ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : Fax: Έργο: «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και διαρρύθμισης Τμήματος Κίνησης Ασθενών και γραφείου Γενικού Πρωτοκόλλου 1 ος όροφος Γραφεία Διοίκησης» (ΚΩΔ. CPV ) Προϋπολογισμός: ευρώ με Φ.Π.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 52/14 Το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» έχοντας υπόψη: Α) Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου Β) Τους Οικονομικούς και Διαχειριστικούς Κανονισμούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Γ) Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 2. Του Ν. 2362/95 περί δημ. Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις 3. Του Ν. 3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4. Του Ν. 2955/01 προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις 5. Του Ν. 2198/94 (άρθρο 24) Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος Φ.Ε.Κ. 43/Α/ Του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/9-2-07) Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ διατάξεις. 7. Του Ν. 3580/07 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 134/Α/ του Ν.Δ. 496/74 Δημόσιου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. 9. To Π.Δ. 370/95 και 105/2000 προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π. 10. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ..). 1

2 11. Του Π.Δ. 60/07 ( ΦΕΚ.64/ )Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ, 2005/51/ΕΚ & /ΕΚ και του Συμβουλίου της 16/11/ Του Π.Δ. 166/03 προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 13. Το Ν. 3867/ άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 14. Του Ν.1418/84 περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 15. Το Π.Δ. 609/85 περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων. 16. Το Π.Δ. 103/97 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Δ.Δ. 102/87 για όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύονται από το Υ.Υ. & Κ.Α. 17. Την υπ αριθμόν Δ17/γ/14/7/ΦΝ294 (Φ.Ε.Κ. 233/β /02) υπουργική απόφαση Δ) Την υπ αριθμόν 15/14/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με ΑΔΑ: 7ΛΣΥ46907Γ-ΝΥΥ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός και η διενέργεια του διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση του έργου. Ε) Την υπ αριθμόν 2212/14 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και διαρρύθμισης Τμήματος Κίνησης Ασθενών και γραφείου Γενικού Πρωτοκόλλου 1 ος όροφος Γραφεία Διοίκησης» (ΚΩΔ. CPV ) με κατ αποκοπή τιμή, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας (2 ος όροφος), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα της κατ αποκοπή τιμής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και διαρρύθμισης Τμήματος Κίνησης Ασθενών και γραφείου Γενικού Πρωτοκόλλου 1 ος όροφος Γραφεία Διοίκησης» (ΚΩΔ. CPV ) ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παμμακάριστος, οδός Ιακωβάτων 43 Πατήσια, Τ.Κ , τηλέφωνο επικοινωνίας: και Fax: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν, εμπειροτέχνες, εργολήπτες με πτυχία σε έργα οικοδομικά και μηχανολογικά, ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγου ειδίκευσης με το αντικείμενο του έργου. 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα, να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, την διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις, τη στενότητα χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. Ο διαγωνιζόμενος στο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που θα καταθέσει θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: α) Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (Υπόδειγμα 1), β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης και της Τεχνικής Έκθεσης Περιγραφής εργασιών και τους δέχεται ανεπιφύλακτα και επίσης ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός των δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή του. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των όποιων υλικών και μηχανημάτων ιδιοκτησίας του χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου. Η πληρωμή του έργου θα γίνει με την περάτωση των εργασιών και μετά από την παραλαβή του έργου από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. Για την εξόφληση απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την ημέρα και ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στο Γενικό Πρωτόκολλο του νοσοκομείου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια σύμβασης εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ενδεικτικά οι κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: 1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%. 2) Υπέρ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/ ) Επί του ποσού των δύο πρώτων κρατήσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν.187/1943). 3

4 4) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,1 % ΕΑΑΔΥΣΥ 5) Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους από το γενικό πρωτόκολλο, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Ανοίγει τους φακέλους, ελέγχει το περιεχόμενό τους και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στην συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που καταγράφονται σε πίνακα και συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ανάθεση του έργου στον μειοδότη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Συνημμένα: - Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Τεχνική έκθεση - Περιγραφή 4

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) Ημερομηνία,. [στοιχεία εργολάβου] ΠΡΟΣ Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» Τεχνικό Τμήμα Τόπος Έργου: Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» Ιακωβάτων 43, Πατήσια Έργο: «Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και διαρρύθμισης Τμήματος Κίνησης Ασθενών και γραφείου Γενικού Πρωτοκόλλου 1 ος όροφος Γραφεία Διοίκησης» (ΚΩΔ. CPV )» του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με κατ αποκοπή τιμή, στην οποία περιλαμβάνονται τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του, το εργολαβικό όφελος, οι κρατήσεις και οι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στη τεχνική έκθεση περιγραφή του τεχνικού τμήματος του νοσοκομείου που παρέλαβα, προσφέρω την τιμή των ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α. Ο Προσφέρων [σφραγίδα υπογραφή 5

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΕΡΟΣ: Ανάλυση ΓΕΝΙΚΑ Οι εργασίες εκτελούνται στο ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ με αλλαγή φοράς του υπάρχοντος πάγκου εργασίας και στο Γραφείο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», με διάνοιξη νέας πόρτας εισόδου και νέα κινητά χωρίσματα για εσωτερικό χώρο. Οι παρεμβάσεις εργασίες αφορούν καθαίρεση τοιχοποιίας, αποκατάσταση οικοδομικών μερεμετιών, νέες ξυλουργικές κατασκευές, μεταφορά καλωδιώσεων data, μεταφορά ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, ηλεκτρολογικές εργασίες και κατασκευές. Οι στόχοι με τις παρεμβάσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τις νέες κατασκευές είναι: α) Η κεντρική είσοδος για το κοινό και επισκέπτες του γραφείου «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» να γίνεται από το προαύλιο, μέσω του Τμήματος Κίνησης Ασθενών και β) Να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Τμήματος Κίνησης Ασθενών, λόγω των παρεμβάσεων για την καλλίτερη δυνατή εξυπηρέτηση ασθενών και επισκεπτών. ΕΙΔΙΚΑ Οι επεμβάσεις αυτές έχουν γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασθενών και επισκεπτών, την λειτουργικότητα των χώρων, τον ελάχιστο δυνατό χρόνο εκτέλεσης και κόστος εργασιών. Θα ληφθούν υπόψη οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, προκειμένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία των γραφείων, του ορόφου ή του νοσοκομείου. Β ΜΕΡΟΣ: Πρόταση εργασίες ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι οικοδομικές εργασίες συντήρησης, οι νέες κατασκευές (οικοδομικές, ξυλουργικά, καλωδιώσεις data και ηλεκτρολογικές), είναι εγκεκριμένες από το προσωπικό και των δύο γραφείων κατόπιν αυτοψίας στους χώρους, αλλά και από τα σχέδια κατόψεων της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται εσωτερικά του νοσοκομείου, σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης του εργολάβου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. Κατά την εκτέλεση τους θα ληφθούν υπόψη οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και θα υπάρχει απαγόρευση διέλευσης ατόμων πλην των εργαζομένων στο έργο όπου και όποτε αυτό απαιτείται. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γίνεται διάνοιξη πόρτας σε υπάρχουσα τοιχοποιία που είναι από γυψοσανίδα. Διαστάσεις νέου ανοίγματος 0,90x2,00μ. Κατασκευή και τοποθέτηση νέας ξύλινης πόρτας στις ανωτέρω διαστάσεις. Η φορά της πόρτας θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 6

7 Μεταφορά των καλωδιώσεων μεταφοράς data (καλωδιώσεις, πρίζες κλπ) εντός της υπάρχουσας ψευδοροφής σε άλλη στήλη και συνδεσμολογία για τέσσερις (4) θέσεις εργασίας. Μεταφορά μέσω της ψευδοροφής και κατάργηση υπαρχουσών ηλεκτρολογικών και τηλεφωνικών καλωδιώσεων που διέρχονται σε πλαστικό κανάλι διέλευσης. α) Μεταφέρεται η κεντρική ηλεκτρολογική παροχή για τέσσερις (4) θέσεις εργασίας στη νέα διάταξη διαρρύθμιση του χώρου. Σημειώνεται ότι η κάθε θέση εργασίας θα φέρει τέσσερις (4) πρίζες σούκο και ανά δύο θέσεις πρίζα τηλεφώνου. β) Μεταφέρονται ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις σε άλλη θέση προκειμένου στο σημείο που διέρχονται σήμερα να γίνει το άνοιγμα που αναφέρθηκε παραπάνω. Μεταφορά του υπάρχοντος πάγκου εργασίας στο ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 4 ων θέσεων στη νέα θέση (σχέδιο κάτοψης), κατασκευή για στήριξη πόρτας πάγκου και προσαρμογή στις υπάρχουσες κατασκευές. Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων γραφείου στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ μήκους 2,45+1,45+2,45 μ. Μεταφορά των άχρηστων υλικών, αντικειμένων και μπαζών εκτός του νοσοκομείου. Γ ΜΕΡΟΣ: Λοιπά στοιχεία Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης, με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου στο σύνολο ων εργασιών, η οποία θα είναι και η επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου. Το προσωπικό που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου, ασφαλίζεται από τον εργολάβο και οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευμένες ειδικότητες. Τα υλικά κατασκευής του έργου θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και όπου απαιτείται θα ζητηθούν από τον εργολάβο prospectus ή δείγματα υλικών για τον καθορισμό της ποιότητας, χρωματισμού κ.λ.π. Για κάθε εργασία από την επίβλεψη και όπου αυτό απαιτηθεί θα δοθούν ξεχωριστά αναλυτικά στοιχεία που θα καθορίζουν τον τρόπο κατασκευής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί διαφοροποίηση εργασίας κατά την εκτέλεση της, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη του έργου και σχετικής απόφασης της δ/νσης του νοσοκομείου. Η τιμή προσφοράς των υλικών και εργασιών θα είναι κατ αποκοπή. 7

ΑΔΑ: ΒΛ4646907Γ-ΔΣΖ. Αρ.Πρωτ. οικ. 5559. και τμήματα του Νοσοκομείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Ιάκωβος Τσελέντης Τηλέφωνο : 2132042200 Fax: 2102020002

ΑΔΑ: ΒΛ4646907Γ-ΔΣΖ. Αρ.Πρωτ. οικ. 5559. και τμήματα του Νοσοκομείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Ιάκωβος Τσελέντης Τηλέφωνο : 2132042200 Fax: 2102020002 Αρ.Πρωτ. οικ. 5559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 2-7-2013 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Έργο: «Εργασίες συντήρησης σε ειδικές μονάδες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Λαγοπούλου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 6-6-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3753

Μύρινα 6-6-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3753 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα 6-6-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3753 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002961202 2015-08-07

15PROC002961202 2015-08-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΑΔΑ:45ΨΠ469070-ΒΡΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ Ερμούπολη 13-12-2011 Αριθ. Πρωτ: 12629 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.38/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.38/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 Ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20-10-2010 Λ.Αθηνών 53 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16760 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek cross border area / BEHEALTH

ΕΡΓΟ: BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek cross border area / BEHEALTH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. ΔιεύθυνσηΆγιος Σίλας Ταχ. Κώδικας : 655 00 Καβάλα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:..20762 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 25/08/2014 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα