ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας"

Transcript

1 ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 2. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής ασκεί όλες τις συναφείς αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην Ν. Α. από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. 3. Τη ιεύθυνση Κτηνιατρικής συγκροτούν τα κάτωθι Τµήµατα: Τµήµα Υγείας των Ζώων. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και Εφαρµογών. Τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας και Τµήµα ιοίκησης και Μηχανοργάνωσης 4. Στην ιεύθυνση Κτηνιατρικής Υπάγονται επίσης τα Κτηνιατρικά Κέντρα (Κ.Κ.): Καλαµάτας, Κυπαρισσίας, Πύλου, και Μελιγαλά. 6. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: Α Τµήµα Υγείας των Ζώων, στο οποίο ανήκουν οι πιο κάτω αρµοδιότητες: 1. Η έρευνα και η µελέτη κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδροβίου και αµφιβίου του Νοµού και της εν γένει προστασίας της υγείας των ζώων (Π 433/1977). 2. Η αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου του Νοµού (Π 433/1977). 3. Η λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέµηση και καταστολή των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων των ζώων (Β της και Π 133/1992) 4. Η οργάνωση παροχής νοσηλείας στα πάσχοντα από µη µεταδοτικά νοσήµατα ζώα (Π 433/1977). 5. Η εποπτεία των λειτουργούντων στο Νοµό Κτηνιατρικών Κέντρων (Π 433/1977). 6. Η παροχή άδειας λειτουργίας και η εποπτεία των λειτουργούντων στο Νοµό ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, ενδιαιτηµάτων ζώων και λοιπών καταστηµάτων διατήρησης, εµπορίας κλπ. ζώων (Ν. 604/1977, άρθρο 4 και Π 463/1978). 7. Η εν γένει παρακολούθηση της άσκησης του ελεύθερου κτηνιατρικού επαγγέλµατος στην περιφέρεια αρµοδιότητός του (Ν.604/1977, άρθρο 12) 8. Η οργάνωση της περίθαλψης και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυµών, ζωολογικών κήπων κλπ. (Π 433/1977). 9. Ο συντονισµός εφαρµογής των εγκεκριµένων προγραµµάτων πρόληψης, καταπολέµησης και εκρίζωσης διαφόρων νοσηµάτων των ζώων (Π.. 133/1992).

2 2 10. Ο έλεγχος της νόµιµης, από υγειονοµικής άποψης, διακίνησης των ζώντων ζώων και πτηνών (Π 308/2000, Π 242/2005 και Π 224/1998). 11. Η µέριµνα για την έγκριση και καταγραφή των κέντρων συγκέντρωσης ζώων, καθώς επίσης των µεταφορέων και εµπόρων ζώων του Νοµού (Π 308/2000 και Π 242/2005) 12. Η εποπτεία και η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νεκροταφείων µικρών ζώων (Π 307/1990) 13. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων αξιοποίησης πτωµάτων ζώων και υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, η εποπτεία αυτών και η εφαρµογή γενικά της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 211/2006, Καν. 1774/2002) Β Τµήµα Προστασίας, Περίθαλψης και Φαρµάκων, στο οποίο ανήκουν οι πιο κάτω αρµοδιότητες: 1. Η βάσει προγράµµατος και οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας οργάνωση σε ολόκληρη την περιφέρεια του Νοµού των κτηνιατρικών εφαρµογών εν γένει (Π 433/1977) 2. Η, σε συνεργασία µε τα Κτηνιατρικά Ινστιτούτα, Εργαστήρια και Κέντρα Τ.Σ. και Νοσηµάτων Αναπαραγωγής, εφαρµογή στην πράξη των πορισµάτων της έρευνας (Π 433/1977). 3. Η παροχή τεχνικών συµβουλών και η επιστηµονική συµπαράσταση προς τους κτηνοτρόφους µε τους υπηρετούντες σε κάθε ιεύθυνση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξειδικευµένους κτηνιάτρους (Π 433/1977). 4. Η µέριµνα για την οργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων για την επιµόρφωση των υπηρετούντων κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων του Νοµού. 5. Η οργάνωση της τεχνητής σπερµατέγχυσης, του συγχρονισµού του οίστρου, της καταπολέµησης νοσηµάτων αναπαραγωγής, µεταβολισµού, νοσηµάτων περιβάλλοντος και νεογέννητων ζώων (Π 433/1977). 6. Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως στοιχείων αρµοδιότητας της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Νοµού, σε συνεργασία µε τα λοιπά Τµήµατα, καθώς και η ταξινόµηση και η επεξεργασία αυτών (Π 433/1977). 7. Ο έλεγχος της νόµιµης κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρµακευτικών, βιολογικών, προσθετικών και φαρµακευτικών διαιτητικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης, η λήψη δειγµάτων για τον ποιοτικό έλεγχο αυτών, ως και η παροχή άδειας εµπορίας των πάσης φύσεως κτηνιατρικών φαρµάκων (Ν.2538/1997). 8. Η µέριµνα και η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας των ζώων στις εκτροφές, τις µετακινήσεις και τη σφαγή τους και της εµπορίας των ζώων συντροφιάς (Ν. 1197/1981, Π 344/1997, Π 327/1996, Ν.3170/2003). 9. Η µέριµνα και εφαρµογή της σήµανσης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Νοµού και, σε συνεργασία µε το Τµήµα ιοίκησης και Μηχανοργάνωσης, η σύνταξη του καταλόγου και του ηλεκτρονικού µητρώου των εκµεταλλεύσεων και των ζώων παραγωγής του Νοµού (Π 84/1995, Καν. 1760/2000, Καν. 21/2004). 10. Κάθε άλλο θέµα που αφορά την προστασία των ζώων και τη διακίνηση και χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων.

3 3 Γ. Τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας, στο οποίο ανήκουν οι πιο κάτω αρµοδιότητες: 1. Η κατάρτιση του γενικού προγράµµατος εκτέλεσης του κρεοσκοπικού ελέγχου και των αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων, η παροχή τεχνικών συµβουλών στους κτηνιάτρους που διενεργούν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης αυτών (Π 410/1994, Π 291/1996, Π 11/1995). 2. Η κατάρτιση και εκτέλεση του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου Καταλοίπων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων, βαρέων µετάλλων, θυρεοστατικών, συντηρητικών, ορµονών, αναβολικών, εξωγενούς νερού και λοιπών φυσικοχηµικών προδιαγραφών (Π 259/1998). 3. Η καταγραφή και η δήλωση των ζωονόσων που εµφανίζονται στο Νοµό, η µέριµνα και η διενέργεια σχετικής επιζωοτιολογικής έρευνας και η λήψη των µέτρων που ενδείκνυνται για την καταπολέµηση αυτών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υγείας των Ζώων (Π 402/1994, άρθρο 3). 4. Η τήρηση επαφής και η συνεργασία µε τους ασκούντες το ελεύθερο επάγγελµα κτηνιάτρους, τις υγειονοµικές αρχές και λοιπούς αρµόδιους επί του θέµατος των ζωονόσων, τοξιλοιµώξεων κλπ., καθώς και η διαφώτιση του κοινού επί των θεµάτων αυτών (Π 402/1994, άρθρο 4). 5. Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εφαρµογή γενικά της ισχύουσας νοµοθεσίας επί θεµάτων Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας (Π 433/1977). 6. Η εποπτεία και η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σφαγεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, γάλακτος, αλιευµάτων και λοιπών προϊόντων τους (Π 79/2007, Καν. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ΚΥΑ 15523/2006). 7. Η εποπτεία, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υγείας των Ζώων, για την ταξινόµηση και διάθεση των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π 211/2006, Καν. 1774/2002) 8. Η µέριµνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στα σφαγεία, η διενέργεια του κρεοσκοπικού ελέγχου των σφαγίων ζώων και η εποπτεία της µεταφοράς αυτών σύµφωνα µε τους όρους υγιεινής στα καταστήµατα τεµαχισµού και διάθεσής τους (Π 79/2007, Καν. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ΚΥΑ 15523/2006). 9. Η άσκηση ελέγχου και επιθεωρήσεων επί της υγιεινής κατάστασης, της ποιότητας, της τεχνολογίας και της καταλληλότητας των ζωικών τροφίµων, αλιευµάτων και λοιπών ζώων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (Π 79/2007, Καν. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ΚΥΑ 15523/2006). 10. Η εκτέλεση κτηνιατρικών επιθεωρήσεων στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και καταστήµατα παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, εναποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης των τροφίµων ζωικής προέλευσης από υγειονοµικής, ποιοτικής και τεχνολογικής άποψης (Π 79/2007, Καν. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ΚΥΑ 15523/2006) 11. Η διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγόµενων ή εξαγόµενων πάσης φύσεως τροφίµων ζωικής προέλευσης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου, στην περιοχή αρµοδιότητας του τµήµατος (Π 420/1993). 12. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στην προστασία της δηµόσιας υγείας στο Νοµό.

4 4. Τµήµα Γραµµατείας. 1. Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων και η εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής. 2. Η ενηµέρωση των Βιβλίων Μόνιµου και Αναλώσιµου Υλικού των Υπηρεσιών Κτηνιατρικής του Νοµού. 3. Η ευθύνη για τη σύνταξη και λειτουργία του καταλόγου εκµεταλλεύσεων και του ηλεκτρονικού µητρώου (Κτηνιατρική Βάση εδοµένων) των εκµεταλλεύσεων και του ζωικού κεφαλαίου του Νοµού (Π 84/1995, Καν.1760/2000, Καν. 21/2004). 4. Κάθε άλλο θέµα που αφορά τη διοίκηση και µηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Ε. Κτηνιατρικά Κέντρα I. Περιοχή ευθύνης των Κτηνιατρικών Κέντρων του Νοµού Μεσσηνίας. 1. Κτηνιατρικό Κέντρο Καλαµάτας, µε έδρα την Καλαµάτα. Στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου Καλαµάτας υπάγονται οι ήµοι Αβίας, Άριος, Αρφαρών, Θουρίας, Καλαµάτας, Λεύκτρου και Μεσσήνης. 2. Κτηνιατρικό Κέντρο Κυπαρισσίας, µε έδρα την Κυπαρισσία. Στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου Κυπαρισσίας υπάγονται οι ήµοι Αετού, Αυλώνα, Γαργαλιάνων, ωρίου, Είρας, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και η Κοινότητα Τριπύλας. 3. Κτηνιατρικό Κέντρο Μελιγαλά, µε έδρα τον Μελιγαλά. Στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου Μελιγαλά υπάγονται οι ήµοι Ανδανίας, Ανδρούσας, Αριστοµένους, Ιθώµης, Μελιγαλά, Οιχαλίας και η Κοινότητα Τρικόρφου. 4. Κτηνιατρικό Κέντρο Πύλου, µε έδρα την Πύλο. Στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου Πύλου υπάγονται οι ήµοι Αιπείας, Βουφράδος, Κορώνης, Μεθώνης, Νέστορος, Παπαφλέσσα, Πύλου, Πεταλιδίου και Χιλιοχωρίων. II. ιάρθρωση και Αρµοδιότητες Κτηνιατρικών Κέντρων του Νοµού Μεσσηνίας. 1. Τα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νοµού Μεσσηνίας έχουν ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία της υγείας και της ευζωίας του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής ευθύνης τους και τη µέριµνα για την προάσπιση της ηµόσιας Υγείας. 2. Τα Κτηνιατρικά Κέντρα ασκούν όλες τις συναφείς αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται σε αυτά από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη ιεύθυνση Κτηνιατρικής Ν. Α. Μεσσηνίας. 3. Τα Κτηνιατρικά Κέντρα συγκροτούνται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο Υγείας των Ζώων Γραφείο Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας (Κ Υ), Γραφείο Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και Εφαρµογών (ΚΑΦΕ) και Γραφείο Γραµµατείας.

5 5 4. Οι αρµοδιότητες των Κτηνιατρικών Κέντρων κατανέµονται µεταξύ των Γραφείων τους ως εξής: i. Γραφείο Υγείας των Ζώων: 1. Η διενέργεια του υγειονοµικού κτηνιατρικού ελέγχου των εισαγόµενων ή εξαγόµενων και γενικά των διακινούµενων ζώντων ζώων και των µη εδώδιµων ζωικών προϊόντων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κτηνιατρικού Κέντρου, εφ όσον δεν λειτουργεί για το σκοπό αυτό στην ίδια περιοχή άλλη Κτηνιατρική Υπηρεσία. 2. Η διενέργεια επιζωοτιολογικών ερευνών επί των κατοικίδιων και άγριων ζώων και πτηνών αυτεπάγγελτα ή σε περίπτωση εµφάνισης επιζωοτιών. 3. Η διάγνωση, καθώς και η εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη και καταπολέµηση των λοιµωδών µεταδοτικών και παρασιτικών νοσηµάτων των ζώων και πτηνών. 4. Η εφαρµογή των προγραµµάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής. 5. Ο υγειονοµικός κτηνιατρικός έλεγχος των κέντρων συγκέντρωσης ζώων. 6. Η διενέργεια πρόχειρων µικροβιολογικών κλπ εργαστηριακών εξετάσεων µε σκοπό την υποβοήθηση της κλινικής εξέτασης, καθώς και η λήψη παθολογικού υλικού και η αποστολή του στα αρµόδια Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 7. Η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης στα άρρωστα ζώα και πτηνά (οικόσιτα, εθνικών δρυµών ή ζωολογικών κήπων) από µη µεταδοτικά νοσήµατα. 8. Η φροντίδα για την πρόληψη και θεραπεία των ζώων και πτηνών που πάσχουν από νοσήµατα µεταβολισµού, περιβάλλοντος, νεογεννήτων κλπ. 9. Η συµπαράσταση στους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής αρµοδιότητας του Κτηνιατρικού Κέντρου για κάθε θέµα κτηνιατρικής αρµοδιότητας σε ότι αφορά τη νοσηλεία, την περιποίηση των ζώων και πτηνών και τη βελτίωση της κτηνοτροφίας γενικότερα. 10. Η συγκέντρωση και η υποβολή στη ιεύθυνση Κτηνιατρικής των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την πορεία των προγραµµάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και κάθε άλλης δραστηριότητας του Τµήµατος. ii. Γραφείο Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας (Κ Υ) 1. Η διενέργεια του κρεοσκοπικού ελέγχου των κάθε είδους σφαγίων ζώων και πτηνών και η παρακολούθηση και έλεγχος της διακίνησης και διάθεσης αυτών, εκτός και αν η αρµοδιότητα αυτή ανατεθεί από τη ιεύθυνση Κτηνιατρικής του Νοµού σε άλλη κτηνιατρική µονάδα. 2. Η άσκηση ελέγχου και επιθεώρησης για την υγιεινή κατάσταση, την ποιότητα, την τεχνολογία και την καταλληλότητα των τροφίµων ζωικής προέλευσης, των αλιευµάτων και των λοιπών ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 3. Η διενέργεια αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διακίνησης, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίµων ζωικής προέλευσης από κτηνιατρικής υγειονοµικής, ποιοτικής και τεχνολογικής πλευράς.

6 6 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος από κτηνιατρικής υπηρεσιακής αρµοδιότητας των ωοσκοπικών κέντρων που λειτουργούν στην περιοχή αρµοδιότητας του Κτηνιατρικού Κέντρου. 5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και αδρανοποίησης των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων ενδιάµεσου χειρισµού και επεξεργασίας αυτών. 6. Η µε κάθε πρόσφορο µέσο ενηµέρωση του κοινού για την προστασία του από τους κινδύνους που διατρέχει η δηµόσια υγεία από την κατανάλωση µη ασφαλών τροφίµων ζωικής προέλευσης. 11. Η συγκέντρωση και η υποβολή στη ιεύθυνση Κτηνιατρικής των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την πορεία των αστυκτηνιατρικών και κρεοσκοπικών ελέγχων και κάθε άλλης δραστηριότητας του Τµήµατος. iii. Γραφείο Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και Εφαρµογών (ΚΑΦΕ) 1. Η υλοποίηση, σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες και τα προγράµµατα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας των Κτηνιατρικών Εφαρµογών. 2. Η µε κάθε πρόσφορο µέσο ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα αρµοδιότητας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 3. Η συγκέντρωση στοιχείων σε θέµατα Κτηνιατρικής Περίθαλψης, Εφαρµογών και προστασίας των ζώων και η υποβολή τους στη ιεύθυνση Κτηνιατρικής. 4. Η παρακολούθηση της υγιεινής διαβίωσης των ζώων και πτηνών των εθνικών δρυµών και ζωολογικών κήπων και γενικότερα η µέριµνα για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας σε ότι αφορά την προστασία και ευζωία των ζώων και πτηνών. 5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των κτηνιατρικών ιατρείων, κλινικών, ενδιαιτηµάτων και κέντρων συγκέντρωσης των ζώων, καθώς και των καταστηµάτων εµπορίας κτηνιατρικών φαρµάκων της περιοχής του Κτηνιατρικού Κέντρου. 6. Η τήρηση, σε συνεργασία µε το Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας, της Κτηνιατρικής Βάσης εδοµένων και η καταχώρηση των εκµεταλλεύσεων, του ζωικού κεφαλαίου και των µεταβολών του σε αυτήν. 7. Η ευθύνη εφαρµογής των προγραµµάτων καταπολέµησης των νοσηµάτων αναπαραγωγής και η ενηµέρωση των γεωργοκτηνοτρόφων για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών. 8. Ο υγειονοµικός κτηνιατρικός έλεγχος των αρσενικών ζώων που χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή. 9. Η εποπτεία και ο έλεγχος της πορείας των Προγραµµάτων Συγχρονισµού του Οίστρου (Σ.Ο.) και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης (Τ.Σ.) στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου. 10. Ο έλεγχος των Κέντρων Τεχνητής Σπερµατέγχυσης που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου. 11. Η συγκέντρωση και η υποβολή στη ιεύθυνση Κτηνιατρικής των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την πορεία των προγραµµάτων Σ.Ο. και Τ.Σ.

7 7 iv. Γραφείο Γραµµατείας 1. Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων, η ενηµέρωση των Βιβλίων Μόνιµου και Αναλώσιµου Υλικού και η εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη του Κτηνιατρικού Κέντρου. 2. Η ευθύνη για τη σύνταξη και λειτουργία του καταλόγου εκµεταλλεύσεων και του ηλεκτρονικού µητρώου (Κτηνιατρική Βάση εδοµένων) των εκµεταλλεύσεων και του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής ευθύνης του Κτηνιατρικού Κέντρου. 3. Κάθε άλλο θέµα που αφορά τη διοίκηση και µηχανοργάνωση της Υπηρεσίας. Προσωπικό 1. Αριθµός θέσεων κατά κλάδους και Τµήµατα: Κλάδος /νση Κτηνιατρικής Κ.Κ. Καλαµάτας Κ.Κ. Κυπαρισσίας Κ.Κ. Μελιγαλά Κ.Κ. Πύλου Σύνολο ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνίατροι ΤΕ Ζωικής Παραγωγής Ε ιοικητικών Γραµµατέων Ε Ζωικής Παραγωγής Ε Χειριστές Η/Υ Ε Τεχνικών Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ΥΕ Εργάτες Σύνολο: Επίσης στη ιεύθυνση Κτηνιατρικής υφίστανται και οι Κλάδοι Ε Βοηθών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων (θέσεις 15) και Ε Τεχνιτών Σπερµατέγχυσης - Ειδικού προσωπικού Επιζωοτιών (θέσεις 9). Οι Κλάδοι αυτοί είναι προσωρινοί. Σε αυτούς εντάσσονται µε το βαθµό που φέρουν όσοι υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπάλληλοι των αντιστοίχων κλάδων. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των θέσεων, οι κλάδοι αυτοί καταργούνται.

8 8 2. Προϊστάµενοι i. Της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιατρικής. ii. Των Τµηµάτων Υγείας των Ζώων, Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας και ΚΑΦΕ, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιατρικής. iii. Των Κτηνιατρικών Κέντρων Καλαµάτας, Κυπαρισσίας, Μελιγαλά και Πύλου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιατρικής. iv. Του Τµήµατος Γραµµατείας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Λογιστικού, ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ιοικητικού Λογιστικού και ελλείψει τούτου υπάλληλος του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού. Ο ιευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΤΣΩΝΗΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2010 Ε.4.3-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σχέση Ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 468/90 Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74894 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα