ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ημε ρών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ υπέρβαση των προβλεπομένων, για εκτέλεση υπηρεσιακών καθη κόντων Επιστημονικού Συνεργάτη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό τησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Αντιπεριφερειάρχες, στο Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυν σης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων (Αγροτικά Κτηνιατρεία) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/67207/0022 (1) Καθορισμός μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ υπέρβαση των προ βλεπομένων, για εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων Επιστημονικού Συνεργάτη του Συμβουλίου Οικονο μικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Το άρθρο 5 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α ). 3. Το ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στ του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ). 6. Την αρ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου (ΦΕΚ 1603/Β / ). 7. Την αρ /1262/0001Α/1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1703/Β / ). 8. Την αρ. Δ3Β ΕΞ/ απόφαση της Δι εύθυνσης 3ης Προσωπικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 4Α81Η Ν77) περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και την επ αυτής και από βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών. 9. Τα αρ. 379/ και 392/ έγγραφα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα οποία παρίσταται ανάγκη υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ υπέρβα ση των προβλεπομένων, κατά τριάντα (30) ημέρες, για την Επιστημονική Συνεργάτη της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και Αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στην Οικο νομική και Νομισματική Επιτροπή, Δήμητρα Δημητρο πούλου, για την απρόσκοπτη εκπροσώπηση της χώρας στις επιτροπές που συμμετέχει λόγω των αυξημένων αναγκών του οικονομικού προγράμματος. 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ γείου Οικονομικών, ΚΑΕ 5311, Ειδικού Φορέα οι κονομικού έτους 2011 και ανέρχεται περίπου στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( ), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ημε ρών μετακινήσεων εκτός έδρας, καθ υπέρβαση των προβλεπομένων, για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων της Επιστημονικής Συνεργάτιδος της Μο νάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβου λίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), Δήμητρας Δημητροπούλου, σε τριάντα ημέρες (30) ημέρες, για το έτος 2011, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

2 30702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. Δ17/05/150/ΦΝ.393 (2) Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α ) και το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 «Ίδρυση Νομικών Προσώ πων Ιδιωτικού Δικαίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» του Νόμου 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α / ). 3. Την υπ αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ.380 κοινή υπουργι κή απόφαση Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ίδρυση Εταιρίας Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ 846 Β / ). 4. Την παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221 Α / ). 5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). 6. Την υπ αριθμ. Δ16γ/013/598/Γ/ Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός καθ` ύλην Τεχνικών Διευθύνσεων Γ.Γ.Δ.Ε. για την άσκηση εποπτεί ας επί των τεχνικών θεμάτων των εποπτευόμενων από ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ νομικών προσώπων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και τη συμπληρω ματική αυτής Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αριθμ. Δ16γ/014/292/Γ/ Την παρ. 1 του άρθρου 17 «Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό» του Νόμου 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομι κές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α / ). 8. Την ΔΜΕΟ/ε/0/568/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αυτοκινη τόδρομος η Εγνατία Οδός (ΦΕΚ 505 Δ / ). 9. Το άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 A / ). 10. Την ΔΜΕΟ/ε/0/919/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3.β «Άλλες δι ατάξεις» του Νόμου 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α `/ ). 12 Το άρθρο 23 του Νόμου 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 105 Α / ). 13. Την υπ αριθμ. Δ1/2597/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επιβολή τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό: Τμήμα Α/Κ Καστοριάς Α/Κ Βέροιας» (ΦΕΚ 1510 Β / ). 14. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Τ.Α /95) «Περί Λογιστικού Έλέγχου των δαπανών του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 15. Τις σχετικές αποφάσεις της Διϋπουργικής Επιτρο πής ΔΕΚΟ. Άρθρο 1 Επιβολή τελών διοδίων σε πέντε (5) τμήματα της Εγνατίας Οδού 1. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων, από τον Κ.Ο.Κ., να κινηθούν επ αυτού οχημάτων, ειδικό τέ λος κυκλοφορίας (διόδια), υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα: 2.1 Α/Κ Ηγουμενίτσας Α/Κ Αράχθου 2.2 Α/Κ Αράχθου Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) 2.3 Α/Κ Λαγκαδά Α/Κ Στρυμόνα 2.4 Α/Κ Στρυμόνα Α/Κ Χρυσούπολης 2.5 Α/Κ Χρυσούπολης Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής 3. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των σταθμών διοδίων για την είσπραξη των τελών διοδίων που ανα φέρονται στα παραπάνω τμήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 3769/ Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και για κάθε σταθμό διοδίων χωριστά. Άρθρο 2 Μεταβολή ύψους τελών διοδίων στο τμήμα Α/Κ Καστοριάς Α/Κ Βέροιας 1. Με την υπ αριθμ. Δ1/2597/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιβλήθηκε τέλος διοδίων υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το τμήμα Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Βέροιας. 2. Το ύψος του τέλους διοδίων της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης μεταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Άρθρο 3 Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος και ανά σταθμό διοδίων 1. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από 1ης Οκτωβρίου 2011 ανά κατηγορία οχήματος για όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Επίσης, καθορίζεται στον ίδιο πίνακα και η αναπρο σαρμοζόμενη τιμή μετά έξι μήνες, ήτοι από 1ης Απριλίου 2012.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατηγορία οχήματος Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ) Ονομασία Περιγραφή Μετωπικοί Σταθμοί ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,40 1,70 2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμε νο και ύψος μέχρι 2,20μ. 3 Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες 4 Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. 2,00 2,40 5,00 6,00 7,00 8,40 Άρθρο 4 Χρόνος έναρξης καταβολής διοδίων Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων, ανά λογα με την ετοιμότητα της εταιρίας, ορίζεται: α) Για τους σταθμούς διοδίων των τμημάτων: Α/Κ Αράχθου Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Λαγκαδά Α/Κ Στρυμόνα και Α/Κ Χρυσούπολης Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής η 15η Οκτωβρίου 2011 και μεταγενέστερα. β) Για τους σταθμούς διοδίων των τμημάτων: Α/Κ Ηγουμενίτσας Α/Κ Αράχθου και Α/Κ Στρυμόνα Α/Κ Χρυσούπολης η 1η Δεκεμβρίου 2011 και μεταγενέστερα. Άρθρο 5 Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων και τρόπος είσπραξης αυτών 1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχή ματος. Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέ ωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου. 2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας. 3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το ει κοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύε ται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. 4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρίας στο πε νηνταπλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ στ.α /89) «Κανονι σμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.». Κατά την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται παρακράτηση πο σοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων. 6. Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά τη διέλευσή του από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθέ νας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ Τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997, η εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνι κές συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από χρήστες του ισχύοντος διοδίου. 8. Για όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων η «ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» δύναται να προτείνει ολοκληρωμένο σύστημα εκπτωτικής πολιτικής το οποίο θα εγκρίνεται με τη διαδικασία της παρούσας Απόφασης. Άρθρο 6 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων 1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων: α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα. β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελ ληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυ νάμεων. γ. Ασθενοφόρα. δ. Οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας. ε. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυ τοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», που νομιμοποιού νται δυνάμει συμβάσεων να εισέρχονται στην «Εγνατία Οδό» και φέροντα ειδικό σήμα.

4 30704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρί ες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.») το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός Μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005). ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποι ούνται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλ λαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρ μοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ F Αριθμ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότη σης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Αντιπεριφερειάρχες, στο Διευθυντή και στους Προ ϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρι κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γρα φείων (Αγροτικά Κτηνιατρεία) των Δ/νσεων Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει ακών Ενοτήτων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 περ. β του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.3 του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Την υπ αριθμ. 76/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από τον Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων. 8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Ι) Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων Μαγνησίας και Σπορά δων τις κάτωθι αρμοδιότητες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το μέρος που αφορούν τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες: 1. Αποφάσεις λήψης και άρσης υγειονομικών μέτρων καθώς και απομόνωσης της Π. Ε. λόγω εμφάνισης, υπο ψίας και επιβεβαίωσης μεταδοτικών νοσημάτων και προβλεπόμενων ενεργειών από την κείμενη Νομοθε σία στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των ζώων και συγκεκριμένα από Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση Βοοειδών, Μελιταίου Πυρετού αιγοπροβάτων, Σαλμονέλλωση ορνίθων (Ωοπαραγωγής Κρεοπαρα γωγής Αναπαραγωγής), Σαλμονέλλωση Ινδορνίθων (Κρεοπαραγωγής Αναπαραγωγής), Γρίπη των Πτηνών, Καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, Αφθώδη πυρετό, Κλασσική πανώλη και φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, Πυρετό του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και στα άγρια πτηνά και των ασθενειών των μελισσών. 2. Επιβολή ποινών σε παραβάτες διατάξεων που ανα φέρονται σε καταστήματα πώλησης Κτηνιατρικών φαρ μάκων, Κτηνιατρικών Κλινικών και ενδιαιτήματα ζώων Π.Δ. 604/77 και Ν. 253/ Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της κτηνοτρο φίας στην Π. Ε.. 4. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αποζημιώσεων και ενισχύσεων που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι της Περι φερικής Ενότητας λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. 5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκκολαπτηρί ου, σύμφωνα με το Π.Δ. 244/98. ΙΙ) Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας: 1. Για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ανά πτυξη της κτηνοτροφίας σε όλη την περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, την λήψη αποφάσε ων για ασθένειες επιδημικού χαρακτήρα και την λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 2. Για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ ύλη αρμόδιων Υπουργείων, εφαρμογή των εθνι κών και κοινοτικών πολιτικών σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την ορθή τήρηση των κοινοτικών οδηγιών και κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας σε όλη την περιφέρεια. 4. Για ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους της Δ/ νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας σε εφαρμογή προγραμ μάτων και εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου. 5. Για τη χρέωση στους αρμόδιους υπαλλήλους, αι τήσεων και διαφόρων εγγράφων για διεκπεραίωση, καθώς και την παραπομπή στο αρχείο υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείτε ενέργεια. 6. Για τη συνεργασία, επικοινωνία και παροχή πλη ροφοριών στους ΟΤΑ α βαθμού και παροχή κατευθυ ντήριων οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα Κτηνιατρικής σε επίπεδο Πε ριφερειακής Ενότητας. 7. Αποφάσεις σφαγής ζώων και έλεγχο της πραγματο ποίησης όλων των προβλεπόμενων ενεργειών σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της περιφέρειας. Συγκεκριμένα: Για τη Φυματίωση των βοοειδών (Υπουργική από φαση υπ αριθμ / ). Για τη Βρουκέλλωση των βοοειδών (Υπουργική από φαση υπ αριθμ / ). Για τη Λεύκωση των βοοειδών (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για τη Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός) των αι γών και των προβάτων (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για τον σπληνάνθρακα και συμπτωματικό άνθρακα (Β.Δ. από , αρθρ. 72 ΦΕΚ 174/Α και Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97/Α ). Για τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες των βοοειδών ΣΕΒ (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ) Για τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες των μικρών μηρυκαστικών Μ.Σ.Ε. (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για τον έλεγχο των Σαλμονελλώσεων στις όρνιθες ωοπαραγωγής (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ) στα ορνίθια κρεοπαραγωγής (Υπουργική από φαση υπ αριθμ / ) στις όρνιθες αναπαρα γωγής (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ) στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη γρίπη των πτηνών, σε περίπτωση υποψίας και βεβαιωμένης εμφάνισης στην περιφέρεια. Για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενερ γειών στα πλαίσια σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τις ΣΕΒ στα μικρά μηρυκαστικά (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ) και στα βοοειδή (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ), για την Αφρι κανική Πανώλη των χοίρων (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ), για την Κλασσική Πανώλη των χοίρων (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ), για τις ασθένειες του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ) Φυσα λιδώδης νόσος των χοίρων, για τον Αφθώδη πυρετό και τον Καταρροϊκό πυρετό (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και τα άγρια πτηνά (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). Για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης του Καταρρο ϊκού πυρετού (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ). 8. Η έκδοση άδειας για την εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων (Ν. 2538/98) καθώς και ανάκληση και ανα νέωση τους. 9. Η αδειοδότηση, καταχώριση και χορήγηση κωδικού έγκρισης εγκαταστάσεων διενέργειας πειραμάτων σε ζώα (Ν. 1197/81, Π.Δ. 463/78 160/91 Οδηγία 2010/63/ΕΕ). 10. Η έκδοση άδειας για την λειτουργίας κλινικών και ενδιαιτημάτων και ιατρείων μικρών ζώων (Ν. 604/77, Π.Δ. 463/78). 11. Απαντήσεις σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε άλλες δημόσιες αρχές που αφορούν σε αρμοδιότητες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 12. Τη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε θέματα της αρμοδιότητας της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας βάση των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία. 13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας παρακείμενου χώρου κρεοπωλείου και πτηνοπωλείου. 14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσιών των υπαλλήλων της Δ/νσης εντός της Πε ριφέρειας. 15. Την έγκριση και την προώθηση των δικαιολογητι κών των δαπανών διαφόρων αποζημιώσεων και απολα βών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας (οδοιπορικών, υπερωριών κλπ). III) Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσ σαλίας: 1. Τμηματάρχης του τμήματος Υγείας ζώων (Τ.Υ.Ζ.): 1. Για την εποπτεία όλων των τμημάτων Κτηνιατρικής που ασκούν δραστηριότητες και εφαρμόζουν προγράμ ματα που αφορούν το τμήμα υγείας ζώων. 2. Για την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετί ζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων. 3. Για την τήρηση Μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 308/2000 και στο Π.Δ. 242/2005 συνεπικουρούμενο από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 4. Για την τον κεντρικό έλεγχο της διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος TRACES. 5. Για την την συγκέντρωση στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του και την επικοινωνία με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή. 6. Για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβα σης της κείμενης νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότη τας του σύμφωνα με τον ν. 2538/97 ή κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νουθεσία.

6 30706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Για την είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προβλέπεται. 8. Υγειονομικά πιστοποιητικά για: Εξαγωγή δερμάτων. Εξαγωγή μαλλιών. Εξαγωγή ζώων. 9. Διάφορες βεβαιώσεις σχετικά με τις εφαρμογές των προγραμμάτων (βρουκέλλωση, φυματίωση και λεύκωση βοοειδών, μελιταίου και scrapie αιγοπροβάτων). 2. Τμηματάρχης του τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ζώων (Κ.Δ.Υ.): 1. Για την τήρηση Μητρώου εμπόρων ζωικών προϊόντων κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. κοινή υπουργική από φαση / συνεπικουρούμενο από τα Τμήμα τα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 2. Για τον καθορισμό της συχνότητας ελέγχων των εγκαταστάσεων παραγωγής ζωικών προϊόντων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάση ανάλυσης κινδύνου. 3. Για τον κεντρικό σχεδιασμό, οργάνωση και ανάθε ση στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της πραγματοποίησης ελέγχων στα πλαίσια του Π.Δ. 79/2007 και της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως επίσης και στα πλαίσια του Π.Δ. 211/2006 και των κανονισμών 1069/2009 Ε.Ε. και 142/2011 Ε.Ε. 4. Για τον κεντρικό σχεδιασμό, οργάνωση και ανάθεση στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο τήτων της πραγματοποίησης ελέγχων στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων και του ΠΟΕΣΕ. 5. Για συγκέντρωση στοιχείων για θέματα αρμοδιότη τας του και την επικοινωνία με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή. 6. Για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας του σύμφωνα με τον ν. 2538/97 ή κατά περίπτωση, οποια δήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. 7. Για είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προ βλέπεται. 8. Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης. 9. Πιστοποιητικά εξαγωγών και εν γένει διακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης. 3. Τμηματάρχης του τμήματος Κτηνιατρικής Αντίλη ψης Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.): 1. Εφαρμογή Ο. Σ. Δ. Ε. βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοί ρων και πρωτόκολλο επιθεώρησης μονάδων. 2. Εξαγωγή ζωοτροφών. 3. Για την τήρηση Μητρώου των εγκεκριμένων εγκατα στάσεων εκθέσεων οργανισμών και ινστιτούτων αγρίων ζώων, σύμφωνα με το Π.Δ. 184/1996, των καταστημά των πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον ν. 2538/1997, των ιατρείων μικρών ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.604/1977 και του Π.Δ. 463/1978, των γραφείων παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/ Για την τήρηση Μητρώου των μεταφορέων ζώντων ζώων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2005, των εγκρίσεων οδικών μέσων μεταφοράς ζώντων ζώων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2005, καθώς και των αδειοδοτήσεων που προβλέπονται στον ν. 3170/2003, συνεπικουρούμενο από τα τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 5. Για τον κεντρικός σχεδιασμό, οργάνωση και ανάθε ση στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμο γή του δικτύου καταγραφής και επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 21/2004 και τις υπ αριθμ /2003, /2005 και /2005 κοινές υπουργικές απο φάσεις και τους Κανονισμούς υπ αριθμ. 1760/2000 και 911/ Για τον κεντρικό σχεδιασμό, οργάνωση και ανάθεση στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτι κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της πραγματοποίησης ελέγχων για την ορθή χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών στις μονάδες εκτρο φής, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση και για την προστασία της ευζωίας των ζώων στα πλαίσια του Π.Δ. 327/96, του Π.Δ. 344/97, του Π.Δ. 215/2005, του Π.Δ. 216/2005, του Π.Δ. 179/98 και του Π.Δ. 374/ Για την οργάνωση της τεχνητής σπερματέγχυσης, της γενετικής βελτίωσης, τον συγχρονισμό του οίστρου και τον έλεγχο στειρότητας στα παραγωγικά ζώα. 8. Για την συγκέντρωση στοιχείων για θέματα αρ μοδιότητας του και την επικοινωνία με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή. 9. Για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβα σης της κείμενης νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότη τας του σύμφωνα με τον ν. 2538/97 ή κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. 10. Για την είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προβλέπεται. 11. Βεβαίωση απολύμανσης αυτοκινήτου. 12. Χορήγηση και ανάκληση αδειών μεταφορέα και οδικών μέσων μεταφοράς ζώντων ζώων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/ Πρωτόκολλο επιθεώρησης ελέγχου αυτοκινήτου. IV) Εξουσιοδοτούμε τους Προϊστάμενους των Διευθύν σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων Μαγνησίας και Σπο ράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη», τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας για τις αντίστοιχες Π.Ε.: 1. Την σύσταση επιτροπών της εν ζωή αξίας των ζώων. 2. Έγκριση ημερησίων μετακινήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσιών των υπαλλήλων εντός της Περι φερειακής Ενότητας. 3. Την χορήγηση αδειών των υπαλλήλων των τμημά των Κτηνιατρικής και Κτηνιατρικών γραφείων. 4. Την έγκριση και την προώθηση των δικαιολογητικών των δαπανών διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας (οδοι πορικών, υπερωριών κλπ.)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V) Εξουσιοδοτούμε τον Τμηματάρχη Κτηνιατρικής της έδρας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής των Π.Ε. (Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων Μα γνησίας και Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας: 1. Για τον συντονισμό των λοιπών τμημάτων Κτηνια τρικής και Κτηνιατρικών γραφείων για την εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια προστασίας της υγείας των ζώων. 2. Για την τήρηση πρωτοκόλλου του τμήματος για την εύρυθμη λειτουργία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την υπηρεσία. 3. Για την καταγραφή και δήλωση ζωοανθρωπονό σων, διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης και λήψη μέτρων. 4. Για την συμμετοχή σε διαφορές επιτροπές για χο ρήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων, επιχειρή σεων, ενσταβλισμού κ.α. 5. Για την οργάνωση της τεχνητής σπερματέγχυσης, της γενετικής βελτίωσης, τον συγχρονισμό του οίστρου και τον έλεγχο στειρότητας στα παραγωγικά ζώα. 6. Για τον έλεγχο για την άδεια λειτουργίας παρακεί μενου χώρου κρεοπωλείου και πτηνοπωλείου. 7. Για την καταχώρηση σε Μητρώο των εμπόρων ζώ ντων ζώων κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 308/2000 και στο Π.Δ. 242/ Για την καταχώρηση σε Μητρώο των εμπόρων ζωικών προϊόντων κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 9. Για την πραγματοποίηση κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της περιοχής αρμοδιότητας τους, σύμ φωνα με τον Κανονισμό 854/2005/ΕΚ. 10. Για δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του δικτύου καταγραφής και επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 21/2004 και τις υπ αριθμ /2003, /2005 και /2005 κοινές υπουργικές απο φάσεις και τους Κανονισμούς υπ αριθμ. 1760/2000 και 911/ Για την καταχώρηση των εγκαταστάσεων παρα γωγής ζωικών προϊόντων (τυποποίηση μελιού, ψυκτικές αποθήκες, παρασκευαστήρια παρακείμενου χώρου κρε οπωλείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2007 και της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής από φασης. 12. Για την εφαρμογή και πραγματοποίηση όλων των προγραμμάτων στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των ζώων και συγκεκριμένα: Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση Βοοειδών, Μελιταίου Πυρετού αιγοπροβάτων, Σαλμονέλλωση ορνίθων (Ωοπαραγωγής Κρεοπαραγωγής Αναπαραγωγής), Σαλμονέλλωση Ινδορνίθων (Κρεοπαρα γωγής Αναπαραγωγής), Γρίπη των Πτηνών, Καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, Αφθώδη πυρετό, Κλασσική πανώλη και φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, Πυρετό του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και στα άγρια πτηνά, τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες των βοοειδών ΣΕΒ, των μικρών μηρυκα στικών ΜΣΕ και των ασθενειών των μελισσών. 13. Για την εκτέλεση των προγραμμάτων εμβολιασμού και εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και την Κεντρική Αρμόδια Αρχή και ανατίθενται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. 14. Για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Κατα λοίπων, όπως αυτοί ανατίθενται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας. 15. Για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών στα πλαίσια του ΠΟΕΣΕ, όπως αυτοί ανατίθενται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας. 16. Για την καταχώρηση εγκαταστάσεων και εκθέσεων, οργανισμών και ινστιτούτων αγρίων ζώων, σύμφωνα με το Π.Δ. 184/ Για τον έλεγχο για την ορθή χορήγηση φαρμακευ τικών ουσιών στις εκτροφές, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 18. Τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρ μογή του ν.3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». 19. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επι πτώσεων εκτροφών ζώων. 20. Για την έγκριση για τη σίτιση κτηνοτροφικών μο νάδων με ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας προερχόμενα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος (τυρόγα λα ή ορός τυρογάλακτος), σύμφωνα με τον Κανονισμό 79/ Για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών για την παρακολούθηση ζώνης παραγωγής δίθυρων μαλα κίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2007 και τους Κανονισμούς υπ αριθμ. 852 και 853/ Για την είσπραξη κτηνιατρικών τελών, όπου αυτό προβλέπεται. 23. Για την πραγματοποίηση ελέγχων στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της ευζωίας των ζώων στα πλαίσια του Π.Δ. 327/96, του Π.Δ. 344/97, του Π.Δ. 215/2005, του Π.Δ. 216/2005, του Π.Δ. 179/98 και του Π.Δ. 374/ Για την πραγματοποίηση ελέγχων στα πλαίσια του Π.Δ. 79/2007 και της υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης. 25. Για την πραγματοποίηση ελέγχων στα πλαίσια του Π.Δ. 211/2006 και των κανονισμών υπ αριθμ. 1069/2009 ΕΚ και 142/2011 ΕΚ. 26. Διαβίβαση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας προς την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον ν. 2538/97 ή κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. 27. Χορήγηση αδειών διακίνησης ζώων συντροφιάς προς το εξωτερικό. 28. Την αποστολή τακτικής αλληλογραφίας προς τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και το Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφόρα τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (μηνιαία,διμηνιαία). 29. Έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών για τη διακίνηση των ζώων (Π.Δ. 308/2000, Π.Δ. 420/1993, Π.Δ. 242/2005, Π.Δ. 184/1996 και Π.Δ. 28/2009), πιστοποί ηση της άφιξης αυτών και ενημέρωση του συστήματος TRACES. 30. Έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών για τη δια κίνηση ζωικών προϊόντων (Π.Δ. 420/1993, Π.Δ. 211/2006), συμπεριλαμβανομένων των δερμάτων, η πιστοποίηση της άφιξης αυτών και η πραγματοποίηση δειγματολη πτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.

8 30708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31. Χορήγηση και ανάκληση αδειών μεταφορέα και οδικών μέσων μεταφοράς ζώντων ζώων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/ Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 40/77, άρθρο Έγκριση των οχημάτων μεταφοράς ζωικών υπο προϊόντων και πραγματοποίηση ελέγχων στα πλαίσια του Π.Δ. 211/2006 και των κανονισμών 1069/2009 ΕΚ και 142/2011 ΕΚ. VI) Εξουσιοδοτούμε τους Τμηματάρχες Κτηνιατρικής εκτός της έδρας της Π. Ε. και τους προϊσταμένους των Κτηνιατρικών Γραφείων (Αγροτικά Κτηνιατρεία) των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π. Ε. (Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων Μαγνησίας& Σπο ράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τα κα τωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της υπη 1. Για την εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας και εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής αρμοδι ότητας και συγκεκριμένα: Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση Βοοειδών, Μελιταίου Πυρετού αιγοπροβάτων, Σαλμονέλλωση ορνίθων (Ωοπαραγωγής Κρεοπαρα γωγής Αναπαραγωγής), Σαλμονέλλωση Ινδορνίθων (Κρεοπαραγωγής Αναπαραγωγής), Γρίπη των Πτηνών, Καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, Αφθώδη πυρετό, Κλασσική πανώλη και φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, Πυρετό του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και στα άγρια πτηνά, τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες των βοοειδών ΣΕΒ, των μικρών μηρυκαστικών ΜΣΕ και των ασθενειών των μελισσών. 2. Για την επιδημιολογική διερεύνηση λοιμωδών νο σημάτων. 3. Για την εκτέλεση προγράμματος Ο. Σ. Δ. Ε. των ζώων και χορήγηση κωδικών εκτροφής. 4. Για την τήρηση Μητρώου Ιπποειδών 5. Για την συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητι κών στο τμήμα Κτηνιατρικής της έδρας της Π. Ε. για την ολοκλήρωση διαδικασιών για την αποζημίωση ή την ενίσχυση κτηνοτρόφων από την επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. 6. Για την λήψη και αποστολή δειγμάτων παθολογι κού υλικού και προϊόντων ζωικής παράγωγης προς τα Κτηνιατρικά εργαστήρια. 7. Για τον έλεγχο διακίνησης ζωικού κεφαλαίου. 8. Για επίσημους ελέγχους για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των ζώων στις σταβλικές εγκαταστάσεις και κατά την μεταφορά. 9. Συμπληρωματικά ασκούν κρεοσκοπικό έλεγχο στα σφαγεία της περιοχής τους και αστυκτηνιατρικούς ελέγχους. 10. Ενημέρωση κτηνοτρόφων για θέματα που τους αφορούν. 11. Έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες και τμήματα. 12. Κτηνιατρικές βεβαιώσεις. 13. Κάθε είδους πιστοποιητικά και άδειες διακίνησης που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής αρμο διότητας του. VII) Θέματα ευρύτερης και μείζονος σημασίας που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της υπη 1. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Κτηνιατρικής της έδρας της Π. Ε. Λάρισας, την έλλειψη προσωπικού, τον υπηρεσιακό φόρτο εργασίας, τις υποχρεώσεις εκτέλεσης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και την αδυναμία πραγματοποίησης ελέγχων όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, είναι επιβεβλημένο να συνε πικουρείται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. 2. Ο Δ/ντής και οι Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, υποχρεούνται θέματα σοβαρά και ευ ρύτερης σημασίας να τα φέρουν προς υπογραφή στα ανώτερα ιεραρχικά όργανα. 3. Αν ο Αντιπεριφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 4. Με την παρούσα, η ισχύς της οποίας άρχεται από τη δημοσίευσή της, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση. 5. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέ ρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελευσίνα, 31 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ)

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.05.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1869/57761 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ.

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ. ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ. Αγρ. Καθορισμός προϋποθέσεων δικαιολογητικών ύψους & τρόπου πληρωμής των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργεία καταφυγίων και λοιπές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος»

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος» και έως ένα(1)έτος» Αριθμ. μελέτης : 5/2015 Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου Με χρονική και έως ένα (1)έτος» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-6-2010 Αρ. Πρωτ. 2/31728/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα