ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 13/03/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρ. Πρωτ: 877/29803 Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΑ ΣΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-ηροτροφίας Σαχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 Σαχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Μιχ.Ρισσάκη ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγραμμάτων πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών υνεταιρισμών για το έτος 2012» Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΥΑΗ τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 περί «Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της υνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ αριθμ.63/2005 Προεδρικού Διατάγματος περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98) 3. τον Καν(ΕΚ)1405/2006 του υμβουλίου σχετικά με «τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003» (L265/ ), ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)2019/1993 του υμβουλίου (L184/ ) 4. τον Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.1405/2006 του υμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365/ ), ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)3063/1993 της Επιτροπής (L274/ ) 5. την 687/295610/ ΚΤΑ των Τπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων «Περί εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1405/2006 του υμβουλίου και του Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής, όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (ΥΕΚ 897/Β /2007) 6. την αριθμ / απόφαση του Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, περί «μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Σμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Τπουργού» (ΥΕΚ 972/Β /2009) 7. τις αιτήσεις συμμετοχής των μελισσοκομικών συνεταιρισμών, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αριθμ.687/295610/ ΚΤΑ ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ Εγκρίνουμε κατ αρχήν τα παρακάτω Προγράμματα Πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών υνεταιρισμών για το έτος 2012: 1

2 Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Δρυοπίδας Κύθνου Τλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Φώρας Κύθνου μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο 3. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ίκινου ΤΝΟΛΟ: Προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή μελισσοτροφών Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Άνδρου ΤΝΟΛΟ: Τλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους 6500 Μελέτες αγοράς, νέες μέθοδοι συσκευασίας, οργάνωση ή και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, έκδοση ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων, πινακίδων, κλπ ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Κέας «Η ΚΑΣΡΙΑΝΗ» Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου και βελτίωση της παραγωγής με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους, καθώς και μέσων για την βελτίωση της εκτροφής τους. Βελτίωση της εμπορίας και προώθησης του μελιού με: συμμετοχή σε εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις, κλπ, εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την προβολή μελισσοκομικών θεμάτων για την καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση των μελισσοκόμων, κατασκευή ειδικών φυλλαδίων ενημερωτικών για τις ιδιότητες του μελιού και την καλύτερη προώθησή του, καθώς και την προμήθεια ταινιών ασφαλείας ΤΝΟΛΟ:

3 6. Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ίου μέσων, όπως υλικά διατροφής ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Σήνου Τλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο) 3556 ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νάξου μέσων και υλικών διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ερίφου Τλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ανάφης μέσων και υλικών διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νήσων Θήρας και Θηρασίας «Η ΚΑΛΛΙΣΗ» μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους 1 Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ίφνου ΤΝΟΛΟ: υλικών διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ:

4 13. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Αμοργού «ΣΟ ΠΡΟΠΟΛΟ» μέσων όπως υλικά διατροφής ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός αλαμίνας Αιγίνης υν.π.ε. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση μέσων παραγωγής, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Κυθήρων Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση υλικών διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρα, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους Προώθηση της πώλησης του μελιού με την αγορά υλικών συσκευασίας (βάζα, ετικέτες, ταινίες ασφαλείας, κλπ) Καταχώρηση διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 000 ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ύδρας Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση υλικών διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρα) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους Αγορά βάζων, ετικετών και υλικών συσκευασίας για την προώθηση του μελιού 17. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ρόδου ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Αστυπάλαιας ΤΝΟΛΟ: Παροχή στους μελισσοκόμους τροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη) για την ενίσχυση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο 3164 ΤΝΟΛΟ:

5 19. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ολύμπου - Καρπάθου - Κάσου 20. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νήσου Κω ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ» ΤΝΟΛΟ: ΤΝΟΛΟ: Αγροτικός υνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Επαρχίας Καλύμνου «Ο ΘΤΜΑΡΙΣΗ» 23. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Λέρου ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Φίου ΤΝΟΛΟ: μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των 7000 μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους (ζαχαροζύμαρο-ζάχαρη) ΤΝΟΛΟ:

6 25. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός άμου 3. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρo, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο Προώθηση του μελιού μέσω της προβολής του σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και στις τοπικές εφημερίδες, με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, σεμινάρια και εμποροπανηγύρεις με την προσφορά λουκουμάδων και γιαουρτιού με μέλι (καλοκαίρι 2012). Αγορά βιβλίων για την επιμόρφωση των μελισσοκόμων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, κάρτες, πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία προβολής. Αγορά υλικών αναβάθμισης και περιφερειακών Η/Τ και αξεσουάρ γραφείου. Εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού με νέο πληροφοριακό υλικό. Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής ΤΝΟΛΟ: Ομάδα Παραγωγών Μελιού Μελισσοκομικού υνεταιρισμού Ικαρίας «ΙΚΑΡΟ» Τλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Λήμνου υλικών διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Λέσβου 3. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση υλικών διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας Ενίσχυση των μελισσοκόμων με βάση τον αριθμό των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής Οργάνωση ημερίδας μελιού ΤΝΟΛΟ:

7 29. Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Μαριών Θάσου Αγορά υλικών για μελισσοτροφές και δημιουργία αυτών για εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων του συνεταιρισμού Διαφήμιση του παραγόμενου μελιού ΤΝΟΛΟ: Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νήσου Θάσου 3. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους Προώθηση της πώλησης του μελιού με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και με τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών και διαφημιστικών 3000 φυλλαδίων, προμήθεια ετικετών και ταινιών ασφαλείας, διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, κ.α) Ενίσχυση των μελισσοκόμων-μελών του υνεταιρισμού με βάση τον αριθμό των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την 2324 αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής ΤΝΟΛΟ: Η οριστικοποίηση των ποσών επιχορήγησης των Μελισσοκομικών υνεταιρισμών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 τα 687/295610/ KYA. Επισημαίνεται ότι η περίοδος εφαρμογής των Προγραμμάτων Πρωτοβουλιών αρχίζει την 1 η Απριλίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 201 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων: - Πειραιά - άμου - Φίου - Κυκλάδων - Καβάλας - Δωδεκανήσου - Λέσβου ΟΠΕΚΕΠΕ: α) Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς, Σμήμα Αγοράς Δομοκού 5, ΣΚ Αθήνα β) Περιφερειακή Δ/νση Αττικής & Νήσων Αιγαίου Δομοκού 5, ΣΚ Αθήνα 3. Αγροτικός Μελισσοκομικός υν/σμός Δρυοπίδας Κύθνου Σ.Κ , Δρυοπίδα - Κύθνος 4. Αγροτικός Μελισσοκομικός υν/σμός Φώρας Κύθνου, Σ.Κ Κύθνος 5. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ικίνου, Σ.Κ ίκινος 6. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Άνδρου, T.K Καππαριά - Άνδρος 7. Αγροτικός Μελισσοκομικός υν/σμός Ίου T.K Ίος 8. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Σήνου, Καποδιστρίου 5, ΣΚ , Σήνος 9. Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ερίφου, Σ.Κ Φώρα ερίφου, έριφος 10. Αγρ. Μελ/κός υν/σμός Νάξου, ΣΚ Φώρα Νάξου, Νάξος 1 Αγροτικός υν/σμός Κέας «Η Καστριανή». ΚΟΠΑ ΜΕΛΙΟΤ. Σ.Κ , Κέα 1 Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ανάφης, ΣΚ Ανάφη 13. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Αμοργού «Σο Πρόπολο», Σ.Κ Φώρα Αμοργού Αμοργός 14. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νήσων Θήρας και Θηρασίας «Η ΚΑΛΛΙΣΗ» Σ.Κ Επαρχιακή Οδός Υηρών Πύργου. Θήρα 15. Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός ίφνου, ΣΚ Απολλωνία ίφνου 16. Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός αλαμίνας Αίγινας υν.π.ε. Ολύμπου 6, Σ.Κ αλαμίνα 17. Αγροτικός Μελ/κός υν/σμός Κυθήρων. ΚΟΠΑ ΜΕΛΙΟΤ, Σ.Κ Αρωνιάδικα 18. Μελ/κος υν/σμος Ύδρας «Η ΤΔΡΑΙΑ», Σ.Κ Ύδρα 19. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ρόδου. Σ.Κ Γ. Παπανδρέου 26 Ρόδος 20. Μελ/κός υν/σμός Αστυπάλαιας Σ.Κ Αστυπάλαια 2 Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Ολύμπου-Καρπάθου-Κάσου. Σ.Κ Όλυμπος Καρπάθου 2 Μελ/κός υν/σμός Κω, Σ.Κ , Αντιμάχεια Κω 23. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ», Ενορία Φριστού, Σ.Κ Κάλυμνος 24. Αγρ. Μελ/κός υν/σμός Καλύμνου «ΘΤΜΑΡΙΣΗ», Σ.Κ Κάλυμνος 25. Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Λέρου. ΣΚ , Πλάτανος, Λέρος 26. Μελ/κός υν/σμός Θάσου, Σ.Κ Πρίνος Θάσου 27. Αγροτικός Μελισσοκομικός υν/σμός Μαριών Θάσου, Σ.Κ Λιμενάρια Θάσου 8

9 28. Αγροτικός Μελ/κός υν/σμός Φίου, ΚΟΠΑ ΜΕΛΙΟΤ, Ι.Λωρή 4, ΣΚ Φίος 29. Ομάδα παραγωγών μελιού άμου, Σ.Κ , Πύργος άμου 30. Μελ/κός υν/σμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟ», Άγιος Πολύκαρπος Ραχών, Ικαρία 3 Μελ/κός υν/σμός Λέσβου, Αλυφαντά Λέσβου 3 Μελ/κός υν/σμός Λήμνου, Καλλιθέα Λήμνου Κοινοποίηση: Γραφείο κ. Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Κανελλόπουλου 3. Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 9

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών "ΑΣ Κουντούρας" της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Κουντούρας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/01/11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 136275 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6048/165487 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6055/165510 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6057/165528 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 8 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1782/84286 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκ παιδεύσεις Μελισσοκόμων»

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 Αριθμ. 175174 (2) Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο γητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγη σης της δράσης 4.2: «Στήριξη ίδρυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006.... 1 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1945 9 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα