ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 435/0051/ απόφα σης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. σε Πρά ξεις / Υποέργα του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 και αντικα τάσταση της παρ. 4 του άρθρου 82 της Αγορα νομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10) Ορισμός Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) ως αποκλειστικού Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυ τιλίας ΜΕΤ στον Εναέριο Χώρο του ATHINAI FIR/ HELLAS UIR Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ως προς τον φο ρέα Ένταξη και κατάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Ια τρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ Επίδομα σε στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυ τής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 525/0051 (1) Τροποποίηση της αριθ. 435/0051/ απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ. σε Πράξεις / Υποέρ γα του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαί σιο του ΕΣΠΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό γιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/54497/0004/ (ΦΕΚ Β 1792) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα κινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ).

2 20268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών. 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 476/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 476/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/2012, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αριθ. 435/0051/ απόφα ση, με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις / Υπο έργα του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» και αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του διατακτικού ως εξής: «3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως ακολούθως: έως και : έλεγχος στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), για τα υποέργα 1.1 και 1.2 της παρ. 1 του διατακτικού, στην Αθήνα : Αναχώρηση και έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης στα γραφεία του δικαιού χου «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Σέρρες, όπου τηρείται το υλικό τεκμηρίωσης της επένδυσης : Συνέχεια του ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης στα γραφεία του δικαιού χου «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Σέρρες : Έλεγχος του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης του δικαιούχου «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Σέρρες, και επιστροφή στην Αθήνα». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 435/0051/ απόφαση ως έχει. Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ F (2) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/2012 Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 και αντικα τάσταση της παρ. 4 του άρθρου 82 της Αγορανο μικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α 1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τo Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005). 3. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο ρίου» (ΦΕΚ 185/Α/88) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ298/Α/46), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ 147/Α/11) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 6. Του Π.Δ. 109/11 «Διορισμός του Λουκά Παπαδή μου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 243/Α/ ). 7. Το Π.Δ. 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243/Α/ ). 8. Το ν. 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110Α) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεων της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331Α ) και άλλες διατάξεις» (Α 100) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρ θρου 15 παρ Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο ειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθη ση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Εν σωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30ΕΚ).» (Α 70) και του άρθρου 4 παρ Την με αριθμό κοινή υπουργική απόφαση 316/2010/ , «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 501/Β/12). 11. Την με αριθμό Υ13/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/ ). 12. Την ΑΔ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποί ηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθείσες μέχρι και την » (ΦΕΚ 1388/Β/09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, που διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πέραν αυτών που θεσπίσθηκαν με την Α.Δ 7/2009 καθώς και την ανάγκη πληροφόρησης και προστασίας του καταναλωτικού κοινού. 14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10), προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως εξής: γ) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγ μένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμέ νου με βιοντίζελ, την ένδειξη Β, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ όγκο. 2. Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθα νόλη, την ένδειξη Ε, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ όγκο του καυσί μου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ όγκο. δ) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που δι αθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλω τές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη Β100, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη Ε100, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης. Άρθρο 2 Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Γνωστοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου θέρμανσης Οι κάτοχοι άδειας: α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου απο κλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλι ών και γ) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ οίκον πα ραδόσεις) προς καταναλωτές, υποχρεούνται: Α. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάσει της άδειάς τους, στη Δ/νση Πα ρατηρητηρίου Τιμών Τιμοληψιών της Γενικής Γραμμα τείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας. Ειδικά για τις κατ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης, οι κάτοχοι άδειας, των περιπτώσεων α και γ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης: για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω. Β. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Γ. Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει. Δ. Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης, μέσω διαδικτύου στον ιστιακό τόπο επιλέγο ντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες: 4.2. Μέσω διαδικτύου Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο της Δ/νσης Παρατηρη τηρίου Τιμών Τιμοληψίων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. α) Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο πα ράθυρο που ανοίγεται συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙ ΚΑΣ, ΑΦΜ, E mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος». Το αίτημα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών θα του γνωστοποιηθεί προσω ρινός κωδικός πρόσβασης, στο e mail που έχει δηλώσει στη φόρμα,. Εναλλακτικά αν στο αίτημα δεν δηλώθηκε e mail, ο προσωρινός Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος στο αίτημα κινητού τη λεφώνου. Ο πρατηριούχος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ ΑΘΗΝΑ». Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοι χείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας. β) Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης: Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοι χείων και διορθώνει τυχόν λάθη. Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν. Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών 4.3. Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS) α) Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο της Δ/νσης Παρα τηρητηρίου Τιμών Τιμοληψίων του Υπουργείου Ανά πτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. β) Ελέγχει αν ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του είναι ορθά καταχωρημένος στην προσωπική του σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη. γ) Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546, του οποίου το περιεχόμενο περιγράφεται στις οδηγίες που εμφανίζο νται με χρήση της επιλογής «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ». δ) Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές καταχωρήθηκαν επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν καταχωρήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση ο υπόχρεος επαναλαμβάνει τη παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με τον ιστιακό τόπο της Δ/νσης Παρατηρη τηρίου Τιμών Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας περιφέρειας. Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπη ρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει

4 20270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον ιστιακό τόπο της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορί ου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλό της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον ιστιακό τόπο και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις με ταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους» Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πλη ροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγρα ερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υπο χρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου». Άρθρο 3 1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1. του ν. 3557/07 (Α 100), όπως ορίζο νται στην με αριθμ. Α3 1814/ (ΦΕΚ 975/Β/2010) υπουργική απόφαση. 2. Η παράγραφος 4 της Αγορανομικής Διάταξης 5/2010 (Β 975) καταργείται. 3. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 4. Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από τη δημο σίευσή της, με εξαίρεση το άρθρο 2 που ισχύει από Αθήνα, 9 Απριλίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ F Αριθμ. ΕΕΑΑ/11946/49 (3) Ορισμός Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) ως αποκλειστικού Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ΜΕΤ στον Εναέριο Χώρο του ATHINAI FIR/ HELLAS UIR. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί «Κα θορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας» (Ε.Κ. 2096/2005) όπως συμπληρώθηκε από τον Ε.Κ. 1315/2007 περί «Εποπτείας της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και για την τροποποίηση του Κανονισμού Ε.Κ. 2096/2005» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 3913/2011 περί «Αναδιοργά νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/18/ ) 3. Το Π.Δ. 161/1997 «Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνι κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α/142/1997) 4. Το άρθρο 25 του ν. 3446/06 «Οργάνωση και λειτουρ γία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ρυθμί σεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/49/ ) 5. Το Π.Δ. 150 (ΦΕΚ Α/193/ ) περί «Οργάνωσης και στελέχωσης της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αερο ναυτιλίας της Υ.Π.Α.» 6. To Π.Δ. 103/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας» (ΦΕΚ Α/180/ ) 7. Την 2876/2009 απόφαση Πρωθυπουργού περί «Αλ λαγής τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ) 8. Το Π.Δ. 107/2011 περί «Αποδοχής παραίτησης Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/243/ ) 9. To Π.Δ. 110/2011 περί «Διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/243/ ) 10. Την υπ αριθ. ΓΔΑΝ/44875/3537/ απόφα ση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως αποκλειστικού Παρόχου Υπηρεσιών Εναέριας Κυ κλοφορίας στον Εναέριο Χώρο εντός του ATHINAI FIR/ HELLAS UIR» 11. Την υπ αριθ. ΕΕΑΑ/120/ απόφαση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας περί «Πιστο ποίησης Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ΜΕΤ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)» 12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως αποκλειστικό Πάροχο Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας MET στον Εναέριο Χώρο του ATHINAI FIR/HELLAS UIR. 2. Ο ορισμός του Παρόχου ισχύει για το χρονικό διά στημα της Πιστοποίησής του. 3. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί ανα νέωση του Ορισμού του υπό τον όρο ανανέωσης της Πιστοποίησής του, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική και Κοινοτική νομοθεσία. 4. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως αποκλει στικός Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας MET στον Εναέριο Χώρο του ATHINAI FIR/HELLAS UIR, υποχρεού ται να εφαρμόζει τις σχετικές με την Μετεωρολογία Απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Απριλίου 2012 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ 6.48/4205/268 (4) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ως προς τον φορέα. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. τις διατάξεις: α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) «Απλοποίηση της αδει οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α ) δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργά νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων» (ΦΕΚ 3 Α ) όπως ισχύει ε) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α ) στ) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ) ζ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ) όπως ισχύει η) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει θ) του πδ 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α ). ι) του πδ 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243 Α ) κ) της απόφασης Υ13/ του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β ) 2. το αρ.2 παρ. 22 της υπ αριθμ. Φ.2/1386/22/ (ΦΕΚ 335 Β ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής εγγράφων Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 3. τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α ) και του αρ. 51 του ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31Α ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ στημα Υγείας και άλλες διατάξεις». 4. το αρ. 9 της υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)Γ.Π.οικ / απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι ώματος υπογραφής εγγράφων Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765 Β ). 5. Την Φ 6.48/8439/723/ (ΦΕΚ 477 Β ) απόφα ση μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο πα ραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΑΕ που εδρεύει στο 61ο χλμ ΕΟ Αθη νών Λαμίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. 6. Την από αίτηση της ONE PHARMA ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας ως προς τον φορέα εκμετάλλευσης. 7. Την από εισήγηση της υπηρεσίας μας και την 20661/ γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζου με: Τροποποιούμε την Φ 6.48/8439/723/ απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αόρι στης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο της ΦΑΡΜΑ ΝΕΛ ΑΕ που εδρεύει στο 60ο χλμ. ΕΟ Αθηνών Λαμίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας ως προς τον φορέα αυτής ο οποίος είναι πλέον η ONE PHARMA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ ως έχει η προανα φερόμενη απόφαση. Αθήνα, 11 Απριλίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υγείας Ανταγωνιστικότητας και Κοινωνικής και Ναυτιλίας Αλληλεγγύης ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ (5) Ένταξη και κατάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις α) του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί σεις τια το φάρμακο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 165/Α/ ), άρθρο 6, παρ. 2. β) του Ν. 3172/03, «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α/6 8 03), άρθρο 16, παρ. 2 3α. γ) του Ν. 3370/05, «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/A/ ), άρθρο 23, παρ. 6.

6 20272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), άρθρο 255, παρ. 1. ε) του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2 3 11), άρθρο 55 παρ. 1 και άρθρο 59, παρ. 2. στ) του Π.Δ. 103/04 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (ΦΕΚ 70/Α/3 3 04), άρθρο 1, παρ. 1. ζ) του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». η) του Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α ) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών». 3. Την υπ αρ. ΔΥ1α/οικ / απόφαση Υπουρ γού Υγείας και Πρόνοιας «Τρόπος Λειτουργίας Συμβου λίου Κρίσης Γιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Διαδικασία κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων ψο θέ σεις του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας». 4. Το υπ αρ. πρ. ΔΥ1α/ΓΠ οικ.39053/ ερώτημα προς το Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Η. Δ. 5. Το υπ αρ. πρ / έγγραφο του Υπ Εσωτ., Αποκέντρ. και Η. Δ., Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. 6. Τα υπ αρ. πρ. ΔΥ1α ΓΠ / , ΔΥ1α, ΔΥ1α ΓΠ / , ΔΥ1α ΓΠ / και ΔΥ1α ΓΠ / ερωτήματα της Δ/νσης Προσωπικού του ΥΥ.κ.Κ.Α, προς το Συμβούλιο Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. 7. Το Πρακτικό της 32 ης Συνεδρίασης της του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., αποφασίζουμε: Εντάσσουμε και κατατάσσουμε τους πιο κάτω αναφε ρόμενους υπαλλήλους στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3918/11, ΦΕΚ 31/Α/2 3 11, άρθρο 59, παρ. 2, του Ν. 3172/03 του άρθρου 16, παρ. 2 3α, του Ν. 2519/97, ΦΕΚ 165/Α/ , άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 3370/05, ΦΕΚ 176/Α/ , άρθρο 23, παρ. 6 και του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7 6 10, άρθρο 255, παρ. 1., ως ακολούθως; 1. Στην Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: α. Μανωλουδάκη Φανή, από τον κλάδο ΠΕ Ιατρών εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δ.Υ ΕΣΥ, στον βαθ μό Α, με πλεονάζοντα χρόνο από την ημερ/νία αίτησης ( ): 2 έτη, 10 μήνες, 22 ημέρες. β. Νέγκας Ιωάννης, από τον κλάδο ΠΕ Ιατρών εντάσσε ται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δ.Υ ΕΣΥ, στον βαθμό Δ/ντή, με πλεονάζοντα χρόνο από την ημερ/νία αίτησης ( ): 7 έτη, 11 μήνες, 25 ημέρες 2. Στην Περιφέρεια Κρήτης Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κρήτης: Λουμπούνης Εμμανουήλ, από τον κλάδο ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δ.Υ ΕΣΥ, στο βαθμό Α, με πλεονάζοντα χρόνο από την ημερ/νία αίτησης ( ): 5 έτη, 2 μήνες, 15 ημέρες. 3. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης: Οικονόμου Μαριάνθη, από τον κλάδο ΠΕ Ιατρών Υγει ονολόγων εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δ.Υ ΕΣΥ, στο βαθμό Α, με πλεονάζοντα χρόνο από την ημερ/νία αίτησης ( ): 1 έτος και 20 ημέρες. Η δαπάνη μισθοδοσίας των προαναφερόμενων υπαλ λήλων στο σύνολο της (τακτική και επιδόματα) θα βα ρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα όπου υπηρετούν, Από την έκδοση της απόφασης αυτής καταργούνται οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οι ανωτέρω υπάλληλοι. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από δημοσιεύσεώς της σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Αθήνα, 11 Απριλίου 2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Aριθμ /18415 (6) Επίδομα σε στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ που τίθενται σε υπη ρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. της παραγράφου του άρθρου 1 του Ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (Α 80), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας το Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 61). β. των άρθρων 79, 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος» (Α 311). γ. του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι νήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικο νομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α 232). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α 40). στ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α 65). ζ. της υπ αριθμ. ΕΜ/2/39/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου» (Β 762).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε Ειδικός Φορέας ) που ανέρχεται στο ύψος των ,00 περίπου για το έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη στο ύψος των ,00 περίπου, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν ως εξής: α. Οι δαπάνες του έτους 2012 και επομένων ετών, θα προβλέπονται στα σχέδια Π/Υ εξόδων των αντιστοίχων ετών του ίδιου ως άνω Φορέα και καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το σκοπό αυτό, 3. Το αριθμ /16/2012/ έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α.Ε (Ε.Φ ) του Προϋπολογισμού του εν λόγω Υπουρ γείου για το έτος 2012, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενι κού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που τίθεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 79 και 86 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α 311) λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό καθ όλο το χρόνο αποχής από τα καθή κοντά του, συνεπεία του τραυματισμού του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα απο κατάστασης της υγείας του, εφόσον επέλθει, γεγονός που θα προκύπτει από γνωμάτευση της Ανωτάτης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (εφεξής Α.Ν.Υ.Ε.). Η διαπίστωση της πάθησης ή του τραύματος κρίνεται με βάση τον Πίνακα Παθήσεων ή Νόσων του ν. 1813/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α 243). Άρθρο 2 Δικαιούχοι Προϋποθέσεις χορήγησης Το επίδομα του άρθρου 1 χορηγείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτο φυλακής, το οποίο: α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τού το οργάνου, σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση δια τεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται κατόπιν διενέργειας σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. β. Απέχει από τα καθήκοντά του, συνεπεία του τραυ ματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατε ταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται κατόπιν διενέργειας σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ Άρθρο 3 Διαδικασία Τρόπος Χορήγησης 1. Μετά τον τραυματισμό στελέχους του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπη ρεσία είτε μετά από αναφορά του παθόντος Ένορκη Διοικητική Εξέταση προς διαπίστωση των συνθηκών τραυματισμού και της σχέσης αυτού με την Υπηρεσία. 2. Μετά την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, το πόρισμα με το σχηματισθέντα φάκελο διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προ σωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολο κλήρωση του φακέλου της Ε.Δ.Ε. είναι η έκδοση της γνωμάτευσης της Α.Ν.Υ.Ε. σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παθόντος. Η Διεύθυνση Προσωπικού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την πρότασή της στη Διεύθυνση Οικονομικών Συντο νισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελ ληνικής Ακτοφυλακής, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης για τη χορήγηση του ανωτέρω επι δόματος. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται ακολούθως στη Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλι σης Προσωπικού, η οποία σε εφαρμογή αυτής χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα ως ακολούθως: α. Στους τιθέμενους σε κατάσταση Υπηρεσίας Γρα φείου, από την ημερομηνία έκδοσης της απαραίτητης προς τούτο απόφασης. β. Στους απέχοντες από τα καθήκοντά τους, συμπερι λαμβανομένων και των τιθέμενων σε κατάσταση Υπηρε σίας Γραφείου, για το προ της απόφασης αυτής χρονικό διάστημα, αναλογικά και για το σύνολο του χρόνου αποχής, από την ημέρα του παθήματος. 3. Το επίδομα χορηγείται επίσης σε όποιον μετά την αποκατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στην Υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντά του, λόγω του αρχικού τραυματισμού ή παθήματός του, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρε σίας και ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η αλληλογραφία και ο σχηματισθείς φάκελος διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελλη νικής Ακτοφυλακής και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 1 και Εάν πρόκειται για χρόνο αποχής μικρότερο του μη νός, το επίδομα υπολογίζεται σε τόσα τριακοστά όσες οι ημέρες αποχής από την Υπηρεσία, μηνιαίως. 5. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την οικειοθελή ή αυτε πάγγελτη αποστρατεία (ιδίως λόγω έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης της Α.Ν.Υ.Ε., κατάληψης από το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας, συμπλήρωσης τριακονταπενταε τούς πραγματικής υπηρεσίας, έκδοσης απόφασης από αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, κ.λπ.) ή απόταξη του δικαι ούχου από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ή τη θέση αυτού σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει κανονική άδεια άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Άρθρο 4 Τελικές Μεταβατικές διατάξεις 1. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μέσω της μισθο δοσίας του δικαιούχου. 2. Όσοι έχουν τεθεί πριν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Πε ριστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του

8 20274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 61) στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, για τους λόγους που ρητά αναφέ ρονται σ αυτόν, καθώς και αυτοί που απείχαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού από τα καθήκοντά τους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, δύνανται να υποβά λουν ιεραρχικά αίτηση στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία μεριμνά για τη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων και διαβιβάζει τη σχετική πρότα σή της στη Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπό μενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος και τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 3, από την ημέρα ισχύος του νόμου 3938/2011. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την , ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν. 3938/2011. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 22 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απριλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3435 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 4 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3752 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1589 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2 1510 Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2328 16 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός τιμής γραμματίων Ειδικού Κρατικού Λαχεί ου Κοινωνικής Αντίληψης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα