ημόσ ιας Φρήσ ης Σο υ ρισ τι κ ό Λεωφορ είο Ε.Ε.Δ.Δ. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμέν α Δωμάτια κ αι Διαμερί σματα Δ.. Διοι κ ητικό υ μ βού λι ο 3

4 Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς... Κατ αρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριο Μυλωνόπουλο για την καθοδήγηση, τη βοήθεια και τις παρατηρήσεις του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Ακόμα, για την ελευθερία που μου παρείχε ώστε να πάρει η εργασία τη μορφή και το περιεχόμενο που εγώ ήθελα να της δώσω (ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους στόχους μου), αλλά και για τη ψυχολογική υποστήριξη και το θετικό του πνεύμα που φρόντιζε να μεταβιβάζει σχετικά με την πρόοδο της εργασίας, τόσο κυρίως - στην αρχή ανάληψης του εγχειρήματος όσο και κατά τη διάρκειά του. Επίσης, ευχαριστίες εκ μέρους μου οφείλονται στην προϊσταμένη του Σμήματος Σουριστικής Πολιτικής του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και εκπαιδεύτριά μου κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης στο Τπουργείο, κα Βάσω Παπαναστασάτου για την πολύτιμη βοήθειά της στη συλλογή του απαραίτητου υλικού αλλά και για το χρόνο που διέθεσε προκειμένου να μοιραστεί μαζί μου την πολύχρονη εμπειρία και τις γνώσεις της επί του αντικειμένου. Η κ. Ελισάβετ Φατζηνικολάου, στέλεχος στον Ε.Ο.Σ., παρείχε επίσης πολύτιμη βοήθεια τόσο με τις γνώσεις της, όσο και με την προμήθεια πολύ σημαντικού υλικού και επιθυμώ επίσης να την ευχαριστήσω θερμά. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουριστικής Πολιτικής και υντονισμού του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης, κ.λεωνίδα Αντωνόπουλο για τις καίριες παρατηρήσεις του επί του κειμένου. Επιπλέον, η βοήθεια των συναδέλφων Ανδρίτσου Μαρίας και Ράπτη Φαράλαμπου στη συλλογή του απαραίτητου υλικού ήταν πολύ σημαντική, και γι αυτό τους ευχαριστώ πολύ. Σέλος, είναι απαραίτητο να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια (και πρώην στέλεχος του Ε.Ο.Σ.) κ. Ξένια Μοίρα, όχι μόνο επειδή χάρη σε αυτήν προχώρησε η εργασία με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, αλλά και επειδή προσέδωσε στις συναντήσεις μας για την εργασία έναν ιδιαιτέρως ευχάριστο τόνο. Η σπουδάστρια, Ελένη Νικολάου 4

5 Π Ι Ν Α Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Α Γ Ω Γ Η... 6 Α : Κυρώσεις... 6 Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ό ς Ο ρ γ ανισμός Σουρισμού Τ π ο υ ρ γ ε ί ο Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Α ν άπ τ υ ξ η ς Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ ασία Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ ατ α λ ύ μ ατ α Ξενοδοχε ι α κ ά Κ α τ αλύματ α Ο ρ γ αν ω μ έ ν ε ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Κατ ασκηνώσεις μ ε ή Φ ω ρ ί ς Ο ι κ ί σ κ ο υ ς ( Κ άμπινγ κ ) Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Δ ω μ άτια κ α ι Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Επιπλωμένα Διαμερίσμ ατ α Δ ασικά Φωριά Κατ α λ ύ μ ατα σε Κ αθε σ τ ώ ς Φ ρ ο ν ο μ ε ρ ι σ τ ι κ ή ς Μ ί σ θ ω σ η ς ( T i m e S h a r i n g ) Κέντρα Διακοπών και Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Α λ λ ο δ απών ( Κ.Δ.Π.Α.) Κέντρα Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Γ υ μ ν ι σ τ ώ ν ( Κ. Π. Γ. ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Ξενώνες Ν ε ό τ η τ α ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. Ε γ κ αταστ ά σ ε ι ς Ε ι δ ι κ ή ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Τ π ο δ ο μ ή ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Γ ρ α φεία ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε ν ο ι κ ί ασης Μεταφορ ι κ ώ ν Μ έ σ ω ν Γ ρ α φ ε ί α Ενοικίασης Αυτ ο κ ι ν ή τ ω ν ( R e n t A C a r ) Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε κ μ ί σ θ ω σ η ς Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν άνω τ ω ν 5 0 c c ( R e n t A M ot o) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά κατ ασ τ ή μ ατ α ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7. Ξεναγοί Τ Μ ΠΕ Ρ Α Μ Α Σ Α Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Α ΠΑ Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α : Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι ΚΕ Μ Ε Σ Α Υ Ο Ρ Ε Ε ι δ ι κ ά Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Λεωφορεία Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Σ ρ αίνα

6 Εισαγωγή Ε Ι Α Γ Ψ Γ Η Σης ανάλυσης των διοικητικών κυρώσεων στον τομέα του τουρισμού είναι σίγουρα πολύ χρήσιμο να προηγηθούν κάποιες γενικές πληροφορίες, τόσο για την εισαγωγή του αναγνώστη στην έννοια των κυρώσεων και των προσφυγών του διοικητικού δικαίου, όσο και για την εξοικείωση του με τον τουριστικό τομέα της χώρας μας, και βασικά με τους δύο φορείς που εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγών: τον Ελληνικό Οργανισμό Σουρισμού (που ως επί το πλείστον επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις) και το Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης (όπου εδρεύει η επιτροπή που εξετάζει τις διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται κατά των κυρώσεων, και είναι επίσης και ο φορέας που εποπτεύει τον Ε.Ο.Σ.) Α : Κ υ ρ ώ σ ε ι ς τη θεωρία επικρατεί γενικά η άποψη ότι κ ύ ρ ω ση είναι κακό που πλήττει ορισμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στα έννομά του αγαθά, ως συνέπεια παράβασης από μέρους του ενός κανόνα δικαίου (Λύτρας, 1984:σελ. 9). Εκτός από τον παραπάνω ορισμό της κύρωσης (ορισμός με τη στενή έννοια - κύρωση stricto sensu), η κύρωση μπορεί να αναφέρεται και στην ανταμοιβή (καλό) που παρέχεται όταν η συμπεριφορά που τηρείται είναι σύμφωνη με αυτήν που επιτάσσει η έννομη τάξη (κύρωση lato sensu). Να αναφέρουμε παρενθετικά (επειδή οι διοικητικές κυρώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις αφορούν κατά βάση σε χρηματικά πρόστιμα, και σε λιγότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με ανάκληση σήματος, σφράγιση της επιχείρησης κλπ), πως ο όρος πρόστιμο εκφράζει μία κύρωση με χρηματικό περιεχόμενο (Λύτρας, 1986:σελ. 1). υνεπώς, τα δ ύ ο βασ ικά σ τοιχεί α της κύρωσης είναι αφενός η παράβαση κάποιου κανόνα δικαίου από ένα πρόσωπο, και αφετέρου η επακόλουθη προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου αυτού ως συνέπεια της παραπάνω παράβασης. (Λύτρας, 1984:σελ.21) Όσον αφορά στο πρώτο συστατικό, παράβαση ενός κανόνα δικαίου έχουμε όταν η συμπεριφορά ενός προσώπου είναι αντίθετη σε αυτήν που επιτάσσει το δίκαιο ή όμοια προς τη συμπεριφορά που το δίκαιο απαγορεύει, ή, τέλος, διάφορη από αυτήν που το δίκαιο επιτρέπει. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να καθορίζεται στο νόμο ή και σε πράξεις άλλης δημόσιας αρχής, όπως πχ σε διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις ή ακόμα σε αποφάσεις δικαστηρίων. Μπορεί ακόμα να καθορίζεται και σε πράξη ιδιωτών, όπως είναι π.χ. η σύμβαση. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αν και η παράβαση είναι προϋπόθεση της κύρωσης, δε συνεπάγεται υποχρεωτικά την επιβολή της (και άρα την προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου) συχνά αφήνεται στην εκτίμηση ορισμένου οργάνου η απόφαση αν θα επιβάλλει ή όχι την 6

7 Εισαγωγή κύρωση 1. Επιπλέον, για να επιβληθεί η κύρωση θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ως έννομη συνέπεια, δηλαδή να προβλέπεται ότι η παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου συνεπάγεται την επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης. Όσον αφορά στο δεύτερο συστατικό στοιχείο της κύρωσης, την προσβολή στα έννομα αγαθά ορισμένου προσώπου, αυτή αναφέρεται βασικά στην προσβολή της προσωπικής ελευθερίας ή της περιουσίας του. Για να υφίσταται προσβολή και συνεπώς και κύρωση- θα πρέπει να υπάρχει ήδη υπέρ του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, μια «προστατευόμενη» από την έννομη τάξη κατάσταση (τεχνικά υποδηλούμενη με τους όρους δικαίωμα ή συμφέρον) που να θίγεται από την τελευταία αυτή κύρωση. Αν λείπουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το δίκαιο ή αν οι προϋποθέσεις αυτές ανατραπούν εκ των υστέρων 2, έννοια κύρωσης δεν υπάρχει. ύμφωνα με το ελληνικό θετικό δίκαιο, οι κυρώσεις δ ι ακ ρ ίνον ται βασικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις δικαστικές κυρώσεις και τις διοικητικές κυρώσεις (Λύτρας, 1984: σελ ). Σο κριτήριο με το οποίο διαχωρίζονται οι κυρώσεις στις δύο αυτές κατηγορίες είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο: πρόκειται για το χαρακτήρα του οργάνου που επιβάλλει την κύρωση. Έτσι, οι δικαστικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Οι επιμέρους διακρίσεις των κυρώσεων τις οποίες μπορεί κανείς να συναντήσει στο ελληνικό δίκαιο, εντάσσονται στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες, και στην ουσία αποτελούν υποδιαιρέσεις τους: οι αστικές κυρώσεις είναι για παράδειγμα δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα αστικά δικαστήρια, οι ποινικές κυρώσεις είναι δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια και ούτω καθ εξής. Ομοίως, οι φορολογικές κυρώσεις είναι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά φορολογικά όργανα, οι αστυνομικές κυρώσεις είναι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά αστυνομικά όργανα κλπ Οι τ ο υ ριστικές κυ ρώσει ς με τις οποίες θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εργασίας είναι φυσικά διοικητικές κυρώσεις, αφού επιβάλλονται από τον Ε.Ο.Σ., ο οποίος και δρα στα πλαίσια του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης (βλ. Β Εισαγωγής για λεπτομέρειες σχετικά με τον Ε.Ο.Σ.). 1 Παλαιότερα, για παράδειγμα, τα πειθαρχικά όργανα είχαν γενικά στη χώρα μας διακριτική ευχέρεια στο να επιβάλλουν κυρώσεις για διαπιστωμένα πειθαρχικά αδικήματα. 2 Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ανατροπή ισχύος μιας πράξης η έκδοση της οποίας στηρίχτηκε σε μη νόμιμα στοιχεία 7

8 Εισαγωγή ύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 περ. δ του ν.3270/2004 3, κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Ε.Ο.Σ. μέσω της Κεντρικής Τπηρεσίας του και των Περιφερειακών Τπηρεσιών Σουρισμού επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ε ν δι κ οφαν ή π ροσφυ γή, συνεπώς η επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή. ύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση. Με το άρθρο 32 του ν.3498/ προβλέπεται ότι η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός π ρ ο θεσ μί α ς τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, της επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει α ί τ ησ η α κυ ρ ώσ ε ως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας (εντός 60 ημερών). Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι με το άρθρο 18 του π.δ.313/2001 5, ορίζεται ότι όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Σ., αυτό επιβάλλεται υ π έ ρ του Ε λ ληνικού Δ ημοσ ίου (και όχι πια υπέρ του Ε.Ο.Σ., όπως γινόταν έως τότε), με εξαίρεση τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.710/1977 στους ξεναγούς 6, για την επιβολή των οποίων, η αρμοδιότητα ανήκει στις χολές Σουριστικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, με την παρ.3α άρθρ.32 του ν.3498/2006 επιβάλλεται από τους πόρους που ορίζονται στο άρθρο 17 του π.δ.313/2001 (οι ίδιοι που ορίζονται και στο άρθρο 18 που αναφέραμε), π οσ οστό 5 0 % ν α μ ε τ α φ έρεται απ ό το Ε λλην ικό Δ ημόσιο σ τ ον προϋπολογισ μ ό του Ε.Ο.Σ. 3 ν.3270/2004 (Υ.Ε.Κ. 187/Α ) «Αρμοδιότητες του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 4 ν. 3498/2006 (Υ.Ε.Κ. 230/Α ) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 5 π.δ. 313/2001 (Υ.Ε.Κ. 211/Α ) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Σ., στο Τπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών» 6 ν.710/77 «Περί Ξεναγών» (Υ.Ε.Κ. 283/Α ) 8

9 Εισαγωγή Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ 1. Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού Ο Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού (Ε.Ο.Σ.) ιδρύεται για πρώτη φορά το 1929 και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. 7. Σο 1936 ο ΕΟΣ μετατρέπεται σε Τφυπουργείο Σύπου και Σουρισμού αλλά ο πόλεμος διακόπτει απότομα τη θεσμική και διοικητική του ανάπτυξη. τη μεταπολεμική περίοδο ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Σουρισμού 8, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Σο 1950 επανιδρύεται και λειτουργεί ο ΕΟΣ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους. Η επανίδρυση γίνεται με τον α.ν. 1565/1950 9, όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.1624/ Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 (ν.1624/1951) 11 είναι η προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα, ο συντονισμός των ενεργειών κάθε δημόσιας αρχής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών. Με το ν.2160/ ο ΕΟΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Εθνικής Οικονομίας. ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. το άρθρο 3 του π.δ. 459/ ορίζεται ότι η εποπτεία του Ε.Ο.Σ. που ασκείται σύμφωνα με το ν.2160/ 1993 (άρθρο 1 παρ. 1) από τον Τπουργό Εθνικής Οικονομίας, ασκείται εφεξής από τον Τπουργό Σουρισμού. Σο π.δ.313/2001 αναφέρεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Σο άρθρο 14 που αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στις Περιφέρειες δεν έχει πλέον ισχύ εφόσον με το ν.3270/04, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται πλέον από τις Περιφερειακές Τπηρεσίες Σουρισμού (Π.Τ.Σ.) του ΕΟΣ. 7 ν. 4377/1929 «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ Ν.Δ. περί Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 8 α.ν. 588/1945 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Σουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως» 9 α.ν. 1565/1950 (Υ.Ε.Κ. 255/Α ) «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 10 ν. 1624/1951 (Υ.Ε.Κ. 7/Α ) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 11 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1624/1951 καταργήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2160/ ν. 2160/1993 (Υ.Ε.Κ. 118/Α ) «Ρυθμίσεις για τον Σουρισμό και άλλες διατάξεις» 13 π.δ. 459/1993 (Υ.Ε.Κ. 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 9

10 Εισαγωγή το π.δ. 343/ , ορίζεται ότι ο Ε.Ο.Σ. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Ανάπτυξης. Με το π.δ.122/ , οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού του Τπουργείου Aνάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουρισμού. Με το ν.3270/2004 το Τπουργείο Σουρισμού μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, υπό του οποίου την εποπτεία τελεί σήμερα ο Ε.Ο.Σ. (άρθρο 2, παρ.1) Προκειμένου ο Ε.Ο.Σ. να πετύχει την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που είναι ο σκοπός του, πρέπει να ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν.3270/2004. Εν ολίγοις, υποβάλλει προτάσεις στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του (μετά από έρευνα της αγοράς, μελετών ανταγωνιστικότητας κ.α.) και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, χορηγεί άδειες, εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις, και αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού (αν χρειαστεί, μέσω συνεργασίας με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου). 2. Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης Με το ν.1835/ , συστάθηκε Τπουργείο Σουρισμού, με αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και των αερομεταφορών, την εποπτεία κάθε δραστηριότητας που αφορά τους τομείς αυτούς και την εναρμόνιση της πολιτικής των αερομεταφορών με την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης. Κατόπιν, με το π.δ.417/ , το Τπουργείο καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1, από το Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με το άρθρο 1 του π.δ.459/ , το Τπουργείο Σουρισμού που είχε καταργηθεί με το παραπάνω π.δ. ανασυστήνεται με το σύνολο των Τπηρεσιών και των θέσεών του π.δ. 343/2001 (Υ.Ε.Κ. 231/Α ) «Οργανισμός Διάρθρωσης Τπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού (ΕΟΣ)» 15 π.δ. 122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 16 ν. 1835/1989 (Υ.Ε.Κ. 76/Α ) «ύσταση Τπουργείου Σουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» 17 π.δ. 417/1991 (Υ.Ε.Κ. 153/Α ) «Κατάργηση του Τπουργείου Σουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας» 18 π.δ.459/1993 (Υ.Ε.Κ 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 19 Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ορίζεται ότι: «το κεφάλαιο Γ του Ν.2160/93 όπου αναφέρεται Τπουργός Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον ο Τπουργός Σουρισμού και όπου αναφέρεται Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον το Τπουργείο Σουρισμού» 10

11 Εισαγωγή Με το ν.2160/1993 συστήνεται Γραμματεία τήριξης Σουριστικών Λιμένων στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 37), που με το ν. 3270/04 ουσιαστικά μετατράπηκε σε ξεχωριστή Διεύθυνση του Τπουργείου. Με το π.δ.27/ τα Τπουργεία Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου συγχωνεύονται στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Με το π.δ.142/ συστήνεται Γενική Γραμματεία Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης, όπου με τα άρθρα 2 και 3 καθορίζονται οι υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτήν και η αποστολή τους. Σο π.δ.122/ αναφέρεται στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού του Τπουργείου Ανάπτυξης και στην ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού. Σο άρθρο 3 του π.δ.122/04 (που αναφέρεται στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού) ουσιαστικά καταργείται με το ν.3270/04 και οι αρμοδιότητες ουσιαστικά μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Σέλος, με το ν.3270/2004, το Τπουργείο Σουρισμού, που είχε ανασυσταθεί με το π.δ.122/04 μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης και αναλαμβάνει αρμοδιότητες όπως: ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, η έρευνα και η μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ο καθορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, η συνεργασία με τα συναρμόδια Τπουργεία, με τους Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης και με κρατικούς ή άλλους φορείς. Αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, τη σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας καθώς και την προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Σέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.3270/04 «ο συγκεκριμένος νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό βήμα στη θεσμική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και να παράσχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την πορεία ανάπτυξης αυτής στον 21 ο αιώνα» Όσον αφορά στο άρθρο 4 του νόμου (που αναφέρεται στην Επιτροπή Προσφυγών), αυτό -σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση - οριοθετεί τον εποπτικό ρόλο του Τπουργείου στον Ε.Ο.Σ. με έμφαση στο διαχειριστικό έλεγχο των πράξεών του και στον τρόπο 20 π.δ.27/1996 (Υ.Ε.Κ. 19/Α ) «υγχώνευση των Τπουργείων Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 21 π.δ.142/2001 (Υ.Ε.Κ. 123/Α ) «ύσταση Γενικής Γραμματείας Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 22 π.δ.122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 11

12 Εισαγωγή άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του (επιβολή διοικητικών κυρώσεων) με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α τις τουριστικές επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος από κλιμάκια του Ε.Ο.Σ., τα οποία μπορεί να αποτελούν υπάλληλοι τόσο της Κεντρικής Τπηρεσίας, όσο και των Περιφερειακών Τπηρεσιών του (Π.Τ.Σ.). Έλεγχος στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνεται επίσης από την Σουριστική Αστυνομία κάθε τόπου, ή τέλος από μικτά κλιμάκια Ε.Ο.Σ. Σουριστικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας (π.χ. από τουρίστες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες). Ο έλεγχος συνίσταται στην τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, όπως αυτές θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. ε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, αυτές καταγράφονται και στη συνέχεια αποστέλλεται στον επιχειρηματία κλήση για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, επιβάλλεται πρόστιμο (ή άλλη διοικητική κύρωση - π.χ. σφράγιση - ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης,) με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Π.Τ.Σ. Αν ο διοικούμενος θεωρεί πως αδικήθηκε μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής Προσφυγών που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστκής Ανάπτυξης (στην Αθήνα). Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεσή της. ε περίπτωση υποβολής προσφυγής, διαβιβάζεται ο φάκελος με τις σχετικές πληροφορίες και το ιστορικό (αν έχει η επιχείρηση Ειδικό ήμα Λειτουργίας, πότε το απέκτησε, αν ισχύει ακόμη, αν έχει επιβληθεί στο παρελθόν άλλο πρόστιμο στην ίδια επιχειρηση για διαφορετικό λόγο, ποιες ήταν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κλπ) από την Περιφερειακή Τπηρεσία Σουρισμού στη Γραμματεία της Επιτροπής. Σην ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, ο επιχειρηματίας προσκαλείται να παραστεί (είτε ο ίδιος, είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου του). Η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Μπορεί να απορρίψει την προσφυγή, να την κάνει δεκτή ή και να τροποποιήσει την επιβληθείσα ποινή (πρόκειται για ενδικοφανή προσφυγή, όπως ήδη αναφέρθηκε). Πρέπει πάντως να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής. 12

13 Εισαγωγή Οι αποφάσεις της Επιτροπής προκειμένου να καταστούν εκτελεστές, πρέπει να κυρωθούν από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης - είναι ωστόσο δυνατή και η αναπομπή τους στην Επιτροπή για επανεξέταση. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει εντός προθεσμίας εξήντα ημερών αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας. Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2160/1993 οι τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Σουριστικά Καταλύματα 2. Ξενώνες Νεότητας 3. Εγκαταστάσεις Ειδικής Σουριστικής Τποδομής 4. Σουριστικά Γραφεία 5. Γραφεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων 6. Σουριστικά Καταστήματα ε αυτές προστέθηκαν με την υπ αριθμό /ειδ.αριθ. 165/1994 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ 23. οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc 23 Υ.Ε.Κ. 778/Β 13

14 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ α τ α λ ύ μ α τ α το άρθρο 2 του ν.2160/1993 ορίζονται τα τουριστικά καταλύματα ως εκείνες οι τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Διακρίνονται ως εξής: Α. ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΣΕΛ.. γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ). Β. ΜΗ ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Σοuριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμεpίσματα. 1.1 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Με το ν.642/ προβλέπεται η επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων στους επιχειρηματίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, τα Διατάγματα, τις Τπουργικές Αποφάσεις, τις διατάξεις των εν ισχύ κανονισμών ή τις εντολές των αρμόδιων Αρχών: 1. Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού: α) Επίπληξη. β) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ ( 14,67 έως 58,69). 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα: α) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 58,69 έως 586,94). β) Τποβιβασμός του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη, αν έχουν επιβληθεί τρία πρόστιμα εντός ενός έτους. 24 ν.642/1977 (Υ.Ε.Κ. 200/Α ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της "περί Ξενοδοχείων Νομοθεσίας» 14

15 Ξενοδοχειακά Καταλύματα γ) Προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, και εφ' όσον έχει επιβληθεί τρεις φορές τουλάχιστον η ποινή του προστίμου εντός ενός έτους από τη χρονική στιγμή που επιβλήθηκε η πρώτη. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας εκτελείται δύο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.642/77 πενταμελούς επιτροπής (βλ παρακάτω για την επιτροπή). δ) Οριστική ανάκληση της άδειας εφ' όσον έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης δύο φορές εντός διετίας. ε) Προσωρινή τρίμηνη ανάκληση της έγκρισης διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή. ε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, η ανάκληση της έγκρισης διορισμού μετατρέπεται σε εξάμηνη. Με την παρ. 1 της υπ αριθμ /Β693/1996 απόφασης της Τπουργού Ανάπτυξης 25, το πρόστιμο της περίπτωσης 1β αναπροσαρμόστηκε: «από μέχρι δραχμές (από 146,74 έως 586,94)». Επίσης, με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόστηκε η περίπτωση 2α: «από μέχρι δραχμές (από 586,94 έως ,51)» Κατά των πράξεων που επιβάλλουν τις ανωτέρω κυρώσεις επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 3 του ν.642/77, π ρ οσ φ υ γή (υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της πράξης) ενώπιον π εν τ αμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ. και δύο μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σα μεν πρώτα τρία μέλη ορίζονται με απόφαση του Δ.. του Ε.Ο.Σ., τα δε μέλη του Ξ.Ε.Ε. ορίζονται από το Δ.. του Ξ.Ε.Ε. Όλα τα μέλη έχουν ετήσια θητεία. Ο ν.2160/93 ορίζει ότι κατά των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Ε.Ο.Σ. επιτρέπεται π ρ οσφυγή ενώπ ι ον της επιτρο πής της π α ρ αγράφου 3 τ ου ά ρ θρου 2 τ ου ν.642/1977, όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα (της πιο πάνω επιτροπής, δηλαδή). Η σύνθεση της επιτροπής δεν αλλάζει, ούτε η θητεία των μελών της. Προ της επιβολής της διοικητικής κύρωσης καλείται ο διοικούμενος σε προηγούμενη ακρόαση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Οι διοικητικές κυρώσεις που πρστίθενται με το ν.2160/93, και που αναφέρονται και στα ξενοδοχειακά καταλύματα, είναι οι εξής: Πρόστιμο ύψους δρχ ( 146,73) ανά κλίνη σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος, χωρίς να είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Σ. 25 υπ αριθμ / Β693/1996 απόφαση της Τπουργού Ανάπτυξης «Αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων του Ν. 642/77 (Υ.Ε.Κ. Α'200)» 15

16 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 586,94), αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταλύματος δεν έχει αναρτήσει το ειδικό σήμα σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του καταλύματος σημείο. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 1467,35) για τους παραβάτες των διατάξεων περί τιμοκαταλόγων. υγκεκριμένα, οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Σ. τα τιμολόγιά τους κάθε χρόνο αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλομένη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Να σημειώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παράβαση αυτή μέχρι και ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια έφεραν την υπογραφή του, και τον υποβιβασμό της ξενοδοχειακής μονάδας στην τάξη εκείνη στην οποία αντιστοιχούσαν οι κατά τη διαπίστωση της παράβασης εισπραττόμενες τιμές. ε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 4 του ν.2160/93, το ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Δυνατότητα σφράγισης σε περίπτωση λειτουργίας του καταλύματος χωρίς το απαραίτητο ειδικό σήμα. Η συγκεκριμένη διάταξη συμπληρώθηκε από το ν.2741/ σύμφωνα με τον οποίο τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου Ειδικό ήμα Λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό ήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Σ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του "Ποινικού Κώδικα ν.2741/1999 (Υ.Ε.Κ. 199/Α ) «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 27 Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών (ΠΔ 283/1985/Α-106 ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ) 16

17 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 2.934,7) επιβάλλεται στα γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2160/93, βλ παραπάνω), οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό. ύμφωνα με την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.2636/98, σε όποιον παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Σ. πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 586,94 έως 2.934,7) για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. ε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον, χωρίς άδεια άσκησης του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία στις παραπάνω υπηρεσίες ή καταστήματα. Ο ν.2160/93 όριζε για τους παραπάνω παραβάτες (άγρα πελατών κατευθυνόμενη πελατεία), όπως επίσης και για όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπομένη από τις διατάξεις του ν.2160/93 καταχώρηση στον Ε.Ο.Σ, τιμωρία με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 28. ύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3498/06, το εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 4 (άγρα πελατών) τροποιήθηκε, και πλέον ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον ή και με τις δύο αυτές ποινές. Υυσικά η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων (ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2160/93 και στο άρθρο 27 του ν.2636/98). Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το ν.2160/93, στον επιχειρηματία που λειτουργεί κατάλυμα μπορεί να επιβληθούν οι εξής κυρώσεις: Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους δρχ ( 293,47) για κάθε παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του ξενοδοχείου. Καμία κύρωση δεν επιβάλλεται ωστόσο, αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε εγκαίρως τη στέγαση του πελάτη σε ξενοδοχείο της περιοχής του, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας. Να συμπληρώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παραπάνω παράβαση υποβιβασμό του ξενοδοχείου κατά μία κατηγορία για ένα έτος. 28 «Όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών [πενήντα εννέα (59,00) ευρώ], αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης". (παρ. 12, αρ. 1, Ν. 2207/1994, Υ.Ε.Κ. 65/Α ) 17

18 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94) αν λόγω έλλειψης ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του ξενοδοχείου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., μέχρι εξάλειψης της ρύπανσης. την περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σο μέτρο αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Σ. ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94), αν ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Να προστεθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.3498/06 περί ιαματικού τουρισμού εγκρίνεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και μετά από γνώμη του Δ.. του Ξ.Ε.Ε., Κώδικας Δεοντολογίας του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, στον οποίον καθορίζονται και θέματα πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το ίδιο το Ξ.Ε.Ε. επί των μελών του. τη διοικητική πρακτική είναι εύλογο να συναντά κανείς συχνά αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται κυρώσεις επί των τουριστικών καταλυμάτων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών τους, ή μη έγκαιρης εκπλήρωσής τους από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ αριθμό / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. 29, η οποία ορίζει τα εξής: 1. Ανάκληση του Ειδικού ήματος Λειτουργίας σε περίπτωση μη εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης (η απόφαση αφορούσε στις μετατροπές κοινοχρήστων ή βοηθητικών χώρων σε δωμάτια ή δημιουργία δωματίων, με αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα κ.λπ.). 2. ε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εντός του χρόνου εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης δεν θα χορηγείται το Ειδικό ήμα Λειτουργίας στο νέο επιχειρηματία, αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως η οικονομική επιβάρυνση. 3. Κάθε παρέκκλιση μετά την στο χρόνο των δόσεων, αλλά και κάθε διαπιστούμενη από όργανα του Ε.Ο.Σ. παρέκκλιση από τα κατά την δήλωση του ν.2160/93 συνοδευτικά σχέδια, καθώς και από τα εγκεκριμένα υπόκειται στις κυρώσεις του 29 υπ αριθμό /Β' 922/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. «Σροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων για τον υπολογισμό καταβολής επιβάρυνσης στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, λοιπά θέματα και τακτοποίηση θεμάτων CAMPING» 18

19 Ξενοδοχειακά Καταλύματα ν.2160/93, των αποφάσεων του Υ.Ε.Κ. 268/Β/ και σε κάθε αναλόγως με την περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις Με την υπ αριθμόν Σ/2766/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης 30, η πενταμελής επιτροπή του ν.642/77 (που παρέμεινε ως είχε με το ν.2160/93) ανασυντάσσεται και απαρτίζεται πλέον από δύο μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ., ένα μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένα μέλος της υνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ένα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κάμπινγκ. Σα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Ο λόγος για την μεταβολή αυτή στη σύνθεση αποτυπώνεται στην ίδια την απόφαση, η οποία στο σκεπτικό της υπογραμμίζει την «ανάγκη ανασύνθεσης της Επιτροπής Προσφυγών προκειμένου να εκπροσωπηθούν σ' αυτήν εκπρόσωποι των ενοικιαζομένων δωματίων -διαμερισμάτων και των κάμπινγκ». Σρία χρόνια αργότερα (επτέμβριος 2001) με μία άλλη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης (διαφορετικού ως προς το φυσικό πρόσωπο), την Σ/5309/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77» αλλάζει και πάλι η σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται πια από τα εξής μέλη: «Πρόεδρος Ε.Ο.Σ. Διευθυντής Διεύθυνσης Σ Ένα μέλος από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ» Σα μέλη της Επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως αλλάζει η ορολογία και αντί για «ορίζονται» (ν.642/77), τα μέλη με την υπουργική αυτή απόφαση «προτείνονται». Άραγε, αν πλέον το Δ.. του Ε.Ο.Σ. προτείνει, τότε ποιος αποφασίζει; Σον ίδιο μήνα, λίγες ημέρες αργότερα (19 επτεμβρίου), δημοσιεύεται το π.δ.313/2001. Με μία πολύ έντονη τάση προς αποκέντρωση για όλη τη δημόσια διοίκηση να έχει παρεμβληθεί, συστήνονται στις Περιφέρειες Διευθύνσεις Σουρισμού, στις οποίες μεταβιβάζονται αρκετές αρμοδιότητες που ως τότε ασκούνταν από όργανα του Ε.Ο.Σ. Σο άρθρο 14 παρ.5 περ.β του π.δ.313/01 λοιπόν, ορίζει, αφενός, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπεται στο ν.642/77 να επιβάλλονται από τον αρμόδιο Διευθυντή και από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. (βλ παραπάνω), να επιβάλλονται εις το εξής από τον 30 υπ αριθμόν Σ/2766/ (Υ.Ε.Κ. 650/Β ) απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «Ανασύνθεση της Επιτροπής Προσφυγών» 19

20 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Αφετέρου, στην ίδια παράγραφο, στην ίδια περίπτωση, ορίζονται τα εξής (για το ν.642/77) «στην προβλεπόμενη δε από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχουν, αντί των τριών μελών του Δ.. του Ε.Ο.Σ., ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας», και λίγες σειρές παρακάτω (στην ίδια πάντα παράγραφο) «την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.642/77 επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από το Γενικό Γραμματέα αυτής». Κατόπιν τούτων, προκύπτει κατ αρχάς η εμφανής σύγχυση από την πρόβλεψη δύο διαφορετικών ανασυνθέσεων της ίδιας επιτροπής: η μία θέλει την επιτροπή να απαρτίζεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και η δεύτερη (περισσότερο απλή και λακωνική) ορίζει ως μετέχοντες στην επιτροπή τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας... Η σύγχυση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αποτελείται πια από «τρία μέλη του Δ.. του Ε.Ο.Σ», όπως προϋποθέτει το π.δ.313/01 (γι αυτό και είναι τρία τα μέλη που ορίζει ως αντικαταστάτες), αλλά από δύο μόνο μέλη του Ε.Ο.Σ. ήδη από τον Ιούνιο του 1998! Και μάλιστα, η τελευταία ανασύνθεση της επιτροπής πριν το π.δ.313/01 (όπου πάλι ορίζονται δύο μέλη του Ε.Ο.Σ. να συμμετέχουν) να έχει εκδοθεί 8 μόλις ημέρες πριν εκδοθεί και το αυτό π.δ... ε κάθε περίπτωση, 4 μήνες αργότερα (Ιανουάριος 2002), αλλάζει και πάλι η σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής με άλλη μία απόφαση, του Τφυπουργού Ανάπτυξης αυτή τη φορά, την Σ/329/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77». Η επιτροπή απαρτίζεται πια από τα εξής μέλη: 1. Σον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς 2. Σον Προϊστάμενο του Σμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 3. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. 4. Ένα μέλος από την.ε.ε.δ.δ.ε. 5. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ Η εν λόγω απόφαση υπενθυμίζει ότι «τα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα», χωρίς όμως να κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται/ προτείνονται τα δύο πρώτα μέλη. Τποθέτει πάντως κανείς πως ισχύει ό,τι ίσχυε και στην Σ/5309/ , δηλαδή τα δύο αυτά μέλη προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ. 20

21 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα (Ιανουάριος 2003) μία νέα απόφαση (του Τφυπουργού Ανάπτυξης) η Σ/718/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών», αλλάζει για μία ακόμα φορά τη σύνθεση της συγκεκριμένη επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 642/77, και ορίζει να την αποτελούν οι εξής: Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Aνάπτυξης της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Παρατηρούμε πως δε φαίνεται να είναι πια αναγκαίο να συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρηματιών των κάμπινγκ (όπως οριζόταν στο σκεπτικό της Σ/2766/1998, όταν περιλήφθηκε για πρώτη φορά στη σύνθεση της επιτροπής ένας εκπρόσωπος από τα κάμπινγκ και ένας από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμερίσματα) ίσως ο κλάδος να μη σημείωνε άνθηση την εποχή εκείνη ή, ακόμη κι αν το έκανε, ίσως να μην είχε μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη για να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην επιτροπή. Αντίθετα, υιοθετείται η πρώτη από τις δύο εναλλακτικές που έθεσε το π.δ.313/01 ως προς τη σύνθεση της επιτροπής και τοποθετεί στην επιτροπή το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας, (και όχι «τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. οριζόμενους από το Γενικό Γραμματέα αυτής», όπως ήθελε η δεύτερη εναλλακτική). Μήπως προκειμένου να υιοθετηθεί η σύνθεση αυτή που προέβλεπε το π.δ.313/01, έπρεπε να αποχωρήσει ο εκπρόσωπος των κάμπινγκ; ε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη απόφαση, η Σ/329/ του Τφυπουργού Ανάπτυξης, δεν περιλάμβανε στη σύνθεση της επιτροπής κανέναν υπάλληλο της Περιφέρειας, ούτε καν της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και άξιο απορίας, αφού η απόφαση λαμβάνεται «έχοντας υπόψη... τις διατάξεις του π.δ.313/ », και άρα και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, όπου περιγράφεται όχι μία αλλά δύο συνθέσεις για την επιτροπή προσφυγών... Σέσσερις μήνες αργότερα (Μάιος 2003) εκδόθηκε η Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης 31, στην οποία αντικαθίσταται το μέλος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας από έναν υπάλληλο πρώτου βαθμού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού. Ο λόγος γι αυτή την αλλαγή ήταν (όπως αναφέρεται στο σκεπτικό) η επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής προσφυγών, μιας και όπως μπορεί κανείς να φανταστεί οι 31 Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης «Σροποποίηση της Σ/718/ (Υ.Ε.Κ. 96/Β/ ) απόφασης Τφυπουργού Ανάπτυξης» 21

22 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Διευθύνσεις Σουρισμού των Περιφερειών ήταν σχετικά υποστελεχωμένες δεν ήταν λοιπόν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να «προμηθεύσουν» την επιτροπή προσφυγών με τον Προϊστάμενο του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας που απαιτείτο, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην υπήρχε κάποιος υπάλληλος σε αυτή τη θέση για όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Σελικά, η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής έγινε τον Οκτώβριο του 2003 με την υπ αριθμό Σ/12236/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «υγκρότηση Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 3, άρθρο 2 του ν.642/77». Η απόφαση προέβλεπε 13 πενταμελείς (με ετήσια θητεία) επιτροπές προσφυγών, μία για κάθε περιφέρεια της χώρας. Μετά από όλη αυτή τη χρονοβόρα και πολύπλοκη τελικά διαδικασία, την αναστάτωση και την προκαλούμενη σύγχυση, δεν προκαλεί εντύπωση που ο νομοθέτης αποφάσισε το 2004 με το ν.3270/2004, να προβλέψει μμ ίί ί αα πενταμελή επιτροπή (που μάλιστα θα είναι αρμόδια για τις διοικητικές κυρώσεις σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις), και να μην καθορίσει εκ των προτέρων τη σύνθεσή της. Σο μόνο που είναι βέβαιο είναι πως θα εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, θα διορίζεται με απόφαση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και θα προεδρεύεται από Γενικό Διευθυντή ή ένα Διευθυντή του Τπουργείου. Θα ήταν ίσως θεμιτή η πρόβλεψη με νόμο για συμμετοχή εκπροσώπων των τουριστικών επιχειρήσεων στη σύνθεση της επιτροπής, αλλά μάλλον είναι αυτονόητο μετά από την παραπάνω ιστορική αναδρομή πως η αναγκαιότητα αυτή έχει γίνει αντιληπτή και σεβαστή από τη δημόσια διοίκηση. Σο αποδεικνύει και η σημερινή πρακτική, αφού ανάλογα με τις κυρώσεις που εξετάζονται κάθε φορά στις συνεδριάσεις της επιτροπής, συμμετέχει και κάποιος εκπρόσωπος του εμπλεκόμενου κλάδου τουριστικών επιχειρήσεων (προκειμένου για τα ξενοδοχεία συμμετέχει κάποιος εκπρόσωπος του Ξ.Ε.Ε.) Να αναφερθούμε παρενθετικά και στο π.δ. 43/ , το οποίο προβλέπει στο άρθρο 5, την υποβολή προσφυγής εκ μέρους του επιχειρηματία/ξενοδόχου για την επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προδιαγραφών και κριτηρίων και τον επανέλεγχο της αντικειμενικότητας της κατάταξης σε συγκεκριμένη λειτουργική μορφή και κατηγορία (εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης). Οι προσφυγές κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Σ., ενός εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ενός υπαλλήλου του Τπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού, και αποφαίνεται επί των προσφυγών, το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή τους. 32 π.δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Υ.Ε.Κ. 43/Α ) 22

23 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Παρόμοια διάταξη υπήρχε και στο άρθρο 9 του β.δ. 27/4/37 33, σύμφωνα με το οποίο αν οι επιχειρηματίες των ξενοδοχείων ή οικοτροφείων θεωρούσαν λανθασμένη την κατάταξη του καταλύματός τους ή τον υποβιβασμό τους, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ανακατάταξης σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίησης της πράξης. Η επιτροπή που εξέταζε την αίτηση και αποφάσιζε τελειωτικά προβλεπόταν στο άρθρ. 11. παρ. 2 του α.ν.431/ Σην αποτελούσαν οι Διευθυντές των τριών Σουριστικών Διευθύνσεων του Τφυπουργείου Σύπου και Σουρισμού, ο Διευθυντής της Σουριστικής Αστυνομίας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και ο αρμόδιος επί των Ξενοδοχείων Σμηματάρχης της Διεύθυνσης Σουριστικής Οργάνωσης ως εισηγητής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 α.ν.1108/ στην επιτροπή αυτή συμμετέχει αντιπρόσωπος του Τφυπουργείου Εργασίας (που ορίζεται από το συγκεκριμένο Τφυπουργό), για τις περιπτώσεις δε που αφορούν στην επανεξέταση κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες συμμετέχει χωρίς ψήφο και αντιπρόσωπος των ξενοδόχων, υποδεικνυόμενος από το Διοικητικό υμβούλιο του Επιμελητηρίου Σουριστικών Ξενοδοχείων. 33 «Περί εκδόσεως αδειών λειτουργίας, κατατάξεως και χαρακτηρισμού Ξενοδοχείων» (Υ.Ε.Κ. 179/Α ) 34 α.ν.431/1937 «Περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των Ξενοδοχείων και την προστασίαν της πελατείας αυτών» 35 α.ν.1108/1938 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 431/1937 και άλλων τινών διατάξεων» 23

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY 22 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY Tων Mυλωνόπουλου Δημ. και Nικολάου Eλένης 1. Εισαγωγή Οτουρισμός, ως τομέας παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο:

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύµατα της παραγράφου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύµατα της παραγράφου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υ- ποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της KA, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προβολή ΦΕΚ A 102/1.7.2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3766 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές. διατάξεις. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές. διατάξεις. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 1 Ιουλίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3766 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα