κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος » Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη και τη Διδασκαλία στο σπίτι διδακτικού έτους , κ α λ ε ί Ι Για τον πίνακα Α τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, που είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω, και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης τους ως εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

2 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø -Είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. -Είναι κάτοχοι τίτλου Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. -Είναι κάτοχοι Πτυχίου Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίου τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου και ισότιμου τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. -Είναι πτυχιούχοι του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ) με κατεύθυνση - κύρια ειδικότητα Ειδικής Αγωγής (ειδική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή θεραπευτική γυμναστική, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή και άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρία). -Είναι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. -Είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (67% και άνω). -Έχουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας για ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων και γνώση της γραφής Braille για ΣΜΕΑ Τυφλών και Αμβλυώπων. Ακολουθούν πίνακες: α) με τα αναγνωρισμένα Κέντρα εκμάθησης νοηματικής γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /Γ6/ έγγραφο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και β) με τα Κέντρα πιστοποίησης της γραφής Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /Γ6/ έγγραφο της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών. -Έχουν διδακτική προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ του ΥΠΕΠΘ ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά το χρόνο ένταξης και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει αποκτηθεί και στην Ελλάδα εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση, σε επίσημη μετάφραση, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα σχολεία ανήκουν στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου, η εργασιακή σχέση και η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους. να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής. Προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από μέχρι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών σε ΣΜΕΑ (ΦΕΚ 78/Α / ). β) του άρθρου 9 κεφ. Δ του ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» (ΦΕΚ 114/τΑ / ), στο οποίο προστίθενται οι λέξεις «ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». γ) της παρ. 18 του άρθρου 6 του ν. 3027/02 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152/τ Α / ), η οποία συμπληρώνει την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών. δ) της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141 τα / ), η οποία προβλέπει πρόσληψη και ωρομισθίων εκπ/κών σε ΣΜΕΑ. 2. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ /Γ6/ (ΦΕΚ 1030/τΒ / ) απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των ΣΜΕΑ και των τμημάτων ένταξης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ / απόφασης (ΦΕΚ 829/τΒ / ). 3. Σύμφωνα με την υπ αριθμ πρωτ 85121/Γ6/ υπουργική απόφαση, τροποποιητική της με αριθμ. πρωτ / Υπουργικής Απόφασης. (ΦΕΚ 829/τΒ / ). 4. Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ /Γ6/ (ΦΕΚ 1266/τΒ / ). 5. Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ /Γ6/ (ΦΕΚ 1262/τΒ / ).

3 6. Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 9 παρ. 5α του Ν.3391 (ΦΕΚ 240/τΑ / ) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», στο οποίο ορίζεται ότι η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους προσμετράται αντίστοιχα στον κλάδο που προσφέρθηκε μετά την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις» στην οποία αναφέρεται ότι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων και με τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες της οικείας Διεύθυνσης. (ΦΕΚ 75/ τ.α / ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. γ) της παρ. 7 δ (δδ) του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267/τΑ / ), με την οποία προβλέπεται η τοποθέτηση σε ΣΜΕΑ εκπ/κών με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και της παρ. 7ε, η οποία δίνει προτεραιότητα στην τοποθέτηση στις ΣΜΕΑ στους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ που κατέχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ με κατεύθυνση την ειδική αγωγή. 7. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ251/ (ΦΕΚ 1944/τΒ / ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 περίπτ. β του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/τΑ / ) ορίζεται ότι «από την έναρξη του σχολικού έτους η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης». β) του άρθρου 15 περιπτ. Α παρ.9 και περιπτ. Β παρ. 7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.α ) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ) του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/ τ.α ) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004. δ) της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. ε) του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/ τ.α ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/ τ.α ) ορίζεται ότι: Ι. εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση. ΙΙ. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να

4 υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. ΙΙΙ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος και για μία μόνο φορά. στ ) του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη. ζ) του άρθρου 13 παρ.45 περίπτ. β του Ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν εντάσσονται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ.329/2005 Γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Ν.Σ.Κ.). 9. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ /ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/ τ.β ) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 10. Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν.3577/07 ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από β) του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι η περίπτ. ιε της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής». γ) του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.3255/04 (ΦΕΚ 138/τΑ / ) ορίζονται οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη πολυτέκνων εκπαιδευτικών. δ) του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ.α ) ορίζεται ότι αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, για πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και Διδασκαλία στο σπίτι, να υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για εγγραφή στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος σε λειτουργικά κενά που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών. Για την πρόσληψή τους συντάσσονται δυο πίνακες, κατά κλάδο και ειδικότητα, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 και του άρθρου 6 παραγρ. 18 του ν. 3027/2002.

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ: Όσοι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά προσόντα για ένταξη στους Πίνακες Α και Β της Ειδικής Αγωγής, που προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, της παρούσης εγκυκλίου. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τους κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζονται τα εξής: 1. Για τον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 2. Για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηματικών γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή το πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 3. Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (ΠΕ04.01) ή το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΠΕ04.04) ή το πτυχίο των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αντίστοιχα (ΠΕ04.05). Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα δηλώνουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων. 4. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 5. Σύμφωνα με την αριθμ /Δ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 2400/ τ.β ) στον κλάδο ΠΕ18 καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής και ιδρύεται η ειδικότητα «Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων» με τυπικά προσόντα διορισμού το πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η νέα ειδικότητα συγχωνεύεται με την ειδικότητα ΠΕ18.20-Κλωστοϋφαντουργίας με την ονομασία «Κλωστοϋφαντουργία-Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων». Κατά τη μεταβατική περίοδο, αντί του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται δεκτοί και οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997. Οι υποψήφιοι του ανωτέρω κλάδου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο (άρθρο 8 παρ.7 του Ν.3194/2003). Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι στον κλάδο ΤΕ01-Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ οι ειδικότητες ΤΕ01.22-Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01.27-Κλωστοϋφαντουργίας ενοποιούνται και η νέα ενοποιημένη ειδικότητα φέρει την ονομασία «Κοπτικής-Ραπτικής-Κλωστοϋφαντουργίας» (ΤΕ01.37). 6α. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστημίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. β. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη

6 Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κανένα πτυχίο ή δίπλωμα από τα ανωτέρω αναφερόμενα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής» και δεν υποκαθιστά το προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου (Ν.3194/03 και Αποφάσεις ΣτΕ 3325 και 3326/03). 7. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας του συγκεκριμένου πτυχίου με πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα. 8. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιμο με πτυχίο Κατώτερης Επαγγελματικής Σχολής, και τριετής (3ετής) επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από τον Ο.Ε.Ε.Κ (άρθρο 14 παρ. 8 εδάφιο Κ του Ν.1566/1985 ΦΕΚ 167/τΑ / ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ, από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δεν μοριοδοτείται. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Όσοι από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν κατατάσσονται στους πίνακες. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ: 1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/ τ.α ) Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/ (ΦΕΚ 183/Α ) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/ (ΦΕΚ 344 Α ) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Οι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής, του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκτός του βασικού τίτλου σπουδών τους, δεν έχουν κάποιο από τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρούσας εγκυκλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ. πρωτ /Γ6/ (ΦΕΚ 1266/τΒ / ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: α) Δεν θα ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ με μόνο κριτήριο πρόσληψης σε αυτά τον ανωτέρω τίτλο σπουδών (πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής, του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,). β) Θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α εκπαιδευτικού, που έχει αποκτηθεί μετά από πρόσληψη του από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των πινάκων της Ειδικής Αγωγής, με πίστωση της Ειδικής Αγωγής. 3. Οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου και ισότιμου τίτλου Πανεπιστημίου

7 της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 9 κεφ. Δ του ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» (ΦΕΚ 114/τΑ / ), αναφέρονται και μόνο οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 4. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων κατόχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992, άρθρο 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 και άρθρο 9, παρ.8 του Ν.3391/2005). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 5. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 6. Οσοι προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές κατά την τελευταία τριετία (σχολικά έτη , και ) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία δύο φορές για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Δεν θεωρείται άρνηση ανάληψης η παραμονή σε Ιδιωτικά Σχολεία σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3475/2006, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/ Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ.3 του Ν.3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, θα χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Αίτηση- Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1. Στην Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή συμπληρώνονται από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης για πρόσληψη σε σχολεία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, σημειώνοντας «ΝΑΙ» σε όλες τις περιοχές Α/θμιας ή Β/θμιας ή και στις δύο βαθμίδες, για τους κοινούς κλάδους Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσληψη θα γίνει κατ αύξουσα σειρά των κωδικών των περιοχών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός το πεδίο «ΝΑΙ σε όλες τις περιοχές» και δεν προσληφθεί σε καμμία από τις περιοχές προτίμησής του και υπάρχουν διαθέσιμα

8 κενά, θα προσληφθεί με βάση τη γεωγραφική εγγύτητα της πρώτης του προτίμησης. Θα ακολουθήσει σχετικός πίνακας γεωγραφικής εγγύτητας των περιοχών προτίμησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στην περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τους πίνακες αναπληρωτών για τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών - άρθρο 6 παρ, 18 του ν. 3027/2002) οι οποίοι θα έχουν δηλώσει ΝΑΙ σε ΣΜΕΑ. 2. Στην ίδια Αίτηση-Δήλωση ωρομισθίου συμπληρώνονται οι περιοχές πρόσληψης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη ωρομισθίου σε Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία. 3. Τα δυσπρόσιτα σχολεία δε δηλώνονται ξεχωριστά αλλά περιλαμβάνονται στις δηλούμενες περιοχές προτίμησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τροποποίηση ή ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, των οποίων οι σύζυγοι περιλαμβάνονται στους διορισθέντες εκπαιδευτικούς, μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών τους προτιμήσεων τοποθέτησης, για να συμπεριλάβουν και την περιοχή διορισμού των συζύγων τους με τη σειρά που επιθυμούν, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 2 παρ.4 της αριθ /Δ2/ Ρυθμιστικής Απόφασης). 4. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων του μέχρι 30/06/2007 (χωρίς τα μόρια προϋπηρεσίας του τρέχοντος σχολικού έτους), υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. 5. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο του συνόλου των μορίων τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής και οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει. 6. Για την προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολ. έτους και του συνόλου της προϋπηρεσίας θα εκδοθεί μηχανογραφημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας, την οποία οι υποψήφιοι θα παραλάβουν, με ευθύνη των Διευθύνσεων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και την κύρωση των πινάκων, από οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Ο τύπος της βεβαίωσης θα γνωστοποιηθεί μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος για το θέμα. 7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες που θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης ως αναπληρωτές και στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, εάν

9 προσληφθούν στην Ειδική Αγωγή Εκπαίδευσης. διαγράφονται από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Γενικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και Διδασκαλία στο σπίτι και πληρούν τις προϋποθέσεις για κατάταξή τους σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα υποβάλουν : 1. Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86, οπότε και εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία). Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων περισσοτέρων του ενός κλάδου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε ένα μόνο κλάδο. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (παρ. 12 και 13 του παρόντος κεφαλαίου) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου. α) Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. β) Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. γ) Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) θα καταχωρείται 5,00. Ο βαθμός θα αναγράφεται με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται: Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο. Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου, πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14, παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε ). Για τους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών

10 Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για όσους από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/ / άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής διαφορετικά η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών συνοδευμένο από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνοδευμένο από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. 6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης της γραφής Braille και της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της Αίτησης- Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Επαναλαμβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία), ότι: Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή με την ανάληψη υπηρεσίας. Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας. Δεν διώκονται ποινικά ή δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα με την πρόσληψή των εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία. 8. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας (και όπου απαιτείται, Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής, από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των ειδικών κατηγοριών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, γονείς τέκνων με ειδικές ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προσκομίζουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) του τέκνου. 9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

11 10. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 11.α) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνησιότητα αυτού ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί και θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α κατά την πρόσληψή του [Αριθμ. Φ.420/44/60931/ (ΦΕΚ 1755/ τ.β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας με την επιφύλαξη του περιεχομένου του Κεφ. Α παρ. Β και Κεφ. Β του Γ Μέρους της παρούσης]. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, κατά την πρόσληψή τους θα ελέγχεται από την Διεύθυνση πρόσληψης ότι η ημερομηνία εκπλήρωσης ή απαλλαγής, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α, προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης Δήλωσης της παρούσας εγκυκλίου. Άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν : α) οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, β) ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, γ) ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα. δ) τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του Ν. 3454/2006, ως κατωτέρω, ήτοι: Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο ) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο ) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3454/2006 τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο ) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο ) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να ανήκουν στους οριζόμενους με την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών.

12 Επί πλέον απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985 ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό όπως αναφέρεται στο Κεφ. Δ του παρόντος μέρους. Η πρόσληψή τους, σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ήτοι εντός του τελευταίου εξαμήνου. 14. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα υποβάλουν: α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, που παρασχέθηκε η προϋπηρεσία και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους. β) Εγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξηαπόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι προσλήφθηκε ως αναπληρωτής κατά το σχολ. έτος , δεν αποδέχθηκε την πρόσληψη αυτή, παρέμεινε στο ιδιωτικό σχολείο και επιθυμεί την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αυτής στο Δημόσιο [άρθρο 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/ τ.α )]. Επισήμανση Ι: Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εάν έχει προσληφθεί. Επισήμανση ΙΙ: Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα αντίγραφα των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων με αμφισβητούμενα ή λανθασμένα στοιχεία θα διαβιβαστούν από τις Διευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Α - Εφαρμογής Προγραμμάτων) με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 1. Κατά την καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων όλων των κλάδων, στο πεδίο «τίτλος σπουδών» θα αναγράφεται αναλυτικά η σχολή και το Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. αποφοίτησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01 θα αναγράφεται η ειδικότητα. 2. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων βάσει προϋπηρεσιών σε σχολεία του εξωτερικού, ή περιλαμβάνουν και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε σχολεία του εξωτερικού, μετά την καταχώριση μόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν μαζί με αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του

13 Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή Δ.Ε.-Τμήματα Α, αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) είναι τα κάτωθι: α) Των Τμημάτων Α.Ε.Ι.: -Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών -Δημοτικής Εκπαίδευσης -Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, -Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών β) Σχολής Νηπιαγωγών γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και ε) Καθηγητικών Σχολών. Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ.α ), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18, παρ.5 του Ν.3404/2005, ΦΕΚ 260 τ.α ). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α ), οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01 μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Η προσφερθείσα προϋπηρεσία από την έναρξή της μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους θα καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (και όλων των δομών αυτής), αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, β) στα Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γ) σε δομές της Ειδικής Αγωγής δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου σε κάθε κράτος Υπουργείου των κρατών-μελών της Ε.Ε. μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε., επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, που αφορά αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίες επίσης γίνονται δεκτές. Η προσμέτρηση των παραπάνω προϋπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (στις περιπτώσεις που έγινε πρόσληψη από τον Ενιαίο Πίνακα

14 Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας λόγω εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής) ή με εξουσιοδότηση αυτού από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε και Δ.Ε.(άρθρο 8 παρ.6 της αριθ /Δ2/ ), ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επισήμανση Ι: Σε ό,τι αφορά την προϋπηρεσία των υποψηφίων, αυτή θα αναζητείται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εφόσον ολοκληρωθεί η καταχώριση. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων πτυχιούχων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα κατατεθεί από τους ίδιους στις Διευθύνσεις που θα υποβάλουν αίτηση. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Σύμφωνα με την αριθμ. 202/2006 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ωράριο απασχόλησης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν διδακτικό έργο με μία ή περισσότερες συμβάσεις στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (ένδεκα (11) ώρες για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ01 ή δεκατέσσερις (14) ώρες για τον κλάδο ΔΕ01 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δώδεκα (12) ώρες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα). Σύμφωνα με την ίδια ως άνω Πράξη, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται με συμβάσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορούν να απασχολούνται μέχρι του συνόλου του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι μία (21) ώρες, κλάδος ΤΕ01 είκοσι δύο (22) ώρες, κλάδος ΔΕ01 είκοσι οκτώ (28) ώρες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Σε περίπτωση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσμετράται προϋπηρεσία στο σύνολο μέχρι είκοσι τρεις (23) ώρες εβδομαδιαίως. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Η προϋπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προσμετράται από την ημερομηνία εμφάνισής τους στο/στα σχολεία πρόσληψης, η οποία βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Διευθυντή του σχολείου. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου, που έχει αποκτηθεί σε δομή της Ειδικής Αγωγής δημόσιου σχολείου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, εφόσον αποκτήθηκε μετά την ένταξη των κρατών-μελών στην Ε.Ε. πλην της Κύπρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση, βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο / αρμόδιους φορείς, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, στην οποία να αναγράφεται: α) ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στην δημόσια εκπαίδευση, β) η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους, γ) τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία, δ) η εργασιακή σχέση, με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία, ε) το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, στ) στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα, ζ) ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει. Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική.

15 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο και αναφέρονται παρακάτω, γίνονται από τους πίνακες, που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείμενα: Αγγλική Γλώσσα Αθλητισμός-Χορός Εικαστικά Θεατρική Αγωγή Νέες Τεχνολογίες Μουσική να συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ολοήμερου Ειδικού Σχολείου. Οι υποψήφιοι, που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και τους πίνακες ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής, θα συμπληρώσουν στην Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι μία μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι η ίδια, τόσο για εγγραφή στον πίνακα ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου που επιθυμούν, όσο και για πρόσληψη στο Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Για το διδακτικό αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ Για τα διδακτικά αντικείμενα του Αθλητισμού και του Χορού μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κλάδος ΠΕ11 είναι ενιαίος και η σειρά κατάταξης ορίζεται βάσει των κριτηρίων κατάρτισης πινάκων. Επομένως δεν υπάρχει το πεδίο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ, αλλά μόνο ο κλάδος ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Για το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής μπορούν να υποβάλουν αίτηση: α) οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή οι κάτοχοι πτυχίου Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32, β) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραματικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το Ι.Τ.Ε. ως ισότιμου με Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ18.41.

16 Για το αντικείμενο αυτό θα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32 σε ποσοστό 70% και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ18.41 σε ποσοστό 30% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων για τη διδασκαλία αυτού. 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών μπορούν να υποβάλουν αίτηση: α) οι κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική και Πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τους για να διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα και είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ08, β) οι κάτοχοι πτυχίων αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τους για να διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα και είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ12.02, γ) οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχ. Ευρημάτων και είναι εγγεγραμμένοι αντιστοίχως στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και στην ειδικότητα (Φωτογραφίας). Κατά τη σύνταξη των πινάκων και κατ επέκταση κατά την πρόσληψη για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ08 προτάσσονται των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ12.02, της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 και της ειδικότητας ΠΕ18.29 κατά σειρά. 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Για το διδακτικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι πτυχίων, που αφορούν τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες ωρομισθίων για το Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο είναι αυτή του ενιαίου πίνακα ωρομίσθιων. 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Για τα Ολοήμερα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία δικαίωμα πρόσληψης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16. Κατά την πρόσληψη προτάσσονται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υποβάλουν αίτηση για τα Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία, απαιτείται να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους, θα καταρτιστούν κατά τις κείμενες διατάξεις: α) πίνακας A και πίνακας Β προσωρινών αναπληρωτών, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την Ειδική Αγωγή, β) οι πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση για την Ειδική Αγωγή.

17 Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: και σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά με βάση το βασικό πτυχίο σπουδών και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή ώστε να προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα. Στον ΠΙΝΑΚΑ Α εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω. Κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση. Στον ΠΙΝΑΚΑ Β εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα με την εξής σειρά: 1. Πρώτοι στον πίνακα αναγράφονται οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2007 και είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών στην ειδική αγωγή σύμφωνα με τη σειρά του πίνακα επιτυχίας. Διευκρινίζεται ότι οι μεταπτυχιακές τους σπουδές έχουν υπολογιστεί κατά την κατάταξή τους στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Επισήμανση: Τίτλοι σπουδών στην ειδική αγωγή για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι: α) διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία, β) μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην Ειδική Αγωγή: Θα γίνονται δεκτοί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο του κάθε μαθήματος. και γ) για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ εκτός των παραπάνω και η κατεύθυνση στην προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή κατεύθυνση στην ειδική αγωγή (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7ε του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267/τΑ / ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα του ΑΣΕΠ προηγούνται οι κάτοχοι: α) διδακτορικού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (θα πιστοποιείται από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής). β) μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (θα πιστοποιείται από τον τίτλο του μεταπτυχιακού ή από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα). 2. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που δεν μετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2007 και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους σε ΣΜΕΑ και μόνο (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και κατ οίκον διδασκαλία) του ΥΠΕΠΘ κατατάσσονται με την σειρά που αναφέρονται : α) Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. β) Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. γ) Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή πτυχίου του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου και ισότιμου τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. δ) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. ε) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή και άνω προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. ζ) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και τριετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. η) Οι εκπαιδευτικοί με τριετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. θ) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (67% και άνω) χωρίς τίτλους στην ειδική αγωγή.

18 ι) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και με μειωμένη προϋπηρεσία. ια) Οι εκπαιδευτικοί με ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ (10 μήνες). ιβ) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής χωρίς προϋπηρεσία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Έπονται οι εκπαιδευτικοί με γνώση στην ελληνική νοηματική γλώσσα λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις βεβαιώσεις επάρκειας και ακολούθως τις βεβαιώσεις του τέταρτου έτους, του τρίτου έτους κλπ., με φθίνουσα σειρά, για την κάλυψη των κενών θέσεων και οι εκπαιδευτικοί με γνώση της γραφής Braille ανάλογα με την προϋπηρεσία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: α) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και έχουν τον ίδιο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας ή δεν έχουν προϋπηρεσία, κατατάσσονται με την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και σε περίπτωση ταύτισης της ημεροχρονολογίας, με το βαθμό αυτού. β) Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και ταυτίζονται τα προσόντα που διαθέτουν για πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή, η κατάταξη τους θα γίνει με βάση, αρχικά την ημεροχρονολογία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών και κατόπιν με το βαθμό κτήσης αυτού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Στην περίπτωση της παρ. 13 του Πρώτου Μέρους Κεφ. Α, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από τα Διδασκαλεία της χώρας, κατατάσσονται στον πίνακα Β, μετά τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV: Οι ανήκοντες στους ενοποιημένους κλάδους ΠΕ18 (ΦΕΚ 1262/τΒ / ) προσλαμβάνονται με τον κωδικό ειδικότητας και όχι με τον κωδικό της ενοποιημένης ειδικότητας, ανάλογα με την ειδικότητα του εργαστηρίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί στις ΣΜΕΑ (ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Σε κάθε σειρά κατάταξης θα προηγούνται οι γονείς παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της σειράς αυτής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ VI: Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Δασκάλων που επιθυμούν να διδάξουν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο στην αίτηση των αναπληρωτών ΣΜΕΑ. Οι παραπάνω αιτήσεις θα γίνονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εφόσον προκύψουν λειτουργικά κενά σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διατεθούν στις παραπάνω Σχολικές Μονάδες (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Σημείωση: Στην προαναφερθείσα περίπτωση, ο αριθμός των προτιμήσεων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αίτηση των υποψηφίων, θα είναι συνολικός και δεν θα ξεπερνά τις 30 προτιμήσεις. 3. Ειδικά για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ κλάδου ΠΕ 11- Φυσικής Αγωγής στην κατάταξη ακολουθείται η παρακάτω σειρά: Α) Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2007 εφόσον διαθέτουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών στην Ειδική Φυσική Αγωγή (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στην Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία, ή κατεύθυνση στην προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7ε του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267/τΑ / ) και σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας τους σε αυτόν κατά επιταγή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/ τ.α / ). κατάταξης: Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους πίνακες του ΑΣΕΠ 2007, ακολουθείται η παρακάτω σειρά α) με διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (θα πιστοποιείται από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής).

19 β) με μεταπτυχιακό στην Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή ή στην Σχολική Ψυχολογία (θα πιστοποιείται από τον τίτλο του μεταπτυχιακού ή από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην Ειδική Αγωγή: Θα γίνονται δεκτοί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο του κάθε μαθήματος. γ) με κατεύθυνση στην προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή σύμφωνα με την παρ.7 ε του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 ( ΦΕΚ 267 /τ.α / ). Τα ΤΕΦΑΑ θα δηλώνουν την επάρκεια, η οποία πιστοποιείται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν (στην περίπτωση της κατεύθυνσης δευτερεύουσας ειδικότητας). Β) Ακολουθούν όσοι δεν μετείχαν στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2007 κατά επιταγή της παρ. 18 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 ( ΦΕΚ 152/τΑ / ) με την ακόλουθη σειρά κατάταξης : Ψυχολογία. α) Με διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική β) Με μεταπτυχιακό στην Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. γ) Με κύρια ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή (2 εξάμηνα από 12 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και 4 εξάμηνα από 4 έως 10 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως). δ) Με δευτερεύουσα ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή (εξάμηνα 2 και σε ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως 5-6 ). ε) Με κατεύθυνση στην Ειδική Φυσική Αγωγή (εξάμηνα 2 και σε ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως 3 ). στ) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. ζ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή και άνω προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. η) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και τριετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. θ) Οι εκπαιδευτικοί με τριετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ. ι) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες ( 67% και άνω) χωρίς τίτλους στην ειδική αγωγή. ια) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και με μειωμένη προϋπηρεσία. ιβ) Οι εκπαιδευτικοί με ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ (10 μήνες ). ιγ) Οι εκπαιδευτικοί με σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής χωρίς προϋπηρεσία.

20 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε κάθε σειρά κατάταξης θα προηγούνται οι γονείς παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) εφόσον διαθέτουν και τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα ακολουθήσει απόφαση με την οποία θα καθορίζονται τα ποσοστά πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών από κάθε κατηγορία (Πίνακας Α και Πίνακας Β ) της παρούσας εγκυκλίου. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την κατάταξή τους στους πίνακες λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους σε ΣΜΕΑ του ΥΠΕΠΘ. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε μόρια και για την κατάταξη στους πίνακες σύμφωνα με την προϋπηρεσία που έχει καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και για τις ειδικότητες που δεν υπάρχει κωδικοποιημένος κλάδος θα γίνεται αναγωγή. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Κατ εξαίρεση η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι τέλος του διδακτικού έτους σε έναν ή περισσότερους του ενός κλάδου υπολογίζεται σε έναν μόνο κλάδο της προτίμησης του υποψηφίου και εφόσον προσφέρθηκε μετά τη λήψη του πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζεται.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ : Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθμ /Δ2/ (ΦΕΚ 937/ τ.β ), τροποποιητική της αριθμ /Δ2/ (ΦΕΚ. 465/ τ. Β ) Υ.Α.]. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις, που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου ή αποκτήσουν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/2003 τ.β ) Υπουργικής Απόφασης και της 79630/Δ2/ (ΦΕΚ 1084/ τ.β ) τροποποιητικής αυτής, δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων των ενδιαφερομένων. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα οριστεί με νέα εγκύκλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων, με Υπουργική Απόφαση κυρώνονται οι πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναρτώνται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα