ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιβέπων: Μσλωνόποσλος Δημήτριος ποσδάστρια: Νικολάοσ Ελένη ΑΘΗΝΑ

2 Π ε ρ ί λ η ψ η Η παρούσα εργασία εξετάζει το θεσμό των διοικητικών κυρώσεων στον τουρισμό της χώρας. Πραγματοποιείται μία ανασκόπηση, ανάλυση και κριτική θεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα όργανα του διοικητικού μηχανισμού της Πολιτείας στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν ουσιαστικά τον τουριστικό κλάδο της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται είναι: τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους κάμπινγκ-, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, δασικά χωριά, καταλύματα σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης -time sharing-, κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών -Κ.Δ.Π.Α.-, κέντρα παραθερισμού γυμνιστών - Κ.Π.Γ), οι ξενώνες νεότητας, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τα τουριστικά γραφεία, οι επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων (Rent A Car και Rent A Moto), τα τουριστικά καταστήματα, οι ξεναγοί και, τέλος, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία και τα τουριστικά τραίνα. Λέξεις - κλειδιά: διοικητικές κυρώσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, Επιτροπή Προσφυγών A b s t r a c t This essay examines the notion of administrative sanctions in Greece s tourism sector. It reviews and analyses the sanctions imposed by the administrative bodies on the main types of enterprises comprising the sector in hand. Those enterprises are the following: accommodation providers (hotels, campings, apartments and studios, forest villages, time sharing accommodation, accommodation for foreigners, nudist accommodation), youth hostels, infrastructure for special interests tourism, travel agencies, Rent A Car and Rent A Moto enterprises, tourist shops, tourist guides and, lastly, tourist buses and tourist trains. Key - words: Administrative sanctions, tourism enterprises, Appeals Committee 2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Τ Ν Σ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Υ Ι Ω Ν Ε.Ο.Σ. Ε λλην ικός Οργαν ισ μός Σουρισ μ ού Π.Τ.Σ. Π εριφερει α κ ές Τπ η ρεσίες Σου ρι σμού Γ. Γ. Γ ενικός Γραμματέας Υ.Ε.Κ. Υύλλο Ε φημερί δ ας της Κυ βέρνησ η ς Σ.Ε.Ο.Μ. Σουρισ τι κ ές Επιχει ρή σ ει ς Οδικών Μ ετ α φορών Κ.Ο.Κ. Κ ώ δι κ ας Οδι κής Κυκλοφορίας ν. ν ό μ ος π.δ. π ρ ο εδ ρι κ ό δι ά τ αγμα α.ν. α ν α γκ ασ τι κ ός ν όμος Ν.Δ. Ν ο μ ο θετ ικό Διάταγμα Τ.Α. Τ που ρ γι κ ή Απόφασ η Κ.Τ.Α. Κ ο ινή Τπου ρ γι κ ή Απόφαση Ν. Π.Δ.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Δημοσ ίου Δικαί ου Ν. Π.Ι.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Ιδι ω τι κ ού Δ ικαί ου Κ.Δ.Π.Α. Κ έντρα Διακ οπ ών και Παραθερισ μ ού Α λ λοδαπ ών Κ.Π.Γ. Κ έντρα Παραθερισμού Γυ μν ισ τών H.A.T.T.A. H ellenic A ssoc iation of Trave l a nd To urist Agencie s ( ύνδεσ μ ος των εν Ε λλάδι Σο υρισ τι κών και Σαξιδιωτι κ ών Γραφεί ων ) Δ.Φ.Σ. Λ. Δ ημόσ ιας Φρήσ ης Σο υ ρισ τι κ ό Λεωφορ είο Ε.Ε.Δ.Δ. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμέν α Δωμάτια κ αι Διαμερί σματα Δ.. Διοι κ ητικό υ μ βού λι ο 3

4 Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς... Κατ αρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριο Μυλωνόπουλο για την καθοδήγηση, τη βοήθεια και τις παρατηρήσεις του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Ακόμα, για την ελευθερία που μου παρείχε ώστε να πάρει η εργασία τη μορφή και το περιεχόμενο που εγώ ήθελα να της δώσω (ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους στόχους μου), αλλά και για τη ψυχολογική υποστήριξη και το θετικό του πνεύμα που φρόντιζε να μεταβιβάζει σχετικά με την πρόοδο της εργασίας, τόσο κυρίως - στην αρχή ανάληψης του εγχειρήματος όσο και κατά τη διάρκειά του. Επίσης, ευχαριστίες εκ μέρους μου οφείλονται στην προϊσταμένη του Σμήματος Σουριστικής Πολιτικής του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και εκπαιδεύτριά μου κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης στο Τπουργείο, κα Βάσω Παπαναστασάτου για την πολύτιμη βοήθειά της στη συλλογή του απαραίτητου υλικού αλλά και για το χρόνο που διέθεσε προκειμένου να μοιραστεί μαζί μου την πολύχρονη εμπειρία και τις γνώσεις της επί του αντικειμένου. Η κ. Ελισάβετ Φατζηνικολάου, στέλεχος στον Ε.Ο.Σ., παρείχε επίσης πολύτιμη βοήθεια τόσο με τις γνώσεις της, όσο και με την προμήθεια πολύ σημαντικού υλικού και επιθυμώ επίσης να την ευχαριστήσω θερμά. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουριστικής Πολιτικής και υντονισμού του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης, κ.λεωνίδα Αντωνόπουλο για τις καίριες παρατηρήσεις του επί του κειμένου. Επιπλέον, η βοήθεια των συναδέλφων Ανδρίτσου Μαρίας και Ράπτη Φαράλαμπου στη συλλογή του απαραίτητου υλικού ήταν πολύ σημαντική, και γι αυτό τους ευχαριστώ πολύ. Σέλος, είναι απαραίτητο να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια (και πρώην στέλεχος του Ε.Ο.Σ.) κ. Ξένια Μοίρα, όχι μόνο επειδή χάρη σε αυτήν προχώρησε η εργασία με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, αλλά και επειδή προσέδωσε στις συναντήσεις μας για την εργασία έναν ιδιαιτέρως ευχάριστο τόνο. Η σπουδάστρια, Ελένη Νικολάου 4

5 Π Ι Ν Α Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Α Γ Ω Γ Η... 6 Α : Κυρώσεις... 6 Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ό ς Ο ρ γ ανισμός Σουρισμού Τ π ο υ ρ γ ε ί ο Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Α ν άπ τ υ ξ η ς Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ ασία Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ ατ α λ ύ μ ατ α Ξενοδοχε ι α κ ά Κ α τ αλύματ α Ο ρ γ αν ω μ έ ν ε ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Κατ ασκηνώσεις μ ε ή Φ ω ρ ί ς Ο ι κ ί σ κ ο υ ς ( Κ άμπινγ κ ) Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Δ ω μ άτια κ α ι Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Επιπλωμένα Διαμερίσμ ατ α Δ ασικά Φωριά Κατ α λ ύ μ ατα σε Κ αθε σ τ ώ ς Φ ρ ο ν ο μ ε ρ ι σ τ ι κ ή ς Μ ί σ θ ω σ η ς ( T i m e S h a r i n g ) Κέντρα Διακοπών και Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Α λ λ ο δ απών ( Κ.Δ.Π.Α.) Κέντρα Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Γ υ μ ν ι σ τ ώ ν ( Κ. Π. Γ. ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Ξενώνες Ν ε ό τ η τ α ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. Ε γ κ αταστ ά σ ε ι ς Ε ι δ ι κ ή ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Τ π ο δ ο μ ή ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Γ ρ α φεία ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε ν ο ι κ ί ασης Μεταφορ ι κ ώ ν Μ έ σ ω ν Γ ρ α φ ε ί α Ενοικίασης Αυτ ο κ ι ν ή τ ω ν ( R e n t A C a r ) Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε κ μ ί σ θ ω σ η ς Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν άνω τ ω ν 5 0 c c ( R e n t A M ot o) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά κατ ασ τ ή μ ατ α ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7. Ξεναγοί Τ Μ ΠΕ Ρ Α Μ Α Σ Α Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Α ΠΑ Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α : Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι ΚΕ Μ Ε Σ Α Υ Ο Ρ Ε Ε ι δ ι κ ά Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Λεωφορεία Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Σ ρ αίνα

6 Εισαγωγή Ε Ι Α Γ Ψ Γ Η Σης ανάλυσης των διοικητικών κυρώσεων στον τομέα του τουρισμού είναι σίγουρα πολύ χρήσιμο να προηγηθούν κάποιες γενικές πληροφορίες, τόσο για την εισαγωγή του αναγνώστη στην έννοια των κυρώσεων και των προσφυγών του διοικητικού δικαίου, όσο και για την εξοικείωση του με τον τουριστικό τομέα της χώρας μας, και βασικά με τους δύο φορείς που εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγών: τον Ελληνικό Οργανισμό Σουρισμού (που ως επί το πλείστον επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις) και το Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης (όπου εδρεύει η επιτροπή που εξετάζει τις διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται κατά των κυρώσεων, και είναι επίσης και ο φορέας που εποπτεύει τον Ε.Ο.Σ.) Α : Κ υ ρ ώ σ ε ι ς τη θεωρία επικρατεί γενικά η άποψη ότι κ ύ ρ ω ση είναι κακό που πλήττει ορισμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στα έννομά του αγαθά, ως συνέπεια παράβασης από μέρους του ενός κανόνα δικαίου (Λύτρας, 1984:σελ. 9). Εκτός από τον παραπάνω ορισμό της κύρωσης (ορισμός με τη στενή έννοια - κύρωση stricto sensu), η κύρωση μπορεί να αναφέρεται και στην ανταμοιβή (καλό) που παρέχεται όταν η συμπεριφορά που τηρείται είναι σύμφωνη με αυτήν που επιτάσσει η έννομη τάξη (κύρωση lato sensu). Να αναφέρουμε παρενθετικά (επειδή οι διοικητικές κυρώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις αφορούν κατά βάση σε χρηματικά πρόστιμα, και σε λιγότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με ανάκληση σήματος, σφράγιση της επιχείρησης κλπ), πως ο όρος πρόστιμο εκφράζει μία κύρωση με χρηματικό περιεχόμενο (Λύτρας, 1986:σελ. 1). υνεπώς, τα δ ύ ο βασ ικά σ τοιχεί α της κύρωσης είναι αφενός η παράβαση κάποιου κανόνα δικαίου από ένα πρόσωπο, και αφετέρου η επακόλουθη προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου αυτού ως συνέπεια της παραπάνω παράβασης. (Λύτρας, 1984:σελ.21) Όσον αφορά στο πρώτο συστατικό, παράβαση ενός κανόνα δικαίου έχουμε όταν η συμπεριφορά ενός προσώπου είναι αντίθετη σε αυτήν που επιτάσσει το δίκαιο ή όμοια προς τη συμπεριφορά που το δίκαιο απαγορεύει, ή, τέλος, διάφορη από αυτήν που το δίκαιο επιτρέπει. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να καθορίζεται στο νόμο ή και σε πράξεις άλλης δημόσιας αρχής, όπως πχ σε διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις ή ακόμα σε αποφάσεις δικαστηρίων. Μπορεί ακόμα να καθορίζεται και σε πράξη ιδιωτών, όπως είναι π.χ. η σύμβαση. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αν και η παράβαση είναι προϋπόθεση της κύρωσης, δε συνεπάγεται υποχρεωτικά την επιβολή της (και άρα την προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου) συχνά αφήνεται στην εκτίμηση ορισμένου οργάνου η απόφαση αν θα επιβάλλει ή όχι την 6

7 Εισαγωγή κύρωση 1. Επιπλέον, για να επιβληθεί η κύρωση θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ως έννομη συνέπεια, δηλαδή να προβλέπεται ότι η παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου συνεπάγεται την επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης. Όσον αφορά στο δεύτερο συστατικό στοιχείο της κύρωσης, την προσβολή στα έννομα αγαθά ορισμένου προσώπου, αυτή αναφέρεται βασικά στην προσβολή της προσωπικής ελευθερίας ή της περιουσίας του. Για να υφίσταται προσβολή και συνεπώς και κύρωση- θα πρέπει να υπάρχει ήδη υπέρ του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, μια «προστατευόμενη» από την έννομη τάξη κατάσταση (τεχνικά υποδηλούμενη με τους όρους δικαίωμα ή συμφέρον) που να θίγεται από την τελευταία αυτή κύρωση. Αν λείπουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το δίκαιο ή αν οι προϋποθέσεις αυτές ανατραπούν εκ των υστέρων 2, έννοια κύρωσης δεν υπάρχει. ύμφωνα με το ελληνικό θετικό δίκαιο, οι κυρώσεις δ ι ακ ρ ίνον ται βασικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις δικαστικές κυρώσεις και τις διοικητικές κυρώσεις (Λύτρας, 1984: σελ ). Σο κριτήριο με το οποίο διαχωρίζονται οι κυρώσεις στις δύο αυτές κατηγορίες είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο: πρόκειται για το χαρακτήρα του οργάνου που επιβάλλει την κύρωση. Έτσι, οι δικαστικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Οι επιμέρους διακρίσεις των κυρώσεων τις οποίες μπορεί κανείς να συναντήσει στο ελληνικό δίκαιο, εντάσσονται στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες, και στην ουσία αποτελούν υποδιαιρέσεις τους: οι αστικές κυρώσεις είναι για παράδειγμα δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα αστικά δικαστήρια, οι ποινικές κυρώσεις είναι δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια και ούτω καθ εξής. Ομοίως, οι φορολογικές κυρώσεις είναι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά φορολογικά όργανα, οι αστυνομικές κυρώσεις είναι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά αστυνομικά όργανα κλπ Οι τ ο υ ριστικές κυ ρώσει ς με τις οποίες θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εργασίας είναι φυσικά διοικητικές κυρώσεις, αφού επιβάλλονται από τον Ε.Ο.Σ., ο οποίος και δρα στα πλαίσια του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης (βλ. Β Εισαγωγής για λεπτομέρειες σχετικά με τον Ε.Ο.Σ.). 1 Παλαιότερα, για παράδειγμα, τα πειθαρχικά όργανα είχαν γενικά στη χώρα μας διακριτική ευχέρεια στο να επιβάλλουν κυρώσεις για διαπιστωμένα πειθαρχικά αδικήματα. 2 Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ανατροπή ισχύος μιας πράξης η έκδοση της οποίας στηρίχτηκε σε μη νόμιμα στοιχεία 7

8 Εισαγωγή ύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 περ. δ του ν.3270/2004 3, κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Ε.Ο.Σ. μέσω της Κεντρικής Τπηρεσίας του και των Περιφερειακών Τπηρεσιών Σουρισμού επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ε ν δι κ οφαν ή π ροσφυ γή, συνεπώς η επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή. ύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση. Με το άρθρο 32 του ν.3498/ προβλέπεται ότι η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός π ρ ο θεσ μί α ς τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, της επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει α ί τ ησ η α κυ ρ ώσ ε ως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας (εντός 60 ημερών). Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι με το άρθρο 18 του π.δ.313/2001 5, ορίζεται ότι όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Σ., αυτό επιβάλλεται υ π έ ρ του Ε λ ληνικού Δ ημοσ ίου (και όχι πια υπέρ του Ε.Ο.Σ., όπως γινόταν έως τότε), με εξαίρεση τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.710/1977 στους ξεναγούς 6, για την επιβολή των οποίων, η αρμοδιότητα ανήκει στις χολές Σουριστικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, με την παρ.3α άρθρ.32 του ν.3498/2006 επιβάλλεται από τους πόρους που ορίζονται στο άρθρο 17 του π.δ.313/2001 (οι ίδιοι που ορίζονται και στο άρθρο 18 που αναφέραμε), π οσ οστό 5 0 % ν α μ ε τ α φ έρεται απ ό το Ε λλην ικό Δ ημόσιο σ τ ον προϋπολογισ μ ό του Ε.Ο.Σ. 3 ν.3270/2004 (Υ.Ε.Κ. 187/Α ) «Αρμοδιότητες του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 4 ν. 3498/2006 (Υ.Ε.Κ. 230/Α ) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 5 π.δ. 313/2001 (Υ.Ε.Κ. 211/Α ) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Σ., στο Τπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών» 6 ν.710/77 «Περί Ξεναγών» (Υ.Ε.Κ. 283/Α ) 8

9 Εισαγωγή Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ 1. Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού Ο Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού (Ε.Ο.Σ.) ιδρύεται για πρώτη φορά το 1929 και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. 7. Σο 1936 ο ΕΟΣ μετατρέπεται σε Τφυπουργείο Σύπου και Σουρισμού αλλά ο πόλεμος διακόπτει απότομα τη θεσμική και διοικητική του ανάπτυξη. τη μεταπολεμική περίοδο ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Σουρισμού 8, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Σο 1950 επανιδρύεται και λειτουργεί ο ΕΟΣ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους. Η επανίδρυση γίνεται με τον α.ν. 1565/1950 9, όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.1624/ Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 (ν.1624/1951) 11 είναι η προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα, ο συντονισμός των ενεργειών κάθε δημόσιας αρχής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών. Με το ν.2160/ ο ΕΟΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Εθνικής Οικονομίας. ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. το άρθρο 3 του π.δ. 459/ ορίζεται ότι η εποπτεία του Ε.Ο.Σ. που ασκείται σύμφωνα με το ν.2160/ 1993 (άρθρο 1 παρ. 1) από τον Τπουργό Εθνικής Οικονομίας, ασκείται εφεξής από τον Τπουργό Σουρισμού. Σο π.δ.313/2001 αναφέρεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Σο άρθρο 14 που αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στις Περιφέρειες δεν έχει πλέον ισχύ εφόσον με το ν.3270/04, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται πλέον από τις Περιφερειακές Τπηρεσίες Σουρισμού (Π.Τ.Σ.) του ΕΟΣ. 7 ν. 4377/1929 «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ Ν.Δ. περί Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 8 α.ν. 588/1945 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Σουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως» 9 α.ν. 1565/1950 (Υ.Ε.Κ. 255/Α ) «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 10 ν. 1624/1951 (Υ.Ε.Κ. 7/Α ) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 11 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1624/1951 καταργήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2160/ ν. 2160/1993 (Υ.Ε.Κ. 118/Α ) «Ρυθμίσεις για τον Σουρισμό και άλλες διατάξεις» 13 π.δ. 459/1993 (Υ.Ε.Κ. 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 9

10 Εισαγωγή το π.δ. 343/ , ορίζεται ότι ο Ε.Ο.Σ. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Ανάπτυξης. Με το π.δ.122/ , οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού του Τπουργείου Aνάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουρισμού. Με το ν.3270/2004 το Τπουργείο Σουρισμού μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, υπό του οποίου την εποπτεία τελεί σήμερα ο Ε.Ο.Σ. (άρθρο 2, παρ.1) Προκειμένου ο Ε.Ο.Σ. να πετύχει την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που είναι ο σκοπός του, πρέπει να ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν.3270/2004. Εν ολίγοις, υποβάλλει προτάσεις στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του (μετά από έρευνα της αγοράς, μελετών ανταγωνιστικότητας κ.α.) και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, χορηγεί άδειες, εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις, και αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού (αν χρειαστεί, μέσω συνεργασίας με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου). 2. Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης Με το ν.1835/ , συστάθηκε Τπουργείο Σουρισμού, με αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και των αερομεταφορών, την εποπτεία κάθε δραστηριότητας που αφορά τους τομείς αυτούς και την εναρμόνιση της πολιτικής των αερομεταφορών με την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης. Κατόπιν, με το π.δ.417/ , το Τπουργείο καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1, από το Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με το άρθρο 1 του π.δ.459/ , το Τπουργείο Σουρισμού που είχε καταργηθεί με το παραπάνω π.δ. ανασυστήνεται με το σύνολο των Τπηρεσιών και των θέσεών του π.δ. 343/2001 (Υ.Ε.Κ. 231/Α ) «Οργανισμός Διάρθρωσης Τπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού (ΕΟΣ)» 15 π.δ. 122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 16 ν. 1835/1989 (Υ.Ε.Κ. 76/Α ) «ύσταση Τπουργείου Σουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» 17 π.δ. 417/1991 (Υ.Ε.Κ. 153/Α ) «Κατάργηση του Τπουργείου Σουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας» 18 π.δ.459/1993 (Υ.Ε.Κ 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 19 Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ορίζεται ότι: «το κεφάλαιο Γ του Ν.2160/93 όπου αναφέρεται Τπουργός Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον ο Τπουργός Σουρισμού και όπου αναφέρεται Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον το Τπουργείο Σουρισμού» 10

11 Εισαγωγή Με το ν.2160/1993 συστήνεται Γραμματεία τήριξης Σουριστικών Λιμένων στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 37), που με το ν. 3270/04 ουσιαστικά μετατράπηκε σε ξεχωριστή Διεύθυνση του Τπουργείου. Με το π.δ.27/ τα Τπουργεία Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου συγχωνεύονται στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Με το π.δ.142/ συστήνεται Γενική Γραμματεία Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης, όπου με τα άρθρα 2 και 3 καθορίζονται οι υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτήν και η αποστολή τους. Σο π.δ.122/ αναφέρεται στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού του Τπουργείου Ανάπτυξης και στην ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού. Σο άρθρο 3 του π.δ.122/04 (που αναφέρεται στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού) ουσιαστικά καταργείται με το ν.3270/04 και οι αρμοδιότητες ουσιαστικά μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Σέλος, με το ν.3270/2004, το Τπουργείο Σουρισμού, που είχε ανασυσταθεί με το π.δ.122/04 μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης και αναλαμβάνει αρμοδιότητες όπως: ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, η έρευνα και η μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ο καθορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, η συνεργασία με τα συναρμόδια Τπουργεία, με τους Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης και με κρατικούς ή άλλους φορείς. Αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, τη σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας καθώς και την προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Σέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.3270/04 «ο συγκεκριμένος νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό βήμα στη θεσμική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και να παράσχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την πορεία ανάπτυξης αυτής στον 21 ο αιώνα» Όσον αφορά στο άρθρο 4 του νόμου (που αναφέρεται στην Επιτροπή Προσφυγών), αυτό -σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση - οριοθετεί τον εποπτικό ρόλο του Τπουργείου στον Ε.Ο.Σ. με έμφαση στο διαχειριστικό έλεγχο των πράξεών του και στον τρόπο 20 π.δ.27/1996 (Υ.Ε.Κ. 19/Α ) «υγχώνευση των Τπουργείων Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 21 π.δ.142/2001 (Υ.Ε.Κ. 123/Α ) «ύσταση Γενικής Γραμματείας Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 22 π.δ.122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 11

12 Εισαγωγή άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του (επιβολή διοικητικών κυρώσεων) με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α τις τουριστικές επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος από κλιμάκια του Ε.Ο.Σ., τα οποία μπορεί να αποτελούν υπάλληλοι τόσο της Κεντρικής Τπηρεσίας, όσο και των Περιφερειακών Τπηρεσιών του (Π.Τ.Σ.). Έλεγχος στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνεται επίσης από την Σουριστική Αστυνομία κάθε τόπου, ή τέλος από μικτά κλιμάκια Ε.Ο.Σ. Σουριστικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας (π.χ. από τουρίστες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες). Ο έλεγχος συνίσταται στην τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, όπως αυτές θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. ε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, αυτές καταγράφονται και στη συνέχεια αποστέλλεται στον επιχειρηματία κλήση για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, επιβάλλεται πρόστιμο (ή άλλη διοικητική κύρωση - π.χ. σφράγιση - ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης,) με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Π.Τ.Σ. Αν ο διοικούμενος θεωρεί πως αδικήθηκε μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής Προσφυγών που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστκής Ανάπτυξης (στην Αθήνα). Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεσή της. ε περίπτωση υποβολής προσφυγής, διαβιβάζεται ο φάκελος με τις σχετικές πληροφορίες και το ιστορικό (αν έχει η επιχείρηση Ειδικό ήμα Λειτουργίας, πότε το απέκτησε, αν ισχύει ακόμη, αν έχει επιβληθεί στο παρελθόν άλλο πρόστιμο στην ίδια επιχειρηση για διαφορετικό λόγο, ποιες ήταν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κλπ) από την Περιφερειακή Τπηρεσία Σουρισμού στη Γραμματεία της Επιτροπής. Σην ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, ο επιχειρηματίας προσκαλείται να παραστεί (είτε ο ίδιος, είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου του). Η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Μπορεί να απορρίψει την προσφυγή, να την κάνει δεκτή ή και να τροποποιήσει την επιβληθείσα ποινή (πρόκειται για ενδικοφανή προσφυγή, όπως ήδη αναφέρθηκε). Πρέπει πάντως να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής. 12

13 Εισαγωγή Οι αποφάσεις της Επιτροπής προκειμένου να καταστούν εκτελεστές, πρέπει να κυρωθούν από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης - είναι ωστόσο δυνατή και η αναπομπή τους στην Επιτροπή για επανεξέταση. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει εντός προθεσμίας εξήντα ημερών αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας. Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2160/1993 οι τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Σουριστικά Καταλύματα 2. Ξενώνες Νεότητας 3. Εγκαταστάσεις Ειδικής Σουριστικής Τποδομής 4. Σουριστικά Γραφεία 5. Γραφεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων 6. Σουριστικά Καταστήματα ε αυτές προστέθηκαν με την υπ αριθμό /ειδ.αριθ. 165/1994 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ 23. οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc 23 Υ.Ε.Κ. 778/Β 13

14 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ α τ α λ ύ μ α τ α το άρθρο 2 του ν.2160/1993 ορίζονται τα τουριστικά καταλύματα ως εκείνες οι τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Διακρίνονται ως εξής: Α. ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΣΕΛ.. γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ). Β. ΜΗ ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Σοuριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμεpίσματα. 1.1 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Με το ν.642/ προβλέπεται η επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων στους επιχειρηματίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, τα Διατάγματα, τις Τπουργικές Αποφάσεις, τις διατάξεις των εν ισχύ κανονισμών ή τις εντολές των αρμόδιων Αρχών: 1. Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού: α) Επίπληξη. β) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ ( 14,67 έως 58,69). 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα: α) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 58,69 έως 586,94). β) Τποβιβασμός του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη, αν έχουν επιβληθεί τρία πρόστιμα εντός ενός έτους. 24 ν.642/1977 (Υ.Ε.Κ. 200/Α ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της "περί Ξενοδοχείων Νομοθεσίας» 14

15 Ξενοδοχειακά Καταλύματα γ) Προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, και εφ' όσον έχει επιβληθεί τρεις φορές τουλάχιστον η ποινή του προστίμου εντός ενός έτους από τη χρονική στιγμή που επιβλήθηκε η πρώτη. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας εκτελείται δύο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.642/77 πενταμελούς επιτροπής (βλ παρακάτω για την επιτροπή). δ) Οριστική ανάκληση της άδειας εφ' όσον έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης δύο φορές εντός διετίας. ε) Προσωρινή τρίμηνη ανάκληση της έγκρισης διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή. ε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, η ανάκληση της έγκρισης διορισμού μετατρέπεται σε εξάμηνη. Με την παρ. 1 της υπ αριθμ /Β693/1996 απόφασης της Τπουργού Ανάπτυξης 25, το πρόστιμο της περίπτωσης 1β αναπροσαρμόστηκε: «από μέχρι δραχμές (από 146,74 έως 586,94)». Επίσης, με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόστηκε η περίπτωση 2α: «από μέχρι δραχμές (από 586,94 έως ,51)» Κατά των πράξεων που επιβάλλουν τις ανωτέρω κυρώσεις επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 3 του ν.642/77, π ρ οσ φ υ γή (υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της πράξης) ενώπιον π εν τ αμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ. και δύο μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σα μεν πρώτα τρία μέλη ορίζονται με απόφαση του Δ.. του Ε.Ο.Σ., τα δε μέλη του Ξ.Ε.Ε. ορίζονται από το Δ.. του Ξ.Ε.Ε. Όλα τα μέλη έχουν ετήσια θητεία. Ο ν.2160/93 ορίζει ότι κατά των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Ε.Ο.Σ. επιτρέπεται π ρ οσφυγή ενώπ ι ον της επιτρο πής της π α ρ αγράφου 3 τ ου ά ρ θρου 2 τ ου ν.642/1977, όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα (της πιο πάνω επιτροπής, δηλαδή). Η σύνθεση της επιτροπής δεν αλλάζει, ούτε η θητεία των μελών της. Προ της επιβολής της διοικητικής κύρωσης καλείται ο διοικούμενος σε προηγούμενη ακρόαση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Οι διοικητικές κυρώσεις που πρστίθενται με το ν.2160/93, και που αναφέρονται και στα ξενοδοχειακά καταλύματα, είναι οι εξής: Πρόστιμο ύψους δρχ ( 146,73) ανά κλίνη σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος, χωρίς να είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Σ. 25 υπ αριθμ / Β693/1996 απόφαση της Τπουργού Ανάπτυξης «Αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων του Ν. 642/77 (Υ.Ε.Κ. Α'200)» 15

16 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 586,94), αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταλύματος δεν έχει αναρτήσει το ειδικό σήμα σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του καταλύματος σημείο. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 1467,35) για τους παραβάτες των διατάξεων περί τιμοκαταλόγων. υγκεκριμένα, οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Σ. τα τιμολόγιά τους κάθε χρόνο αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλομένη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Να σημειώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παράβαση αυτή μέχρι και ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια έφεραν την υπογραφή του, και τον υποβιβασμό της ξενοδοχειακής μονάδας στην τάξη εκείνη στην οποία αντιστοιχούσαν οι κατά τη διαπίστωση της παράβασης εισπραττόμενες τιμές. ε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 4 του ν.2160/93, το ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Δυνατότητα σφράγισης σε περίπτωση λειτουργίας του καταλύματος χωρίς το απαραίτητο ειδικό σήμα. Η συγκεκριμένη διάταξη συμπληρώθηκε από το ν.2741/ σύμφωνα με τον οποίο τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου Ειδικό ήμα Λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό ήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Σ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του "Ποινικού Κώδικα ν.2741/1999 (Υ.Ε.Κ. 199/Α ) «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 27 Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών (ΠΔ 283/1985/Α-106 ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ) 16

17 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 2.934,7) επιβάλλεται στα γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2160/93, βλ παραπάνω), οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό. ύμφωνα με την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.2636/98, σε όποιον παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Σ. πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 586,94 έως 2.934,7) για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. ε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον, χωρίς άδεια άσκησης του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία στις παραπάνω υπηρεσίες ή καταστήματα. Ο ν.2160/93 όριζε για τους παραπάνω παραβάτες (άγρα πελατών κατευθυνόμενη πελατεία), όπως επίσης και για όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπομένη από τις διατάξεις του ν.2160/93 καταχώρηση στον Ε.Ο.Σ, τιμωρία με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 28. ύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3498/06, το εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 4 (άγρα πελατών) τροποιήθηκε, και πλέον ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον ή και με τις δύο αυτές ποινές. Υυσικά η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων (ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2160/93 και στο άρθρο 27 του ν.2636/98). Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το ν.2160/93, στον επιχειρηματία που λειτουργεί κατάλυμα μπορεί να επιβληθούν οι εξής κυρώσεις: Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους δρχ ( 293,47) για κάθε παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του ξενοδοχείου. Καμία κύρωση δεν επιβάλλεται ωστόσο, αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε εγκαίρως τη στέγαση του πελάτη σε ξενοδοχείο της περιοχής του, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας. Να συμπληρώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παραπάνω παράβαση υποβιβασμό του ξενοδοχείου κατά μία κατηγορία για ένα έτος. 28 «Όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών [πενήντα εννέα (59,00) ευρώ], αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης". (παρ. 12, αρ. 1, Ν. 2207/1994, Υ.Ε.Κ. 65/Α ) 17

18 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94) αν λόγω έλλειψης ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του ξενοδοχείου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., μέχρι εξάλειψης της ρύπανσης. την περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σο μέτρο αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Σ. ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94), αν ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Να προστεθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.3498/06 περί ιαματικού τουρισμού εγκρίνεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και μετά από γνώμη του Δ.. του Ξ.Ε.Ε., Κώδικας Δεοντολογίας του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, στον οποίον καθορίζονται και θέματα πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το ίδιο το Ξ.Ε.Ε. επί των μελών του. τη διοικητική πρακτική είναι εύλογο να συναντά κανείς συχνά αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται κυρώσεις επί των τουριστικών καταλυμάτων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών τους, ή μη έγκαιρης εκπλήρωσής τους από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ αριθμό / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. 29, η οποία ορίζει τα εξής: 1. Ανάκληση του Ειδικού ήματος Λειτουργίας σε περίπτωση μη εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης (η απόφαση αφορούσε στις μετατροπές κοινοχρήστων ή βοηθητικών χώρων σε δωμάτια ή δημιουργία δωματίων, με αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα κ.λπ.). 2. ε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εντός του χρόνου εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης δεν θα χορηγείται το Ειδικό ήμα Λειτουργίας στο νέο επιχειρηματία, αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως η οικονομική επιβάρυνση. 3. Κάθε παρέκκλιση μετά την στο χρόνο των δόσεων, αλλά και κάθε διαπιστούμενη από όργανα του Ε.Ο.Σ. παρέκκλιση από τα κατά την δήλωση του ν.2160/93 συνοδευτικά σχέδια, καθώς και από τα εγκεκριμένα υπόκειται στις κυρώσεις του 29 υπ αριθμό /Β' 922/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. «Σροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων για τον υπολογισμό καταβολής επιβάρυνσης στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, λοιπά θέματα και τακτοποίηση θεμάτων CAMPING» 18

19 Ξενοδοχειακά Καταλύματα ν.2160/93, των αποφάσεων του Υ.Ε.Κ. 268/Β/ και σε κάθε αναλόγως με την περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις Με την υπ αριθμόν Σ/2766/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης 30, η πενταμελής επιτροπή του ν.642/77 (που παρέμεινε ως είχε με το ν.2160/93) ανασυντάσσεται και απαρτίζεται πλέον από δύο μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ., ένα μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένα μέλος της υνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ένα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κάμπινγκ. Σα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Ο λόγος για την μεταβολή αυτή στη σύνθεση αποτυπώνεται στην ίδια την απόφαση, η οποία στο σκεπτικό της υπογραμμίζει την «ανάγκη ανασύνθεσης της Επιτροπής Προσφυγών προκειμένου να εκπροσωπηθούν σ' αυτήν εκπρόσωποι των ενοικιαζομένων δωματίων -διαμερισμάτων και των κάμπινγκ». Σρία χρόνια αργότερα (επτέμβριος 2001) με μία άλλη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης (διαφορετικού ως προς το φυσικό πρόσωπο), την Σ/5309/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77» αλλάζει και πάλι η σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται πια από τα εξής μέλη: «Πρόεδρος Ε.Ο.Σ. Διευθυντής Διεύθυνσης Σ Ένα μέλος από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ» Σα μέλη της Επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως αλλάζει η ορολογία και αντί για «ορίζονται» (ν.642/77), τα μέλη με την υπουργική αυτή απόφαση «προτείνονται». Άραγε, αν πλέον το Δ.. του Ε.Ο.Σ. προτείνει, τότε ποιος αποφασίζει; Σον ίδιο μήνα, λίγες ημέρες αργότερα (19 επτεμβρίου), δημοσιεύεται το π.δ.313/2001. Με μία πολύ έντονη τάση προς αποκέντρωση για όλη τη δημόσια διοίκηση να έχει παρεμβληθεί, συστήνονται στις Περιφέρειες Διευθύνσεις Σουρισμού, στις οποίες μεταβιβάζονται αρκετές αρμοδιότητες που ως τότε ασκούνταν από όργανα του Ε.Ο.Σ. Σο άρθρο 14 παρ.5 περ.β του π.δ.313/01 λοιπόν, ορίζει, αφενός, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπεται στο ν.642/77 να επιβάλλονται από τον αρμόδιο Διευθυντή και από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. (βλ παραπάνω), να επιβάλλονται εις το εξής από τον 30 υπ αριθμόν Σ/2766/ (Υ.Ε.Κ. 650/Β ) απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «Ανασύνθεση της Επιτροπής Προσφυγών» 19

20 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Αφετέρου, στην ίδια παράγραφο, στην ίδια περίπτωση, ορίζονται τα εξής (για το ν.642/77) «στην προβλεπόμενη δε από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχουν, αντί των τριών μελών του Δ.. του Ε.Ο.Σ., ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας», και λίγες σειρές παρακάτω (στην ίδια πάντα παράγραφο) «την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.642/77 επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από το Γενικό Γραμματέα αυτής». Κατόπιν τούτων, προκύπτει κατ αρχάς η εμφανής σύγχυση από την πρόβλεψη δύο διαφορετικών ανασυνθέσεων της ίδιας επιτροπής: η μία θέλει την επιτροπή να απαρτίζεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και η δεύτερη (περισσότερο απλή και λακωνική) ορίζει ως μετέχοντες στην επιτροπή τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας... Η σύγχυση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αποτελείται πια από «τρία μέλη του Δ.. του Ε.Ο.Σ», όπως προϋποθέτει το π.δ.313/01 (γι αυτό και είναι τρία τα μέλη που ορίζει ως αντικαταστάτες), αλλά από δύο μόνο μέλη του Ε.Ο.Σ. ήδη από τον Ιούνιο του 1998! Και μάλιστα, η τελευταία ανασύνθεση της επιτροπής πριν το π.δ.313/01 (όπου πάλι ορίζονται δύο μέλη του Ε.Ο.Σ. να συμμετέχουν) να έχει εκδοθεί 8 μόλις ημέρες πριν εκδοθεί και το αυτό π.δ... ε κάθε περίπτωση, 4 μήνες αργότερα (Ιανουάριος 2002), αλλάζει και πάλι η σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής με άλλη μία απόφαση, του Τφυπουργού Ανάπτυξης αυτή τη φορά, την Σ/329/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77». Η επιτροπή απαρτίζεται πια από τα εξής μέλη: 1. Σον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς 2. Σον Προϊστάμενο του Σμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 3. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. 4. Ένα μέλος από την.ε.ε.δ.δ.ε. 5. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ Η εν λόγω απόφαση υπενθυμίζει ότι «τα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα», χωρίς όμως να κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται/ προτείνονται τα δύο πρώτα μέλη. Τποθέτει πάντως κανείς πως ισχύει ό,τι ίσχυε και στην Σ/5309/ , δηλαδή τα δύο αυτά μέλη προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ. 20

21 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα (Ιανουάριος 2003) μία νέα απόφαση (του Τφυπουργού Ανάπτυξης) η Σ/718/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών», αλλάζει για μία ακόμα φορά τη σύνθεση της συγκεκριμένη επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 642/77, και ορίζει να την αποτελούν οι εξής: Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Aνάπτυξης της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Παρατηρούμε πως δε φαίνεται να είναι πια αναγκαίο να συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρηματιών των κάμπινγκ (όπως οριζόταν στο σκεπτικό της Σ/2766/1998, όταν περιλήφθηκε για πρώτη φορά στη σύνθεση της επιτροπής ένας εκπρόσωπος από τα κάμπινγκ και ένας από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμερίσματα) ίσως ο κλάδος να μη σημείωνε άνθηση την εποχή εκείνη ή, ακόμη κι αν το έκανε, ίσως να μην είχε μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη για να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην επιτροπή. Αντίθετα, υιοθετείται η πρώτη από τις δύο εναλλακτικές που έθεσε το π.δ.313/01 ως προς τη σύνθεση της επιτροπής και τοποθετεί στην επιτροπή το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας, (και όχι «τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. οριζόμενους από το Γενικό Γραμματέα αυτής», όπως ήθελε η δεύτερη εναλλακτική). Μήπως προκειμένου να υιοθετηθεί η σύνθεση αυτή που προέβλεπε το π.δ.313/01, έπρεπε να αποχωρήσει ο εκπρόσωπος των κάμπινγκ; ε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη απόφαση, η Σ/329/ του Τφυπουργού Ανάπτυξης, δεν περιλάμβανε στη σύνθεση της επιτροπής κανέναν υπάλληλο της Περιφέρειας, ούτε καν της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και άξιο απορίας, αφού η απόφαση λαμβάνεται «έχοντας υπόψη... τις διατάξεις του π.δ.313/ », και άρα και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, όπου περιγράφεται όχι μία αλλά δύο συνθέσεις για την επιτροπή προσφυγών... Σέσσερις μήνες αργότερα (Μάιος 2003) εκδόθηκε η Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης 31, στην οποία αντικαθίσταται το μέλος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας από έναν υπάλληλο πρώτου βαθμού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού. Ο λόγος γι αυτή την αλλαγή ήταν (όπως αναφέρεται στο σκεπτικό) η επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής προσφυγών, μιας και όπως μπορεί κανείς να φανταστεί οι 31 Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης «Σροποποίηση της Σ/718/ (Υ.Ε.Κ. 96/Β/ ) απόφασης Τφυπουργού Ανάπτυξης» 21

22 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Διευθύνσεις Σουρισμού των Περιφερειών ήταν σχετικά υποστελεχωμένες δεν ήταν λοιπόν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να «προμηθεύσουν» την επιτροπή προσφυγών με τον Προϊστάμενο του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας που απαιτείτο, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην υπήρχε κάποιος υπάλληλος σε αυτή τη θέση για όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Σελικά, η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής έγινε τον Οκτώβριο του 2003 με την υπ αριθμό Σ/12236/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «υγκρότηση Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 3, άρθρο 2 του ν.642/77». Η απόφαση προέβλεπε 13 πενταμελείς (με ετήσια θητεία) επιτροπές προσφυγών, μία για κάθε περιφέρεια της χώρας. Μετά από όλη αυτή τη χρονοβόρα και πολύπλοκη τελικά διαδικασία, την αναστάτωση και την προκαλούμενη σύγχυση, δεν προκαλεί εντύπωση που ο νομοθέτης αποφάσισε το 2004 με το ν.3270/2004, να προβλέψει μμ ίί ί αα πενταμελή επιτροπή (που μάλιστα θα είναι αρμόδια για τις διοικητικές κυρώσεις σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις), και να μην καθορίσει εκ των προτέρων τη σύνθεσή της. Σο μόνο που είναι βέβαιο είναι πως θα εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, θα διορίζεται με απόφαση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και θα προεδρεύεται από Γενικό Διευθυντή ή ένα Διευθυντή του Τπουργείου. Θα ήταν ίσως θεμιτή η πρόβλεψη με νόμο για συμμετοχή εκπροσώπων των τουριστικών επιχειρήσεων στη σύνθεση της επιτροπής, αλλά μάλλον είναι αυτονόητο μετά από την παραπάνω ιστορική αναδρομή πως η αναγκαιότητα αυτή έχει γίνει αντιληπτή και σεβαστή από τη δημόσια διοίκηση. Σο αποδεικνύει και η σημερινή πρακτική, αφού ανάλογα με τις κυρώσεις που εξετάζονται κάθε φορά στις συνεδριάσεις της επιτροπής, συμμετέχει και κάποιος εκπρόσωπος του εμπλεκόμενου κλάδου τουριστικών επιχειρήσεων (προκειμένου για τα ξενοδοχεία συμμετέχει κάποιος εκπρόσωπος του Ξ.Ε.Ε.) Να αναφερθούμε παρενθετικά και στο π.δ. 43/ , το οποίο προβλέπει στο άρθρο 5, την υποβολή προσφυγής εκ μέρους του επιχειρηματία/ξενοδόχου για την επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προδιαγραφών και κριτηρίων και τον επανέλεγχο της αντικειμενικότητας της κατάταξης σε συγκεκριμένη λειτουργική μορφή και κατηγορία (εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης). Οι προσφυγές κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Σ., ενός εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ενός υπαλλήλου του Τπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού, και αποφαίνεται επί των προσφυγών, το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή τους. 32 π.δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Υ.Ε.Κ. 43/Α ) 22

23 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Παρόμοια διάταξη υπήρχε και στο άρθρο 9 του β.δ. 27/4/37 33, σύμφωνα με το οποίο αν οι επιχειρηματίες των ξενοδοχείων ή οικοτροφείων θεωρούσαν λανθασμένη την κατάταξη του καταλύματός τους ή τον υποβιβασμό τους, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ανακατάταξης σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίησης της πράξης. Η επιτροπή που εξέταζε την αίτηση και αποφάσιζε τελειωτικά προβλεπόταν στο άρθρ. 11. παρ. 2 του α.ν.431/ Σην αποτελούσαν οι Διευθυντές των τριών Σουριστικών Διευθύνσεων του Τφυπουργείου Σύπου και Σουρισμού, ο Διευθυντής της Σουριστικής Αστυνομίας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και ο αρμόδιος επί των Ξενοδοχείων Σμηματάρχης της Διεύθυνσης Σουριστικής Οργάνωσης ως εισηγητής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 α.ν.1108/ στην επιτροπή αυτή συμμετέχει αντιπρόσωπος του Τφυπουργείου Εργασίας (που ορίζεται από το συγκεκριμένο Τφυπουργό), για τις περιπτώσεις δε που αφορούν στην επανεξέταση κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες συμμετέχει χωρίς ψήφο και αντιπρόσωπος των ξενοδόχων, υποδεικνυόμενος από το Διοικητικό υμβούλιο του Επιμελητηρίου Σουριστικών Ξενοδοχείων. 33 «Περί εκδόσεως αδειών λειτουργίας, κατατάξεως και χαρακτηρισμού Ξενοδοχείων» (Υ.Ε.Κ. 179/Α ) 34 α.ν.431/1937 «Περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των Ξενοδοχείων και την προστασίαν της πελατείας αυτών» 35 α.ν.1108/1938 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 431/1937 και άλλων τινών διατάξεων» 23

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY 22 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY Tων Mυλωνόπουλου Δημ. και Nικολάου Eλένης 1. Εισαγωγή Οτουρισμός, ως τομέας παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/21-1-2010) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α'.Β' & Γ'κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ) Ο Τομέας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 23/2/2012 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 3758/13-1-2012 Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 1635 /16/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 31-08-2011 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΥΚ 5036604 ΕΞ2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ A. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔ. ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝ/Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Νομπιλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων - Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.

Πηνελόπη Νομπιλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων - Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο. «Νέες προκλήσεις και επενδυτικές ευκαιρίες για μείωση της εποχικότητας με τη διευκόλυνση του νόμου για τον Τουρισμό (Ν. 4179/2013). Νέο θεσμικό πλαίσιο για «Ιατρικό τουρισμό», «Τουριστική κατοικία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 1. 12 παρ. 2 Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα