ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ τηλ.: , fax: Αριθμ. Πρωτ.: 2190 Χανιά ΠΡΟΣ Τ.Ε.Ε. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποσπάσματος Πρακτικού (αποφ. 19) της 10 ης συνεδρίασης στις 27/ της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΚ. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την απόφαση 19/ της Τοπικής Αντιπροσωπείας του Τμήματος που αφορά την έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Τμήματος οικονομικού έτους 2012 καθώς και του Προϋπολογισμού του Τμήματος οικονομικού έτους 2013 προκειμένου για την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, σας επισυνάπτω τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Τμήματος οικονομικού έτους 2012 καθώς και τον Προϋπολογισμό του Τμήματος οικονομικού έτους 2013, όπως τα έγκρινε και τα εισηγήθηκε η ΔΕ του Τμήματος και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος με την προαναφερόμενη 19/ απόφασή της. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Για το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Κρήτης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ C:\Users\dgeorgiou\Documents\DIAYGEIA\GIA ANARTHSH\2\12_ _01.doc

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ τηλ.: , fax: ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η ΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ε.Κοπάσης Πρόεδρος, Ι.Βόρδος Αντιπρόεδρος, Ι.Τσουρής Γ.Γραμματέας, I.Στρογγυλός, Κ.Μπροκαλάκης, Σ.Σοφιανός, Γ.Μπαλωμενάκης, Φ.Καζάσης, Κ.Κουκλάκης, Σ.Ελευθεριάδου, Κ.Βογιατζάκη, Α.Μυλωνάς, Ε.Πιπεράκης, Ο.Χαιρέτη, Ν.Γοργοράπτης, Αικ.Κλωνιζάκη, Μέλη. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Τμήματος οικονομικού έτους 2012 καθώς και έγκριση Προϋπολογισμού του Τμήματος οικονομικού έτους Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α.-Την έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 (σύμφωνα και με την σχετική Αποφ. 75/ της ΔΕ έγκρισης του Απολογισμού οικ. έτους 2012): ΕΣΟΔΑ: ,25 ΕΞΟΔΑ: ,99 ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,26 Β.- Την έγκριση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΝ α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -Εις Λογιστικό ισότιμο ίσο προς τη μονάδα 50,60 + 0,77 51,37 β) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ -Αξία παρελθουσών χρήσεων ,33 -Αποσβέσεις παρελθουσών χρήσεων ,52 -Αποσβέσεις χρήσεως , , ,45 -Αγορασθέντα εντός της χρήσεως ,00 2.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΔΙΟΝ α) ΤΑΜΕΙΟ β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Υπόλοιπο , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,08 C:\Users\dgeorgiou\Documents\DIAYGEIA\GIA ANARTHSH\2\Α-Αποφ doc

3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1) Παρελθουσών χρήσεων - Διαθέσιμα ,52 - Αξία βιβλιοθήκης ,60 - Αναπόσβεστη αξία περιουσιακών στοιχείων την , , ) Αποτελέσματα χρήσεως Προσθήκες Βιβλιοθήκης χρήσεως ,77 - Προσθήκες επίπλων και σκευών χρήσεως ,00 - Διαθέσιμα την ,26 - Μείον Διαθέσιμα , , Μείον αποσβέσεις επίπλων και σκευών χρήσεως , , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,08 Γ.- Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ.ελευθέριος Κοπάσης εισηγούμενος τον προϋπολογισμό του Τμήματος όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 140 / απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είπε ότι ο Προϋπολογισμός χρήσης 2013 έχει έσοδα ,00 ευρώ και έξοδα ,00 ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων έτους 2013 έχουμε συνολική επιχορήγηση από το ΤΕΕ ,00 ευρώ. Συνεπώς, μετά από συζήτηση η Αντιπροσωπεία του Τμήματος ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 ήτοι: ΕΣΟΔΑ: ,74 ΕΞΟΔΑ: ,00 Διαθ.παρ.χρής , , ,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ E. ΚΟΠΑΣΗΣ Ι. ΒΟΡΔΟΣ Ι. ΤΣΟΥΡΗΣ C:\Users\dgeorgiou\Documents\DIAYGEIA\GIA ANARTHSH\2\Α-Αποφ doc

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ τηλ , fax : www. teetdk. tee. gr, tee.gr A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Ε Σ Ο Δ Α : ,25 Ε Ξ Ο Δ Α: ,99 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ: ,25 ΕΞΟΔΑ: ,99 Διαθέσιμο έτους ,26 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Κ. ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ K. ΞΙΦΑΡΑΣ

5 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις από ΤΕΕ α Τακτική επιχορήγηση ΤΕΕ , ,00 β Εκτακτη επιχορήγηση ΤΕΕ ,00 0, Εισφορές από ΝΠ,Οργ/σµούς ή ειδικούς Λογ/σµούς 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 Σύνολο Κωδικού , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 3100 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών Εσοδα από προσφορά εκπαίδευσης 3159 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης (εισπρ.απο σεµινάρια) ,00 0, Εσοδα από προσφορές λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφηµίσεις 389,48 0,00 Σύνολο Κωδικού ,48 0, Εσοδα από πώληση αγαθών 3330 Εσοδα από πώληση βιβλίων εντύπων και τίτλων 3331 Εσοδα από πώληση συγγραµάτων και βιβλίων 1.500,00 0, Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, Eσοδα απο εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα απο εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών & γραφείων 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00

6 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λογ/σµών ΤΕΕ) 2.000,00 528, Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 528,71 Σύνολο Κωδικού ,48 528, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4215 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 3.000,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 5.000, ,25 Σύνολο Κωδικού , ,25 Σύνολο Κωδικού , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5110 Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 500,00 0, Απόληψη λοιπών εξόδων που έγιναν 500,00 0, Εσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών, Εσοδα υπέρ Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Σύνολο Κωδικού ,00 0, Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , Εσοδα υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ηµ.υπαλλήλων (Τ.Π..Υ.) 1.500,00 978, Εσοδα υπέρ ΚΥΤ α Εσοδα απο εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ 1.000,00 0,00 β Εσοδα απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου 1.000,00 0,00

7 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 3 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 5240 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε κλπ Εσοδα υπέρ ΙΚΑ , , Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε από κρατήσεις τρίτων , , Εσοδα υπέρ ΚΥΤ α Εσοδα υπέρ ΚΥΤ απο κρατήσεις υπαλλήλων 5.000, ,20 β Εσοδα υπέρ ΚΥΤ απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου 1.500,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΟΑΕ 3.000,00 923, Εσοδα υπέρ ΤΕΕ 4.000,00 30, Εσοδα υπέρ ΤΕΕ 500,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταµείων και Οργανισµών 1.000,00 8, Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Εσοδα υπέρ ταµείου επικουρικής ασφάλισης ηµ.υπαλλήλων(τεα Υ) 4.000, , Εσοδα υπέρ ΤΑΥΕ 200,00 0, Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩ Ε 0,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών ταµείων αρωγής 500,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 500,00 0, Εσοδα υπέρ του ηµοσίου Αποκεντρωµένων ηµόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου α Φόρος καθαράς προσόδου (εισοδήµατος) α1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 8.000, ,45 α2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) , ,36 α3 Φόρος τιµολ.προµηθειών & υπηρεσιών 8.000, ,57 α4 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου (Υγειον.περίθαλψη) 1.000,00 473,28 α5 Εσοδα υπέρ ηµοσίου (Κυρ.Συντ/ξη) 2.000, ,67 α6 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 3.000, ,02 α7 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ Μ.Υ ,00 693,01 β Χαρτόσηµο β1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 1.000,00 0,00 β2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 5.000,00 1,34 β3 Από εισπράξεις Τµήµατος (πραγµ/νες) 1.500,00 135,69 β4 Από έσοδα Ασφαλιστικών Οργανισµών (γ.πηγής) 500,00 87,06 β5 Από αµοιβές τρίτων 2.000,00 0,00 β6 Χαρτόσηµο απο ενοίκια 500,00 0,00 γ Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από προµήθειες αγαθών ` 500,00 56, Εσοδα από άνεια ΝΠ 2.000, ,85

8 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 4 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 5293 Εσοδα υπέρ Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5294 Εσοδα από πραγµατογνωµοσύνες α Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) , ,82 β Εσοδα ΦΠΑ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 6.000, , Εισφορές ειδ. λογ/σµού Προσθέτων παροχών ΤΣΜΕ Ε α Εισφορές ειδ. λογ/σµού προσθέτων παροχών , ,60 β Εισφορές ειδ. λογ/σµού προσθέτου χρόνου ασφάλισης των µηχανικών 4.000, , Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από ΦΠΑ (ΦΠΑ που εισπρ.το ΤΕΕ απο διαφηµίσεις,βιβλία & υπηρ.που παρέχει) 2.500,00 276,00 Σύνολο Κωδικού , , Εσοδα από συνεισφορά Υπαλλήλων και Συνταξιούχων για την υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των οικογενειών τους 5310 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονοµική περίθαλψη τους και των µελών των οικογενειών τους 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, Επιστροφές χρηµάτων 5510 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων και προκαταβολών 5511 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 2.500, , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.000,00 0, Επιστροφές χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων Σύνολο Κωδικού , , Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5680 ιάφορα Εσοδα 5685 Εσοδα από διαιτησίες, πραγµατογνωµοσύνες , , Εσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 1.500,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,10 Σύνολο Κωδικού , ,96

9 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 5 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 6000 Εκτακτα έσοδα 6600 Λοιπά έσοδα 6610 Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν 6611 Εσοδα για δαπάνες που έγιναν (έσοδα απο εκθέσεις,σεµινάρια κ.α.) 1.900,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9300 Επιχορηγήσεις από τον Προυπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 9360 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9361 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, Επιχορηγήσεις απο τον προυπολογισµό ΝΠ Οργανισµών ή Ειδικών Λογ/σµών 9560 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9561 Επιχορήγηση για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες , ,00 Σύνολο Κωδικού , , Λοιπά έσοδα για επενδύσεις 9910 Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης ` 9918 Πρόγραµµα ΕΚΤ/ΕΟΚ , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς ,00 0, Εσοδα απο επιχορηγήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης 9929 Eπιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς α Εκτακτη επιχορήγηση 2.000,00 0,00

10 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 6 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) β Λοιπά προγράµµατα από Ε,.Ε. µη ειδικά κατονοµαζόµενα ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,81 Σύνολο Κωδικού , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , ,73 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ , ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,25

11 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 7 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 Αµοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών Βασικός µισθός 0211 Βασικός µισθός τακτικών υπαλλήλων , , Βασικός µισθός εκτάκτων υπαλλήλων , , Γενικά τακτικά επιδόµατα Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 0,00 0,00 α Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων 0,00 0,00 β Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 0, Επίδοµα Σπουδών 0,00 0, Επίδοµα Μεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0, Οικογενειακή παροχή 0,00 0,00 α Οικογενειακή παροχή τακτικού προσωπικού 5.000, , Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου 0,00 0,00 α Επίδοµα εξοµάλυνσης τακτικών υπαλλήλων 0,00 0,00 β Επίδοµα εξοµάλυνσης εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ.ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2470/97 0,00 0, Καταβολή δώρων & επιδοµάτων 5.000, , Επίδοµα Θέσης άρθρου 12 Ν.1586/ , , Ειδικά τακτικά επιδόµατα υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών Εξοδα παράστασης προέδρου , , Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 0,00 0, Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0, Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 5.000,00 0, Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια ή Επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) ,00 0, Αποζηµίωση µελών-γραµµατέων εποπτών κλπ 0,00 0, ιάφορες αποζηµιώσεις 0288 Αναδροµικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών (αρθ.26 Ν.3205/2003) 0,00 0, ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 2.000,00 0,00

12 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 8 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 0412 Αµοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 500,00 0, Αµοιβές συγγραφέων και συντακτών 0,00 0, Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0,00 0, Αµοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αµοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση µηχανογραφικών εργασιών 300,00 0, Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3.500, , Με την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0431 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 700, Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 440,00 0, Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 300,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Συµµετοχή του ΤΕΕ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους 0520 Εργοδοτικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0522 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς α Εισφορά στό ΤΣΜΕ Ε 0,00 0, Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 0,00 0, απάνες εκπαίδευσης 0540 απάνες εκπαίδευσης 0542 απάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεµιναρίων 5.000,00 0, Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 2.000,00 0, Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθµ.0523) , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς ΤΣΜΕ Ε, ΚΥΤ, ΕΛΠΠ (εκτός απο τη περίπτωση κωδ.αρ.0524) α Εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε απο τη µισθοδοσία προσωπικού , ,85 β Εισφορές στο ΚΥΤ απο τη µισθοδοσία προσωπικού 5.000, , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 1.000,00 556,86 Σύνολο Κωδικού , , Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 1.500,00 144, Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 1.000,00 0, Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 1.200,00 56,00

13 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 9 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 0730 Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή 0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 750,00 0, ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 750,00 0, Πληρωµές για µετακίνηση στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 5.000,00 767, Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 2.500,00 0, Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 140,00 0, Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 140,00 0, Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0823 Μεταφορές λοιπών προσώπων 140,00 0, Μεταφορές αγαθών και εκφορτωτικά (περιλαµβάνονται πλοηγικά & τέλη αεροδροµίου) & φορτοεκφωρτοτικά 140,00 0, Λοιπές µεταφορές 140,00 0, Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 4.000,00 950, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 8.000, , Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 0,00 0, Υδρευση, άρδευση, φωτισµός και καθαριότητα 0841 Υδρευση 1.500,00 600, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο) , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 500,00 165, απάνες εκθέσεων 0,00 0, Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία και έπαθλα) 1.000,00 105, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.000,00 0,00

14 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 10 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.500,00 0, Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 7.500, , Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 498, Συντήρηση επίπλων και σκευών 1.500,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 47, Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει βιβλιοδετήσεις , , ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 450,00 0, Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 2.000,00 238, Λοιπές δαπάνες 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Φόροι Τέλη Εσοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι Τέλη 0911 Φόροι 130,00 0, Τέλη (χαρτόσηµο, ΟΓΑ) 130,00 0, ΦΠΑ για συµψηφισµό 130,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κλπ Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας 1249 Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας που δεν κατονοµάζονται ειδικά 1.000,00 0, Προµήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 3.000, , Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 9.000,00 834, Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων 1292 Προµήθεια Ηλεκτρικών Λαµπτήρων 2.600,00 0,00

15 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 11 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 1293 Προµήθεια εντύπων και δελτίων µηχανογράφισης 150,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισµού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.500,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 1410 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων 1413 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 1.000,00 0, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων 1429 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 1.858,00 0, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1439 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2.650,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1610 Προµήθεια υγρών στερεών καυσίµων,υγραερίων,φωταερίων,αερίων ψύξης 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 7.000, ,51 Σύνολο Κωδικού , , Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 1710 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 1719 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 500,00 0, Προµήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 5.860, , Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού 1749 Προµήθεια λοιπού κινηµατογραφικού υλικού 350,00 0, Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 350,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,53

16 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 12 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 1800 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1810 Αγορές έργων τέχνης (περιλαµβ.ιστορικοί πίνακες,µικροφωτογραφίες κλπ) 1814 Αγορά εργων τέχνης 0,00 0, ιάφορες προµήθειες 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων σε τρίτους 2300 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π...,Ο.Τ.Α. & λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς 2320 Επιχορηγήσεις & συνδροµές για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 2329 Επιχορηγήσεις & συνδροµές για την πληρωµή λοιπών δαπανών διοίκησης & λειτουργίας 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατανοµάζονται ειδικά 7.000, ,33 Σύνολο Κωδικού , , Απόδοση στο ΤΠ Υ 3220 Απόδοση στο ΤΠ Υ 3221 Απόδοση στο ΤΠ Υ 0,00 157, Απόδοση δανείων ΝΠ 3292 Απόδοση δανείων ΝΠ 2.000, ,85 Σύνολο Κωδικού , ,92

17 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 13 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταµεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , Απόδοση στα Ταµεία Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠ Υ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ 1.500,00 876, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το ΚΥΤ α Απόδοση των εισπράξεων ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ 1.000,00 0,00 β Απόδοση των εισπράξεων ΚΥΤ από ποινές πειθαρχικού συµβουλίου µελών ΤΕΕ 1.000,00 0,00 Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νοµικών, ΝΑΥ, Εργ. Εστίας, ΟΕΚ, ΕΜΠ, κλπ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΚΥΤ α Απόδοση στο ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ 5.000, ,76 β Απόδοση στο ΚΥΤ απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου 1.500,00 0, ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕ 3.000,00 852, Απόδοση στο ΤΕΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 4.000,00 0, Απόδοση στο ΤΕΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 500,00 0, Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 1.000,00 0, Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων καί Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν για αυτά Απόδοση στο Ταµείο Επικ.Ασφ. ηµ.υπαλλήλων(τεα Υ) 4.000, , Απόδοση στο ΤΑΥΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 200,00 0, Απόδοση σε λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 500,00 0, Απόδοση σε λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 500,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, Ειδικών λογαριασµών Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου α Απόδοση φόρου α1 Απόδοση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 8.000, ,97 α2 Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών (Ζ' Πηγής) , ,13 α3 Απόδοση φόρου από προµήθειες αγαθών 8.000, ,57 α4 Απόδοση για Υγιειονοµική Περίθαλψη υπέρ ηµοσίου 1.000,00 496,88 α5 Απόδοση Κύριας Σύνταξης ηµοσίου 2.000, ,44 α6 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 3.000, ,61 α7 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ Μ.Υ ,00 560,57 β Απόδοση Χαρτοσήµου β1 Απόδοση Χαρτοσήµου από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 1.000,00 0,00 β2 Απόδοση Χαρτοσήµου από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 5.000,00 491,82

18 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 14 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) β3 Απόδοση Χαρτοσήµου από εισπράξεις του ΤΕΕ-Τµήµατος υτικής Κρήτης 1.500,00 131,89 β4 Απόδοση Χαρτοσήµου από έσοδα Ασφαλιστικών Οργανισµών 500,00 99,16 β5 Απόδοση χαρτοσήµου από αµοιβές τρίτων 2.000,00 0,00 β6 Απόδοση χαρτοσήµου από ενοίκια 500,00 0,00 γ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου από προµήθειες αγαθών 500,00 42, Απόδοση των εισπράξεων από πραγµατογνωµοσύνες ` α Απόδοση στον πραγµατογνώµονα καθαρού ποσού , ,64 β Απόδοση ΦΠΑ πραγµατογνωµοσύνης 6.000, , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των ειδικών λογ/σµών α Απόδοση των εισπράξεων του ΕΛΠΠ , ,42 β Απόδοση των εισπράξεων υπερ του ΕΛΠΠ προσθέτου χρόνου Μηχανικών 4.000, , Απόδοση στο ηµόσιο του ΦΠΑ 2.500, ,25 Σύνολο Κωδικού , ,12 Σύνολο Κωδικού , , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προµήθεια επίπλων 1.000,00 0, Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 1.000,00 0, Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού υπηρεσιών 7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βοηθητικών µηχανών, προγραµµάτων Η/Υ 5.000, , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 1.000,00 0, Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων τους 0,00 0, Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 3.000,00 0, Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου 1.800,00 0, Προµήθεια µηχανών γραφείου 800,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,81 Σύνολο Κωδικού , ,81

19 Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Απολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 15 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Εγκριθέντα Πραγµ/θέντα 2012 (euro) 2012 (euro) 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του ΤΕΕ Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 9746 Προµήθεια ψυγείων,ψυκτικών µηχανηµάτων κληµατισµού 1.000,00 0, Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζονται ειδικά 1.000,00 0, Προµήθεια µεταφορικών µέσων 9753 Προµήθεια µοτοσυκλετών,µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων 0,00 0, Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 9761 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , Επενδύσεις εκετελούµενες µέσω προγραµµάτων ΕΟΚ 9920 Επιχορηγήσεις του ΤΕΕ από προγράµµατα Ευρωπαικής Ενωσης 9929 Προγράµµατα Ε.Ε. α Πρόγραµµα Leonardo Davinci 0,00 0,00 β Λοιπά προγράµµατα απο Ε.Ε.µη ειδικά κατονοµαζόµενα , ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ , ,29 ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ (PSI+) - ΧΡΗΣΗΣ , ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , ,99

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ τηλ. (28210) fax : (28210) tee.gr Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΝ α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -Εις Λογιστικό ισότιμο ίσο προς τη μονάδα 50,60 + 0,77 51,37 β) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ -Αξία παρελθουσών χρήσεων ,33 -Αποσβέσεις παρελθουσών χρήσεων ,52 -Αποσβέσεις χρήσεως , , ,45 -Αγορασθέντα εντός της χρήσεως ,00 2.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΔΙΟΝ α) ΤΑΜΕΙΟ β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Υπόλοιπο , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,08 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1) Παρελθουσών χρήσεων - Διαθέσιμα ,52 - Αξία βιβλιοθήκης ,60 - Αναπόσβεστη αξία περιουσιακών στοιχείων την , , ) Αποτελέσματα χρήσεως Προσθήκες Βιβλιοθήκης χρήσεως ,77 - Προσθήκες επίπλων και σκευών χρήσεως ,00 - Διαθέσιμα την ,26 - Μείον Διαθέσιμα , , Μείον αποσβέσεις επίπλων και σκευών χρήσεως , , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Κ. ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ C:\Users\dgeorgiou\Documents\DIAYGEIA\GIA ANARTHSH\2\Δ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χρήσεως 2012.doc

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ τηλ fax : www. teetdk. tee. gr tee.gr ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Ε Σ Ο Δ Α : ,00 Ε Ξ Ο Δ Α: ,00 ΕΣΟΔΑ: ,74 Διαθέσιμο παρελθ.χρήσης ,26 Σ ύ ν ο λ ο ,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Κ. ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

22 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς (Επιχορηγήσεις από ΤΕΕ) α Τακτική επιχορήγηση ΤΕΕ , , ,00 β Εκτακτη επιχορήγηση ΤΕΕ , ,00 0, Εισφορές από ΝΠ,Οργ/σµούς ή ειδικούς Λογ/σµούς 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ,00 Σύνολο Κωδικού , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 3100 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών Εσοδα από προσφορά εκπαίδευσης 3159 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης (εισπρ.απο σεµινάρια) , ,00 0, Εσοδα από προσφορές λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφηµίσεις 544,74 389,48 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,48 0, Εσοδα από πώληση αγαθών 3330 Εσοδα από πώληση βιβλίων εντύπων και τίτλων 3331 Εσοδα από πώληση συγγραµάτων και βιβλίων 1.000, ,00 0, Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 0, Eσοδα απο εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα απο εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών & γραφείων 0,00 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά 0,00 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0,00 0,00 0, Εσοδα απο εκµίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού ,00 0,00 0,00

23 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λογ/σµών ΤΕΕ) 3.000, ,00 528, Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 528,71 Σύνολο Κωδικού , ,48 528, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4200 Πρόστιµα, χρηµ.ποινές & παράβολα 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4215 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 0, ,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές , , ,25 Σύνολο Κωδικού , , ,25 Σύνολο Κωδικού , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 500,00 500,00 0, Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 500,00 500,00 0, Εσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών, Εσοδα υπέρ Ταµείων Προνοίας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Σύνολο Κωδικού , ,00 0, Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , , Εσοδα υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ηµ.υπαλλήλων (Τ.Π..Υ.) 1.500, ,00 978, Εσοδα υπέρ ΚΥΤ α Εσοδα απο εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ 0, ,00 0,00

24 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 3 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) β Εσοδα απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου 0, ,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας ,00 0,00 0, Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων (ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε κλπ.), υπέρ λοιπών Οργανισµών Εσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε από κρατήσεις τρίτων , , , Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταµείων (υπέρ ΚΥΤ) α Εσοδα υπέρ ΚΥΤ απο κρατήσεις υπαλλήλων 5.000, , ,20 β Εσοδα υπέρ ΚΥΤ απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου 750, ,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΟΑΕ 3.000, ,00 923, Εσοδα υπέρ ΤΕΕ 2.500, ,00 30, Εσοδα υπέρ ΤΕΕ 0,00 500,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών 500, ,00 8, Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Εσοδα υπέρ ταµείου επικουρικής ασφάλισης ηµ.υπαλλήλων(τεα Υ) 4.000, , , Εσοδα υπέρ ΤΑΥΕ 0,00 200,00 0, Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩ Ε 0,00 0,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών ταµείων αρωγής 500,00 500,00 0, Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 0,00 500,00 0, Εσοδα υπέρ του ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Ειδ. Λογ/σµων, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου α Φόρος καθαράς προσόδου (εισοδήµατος) α1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 8.000, , ,45 α2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) , , ,36 α3 Φόρος τιµολ.προµηθειών & υπηρεσιών 4.000, , ,57 α4 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου (Υγειον.περίθαλψη) 1.000, ,00 473,28 α5 Εσοδα υπέρ ηµοσίου (Κυρ.Συντ/ξη) 2.000, , ,67 α6 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 3.000, , ,02 α7 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ Μ.Υ , ,00 693,01 β Χαρτόσηµο β1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 500, ,00 0,00 β2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 2.500, ,00 1,34 β3 Από εισπράξεις Τµήµατος (πραγµ/νες) 1.500, ,00 135,69 β4 Από έσοδα Ασφαλιστικών Οργανισµών (γ.πηγής) 500,00 500,00 87,06 β5 Από αµοιβές τρίτων 2.000, ,00 0,00 β6 Χαρτόσηµο απο ενοίκια 500,00 500,00 0,00 γ Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από προµήθειες αγαθών ` 500,00 500,00 56, Εσοδα από άνεια ΝΠ 2.000, , ,85

25 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 4 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 5293 Εσοδα υπέρ Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5294 Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων (από πραγµατογνωµοσύνες) α Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) , , ,82 β Εσοδα ΦΠΑ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 6.000, , , Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασµών (Εισφορές ειδ. λογ/σµού Προσθέτων παροχών ΤΣΜΕ Ε) α Εισφορές ειδ. λογ/σµού προσθέτων παροχών , , ,60 β Εισφορές ειδ. λογ/σµού προσθέτου χρόνου ασφάλισης των µηχανικών 4.000, , , Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από ΦΠΑ (ΦΠΑ που εισπρ.το ΤΕΕ απο διαφηµίσεις,βιβλία & υπηρ.που παρέχει) 2.500, ,00 276, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , , Εσοδα από συνεισφορά Υπαλλήλων και Συνταξιούχων για την υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των οικογενειών τους 5310 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονοµική περίθαλψη τους και των µελών των οικογενειών τους 2.000, ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 0, Επιστροφές χρηµάτων 5510 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων και προκαταβολών 5511 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 2.500, , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.000, ,00 0, Επιστροφές χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων Σύνολο Κωδικού , , , Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5680 ιάφορα Εσοδα 5685 Εσοδα από διαιτησίες, πραγµατογνωµοσύνες, κτλ , , ,10

26 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 5 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 7.000, ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ,10 Σύνολο Κωδικού , , , Εκτακτα έσοδα 6600 Λοιπά έσοδα 6610 Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν 6611 Εσοδα για δαπάνες που έγιναν (έσοδα απο εκθέσεις,σεµινάρια κ.α.) 500, ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9300 Επιχορηγήσεις από τον Προυπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 9360 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9361 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες , ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , ,00 0, Επιχορηγήσεις απο τον προυπολογισµό ΝΠ Οργανισµών ή Ειδικών Λογ/σµών 9560 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9561 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες , , ,00 Σύνολο Κωδικού , , , Λοιπά έσοδα για επενδύσεις 9910 Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης ` 9918 Πρόγραµµα ΕΚΤ/ΕΟΚ , , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , ,00 0, Εσοδα απο επιχορηγήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης 9929 Eπιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς α Εκτακτη επιχορήγηση 0, ,00 0,00

27 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 6 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) β Λοιπά προγράµµατα από Ε,.Ε. µη ειδικά κατονοµαζόµενα , ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ,81 Σύνολο Κωδικού , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , ,73 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ , , ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , ,25

28 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 7 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός µισθός 0211 Βασικός µισθός τακτικών υπαλλήλων (µονίµων, αιρετών, µετακλητών µε θητεία) , , , Βασικός µισθός εκτάκτων υπαλλήλων , , , Γενικά τακτικά επιδόµατα Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδοµα). 0,00 0,00 0,00 α Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 β Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Επίδοµα Σπουδών 0,00 0,00 0, Επίδοµα Μεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0, Οικογενειακή παροχή 0,00 0,00 0,00 α Οικογενειακή παροχή τακτικού προσωπικού 5.000, , , Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου 0,00 0,00 0,00 α Επίδοµα εξοµάλυνσης τακτικών υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 β Επίδοµα εξοµάλυνσης εκτάκτων υπαλλήλων 500,00 0,00 0, Προσωπική διαφορά 1.000,00 0,00 0, Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 0, , , Επίδοµα θέσης ευθύνης (πριν ήταν Επίδοµα Θέσης άρθρου 12 Ν.1586/86) 3.500, , , Λοιπά γενικά τακτικά επιδόµατα ,00 0,00 0, Ειδικά τακτικά επιδόµατα υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών Εξοδα παράστασης (προέδρου) , , , Επίδοµα αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών 0,00 0,00 0, Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0,00 0, Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 2.000, ,00 0, Αποζηµίωση για έξοδα κινήσεως (υπαλλήλων). 650,00 0,00 0, Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια ή Επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) , ,00 0, Αποζηµίωση µελών, γραµµατέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισµό σε θέσεις Ν.Π... (Ν /66 άρθρο 23) ,00 0,00 0, Λοιπές πρόσθετες παροχές (υπαλλήλων) ,00 0,00 0, ιάφορες αποζηµιώσεις 0288 Αναδροµικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών (αρθ.26 Ν.3205/2003) 0,00 0,00 0,00

29 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 8 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 0289 ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά 500,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , , Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000, ,00 0, Αµοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 500,00 500,00 0, Αµοιβές συγγραφέων και συντακτών 0,00 0,00 0, Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 500,00 0,00 0, Αµοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών 5.000, , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αµοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση µηχανογραφικών εργασιών 150,00 300,00 0, Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3.000, , , Με την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0431 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000, ,00 700, Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 500,00 440,00 0, Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 500,00 300,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , , Συµµετοχή του ΤΕΕ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας και εισφορές για υγειονοµική περίθαλψη 0513 Εισφορά στο ηµόσιο για υγειονοµική περίθαλψη των υπαλλήλων και µελών των οικογενειών τους 3.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0522 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς α Εισφορά στό ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 0,00 0,00 0, Έξοδα κηδειών 0540 απάνες εκπαίδευσης 0541 απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π ,00 0,00 0, απάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεµιναρίων 5.000, ,00 0, Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 2.000, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθµ.0523) , , ,53

30 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 9 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς [ΤΣΜΕ Ε, ΚΥΤ, ΕΛΠΠ (εκτός απο τη περίπτωση κωδ.αρ.0524)] α Εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε απο τη µισθοδοσία προσωπικού , , ,85 β Εισφορές στο ΚΥΤ απο τη µισθοδοσία προσωπικού 5.000, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 1.000, ,00 556,86 Σύνολο Κωδικού , , , Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (του ΤΕΕ) 1.000, ,00 144, Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 500, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα για µετάθεση ή απόσπαση, εντός της χώρας, υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα για τη µετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση ,00 0,00 0, Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (του ΤΕΕ) 500, ,00 56, Ηµερήσια αποζηµίωση για µετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων (περιλαµβάνονται και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης). 500,00 0,00 0, Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 500,00 750,00 0, Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 500,00 750,00 0, Πληρωµές για µετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 7.500, , , Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 5.000, , , Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή µετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 2.500, ,00 767, Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή µετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.500, ,00 0, Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 500, ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ,38

31 Οικονοµικό Έτος 2013 ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 10 Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2013 (Euro) 2012 (Euro) 2012 (Euro) 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 150,00 140,00 0, Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 150,00 140,00 0, Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0823 Μεταφορές λοιπών προσώπων 150,00 140,00 0, Μεταφορές αγαθών (περιλαµβάνονται πλοηγικά & τέλη αεροδροµίου) και φορτοεκφωρτοτικά 150,00 140,00 0, Λοιπές µεταφορές 150,00 140,00 0, Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 2.000, ,00 950, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 8.000, , , Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, κλπ 500,00 0,00 0, Υδρευση, άρδευση, φωτισµός και καθαριότητα 0841 Υδρευση και άρδευση 1.500, ,00 600, Φωτισµός, κίνηση και θέρµανση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , , ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 500,00 500,00 165, Εκθέσεις στο εσωτερικό 1.000,00 0,00 0, Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία και έπαθλα) 1.000, ,00 105, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.500, ,00 0, Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια , , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.000, , , Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, ,00 498, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 1.000, ,00 47, Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 8.500, , , ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 250,00 450,00 0, Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις, κλπ 500, ,00 238, Λοιπές δαπάνες 1.000, ,00 0,00 Σύνολο Κωδικού , , ,06

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα