ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/11/2011 Αρ. πρωτ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τις σχετικές εγκυκλίους. 2. To N. 3833/2010(ΦΕΚ 40 Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» όπως ισχύει 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 6. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 118/2007 (Α 150) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" εφαρμοζόμενου αναλογικά στην παρούσα. 8. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 60/2007 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 9. Την υπ αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ. ΑΝΑΔ σχετικά με την απόφαση ένταξης πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ Την 19/7/2011 απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων». Ο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια ειδών με τον ανάδοχο της συμφωνίας-πλαίσιο δεν θα υπερβεί τις συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» που εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29 η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 16:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στην διεύθυνση Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ, στα Γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα, 6 ος όροφος) από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί. 3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην διεύθυνση Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα καθώς και από τον δικτυακό τόπο 4. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από τον φορέα, τηλ Εσωτ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτριος Ασημακόπουλος 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. 1 Αντικείμενο της διακήρυξης Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει ως αντισυμβαλλόμενος της συμφωνίας-πλαίσιο να προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή με γραφική ύλη και αναλώσιμα. 1.2 Χρηματοδότηση του έργου Το έργο χρηματοδοτείται από τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ», υποέργο 1 «Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» 1.3 Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το υπό προκήρυξη έργο. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία: Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν ΙΙ. Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007 ήτοι για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). 4

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας IV. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος V. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις VI. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού VII. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. (Μόνο για τα νομικά πρόσωπα) VIII. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. IX. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: o δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, o δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. o η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου o συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 5

6 2. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να καταθέσει σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. 3. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω καθώς και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου να συστήνεται ή ένωση ή κοινοπραξία να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Κωλύματα στην προσκόμιση των δικαιολογητικών. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 2.2 Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται : 6

7 α. Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 7

8 γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των περιπτώσεων α και β αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 8

9 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας α της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας β της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις 2.3 Αναλυτική περιγραφή ειδών Τα είδη προς προμήθεια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ (Κι) HP No 78 ΕΓΧΡΩΜΟ 1,0 HP No 15 ΜΑΥΡΟ 2,5 HP No 343 ΕΓΧΡΩΜΟ 2,5 HP No 339 ΜΑΥΡΟ 3,0 HP No 56 ΕΓΧΡΩΜΟ 1,5 HP No 57 ΜΑΥΡΟ 1,5 ΗΡ LASERJET 4200n 1,5 XEROX PHASER 8500N 2,0 9

10 ΗΡ COLOURLASERJET ,0 ΗΡ BUSINESS INKJET ,0 ΗΡ LASERJET ,0 EPSON STYLUS D92 1,0 LEXMARK2640 No 27 ΕΓΧΡΩΜΟ 0,5 LEXMARK2640 No 17 ΜΑΥΡΟ 0,5 OFFICE JETPRO ,0 HP LASER JETR2014 1,0 EPSON EPL N3000 1,5 SEIKO PRECISION BP ,0 HP OFFICEJET K5400 1,0 XEROX 6R ,0 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 6R ,0 ΜΕΛΑΝΙ ΗΡ LASERJET P2014X 0,5 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ FAX FAX SAMSUNG SF 560R 1 FAX PANAFAX UF ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX LEXMARK X364dn 1 FAX TOSHIBA DP 80F 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ TOSHIBA STUDIO ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTRE M15i 1 DRUM ΓΙΑ FAX TOSHIBA TMX 1,2 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΛΙΠ 19ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. 0,1 ΚΛΙΠ 24ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. 0,1 ΚΛΙΠ 32ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. 0,1 KLIP 42MM (10TEM) 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 20ΜΜ 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26ΜΜ 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28ΜΜ 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50ΜΜ 0,1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 ΓΙΓΑΣ (50ΤΕΜ) 0,1 CD/DVD CD-R 700MB 52X CAKE (25TEM.) 0,6 CD-R 700MB 52X CAKE (50TEM.) 0,6 CD-R 700MB 52X CAKE (100TEM.) 1,2 CD-R 700MB 52x CAKE 25TEM 0,7 DVD-R 4,7GB 16X CAKE 50TEM 0,7 DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (25TEM) 0,7 DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (50TEM) 0,7 DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (100TEM) 1,2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΘΗΚΕΣ CD 10

11 ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α4 ΠΛΑΣΤ. ΤΥΠΟΥ Γ 0,5 ΧΑΡΤΙΝΗ ΘΗΚΗ CD 1,5 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 0.09ΜΜ ΑΝΟΙΜΓΑ ΠΛΑΙ 1,0 ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 0.09mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ 2,6 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ10 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ 1,0 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 6 ΘΕΜΑΤΩΝ 0,2 ΣΤΥΛΟ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ/ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4,5 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ 3,0 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) 0,1 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 0,1 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,7 0,1 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 1,0 MARKER ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (ΣΤΥΛΟ) 0,7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣΑΝΕΞΗΤΙΛΟΣ 142M 0,5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ) 0,1 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,2ΜΜΧ5Μ 0,2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,1 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml 0,2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml 0,2 ΚΛΑΣΕΡ/ΝΤΟΣΙΕ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ Α ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 0,5 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤ. SKAG 4/32 0,5 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤIKO 4/32 (OIKONOMIKO) 1,5 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG 8/32 2,5 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32 (OIKONOMIKO) 2,5 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) 2,5 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2,5 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ 2,7 ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 0,3 11

12 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 0,3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΩΜ. Α4 5 ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤ. ΕΤΙΚ. 210Χ297 Α4 (100Φ)ΟΛΟΚΛΗΡΟ 100 0,2 ETIKETEΣ Α4 (2 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ) 100 0,2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ CD/DVD 100 0,2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ RINGS AYT. ΛΕΥΚΕΣ 100 0,2 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΤΙΚΕΤΕΣ 97Χ42,3mm (12 ανά σελίδα) 100 0,2 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 4,1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4/500Φ 80ΓΡ ΛΕΥΚΟ 1 ΠΑΚ 500Φ 7,3 ΞΗΡΟΓΡ.ΧΑΡΤΙ Α4 160gr ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΠΑΚ 250 Φ 1,0 PCL 1601 ΧΑΡΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Α4 100ΤΕΜ 1,4 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ TRODAT PRINTY 4911 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ QUICK NOTES ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ (Ζ-ΝΟΤΕS) 0,3 0,5 ΚΥΒΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ) 0,2 QUICK NOTES 75X75 0,2 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 25X43 0,2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΘΟΝΗΣ 0,1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ 30 CM 0,1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 200 ΦΥΛΛΩΝ 0,1 ΞΥΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ 0,1 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ CASIO DR-T240TER ΠΑΚ 10 0,3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚO ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ 0,1 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ 0,1 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΗ 0,1 ΚΟΛΛΑ ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 20ml 0,1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 38MMX66MM 0,1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΜ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 0,1 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38MMX66MM (ΚΑΦΕ) 0,1 ΣΥΝΟΛΟ

13 2.4 Χρονοδιάγραμμα Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα ξεκινήσει με την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο μέχρι και 31/12/2013. Μετά την διαγωνιστική διαδικασία θα αναδειχτεί ο υποψήφιος ανάδοχος με τον οποίο θα υπογραφεί η συμφωνία-πλαίσιο. Με την δημιουργία ανάγκης της αναθέτουσας αρχής σε κάποιο ή κάποια από τα προς προμήθεια είδη, υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών την αναθέτουσα αρχή με τα είδη που έχει παραγγείλει, εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο. 2.4 Προσφορές Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο Φάκελος αυτός περιλαμβάνει δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί καθώς και συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά για κάθε είδος, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Α/Α Είδος Τύπος Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) Συνολική αξία με ΦΠΑ ( ) Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τμήμα των υπό προμήθεια ειδών αλλά μόνο για το σύνολο τους. Στην περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για τμήμα των υπό προμήθεια ειδών αυτές δεν θα γίνονται δεκτές. Σημείωση: Στην περίπτωση που το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ χρειαστεί είδος το οποίο δεν βρίσκεται στον πίνακα, η εταιρεία οφείλει να το προμηθεύσει με ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών του καταλόγου λιανικής. 13

14 2.5 Τιμές Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Συνεπώς ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 & 697 του Α.Κ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε είδος που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη θεωρείται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τις τιμές της προσφοράς της (καθαρή αξία) σταθερές, έως 31/12/ Τρόπος Υποβολής των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις : I. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. II. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ III. Τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού IV. Τον τίτλο: «Επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με αντικείμενο «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων». V. Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κλπ). Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής δύο σφραγισμένους επιμέρους φακέλους : I. Το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής (παράγραφος 2.1) σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». II. Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (παράγραφος 2.4.2) σφραγισμένο, και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) δικαιολογητικών συμμετοχής και β) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται. Σ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει μονογραφή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που υπάρξουν η προσφορά θα απορρίπτεται. 14

15 Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 2.7 Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν διάρκεια ισχύος μικρότερης της προαναφερόμενης απορρίπτονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από ειδική Επιτροπή, που συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η εν λόγω επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση την 30 η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν νόμιμα. 3.2 Αποσφράγιση των προσφορών Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επιπλέον μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, για την επόμενη φάση αξιολόγησης. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή. Έπειτα ανοίγονται οι φάκελοι των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» των συμμετεχόντων, οι οποίοι πέρασαν την φάση του ελέγχου των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά τον έλεγχο των φακέλων των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή έχει 15

16 το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέρονται την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλείται προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της διοίκησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 3.3 Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 1 ο βήμα: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 της παρούσας διακήρυξης. 2 Ο Βήμα Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς Τελικό αποτέλεσμα Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από άθροισμα των γινομένων της προσφερόμενης τιμής ανά είδος με τον συντελεστή σημαντικότητας του κάθε είδους, δηλαδή Τιμή= Σ Τi Χ Κi Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του Διαγωνιζόμενου. 3.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον υποβάλλοντα τη χαμηλότερη τιμή. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 2. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ αυτόν. 3.5 Ακύρωση Διαγωνισμού Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης/επανάληψης του Διαγωνισμού, εφ όσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : Α) εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό Β) εάν το ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα διότι ο συναγωνισμός που ανεπτύχθη ήταν ανεπαρκής, ή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού 16

17 Γ) εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 3.6 Ενστάσεις Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 15 του π.δ 118/07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1 Ευθύνη του αναδόχου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτέλεση της σύμβασης. Η εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης από συντονιστή θα πρέπει να γίνει νόμιμα. Άρθρο 4.2 Εκχώρηση της σύμβασης Ρητά δηλώνεται επίσης η απαγόρευση εκχώρησης μέρους της υλοποίησης του έργου σε τρίτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Κατάρτιση σύμβασης Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση της συμφωνίας - πλαίσιο σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης αλλά στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακύρωσης. Εάν ανάδοχος που θα επιλεγεί αποτελεί Ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, ενδεχομένως να ζητηθεί να περιβληθεί την μορφή της κοινοπραξίας, προ της σύναψης της σχετικής σύμβασης. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Επίσης το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί ν αποφασίσει την επιλογή του επόμενου κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ουσιαστικά στην συμφωνία- πλαίσιο θα οριστούν οι τιμές και οι όροι προμήθειας των ζητούμενων προϊόντων όταν αυτά ζητηθούν. Η συμφωνία πλαίσιο δεν περιλαμβάνει καμία δέσμευση για αγορά. Η προμήθεια των ειδών δεν θα γίνει εφάπαξ, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέχρι και 31/12/2013. Όταν διαπιστώνεται ανάγκη θα αποστέλλεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προς τον ανάδοχο η σχετική παραγγελία. 17

18 5.2 Τρόπος πληρωμής κρατήσεις Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ανά παραγγελία της αναθέτουσας αρχής Για κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεται η παράδοσή της, η αρμόδια επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο θα παραδίδει στην αρμόδια διεύθυνση για την πληρωμή του αναδόχου. Αναλόγως του ύψους του ποσού ενδέχεται να απαιτείται και η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των τιμολογίων τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5.3 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5.1 με τις παρακάτω συνέπειες καθώς και στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέδωσε τα απαιτούμενα μέσα στον συμβατικό χρόνο με τις παρακάτω επιπτώσεις: Προσωρινός ή διαρκείας αποκλεισμός του αναδόχου, από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσο με την αξία του μη εκτελεσθέντος έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση, περαιτέρω, κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 5.4 Ανωτέρα βία Σε περίπτωση που ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ανώτερης βίας, βαρύνεται, αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού. 5.5 Δίκαιο Επίλυση διαφορών Γλώσσα I. Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. II. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη γλώσσα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί πάντα το Ελληνικό κείμενο. III. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα γίνεται νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. 18

19 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» 19

20 Στην Αθήνα σήμερα στις., ημέρα., μεταξύ : 1. αφενός του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κο Δημήτριο Ασημακόπουλο, κατά τη σύναψη της παρούσης, και 2. αφετέρου της Εταιρίας με την επωνυμία «..» που εδρεύει στ.,.., με ΑΦΜ., το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ..,.. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σύμφωνα με την υπ αριθμ..απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του έργου, το με αρ.εισ.πρ..έγγραφο υποβολής προσφοράς του Αναδόχου και την υπ αριθμ. απόφαση ανάθεσης του έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή γραφική ύλη και αναλώσιμα με τους όρους που αναφέρονται ακολούθως. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα είδη τα οποία θα προμηθευτεί η αναθέτουσα αρχή από τον ανάδοχο είναι τα εξής: ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ HP No 78 ΕΓΧΡΩΜΟ HP No 15 ΜΑΥΡΟ HP No 343 ΕΓΧΡΩΜΟ HP No 339 ΜΑΥΡΟ HP No 56 ΕΓΧΡΩΜΟ HP No 57 ΜΑΥΡΟ ΗΡ LASERJET 4200n XEROX PHASER 8500N ΗΡ COLOURLASERJET 3600 ΗΡ BUSINESS INKJET 2800 ΗΡ LASERJET 1018 EPSON STYLUS D92 LEXMARK2640 No 27 ΕΓΧΡΩΜΟ LEXMARK2640 No 17 ΜΑΥΡΟ OFFICE JETPRO 8000 HP LASER JETR2014 EPSON EPL N3000 SEIKO PRECISION BP 6000 HP OFFICEJET K5400 ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (καθαρή αξία) 20

21 XEROX 6R ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX 6R ΜΕΛΑΝΙ ΗΡ LASERJET P2014X ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ FAX FAX SAMSUNG SF 560R FAX PANAFAX UF 585 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 3530 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 3530 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX LEXMARK X364dn FAX TOSHIBA DP 80F ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ TOSHIBA STUDIO 650 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTRE M15i DRUM ΓΙΑ FAX TOSHIBA ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΛΙΠ 19ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΛΙΠ 24ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. ΚΛΙΠ 32ΜΜ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ. KLIP 42MM (10TEM) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 20ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 ΓΙΓΑΣ (50ΤΕΜ) CD/DVD CD-R 700MB 52X CAKE (25TEM.) CD-R 700MB 52X CAKE (50TEM.) CD-R 700MB 52X CAKE (100TEM.) CD-R 700MB 52x CAKE 25TEM DVD-R 4,7GB 16X CAKE 50TEM DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (25TEM) DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (50TEM) DVD+R 4,7 GB 16XCAKE (100TEM) ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ / ΘΗΚΕΣ CD ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α4 ΠΛΑΣΤ. ΤΥΠΟΥ Γ (ΣΥΣΚ.100ΤΕΜ) ΧΑΡΤΙΝΗ ΘΗΚΗ CD (50TEM) REXEL ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 0.09ΜΜ ΑΝΟΙΜΓΑ ΠΛΑΙ (100ΤΕΜ) REXEL ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 0.09mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ TMX 21

22 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 6 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΟ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ/ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΤΥΛΟ FABER ME ΡΙΓΕΣ ΜΠΛΕ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΣΤΥΛΟ GEL G-1 0,7 MM PILOT ΣΤΥΛΟ PILOT G1 01 (ΜΑΥΡΟ) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT 0,7 mm BPS-GP (F) ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΙ ΤΕΧΤ 1,0ΜΜ ΜΠΛΕ ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,7 MARKER STABILO ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ CONNECT 10 ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΚΕΡ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (ΣΤΥΛΟ) FIBRACOLOR ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.0ΜΜ ΗΙ-ΤΕΧΤ (ΜΠΛΕ) STAEDLER ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.0mm NORIS 434 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ EDDING 142M ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΤΥΠΟΥ BLANCO ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,2ΜΜΧ5Μ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml ΚΛΑΣΕΡ/ΝΤΟΣΙΕ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ Α ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤ. SKAG 4/32 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤIKO 4/32 (OIKONOMIKO) ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG 8/32 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32 (OIKONOMIKO) ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΩΜ. Α4 5 ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤ. ΕΤΙΚ. 210Χ297 Α4 (100Φ)ΟΛΟΚΛΗΡΟ (KOYTI)

23 ETIKETEΣ Α4 (2 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ) (KOYTI) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ CD/DVD (KOYTI) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ RINGS AYT. ΛΕΥΚΕΣ (KOYTI) ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΤΙΚΕΤΕΣ 97Χ42,3mm (12 ανά σελίδα) (KOYTI) ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΦΥΛΟ GLOBUS ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ Α4 LEGAL 50 ΦΥΛ. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4/500Φ 80ΓΡ ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟΓΡ.ΧΑΡΤΙ Α4 160gr ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ PCL 1601 ΧΑΡΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Α4 100ΤΕΜ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ TRODAT PRINTY 4911 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ QUICK NOTES ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ (Ζ-ΝΟΤΕS) ΚΥΒΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ) QUICK NOTES 75X75 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ 25X43 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ ΛΕΥΚΟ ΑΝΤ/ΚΟ 500Φ. (OXI AYTOKOΛΛΗΤΑ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΑ 30 CM ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΞΥΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ CASIO DR-T240TER ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚO ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΗ UHU ΚΟΛΛΑ ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 20ml ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 38MMX66MM ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΜ SCOTCH (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38MMX66MM (ΚΑΦΕ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚ 500Φ ΠΑΚ 250 Φ ΠΑΚ 10 23

24 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις τιμές (καθαρή αξία) σταθερές καθ όλη την διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο. Ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής θα πραγματοποιούνται παραγγελίες για τα συμφωνημένα είδη τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει και να μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα είδη στην αναθέτουσα αρχή ελεύθερα από βάρη και απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα. Τα είδη αυτά να είναι καινούργια, να έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και να παραδοθούν από τον ανάδοχο στους χώρους της αναθέτουσας αρχής. Σημείωση: Στην περίπτωση που το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ χρειαστεί είδος το οποίο δεν βρίσκεται στον πίνακα, η εταιρεία οφείλει να το προμηθεύσει με ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών του καταλόγου λιανικής. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας έως και την 31/12/2013. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε υπό παράδοση αντικείμενο αυτό θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο με άλλο με ισοδύναμα ή καλύτερα χαρακτηριστικά. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αμοιβή δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς καθώς εξαρτάται από τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και τις επιμέρους παραγγελίες. Σε καμία περίπτωση η τελική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τις συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος υποβάλλει α) τιμολόγιο β) πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής γ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (ανάλογα με το ύψος της κάθε επιμέρους παραγγελίας). ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται με την παραλαβή κάθε παρτίδας που παραγγέλνει η αναθέτουσα αρχή και αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάδειξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 24

25 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 8: ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία άρσης της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 25

26 11.5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη εύλογη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο έργο. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/2007). ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. 6204/4-3- Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του 4oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα