ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιβέπων: Μσλωνόποσλος Δημήτριος ποσδάστρια: Νικολάοσ Ελένη ΑΘΗΝΑ

2 Π ε ρ ί λ η ψ η Η παρούσα εργασία εξετάζει το θεσμό των διοικητικών κυρώσεων στον τουρισμό της χώρας. Πραγματοποιείται μία ανασκόπηση, ανάλυση και κριτική θεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα όργανα του διοικητικού μηχανισμού της Πολιτείας στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν ουσιαστικά τον τουριστικό κλάδο της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται είναι: τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους κάμπινγκ-, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, δασικά χωριά, καταλύματα σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης -time sharing-, κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών -Κ.Δ.Π.Α.-, κέντρα παραθερισμού γυμνιστών - Κ.Π.Γ), οι ξενώνες νεότητας, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τα τουριστικά γραφεία, οι επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων (Rent A Car και Rent A Moto), τα τουριστικά καταστήματα, οι ξεναγοί και, τέλος, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία και τα τουριστικά τραίνα. Λέξεις - κλειδιά: διοικητικές κυρώσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, Επιτροπή Προσφυγών A b s t r a c t This essay examines the notion of administrative sanctions in Greece s tourism sector. It reviews and analyses the sanctions imposed by the administrative bodies on the main types of enterprises comprising the sector in hand. Those enterprises are the following: accommodation providers (hotels, campings, apartments and studios, forest villages, time sharing accommodation, accommodation for foreigners, nudist accommodation), youth hostels, infrastructure for special interests tourism, travel agencies, Rent A Car and Rent A Moto enterprises, tourist shops, tourist guides and, lastly, tourist buses and tourist trains. Key - words: Administrative sanctions, tourism enterprises, Appeals Committee 2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Τ Ν Σ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Υ Ι Ω Ν Ε.Ο.Σ. Ε λλην ικός Οργαν ισ μός Σουρισ μ ού Π.Τ.Σ. Π εριφερει α κ ές Τπ η ρεσίες Σου ρι σμού Γ. Γ. Γ ενικός Γραμματέας Υ.Ε.Κ. Υύλλο Ε φημερί δ ας της Κυ βέρνησ η ς Σ.Ε.Ο.Μ. Σουρισ τι κ ές Επιχει ρή σ ει ς Οδικών Μ ετ α φορών Κ.Ο.Κ. Κ ώ δι κ ας Οδι κής Κυκλοφορίας ν. ν ό μ ος π.δ. π ρ ο εδ ρι κ ό δι ά τ αγμα α.ν. α ν α γκ ασ τι κ ός ν όμος Ν.Δ. Ν ο μ ο θετ ικό Διάταγμα Τ.Α. Τ που ρ γι κ ή Απόφασ η Κ.Τ.Α. Κ ο ινή Τπου ρ γι κ ή Απόφαση Ν. Π.Δ.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Δημοσ ίου Δικαί ου Ν. Π.Ι.Δ. Ν ο μι κ ό Π ρόσωπ ο Ιδι ω τι κ ού Δ ικαί ου Κ.Δ.Π.Α. Κ έντρα Διακ οπ ών και Παραθερισ μ ού Α λ λοδαπ ών Κ.Π.Γ. Κ έντρα Παραθερισμού Γυ μν ισ τών H.A.T.T.A. H ellenic A ssoc iation of Trave l a nd To urist Agencie s ( ύνδεσ μ ος των εν Ε λλάδι Σο υρισ τι κών και Σαξιδιωτι κ ών Γραφεί ων ) Δ.Φ.Σ. Λ. Δ ημόσ ιας Φρήσ ης Σο υ ρισ τι κ ό Λεωφορ είο Ε.Ε.Δ.Δ. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμέν α Δωμάτια κ αι Διαμερί σματα Δ.. Διοι κ ητικό υ μ βού λι ο 3

4 Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς... Κατ αρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριο Μυλωνόπουλο για την καθοδήγηση, τη βοήθεια και τις παρατηρήσεις του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Ακόμα, για την ελευθερία που μου παρείχε ώστε να πάρει η εργασία τη μορφή και το περιεχόμενο που εγώ ήθελα να της δώσω (ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους στόχους μου), αλλά και για τη ψυχολογική υποστήριξη και το θετικό του πνεύμα που φρόντιζε να μεταβιβάζει σχετικά με την πρόοδο της εργασίας, τόσο κυρίως - στην αρχή ανάληψης του εγχειρήματος όσο και κατά τη διάρκειά του. Επίσης, ευχαριστίες εκ μέρους μου οφείλονται στην προϊσταμένη του Σμήματος Σουριστικής Πολιτικής του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και εκπαιδεύτριά μου κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης στο Τπουργείο, κα Βάσω Παπαναστασάτου για την πολύτιμη βοήθειά της στη συλλογή του απαραίτητου υλικού αλλά και για το χρόνο που διέθεσε προκειμένου να μοιραστεί μαζί μου την πολύχρονη εμπειρία και τις γνώσεις της επί του αντικειμένου. Η κ. Ελισάβετ Φατζηνικολάου, στέλεχος στον Ε.Ο.Σ., παρείχε επίσης πολύτιμη βοήθεια τόσο με τις γνώσεις της, όσο και με την προμήθεια πολύ σημαντικού υλικού και επιθυμώ επίσης να την ευχαριστήσω θερμά. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουριστικής Πολιτικής και υντονισμού του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης, κ.λεωνίδα Αντωνόπουλο για τις καίριες παρατηρήσεις του επί του κειμένου. Επιπλέον, η βοήθεια των συναδέλφων Ανδρίτσου Μαρίας και Ράπτη Φαράλαμπου στη συλλογή του απαραίτητου υλικού ήταν πολύ σημαντική, και γι αυτό τους ευχαριστώ πολύ. Σέλος, είναι απαραίτητο να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια (και πρώην στέλεχος του Ε.Ο.Σ.) κ. Ξένια Μοίρα, όχι μόνο επειδή χάρη σε αυτήν προχώρησε η εργασία με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, αλλά και επειδή προσέδωσε στις συναντήσεις μας για την εργασία έναν ιδιαιτέρως ευχάριστο τόνο. Η σπουδάστρια, Ελένη Νικολάου 4

5 Π Ι Ν Α Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Α Γ Ω Γ Η... 6 Α : Κυρώσεις... 6 Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ό ς Ο ρ γ ανισμός Σουρισμού Τ π ο υ ρ γ ε ί ο Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Α ν άπ τ υ ξ η ς Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ ασία Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ ατ α λ ύ μ ατ α Ξενοδοχε ι α κ ά Κ α τ αλύματ α Ο ρ γ αν ω μ έ ν ε ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Κατ ασκηνώσεις μ ε ή Φ ω ρ ί ς Ο ι κ ί σ κ ο υ ς ( Κ άμπινγ κ ) Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Δ ω μ άτια κ α ι Ε ν ο ι κ ι αζ ό μ ε ν α Επιπλωμένα Διαμερίσμ ατ α Δ ασικά Φωριά Κατ α λ ύ μ ατα σε Κ αθε σ τ ώ ς Φ ρ ο ν ο μ ε ρ ι σ τ ι κ ή ς Μ ί σ θ ω σ η ς ( T i m e S h a r i n g ) Κέντρα Διακοπών και Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Α λ λ ο δ απών ( Κ.Δ.Π.Α.) Κέντρα Παρ α θ ε ρ ι σ μ ο ύ Γ υ μ ν ι σ τ ώ ν ( Κ. Π. Γ. ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Ξενώνες Ν ε ό τ η τ α ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. Ε γ κ αταστ ά σ ε ι ς Ε ι δ ι κ ή ς Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Τ π ο δ ο μ ή ς ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Γ ρ α φεία ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε ν ο ι κ ί ασης Μεταφορ ι κ ώ ν Μ έ σ ω ν Γ ρ α φ ε ί α Ενοικίασης Αυτ ο κ ι ν ή τ ω ν ( R e n t A C a r ) Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε κ μ ί σ θ ω σ η ς Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν άνω τ ω ν 5 0 c c ( R e n t A M ot o) ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά κατ ασ τ ή μ ατ α ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7. Ξεναγοί Τ Μ ΠΕ Ρ Α Μ Α Σ Α Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Α ΠΑ Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α : Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι ΚΕ Μ Ε Σ Α Υ Ο Ρ Ε Ε ι δ ι κ ά Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Λεωφορεία Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Σ ρ αίνα

6 Εισαγωγή Ε Ι Α Γ Ψ Γ Η Σης ανάλυσης των διοικητικών κυρώσεων στον τομέα του τουρισμού είναι σίγουρα πολύ χρήσιμο να προηγηθούν κάποιες γενικές πληροφορίες, τόσο για την εισαγωγή του αναγνώστη στην έννοια των κυρώσεων και των προσφυγών του διοικητικού δικαίου, όσο και για την εξοικείωση του με τον τουριστικό τομέα της χώρας μας, και βασικά με τους δύο φορείς που εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγών: τον Ελληνικό Οργανισμό Σουρισμού (που ως επί το πλείστον επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις) και το Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης (όπου εδρεύει η επιτροπή που εξετάζει τις διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται κατά των κυρώσεων, και είναι επίσης και ο φορέας που εποπτεύει τον Ε.Ο.Σ.) Α : Κ υ ρ ώ σ ε ι ς τη θεωρία επικρατεί γενικά η άποψη ότι κ ύ ρ ω ση είναι κακό που πλήττει ορισμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στα έννομά του αγαθά, ως συνέπεια παράβασης από μέρους του ενός κανόνα δικαίου (Λύτρας, 1984:σελ. 9). Εκτός από τον παραπάνω ορισμό της κύρωσης (ορισμός με τη στενή έννοια - κύρωση stricto sensu), η κύρωση μπορεί να αναφέρεται και στην ανταμοιβή (καλό) που παρέχεται όταν η συμπεριφορά που τηρείται είναι σύμφωνη με αυτήν που επιτάσσει η έννομη τάξη (κύρωση lato sensu). Να αναφέρουμε παρενθετικά (επειδή οι διοικητικές κυρώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις αφορούν κατά βάση σε χρηματικά πρόστιμα, και σε λιγότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με ανάκληση σήματος, σφράγιση της επιχείρησης κλπ), πως ο όρος πρόστιμο εκφράζει μία κύρωση με χρηματικό περιεχόμενο (Λύτρας, 1986:σελ. 1). υνεπώς, τα δ ύ ο βασ ικά σ τοιχεί α της κύρωσης είναι αφενός η παράβαση κάποιου κανόνα δικαίου από ένα πρόσωπο, και αφετέρου η επακόλουθη προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου αυτού ως συνέπεια της παραπάνω παράβασης. (Λύτρας, 1984:σελ.21) Όσον αφορά στο πρώτο συστατικό, παράβαση ενός κανόνα δικαίου έχουμε όταν η συμπεριφορά ενός προσώπου είναι αντίθετη σε αυτήν που επιτάσσει το δίκαιο ή όμοια προς τη συμπεριφορά που το δίκαιο απαγορεύει, ή, τέλος, διάφορη από αυτήν που το δίκαιο επιτρέπει. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να καθορίζεται στο νόμο ή και σε πράξεις άλλης δημόσιας αρχής, όπως πχ σε διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις ή ακόμα σε αποφάσεις δικαστηρίων. Μπορεί ακόμα να καθορίζεται και σε πράξη ιδιωτών, όπως είναι π.χ. η σύμβαση. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αν και η παράβαση είναι προϋπόθεση της κύρωσης, δε συνεπάγεται υποχρεωτικά την επιβολή της (και άρα την προσβολή στα έννομα αγαθά του προσώπου) συχνά αφήνεται στην εκτίμηση ορισμένου οργάνου η απόφαση αν θα επιβάλλει ή όχι την 6

7 Εισαγωγή κύρωση 1. Επιπλέον, για να επιβληθεί η κύρωση θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ως έννομη συνέπεια, δηλαδή να προβλέπεται ότι η παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου συνεπάγεται την επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης. Όσον αφορά στο δεύτερο συστατικό στοιχείο της κύρωσης, την προσβολή στα έννομα αγαθά ορισμένου προσώπου, αυτή αναφέρεται βασικά στην προσβολή της προσωπικής ελευθερίας ή της περιουσίας του. Για να υφίσταται προσβολή και συνεπώς και κύρωση- θα πρέπει να υπάρχει ήδη υπέρ του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, μια «προστατευόμενη» από την έννομη τάξη κατάσταση (τεχνικά υποδηλούμενη με τους όρους δικαίωμα ή συμφέρον) που να θίγεται από την τελευταία αυτή κύρωση. Αν λείπουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το δίκαιο ή αν οι προϋποθέσεις αυτές ανατραπούν εκ των υστέρων 2, έννοια κύρωσης δεν υπάρχει. ύμφωνα με το ελληνικό θετικό δίκαιο, οι κυρώσεις δ ι ακ ρ ίνον ται βασικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις δικαστικές κυρώσεις και τις διοικητικές κυρώσεις (Λύτρας, 1984: σελ ). Σο κριτήριο με το οποίο διαχωρίζονται οι κυρώσεις στις δύο αυτές κατηγορίες είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο: πρόκειται για το χαρακτήρα του οργάνου που επιβάλλει την κύρωση. Έτσι, οι δικαστικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Οι επιμέρους διακρίσεις των κυρώσεων τις οποίες μπορεί κανείς να συναντήσει στο ελληνικό δίκαιο, εντάσσονται στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες, και στην ουσία αποτελούν υποδιαιρέσεις τους: οι αστικές κυρώσεις είναι για παράδειγμα δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα αστικά δικαστήρια, οι ποινικές κυρώσεις είναι δικαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια και ούτω καθ εξής. Ομοίως, οι φορολογικές κυρώσεις είναι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά φορολογικά όργανα, οι αστυνομικές κυρώσεις είναι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διοικητικά αστυνομικά όργανα κλπ Οι τ ο υ ριστικές κυ ρώσει ς με τις οποίες θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εργασίας είναι φυσικά διοικητικές κυρώσεις, αφού επιβάλλονται από τον Ε.Ο.Σ., ο οποίος και δρα στα πλαίσια του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης (βλ. Β Εισαγωγής για λεπτομέρειες σχετικά με τον Ε.Ο.Σ.). 1 Παλαιότερα, για παράδειγμα, τα πειθαρχικά όργανα είχαν γενικά στη χώρα μας διακριτική ευχέρεια στο να επιβάλλουν κυρώσεις για διαπιστωμένα πειθαρχικά αδικήματα. 2 Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ανατροπή ισχύος μιας πράξης η έκδοση της οποίας στηρίχτηκε σε μη νόμιμα στοιχεία 7

8 Εισαγωγή ύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 περ. δ του ν.3270/2004 3, κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Ε.Ο.Σ. μέσω της Κεντρικής Τπηρεσίας του και των Περιφερειακών Τπηρεσιών Σουρισμού επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ε ν δι κ οφαν ή π ροσφυ γή, συνεπώς η επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή. ύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση. Με το άρθρο 32 του ν.3498/ προβλέπεται ότι η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός π ρ ο θεσ μί α ς τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, της επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει α ί τ ησ η α κυ ρ ώσ ε ως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας (εντός 60 ημερών). Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι με το άρθρο 18 του π.δ.313/2001 5, ορίζεται ότι όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Σ., αυτό επιβάλλεται υ π έ ρ του Ε λ ληνικού Δ ημοσ ίου (και όχι πια υπέρ του Ε.Ο.Σ., όπως γινόταν έως τότε), με εξαίρεση τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.710/1977 στους ξεναγούς 6, για την επιβολή των οποίων, η αρμοδιότητα ανήκει στις χολές Σουριστικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, με την παρ.3α άρθρ.32 του ν.3498/2006 επιβάλλεται από τους πόρους που ορίζονται στο άρθρο 17 του π.δ.313/2001 (οι ίδιοι που ορίζονται και στο άρθρο 18 που αναφέραμε), π οσ οστό 5 0 % ν α μ ε τ α φ έρεται απ ό το Ε λλην ικό Δ ημόσιο σ τ ον προϋπολογισ μ ό του Ε.Ο.Σ. 3 ν.3270/2004 (Υ.Ε.Κ. 187/Α ) «Αρμοδιότητες του Τπουργείου Σουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 4 ν. 3498/2006 (Υ.Ε.Κ. 230/Α ) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 5 π.δ. 313/2001 (Υ.Ε.Κ. 211/Α ) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Σ., στο Τπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών» 6 ν.710/77 «Περί Ξεναγών» (Υ.Ε.Κ. 283/Α ) 8

9 Εισαγωγή Β : Ο ι Ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο ι Υ ο ρ ε ί ς Σ ο υ ρ ι σ μ ο ύ 1. Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού Ο Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού (Ε.Ο.Σ.) ιδρύεται για πρώτη φορά το 1929 και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. 7. Σο 1936 ο ΕΟΣ μετατρέπεται σε Τφυπουργείο Σύπου και Σουρισμού αλλά ο πόλεμος διακόπτει απότομα τη θεσμική και διοικητική του ανάπτυξη. τη μεταπολεμική περίοδο ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Σουρισμού 8, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Σο 1950 επανιδρύεται και λειτουργεί ο ΕΟΣ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους. Η επανίδρυση γίνεται με τον α.ν. 1565/1950 9, όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.1624/ Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 (ν.1624/1951) 11 είναι η προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα, ο συντονισμός των ενεργειών κάθε δημόσιας αρχής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών. Με το ν.2160/ ο ΕΟΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Εθνικής Οικονομίας. ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, κύριος σκοπός του Ε.Ο.Σ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. το άρθρο 3 του π.δ. 459/ ορίζεται ότι η εποπτεία του Ε.Ο.Σ. που ασκείται σύμφωνα με το ν.2160/ 1993 (άρθρο 1 παρ. 1) από τον Τπουργό Εθνικής Οικονομίας, ασκείται εφεξής από τον Τπουργό Σουρισμού. Σο π.δ.313/2001 αναφέρεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Σο άρθρο 14 που αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΣ στις Περιφέρειες δεν έχει πλέον ισχύ εφόσον με το ν.3270/04, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται πλέον από τις Περιφερειακές Τπηρεσίες Σουρισμού (Π.Τ.Σ.) του ΕΟΣ. 7 ν. 4377/1929 «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ Ν.Δ. περί Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 8 α.ν. 588/1945 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Σουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως» 9 α.ν. 1565/1950 (Υ.Ε.Κ. 255/Α ) «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 10 ν. 1624/1951 (Υ.Ε.Κ. 7/Α ) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού» 11 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1624/1951 καταργήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2160/ ν. 2160/1993 (Υ.Ε.Κ. 118/Α ) «Ρυθμίσεις για τον Σουρισμό και άλλες διατάξεις» 13 π.δ. 459/1993 (Υ.Ε.Κ. 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 9

10 Εισαγωγή το π.δ. 343/ , ορίζεται ότι ο Ε.Ο.Σ. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Τπουργού Ανάπτυξης. Με το π.δ.122/ , οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού του Τπουργείου Aνάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουρισμού. Με το ν.3270/2004 το Τπουργείο Σουρισμού μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, υπό του οποίου την εποπτεία τελεί σήμερα ο Ε.Ο.Σ. (άρθρο 2, παρ.1) Προκειμένου ο Ε.Ο.Σ. να πετύχει την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που είναι ο σκοπός του, πρέπει να ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν.3270/2004. Εν ολίγοις, υποβάλλει προτάσεις στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του (μετά από έρευνα της αγοράς, μελετών ανταγωνιστικότητας κ.α.) και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, χορηγεί άδειες, εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις, και αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού (αν χρειαστεί, μέσω συνεργασίας με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου). 2. Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης Με το ν.1835/ , συστάθηκε Τπουργείο Σουρισμού, με αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και των αερομεταφορών, την εποπτεία κάθε δραστηριότητας που αφορά τους τομείς αυτούς και την εναρμόνιση της πολιτικής των αερομεταφορών με την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης. Κατόπιν, με το π.δ.417/ , το Τπουργείο καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1, από το Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με το άρθρο 1 του π.δ.459/ , το Τπουργείο Σουρισμού που είχε καταργηθεί με το παραπάνω π.δ. ανασυστήνεται με το σύνολο των Τπηρεσιών και των θέσεών του π.δ. 343/2001 (Υ.Ε.Κ. 231/Α ) «Οργανισμός Διάρθρωσης Τπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού (ΕΟΣ)» 15 π.δ. 122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 16 ν. 1835/1989 (Υ.Ε.Κ. 76/Α ) «ύσταση Τπουργείου Σουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» 17 π.δ. 417/1991 (Υ.Ε.Κ. 153/Α ) «Κατάργηση του Τπουργείου Σουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας» 18 π.δ.459/1993 (Υ.Ε.Κ 193/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 19 Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ορίζεται ότι: «το κεφάλαιο Γ του Ν.2160/93 όπου αναφέρεται Τπουργός Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον ο Τπουργός Σουρισμού και όπου αναφέρεται Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον το Τπουργείο Σουρισμού» 10

11 Εισαγωγή Με το ν.2160/1993 συστήνεται Γραμματεία τήριξης Σουριστικών Λιμένων στο Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 37), που με το ν. 3270/04 ουσιαστικά μετατράπηκε σε ξεχωριστή Διεύθυνση του Τπουργείου. Με το π.δ.27/ τα Τπουργεία Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου συγχωνεύονται στο Τπουργείο Ανάπτυξης. Με το π.δ.142/ συστήνεται Γενική Γραμματεία Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης, όπου με τα άρθρα 2 και 3 καθορίζονται οι υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτήν και η αποστολή τους. Σο π.δ.122/ αναφέρεται στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού του Τπουργείου Ανάπτυξης και στην ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού. Σο άρθρο 3 του π.δ.122/04 (που αναφέρεται στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία Σουρισμού) ουσιαστικά καταργείται με το ν.3270/04 και οι αρμοδιότητες ουσιαστικά μεταφέρονται στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης. Σέλος, με το ν.3270/2004, το Τπουργείο Σουρισμού, που είχε ανασυσταθεί με το π.δ.122/04 μετονομάζεται σε Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης και αναλαμβάνει αρμοδιότητες όπως: ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, η έρευνα και η μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ο καθορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, η συνεργασία με τα συναρμόδια Τπουργεία, με τους Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης και με κρατικούς ή άλλους φορείς. Αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, τη σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας καθώς και την προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Σέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.3270/04 «ο συγκεκριμένος νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό βήμα στη θεσμική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και να παράσχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την πορεία ανάπτυξης αυτής στον 21 ο αιώνα» Όσον αφορά στο άρθρο 4 του νόμου (που αναφέρεται στην Επιτροπή Προσφυγών), αυτό -σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση - οριοθετεί τον εποπτικό ρόλο του Τπουργείου στον Ε.Ο.Σ. με έμφαση στο διαχειριστικό έλεγχο των πράξεών του και στον τρόπο 20 π.δ.27/1996 (Υ.Ε.Κ. 19/Α ) «υγχώνευση των Τπουργείων Σουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας και Εμπορίου στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 21 π.δ.142/2001 (Υ.Ε.Κ. 123/Α ) «ύσταση Γενικής Γραμματείας Σουρισμού στο Τπουργείο Ανάπτυξης» 22 π.δ.122/2004 (Υ.Ε.Κ. 85/Α ) «Ανασύσταση του Τπουργείου Σουρισμού» 11

12 Εισαγωγή άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του (επιβολή διοικητικών κυρώσεων) με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Γ : Η ε λ ε γ κ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α τις τουριστικές επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος από κλιμάκια του Ε.Ο.Σ., τα οποία μπορεί να αποτελούν υπάλληλοι τόσο της Κεντρικής Τπηρεσίας, όσο και των Περιφερειακών Τπηρεσιών του (Π.Τ.Σ.). Έλεγχος στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνεται επίσης από την Σουριστική Αστυνομία κάθε τόπου, ή τέλος από μικτά κλιμάκια Ε.Ο.Σ. Σουριστικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας (π.χ. από τουρίστες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες). Ο έλεγχος συνίσταται στην τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, όπως αυτές θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. ε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, αυτές καταγράφονται και στη συνέχεια αποστέλλεται στον επιχειρηματία κλήση για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, επιβάλλεται πρόστιμο (ή άλλη διοικητική κύρωση - π.χ. σφράγιση - ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης,) με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Π.Τ.Σ. Αν ο διοικούμενος θεωρεί πως αδικήθηκε μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής Προσφυγών που εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστκής Ανάπτυξης (στην Αθήνα). Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεσή της. ε περίπτωση υποβολής προσφυγής, διαβιβάζεται ο φάκελος με τις σχετικές πληροφορίες και το ιστορικό (αν έχει η επιχείρηση Ειδικό ήμα Λειτουργίας, πότε το απέκτησε, αν ισχύει ακόμη, αν έχει επιβληθεί στο παρελθόν άλλο πρόστιμο στην ίδια επιχειρηση για διαφορετικό λόγο, ποιες ήταν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κλπ) από την Περιφερειακή Τπηρεσία Σουρισμού στη Γραμματεία της Επιτροπής. Σην ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, ο επιχειρηματίας προσκαλείται να παραστεί (είτε ο ίδιος, είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου του). Η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Μπορεί να απορρίψει την προσφυγή, να την κάνει δεκτή ή και να τροποποιήσει την επιβληθείσα ποινή (πρόκειται για ενδικοφανή προσφυγή, όπως ήδη αναφέρθηκε). Πρέπει πάντως να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής. 12

13 Εισαγωγή Οι αποφάσεις της Επιτροπής προκειμένου να καταστούν εκτελεστές, πρέπει να κυρωθούν από τον Τπουργό Σουριστικής Ανάπτυξης - είναι ωστόσο δυνατή και η αναπομπή τους στην Επιτροπή για επανεξέταση. Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο διοικούμενος μπορεί να ασκήσει εντός προθεσμίας εξήντα ημερών αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας. Δ : Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2160/1993 οι τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Σουριστικά Καταλύματα 2. Ξενώνες Νεότητας 3. Εγκαταστάσεις Ειδικής Σουριστικής Τποδομής 4. Σουριστικά Γραφεία 5. Γραφεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων 6. Σουριστικά Καταστήματα ε αυτές προστέθηκαν με την υπ αριθμό /ειδ.αριθ. 165/1994 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ 23. οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc 23 Υ.Ε.Κ. 778/Β 13

14 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 1. Σ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά Κ α τ α λ ύ μ α τ α το άρθρο 2 του ν.2160/1993 ορίζονται τα τουριστικά καταλύματα ως εκείνες οι τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Διακρίνονται ως εξής: Α. ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΣΕΛ.. γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ). Β. ΜΗ ΚΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ α. Σοuριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμεpίσματα. 1.1 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Με το ν.642/ προβλέπεται η επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων στους επιχειρηματίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, τα Διατάγματα, τις Τπουργικές Αποφάσεις, τις διατάξεις των εν ισχύ κανονισμών ή τις εντολές των αρμόδιων Αρχών: 1. Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού: α) Επίπληξη. β) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ ( 14,67 έως 58,69). 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα: α) Πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 58,69 έως 586,94). β) Τποβιβασμός του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη, αν έχουν επιβληθεί τρία πρόστιμα εντός ενός έτους. 24 ν.642/1977 (Υ.Ε.Κ. 200/Α ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της "περί Ξενοδοχείων Νομοθεσίας» 14

15 Ξενοδοχειακά Καταλύματα γ) Προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, και εφ' όσον έχει επιβληθεί τρεις φορές τουλάχιστον η ποινή του προστίμου εντός ενός έτους από τη χρονική στιγμή που επιβλήθηκε η πρώτη. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας εκτελείται δύο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.642/77 πενταμελούς επιτροπής (βλ παρακάτω για την επιτροπή). δ) Οριστική ανάκληση της άδειας εφ' όσον έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης δύο φορές εντός διετίας. ε) Προσωρινή τρίμηνη ανάκληση της έγκρισης διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή. ε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, η ανάκληση της έγκρισης διορισμού μετατρέπεται σε εξάμηνη. Με την παρ. 1 της υπ αριθμ /Β693/1996 απόφασης της Τπουργού Ανάπτυξης 25, το πρόστιμο της περίπτωσης 1β αναπροσαρμόστηκε: «από μέχρι δραχμές (από 146,74 έως 586,94)». Επίσης, με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόστηκε η περίπτωση 2α: «από μέχρι δραχμές (από 586,94 έως ,51)» Κατά των πράξεων που επιβάλλουν τις ανωτέρω κυρώσεις επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 3 του ν.642/77, π ρ οσ φ υ γή (υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της πράξης) ενώπιον π εν τ αμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ. και δύο μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σα μεν πρώτα τρία μέλη ορίζονται με απόφαση του Δ.. του Ε.Ο.Σ., τα δε μέλη του Ξ.Ε.Ε. ορίζονται από το Δ.. του Ξ.Ε.Ε. Όλα τα μέλη έχουν ετήσια θητεία. Ο ν.2160/93 ορίζει ότι κατά των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Ε.Ο.Σ. επιτρέπεται π ρ οσφυγή ενώπ ι ον της επιτρο πής της π α ρ αγράφου 3 τ ου ά ρ θρου 2 τ ου ν.642/1977, όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα (της πιο πάνω επιτροπής, δηλαδή). Η σύνθεση της επιτροπής δεν αλλάζει, ούτε η θητεία των μελών της. Προ της επιβολής της διοικητικής κύρωσης καλείται ο διοικούμενος σε προηγούμενη ακρόαση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Οι διοικητικές κυρώσεις που πρστίθενται με το ν.2160/93, και που αναφέρονται και στα ξενοδοχειακά καταλύματα, είναι οι εξής: Πρόστιμο ύψους δρχ ( 146,73) ανά κλίνη σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος, χωρίς να είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Σ. 25 υπ αριθμ / Β693/1996 απόφαση της Τπουργού Ανάπτυξης «Αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων του Ν. 642/77 (Υ.Ε.Κ. Α'200)» 15

16 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 586,94), αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταλύματος δεν έχει αναρτήσει το ειδικό σήμα σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του καταλύματος σημείο. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 1467,35) για τους παραβάτες των διατάξεων περί τιμοκαταλόγων. υγκεκριμένα, οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Σ. τα τιμολόγιά τους κάθε χρόνο αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλομένη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Να σημειώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παράβαση αυτή μέχρι και ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Διευθυντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια έφεραν την υπογραφή του, και τον υποβιβασμό της ξενοδοχειακής μονάδας στην τάξη εκείνη στην οποία αντιστοιχούσαν οι κατά τη διαπίστωση της παράβασης εισπραττόμενες τιμές. ε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 4 του ν.2160/93, το ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Δυνατότητα σφράγισης σε περίπτωση λειτουργίας του καταλύματος χωρίς το απαραίτητο ειδικό σήμα. Η συγκεκριμένη διάταξη συμπληρώθηκε από το ν.2741/ σύμφωνα με τον οποίο τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου Ειδικό ήμα Λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό ήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Σ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του "Ποινικού Κώδικα ν.2741/1999 (Υ.Ε.Κ. 199/Α ) «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 27 Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών (ΠΔ 283/1985/Α-106 ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ) 16

17 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο δρχ ( 2.934,7) επιβάλλεται στα γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2160/93, βλ παραπάνω), οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό. ύμφωνα με την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.2636/98, σε όποιον παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Σ. πρόστιμο από δρχ μέχρι δρχ (από 586,94 έως 2.934,7) για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. ε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον, χωρίς άδεια άσκησης του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία στις παραπάνω υπηρεσίες ή καταστήματα. Ο ν.2160/93 όριζε για τους παραπάνω παραβάτες (άγρα πελατών κατευθυνόμενη πελατεία), όπως επίσης και για όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπομένη από τις διατάξεις του ν.2160/93 καταχώρηση στον Ε.Ο.Σ, τιμωρία με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 28. ύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3498/06, το εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 4 (άγρα πελατών) τροποιήθηκε, και πλέον ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον ή και με τις δύο αυτές ποινές. Υυσικά η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων (ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2160/93 και στο άρθρο 27 του ν.2636/98). Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το ν.2160/93, στον επιχειρηματία που λειτουργεί κατάλυμα μπορεί να επιβληθούν οι εξής κυρώσεις: Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους δρχ ( 293,47) για κάθε παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του ξενοδοχείου. Καμία κύρωση δεν επιβάλλεται ωστόσο, αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε εγκαίρως τη στέγαση του πελάτη σε ξενοδοχείο της περιοχής του, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας. Να συμπληρώσουμε πως ο Κααννοοννι ιισσμμόόςς χχέέσσεεωνν Ξεεννοοδδόόχχωνν Πεελλααττώνν προβλέπει για την παραπάνω παράβαση υποβιβασμό του ξενοδοχείου κατά μία κατηγορία για ένα έτος. 28 «Όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών [πενήντα εννέα (59,00) ευρώ], αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης". (παρ. 12, αρ. 1, Ν. 2207/1994, Υ.Ε.Κ. 65/Α ) 17

18 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94) αν λόγω έλλειψης ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του ξενοδοχείου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ., μέχρι εξάλειψης της ρύπανσης. την περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σο μέτρο αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Σ. ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν. Πρόστιμο ύψους μέχρι δρχ ( 586,94), αν ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Να προστεθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.3498/06 περί ιαματικού τουρισμού εγκρίνεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και μετά από γνώμη του Δ.. του Ξ.Ε.Ε., Κώδικας Δεοντολογίας του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, στον οποίον καθορίζονται και θέματα πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το ίδιο το Ξ.Ε.Ε. επί των μελών του. τη διοικητική πρακτική είναι εύλογο να συναντά κανείς συχνά αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται κυρώσεις επί των τουριστικών καταλυμάτων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών τους, ή μη έγκαιρης εκπλήρωσής τους από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ αριθμό / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. 29, η οποία ορίζει τα εξής: 1. Ανάκληση του Ειδικού ήματος Λειτουργίας σε περίπτωση μη εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης (η απόφαση αφορούσε στις μετατροπές κοινοχρήστων ή βοηθητικών χώρων σε δωμάτια ή δημιουργία δωματίων, με αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα κ.λπ.). 2. ε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εντός του χρόνου εξόφλησης της οικονομικής επιβάρυνσης δεν θα χορηγείται το Ειδικό ήμα Λειτουργίας στο νέο επιχειρηματία, αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως η οικονομική επιβάρυνση. 3. Κάθε παρέκκλιση μετά την στο χρόνο των δόσεων, αλλά και κάθε διαπιστούμενη από όργανα του Ε.Ο.Σ. παρέκκλιση από τα κατά την δήλωση του ν.2160/93 συνοδευτικά σχέδια, καθώς και από τα εγκεκριμένα υπόκειται στις κυρώσεις του 29 υπ αριθμό /Β' 922/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. «Σροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων για τον υπολογισμό καταβολής επιβάρυνσης στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, λοιπά θέματα και τακτοποίηση θεμάτων CAMPING» 18

19 Ξενοδοχειακά Καταλύματα ν.2160/93, των αποφάσεων του Υ.Ε.Κ. 268/Β/ και σε κάθε αναλόγως με την περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις Με την υπ αριθμόν Σ/2766/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης 30, η πενταμελής επιτροπή του ν.642/77 (που παρέμεινε ως είχε με το ν.2160/93) ανασυντάσσεται και απαρτίζεται πλέον από δύο μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του Ε.Ο.Σ., ένα μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένα μέλος της υνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ένα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κάμπινγκ. Σα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Ο λόγος για την μεταβολή αυτή στη σύνθεση αποτυπώνεται στην ίδια την απόφαση, η οποία στο σκεπτικό της υπογραμμίζει την «ανάγκη ανασύνθεσης της Επιτροπής Προσφυγών προκειμένου να εκπροσωπηθούν σ' αυτήν εκπρόσωποι των ενοικιαζομένων δωματίων -διαμερισμάτων και των κάμπινγκ». Σρία χρόνια αργότερα (επτέμβριος 2001) με μία άλλη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης (διαφορετικού ως προς το φυσικό πρόσωπο), την Σ/5309/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77» αλλάζει και πάλι η σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται πια από τα εξής μέλη: «Πρόεδρος Ε.Ο.Σ. Διευθυντής Διεύθυνσης Σ Ένα μέλος από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ» Σα μέλη της Επιτροπής προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ., το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως αλλάζει η ορολογία και αντί για «ορίζονται» (ν.642/77), τα μέλη με την υπουργική αυτή απόφαση «προτείνονται». Άραγε, αν πλέον το Δ.. του Ε.Ο.Σ. προτείνει, τότε ποιος αποφασίζει; Σον ίδιο μήνα, λίγες ημέρες αργότερα (19 επτεμβρίου), δημοσιεύεται το π.δ.313/2001. Με μία πολύ έντονη τάση προς αποκέντρωση για όλη τη δημόσια διοίκηση να έχει παρεμβληθεί, συστήνονται στις Περιφέρειες Διευθύνσεις Σουρισμού, στις οποίες μεταβιβάζονται αρκετές αρμοδιότητες που ως τότε ασκούνταν από όργανα του Ε.Ο.Σ. Σο άρθρο 14 παρ.5 περ.β του π.δ.313/01 λοιπόν, ορίζει, αφενός, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπεται στο ν.642/77 να επιβάλλονται από τον αρμόδιο Διευθυντή και από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Σ. (βλ παραπάνω), να επιβάλλονται εις το εξής από τον 30 υπ αριθμόν Σ/2766/ (Υ.Ε.Κ. 650/Β ) απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «Ανασύνθεση της Επιτροπής Προσφυγών» 19

20 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Αφετέρου, στην ίδια παράγραφο, στην ίδια περίπτωση, ορίζονται τα εξής (για το ν.642/77) «στην προβλεπόμενη δε από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχουν, αντί των τριών μελών του Δ.. του Ε.Ο.Σ., ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας», και λίγες σειρές παρακάτω (στην ίδια πάντα παράγραφο) «την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.642/77 επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από το Γενικό Γραμματέα αυτής». Κατόπιν τούτων, προκύπτει κατ αρχάς η εμφανής σύγχυση από την πρόβλεψη δύο διαφορετικών ανασυνθέσεων της ίδιας επιτροπής: η μία θέλει την επιτροπή να απαρτίζεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας και η δεύτερη (περισσότερο απλή και λακωνική) ορίζει ως μετέχοντες στην επιτροπή τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας... Η σύγχυση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αποτελείται πια από «τρία μέλη του Δ.. του Ε.Ο.Σ», όπως προϋποθέτει το π.δ.313/01 (γι αυτό και είναι τρία τα μέλη που ορίζει ως αντικαταστάτες), αλλά από δύο μόνο μέλη του Ε.Ο.Σ. ήδη από τον Ιούνιο του 1998! Και μάλιστα, η τελευταία ανασύνθεση της επιτροπής πριν το π.δ.313/01 (όπου πάλι ορίζονται δύο μέλη του Ε.Ο.Σ. να συμμετέχουν) να έχει εκδοθεί 8 μόλις ημέρες πριν εκδοθεί και το αυτό π.δ... ε κάθε περίπτωση, 4 μήνες αργότερα (Ιανουάριος 2002), αλλάζει και πάλι η σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής με άλλη μία απόφαση, του Τφυπουργού Ανάπτυξης αυτή τη φορά, την Σ/329/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών του ν.642/77». Η επιτροπή απαρτίζεται πια από τα εξής μέλη: 1. Σον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς 2. Σον Προϊστάμενο του Σμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 3. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. 4. Ένα μέλος από την.ε.ε.δ.δ.ε. 5. Ένα μέλος από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ Η εν λόγω απόφαση υπενθυμίζει ότι «τα μέλη της επιτροπής προτείνονται από το Ξ.Ε.Ε., το.ε.ε.δ.δ.ε. και την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ αντίστοιχα», χωρίς όμως να κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται/ προτείνονται τα δύο πρώτα μέλη. Τποθέτει πάντως κανείς πως ισχύει ό,τι ίσχυε και στην Σ/5309/ , δηλαδή τα δύο αυτά μέλη προτείνονται από το Δ.. του Ε.Ο.Σ. 20

21 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα (Ιανουάριος 2003) μία νέα απόφαση (του Τφυπουργού Ανάπτυξης) η Σ/718/ «Ανασύνθεση Επιτροπής Προσφυγών», αλλάζει για μία ακόμα φορά τη σύνθεση της συγκεκριμένη επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 642/77, και ορίζει να την αποτελούν οι εξής: Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χεδιασμού και Aνάπτυξης της Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Ένα μέλος από το Ξ.Ε.Ε. Ένα μέλος από τη.ε.ε.δ.δ.ε. Παρατηρούμε πως δε φαίνεται να είναι πια αναγκαίο να συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρηματιών των κάμπινγκ (όπως οριζόταν στο σκεπτικό της Σ/2766/1998, όταν περιλήφθηκε για πρώτη φορά στη σύνθεση της επιτροπής ένας εκπρόσωπος από τα κάμπινγκ και ένας από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμερίσματα) ίσως ο κλάδος να μη σημείωνε άνθηση την εποχή εκείνη ή, ακόμη κι αν το έκανε, ίσως να μην είχε μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη για να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην επιτροπή. Αντίθετα, υιοθετείται η πρώτη από τις δύο εναλλακτικές που έθεσε το π.δ.313/01 ως προς τη σύνθεση της επιτροπής και τοποθετεί στην επιτροπή το Γ.Γ. της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο ενός Σμήματος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας, (και όχι «τρεις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. οριζόμενους από το Γενικό Γραμματέα αυτής», όπως ήθελε η δεύτερη εναλλακτική). Μήπως προκειμένου να υιοθετηθεί η σύνθεση αυτή που προέβλεπε το π.δ.313/01, έπρεπε να αποχωρήσει ο εκπρόσωπος των κάμπινγκ; ε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη απόφαση, η Σ/329/ του Τφυπουργού Ανάπτυξης, δεν περιλάμβανε στη σύνθεση της επιτροπής κανέναν υπάλληλο της Περιφέρειας, ούτε καν της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και άξιο απορίας, αφού η απόφαση λαμβάνεται «έχοντας υπόψη... τις διατάξεις του π.δ.313/ », και άρα και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, όπου περιγράφεται όχι μία αλλά δύο συνθέσεις για την επιτροπή προσφυγών... Σέσσερις μήνες αργότερα (Μάιος 2003) εκδόθηκε η Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης 31, στην οποία αντικαθίσταται το μέλος της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας από έναν υπάλληλο πρώτου βαθμού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Σουρισμού. Ο λόγος γι αυτή την αλλαγή ήταν (όπως αναφέρεται στο σκεπτικό) η επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής προσφυγών, μιας και όπως μπορεί κανείς να φανταστεί οι 31 Σ/5141/ απόφαση Τφυπουργού Ανάπτυξης «Σροποποίηση της Σ/718/ (Υ.Ε.Κ. 96/Β/ ) απόφασης Τφυπουργού Ανάπτυξης» 21

22 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Διευθύνσεις Σουρισμού των Περιφερειών ήταν σχετικά υποστελεχωμένες δεν ήταν λοιπόν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να «προμηθεύσουν» την επιτροπή προσφυγών με τον Προϊστάμενο του Σμήματος Σουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Σουρισμού της Περιφέρειας που απαιτείτο, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην υπήρχε κάποιος υπάλληλος σε αυτή τη θέση για όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Σελικά, η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής έγινε τον Οκτώβριο του 2003 με την υπ αριθμό Σ/12236/ απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης «υγκρότηση Επιτροπής Προσφυγών της παραγράφου 3, άρθρο 2 του ν.642/77». Η απόφαση προέβλεπε 13 πενταμελείς (με ετήσια θητεία) επιτροπές προσφυγών, μία για κάθε περιφέρεια της χώρας. Μετά από όλη αυτή τη χρονοβόρα και πολύπλοκη τελικά διαδικασία, την αναστάτωση και την προκαλούμενη σύγχυση, δεν προκαλεί εντύπωση που ο νομοθέτης αποφάσισε το 2004 με το ν.3270/2004, να προβλέψει μμ ίί ί αα πενταμελή επιτροπή (που μάλιστα θα είναι αρμόδια για τις διοικητικές κυρώσεις σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις), και να μην καθορίσει εκ των προτέρων τη σύνθεσή της. Σο μόνο που είναι βέβαιο είναι πως θα εδρεύει στο Τπουργείο Σουριστικής Ανάπτυξης, θα διορίζεται με απόφαση του Τπουργού Σουριστικής Ανάπτυξης και θα προεδρεύεται από Γενικό Διευθυντή ή ένα Διευθυντή του Τπουργείου. Θα ήταν ίσως θεμιτή η πρόβλεψη με νόμο για συμμετοχή εκπροσώπων των τουριστικών επιχειρήσεων στη σύνθεση της επιτροπής, αλλά μάλλον είναι αυτονόητο μετά από την παραπάνω ιστορική αναδρομή πως η αναγκαιότητα αυτή έχει γίνει αντιληπτή και σεβαστή από τη δημόσια διοίκηση. Σο αποδεικνύει και η σημερινή πρακτική, αφού ανάλογα με τις κυρώσεις που εξετάζονται κάθε φορά στις συνεδριάσεις της επιτροπής, συμμετέχει και κάποιος εκπρόσωπος του εμπλεκόμενου κλάδου τουριστικών επιχειρήσεων (προκειμένου για τα ξενοδοχεία συμμετέχει κάποιος εκπρόσωπος του Ξ.Ε.Ε.) Να αναφερθούμε παρενθετικά και στο π.δ. 43/ , το οποίο προβλέπει στο άρθρο 5, την υποβολή προσφυγής εκ μέρους του επιχειρηματία/ξενοδόχου για την επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προδιαγραφών και κριτηρίων και τον επανέλεγχο της αντικειμενικότητας της κατάταξης σε συγκεκριμένη λειτουργική μορφή και κατηγορία (εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατάταξης). Οι προσφυγές κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Σ., ενός εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ενός υπαλλήλου του Τπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Σουρισμού, και αποφαίνεται επί των προσφυγών, το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή τους. 32 π.δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Υ.Ε.Κ. 43/Α ) 22

23 Ξενοδοχειακά Καταλύματα Παρόμοια διάταξη υπήρχε και στο άρθρο 9 του β.δ. 27/4/37 33, σύμφωνα με το οποίο αν οι επιχειρηματίες των ξενοδοχείων ή οικοτροφείων θεωρούσαν λανθασμένη την κατάταξη του καταλύματός τους ή τον υποβιβασμό τους, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ανακατάταξης σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίησης της πράξης. Η επιτροπή που εξέταζε την αίτηση και αποφάσιζε τελειωτικά προβλεπόταν στο άρθρ. 11. παρ. 2 του α.ν.431/ Σην αποτελούσαν οι Διευθυντές των τριών Σουριστικών Διευθύνσεων του Τφυπουργείου Σύπου και Σουρισμού, ο Διευθυντής της Σουριστικής Αστυνομίας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και ο αρμόδιος επί των Ξενοδοχείων Σμηματάρχης της Διεύθυνσης Σουριστικής Οργάνωσης ως εισηγητής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 α.ν.1108/ στην επιτροπή αυτή συμμετέχει αντιπρόσωπος του Τφυπουργείου Εργασίας (που ορίζεται από το συγκεκριμένο Τφυπουργό), για τις περιπτώσεις δε που αφορούν στην επανεξέταση κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες συμμετέχει χωρίς ψήφο και αντιπρόσωπος των ξενοδόχων, υποδεικνυόμενος από το Διοικητικό υμβούλιο του Επιμελητηρίου Σουριστικών Ξενοδοχείων. 33 «Περί εκδόσεως αδειών λειτουργίας, κατατάξεως και χαρακτηρισμού Ξενοδοχείων» (Υ.Ε.Κ. 179/Α ) 34 α.ν.431/1937 «Περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των Ξενοδοχείων και την προστασίαν της πελατείας αυτών» 35 α.ν.1108/1938 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 431/1937 και άλλων τινών διατάξεων» 23

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α 118 19930719 Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY

H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY 22 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H IΣTOPIKH EΞEΛIΞH THΣ KYPΩTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ ΣTO XΩPO TOY TOYPIΣMOY Tων Mυλωνόπουλου Δημ. και Nικολάου Eλένης 1. Εισαγωγή Οτουρισμός, ως τομέας παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9769 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4442 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/21-1-2010) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος -

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος - Ο νέος νόμος Που πήγε τη χώρα 10 χρόνια πίσω στο θέμα του καπνίσματος!!! ΑΙΣΧΟΣ!!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟ!!! Διαβάστε εδώ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 23/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 541 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 2160/ 1993 ΦΕΚ: Α 118 19930719 Τίτλος: Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 5 ΠΔ 459/1993 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα